14 miliard EUR na odpadní vody v EU

obrazek
29.1.2012 10:57
Do roku 2013 bude v celé EU vynaloženo na infrastrukturu pro odvádění nebo čištění odpadních vod podle směrnice o čištění městských odpadních vod přibližně 14 miliard EUR. Cílem je zajistit, aby lidský a průmyslový odpad neměl nepříznivé účinky na lidské zdraví ani na životní prostředí.

Z nejnovější zprávy o provádění této směrnice vyplývá, že i když bylo dosaženo určitého pokroku, možnosti ke zlepšení stále existují. Většina stokových soustav městských odpadních vod je velmi účinná a zachycuje 99 % cílových vod.Celková plocha označená jako citlivá (eutrofní nebo u níž hrozí eutrofizace), která vyžaduje přísnější stupeň čištění, se zvýšila z 68 % na 73 %. To by mohlo zčásti signalizovat, že došlo k nárůstu eutrofních vod, ale i to, že členské státy více rozlišují a chrání své citlivé oblasti.

V provádění přísnějšího stupně čištění vod stále existují velké rozdíly, nicméně velmi vysoké míry dodržování směrnice bylo dosaženo v Rakousku, Nizozemsku a Německu, ke zlepšení došlo v Dánsku, Finsku, ve Francii, v Lucembursku a Švédsku a v Litvě.

Čištění odpadních vod je na vysoké úrovni ve velkoměstech, kde 77 % odpadních vod prochází čistírnami vod s přísnějším stupněm čištění.

Další kroky: finanční pomoc i sankce

Komise bude pomáhat členským státům s financováním projektů prostřednictvím fondů soudržnosti. Při financování budou hrát významnou úlohu i další instituce EU, např. Evropská investiční banka (EIB). Pokud jde o prosazování práva, Komise bude aktivně spolupracovat s členskými státy, bude-li to možné, ale bude také podnikat právní kroky vůči zemím, které se s prováděním směrnice opožďují, zejména v případech závažných nedostatků a zpoždění.

Situace v čištění odpadních vod v Evropě se za dvacet let výrazně zlepšila.

Směrnice o čištění městských odpadních vod vyžaduje, aby se odpadní vody odváděly a čistily ve všech oblastech, kde dochází k jejich znečišťování a které odpovídají osídlení nad 2 000 obyvatel. Takových oblastí existuje v EU téměř 23 000, a představují celkem zatížení přibližně 550 milionů populačního ekvivalentu. Směrnice počítá s biologickým čištěním odpadních vod („sekundárním čištěním“) a u zvláště citlivých oblastí, u nichž je potřebná vyšší míra ochrany, vyžaduje přísnější stupeň čištění.

Podle průzkumu Komise v roce 2000 se do infrastruktury odpadních vod v období 1990 až 2010 investovalo odhadem 152 miliard EUR. Ve financování infrastruktury pro odvádění nebo čištění odpadních vod hrají hlavní roli fondy EU, zejména v zemích EU-12. Fondy již dříve pomohly zemím, jako je Irsko, Španělsko, Itálie a Řecko, kde se situace od 90. let minulého století mimořádně zlepšila, v některých případech až k zečtyřnásobení čísel týkajících se sekundárního čištění.

EU zvyšuje úroveň dodržování směrnice prostřednictvím přísných donucovacích opatření: v roce 2007 například Komise v důsledku soudního rozhodnutí přijala opatření vůči Belgii, Lucembursku, Spojenému království a Španělsku.

Další informace:

6. souhrnná zpráva Komise o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod

Internetové stránky EU týkající se městských odpadních vod:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html 

http://www.vasevec.cz/blogy/projekt-modernizace-prazske-cisticky-je-predimenzovany-drahy

http://www.vasevec.cz/blogy/zneskodnovani-odpadnich-vod-v-malych-obcich

http://www.vasevec.cz/blogy/jaka-budoucnost-ceka-opzp-v-roce-2012

Poznámky:

Evropská komise odmítla spolufinancovat minimálně 30 projektů rekonstrukce čistíren odpadních vod nad 2000 EO (včetně předimenzované a předražené rekonstrukce ČOV Praha) v hodnotě zhruba 10 miliard korun, a to z důvodů v minulosti uzavřených nevýhodných smluv (v rámci privatizace) s novými vlastníky (soukromými firmami), které například délkou smluvního vztahu nebo absencí pravidel provozu a sankcí způsobují, že vysoký provozní zisk plyne jen do těchto soukromých firem, ale zároveň negenerují žádný kapitál pro budoucí rekonstrukci či modernizaci infrastruktury. Ti vlastníci a provozovatelé, kteří splní podmínky Komise ohledně regulace vodohospodářského trhu, mají vysokou šanci na získání dotace, u ostatních je to nereálné. O peníze ale ČR nepřijde, budou totiž využity na jiné projekty v jiných oblastech OPŽP, konkrétní plán bude znám v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.