Evropský pilíř sociálních práv, Charta sociálních práv, lidská práva obecně

obrazek
25.11.2017 16:02
Málokdo jen tuší, že ČR je vázána poněkud i Chartou sociálních práv, již ale nevymáhá EU, nýbrž Rada Evropy a k níž přistoupily i Rusko, Turecko. ČR se však nikdy necítila dost pevná v kramflecích, aby ji podepsala celou a Václav Klaus si z ní dlouho vymiňoval výjimky - až 12-16.3.2012 byl podepsán i dodatek Evropské charty sociálních práv - tedy včetně práva na přístřeší - ovšem údajně s dodatkem "jen pro důchodce" což se mi však nezdá být pravdou!!!. Na její úplný a její podepsaný text odkazuji hned na začátku. 18.11.2017 však alespoň premiér Sobotka na summitu EU podpořil přijetí Evropského pilíře sociálních práv. Ten podle Aktuálně však funguje jen jako doporučení a nemá právní závaznost, podle Erika Besta je naopak závazek velmi velký. Vladimír Hanzel si dovoluje připomenout v souvislosti s volbami toto: " není pravda, že po odchodu Havla na Hrad a mnoha dalších do vlády, se OF chopili prospěcháři, kteří odložili průkazy KSČM. Ti posléze v čele s Klausem založili ODS. Ještě tady ale bylo OH, uskupení kolem Jiřího Dienstbiera, které se všemožně snažilo zabránit nástupu Klause, kuponové privatizaci a mnoha dalším praktikám, které způsobily dnešní marasmus. Občan-volič, dal tehdy přednost Klausovi a utažení opasků. Dnes pláčí na špatném hrobě." Dodnes je vymahatelnost sociálních práv velmi nízká, jen Radě Evropy můžete sepsat stížnost - a Česká republika je zavázána k tomu, aby učinila patřičná opatření. Soudit se individuálně o svá práva moc nemůžete, pakliže jejich porušení nedokážete vyargumentovat Listinou základních práv. Což sice lze, ale je to velmi obtížné. Dokonce i šimpanzům přiznávají právo na disponování hmotnými statky tohoto světa, ale vy jako osoba nemáte možnost to po nikom vymoci. Připojuji skvělou Koncepci lidských práv od Libora Veselého!

Charta sociálních práv na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_sociální_charta

Charta sociálních práv - úplný text v češtině: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/9119916 na jednotlivé body si porklikejte. 

Revidovaná Charta česky: http://www.euroskop.cz/gallery/5/1684-b9639fb5_72e4_4560_9489_dc6ddba5a898.pdf

Charta sociálních práv - podepsané části - na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/files/clanky/1218/esch.pdf 

Právo na byt - Evropská sociální charta uvádí v čl. 31, že každý má právo na bydlení a že státy mají přijímat opatření s cílem podporovat dostupnost bydlení přiměřené úrovně, předcházet a omezovat bezdomovectví s cílem jeho postupného odstranění a stanovit ceny bydlení tak, aby byly přístupné těm, kteří nemají dostatek prostředků.

seznam všech ustanovení a dodatků: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list souhrný text k 1.1.2015: https://rm.coe.int/168048b059 

Tabulka přijatých a nepřijatých ustanovení Charty sociálních práv Českou republikou: https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/czech-republic-and-the-european-social-charter

Ohledně článku 12 kapitoly II bych řekla, že ČR neusiluje o postupné zvýšení systému sociálního zabezpečení na vyšší úroveň - s ohledem na celá dlouhá desetiletí stagnující částky existenčního a životního minima. Máme čekat, až si toho nějaká lidskoprávní organizace ráčí povšimnout a Radě Evropy za nás napsat? Jakou paseku to páchá - viz předminulý můj blog o bezdomovectví. Co je Rada Evropy: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy

Libor Veselý: Koncepce lidských práv: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Libor-Vesely-48704/clanek/Historie-lidskych-prav-34021

Listina základních práv a svobod - součást Ústavy ČR: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Alena Ovečková: "Původně jsem chtěla vypsat tu některé přklady toho, kdy naše samotné zákony porušují Listinu práv a svobod. Jenomže když jsem to projela, zjistila jsem, že bych tu Listinu mohla už pomalu opsat celou.
Právo na život, zákaz ponižování, lidská důstojnost, nedotknutelnost obydlí, nepřípustnost domovní prohlídky, svobodná volba povolání, právo na práci, na spravedlivou mzdu, hmotné zajištění základních potřeb v hmotné nouzi... Nic není dodržováno.
A to nemluvím o Listině základních práv EU. Víte co tam říká třeba článek 25?
"Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě."
Pokud tedy naše Listina říká, že "Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří", tak tohle by jim to přiměřené zabezpečení mělo zajistit." odkaz na plné znění Listiny EU - zde uvnitř: https://www.euroskop.cz/204/sekce/listina-zakladnich-prav-eu/

*****

zpravodajství o pliíři: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/eu-na-summitu-ve-svedsku-prijala-evropsky-pilir-socialnich-p/r~c6e68faccb9811e7ad1e0cc47ab5f122/ a komentář Erika Besta pro PL: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Erik-Best-Sobotka-jde-do-haje-ale-tohle-jeste-stihl-slibit-EU-A-je-to-vazne-A-zustane-to-po-nem-513416

A Evropský pilíř sociálních práv:  celý text anglicky, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf

česky - zdá se - je zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//CS

V principu: (překlad Google) 

Pilíř sociálních práv je o poskytování nových a účinnějších práv občanům. Vychází z 20 klíčových principů, které jsou rozděleny do tří kategorií:

 

Rovné příležitosti a přístup na trh práce

Spravedlivé pracovní podmínky

Sociální ochrana a začleňování

 

 Kapitola I: Rovné příležitosti a přístup na trh práce

1. Vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení

Každý má právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení, aby si udržel a získal dovednosti, které jim umožní plně se účastnit společnosti a úspěšně zvládnout přechody na trhu práce.

 

2. Rovnost žen a mužů

Rovnost zacházení a příležitostí mezi ženami a muži musí být zajištěna a prosazována ve všech oblastech, včetně účasti na trhu práce, podmínek zaměstnání a kariérního postupu.

 

Ženy a muži mají právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty.

 

3. Rovné příležitosti

Bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci má každý právo na rovné zacházení a příležitosti týkající se zaměstnání, sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám veřejnosti. Rovněž budou podporovány rovné příležitosti nedostatečně zastoupených skupin.

 

4. Aktivní podpora zaměstnanosti

Každý má právo na včasnou a na míru přizpůsobenou pomoc, aby zlepšila vyhlídky zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. To zahrnuje právo na podporu při hledání zaměstnání, školení a rekvalifikaci. Každý má právo převádět sociální ochranu a vzdělávací nároky během profesionálních přechodů.

 

Mladí lidé mají právo na trvalé vzdělání, učňovskou přípravu, stáž nebo pracovní nabídku dobrého postavení do 4 měsíců od nezaměstnanosti nebo ukončení vzdělávání.

 

Nezaměstnaní mají právo na individuální, trvalou a důslednou podporu. Dlouhodobě nezaměstnaní mají právo na hloubkové individuální posouzení nejpozději ve 18 měsících nezaměstnanosti.

 

Kapitola II: Spravedlivé pracovní podmínky

5. Zabezpečené a přizpůsobitelné zaměstnání

Bez ohledu na druh a trvání pracovního poměru mají zaměstnanci právo na spravedlivé a rovné zacházení v oblasti pracovních podmínek, přístupu k sociální ochraně a odborné přípravě. Je třeba podporovat přechod k formám zaměstnání otevřených pracovníků.

 

V souladu s právními předpisy a kolektivními smlouvami musí být zajištěna potřebná flexibilita pro zaměstnavatele, aby se rychle přizpůsobila změnám v ekonomickém kontextu.

 

Je třeba podporovat inovativní formy práce, které zajistí kvalitní pracovní podmínky. Podnikání a samostatná výdělečná činnost jsou podporovány. Pracovní mobilita je usnadněna.

 

Musí se zabránit pracovním poměrům, které vedou k nejistým pracovním podmínkám, včetně zákazu zneužívání atypických smluv. Veškerá zkušební doba by měla být přiměřená.

 

6. Mzdy

Pracovníci mají právo na spravedlivé mzdy, které zajišťují slušnou životní úroveň.

 

Musí být zajištěna přiměřená minimální mzda, která zajistí uspokojení potřeb pracovníka a jeho rodiny z hlediska národních hospodářských a sociálních podmínek a současně zaručí přístup k zaměstnání a pobídky k hledání zaměstnání. Chudoba pracujících se zabrání.

 

Všechny mzdy budou stanoveny transparentním a předvídatelným způsobem podle vnitrostátních postupů a při respektování autonomie sociálních partnerů.

 

7. Informace o pracovních podmínkách a ochraně v případě propouštění

Pracovníci mají právo být na začátku pracovního poměru informováni o svých právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, včetně doby probace.

 

Před každým propuštěním mají zaměstnanci právo být informováni o důvodech a musí jim být poskytnuta přiměřená lhůta. Mají právo na přístup k účinnému a nestrannému řešení sporů a v případě neodůvodněného propuštění mají právo na nápravu včetně odpovídající náhrady.

 

8. Sociální dialog a zapojení pracovníků

Sociální partneři jsou konzultováni při navrhování a provádění hospodářských, zaměstnaneckých a sociálních politik podle vnitrostátních postupů. Budou motivováni k vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech, které se jich týkají, při respektování jejich autonomie a práva na kolektivní akce. V případě potřeby se dohody uzavřené mezi sociálními partnery provádějí na úrovni Unie a jejích členských států.

 

Pracovníci nebo jejich zástupci mají právo být včas informováni a konzultováni v záležitostech, které se jich týkají, zejména pokud jde o převod, restrukturalizaci a fúzi podniků a hromadné propouštění.

 

Je třeba podporovat zvýšenou kapacitu sociálních partnerů na podporu sociálního dialogu.

 

9. Rovnováha pracovního a soukromého života

Rodiče a lidé s péčí mají právo na vhodnou dovolenou, flexibilní pracovní podmínky a přístup k pečovatelským službám. Ženy a muži musí mít stejný přístup k zvláštním dovoleným v nepřítomnosti, aby mohly plnit své povinnosti týkající se péče, a být povzbuzováni, aby je využívali vyváženým způsobem.

 

10. Zdravé, bezpečné a dobře přizpůsobené pracovní prostředí a ochrana dat

Pracovníci mají právo na vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

 

Pracovníci mají právo na pracovní prostředí přizpůsobené jejich profesním potřebám, což jim umožňuje prodloužit jejich účast na trhu práce.

 

Pracovníci mají právo na ochranu svých osobních údajů v kontextu zaměstnanosti.

 

Kapitola III: Sociální ochrana a začleňování

11. Péče o děti a pomoc dětem

Děti mají právo na dostupné vzdělání v raném dětství a péči o dobrou kvalitu.

 

Děti mají právo na ochranu před chudobou. Děti ze znevýhodněného prostředí mají právo na konkrétní opatření na podporu rovných příležitostí.

 

12. Sociální ochrana

Bez ohledu na druh a trvání pracovního poměru mají zaměstnanci a za srovnatelných podmínek samostatně výdělečně činné právo na odpovídající sociální ochranu.

 

13. Dávky v nezaměstnanosti

Nezaměstnaní mají právo na adekvátní aktivační podporu ze strany veřejných služeb zaměstnanosti k (opětovnému) začlenění na trh práce a odpovídajících dávek v nezaměstnanosti přiměřené délky trvání v souladu s jejich příspěvky a vnitrostátními pravidly způsobilosti. Takové dávky nepředstavují odrazující účinek pro rychlý návrat k zaměstnání.

 

14. Minimální příjem

Každý, kdo postrádá dostatečné zdroje, má právo na přiměřené příjmy z minimálního příjmu, které zajistí důstojný život ve všech stádiích života a účinný přístup ke zboží a službám. Pro ty, kteří mohou pracovat, by měly být minimální příjmy kombinovány s pobídkami k (re) integraci na trh práce.

 

15. Příjmy a důchody ve stáří

Pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné v důchodu mají nárok na důchod, který odpovídá jejich příspěvkům a zajišťuje přiměřený příjem. Ženy a muži mají stejné možnosti získat nároky na důchod.

 

Každý ve stáří má právo na zdroje, které zajistí důstojný život.

 

16. Zdravotní péče

Každý má právo na včasný přístup k cenově dostupné, preventivní a léčebné zdravotní péči dobré kvality.

 

17. Zahrnutí osob se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením mají právo na podporu příjmu, která zajišťuje důstojný život, služby, které jim umožňují účast na trhu práce a ve společnosti, a pracovní prostředí přizpůsobené jejich potřebám.

 

18. Dlouhodobá péče

Každý má právo na cenově dostupné služby péče o dlouhodobou péči, a to zejména v domácích a komunitních službách.

 

19. Bydlení a pomoc pro bezdomovce

A. Přístup k sociálnímu bydlení nebo pomoc při bydlení dobré kvality se poskytuje těm, kteří to potřebují.

 

b. Zranitelní lidé mají právo na vhodnou pomoc a ochranu před nuceným vysídlením.

 

C. Pro bezdomovce musí být poskytnuto dostatečné přístřeší a služby, aby se podpořilo jejich sociální začlenění.

 

20. Přístup k základním službám

Každý má právo na přístup k základním kvalitním službám, včetně vody, hygieny, energie, dopravy, finančních služeb a digitální komunikace. Podpora přístupu k těmto službám musí být k dispozici pro ty, kteří to potřebují.

*****

 Asi bychom měli začít tepat bezdomovectví a exekuce a dopisovat si s Radou Evropy a EU, je totiž otřesné, jak totiž již celá dlouhá desetiletí neroste existenční ani životní minimum - nebo jen symbolicky, ale zcela neadekvátně skutečným nákladům, a jak toto ani nezabavitelná částka 6155 zohledňuje vyživované děti částkou 1539!  Exekuovaní neumí zabránit tomu, aby jim nezabavitelná částka byla vydána z účtu vícekrát , než jen jednou.  Ze mzdy se pak exekuovaným sráží vše, co přesahuje 9232 Kč.) Navíc je ještě z oněch minim zapotřebí zaplatit 20% nákladů na bydlení původně celých zahrnutých v doplatku na bydlení, nezabavitelná částka pak neslouží k výpočtu příspěvku na bydlení ani doplatku na náklady spojené s bydlením, použe částka před exekucí.c Resp. celé upření doplatku na bydlení z rozhodnutí města o vyloučené lokalitě pro nově se nastěhovavší - jež kupř. v případě Kladna zahrnuje celé město. A pak také třeba kvůli příliš rychlému pádu na životní a existenciální minimum v nezaměstnanosti či odepírání pomoci při zadržení hmotné nouze v podobě kauce nájmu při sporu s majitelem či neplánované nehodě, způsobené třeba dětmi. V případě existenčního a životního minima je vyloučen přístup k základním službám, a dokonce i při nezabavitelném minimu a hranici chudoby (10 691) velmi trpí děti, a je vyloučen přístup k dopravě, finančním službám a digitální komunikaci. Na hranici příjmové chudoby nedosahují dospělí s dítětem či dětmi, kteří jsou sami na a pod touto hranicí, a nepobírají alimenty, protože příspěvky na děti nedosahují tohoto minima, pro dvojici lidí činí 16 036 (u dítěte do 13 let 13 898) a při dvou dospělých a dvou dětech do třinácti let 22 450. Český statistický úřad shledal v nějakém typu nouze - nedostatečný příjem, nedostatek nebo bez místa 1,4 milionu lidí.   (https://zpravy.tiscali.cz/pod-hranici-chudoby-preziva-pres-milion-cechu-296432) A počty bezdomovců z údajů MPSV:  http://www.novinky.cz/domaci/397330-bezdomovcu-je-v-cesku-dvakrat-vic-nez-se-dosud-uvadelo.html Michal Lipšer: V září 2016 činil průměrný starobní důchod v Česku 11 441 Kč, což je těsně nad hranici příjmové chudoby (10 691 Kč). Invalidní důchodci si musí vystačit s průměrným invalidním důchodem ve výši 7 511 Kč. Loni v Česku pobíralo invalidní důchod 425 788 lidí. Kolik bylo důchodců: data k prosinci 2017: https://domaci.ihned.cz/c1-65992300-desetina-senioru-loni-pobirala-starobni-penzi-nizsi-nez-8-567-korun-cssz-vyplacela-duchod-temer-1-8-milionu-lidi Takže lidí žijících v chudobě je určitě mnohem více než milion! Usuzuji, že v následujícím článku je zaznamenána pouze ekonomicky aktivní část populace:  http://www.info.cz/cesko/milion-cechu-zije-v-chudobe-mnozi-drou-a-stejne-nic-nemaji-zbytek-evropy-nam-to-ale-muze-zavidet-19829.html Situaci chudých také zhoršuje poskytování části dávek v poukázkách místo peněz od konce tohoto roku. Ptostým průnikem těchto tří statistik zjístíme, že není pravda tvrzení o tom, že máme zdaleka nejnižší nezaměstnanost a chudobu v EU - zjistíme, že lidé možn á nejsou v evidenci ÜP, ale někde brigádničí a že celkový počet potřebných může být nejspíše okolo či přes 2,5 milionu. 

Lukáš Kraus: "Češi chtějí po EU nejvíce ze všech států, aby je chránila před terorismem a migrací. Fenomenální výsledek v zemi, kde není ani jeden uprchlík a kde terorismus může být nebezpečím jen z důvodu politických provokací neofašistů. Nikoho naopak nemůže překvapit, že tuto zemi, tuto zhysterizovanou "nezem" nejméně v celé Evropě zajímá sociální ochrana chudým a sociálně vyloučeným. Na absolutním dně je i v otázce klimatických změn či zájmu o nezaměstnané a jen 5% by chtělo od evropských institucí pomoct se sociálním dumpingem. Nejhorší země v Evropě. Češi také nejméně chtějí po Evropském parlamentu, aby se zajímal o agendu pomoci třetímu světu a také nejméně chtějí agendu ochrany minorit. Jestli tohle není fašismus, fašistický sentiment, fašistická hysterie a naprostá iracionální odtrženost od témat, které naopak Češi mají řešit, tak už nevím.http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf

 Martin Šmeček z Institutu Sociální inkluze v pořadu Máte slovo ze dne 30.11.2017 shrnul státní politiku takto: "existují i tzv.místa společensky účelná, kde zaměstnávání vyloučených skupin je kupříkladu nějak pro zaměstnavatele zvýhodněno. ...Ale o politice sociálních dávek se nedá hovořit od roku 2011 a Drábkových reforem. od té doby jsou lidé masově vylučováni z evidence úradů práce, protože nesplňují náročná kritéria!" Máte slovo na téma "Nepřizpůsobiví" zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/217411030520028/

Ještě poznámečka a odkazy k dluhovým amnestiím - nezapomeňte, že při odpouštění dluhu komerční bankou nedochází ke ztrátě peněz, neboť byly emitovány jen kredity, a ty by bylo po zaplacení vymazány a peníze anulovány, banka přichází jen o úroky. A zde jsou ty amnestie z poslední doby: 1.12.2017: https://ekonomika.idnes.cz/fond-stesti-dluhy-jizni-korea-d2v-/eko-zahranicni.aspx?c=A171130_172115_eko-zahranicni_hm1 a zamyšlení: https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2015/50-2015/musi-byt-dluznik-naveky-zatracen

18.12.2017 18:52: "Nová ministryne pro místní rozvoj v debatě o sociálním bydlení používá tak neférové termíny jako zaviněně a vlastní vinou bez přístřeší a bez kompetencí k bydlení!!! Fuj! S takovýmto přístupem je řešení bezdomovecké otázky v nedohlednu!"

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pocasi/umrzl-dalsi-bezdomovec-za-vikend-uz-sedma-obet-zimy-v-cesku_254831.html

Bez ohledu na podepsanou Chartu ee i ze starodůchodců stávají bezdomovci: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/364500/v-duchodu-a-na-ulici-seniori-nemaji-na-najmy-nekteri-konci-jako-bezdomovci.html

Vláda v demisi Andreje Babiše uvažuje o schválení záikona o možnosti podávat hromadné žaloby. Jde o to,  kdo konečně se rozhoupe několik takových zorganizovat. Postižených jsou mraky. 

 Cca od roku 2002 do roku 2018 se cena chleba zvýšila o 150%, jhde o nejlevnější a  nejméně zdražovanou poliožku  jídelnníčku. další položkou jsou náklady na bydlení, jež se od té doby zvýšily několikrát, Cenová hladina je na úrovni USA, kde nejnižší příjem je 170 000 Kč ročně. Oppravdu si myslíte, že životní minimum 3410 a existenční minimum 2200 jsou přiměřené částky? 

 Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=2yR01CSiF20&t=483s

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.