Covidová nestrategie

12.10.2020 16:16
Předem upozorňuji, že lidé s hlubší znalostí problematiky a s potřebou přesných formulací by dále neměli číst, protože po počátečních hrátkách se slovy jsem zejména v druhé polovině tohoto příspěvku volil slova i primitivní způsob takový, jakým jsem zvyklý vysvětlovat malým dětem jejich otázky.
.

   Proč obyčejný člověk jako já, bez nadměrné dávky exhibicionismu, sedne k počítači a píše takový či onaký příspěvek k veřejné diskusi?

   Jednak si myslí, že má na aktuální vývoj událostí svůj vlastní názor a masochisticky touží, aby mu jej někdo vyvrátil - přitom se těší, že to vyvracení dá větší fušku než napsání.

  Druhak jej  k psaní motivují a popostrčí nějaké konkrétní impulsy. V tomto případě to byly internetové zprávy, které jsem konfrontoval se svými dřívějšími vyjádřeními.

   Včera mě kupř. velmi zaujal příspěvek pana Novotného "Covidová neinformovanost", který kromě trefných postřehů mezi řádky (tak jak jsem to pochopil já) naznačil, že informační bezvládí je důsledkem nepřítomnosti skutečné strategie v celospolečenském měřítku a tato neinformovanost dokonce brání i tomu, aby si každý z nás mohl utvořit a realizovat svou vlastní, individuální účinnou strategii (to mimochodem považuji za hlavní téma příspěvku, nejlépe odpovídající titulku).

   A dnes ráno na mě při prvním nechtěném kontaktu s internetem vykoukl při spuštění titulek na Seznam.cz: "Babiš: Když apely nestačí, zavřeme bary a ještě přitvrdíme". Takové články skoro nikdy nerozklikávám a tak nevím, jak byl tento projev bezradnosti detailně popsán. To ani není podstatné, jako druhý impuls v protikladu příspěvku pana Novotného mi to stačilo.

   V minulých dnech navíc byl v médiích citován pan Prymula stran změny strategie s omluvou. Myslím, že to jenom koloruje výhled nepříliš pestrými barvami.

   Pozoruji také, že pomalu mizí rozdíly mezi tím, COVIDí laik a COVIDí expert, bohužel. Experti s bezednou zásobárnou znalostí, přístupem k aktuálním datům a teoreticky vyzbrojeni schopnostmi, znalostmi metod neprezentují veřejnosti "souvislé a logicky podložené" výklady zákonitostí současného vývoje. 

   Data nejsou všechno. Údaje průzkumníků o tom, kde všude byly nalezeny miny, neříkají nic o tom, kde lze úspěšně provést vojáky a vést útok (na velení pak nesejde, plukovník či četař vyjde nastejno).

   A tak tedy si dovolím ocitovat sebe sama (ne naposled), aby bylo zřejmé, jak dlouho tento příspěvek doutnal kdesi v kořání ztrouchnivělých pařezů, zbyvších po první vlně kácení (to ještě lítaly třísky docela dobře upotřebitelné) stromoví do té doby platných pravd.

   V reakci na příspěvek pana Zbyňka Fialy (1.4.2020) "Virus probudil poptávku po vědě" jsem přičinil tuto poznámku: "Obával jsem se také toho, zda je známa dopředu strategie rušení opatření ve vztahu k seniorům - tedy i ke mně.

   Dnes vidno, že strategie, tak jak je používáno ve veřejném prostoru v souvislosti s covidem, je jen hodně vyprázdněné slovo. Pokud bude postup i nadále stejně tak [s]tra[te]gický, ůžeme s klidem očekávat, že to dopadne jistě [s]tra[te]gicky.

   Jindy (opět sebestředná sebecitace) jsem ventiloval, že "...problémy, které jsem považoval za hlavní, jako je struktura ohrožených skupin, taktika jejich ochrany a strategie postupu při rušení březnových opatření a další postup se ukázaly odsunuty do pozadí..."

   Dnes nahlížím, že vše je při starém. Čas (jak čekalo krivé řízen) nic nevyřešil, problém chybějící adaptivní a logikou podložené strategie nevyhnil, extenzivní opatření se při změně sporadického výskytu covidu do extenzivní formy šíření stala defenzivními.

   Veřejné diskuse poukazují na některé chyby, ale logika argumentace není přesvědčivá; Příkladně pan doktor Hnízdil ve včerejší Partii terezy Tománkové mě sice zaujal svými názory, ale dojem jsem z toho měl nijaký. Mám na mysli to, že po částečném zpochybnění lékařského názoru lékaře(pana dokrora Hnízdila), onen lékař uhne a používá argumenty ekonomické nebo sociální, mnohdy tzv. obecné pravdy. Přitom samy o sobě jsou tyto argumenty platné, ale původní tvrzení jen podporují jako pomocné - hlavní lékařský argument se vytratil. Nicméně díky za tyto diskuse, jde o čerstvý vánek z jiné než obvyklé strany ustálených větrů.

   (Sebecitace nekončí...) Ve svém nedávném příspěvku "Zbytečná smrt" jsem uvedl:

"Podle mého názoru má pravdu pan Prymula - co se týká hlavního cíle, tedy CO (nedopustit takový vývoj nákazy a takový průběh opatření, aby zdravotnický systém, potažmo celá společnost nebyla schopna zabránit lavině zbytečných úmrtí) a hlavního kritéria pro jeho dosažení (zbytečná smrt). Nemá ovšem pravdu v řadě věcí, kdy jde o to, JAK nejlépe tohoto cíle dosáhnout." 

Také jsem se ubezpečil, že kritériem, které v mých očích odlišuje ty, kteří vidí správný cíl, "měřitelný"  tímto kritériem, je tzv. "zbytečná smrt". Ti, kdož(bez ohledu na specializaci) se tímto kritériem nezabývají, protože pro ně fenomén zbytečná smrt není tématem, podle mého soudu nemohou správně definovat hlavní cíl - byť vědí mnoho o způsobech, JAK postupovat v nastalé epidemii. Pan Prymula nebo i jiní, které mnozí hážou do jednoho pytle jako "strůjce koronavirového šílenství", z tohoto hlediska u mne prospěl na jedničku, ale z hlediska toho, JAK se k tomuto cíli snaží přiblížit, mě imponoval pouze během první vlny. Projevy dnešní bezradnosti (nejen jeho), co se strategie i taktiky týká, mě ke klidu nepřidají.

   Abych se ale vrátil k tématu a sice: "Jak by si  každý z nás mohl utvořit a realizovat svou vlastní, individuální účinnou strategii, a jak by mohla fungovat v rámci strategie společné."

   Moje (a oprávněně se domnívám, že takových jako jsem já, je mnoho) individuální strategie má (podobně jako bytelný stůl má nejméně tři důkladné nohy) tři opory. 

   Větší počet opor než tři je jistě možný, ale klesá tím spolehlivost (podobně jako stůl, který má více než tři nohy stoly se obvykle viklá).

   Dnes však něco málo :-) jen o jedné opoře, už tak jsem mám za sebou dosti rozvláčný úvod. Tedy JAK?

   Hlavní opora strategie jedince v rámci rodiny, pracovní či jiné komunity podle mne je založena na logické, ale neprověřené první hypotéze (už slyším ty posměšky ve stylu: "hypotetická opora  strategie" - Ó, jak rozkošný oxymorón! Óch, Och) o rozhodujícím vlivu "virové nálože na závažnost průběhu a důsledků" (i při rozdílných individuálních dispozicích - o tom níže).

Následuje výklad hypotézy pro mateřinky. Nuže, děti, posaďte se a neskákejte mi do řeči:

a) Hypotetický 1 covid neudělá nic (bezpříznakově), pouze vyvolá tvorbu obranných látek v zanedbatelném množství (neberu v úvahu člověka bez imunity, kupř. AIDS - ostatně za dosavadní dobu, se nenašel asi nikdo, kdo by testoval reakci člověka bez imunity na covid?!;, že.)

b) Hypotetických 50 covidů (bezpříznakově), pouze vyvolá tvorbu obranných látek v pozorovatelném množství.

c) Hypotetických 5000 covidů vyvolá tvorbu obranných látek ve významném množství a podle individuálních dispozic se mohou vyskytnout příznaky.

d) Hypotetických 5000000 covidů vyvolá hektickou tvorbu obranných látek v nadkritickém množství  a téměř vždy se vyskytují příznaky - podle individuálních dispozic nemusí být příznaky laicky pozorovatelné

e) Opakované vystavení člověka situacím ad a) nebo b) vede k vytvoření obranných látek, které vlastně simulují "živou" vakcínu, takže:

f) Následné vystavení  situacím ad c) nebo d) po předchozím opakovaném vystavení situacím ad a) nebo b) (kdy již existují obranné látky) vede k mírnějšímu průběhu, příznivějším důsledkům i k slabším příznakům.

   O uvedené hypotetické (to jest: toužebně vysněné) předpoklady se opírá další, druhá  hypotéza o rozhodujícím vlivu účinných "filtračních opatření přenosových covidových cest" ( roušky, rozestupů, mimořádné hygieny osobní, hygieny všecho sdíleného prostředí, omezení nekontrolovaných kontaktů, desinfekce)

   K tomu jen tolik, že bez ohledu na kvalitu uvedených filtračních opatření považuji za logické, že vždy dojde ke  snížení přijatých covidových virů (jiné bakterie a viry neřešíme - nešíří se tak agesívně jako covidové).

   Tedy místo 5000000 covidů, které by "oslovily" příjemce bez "filtračních opatření", jej "osloví" třeba jen 2521965 covidů nebo jen 5000 covidů, nebo jen 50 covidů, nebo jen 1 covid.

   To, kolik covidů "osloví" příjemce ve skutečnosti, závisí na kvalitě a úrovni roušek či filtrů, a na důslednosti, kvalitě a snadnosti aplikace dalších "filtračních(hygienických) opatření.

   Jistěže rouška, která nemá spojený výdech ústy se záchytem virů a bakterií s nádechem nosem, zachytí více. Stejně tak rouška, která má vyměnitelnou nanoroušku (tam by něco z oněch 500 mld Kč mohlo zamířit, kdyby třeba už "moudří" nevěděli, co by tak ještě koupili). Jistěže také tam, kde mají zapnutou klimatizaci (na filtrech vlhké prostředí - toť živná půda pro ty malé tvorečky; v prostředí větší proudění vzduchu deklasuje doporučenou vzdálenost 2 m na slabikářovou říkanku o dýchání z "úst do úst") nemohou očekávat zázraky. Nesporně i tam, kde nevisí u každé kliky dveří, v každém výtahu, v každém autobuse atd. desinfektor, nečekejme zázraky. (Proto máme děti třeba v autě neustále Alpu, takže absenci podobných veřejných opatření nepociťujeme).

   Prostě,  jestli  "osloví" příjemce/jedince/osobu místo 5000 covidů jen 500 nebo místo 5000000 covidů jen 10000 - má to rozhodující význam na to, že počet jedinců, které "osloví" 1 či 50, popř. 5000 covidů (hypotetický počet ad a,b),c)), vzroste zásadně oproti počtu jedinců, které osloví  5000 covidů až třeba 5000000 ( (hypotetický počet ad c,d)). (To už je složitější, tak si to děti nakreslete ) To platí u jednotlivce, v rodině i v širší komunitě. 

   Třetí hypotéza je o rozhodujícím vlivu počtu covidů, kolik  nakažená osoba "nabízí" na to, jaký bude celkový počet covidů, které "osloví" příjemce.

   Pokud se výše popisovaný jedinec-příjemce setká s náletem covidů od nakažené osoby (testování nyní ponechme stranou), tak je rozhodující, že  kupř. osoba, která má či nemá příznaky a u které je předpoklad(to nemusi být svázáno s příznaky), že "uvolňuje" pouze malé množství covidů (řekněme 100000 až 500000), které zeslabením přes jeho osobní filtry dále přes "filtrační opatření přenosových covidových cest" se sníží na úroveň ad a), b) či c) hypotetických počtů, tj. v desítkách až stovkách covidů, pak razantně poklesne počet těžkých případů a to i v tzv. "ohrožených skupinách". (Děti, toto jste si také nakreslily? Nene, nemusíte v PowerPointu, stačí pastelkou)

   Pochopitelně, že na úrovni jedince a rodiny nevíme, zda platí předpoklad(to nemusi být svázáno s příznaky), že člen rodiny "uvolňuje" pouze malé množství covidů. Nevíme ani, jestli a kdy něco chytil.

   Prostě předpokládáme(protože nemáme testy), že důsledná hygiena a absence příznaků dovoluje si myslet, že pokud jsme obdrželi určité množství covidů, vždy jsme je snížili co to šlo. A tím, že nepřerušujeme styky v rodině, tak i v tom nejhorším případě, přenášíme (i na další tzv. ohrožené členy rodiny) IHNED pouze malé počty covidů, které každému umožňují vytvářet obranné látky. V příznivějším případě nepřenášíme nic. Prostě intuitivně provádíme promořování rodiny na co možná nejnižší úrovni přenosu covidů. Tedy předpokládáme, že někdo z nás covid může mít, ale máme za to, že pravděpodobně dříve, než náš stav se změní natolik, že bychom uvolňovali kvanta covidů, tak se s těmi covidovými jednotlivci podělíme, dokud jsou slabí.

   A zde vidím styčný bod této individuální, hypoteticky podložené strategie se strategií společnou: Předchozí předpoklad pro promoření společnosti, aniž bych musel slevit ze svého kritéria, kterým je tzv. zbytečná smrt" je zkvalitnit testování a využít jejich výsledky. 

   Spolehlivý údaj z testu, že mám covid a spolehlivost prokázání, že uvolňuji pouze velmi malé množství covidů - to by mělo být hlavní kritérium pro organizaci testů a využití jejich výsledků s cílem promoření. Takový testovaný by měl, (vyhýbaje se rizikovým skupinám)  býti co nejdříve ve styku s dalšími lidmi při zachování "filtračních opatření", tak aby mohli být tito trasováni (tedy vlastně opačné  (opačné čili reverzní trasování) - trasování zcela proti současnému cíl,( tj. nikoliv izolace ale nízkoúrovňové šíření ) a mohli se stát také šiřiteli nízkoúrovňového covidu.

   Po prověření počtu vyjímečných reakcí (odchylek) pak lze rozhodnout, jak analogicky promořit i tzv. ohrožené skupiny (třeba bude z organizačního hlediska nutný převýběr vhodnějších kandidátů - třeba redislokace seniorů mezi dvěma domovy důchodců - jeden vhodný pro promoření atp.)

   A to je můj názor na chybějící spojnici mezi individuální a společnou strategií, kterým jsem volně navázal na příspěvek pana Novotného "Covidová neinformovanost" - ovšem ze svého úhlu pohledu a jen o jednom jediném problému současné neinformovanosti. Zatím se zdá, že covid má lepší strategii než my (patrně pracuje také s hypotézami).

Děti, už žádné otázky.

 

Aktualizace 9.12.202, zprávy z tisku: 

"Na přelomu října a listopadu zemřelo přes 4 tisíce osob za jediný týden, zhruba o 2 tisíce lidí více než dlouhodobý průměr v tomto týdnu. Za celý říjen bylo 'navíc' téměř 5 tisíc úmrtí." [https://blisty.cz/art/102063-podzimni-vlna-umrti-1-cast.html?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz]

Co dodat? Nic nečekaného, ale zbytečná smrt je luxus, který si ne každá společnost může dovolit. Kdyby tak uvažovala každá rodina, přestala by být základem státu nejen obrazně, ale i fakticky.

Aktualizace 13.1.2021, zprávy z tisku: 

"...Za poslední den přibylo 171 mrtvých a celkový počet úmrtí s covidem dosáhl počtu 13656...".  

 

Kolik z nich bylo zbytečných, nikoho nezajímá. Řečnická otázka: Jaké hypotézy  zvolila vláda jako základ svých "strategií" ? 

 

Aktualizace 17.1.2021 - zprávy z tisku (jen příklad, takových "novinek" je více):

"...PES klesl na 70 bodů ...o 2 body.... Za snížením indexu je pokles nákaz mezi lidmi od 65 let...."

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/index-pes-koronavirus-covid-19-cesko-klesl-70-bodu-ctvrty-stupen-zdravotnictvi.A210117_072157_domaci_lre#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main

   Ano, bez ohledu na veřejná omezení probíhalo během svátků nerušeně promoření uvnitř každé širší rodiny a každé domácností se seniory a jinými ohroženými jedinci. 

Projevy tohoto promoření právě kulminovaly a nyní (opět nerušeně bez ohledu na veřejná omezení) kulminace končí, kdo se nakazil a kdo případně zemřel, snižuje výchozí rozsah jedinců jako dalšího adepta možné nákazy.  To je čistá matematika, bez ohledu na konkrétní nepřesnosti v podkladových datech se celkové závěry nemohou měnit. Má to dopad i do matematiky, kde bez ohledu na vakcinaci (ta se k tomu postupně bude připočítávat a zlepšovat situaci) se zvyšuje promořenost (za cenu ztrát lidských, hospodářských i morálních) a tedy zpomaluje trend epidemie. (Prostě to, co Anglie hlásala na počátku první vlny, my jsme realizovali během druhé vlny.)

Do nastalého chaosu lze přispět i dalšími nevědeckými náhledy.. 

Tedy: Rezervoár potencionálních mrtvol (maximálně reálný počet možných úmrtí v naší republice na covid) mi vychází maximálně cca 65 tisíc. I při dosavadním přístupu "řízení" epidemie v ČR to zcela jistě nebude více, spíše méně a to až o 5-15 tisíc. 

K tomu připočtěme pravděpodobný pozitivní vliv vakcinace, který to může srazit (podle toho, jak bude skutečně zaměřena, v jakém bude režimu  a také podle toho, nakolik se mine s novými mutacemi) zhruba od 8 do 70 % z dosud "nevyčerpaného" rezervoáru potencionálních mrtvol (tj. max. 65 tis minus korekce cca 10 tis. = 55 tis minus již covidem vyčerpaný rezervoár cca 15 tis. skutečných mrtvol = 40 tisíc dosud nevyčerpaný rezervoár potencionálních mrtvol), což je zhruba (8-70% ze 40 tis.) 3200 až 28000 budoucích návštěvníků Hádovy říše. Reinkarnace na to nemá zásadní vliv. Chci věřit, že se to bude odehrávat pod průměrem tohoto rozmezí, takže z hlediska mé víry a přání (což se neliší od víry zoufalých námořníků, předhazujících Neptunovi - či Poseidonu, jak kdo chce - oběti pro uklidnění jejich hněvu), by i bez valného přičinění vlády řádění covidu uspokojilo 3-13 tis. obětních beránků. 

Když už nevědecky, tedy si neodpustím další malé upřesnění terminologie.

    Jako mantra, sloužící k zahnání zlých duchů kolem nás a "zformování" myšlenek myslících tvorů v nás, se vším táhne od počátku epidemie zaříkávadlo "ti z první linie". Počínaje ministrem a konče prezidentem (každý jistě ocení, že mediální skvosty citlivě vynechávám), všichni mají jasno, kdo to je. Vím, že to není úmyslná kouřová clona a že to myslí opravdu tak, jak jim velí jejich rozhled a jejich zájmy.

    Ale ruku na srdce, kdo si troufne přesvědčit mne, obyčejného plebejce, který ví, že v první linii jsou nejohroženější (cca 15-25%) z ohrožených skupin (cca z 2,5-3 miliónů) a nikdo jiný. Tam je vláda ponechala (vyjma první vlny, kam tyto mé výhrady nepatří) a tam také bojují v první linii své soukromé boje mimo světla reflektorů.

    Zdravotníci (při vší úctě k nim) jsou podle mého nejsoukromějšího názoru v linii poslední. Přesněji v předposlední linii  (nezapomínat na pohřební službu a na nás, pozůstalé). Tam je vláda postavila (v druhé vlně a nechá je tam nadále), zásobuje je materiálem z boje z první linie a tam také zdravotníci bojují (zhusta /dnes už/ za slušný plat - ne, opravdu nezávidím, máme 2 tyto bojovníky v rodině, takže vím, o čem píšu ) v poslední či předposlední linii své, širokou veřejností sledované, boje.

 

 Aktualizace 16.2.2021 - zprávy z tisku ():

Osm aktualizovaných rad, jak minimalizovat riziko těžkého covidu

[ https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/osm-aktualizovanych-rad-jak-minimalizovat-riziko-tezkeho-covidu-40351217#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=JjPpgwNhjyg-202102161805&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz ]

Průběh onemocnění covid-19 záleží mimo jiné na množství viru, který se na člověka na začátku přenese. 

A není - čirou náhodou - toto už dávno známo?

A není - čirou náhodou - toto nejdůležitější pro nejohroženější z ohrožených - více než pro kohokoliv jiného?

A nebylo už dávno, dříve (kdy počet mrtvých se počítal v jednotkách) než dnes, (kdy počet mrtvých s covidem se blíží devatnácti tisícům)  - čirou náhodou - povinností státu "zorganizovat a zabezpečit" pro nejohroženější minimalizaci rizika těžkého covidu? Co asi tak místo toho dělal tak důležitého, že toto mohlo počkat?

A není - čirou náhodou - přehled aktualizovaných rad jen špičkou ledovce? Je to jen alibismus, neříci kompletní informaci na plnou ústa?

Vážení kompetentní, neviním nikoho z Vás, že nečetl tento můj příspěvek, kdy jsem na samozřejmý fakt  "...o rozhodujícím vlivu "virové nálože na závažnost průběhu a důsledků"..." nabaloval další souvislosti. Máte jiné zdroje a to odborné zdroje informací ale "...račte odpustit, při vašem vzdělání...", čekal jsem více a hlavně včas.

 

 Aktualizace 18.2.2021 - zprávy z tisku (): "...provádíme aktivní politiku mimo intenzivní péči. Tím mám na mysli triáž. Pokud mám v nemocnici osmdesát lidí s covidem, vím, koho z nich budu intubovat, koho ne a proč...."  https://www.seznam.cz/?open8page=czech%2525252520republic%2525252520escorts ]

Děkuji za odborný termín, neznal jsem ho. Triáž je - zdá se - zárodek aktivního přístupu, po kterém volám u nejohroženějších - tady ovšem jen v omezeném prostoru jedné emocnice, ale přece jen získávají lékaři krátký čas na to, aby  kandidáty na smrt co nejlépe aktivně vybavili na průchod alespoň nejtěžší fází onemocnění předem. Navíc k tomu mají vše potřebné a umí to. Zde se ovšem nemusí zabývat reverzním trasováním - jednak je pozdě a jednak, kontaktními osobami jsou sami lékaři a ostatní připravený personál. Neúprosná logika vede k tomu, že tento princip skutečné strategie se pomalu, pomalu prosadí všude tam, kde přestane politikaření a zběsilé dohady o tom, které z plošných řešeních je nejplošnější. Ale ty ztráty rostou s časem, a díky mutacím se původní počet nejohroženějších z ohrožených zvvyšuje z mého původního odhadu cca 500 tisíc, protože některé mutace mají vyšší smrtnost i u dříve (zdánlivě? - nebo jen zatím o tom málo víme?) neohrořených. Jen aby bylo na co aktivní ochranu a přístup uplatnit.

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.