Exekuce - zrcadlo společnosti - PRŮBĚŽNĚ ROZŠIŘOVÁNO!!!

obrazek exekučního koncentráku ČR
2.3.2012 09:30
aktuality se čtou odspodu, dlouhé! Občanské sdružení Krásná žába pořídilo zkopírováním z diskuze internetového Blesku vcelku reprezentativní soubor exekučních případů. Pokochejte se. Obranou proti exekucím, resp.monitorováním se zabývá kromě profesionálních Iuridicum Remedium a Člověk v tísni také seskupení Antiexekuce (publicistka Jana Lorencová, Štefan Alakša, Alex Aralakis a Lars Johan Ekstroem) a skvělí Clive Moravec a Ludmila Pachtová a další. Ti všichni striktně připomínají, že v celé západní Evropě jsou exekutoři státními úředníky a nepracují pro osobní zisk. Na Facebooku má seskupení Trváme na zrušení soukromých exekutorů v České republice již přes 8000 členů. A ve sněmovně právě začíná boj o schválení či neschválení sněmovního tisku 537 vyjímajícího exkuce z pravomoci soudu a na řadě je tisk 610 - kdy zřejmě podání odvolání nemá odkladný účinek. Zároveň Klaus nyní podepesal zákon usnadňující, posvěcující a chránící činnost korporací a věřitelů (tady nám asi něco poněkud uteklo, protože to zůstalo mimo pozornost veřenosti a médií - ale o tom, co nám uteklo až zcela na závěr)-a brzy se patrně dočkáme rozmnožení do dalších sfér devastačních efektů robosigningu (automatického schválení z Vaší strany i budoucích smluvních podmínek i těch vyplývajících z interních pravidel - vám neznámých - protistrany, "vlastně to znamená podvolit se jakékoliv vůli protistrany" /Karel Zvára/ jak to znáte například z nedovoleného přečerpání o 13,- kč, jež Vám do týdne vylétne na 800,- do dvou na 1300,- apod.). A jak to bylo se zákonem o ëxekucích? Z diskuzí: "Máte pravdu Johane, že to byla Zemanova vláda v r. 2001. Navrhovatelé, kteří se o zákon zasloužili jsou: Pavel Němec Pavel Svoboda Cyril Svoboda Jan Grůza Eva Dundáčková Jiří Pospíšil Tedy - KDU-ČSL, US-DEU a ODS. To jen pro upřesnění. Samozřejmě tehdejší vláda to má na triku. Jenže, jestli platil od r. 2002 (nechce se mi to hledat), tak určitě pár let trvalo, než si exekutoři vyhmátli, co si pod tím pláštíkem můžou dovolit, až to dovedli k dnešní "dokonalosti". Návrhů na změny bylo několik, nikdy však neprošly PS. Nebyla vůle:-( "

NEZBYTNÉ ZNÄT: Karel Fleishcer zasvěcuje do problematiky nezabavitelného minima: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Fleischer-SPR-RSC-Cesky-nesmysl-o-nezabavitelnem-zivotnim-minimu-v-exekuci-a-sede-ekonomice-592547?

NOVĚJŠÍ 25.9.2013: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jiri-Bezdek-21376/clanek/Pravni-rozbor-Exekucniho-radu-prokazujici-jeho-13-ti-letou-protiustavnost-17598 

NOVÉ.

Kdo n.ese vinu za parazitický exekutorský zákon v ČR Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) - geneze. V: PROMLČENÍ DLUHU V EXEKUCI
Krajský soud v Ostravě a Krajský soud v Praze potvrdily, že v protiprávní exekuci se dluh promlčuje již po čtyřech letech od zesplatnění. Zastavením protiprávní exekuce se nejen dluh sníží o náklady exekutorů, advokátů a rozhodců, ale může dojít k úplnému smazání dluhu. Právní bitva o promlčení dluhu se tak vyvíjí ve prospěch poškozených lidí. Sdílejte a navštivte naše stránky www.exekutormasmulu.cz
větlení zaslal Přemysl Svoboda. Poslanecký návrh, 1999: předkladatelé: Ing. Pavel Svoboda, Unie svobody: JUDr. Cyril Svoboda, KDU:: JUDr. Pavel Němec, Unie svobody: Ing. Jan Grůza, KDU: Zdeněk Kořistka, Unie svobody: JUDr. Karel Kühnl, Unie svobody: Ing. Pavel Pešek, Unie svobody: Vláda (Miloš Zeman) návrh projednala 1.11.1999 a vyslovila s ním nesouhlas zdroj: http://www.blisty.cz/art/66241.html

NOVĚ!!!! 2013: 

4.5. "Leták" Co může exekutor?

Povinný – ten, kdo je povinen něco plnit- kdo je dlužníkem- je na něj nařízena exekuce.

Oprávněný - ten komu se plní - kdo je věřitelem – on navrhuje nařízení exekuce.

Exekuční soud - soud, který vydal usnesení o nařízení exekuce.

Exekuce sociálních dávek a jiných příjmů

Exekucí lze postihnout:

• dávku nemocenskou

• vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

• peněžitá pomoc v mateřství

• důchody - výjimkou je sirotčí důchod nezletilého dítěte, který přijímá rodič (povinný), ale jde o příjem dítěte,

• podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

• z dávek pěstounské péče pouze odměnu pěstouna

• rodičovský příspěvek

• sociální příplatek

• ošetřovné za péči o nemocného člena rodiny

• náhrada mzdových nároků zaměstnance podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

• stipendia a vedle mzdy/platu též odstupné, náhrady z důvodu pracovního úrazu / nemoci z povolání

Tyto příjmy jsou však postižitelné pouze formou odpovídající srážkám ze mzdy (tedy pouze částečně). Pokud jsou však vypláceny na účet v bance, ztrácejí okamžikem připsání na účet svou povahu příjmů a jsou plně zabavitelné přikázáním pohledávky z účtu; v případě exekuce je proto vhodné zařídit si výplatu těchto příjmů formou složenky nebo v hotovosti.

Pro výši nezabavitelné části příjmu je rozhodující počet osob, k nimž má povinný vyživovací povinnost, vč. manžela / manželky, a dále skutečnost, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. Přednostní pohledávkou jsou zejména: dluh na výživném, na daních, na pojistném na zdravotní a sociální pojištění. Výši srážky a nezabavitelného minima si můžete spočítat pomocí kalkulačky na www.vyplata.cz.

Exekucí nelze postihnout:

• příspěvek na bydlení a jednorázové dávky státní sociální podpory (např. porodné)

• dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

• dávky podle zákona o sociálním zabezpečení

• dávky, jejichž příjemcem je osoba odlišná od povinného – typicky: přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, sirotčí důchod

V případě vyplácení těchto příjmů na účet v bance však platí výše uvedené.

Věci a práva vyloučené z exekuce:

• věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny – tedy věci, které nelze v běžném životě postrádat

Jde zejména o hotové peníze nebo peníze na účtu v bance do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce (stav v roce 2010 - 6.252 Kč), běžné oblečení, obvyklé vybavení domácnosti (např. pračka, lednice), zdravotní pomůcky. Pozor: peníze na účtu v bance jsou částečně nepostižitelné jen v okamžiku zablokování účtu; veškeré další peníze na účet došlé již jsou plně zabavitelné.

• věci, které povinný nezbytně nutně potřebuje k plnění svých pracovních úkolů nebo podnikatelské činnosti (jde především o nástroje a vybavení, bez kterého by nebylo možné pokračovat v podnikání či práci, může jít např. o počítač)

• věci, jejichž prodej by byl rozporu s morálními pravidly (snubní prsten, rodinné fotografie, předměty náboženského významu atd.)

Pozor: i tyto věci však mohou být postiženy, pokud má být uspokojena pohledávka oprávněného, v jehož prospěch vázne zástavní právo k těmto věcem!!

Exekuce majetku manžela/manželky, pokud dluh vznikl jen jednomu

Exekutor je oprávněn vymáhat dluh, který vznikl jen jednomu z manželů, exekucí z majetku, který spadá do tzv. společného jmění manželů - SJM (jde o majetek získaný manžely za trvání manželství s některými výjimkami). Naopak není v takovém případě oprávněn postihnout výlučný majetek druhého manžela. Rozhodující pro posouzení, zda dluh je dluhem jen jednoho z manželů, je ve stadiu exekuce exekuční titul (rozsudek, platební rozkaz apod., na základě kterého byla nařízena exekuce). Dluh je dluhem jen jednoho z manželů, pokud exekuční titul směřuje jen proti tomuto manželovi. Ten z manželů, proti kterému exekuční titul směřuje, se ve stadiu exekuce nazývá "povinný" a ten manžel, proti kterému exekuční titul nesměřuje, se nazývá "manžel povinného".

Do SJM patří zejména movité a nemovité věci, vč. hotových peněz, nabyté manžely v průběhu manželství.

Do SJM nepatří a je tzv. výlučným majetkem manžela: věci ze zákona vyloučené z režimu SJM - dar jen jednomu z manželů, dědictví jednoho manžela, věci osobní potřeby výhradně jednoho manžela (např. oblečení), věci nabyté jedním z manželů ještě před uzavřením manželství. Tyto movité a nemovité věci tedy exekutor nemůže exekucí postihnout. Pokud tak učiní, musí se manžel povinného bránit návrhem na vyloučení věci z exekuce.

Do SJM nepatří ani mzda či jiné příjmy před jejich vyplacením a peníze na účtu (pokud nejde o společný účet manželů), ale s účinností od 1.1.2013 lze tyto postihnout, pokud jde o vymáhání dluhu, který patří do SJM. Do SJM patří všechny dluhy převzaté i jen jedním manželem za trvání manželství s výjimkou:

• dluhů převzatých druhým manželem, pokud rozsah závazku přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů • závazek se týká majetku, který náleží výhradně druhému manželovi

Exekuce věcí cizích osob, které se nacházejí u povinného doma

V případě exekuce se využívá tzv. „domněnka oprávněnosti držby.“

Tedy předpokládá se, že povinnému patří věci, které má povinný u sebe nebo které se nacházejí v bytě povinného (tj. v bytě, kde povinný skutečně bydlí, nemusí jít jen o byt, kde má povinný nahlášený trvalý pobyt) nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny. Důvodem této právní domněnky je, že exekutor nemůže na místě provést plné dokazování o tom, komu která věc patří.

V případě, že povinný uvede, že věc patří někomu jinému již při soupisu věcí exekutorem a oprávněný s vyškrtnutím souhlasí, je exekutor povinen tuto položku ze soupisu vyškrtnout.

Pokud exekutor zabaví věc, která nepatří povinnému, může se skutečný vlastník věci bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu. Tento návrh lze podat exekutorovi do 30ti dnů od doby, kdy se vlastník dozvěděl o zabavení věci. Exekutor je povinen následně do 15ti dnů rozhodnout o vyškrtnutí této věci. V případě, že by exekutor návrhu nevyhověl, postupuje vlastník dle § 267 OSŘ žalobou na vyloučení věci z exekuce, kterou doručí soudu – je nutné ji podat do 30ti dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora. V řízení o vyškrtnutí věci ze soupisu, příp. o vyloučení věci z exekuce musí vlastník zabavené věci prokázat, že mu věc opravdu patří (např. dokladem o koupi, výpovědí věrohodného svědka).

Exekutor by neměl na soupis uvést věci, u kterých je zcela zjevné, že povinnému nepatří – např. věci evidentně patřící přítomné návštěvě, hračky patřící dítěti apod. Pokud by v takto zřejmých případech exekutor věc zabavil, lze vedle návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu podat také stížnost na exekutora (viz níže).

Nepřiměřenost exekuce

Při exekuci je exekutor povinen držet se tzv. zásady přiměřenosti – ta se projevuje zejména ve vztahu ceny exekuovaného majetku a výše vymáhané pohledávky. Exekutor je povinen zvolit vhodný způsob exekuce, tj. ten, který je pro povinného nejmírnější a ještě vede k uspokojení oprávněného. Typickým příkladem nevhodné exekuce by byl prodej domu v hodnotě 1 milionu korun pro dluh 30 tisíc korun v případě, kdy exekutor mohl postihnout mzdu nebo jiný příjem povinného. Pokud exekutor zvolil nevhodný způsob exekuce, může se povinný bránit návrhem na částečné zastavení exekuce (v části, v níž je exekuce prováděna nevhodným způsobem, např. prodejem nemovitosti). Návrh se směřuje exekutorovi ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se povinný dozvěděl o důvodu pro jeho podání. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, je povinen jej postoupit k rozhodnutí soudu. V odůvodnění návrhu je třeba uvést:

• nepřiměřenost zvoleného způsobu exekuce (např. ceny nemovitosti) vzhledem k výši pohledávky

• jiný, vhodnější způsob exekuce, který mohl exekutor zvolit

Splátkové kalendáře

I. Splátkový kalendář před nařízením exekuce

Pokud dlužník uzavře splátkový kalendář s věřitelem, nahrazuje se tím starý závazek zaplatit najednou dlužnou částku k určitému datu závazkem novým – splatit po jednotlivých splátkách – ty mohou být přijatelnější. Do splátek mohou být započítány úroky z prodlení, ale pouze, je-li to ve splátkovém kalendáři přímo uvedeno. Je však nutné platit splátky včas a řádně, tj. v plné výši. V případě porušení splátkového kalendáře má obvykle věřitel právo požadovat úhradu dluhu najednou (toto právo má, je–li to uvedeno v dohodě o splátkovém kalendáři).

V případě, že by se věřitel domáhal celého dluhu, přestože dlužník platí řádně podle splátkového kalendáře, je nutné dokázat existenci takového splátkového kalendáře – je tedy vhodné vždy trvat na uzavření splátkového kalendáře v písemné formě.

II. Splátkový kalendář ve formě exekutorského zápisu (vykonatelný)

Zvláštní formu má splátkový kalendář sepsaný formou exekutorského/notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Přímá vykonatelnost znamená, že podle tohoto zápisu může být přímo nařízena exekuce, jestliže dlužník neplatí splátky (zápis tak nahrazuje rozhodnutí soudu). Věřitel tak nemusí podávat žalobu o zaplacení dlužné částky a může jít se zápisem rovnou k exekuci. Tato forma splátkového kalendáře může být pro dlužníka výhodná, protože mu ušetří náklady soudního řízení. To však pouze v případě, že tu není spor o výši nebo existenci dluhu a dluh není promlčený.

Opět je důležité hradit splátky včas a v plné výši, jinak je věřitel oprávněn k podání návrhu na nařízení exekuce. Soud se v rámci exekuce nezabývá tím, zda dluh skutečně existuje a v jaké výši, nýbrž nařídí exekuci podle splátkového kalendáře. Proto je důležité zásadně nepodepisovat splátkový kalendář, pokud jsou dluh nebo jeho výše sporné a dlužník by chtěl u soudu dosáhnout jeho snížení.

III. Splátkový kalendář uzavřený po zahájení exekuce

I po nařízení exekuce se může oprávněný dohodnout s povinným na splátkovém kalendáři, v němž se oprávněný zaváže, že v případě řádného plnění splátek nebude pohledávku vymáhat exekučně. Pokud by oprávněný i přes řádné plnění splátkového kalendáře vymáhal pohledávku formou exekuce, je to důvod pro zastavení této exekuce. V takovém případě se lze bránit návrhem na zastavení exekuce § 268/1 h) OSŘ, jenž se opět podává exekutorovi (postup analogický návrhu na částečné zastavení exekuce viz výše).

IV. „Splátkový kalendář“ s exekutorem

Jako „splátkový kalendář“ se někdy označuje také dohoda povinného s exekutorem o tom, že povinný bude svůj dluh hradit v pravidelných splátkách. Podle našeho právního názoru však exekutoři nejsou oprávněni splátkové kalendáře uzavírat, neboť exekutor nemůže takovýmto splátkovým kalendářem sám sebe zavázat (jeho základní povinností je co nejúčinněji vymáhat dluh pro oprávněného). I přes uzavřený a řádně plněný splátkový kalendář by tak exekutor mohl pokračovat v exekuci, aniž by se proti tomu povinný mohl účinně bránit (leda v rámci sporu o vhodnost zvoleného způsobu exekuce, viz výše). Takové chování exekutora by bylo pouze důvodem pro podání stížnosti.

Stížnosti

Důvodem pro stížnost je v zásadě veškeré jednání exekutora, jímž exekutor porušuje povinnost chovat se poctivě, čestně a slušně nebo jímž porušuje právní předpisy. Na nevhodné chování exekutora si můžete stěžovat přímo kontaktováním Exekutorské komory ČR (www.ekcr.cz), adresa: Husova 8, 602 00 Brno tel./fax:+ 420 545 212 285/+ 420 545 212 305, e-mail:komora@ekcr.cz; nebo stížností k předsedovi u exekučního soudu, případně k předsedovi Okresního soudu, kam náleží sídlo exekutora (kontakty lze najít na www.justice.cz) a dále u Ministra spravedlnosti.

Kde můžete získat více informací:

Bezplatné poradenství Poradny pro finanční tíseň

Poradna radí mimo jiné v situacích, kdy vám hrozí, že nebudete schopni hradit splátky svého dluhu, nebo jste se již v takové situaci ocitli. Může vás připravit na jednání s věřitelem nebo s exekutorem, pomoci s návrhem splátkového kalendáře nebo s návrhem na oddlužení.

Kontakty naleznete na www.financnitisen.cz. Každé pracovní pondělí od 8.30h do 12h a od 13h do 17.30h je v provozu „zelená linka“ 800 722 722.

Bezplatné právní poradenství Asociace občanských poraden

Občanské poradny poskytují základní právní poradenství mimo jiné ve věcech zadlužení a exekuce. Seznam občanských poraden v ČR naleznete na www.obcanskeporadny.cz. Většina občanských poraden poskytuje poradenství e-mailem, telefonem i osobní konzultací.

Bezplatná právní poradna Exekutorské komory ČR

Smyslem bezplatné právní poradny je poskytnout krátkou informativní poradu týkající se exekučního řízení. V případech, kdy je nutno v konkrétním řízení učinit písemné podání nebo se jedná o věc vyžadující náročnější rozbor, bude žadatel o právní poradu odkázán na některý exekutorský úřad, případně advokátní kancelář.

Bezplatná poradna Praha nabízí své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Belgická 22, Praha 2, a to každý pátek od 9:00 do 13:00 hod.

Bezplatná poradna Brno funguje v prostorách Exekutorské komory ČR na adrese: Husova 8, Brno, každou středu od 10:00 do 15:00 hod.

Bezplatná poradna Plzeň funguje v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Prokopova 17, Plzeň, a to každou středu od 15:00 do 17:00 hod.

Do bezplatné právní poradny je nutné se telefonicky objednat na čísle 545 212 285, právní porady jsou žadatelům poskytovány v pořadí, ve kterém se objednají.

________________________________________

(mimochodem, těch drakonických trestů za bagatelní nepovolené přečerpání, můžete zarazit tak, že učiníte na svou banku nátlak, že chcete zrušit možnost nepovoleného přečerpání  -. pak vám ovšem hrozí, že v tísni z bankomatu nevyždímáte svou poslední stovku)

 
Krásná Žába Občanské Sdružení :"ač zdroj je na první pohled nedůvěryhodný, tak vyhlásili akci, aby tam tam lidé dávali zkušenosti s exekutory..." http://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/167411/sebeobrana-proti-exekutorovi-piste-nam-vase-nejhorsi-zazitky.html
bez komentáře...

#
Tereza Nováková:
Dobrý večer.Já jsem bohužel taky zažila úžasnou věc a to se společností T-mobil.. Jelikož můj dluh u společnosti činil 0,90 kč, byla na mě poslána exekuce na 18000kč.. njn 5 let nepoužívání této sim karty se mi prodražilo...
#

Jana S.:
Můj syn v době studií jel načerno,počkali si,až mu bylo 18let a začal si vydělávat.Bez varování měl zablokovaný účet kvůli jízdence za 12 Kč.Tato sranda ho přišla na 26 000Kč.I když jsme hned začali zjišťovat oč tu vlastně běží,navštívili dotyčnou exekutorku,která dluhY pro dopravní podniky vymáhá,nedalo se nic dělat,muselo se platit a platit.12Kč se opravdu rovnalo 26 000KČ.TO JE NEHORÁZNOST!!!!!!!
#

Veronika P.:
Přišla mi 20let stará pokuta na DP 206,- Kč jelikož tenkrát byli školní pernamentky a já ji zapoměla přišlo mi nyní 252 000,- uhradit za vzniklé náklady, nechápu jak může soud povolit takové vysoké % úroky. Samozřejmě počkali 20 let do té doby se mi nikdo neozval, je to lichva nic jiného.Platíme s manželem již 2 roky a 2 roky ještě budeme platit 7500 měsíčně. Nevím jak si můžou mladí lidé vůbec v této době pořídit dítě, když jim to stát absolutně znemožní.Je nutné něco s tímto systémem udělat.
#

Xeen X.:
Mezi střední a vysokou školou 2 měsíce prázdnin. Ani mne nenapadlo jako studenta řešit, že ty dva měsíce za mne nikdo neplatí zdravotní pojištění. Po 4 letech upomínka na nedoplatek cca 800Kč a 3000Kč penále. ihned jsem telefonicky řešil, dostavil jsem se za paní z pojišťovny. Nafasoval jsem složenku za 800 a podepsal nějaké formuláře na základě kterých mi měly být prominuty penále. A po dalších 5 letech? Exekuce, přes 10tis za nezaplacené "prominuté" penále. Možnost nějak se odvolat neexistuje. Státem podporovaná mafie vládne.
#

Irena:
Manžel převáděl auto do jiné pojišťovny a nevěděl, že mu v té staré vznikl jakýsi nedopalte v hodnotě 1800kč. Vyrozumění o dluhu totiž přišlo do datové schránky, kterou nevyužíváme. Pojišťovna se ani nenamáhla poslat jeden jedinný dopis v hodnotě 10kč a rovnou věc předala exekutorovi. Toto nedorozumění ( v případě, že ybchom o nedoplatku věděli, tak ho samozřejmě uhradíme ) nás stálo 22500kč. HUMUS!!!!A není dovolání!!!
#

Jana Appelová:
Dobrý den. Můj bývalý manžel dlužil 2000 Kč. Tento dluh vznikl v době, kdy žil se svou milenkou a mezi námi probíhalo rozvodové řízení. Exekutorskými poplatky dluh vzrostl na 15000 Kč a složenka přišla samozřejmě mě. Když jsem se telefonicky dotazovala, proč exekutor nekontaktoval manžela, bylo mi řečeno, že neznají jeho adresu. Řekla jsem, že já jeho adresu znám, a ihned jsem ji také nadiktovala. Exekutorka se mi hrubě vysmála a řekla, že je to v pořádku, že budou dlužnou částku vymáhat na mě, protože je to pro ně pohodlnější. Můj argument, že jsem matka samoživitelka bez alimentů nikoho nezajímal. Zaplatila jsem v několika splátkách 3000 Kč. Po několika urgencích bývalý manžel dluh zapaltil, ale peníze, které jsem exekutorskému úřadu odeslala, mi nikdy nikdo nevrátil.
#

Markéta:
Nám se to doma pěkně sešlo. Za nedorovnaných 118,- korun z kontokorentu u zkrachovalé union banky bylo 4 roky po krachu v roce 2007 už 19000,-, pak přítel za jízdu na černo v roce 2003 a 2008 zaplatil 26000,- a 13000. A teď máme exekuci kvůli tomu, že přítel dělal ručitele kamarádovi na půjčku. Kamarád se vypařil a neplatí, tak platíme my. Obstavili příteli účet a platíme 5000,- měsíčně a ještě tři roky budeme.
#

Dana Bíbová:
Dobrý den,mému zeťovi byl exekutorem obestaven účet pro dlužnou částku 0.00 Kč,kdy byl nucen zaplatit 21.830 Kč.Přestože se zeť odvolal,peníze musel uhradit.Je to neuvěřitelné,slušný člověk v tomto státě nemá šanci.
#

Monika:
Přítel dlužil na zdravotním 30000,za dva roky mu přišla exekuce na 102000kč,částku 100000 jsme do měsíce poslali na účet exekutora, bohužel paní uřednice nam dala špatný variabilní symbol(na konci byly o dvě čísla víc než tam měly být a když tvrdí že jsou hovory nahravány tak je to naprostý nesmysl,pokud si ho nenahrajete sami tak nemužete dokázat níc)nicméně částka na jejich účtu sice byla ale poněvač byl špatný v.s. tak úroky rostly vesele dál! Provolala jsem tisíce, posílala maily, ofocovala účty, žádala o vracení peněz zpátky bez odezvy. Za dva měsíce narostly penále na 16000kč! Které jsme doplatili ale úplně zbytečně. Naše zákony chráni zloděje, na chudáky kašlou z vysoka.
#

Vendula:
Dobrý den, z bývalého podnikání jsme neuhradila fakturu v částce cca 48000,- A teď šok!!!! Exekutor chce 739000,- To je co? Měli by se zamyslet co s tím udělat!!! Je to něco neuvěřitelného!!!
#

Eliska:
a to se muze stat jen v Ceske republice nehoraznost uz nevedi jak okrast lidi z male castky vam naskoci neskutecna castka , taky to znam proste tohle je uz konec
#

DPMO.:
Za jízdu na černo v roce 2009 z částky 670 Kč na 16500 Kč- jsem studentka
#

Proksch Eduard:
Za jizdu na černo v roce 2008 jsem nyní zaplatil v exekuci 19800-Kč
#

Fu.k ČEZ:
nedoplatek na elektrine od ČEZu 180 Kč ě vyšel na skoro 25000,-
#

Jan K.Karviná:
Uzavíral jsem v roce 2009 pojistnou smlouvu,poté jsem našel u jiné banky výhodnější a předchozí jsem šel zrušit,bylo mi zděleno,že do měsíce je smlouva zrušena.V lednu tohoto roku mi přišel dopis,že dlužím 12 tisíc,z dluhu 800,od ČSOB pojišťovny,za nezaplacení 1 měsíce pojistky.Teď tady sedím a nic nechápu.Nepřišlo mi za ty téměř 2 roky jednié upozornění,či upomínka od banky,že dlužím a teď přímo exekutor po mě chce 12 tisíc.Čekat 3 roky a za poplatky si naučtovat přes 10 tisíc,to je opravdu nehoráznost.
#

Petra:
Dobrý den,jsem maminka na mateřské dovolené, s měsíčním příjmem okolo 10 000,-,dne 17.12.2011 mě navštívil exekutor,byl to šok, ale ještě větší šok byl když mi sdělil ze dlužím 890,- podnikatelské pojišťovně za pojistné,pan exekutor nyní požaduje suma sumarum 39 000,-,to je nehoraznost!!!!
#

Syčáci :
Zdá se mi nepřiměřené ,když za zapomenutou pokutu 400 kč zaplatí člověk 29000 Kč a za dluh města 160000 zaplatí město Praha 40000 Kč ! Zvláštní !!!
#

Šárka:
Mojí mamince zabavil exekutor automobil přestože nic nedlužila a nedluží. "Domníval" se, že patří jejímu synovi, přestože byl exekutorovi na místě předložen OTP s jménem vlastníka, automobil odvezl, okamžitě vydražil (cena auta cca 200 tis.Kč-vydražen za 49 tis. Kč pracovníkem exekučního úřadu). Maminka vpodstatě do dvou dnů podala prostřednictvím advokáta vylučovací žalobu k soudu, auto už bylo bohužel vydražené a tudíž nebylo co z exekuce vylučovat... Žaloba byla tedy neúspěšná. Na exekutora bylo podáno trestní oznámení, stížnosti na MS, exekut.komora, ombudsman, prezident republiky atd.,bohužel vše bez úspěchu-exekutor prý konal dle zákona. Maminka dodnes nemá ani peníze, ani auto a je důchodkyně.
#

Markéta Marková:
Dobrý den,mám podobnout zkušenost....Byla na mě podána exekuceZa 2800kč a 746 kč...dohromady jsem exekutorovi zaplatila 50000tisíc kč....A to jsem měla jistiny hrazené v termínu,takže dle mého názoru byla celá exekuce zbytečná...Ted se nemohu domoci zpět zaplacených jistin,i když jde jen o pár stovek cca 3500kč nikdo mi je nechce vrátit.Byly totiž hrazeny dvakrát.Jednou na příslušný účet společnosti co mě předala exekutorovi a po druhé na exekutorský účet...Nyní mám vše doplacené a nevím kam se obrátit,aby byla spravedlnost na obou stranách.Byla jsem s tím i u právníka,ale bylo mi řečeno a to doslova:bych vás musel s takovýmm případem skopat ze schodů:-(((Tak asi takhle...nikdo si to nechce vzít,protože se jedná o tak malou částku.pro mě teda 3500 není zrovna málo,na to abych je nechala dobře placeným úředníkům nebo kde zkončily....Je to tady bordel a normální pracující lid nemá dovolání....Bohužel!!!!
#

milada pecarova:
moje dcera nezaplatila 60 kc v knihovne a bez jakekoliv upominky ji prisla exekuce na 12 tisic. To bylo podruhe, v prvnim pripade neuhradila 50 kc za pojistku opet bez upominky zaplatila 17 tisíc.Jelikoz je samozivitelka s 1 ditetem , musela pomoc rodina. Jsou to zlocinci .

Já osobně Blesku děkuji. 000000000000

PS: Facebookem proběhla i zpráva o člověku exekuovaném pro  bagatelní přeplatek exekutorovi - byl povinnen si přeplatek vzít, dopisem vyzván nebyl, a musel zaplatit obvyklé mnohatisícové palmáre exekutorovi a právníkovi. A také tato:

Clive Moravec:
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice vymáhá pohledávku v částce 256,-Kč od pana Karla Ondry. Proto Soudní exekutor JUDr. Martin Růžička chystá za 14 dnů prodat jeho nemovitosti v hodnotě 1,5 Milionu Korun. Nekecám. Takové šílenství bych nemohl vymyslet. Je to naprosto noční můra. Kdyby to byla jen výjimka. Jenže toto je úplně běžný. MUSÍ TO SKONČIT!!! Napište zakonodárcům, ministrovi, presidentovi DNES!!! dražba se koná zde: http://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1&i=3961 podrobnosti: http://exekucejenferove.sweb.cz/30320.pdf

PS: jakmile byl tento případ zveřejněn na Britských listech, ohradila se Exekutorská komora prostřednictvím své mluvčí, že dluh je daleko větší, ale prodej se uskutečňuje na základě toho, že ona bagatelní částka dostala exekuční výměr jako nejstarší. Přesné detailní účty a vedení  případu však Exekutorská komora i daný exekutor se vydat ani nenamáhali - prostě se odmítli zodpovídat za skutky, jež mohou mít fatální dopad.. Ćímž Exekutorská komora myslím dostatečně dokázala, že to, co se tváří jako dozorčí orgán, je ve skutečnosti pouhou lobby, nátlakovou skupinou.

Ještě dále zašel exekutorský hyenismus v tomto případě: http://filipfuchs.blog.idnes.cz/c/244156/Hyenismus-Exekutor-zabavil-nevidomemu-muzi-jeho-vodiciho-psa.html , "krásný" je i případ  v druhé části tohoto článku: http://www.vasevec.cz/blogy/aktualni-stav-etiky-moralky-prava -tam je také poodkryto, proč se k mnoha věřitelům žádné nárokované peníze nedostanou - exekutor postupuje jako běs a následně ze všecho, co vydrže uspokojuje přednostně své nároky (jak třeba i v Chomutově ověřila Řápková, která po zátahu na dlužníky města odkázala městu astronomický dluh u exekutora).Na věřitelovy nároky nedochází, protože se nikdo o nalezení schůdného řešení, případně dohodnutí aranžmá k obchodní relizaci, na níž dlužník potebuje základní existenční klid či podporu. V blogu popsaný případ je důležitý mimo jiné pro to, abyste si vzpomněli na své ústavní právo o nedotknutelnosti domova - ve skutečnosti žádný exekutor bez rozhodnutí soudu povolujícícho do vaše domu vstoupit, pokud se s vámi lsušně nedohodne, že hodláte pokrýt dluh přeci jen nějakým prodejem movitého majetku, tam nemá co dělat ani kdyby si na pomoc přizval polici, a abyste si také uvědomili, že valná část činů exekutorů naplňuje skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. .

 

na Aktuálně http://www.aktualne.eu/?cat=4 jsem kromě zmínky, že trestní oznámení bylo podáno na každého třetího exekutora, nalezla tuto perlu:" Hyde park, který běžel na ČT24 dne 03.05.2011, kde byla hostem paní JUDr.Jana Tvrdková - prezidentka Exekutorské komory ČR. Paní prezidentka doporučuje všem občanům ČR, kteří nejsou účastníky exekučního řízení, ale mají shodné jméno s dlužníky, aby se občan raději odstěhoval, případně si změnil jméno před tím, aby se uchránil neoprávněné exekuce a vloupání exekutora do svého bytu či domu. Za toto jednání je totiž exekutor nepostižitelný a vše je podle zákona. Nebo-li exekutor se může beztrestně vloupat do cizího bytu či domu a tento nepostižitelně vyloupit. Neuvěřitelná část citace rady paní prezidentky: "NEJÚČINĚJŠÍ OBRANA JE ZMĚNIT SI JMÉNO NEBO SE ODSTĚHOVAT". Záznam celého Hyde-parku naleznete zde a přetočte si jej na čas 45,10 min." Poslanci a soudcovská unie se vůbec nepozastavuje nad tím, že soudci pouze "formálně" jmenují exekutora a formálně udělí právo exekutorovi uvalit majetek na všechno. To nemělo obdoy ani v 50.letech 20.století, ani za první republiky. (Viz například Ústava z roku 1948, §158 odst 2, kde se píše, že rodinný domek a atd, jsou nedotknutelné osobní jmění jehož dědění se zaručuje.

Odpovědi na některé otázky (mimochodem velmi tristní) můžete zkusit hledat zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/exekuce.html

 

Přestože zde byly prezentovány zejména případy bagatelní, je množství případů, které bagatelní nejsou - ze špatně splácené půjčky 70 000 u GE Money Bank (vymahač Tomáš Sokol) lze během 2 let vyrobit 300 000, během tří 500 000 (jeden dopis pro nedoplatek = + 20 000 penále). Je o toto spřežení amorálních smluv bank a vymahačů, díky nimž člověk, který si v roce 1990 půjčil 2 mio na ojetý autobus, a jehož podnikání se neubíralo tak hladce, jak se domníval, že bude, do roku 2003, kdy teprve byl konečně všech závazků zproštěn, bance a jejímu soukolí byl donucen narvat milionů 18. (Spočíteje si ten úrok!) A co se děje, když si z insolvence dovolíte dlužit finančáku DPH z faktury, jež vám nebyla proplacena, na svém vlastním případě zdokumentoval Stanislav Veselý (http://stanislavvesely.blog.idnes.cz/c/232780/Neznalost-zakona-neomlouva.html#t2).

Britské listy se nedávno snažily vyřešit  případ Michala Kmenta: http://www.blisty.cz/art/62139.html 

Pomysleme ale na množství těch, kteří byli donuceni podepsat takovou hypotéční smlouvu,  podle níž nejprve splácejí jen úroky a teprve po splacení všech úroků mohou svými splátkami nabývat nemovitost, takže když vypadnou z hypotéky třeba v polovině, i kdyby banka na prodeji domu vydělala, neodečte se jim z dlužné částky ani halíř, protože dům jim nenáležel ani poměrnou částí. Před tím vás neochrání ani nová pospíšilovská právní úprva připouštějící získávání dlužných prostředků pronájmem vaší nemovitosti, jednak na takovouto hypotéku či stavební úvěr získaná nemovitost nebyla vaše a za druhé ani tato možnost není sto zabránit prodeji, když si exekutor dupne.

Milan Daniel shrnuje situaci takto (a uvnitř článku další odkaz na článek o exekucích Literárek): http://www.blisty.cz/art/62158.html a článek "Exekuce: v Německu dlužník inkasní poplatky neplatí": http://blisty.cz/art/62178.html

Sdírání exekutory evidentně právě graduje: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/osobni-bankrot-v-lednu-vyhlasilo-1292-lidi-nejvic-v-historii_224504.html , nárůst je evidentně exponenciální: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/loni-bylo-vyhlaseno-o-89-procent-osobnich-bankrotu-vice_222071.html

 

V poslední době se objevily dvě technikiy - o účinnosti jedné pochybuji, protože Pospíšilův Občanský zákoník dobré mravy již opět nezná, neuznává:

http://www.novinky.cz/finance/259668-lide-mohou-na-spekulanty-s-dluhy-namirit-jejich-vlastni-zbran.html

druhá je výborná, i když ošetřuje jen obstavení účtu:

http://davidmichal.blog.idnes.cz/c/246542/Co-delat-kdyz-vam-exekutor-zablokuje-ucet.html

 navštivte  www.pomocobetemexekuci.websnadno.cz(kde najdete příručku pomoci obětem exekucí) a http://exekucejenferove.sweb.cz/

 

 tam najdete takové mňamky jako je tato:

Opravdu nebyl lepší způsob jak vymáhat 2076,-Kč od pana Solaříka než zabavit mu věci v hodnotě 540,-Kč a prodat je v aukci? Náklady na tyto srandičky zvýší původní dluh několikanásobně. Věřitel z toho nic nebude mít. Jen exekutor bude mít hezký tučné tržby. Je to odporný.Mmimochodem věřitel i exekutorka jsou z Prahy ale oběť je z Frenštátu pod Radhoštěm. Vzdálenost: 364 km, celkový čas: 03:19 h. jen benzín na cestu nákladním autem tam a zpět stojí daleko víc než původní dluh 2000 Kč a mnohonásobně víc než hodnota zabavených věcí (540,-Kč)). Je to hnus. Se spravedlností to nemá nic společného. Je to Nepřijatelné v naši společnosti a Nebudeme toto tolerovat.

Po internetu neustále chodí nové a nové otřesné zprávy: Dana Bíbová:
Dobrý den,mému zeťovi byl exekutorem obestaven účet pro dlužnou částku 0.00 Kč,kdy byl nucen zaplatit 21.830 Kč.Přestože se zeť odvolal,peníze musel uhradit.Je to neuvěřitelné,slušný člověk v tomto státě nemá šanci................................Hana Zelenková: také mi přišla faktura na zaplacení 0,00 !

Ona patrně nejpočetější anitexekuční facebooková skupina zde:https://www.facebook.com/groups/258890107463993/

 Na protest proti vynětí exekucí z pravomocí soudu odpověděl "expert" takto:

Vážená paní Ondrejkovičová,

velice Vám děkuji za Váš názor,a to i přesto,že s ním nesouhlasím.
navrhovaná právní úprava je nezbytná jak pro další zkvalitnění občanského soudního řízení jako celku ve formě aktualizace základního procesního kodexu,tak i exekuční činnosti ,vykonávané podle speciálního zákona .Její přijetí povede k optimalizaci nástrojů,potřebných ke zvýšení efektivity vymahatelnosti práva ,to vše za předpokladu respektování všech práv účastníků občanského soudního,resp. exekučního řízení ,jakož i práv i třetích osob,nikoliv tedy k jejich tíži.

Nejzásadnější změnou v navrhované novelizaci,je výrazné omezení dvojkolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce.Soudům však nadále zůstanou některé způsoby výkony rozhodnutí ,zejména ve věcech týkajících se nezletilých dětí ,vykázání ze společného obydlí ,nebo vyklizení bytu s bytovou náhradou.Cílem je zrychlení vymáhání ,a úspory výdajů ze státního rozpočtu ,vynakládaných na výkon rozhodnutí.
Exekuce prováděné soudními exekutory jsou efektivní a dohled nad činností soudních exekutorů,vykonávaný ministerstvem spravedlnosti ,soudy a dohledovými orgány Exekutorské komory v ČR je dostatečný.

Tyto důvody vedou předkladatele k návrhu na zrušení institutu pověření soudního exekutora k provedení exekuce prostřednictvím soudu.Současně bude exekutor zapisovat zákonem stanovené údaje do nově zřízeného rejstříku zahájených exekucí ,který povede Ministerstvo spravedlnosti. Ochrana účastníků řízení i třetích osob nebude snížena ,protože nevratné úkony při provedení exekuce nebude možno činit dříve ,než bude pravomocně rozhodnuto o návrhu na zastavení řízení ,který byl podán do 15 dnů poté,co se povinný o zahájení exekuce z vyrozumění o zahájení exekuce dozvěděl.

Pokud jde o slučování exekucí ,měla by tato úprava být jedním z pozměńovacích návrhů doplněna. Ústavněprávní výbor projednávání předpokladu přerušil a do příštího jednání bude zpracován komplexní pozměńovací návrh,vycházející jednak z podnětu samotných poslanců ,jednak z připomínek profesních organizací a případně i z dalších institucí.

Jelikož se v justičním prostředí pohybuji již více než deset let,pět let jsem pracoval na Krajském soudu v Hradci Králové,čtyři roky jsem byl náměstkem ministra spravedlnosti ,troufám si tvrdit,že tato oblast mi určitě není vzdálená a cizí.Svůj postoj a názor tedy opírám o svou praxi a nabyté zkušenosti.

S uctivým pozdravem a přáním krásného dne

JUDr.Pavel Staněk
poslanec

 ačkoliv si ministr Pospíšil a poslanec Staněk myslí a tvrdí, že práva exekuovaných nejsou nijak dotčena, již nyní hovoří realita o opaku:

(zkopírovala Ela Nakamura) Dáša napsal:

17.6.2011 v 15.57

Dobrý den ,jen bych se chtěla zeptat co si může dovolit exekutor, může dojet exekutor do domu zabavit majetek aniž by poslal dopis o exekuci? Může když nikdo není doma si bez doprovodu policie vypáčit zámek a chodit volně po bytě?

Pomoc s dluhy napsal:

17.6.2011 v 17.52

ano, zákon takové chování exekutorovi umožňuje – viz Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, konkrétně pak § 125 písmeno 2:

(2) Exekuční příkaz povinnému doručí oprávněná úřední osoba při odebírání movité věci. Není-li povinný odebrání movité věci přítomen, doručí se mu exekuční příkaz spolu s protokolem o odebrání movité věci. Exekuční správní orgán nevyrozumí povinného o nastávající exekuci dříve, než oprávněná úřední osoba přijde na místo odebrání. Je-li předmětem exekuce movitá věc, která je vedena v zákonem stanovené evidenci, doručuje se exekuční příkaz i tomu, kdo tuto evidenci vede.

Zákon nepožaduje, aby exekuci byla přítomna policie (police má pouze povinnost, pokud jí exekutor požádá, aby exekutorovi asistoval, ale pouze na základě přímé žádosti). Zákon defacto nepožaduje žádné svědky u exekuce, většina exekutorů si ale k provedení exekuce svědky zpravidla přizve, není to ale podmínka.

nebo tento případ:

Ivan Neuhort
Starosta Praha Repy mne opet soudí.Nevím ani kolikátý je to soud.Prodal mou domácnost a pobírá celý múj dúchod.Ten je vzdy na nejaký cas zadrzen a v nouzi jsem souzen za neschopnost hradit nájem v byte ve kterém se nezdrzuji jiz 20 let.Po navýsení dluzné cástky pripadne tak celý pozdeji uvolnený dúchod starostovy.Práve se pokousím sesmolit nejaké odvolání,ale já jsem horník a ne právník.Dríve mé soudy prohrával mne neznámý, múj pecovatel a nyní to mám udelat sám.Dlouhá léta jako ilegál a bezdomovec mám za sebou a starosta na tom vydelal skutecne nekolik milionú.Ukradli i rehabilitacní odskodnení a zmarili rehabilitacní práva.Asi deset let jsem jiz v CR nebyl a stále mne nenechají v klidu. Nedovolí ani zivotní minimum......
ten pán ještě žije, protože v ČR už nežiíje, ale podobně na tom jsou tisíce dalších.

 

Poslanci jsou zcela mimo realitu, právě projednávají sněmovní lístek 537 a nevnímají , že na každého třetího exekutora bylo podání  trestní oznámení - jedno či více.  (na starší článek navazuje tento: exekutor.biz/exekututori-utoci-na-svobodu-slova) a nezastaví je ani snaha dluhy splácet: http://www.novinky.cz/finance/259546-lacne-exekutory-nezastavi-ani-snaha-pravidelne-splacet-dluhy.html?ref=zpravy-dne

Pročež moje politická laboratoř panu poslanci zaslala následující: 

"Prosím, pane poslanče,
pošlete kompletní znění všech ustanovení týkajících se exkucí, jak by vypadala po schválení sněmovního tisku 537, kdyby zůstal návrh nezměněn, Děkuji"

Smyslem bylo po získání plných znění všech ustanovení týkajících se exekucí, otevřít politikou laboratoř a přizvat ochotné ke komentování. Vyhlásit to jako událost na facebooku. O plné znění byli požádáni jak trojkoaliční poslanec, tak opozičníé senátor, nebylo předem vyloučeno, že nebudou schopni to dodat, protože politická praxe kromě lobistů nikoho k hloubkové práci nenutí, a tak všichni z příspěvku na asistentka neplatí kvalifikovaný politický dorost, který by připravoval, co se připravovat má, nýbrž sekretářky na vaření kávy, zvedání telefonů a na to, aby byly hezké. A vláda samotná nemá zájem na tom, aby poslanecká sněmovna celá měla k dispozici kompletní a úplná znění  - protože to "není žádoucí" - aby se pracovalo! Přitom by stačilo jediné - publikovat návrhy v podobě, kterou zná každý překldatel spolupracující s korektorem - v podobě porovnání verzí, kde nahrazený text je přeškrtnut tak, aby byl ještě čitelný a nové znění má jinou barvu. Pak by stačilo přidat další barvy pro jednotlivé návrhy opozice a záložky, udělat porovnáí verzí jednolitých ročníků  a ucelených zákoníků z jednotlivých epoch, komplexů zákonných norem.  aby se dalo listovat v zákonících. Pak by se totiž do komentování vznikajících zákonů mohli zapojit snadno i řadoví občané - a to opravdu není žádoucí už vůbec! Ale je to právě tento druh publikování vládních návrhů, díky kterému řada občanů dospěla k závěru, že má na volbu jen mezi naprostými zabijáky či vandaly práva a línými ku..ami.

_______________________

TAK! senátor se neozval a  poslanec poslal pouze odkaz na sněmovní tisk 537  - teď si to ještě sami smontovat do úplného znění: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0 stay tuned! Prací Clive Moravce bylo postulováno 7 zásadních (ale pracovních, zatímních) požadavků, jež naleznete spolu s mnohým dalším zde. http://www.exekuce.estranky.cz/ (např. Návrh na změnu občanského soudního řádu s vyznačenými změnami: http://www.exekuce.estranky.cz/clanky/navrhy-na-zmenu-zakonu/ustanoveni-obcanskeho-soudniho-radu-s-vyznacenymi-zmenami.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 

hlavní požadavky organizace jsou záměrně koncipovány co nejjednodušeji (a všechny jsou splnitelné, jen bod 7 je problematický od dob, kdy bylo rozkotáno právo na příbytek - a ochranu nájemníků - v bytech komerčně pronajímaných se v Praze nájemníci enormně rychlým tempem střídají, což svědčí o vrůstající sociální rozvrácenosti, nejistotě a sociální nekonsolidovanosti):

Naše požadavky na změnu

1. Zavedení povinného slučování všech exekucí. Ukončit tak praxi, že jeden dlužník hradí náklady a odměny 5ti až 10ti soukromým exekutorům a věřiteli nezůstává nic. Oddělené vedení každé z exekucí znamená podstatně vyšší paušalizovanou odměnu exekutora než sloučení těchto exekucí do jednoho řízení.

2. Zavedení místní příslušnosti exekutorského úřadu. Každý dlužník bude mít jednoho exekutora z okresU, kde má trvalé bydliště. Žádné jiné z druhého konce republiky.

3. Posílení stavů a rozšíření pravomoci státních soudních vykonavatelů. Odmítáme návrh ministra Pospíšila na jejich zrušení. Požadujeme odformalizování soudů.

4. Odmítnutí návrhu ministra Pospíšila, že soukromí exekutoři budou nařizovali exekuce sami.

5. Soud nemůže nařídit exekuci bez slyšení údajného dlužníka. Soud je povinen před vydáním usnesení zjistit:
a) zda nebyl spáchán trestný čin lichvy čí podvod v procesu, který vedl k vydání platebního rozkazu.
b) dobrou vůli věřitele informovat dlužníka a vymáhat pohledávku šetrným způsobem,
c) dobrou vůli zaplatit či splácet na straně povinného či opak,
d) majetkové poměry dlužníka (pod hrozbou obvinění za křivou výpověď, podvod, či úmysl zkrácení práv věřitele)
e) přiměřenost a spravedlnost celého procesu.
 
 
6. Zákaz vstupu soukromým exekutorům do domů bez přítomnosti Policie ČR. Policie bude povinna na místě zatknout pracovníky exekutorského úřadu, kteří porušují exekutorský řád (např. zabavují věci potřebné k životu, k výkonu živnosti a tak pod.)

7. Institut fikce doručení nahradit institutem soudního doručovatele, který zajistí osobní převzetí zásilky dlužníkem v případě, že poštovní doručení selhalo.
(pozn.: jen tento bod je vzhledem k zavedení fikce bydliště v ČR poněkud problematický ale splnitelný zpříástupnění osobních dat o osobních dluzích v registru  registru exekucí zdarma a sečkáním s datem vyhlášení exekučního řízení na kontakt - sáhnutí na internet ze strany dlužníka, není-li dlužník v sociálně zdravém stavu, stejně se nedá nic dělat a dlužník ví, že úroky naskakují, jeho právo na obranu proti exekuci musí být zachováno včetně možnosti zrušení pro přílišnou krutost. Nejsme tu kvůli penězům, peníze tu jsou kvůli nám).
Clove Moravec: Dejme tomu, že exekutor naúčtuje údajnému dlužníkovi nesmyslné statisícové náklady. Třeba je to chyba. Třeba je to úmysl. Údajný dlužník buď nese ten dluh dokonce života (kdyby měl prachy tak je už dávno sebral exekutor) nebo může soudit. Jenže jak má u soudu prokázat, že exekutor opravdu tyto náklady neměl? Soud to předá ministerstvu. Ministerstvo s tím NIC NEDĚLÁ (pardon… na 0,0016% se koná fraška zvaná kárné řízení). Oběť již dávno nemá ani haléř aby zaplatil právník na svou obhajobu. Celý systém je špatný a je třeba postavit soukomé exekutory mimo hru hned, kosmetickými změnami se nic nezlepší. Kdykoli kdekoli na světě větší skupina lidí může vydělávat pěkné prachy tím, že dělají chyby tak to bude lavina omylů a přehmatů. Je čas s tím skončit a nejen žvanit. Pospišil svými číny prokázal, že usilovně chrání zájmy soukromých exekutorů. Nedávno ještě předložil Sněmovně novelu, která jím zajistí Monopol na vymáhání.(Poznámka: že se naše pávo pomalu ale jistě mní v právo tržníci ukazuje více než jedna indicie: http://www.vasevec.cz/blogy/tramtatadaaa-mame-tadytrzni-pravo )
Ukazuje se mmj. že je nutné chránit děti před dluhy jejich rodičů a také zajistit dlužníkům vůbec přežití (také je nutno trvat na tom, aby striktně platilo i nadále alespoň to, že smrtí dluh zaniká - i když by smysl mělo dluh odepsat i dříve - žel brání tomu zcizená monetáýrní suvernita a dluhová emise peněz), proto Ludmila Pachtová říká a navrhluje:

"Navrhovaná Novela 537 a předchozí deformační novely zákonů mají ten fatální nedostatek, že připustili generální inhibici na všechen majetek, aniž by se soudce zabýval tím, o jaký majetek jde, zda nejsou například zasažena práva třetích osob, zda je údajný povinný vůbec solventní k platbě, a že připustili, aby exekuce byla případně vykonávána i vůči případným dospělým dětem povinného. U cizích lidí, při podílovém vlastnictví, pak nastávají absurdní situace, kdy exekutor v rámci "podílového vlastnictví zcela cizích osob - "nemovitostí", uvalí exekuci na domek, bez ohledu na další podílové vlastníky podle stavu zapsaného v katastru nemovitostí, aniž by byl znám "smluvní" stav užívacích práv a záavzky, stav smluv o budoucí smlouvě a závazky z nichž, kterýžto se vůbec do katastru nemusí zapisovat, neexistuje povinnost je do katastru uvádět, a mohou existovat zcela odlišně od podílů práv vlastnických, a může to mýt zcela katastrofální, likvidační následky pro zcela nevinné osoby, které nikomu nic nedlužili, znemožnit mu podnikání- výdělečnou činnost a vyrobit tak potenciálně nové osoby, které nebudou mít na splcáení svých dluhů. Zákony jsou v takovém stavu, že nahrávají výrobě dlužníků.Musíme požadovat do zákonů zrušení generálního inhibitoria, aby měl soud povinnost se zabývat věcnou stránkou - na jaký majetek se má exekuce uvalit, aby se vyhýbal exekucím podílového vlastnictví (nikoli společného vlastnictví manželů) domků nebo bytů, aby měl povinnost u nemovitostí, zabývat se zjištěním, zda k tomuto majetku neexistují nějaké smlouvy, týkajíící se užívacích práv, práv hospodaření, správy. Samozřejmě zákaz provedení exekucí na majetku dospělých dětí, pokud nejde o majetek, který by byl na děti převeden od rodičů v hodnotě větší než 50 tisíc Kč. Musíme také žádat zrušení pravomoci ministra spravedlnosti vydávat vyhlášky, týkající se výše úhrad za služby exekutorů, či notářů. Zde jde o přímý zásah do základního lidského práva (Listina práv a svobod čl. 11, čl. 2, čl. 4), již samotným zmocněním, existujícím v zákoně, když je člověk vyvlastňován, aniž by existovaly zákonné meze, když si absolutisticky pan ministr  může neomezeně diktovat úhrady za služby exekutorů. Meze by měly být stanoveny tak, aby nepřesahovaly 1 procento u částek menších než 50000,-Kč, a aby maximální hranice za exekutorskou službu byla 5000,-Kč. (Za účelem zjištění "soupisu" majetku by soud mohl nařídit policii domovní prohlídku) a na základě soupisu, by pak soud vydal rozhodnutí, který finanční nebo věcný majetek má být předmětem exekuce."

"Navrhuji tuto novelu zákona o rodině. Tato novela vytváří však právní obranu pouze části problémů existujících v souvislosti s exekucemi. Zabraňuje tomu, aby dluhy mohly být převáděny na potomky a částečně brání, aby lidé byli připravování o důchody a sociální dávky. (Další novely- antinovela exekučního zákona a novela občanského soudního řádu proti zlořádským exekucím bude dodána)."

"Zákon o rodině: Návrh novely:

1. Zrušuje se §87:2. Místo §87 se vkládá nové znění: „ 1) Úhradu dluhů a pohledávek, k nimž je povinován rodič, nelze vyžadovat na potomcích, ledaže by jmění některého z nich převyšovalo částku 4 milionů Kč, včetně společného jmění manželů. V takovém případě lze od tohoto potomka nárokovat úhradu v přesahující výši, až do výše a) 1 milión Kč, jde-li o potomka v manželském svazku, b) 2 milióny Kč, jde-li o potomka nežijícího v manželském svazku. 2) Pokud však vznikla část majetku potomka v důsledku postupných převodů, darů nebo pronájmů majetku náležejícího původně předkovi, lze úhradu požadovat od tohoto potomka až do výše 60 procent takto získaného majetku, vyjma běžného vybavení společné domácnosti, ošacení dětí a věcí nezletilých dětí s jednotlivou hodnotou do 2 tisíc Kč.” 3. §88 odst. 1) se mění: „Předek má vyživovací povinnost vůči potomkům, nemohou-li ji plnit rodiče a není-li poživatelem důchodů, ledaže by starobní důchod spolu s dalšími důchody přesahoval v součtu 20 tisíc Kč měsíčně. Pokud je takových povinných předků víc, určuje se vyživovací povinnost v dílčím poměru podle možností jednotlivých povinných.“ 4. §88 odst. 2) se zrušuje. 5. Místo stávajícího odst. 2) se v §88 vkládá odst 2): „Do příjmů se nezapočítávají dávky nemocenského nebo sociálního zabezpečení, příspěvek v mateřství, příspěvek na bydlení, atp. Tyto dávky nemohou být ani předmětem exekuce.“ 6. Tato novela nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění: Žádné dítě, žádný člověk si nevybírá sám, kde a komu se narodí. Stávající stav zákona o rodině ve svých důsledcích umožňoval trestat potomky za to, že se narodili sociálně slabším rodičům anebo za to, že se jejich rodiče dostali do dluhů, které nebyly schopny splácet. Tento stav je v rozporu s ústavním pořádkem (tvořeným Ústavou a Listinou práv a svobod- částka 1/1993 Sb.Zák.), v rozporu se základními lidskými právy, je v rozporu principem trvale udržitelného života, tj., principem, že rodiče mají vyživovací a jinou pečovatelskou povinnost ke svým nezletilým dětem, které na svět přivedli (viz čl. 32 Listiny práv a svobod 2/1993 Sb.zák.), tyto děti, až dorostou, tak zase vůči svým dětem, a takto řetězově, čímž se zachovává lidstvo, a naopak stát, tj. územní společenství občanů žijících na Území ČR, hospodařící se svým majetkem, daněmi a poplatky, podle zákonů, v mezích zákona, mají ústavně právní povinnost vůči starým nebo nemocným lidem (bez ohledu na to, zda mají nebo nemají potomky) nebo lidem bez zaměstnání, pokud o něj mají ve své profesi zájem a přesto ho nemají: viz čl. 26, čl.30. Listiny. Každý má právo vlastnit majetek a dědění majetku se zaručuje- Viz čl. 11 bod 1. Listiny. Neexistuje právo dědění dluhů. Přitom se však rodí děti do rodin, které žádný větší majetek nemají, jejich vlastnické právo není zabezpečeno, už v době, kdy se narodily nemají třeba potenciálně co dědit, rodiče jsou naopak zadluženy. Někteří lidé, zahnaní za hranice sociálního zoufalství, si pořizují děti, aby získali alespoň přídavek na dítě, ze kterého by nějaký čas žili oni sami, případně, aby si vychovali vlastní otroky, kteří je budou živit. Proti tomuto otrokářství jsou děti, potomci nemajetných rodičů, za stávajícího zákona o rodině zcela bezbranní. Přitom dokonce není ani stanovena žádná zákonná mez proti vyvlastňování majetku potomků exekutory k úhradě dluhů zadlužených předků anebo zákonná mez pro vyživovací povinnost. Výtah z ústavního pořádku: Listina práv a svobod 2-1993 Sb. Zák. Článek 32 (1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. (4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. 5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. Článek 26 (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. (3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. Článek 30 (1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. (2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Článek 11 (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. (4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. (5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. Článek 4 (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem. (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Stávající zcela nevyhovující stav zákona o rodině §87 §87 (1) Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho potřebují. §87 (2) Každé dítě plní tuto vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům ostatních dětí. Hlava druhá VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI §88 §88 (1) Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost. §88 (2) Pokud potomci nemohou své vyživovací povinnosti dostát, přechází tato povinnost na předky. Příbuzní vzdálenější mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší. §88 (3) Stanoví-li soud výživné pro nezletilé dítě, platí ustanovení §85a obdobně."

dále Ludmila Pachtová navrhla:

"Zárodek novely antiexekučního zákona proti zvěrstvům, proti bezuzdné tyranii obyvatelstva právníky: Návrh novely ZÁKONA č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, 1. Mění se §1 odst 1. Místo původního znění (1) Soudní exekutor (dále jen exekutor) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. “(1) Exekutor je zaměstnanec státu, zaměstnaný v exekutorském úřadu.. 2. Ruší se §2 až §73 Nově se stanoví: 3. § 2 Exekutor je při výkonu exekuční činnosti vázaný Ústavním pořádkem, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, ale též smlouvami uzavřenými v souladu s právem dle občanského zákoníku v době, před nařízením exekuce. Musí zejména dbát při svém výkonu na základní lidská práva, chráněná Listinou práv a svobod a Úmluvou o lidských právech a svobodách 209/1992 Sb. 4. § 3 (1) Exekutor Je odměňován podle zákona o státních zaměstnancích, v tarifní třídě 12, podle počtu odpracovaných hodin. 5. (2) Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor může na vlastní náklady vykonávat činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou. 6. § 4 Každému občanovi může být příslušný jen jeden exekutor, a to v místě bydliště dlužníka. Ke své činnosti může mít pomocné osoby z řad zaměstnanců státu, též místně příslušné k bydlišti dlužníka 7. § 5 Práci Exekučního úřadu a jeho krajských poboček organizuje ředitel Exekučního úřadu, jmenovaný na základě výběrového řízení do funkce na 5 let Ministrem spravedlnosti. §6 Ředitel Exekučního úřadu, vydává organizační řád, jmenuje a odvolává exekutory z funkce, vyřizuje a rozhoduje o kárných postizích exekutorů,zodpovídá za výplatu mezd a chod ekonomické agendy. Může touto činností pověřit ekonomického náměstka. §7 Exekutor může podat Správní žalobu k místně příslušnému Správnímu soudu. §8 Exekutorem se může stát bezúhonný občan s vysokoškolským vzděláním. Pomocníkem exekutora mohou být osoby se středoškolským vzděláním. Exekuční úřad zajišťuje proškolování exekutorů. 8. Zrušuje se §87 až 92. 9. Nový „§87" Stát má právo na náhradu výdajů spojených s exekucí, a to ve výši 2 procenta z dlužné částky. Tato úhrada se děje na účet Centrálního Exekučního úřadu."

 

Jen co vstoupí v platnost Klausem právě podepsaný zákon posilující postavení věřitelů a korporací, pak teprve něco uvidíme, Robosigning, u kterého platíte právníka protistrany, ač právní úvaha k robotickému zpracování nutná není, protože celá procedura se smrskla na plně zautomatizované nadhánění vaší osoby, resp. uplatňování záboru na vašem majetku - nyní již obšlápnuté ve velkém přímo z Kajmanských ostrovů: http://www.novinky.cz/finance/260812-obchodovani-se-starymi-dluhy-neskoncilo-vime-jak-se-proti-tomu-branit.html a jistě také přibydou přeshraniční čachry (a jistě i podvody), které budou dokazovat, že jste to byl vy, kdo byl viděn někde na veřejném místě  čúrat, že jste to byl vy, kdo je vinen tím, že vám v autorizovaném bazaru prodali kradené auto nebo auto, které pojišťovna po bouračce odepsala  - kasa cink a 30 000 či několik set tisíc fuč. (no ale to už se stejně děje, jen před tím bude méně úniku) Dovedu si ale představit, jaká ďábelská kombinace by mohla vzniknout z pishingových podvodů, ACTA (SOPA, PIPA a ostatních částí souvisejících nějak s  Digital Economy Bill alias DEBILL) a vynechání NAŠICH NÁRODNÍCH soudních instancí.

Tak - a máme tu další inovaci (!!!) nově bude stačit k vymáhání ústní dohoda s lichvářem - tj. i kdybyste měl pravdu  a byl v právu vy, oni byli dva. http://www.novinky.cz/finance/261552-lichvarum-bude-k-vymahani-penez-stacit-i-ustni-dohoda-s-dluznikem.html stát totiž  již lichvu nezná, původní ustanovení o lichvě zrušil a nahradil ho ustanovením o tom, že nesmí být zneužito vaší tísně či mentálního oslabení, dokazovcí povinnost, že jste nebyl v mntální pohodě je na vás, ovšem proti právu občanskému stojí právo obchodní a vy jste podepsal ve smlouvě ustanovení, že podpis nebyl vynucen pod nátlakem a jste v pohodě. Že chce lichvář jako základ (na pokuty a penále dojde později) třeba 35% či více, nehraje roli. A ustanovení o přiměřenosti zisku také padá, protož lichvář přeci na sebe v případě klienta jako jste vy, který se nemůže vykázat příjmem, majetkem, navíc jste v registru, a on se přeci vystavuje ohromnému riziku. Myška Modroočka "Zajímalo by mě,jak z částky 100tis Kč se za rok vyšplhají na částku 414.831Kč,jako to nemůže normální člověk uhradit..." (trestný čin lichvy v trestním zákoníku je, ale ouha, zmizelo ustanovení o om, co vlastně lichva je nebo resp. co byla - za první republiky od 12% /a den daňových prázdnin ve 30. letech 13.2./ - ale právničtí kriminálníci tak dlouho kutili, že právo zcela zdisfunkčněli - jako ilustrace pazgřivosti systému článek Lichváři si oddychliá, soudy dlužníkům nepomohou (idiocie ČSSD byla výborným sparingpartnem trojkoalice):http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=657938 vágní formulace o přiměřenosti nebo nepřiměřenosti zisku Pospíšilova Občanského zákoníku začně platit od 1.1.2014 - a znamená pouze toto: http://finance.mportal.cz/novy-obcansky-zakonik-a-lichvari-111185.html

Také lze nově přijít i o družstevní byt.http://www.novinky.cz/finance/262155-drazby-v-bytovych-druzstvech-maji-dluznikum-pomoci-se-splatkami.html?ref=boxE

Opravdu "příjermnou novinkou je, že exekutor může udělit pořádkovou pokutu až do 50 000 (http://www.soudniexekutor.com/telefonicka_komunikace_s_uradem.html )

***Tito se pustili do boje::  Český právní řád a exekuce. Hosté: Ivana Weberová, Pavel Čižínský, Daniel Hůla. Moderuje Lída...***
**********************http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2549289,*************************

také poslanec Foldyna se přimlová za návrat exekucí pod státní správu. A ovšem link na přímé jednání ze sněmovny - bylo možno  sledovat jen v přímém přenosu, pokud jste znali datum jednání (zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28) ale už nní možné jej vyhledat v digitální knihovně parlamentu po internetu, a nenajdete ani stenografické záznamy posledních let tématicky řazné, jen štěpky u jmen poslanců,.asi abyste se v případě zájmu mohli kochat pavím ocasem jejich rétorických uměn, protože na to není - záměrně - dělaný rejstřík. Výjimkou je přístupnostz zápisů z doby první republiky apod. Datum projednávání daného zákona nelze většin olu zjistit, i Vít Jedlička bojujíí proti eurovalu, se dozvídá jenpokoutními cestami program večer před jednáním a demonstraci obvykle svolává v 22:00 na následujcí den. (Článek http://www.vasevec.cz/blogy/euroval-co-je-noveho)

Dopad demokratického deficitu v situaci společenského rozvalu bude ještrě v podobě článku zpracován.

Tedy první podmínka demokracie, přístup k informacím, není naplněna vůbec.

 

Faceboková skupina Trváme na zrušení soukromých eekutorů v České republice iniciovala vznik skupin  Četa jihomoravská (na Moravě a nejen tam řádí jak černá ruka přerovský xekutoor Vrána), Četa severočeská a Četa zápapadočeská. Jednoho člena hodlá Exekutorská komora žalovat pro poškozování dobrého jména.Její členové, prví exekutorští predátoři zatím na relitách seznmu  jinde inzerují dražby jako je následující spáchaná panem Grosamem: 1/6 podíl na domu ve výborném stavu za 60 000 - kd se naskýtá otázka, zda dlužník svůj dluh uznal, protože kdyby bylo jen trochu snahy o šetření práv všech zúčastněných, tak by se prostě z obrovského takřka jistě stavebního (protože k domu náležejícího) pozemku odlouplo 1000-1500 m2 a prodalo, či vydražilo se to.

Prodej, dům rodinný, 99 m²

Cena: 60 000,- Kč

Poznámka k ceně: Dražba dne 5.4.2012, č. 025 Ex 12079/09-24

Adresa: Karla IV., Všetaty

Datum vložení: 24.02.2012

Datum aktualizace: 14.03.2012

ID zakázky: OB 25E12079:1250009

Budova: Cihlová

Stav objektu: Dobrý

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Patrový

Podlaží počet: 2

Plocha zastavěná: 99 m2

Plocha užitná: 99 m2

Plocha podlahová: 99 m2

Plocha pozemku: 6 661 m2

Plyn: Individuální

Elektřina: 230V

Popis:

Dne 5.4.2012 v 9:00 hod. se koná dražba pod Ex 12079/09-24, kterou pořádá Exekutorský úřad Praha 6, JUDr. Jan Grosam, Bělohorská 270/17, Praha 6 prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz těchto nemovitostí: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na rodinném domě č.p. 181 ve Všetatech, okres Mělník. Výše jistoty (částky nutné složit před dražbou bude v případě nevydražení vrácena) je stanovena ve výši 10.000,-Kč, znalecký posudek je ve výši 90.000,- Kč. Prohlídky nemovitostí Exekutorský úřad neposkytuje. Pro další informace kontaktujte makléře nebo naši společnost. RK nevolat.

Jde sice o prodej podílu - ale i tak: podivný je ten odhad, protože na obrázku seznamu (který brzy, po exekuci, zmizí) je dům krásný bytelný, dobře postavený a svítící takřka novotou, s dobrou střechou a zjevně ani vnitřní dispozice není špatná, protože velká rozloha pokojů, navíc ten obrovský pozemek. Myslím si, že dohoda o prodeji podílu byl vynucená a že jde o sofistikovanější formu vydírání, jen kdo to zažil, by uměl odpovědět a popsat přesně. Patrně se mu nepodařilo uplatnit jeho práva u soudu a následně odmítl exekuci uznat. nebo s ním exekutor vůbec nejednal,  nebo  patrně soud buď neuznal jeho námitky (asymetrie dokazovací povinnosti, či jiná nezkušenost, třeba procesní) a tak nedošlo k vzájemné dohodě, kdy řešení by bylo jednoduché - viz výše. Ta šikana může vypadat tak, že do domu bude nastěhován obzvláště zpustlý a odporný narušitel, psychiatricky výrazně  postižený bezdomovec nebezpečný sobě i svému okolí, a pokud se ho majitelé budou chtít zbavit, budou muset přepustit vydražiteli už ne 1500m2 pozemkku, nýbrž pozemek celý.

Jirka Přema Přenosil mně prodali barák, na který mi půjčila KB 300.000 v roce 2004 (odhad 650.000) za 60.OOO!!! vrcholem je, že se tam teď na LV objevil exekuční příkaz z roku2008 na majitelku (dům jsem koupil v roce2004 !!!

Že je důležité nebýt bordelařík a nepodceňovat riziko a schovávat si naprostop všechny dokumenty, prokázal bloger idnes (jehož blog nelze vyhledat), který pětkrát dodavteli - buď pojistky na auto nebo plynu, nevzpomínám si,dokázal, že nic nedluží, přesto asi třikrát zkusila podat návrh na exekuci. Nikdy nic není dokončeno, ani za deset let.  Před lety psal Reflex o pražském exekutorovi Juraji Pokonickém, který má monopol na pokuty dopravního podniku a vyšla najevo kauza chronického černého pasažéra, který byl velmi zaskočen31 exekucemi pro dopravní přestupek a netušil, jak k tomu mohlo dojít - ukázalo se, že dopravní podnik si doklady o jízdě načerno není povinen schovávat déle než určitou dobu, ale nedostatek důkazních materiálů exekuci nebrání, protože důkazní břemeno je na vás. Toho člověka tehdy částečně zachránilo jen to, že větší část sporné doby pobýval na Novém Zélandu, čím tedy zvládl vyvrátit oprávněnost části exekucí, ale zda tato raubírna vznikla z činu revizora, jeho nadřízeného, právní firmy, nebo exekutora, neměl smozřejmě šanci propátrat. Soudy se již nyní nezabývají skutkovou podstatou a ani fyzickou podobou důkazů, natož sociální situací, podstatné je, co jim sdělí exekutor, a jestliže se chcete odolat,  musíte nově vy zaplatit soudní poplatek a odvolat se k vyššímu soud, u nižšího totiž probíhá jen skrze soudního úředníka robosigning - zaregistrování . A myslím si, že námitky typu - "vždyť nemohu mít  po tolika letech protidůkaz"  nebo "nemám nic k žití", patrně na úrodnou půdu skoro nikdo, řekla bych., vlastně se ale neodvolává skoro nikdo, nebo jen zlomek, řekla bych. Protože tak jsou udělné zákony, aby se nedala pře vyhrát. A právníci a exekutoři když na to přijde, si vesele z jedné operace dělají, vyrábvěí tři úkony, na co by stačilo jednomu člověku 10 minut , zaměstná tři lidi : manžela právníka (expertní převzetí případu). manželku právničku (expertní předání případu exekutorovi) a exekutra (expertní vyplnění formuláře pro soud). Bez zasílání důkazů. Následně může být exekutor nedostupný a jako kontakt uvede číslo na kancelář provozující "přeúvěrování". .

Jinak jsou obvyklé problémy exekutorů s dlužníky způsobeny velmi často tímto: a) lidé nemohou splátky dodržovat, jsou-li chatrného sociálního zdraví b) nemohou, když nechtějí, protože z nich byly povinnosti vydřeny nekalými praktikami či lichvou c) když jsou nemocní - byli nemocnici nebo se psychicky zhroutili a a nebo pro nápor potíží pozapomněli, d) exekutor s nimi vůbec nehodlá jednat o splátkách a chce vše hned nebo ve splátkách příliš velkých, e) exekutor se činí nezkontaktovatelný, udá pouze telefon na firmu "sociální kredit" -lichvářskou půjčovnu. a samozřejmě je tu případ f) vůbec netušili, že někde něco dluží, a jsou nepřipraveni, důvodem může být nejn jejich špatná paměť a bordel ale i cizí, institucionáílní bordel a především to, že je až do exekuce o dluhu nikdo nevyrozumněl, g) nejsou zběhlí v soudních procedurách a neubránili se podvodu h) až někde daleko na posledním místě je důvod vydávaný za hlavní ve zkomolené podobě - totiž když ti lidé měli píliš velké oči a nebo  hluboce podcenili stále se zvětšující rizika, zvětšující se díky upadající ekonomice a upadající legislativě - a teď to nemohou utáhnout.

 

Petr Hannig ze Suverenity navrhuje alespoň toto:

1. V první řadě zákonem zakázat postupování pohledávek pochybným společnostem sídlícím v daňových rájích.

2. Zákonem též zakázat aby rozhodčí doložky krátily práva dlužníků.

3. Stanovit strop výše úroků tak, aby skončila praxe povolující lichvářské úroky.

4. Stanovit též strop pro poplatky exekutorům. Je třeba zákonem zajistit nepovolení nehorázných poplatků exekutorům, převyšujícím i mnohonásobně hodnotu vymáhaného  dluhu.

5. Zákonem zakázat a trestat inkasní společnosti předstírající, že jsou exekutoři.

6. Zakázat exekuce na majetek,  jehož hodnota násobně převyšuje výši vymáhané pohledávky. Exekuce musí mít přiměřenou hodnotu k výši dluhu.

7. Zákonem ošetřit aby neexistovala zjevná podjatost exekutorů působících v prospěch spřátelených společností.

8. Zákonem dále ošetřit aby skončilo poškozování dlužníka nečinností exekutora, které vede k narůstání dluhu dlužníka.

9. Zákonem zcela přísně zakázat, aby byla prováděna exekuce majetku, který nepatří dlužníkovi.

10. Ošetřit zákonem, aby v médiích nebyly prezentovány reklamy, které jasně navádějí k neuváženému zadlužování. Právě tak, jako se musí uvádět, že kouření škodí zdraví, tak by se mělo uvádět že neuvážené půjčky jsou cestou k osobnímu i životnímu bankrotu.

P.S: málo lidí ví o tom, že teoreticky lze již dnes z existenčních či jiných ohrožujících důvodů exekuci přerušit, pozastavit. Prakticky potzřebujete více než na soudní poplatky, aby to šlo prakticky, muselo by být přiznáno i jinéí existenční a životní minimum, reální, ne naprostá fikce, jak ji stvořil ve Statistickém úřadu pan Fisher.

Současná praxe mi bohužel vnucuje myšlenku, že všechno spěje k tomu, aby k bankrotu spěla celá naše společnost. Internetovým médiem údjně problěhla zpráva, že mobilním operátorům dluží 2 miliony osob. (Celkově to dělá 10 mld: http://www.financninoviny.cz/zpravy/cesi-dluzi-mobilnim-operatorum-temer-10-miliard-korun/757561&id_seznam= /Osobně se bojím, že efekt by mohl být nedominový, ale lavinový - nkěteří jistě zaplatí bez vymáhání, ale u těch,co nezaplatí , se dlhu znásobí o vymahačský poplatek- což může znament razantní propad ekonomiky zaškrcením oběhu - Klaus neví, že peníze jsou oběživo, Kalousek také ne. / Osobně však považuji takto podaná data za kachu - interpretovat by se to mělo spíše takto:  mobilní operátoři chtějí nějaké penízě navíc od dvou milionů osob, které je nemohou nebo nechtějí dát. Není jisté, že by bylo správné tyto osoby paušálně všechny označovat šmahem za dlužníky, existuje příliš mnoho indicií na  neurvalé ba nekalé praktiky a lichvu ze strany mobilních operátorů,  ale je velmi pravděpodobné, že exekutorský byznys je schopen se postarat, aby z nich dlužníky vyrobil a z rozpočtů domácností a tím i z primární sféry obchodu a služeb na základě absence práva (a  také robosigningu) bylo vydojeno mnoho miliard, které mohly přinášet opravdový užitek a minimálně znamenaly pro rodiny větší existenční jistotu.

Nejotřesnější je braní domovů: v následujícím případě přišel exekucí o domov invalidní důchodce: http://zpravy.idnes.cz/milan-rydval-prisel-o-dum-a-drzi-hladovku-fpi-/domaci.aspx?c=A120323_201400_hradec-zpravy_brd

kvůli tomuto a podobným případům vznikla na facebooku skupina Charta sociálních práv, zásobník kauz pro hromadné žaloby http://www.facebook.com/groups/charta.socialnich.prav/(zatím v záběhu a samozřejmě bez financování, je třeba získat plný text,porovnt ho s originálem, protože monopol na překlad mezinárodních smluv v zemi trezorovatele s těmito povinnostmi má agent CIA, a dobrat se orgnizace,která Evropskou chartu sociálních práv navrhla a k prapůvodnímu znění, protože finální verze stejně nějak oktrojovaná bude).

"Je potřeba zakázat exekuce na domov. Už za první republiky bylo v Ústavní Listině z roku 1918, ve znění z roku 1920, že rodinný domek, majetek je nezcizitelné osobní jmění, jehož dědění se zaručuje! Také v Ústavě z května 1948 v §158 odst 2 bylo psáno, že rodinný domek je nezcizitelné osobní jmění, jehož dědění se zaručuje! (Ani rozsudkem nebylo možné jej odejmout!) Tak jako ptáci, i lidé potřebují mít chráněné hnízdo. Vlády od doby ministrování Pavla Němce (ODS, US-DEU, ODS), Paroubka, ministra Pospíšila a náměstků Pavla Staňka atd. (ODS), vnesly do zákonů katastrofální chaos, vytratili se všechny morální a křesťanské hodnoty, lež a hamižnost se stala základem těch, kteří se dostali k veslům."

------------------
 A mezitím se jiný myslitel zabývá otázkou toho, co může znamenat fakt, že stále většíámu počtu lidí nebyl umožněn osobní bankrot (když tedy pomineme fakt, že z toho co Vám po osobním bankrotu nechají k žití, se žít nedá a musí vám být někdo druhý, vydělávající, osobně vysoce zavázán, abyste přežít mohl): http://www.penize.cz/osobni-bankrot/231205-tomas-prouza-bankrot-systemu inu na Kajmanech se budou mít dobře, protože mezitím si nějakáí lobby vynutila přiznávání větších procent z prodlení, než byl obyčej 1% - výrazně více, než kolik dělá inflace. Vzhledem k tomu, že exekuován byl již každý 10, vypovídá to dosti o společenském rozvratu a přímém finančním ohrožení státu a ekonomiky i monetární nestabilitou a především finanční anémií chudších vrstev a tedy i podnikatelů na nich závisejících. Zisky vytváří až masa odběratelů, jestliže se kupní síla této masy ztenčuje, dochází k ekonomické perverzi, kdy se dále trhá předivo normálních a nosných ekonomických aktivit a množí se obchody jen pro bohaté, kde se za 1000 Kč prodávají předměty o výrobní ceně 35 Kč.

Na AC24 (http:www.ac24.cz) pak Erik Best vysvětluje: V té nejhorší podobě je kriminální kapitalismus zcela legální. (a na tomto blogu jak vládu odvolat a zneplatnit, co vzniklo nedemokraticky): http://www.vasevec.cz/blogy/k-tomu-aby-padla-vlada-neni-treba-sbirat-podpisy-nybrz k problematice robosigningu (a konání velkých subjektů ovlivňujících náš život) prozatím toto (jde také momentálně o jediný postup proti lichvě a zneužití dominantního postavení, který znám a lze ho použít hned): http://www.vasevec.cz/blogy/nova-pravni-entita-seigniorage-jako-nedovolene-protipravni-zneuziti-dominantniho-postaveni

Celou problematiku exekucí se chystám dále analyzovat a ty zrůdnosti přerovnat do smyslupné a sjednatelné podoby. Přičinou tohoto stavu je příliš mnoho dravčích mechanizmů, které si subejkty osvojily poté, co byly vystaveni agresivnímu útoku prudkým otevřením systému nebo kdy se pro ně stěžejní stala politická korupce,  nulovou koncepcí státu jak ekonomiku rozvíjet, nulovou ochotnou mninisterstev opravdu zkoumat a být nápomocný společnosti v její ideální podobě, nejen nositeli zlatého řetězu u krku, či diplomatky a obleku od krejčího, závažné nedostatky povědomí o chybách a omylech v kolektivním rozhodování, úpadek právní filozofie, deviantní akcent na práva majetková - resp.- na práva dominantního subjektu - a s tím také svuvisející rozmach drakonické zákonnosti a trestajících tendencí, krutosti a názorů, že trestat za každé selhání je správné. (Přitom selhání jednotlivců jsou logická, protož nositelé struktur systému nějak nezjistili, zapomněli, nikdy nevěděli, jak se o dělá správně, opatrně, prozíravě. Nenamáhali se. )  U zdi se k právu nikdo nedostane, a tak se také ani nedostane k soudci, a jestliže ano, pro rozmohlý soudcovský fašismus (omlouvám se těm soudcům, kteří svými judikáty zarazili excesívní přirážky k bagatelním částkám) má jen nízkou procentickou šanci,  narazit na soudce takového, který by naznal, že splacením velmi často uměle či praktikami proti slušného chování, osobováním si nepřiměřených nároků nebo smlouvní asymetrií, vytvořených částek a dluhů by vynucováním si splácení byla způsobena větší újma rodin, jedincú a společnosti a než jejím nesplacením.  Měli bychom zařadit do našeho politického programu jeden požadavek - není -li insolventní schopen splácet pro obejktivní i subjektivní překážky, ten, který od něj peníze chce, by měl zahájit vyjednávání, že a na co je třeba vyčkat, případně zda by sám  nevěděl, jak mu k finanční realizaci pomoci. (I kdyby mělo jít o projekt přípravy dětských  omalovánek k vydání)

 

Sněmovní tisk 537 jde do druhého čtení 21.4.2012, ministr  Pospíšil pro svůj   paskvil počítá se 70% podporou. Bombardujte poslance a senátory maily a telefonáty. Jeho jediným přínosem je, že poněkud snižuje odměny exekutorů u vymáhání bagtelních částek. .

 

Ještě se vrátím k tomu, k čemu odhadem patrně došlo Klausovým podpiem zvětšení práv korporací a věřxitelů - inu, já se obávám, že vlastně došlo k posílení pozice kupců s dluhy z Kajmanských ostrovů -  zkuste si představit takovouto situaci:  buď jste vypověděl poslušnost státu nesplněním své dňové povinnosti, nebo vás pro nutnost se uživit v existenční tísni vyškrtli ze systému DONEZ (docházka nezaměstnaných) a nároku n placení pojistného státem, nebo  se vám zajídá neférová smlouva se spoleností TELCO a podobně. - v každém případě se Vám rozrůstají dluhy, kde můžete. Ale v okamžiku, kdyby nárok na tyto dluhy s právem vymáhacícm překoupil kupec z Kajmanských ostrů, jemuž by stát garantoval jeho zisk (vymáhanou částku navýšenou o úroky - viz výše - a další částky za služby právníků a exekutorů), pak by stát (a jeho ministerstvo spravedlnosti) byl zainteresován tak, aby celé soudnictví fungovalo tak, aniž by bralo ohled na chartu sociálních práv a vy byste v podstatě nikdy neměl šanci soud vyhrát nebo pokud byste vyhrál, znamenalo by to, že peníze daňových poplatníků poproudí na Kajmanské ostrovy. Ani jedno není dobré, už vůbec ne, při tom objemu exekucí, se kterým se potýkáme, nebo ještě potýkat můžeme.  Pokud se vám toto nelíbí, nezbývá vám,než se vrátit k mému návrhu o oficiální delegitimizaci této vlády a zneplatnění všeho, co vynesla, viz výše.  Pak už by nás čekala jen usilovná práce, takže počítám, že zájemce o nápravné galeje (nápravné ve smysu věcí veřejných) vezmu na usedlost Pravíkov (pište Petře Duhajské), kam přivezu experta na chození po rozžhaveném uhlí. :D

Osobně se domnívám, že robosigning je zatajovanou prvoroznětkou hypotéční krize 2007, jež k nám tímto dorazila plnou silou pro změnu pod názvem dluhová. Je to to samé, seigniorage a seigniorage. bohužel příliš zdařilé excesívní materializovaní virtuálních výhod na úkor druhých.(Však také za nejhorší krize ti nejbohatší bohatli pětkrát rychleji než obvykle, celá třída bohatých zvýšila svůj podíl na celkovém bohatství a přibylo i dolarových milionářů - nedohledávala jsem všechny zdroje, snad tedy anglicky tento: http://www.alternet.org/economy/145705/the_richest_1%25_have_captured_america%27s_wealth_--_what%27s_it_going_to_take_to_get_it_back?page=entire a česky tento: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=705192

Básník K.H. Krchovský o tom napsal půvabnou báseň ve sbírce Vídeňské valčíky: o tom, jak jedno klíště druhému cucá krev ze zadečku a nevnímá, že v  tom kruhu už cucá krev samo sobě. Vím, že to některým nemůže dojít, a proto tady bude probíhat (probíhá) válka mocných proti vlastním spoluobčanům, a my porážení budeme v každém případě potřebovat utilitu "Tohleto jsou všechno vepři"  Poskytovat elektřinu, vodu, plyn, půjčovat peníze, to všechno mohou být záslužné věci,  záleží na tom, jak se to dělá, momentálně jsem  měla na mysli členy exekutorsko-advokátsko-vymahačské branže, ale stejně by mne osobně zajímalo, s jakými tarify přijde s novou telekomunikační společností Kellner. .V Rakousku, Německu platí zlomky toho co my. (Šikulové se dokážáí í poohlédnout po ještě šikovnějších alternativ ních možřnosetch, problém je, že žádná nevyhovuje nebo není dostupná všem)

V současné situaci bych se přimlouvala z  a řešení tuším Ekumenické konference (zvlášt pak z iniciativy Církve českobratrské a Tomáše Tožičky) zvané Milostivé léto http://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=15-clanky&tema=&idc=11, což je vlastně odpuštní dluhů (vyplývající z Bible : http://cs.wikipedia.org/wiki/Milostiv%C3%A9_l%C3%A9to - ať už u mobilních operátorů, dodavatelů nerge, plynu, vody, DPH z nezaplacených faktur - stejně část vznikla praktikami, které nemají ve slušné společnosti co dělat, případně z Drábkova legislativního a počítačového řádění, také v případech zjevné lichvy nebo zjevné chudoby. Pamětníci si ještě pamatují, jak privatizátorům bylo umožněno převést své dluhy na Fond národního majetku - což měl být fond sanující sociální potřeby obyvatel. Tohle totiž určitě není jen o Ostravě :-( http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/exekuce-tahnou-ke-dnu-stovky-rodin-z-ostravska--1038495

 

V současné doběprávního a sociálního pekla je mimořádně zapotřžebí jednak vytvořit trh s  hypotékami (jak existuje v ANglii, kde je běžné, že lidé z hypoték vystupují a předávají je dále) a nebo, ještě lépe, probojovat stjuný precedens jako padl v Německu - totiž, že pokud by splácením hypoték či úvěru, z něhož vypadl, mu hrozila velká újma, není třeba jej splácet, protože koneckonců, peníze jež dostal, byly  vytrvořeny z nuly v podobě kreditů, takže jistina je něco, o nikdy neexistovalo a banka žádnou úujmu neutrpí, a procenta zase nelze nárokovat podle diktátu banky, nýbrž podle toho, kdy byla nemovitost uvolněna k dalšímu prodeji. (viz blíže články a odkazy seigniorage, signoraggio, panské, ražebné)

Člen severočeské čety navrhl konstruktivní postup - dopis exekutorům  ke stažení v tomto článku: http://davidmichal.blog.idnes.cz/c/260843/Valka-proti-exekutorum-prvni-vystrel.html - brilantní argumentacií k odkladu exekuce se závěrem:

Pro vypsané důvody a jistě oprávněné obavy, žádám o odklad exekuce do doby, než zde vstoupí v platnost taková právní úprava, která zajistí civilizovaný výkon soudních rozhodnutí pro vymožení pohledávek. Jelikož současný zákon a z něj vycházející praxe výkonu exekucí vede k porušování základních lidských práv..... ale ovšem to mělo "dohru": http://davidmichal.blog.idnes.cz/c/262512/Valka-proti-exekutorum-pomsta-exekutora-Vrany.html

----

Mezitím proběhlo v poslanecké sněmovně jednání o tisku 537 - Ludmila Pachtová o tom píše: toto znění novely jde nyní do Poslanecké sněmovny. Je to vrchol hnusu. Exekutorovi se svěřují práva, jaká nemá ani soudce, a navrch se mu umžňuje, aby to dělal jako souběh zaměstnání třeba na ministerrstvu nebo na úřadě, tedy, aby mohl zneužívat informace, dražby se mohou dělat nekontrolovatelně předs internet a jiná zvěrstva. Šokující jde, že se údajně na tom shodli na Ústavně právním výboru. Žádnou takovou shodu jsem tam neslyšela. Co dělala ČSSD, že něco takového mohla propustit? Generální inhibitorium zrušeno není a podílové vlastnictví také není ošetřeno.V exekučním zákoně je třeba zrušit generální inhibitorium, zrušit právo výběru mezi soukromým exekutorem a soudcem, vrátit to do pravomoci soudců a soudcům stanovit povinnost věcně zkoumat, zda jsou dány podmínky, zda je člověk solventní, zda k exekuovanému majetku nejsou vázána práva jiných osob, na jakém majetku má být exekuce provedena! Současný stav nahrává lumpům a je pouze hyenistickým korytem pro absolventy právnických škol a přátelíčky těch, kteří vyplavali do parlamentu po tzv. sametové revoluci

“Rejstřík zahájených exekucí

§ 35a

(1) Rejstřík zahájených exekucí je elektronický seznam, který provozuje a spravuje ministerstvo.

(2) Údaje do rejstříku zahájených exekucí zapisují exekutoři způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Rejstřík zahájených exekucí je neveřejný. Ministerstvo poskytuje údaje z rejstříku zahájených exekucí pouze soudům a Komoře, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

!!!!!!!!!(4) Údaje vedené v rejstříku zahájených exekucí se z tohoto rejstříku vymažou po uplynutí 25 let od data uvedeného v § 35b odst. 1 písm. i).!!!!!!!!

 

V poslanecké sněmovně je připraven návrh sněmovní lístek č. 610, 38 schůze, zeměna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekutorský řád).

Čtěte, prosím, pozorně.

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=610&CT1=0 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=610&O=6
Sněmovní tisk 610/0, část č. 1/8

60 000 důchodců již má exekuci vyměřenou, ale n vyřízení čekí exekuce na třetinu všech důchodců v ČR (a není to jen díky agresívním předváděcím akcím) : http://ekonomika.moneymag.cz/1467-agresivni-predvadeci-akce-desitky-tisic-senioru-celi-exekucim  - a k 1.7. už má exekuční sážky 65000 důchodcůl a stále to roste: http://www.mediafax.cz/domaci/4076042-Duchod-s-exekucni-srazkou-ma-v-Cesku-temer-65-tisic-lidi-jejich-pocet-stale-roste

Do exekuce se můžete také dostat, jestliže někdo zcizil či zfalšoval vaše osobní údaje, po internetu si založil na vás bankovní účet a odebral úvěr či služby: http://bankovnictvi.moneymag.cz/1487-zlodeji-maji-novy-trik-jak-ukrast-ucet

 

 
 
Vzal jsem si hypotéku na barák ve výši 800 tisíc, přišla na mne exekuce na základě podvodu, (prý jsem podepsal směnku a já o tom ani nevím a nedá se prokázat, že to není můj podpis, dluh není můj, ale firmy), barák exekutor Grossam nechal ocenit na 650 000 a prodal v nucené dražbě za 140 000 !!!! Prý po průzkumu trhu s nemovitostmi a blablabla, to, že hypotéka zaplacená není je už ted jen nepodstatný detail...
Normálně na světě je, že těžko vymahatelné pohledávky se prodávají za cenu daleko níž než jejich nominální hodnotu. Protože jen nějaké to procento jich se nakonec vyplatí. Je to NORMÁLNÍ. To co máme teď v Česku je nevídaný v historii světa. Vymáhání a Exekuce jsou tak Velmi Lukrativní, že staré pohledávky platné, neplatné se prodávají za Vyšší než nominální hodnotu. Přiznal to deníku Právu Karel Čelikovský „Podle něj firma od ostravského dopravního podniku skoupila pohledávky vůči několika tisícům černých pasažérů za cenu vyšší, než byla jejich skutečná hodnota.“ (zdroj: http://www.novinky.cz/krimi/255537-vymahaci-dostali-v-ostrave-na-frak-soud-jim-zamitl-premrstene-naklady.html) - Stejný Čelikovský, který loni vydělával majlant na této legální lichvě tvrdí „Nastane absolutní anarchie a úpadek morálky. Lidé přestanou…“ No, když všude po světě se vymáhají drobné pohledávky úplně bez toho, že úplně finančně ničí sta tisíce lidí, snad by to šlo i u nás, že? Jenže na tom by Čelikovský pohádkově nezbohatl.

Jen na Ostravsku a jen za poslední půlrok bylo 36 000 takových žalob. Krat 15 krajů je to přes půl milionu žalob. Krat 8000,-Kč za soudní výlohy a právní zastoupení je to přes 4 miliardy korun. „Hezky“ říkáte. Dopravní podniky a nemocnice potřebují tyto peníze. Jenže nedostanou. Ty prachy dostávají jen a jen právníci a exekutoři. Za to, že ničí lidem život, seberou a prodávají jim věci hluboko pod cenu. To jsou 4 miliardy jen za poslední půl rok. Jestli toto bude pokračovat přes celý 2012.

 Clive Moravec Pan Gažik vlastní nemovitost prý v hodnotě 250 000,-Kč. Kdyby je prodal a zaplatil tak své dluhy možná by dosahl 25 možná 50 možná 75procent svých závazků. Toho opravdu dluží dost. JENŽE my máme v ČR soukromí exekutoři, kteří dostanou prachy jako první. Potom právníci co soudili dostanou absurdně velký odměny za vyplnění formulářů.Včera šly tyto nemovitosti do aukce za vyvolací cenu 130 000,-Kč. Pokud se prodaly tak dostanou zaplacení: Exekutorka Wolfová Exekutor Homola Exekutor Kocián Exekutorka Glogrová Exekutor RůžičkaExekutor Grosam Exekutorka Komíniková Exekutor Vrána Exekutor Smékal potom jestli něco zbyde dostanou zaplacení: advokát Gallat advokát Adametz advokát Majer advokát Sokola advokát Jíra advokát Skopeček advokát HejlováJe vyloučeno, že při dnešním systému Věřitel něco dostane. Ani haléř nezůstane pro ty, které tento zákon má chránit a zajistit právo na vymáhání pohledávek. Je to odporná fraška.podrobnosti: http://exekucejenferove.sweb.cz/15965.pdf

 Pozor.... Statní Soudní Vykonavatelé, nemají v tom osobní zisk. Jsou slušní a zodpovědní. Jinak přijdou o práci. Fungují dobře a spravedlivě. Jsou motivované najít vhodný kompromis, málo nákladní řešení... (dnes provádí 1/3 všech exekucí ale POSPIŠIL JE CHCE ZRUŠIT ÚPLNĚ!!!) Cituji část osmnáctou z navržených změn (tzv. Sněm. tisk 537)
„Ke zpravidla rychlejšímu provádění exekucí ve srovnání s výkonem rozhodnutí přispívá i skutečnost, že soudní exekutoři na rozdíl od soudů disponují některými pravomocemi, které jim umožňují flexibilnější postup. Jde například o oprávnění v oblasti povinné součinnosti třetích osob (banky, správy sociálního zabezpečení, registr obyvatel), možnost výběru způsobu provedení exekuce nebo institut generálního inhibitoria.“
To znamená, že bude lepší jak úplně zrušíme slušný státní soudní vykonavatelé protože ti soukromí jsou rychlejší. Přece soukromí mají daleko větší pravomoci.
Pojďme vyzvat zakonorubce aby dali slušným státním (podotýkám pod dohledem) soudním vykonavatelům stejné možnosti jako mají zdivočelí soukromnici disponující titul „soudní“ a „úřad“

Požadujme:1. Zavedení povinného slučování všech exekucí. Ukončíme tím praxi, že jeden dlužník hradí náklady a odměny 5ti až 10ti soukromých exekutorů a věřiteli nezůstává nic.2. K tomu povinné uzemnění exekutorského úřadu. Každý dlužník bude mít jednoho exekutora z okrese kde má trvalé bydliště. Žádné jiné z druhého konce republiky. Dnes je vypsáno 2 mio exekucí, dejme tomu, že na jednoho člověka připadají exekuce 4, pak je v exekuční pasti cca 500 000 lidí, a protože exekuční náklady převyšují dlužnou částku leckdy až 60x, nemusí se z pasti vyhrabat a jsou potenicálními bezdomovci a to za siutae, kdey pro nás závazná charta sociálních práv i s dodakem přiznávajícím právo na přístřeší.

 

Byla doba jak určité množství vyčuraných rádoby podnikatelů si půjčovali všude neplatili žádný faktury a naši poslanci nechtěli posilovat soudní vykonavatelé tak aby se jejich pohledávky vymáhaly účinně soudně. Pak vymysleli soukromé exekutory, dali jim neomezené pravomoci a následky jsou hodně drsný. Aby pohádkově bohatli soukromí exekutoři začali použit svou moc na obyčejné slušné občany. Ti pak pokud nemají velkou finanční rezervu spadnou do doživotní dluhové pasti.
Jedna nákladná exekuce, běžně i 14 000,-Kč zadluží oběť natolik, že zákonitě přijdou další a další exekuce. Kolotoč se nezastaví. Prostě finančně zničení navždy.
Tento proces se neustále zrychluje. Loni bylo 4000 exekucí za den. Letos bude ještě víc.
Nutně potřebujeme snížit počet exekucí. Exekuce má být krajná možnost, poslední varianta po té co všechny ostatní metody selhali. Absurdně ale tragicky se to stálo v ČR, že exekuce je nejlukrativnější a tým pádem preferovaná metoda vymáhat všechny pohledávky. Tato divná legální forma lichvy nás ničí.
Pošlete svému poslanci vyzvu aby upravili navržený zákon Sněm. tisk 537 tak, aby exekuce se stálo zase vzácný jev jen pro ty nejhorší případy. Aby věřitel zase měl motivaci neposlat dlužníka k exekuci ale se s ním domluvit jak je to v každé slušné společnosti.
 Manželé jsou vždy dva. Dejme tomu, že jeden se časem stane alkoholikem a gembler a podepisuje dost blbé (lichvářské) smlouvy, který by byly v civilizaci zakázáno ale zde jsou běžný. Než stačí se rozvést už je několik exekucí na SJM. Po kom asi jde soukromý exekutor? Po tom alkoholikovi co nic nemá, možná pracuje ale načerno a těžko se najde, nebo po té slušné matce co se zoufale snaží vychovat 3 děti, rádně pracuje a má i konto co se dá blokovat? To, že současné zákony umožní zvýšení tohoto dluhů o 10000 procent a přímo vábí k totálnímu trvalému finančnímu zničení i nevinnou exmanželku dlužníka, máme prostě recept na rozpad našeho kdysi trochu slušného společenství.
Napište dobře placeným zakonorubcům, že toto nechcem.
 pravdu nebyl lepší způsob jak vymáhat 2076,-Kč od pana Solaříka než zabavit mu věci v hodnotě 540,-Kč a prodat je v aukci? Náklady na tyto srandičky zvýší původní dluh několikanásobně. Věřitel z toho nic nebude mít. Jen exekutor bude mít hezký tučné tržby. Je to odporný.
https://www.facebook.com/groups/258890107463993/
Podrobnosti zde: http://exekucejenferove.sweb.cz/35084.pdf
(mimochodem věřitel i exekutorka jsou z Prahy ale oběť je z Frenštátu pod Radhoštěm. Vzdálenost: 364 km, celkový čas: 03:19 h. jen benzín na cestu nákladním autem tam a zpět stojí daleko víc než původní dluh 2000 Kč a mnohonásobně víc než hodnota zabavených věcí (540,-Kč)). Je to hnus. Se spravedlností to nemá nic společného.
Exekutor Homola při vyhlášení dražby domu manželů Klímových z Hrušovan (030 EX 154/03-159) napsal na konec komu všemu zašle kopii:
Rozdělovník:
oprávněný
povinný
manželka
Renata Klímová
Ladislava Pernesová
Katastrální pracoviště Znojmo (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj)
Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo
Finanční úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou
Komerční banka, a. s.
Jiří Šotola
APALEX, s. r. o.
Generali Pojištovna, a. s.
Finanční úřad ve Znojmě
Obecní úřad Hrušovany nad Jevišovkou
Městský úřad Znojmo
Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Alena Blažková, soudní exekutor
zást. JUDr. Simona Běláková, advokátka (STAROBRNO, a. s.)
Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor
ZZN POMORAVÍ, a. s.
Exekutorský úřad Brno-m sto, JUDr. Karel Urban, soudní exekutor
Česká spořitelna, a. s.
Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor
zást. Mgr. Radek Matoulek, advokát (Ji í Šotola)
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor
zást. JUDr. Boris Vaca, advokát (APALEX, s. r. o.)
Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor
Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor
Česká správa sociálního zabezpečení Praha
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Okresní soud Znojmo
Manželé Klímovi opravdu dluží hodně lidem. Prodej jejich baráku asi neuspokojí všechny věřitele. Ale počkejte, je tam i 7 soukromých exekutorů (včetně Homoly 8), těm se platí jako první. Poté co zaplatí sobě ti exekutoři možná něco zbude pro nějakého věřitele. Nebylo by daleko lepší mít jen jednoho exekutora a statní, kteří by neukrojíli obrovský kus zbyvajícího jmění toho již tak finančně zničeného dlužníka? Lepší pro věřitele. Lepší pro společnost. Napišme všichni ještě dnes, že chceme ZACHOVAT slušný státní soudní vykonavatelé a ještě posílit jejich stavy a pravomoci. Vyžadujeme opak toho co navrhuje Ministr Nespravedlnosti Jiří Pospíšil, ve novele Sněm tisk 537. Projednává se to teď ve středu. Ráno zavolejte do poslanecké kanceláře jím říct co chcem. jejich dům: http://exekucejenferove.sweb.cz/foto9097.jzdroj… viz: http://exekucejenferove.sweb.cz/9097.pdf
Zarazí mě, že bez jakéhokoli důkazu tvrdí, že případu když dlužník není informován je minimum. Řekl bych opak. Věřím, že velká většina dlužníků v exekuci o tom vůbec neví. A to má TAK daleko od spravedlnosti, že je to na zvracení.**
Taky zarazí, že přizná ten tvoreček, že Exekutorský řad je trochu SCHIZOFRENNÍ… a to je jako zákon pro nás všechny. Ministrovi nějak nevadí mít schizofrenní zákony. Mně jo. Pojďte donutit naše velmi špatné zakonorubce aby nám udělali zákony Neschizofrenní :-D **
Funguje to tak. Exekutor nejdřív "zajistí majetek" :-) např. zablokuje bankovní konto. Pak zašle výzvu k uhrazení určitou částku. ale CHÁ CHÁ, APRIL!!! Nemůžeš to uhradit protože máš zablokovaný konto!!! :-D :-D :-D ani přímo vzít ty peníze z účtu se mu nechce. tak budeme hrozit, že provedem legální vyrabovaní bytu! Hurá! To jsou super zákony, že?
Premiér musí odvolat Ministra Nespravedlnosti. Je duševně chorý.
Zapomenout něco platit nemá být trestní čin. V normální společnosti existuje takzvaná "upomínka", pojem který se v Česku jaksi ztratil. Velmi velmi to vyhovuje finanční pijavce a lichváře. Není těžký. Umíme to. Můžeme snížit počet exekucí o 95 procent za jeden rok. - První krok je přestat s nesmyslným myšlením, že rychlejší exekuce je vždy lepší. Druhý krok je informovanost dlužníka na prvním míste. Třetí krok spravedlivý proces pro všechny. atd.
Dne 15.3.2012 v Restauraci Střelnice, ul. Míru 24, Rokycany se konaly dražby movitých věcí povinného, sepsaných při provádění exekuce. Tak jak je vypsal exekutor Podkonický. Všechny tyto exekuce byly pro Dopravní podnik Praha. Vždy na tom hezky vydělal slavný právník Tomáš Sokol. Většinou hodnota zabavených věci je menší než budou náklady exekuce, tak to je jen první kolo a Podkonický bude exekuovat dál. Podívejte se sami:
http://exekucejenferove.sweb.cz/34302.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34315.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34339.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34347.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34576.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34580.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34583.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34584.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34596.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34597.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34719.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34721.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34722.pdf
http://exekucejenferove.sweb.cz/34762.pdf
Vážený pane poslanče,
Žádná upomínka ani předžalobní výzva nemůže nahradit možnost hájit se u soudu. Takové jednání je přímo v rozporu s Ústavou EU par. 47. Ústavou EU je ČR povinna se řídit. V ČR je tímto porušováno právo na spravedlivý proces.

Každý musí mít právo účastnit se spravedlivého soudního procesu, musí mít možnost se hájit a mít advokáta.

Současné úvahy o tom, že exekuci může nařizovat exekutor jsou zcela vyloučené. O takovém zásahu do osobního práva jednotlivce musí být rozhodnuto soudní cestou. Nemůže rozsudek být doručený fikcí, protože tento institut znemožňuje odvolání - stačí, aby byl příjemce v tu dobu v nemocnici, na dovolené, nebo se o zásilce nedověděl.

Problém doručení fikcí musí být řešen tak, že tento institut bude zrušen. Nahradit se může například soudním doručovatelem jak se běžně používá v USA.

Dnešní praxe vydání platebního rozkazu v kombinaci s fikcí doručení je porušením práva na spravedlivý proces. Veškeré změny vedoucí ke dalšímu zkracování procesu při nařízením exekucí je zcela nepřijatelné.
S úctou,
Váš Občan
Skutečně na stránkách Exekutorské komory stojí věta: "Dlužníkovi je tak zásilka doručena, i když se o ní vůbec nedozvěděl." http://ekcr.cz.gds97.active24.cz/1/aktuality-pro-verejnost/587-ek-cr-statistiky-exekuci-za-rok-2011-15-03-2012?w
znění "pokud nemůže prokázat, že pokusil o doručení předžalobní výzvu nebude uznaná nárok na úhradu nákladů" je NEPŘIJATELNÉ
Bez jasné opakované prokazatelné komunikace s údajným dlužníkem NEMŮŽE BÝT VŮBEC ÚVAHU O NAŘÍZENÍ EXEKUCE
Vážený pane poslanče,
V tomto případě dlužník opravdu dluží hodně: 2,5 milionu. Ale za co vyúčtuje exekutor Grosam náklady exekuce ve vyšší 573 000,-Kč? Chápete to? Připadá Vám to normálně?
S úctou, podrobnosti: http://exekucejenferove.sweb.cz/grosam.gif
Velice chytře jsou používáné některé mlhavé fráze aby to velmi vyhovělo exekutorům a přispělo k jejich ziskům. Např. stojí v zákoně "pokud se exekutor DOMNÍVÁ". No to teda. Praktický výsledek, opravdový dopad je, že exekutor může dělat cokoli co chce. V tomto případu pohledávka je asi již dávno uhrazená. Proto pán exekutor píše 0,-Kč, ale "příslušenství" to je geniální vynalez. To jsou odměny právníků a exekutorů ale nejskvělejší na tom jsou náklady exekutorů. Právě proto exekutor zabavil krámy v hodnotě 210,-Kč a zavezl je z Hranice na Moravě až do Prahy na exekutorský sklad. Celkem 320km a 3 hodiny jízdy. (sory. tam a zpět je to 640km a 6 hodin práce pro dva? nebo tři zaměstnance?) Věřitel z toho nic nemá a po aukci bude povinný dlužit ještě víc než před tím.Je to ohavný. Je to běžný. Je to nesnesitelné. Naše děti si zaslouží lepší.viz: http://exekucejenferove.sweb.cz/34026.pdf
Podle serveru mapy.cz cesta z Chebu do Brna je: Délka trasy: 381 km, celkový čas: 03:37 h
Tuto trasu jeli pracovnici soukromo-soudní privátní ziskový úřad exekutora Koncze aby zabavili panu Matulíkovi notebook v hodnotě 750,-Kč. Údajně dlužil České pojišťovně 1512,-Kč. Pak mu naúčtovali odměny pro různé advokáty cca 15 000,-Kč. Teď bude muset taky zaplatit "náklady exekuce" jako je benzín na cestu 800km a platy pro pracovníky co to skoro 8 hodin jedou.
Tyto debilní frašky jsou každý den. Náš krásný ministr Pospíšil tomu říká výkon spravedlnosti. Musí to skončit.
viz: http://exekucejenferove.sweb.cz/37131.pdf
Prostě dobrý kšeft pro exekutora. Kooperativa měla pohledávku (Pravděpodobně už promlčená jako většinou mají. Koupili je levně) za 2293,-Kč. Paní Kořínková nestačila odvolat v čas, nebo jen to považovala za blbost, nic takové firmě nikdy nedlužila co se má podat odvolání k soudu. Nesmysl, že? Pak ale už je exekuce na světě. Proto exekutor Zwiefelhofer z Prahy 3, poslal své gorily do Českých Budějovic 156km daleko zabavili věci v hodnotě 60,-Kč, odvezli je zpět to Prahy, kde budou dražené 21.03.2012 ve 14.15 hod.
Geniální systém, že?
Exekutor a právníci z té paní vyždímají 10 až 20 tisíc korun a spravedlnost nikde. Zeptejte se svého poslance jaký má na to názor
podrobnosti: http://exekucejenferove.sweb.cz/34355.pdf
Nutně potřebujeme aby Exekuční soud zkoumal okolnosti, přivolal údajného dlužníka dál mu možnost uhradit dlužnou částku, nebo domluvit se na způsob uhrazení, zkoumal zda dlužník neutají skutečný příjmy. aby dal údajnému dlužníkovi možnost vysvětlit proč nezaplatil, zda pohledávka není promlčená čí podvodná. Přímo v soudní síni pod přísahou.
Připomeňme poslancům, že každý má právo na spravedlivý proces totiž je nutný aby

Soud nemůže nařídit exekuci bez slyšení údajného dlužníka. Soud je povinen zjistit:
a) zda nebyl spáchán trestní čin lichvy čí podvod v procesu vedoucí k vydání platebnímu rozkazu.
b) dobrou vůli informovat dlužníka a vymáhat pohledávku šetrným způsobem na straně věřitele.
c) dobrou vůli zaplatit na straně povinného čí opak. kdy kde a jak dlužník je ochoten schopen zaplatit.
d) majetkové poměry dlužníka (pod hrozbou obvinění za křivou zpověď, podvod, čí zkrácení věřitele)
e) přiměřenost a spravedlnost celého procesu.
Co kdyby všichni věřitelé stáhli všechny exekuce a dohodli se na splátky, třeba Sívákoví dluží 2754 korun tak můžou platit 200,-Kč měsíčně 14 měsíců a vše vyřešeno. Nebo 100,-Kč měsíčně 28 měsíců. Tímto způsobem neděláme nové houmlesáky :-) věřitel dostane své peníze, a ty 4 děti mají rodinu místo ústavu. Geniální co? Akorát exekutoři a právníci na tom nevydělávají. Hmmmm. Asi proto Exekutor Prošek tvrdí, že je to nebezpečný precedens.

Kdyby postupovali jako obvykle normálně by prodal dům aby vymáhali pohledávku 2754,-Kč. Nechtějí aby veřejnost si uvědomila, že toto je běžná praxe ale je. Kdyby postupovali jako obvykle veřejnost by se taky dozvěděl, že telefonní operátor vůbec žádný upomínky ani urgence neposlal. Veřejnost by taky přišla na to, že exekutor lže když tvrdí, že rodina byla informovaná o exekuci. Taky by se dostalo do televize jména právníků co profitují na tyto podvody. Pro ně je daleko lepší zaplatit 25 tisíc ze své kapsy a doufat, že se na všechno zapomene.
Vážená paní poslankyně,
Dovoluji si par otázek.
1. je opravdu nutný aby naše republika měla zdaleka nejvíc exekuci na světě? (750 000 ročně)
2. je opravdu nutný aby jeden dlužník musel zaplatit ne jednomu ale 5ti až 10ti různým exekutorům?
3. nebylo by lepší kdyby nějaký soud zkoumal zda je pohledávka oprávněná dřív než nařídí exekuci?
4. váš kolega Staněk tvrdí, že existující kontrola nad exekutory je dostatečná. kolega Pospíšil ale tvrdil v televizi, že exekutoři nedodržují zákon. jak to teda je?
5. považujete za normální, když organy zodpovědné za kontrolu exekutorů zkoumají jen jeden případ z 35 000?
6. kolik čechů je dneska v doživotní dluhové pasti? kolik jich měsíčně přibývá? co mají dělat? (podotýkám, že jen malé procento jich má nárok na osobní bankrot.)
Děkuji,
Váš Občan
JE V ZÁJMU VĚŘITELŮ MÍT MOŽNOST NEBRÁT SLUŽBY SOUKROMNÍKŮ, KTEŘÍ MŮŽOU BÝT VELMI DRAHÝ V PŘÍPADĚ NEUSPĚCHŮ. Pospíšilův návrh na ně kompletně kašle aby moho zajistit soukromníkům MONOPOL. je to ohavný, a nepřijatelný. Dejte poslancům vědět.
Argument: Pamatuju jak to bylo v 90ti letech. Bez soukromých exekutorů byla práva nevymáhatelná. Tím pádem dojdeme k závěru, že soukromí exekutoři jsou buď dobří nebo alespoň nutné zlo.

Oponujeme: To je argument typu "falešný dilema". A nebo B a úplně ignoruje možnosti C, D, E, F, G atd. 26 zemi v EU tento problém nemá. Umí vymáhat pohledávky civilizovaným způsobem. Ani v Kanadě ani v USA tyto potíže nejsou. V Austrálii a i Japonsku justiční systém obejde bez divokých soukromých exekutorů. Tudíž je jasně prokázané, že to jde. Je prokázané i jak (mnoho způsobu, zmíněných 30ti zemi mají různý právní úpravy ale důležitý je, že všechny fungují). Jediná překážka jsou nečinní čeští politici.
Argument: Stát nikdy nebude umět vymáhat pohledávky. (jde o pravicový filosofický prvek: stát dělat vše blbě)

Oponujeme: Ano, podle výsledků 90tých let to tak vypadá. Ale teď koukneme na výsledky z let 2011 až dnes. Zřejmě stát ani neumím kontrolovat ty soukromé. Léta se opakovaně novelizuje exekutorský zákony. Léta ministři (zejména Pospíšil) slibuje nápravu situace. Přitom léta se situace stále zhoršuje. Pokud stát neumí nic, ani to dělat sám ani kontrolovat ty soukromé tak máme jen anarchii. To kategorický odmítáme.
Pokud bude exekutor státní zaměstnanec můžeme ho aspoň postavit mimo službu když ukradne postiženému invalidní vozík (to je stálo a vinná exekutorka stále disponuje veškeré neomezené moci soukromého exekutora. zdroj: Hospodařské noviny 25. 8. 2010)

(Lidé nepodávají stížnosti na exekutory protože moc dobře ví, že to nikam nepůjde. Absurdně malý počet kárných žalob (čtyřicet při počtu několika milionů exekucí, znamená, že exekutoři jsou buď svatí, nebo kontrolní organy NIC nedělají) podané na exekutory jsou posléze v tichosti stáhnutí. Exekutoři nedostávají ani drobné pokuty za to, že dělají obětem peklo.
(zdroj: www.nssoud.cz)
13-7-2010 byl krásný pan Jiří Pospíšil po druhé jmenován Ministrem Spravedlnosti. To jsou skoro dva roky, 22 měsíců. Moc dobře věděl, že je velký problém s neřízenými exekutory před tím. Teď 685 dnů poté co znovu ujal extrémně důležitou funkci tvrdí, že minulé léto navrhl nějaké změny???!!! Předstírá, že to není jeho vina, že ministr ve funkci v roce 2000 to zvoral??? Pospíšil měl tuto katastrofu zastavit již dávno. Je čas aby Nečas ho odvolal jako ubohý trapný neschopný. To hned. Ministr, který jen uboze žaluje v televizi s ublíženým tónem, že exekutoři nedodržují zákony musí odstoupit. Tvrdí , že podal 40 kárných žalob. On je 5 let na ministerstvu. To vyjde jako 8 na rok. Když nespravedlivých exekucí jsou ročně Stovky Tisíc, on podá 8 ??? !!! ??? !!!! Napište všem členům ODS ať rychle třeba potichu vyžádají toho trapného šaška ať zmizí okamžitě. PĚT z posledních 6ti let je Ministrem Spravedlnosti pan Jiří Pospíšil (vlastníkem plzeňské diplomy) Dne 29.1.2012 má tu drzost nám do televizních kamer vysvětlit, že se celou dobu snaží upravit nedokonalé zákony tak aby udělal pořádek v oblasti vymáhání dluhů a exekucí. Za tu stejnou dobu situace se několikanásobně ZHORŠILA. Pospíšil musí rezignovat za totální kompletní selhání jeho výkonu. Pokud podá demisi dnes, Předseda Vlády ho MUSÍ odvolat. Náš služebník zaměstnanec zodpovědný za zajištění spravedlnosti v naši zemi, Ministr Spravedlnost dne 29.1.2012 měl tu drzost tvrdit, že správně upravili ten zákon, ale exekutoři jsou špatní protože ten zákon nedodržují. Ptám se ale kdo jmenuje a odvolává exekutory? Kdo na ně podává kárné žaloby? Kdo pak stáhl většinu kárných žalob než došlo k odsouzení daného exekutora? Pospíšil jasně ukázal svou neschopnost zajistit spravedlnost a tudiž jako ministr ‚spravedlnosti‘ musí končit.Zákon, který lze ignorovat je velmi špatný zákon. Náš chytrý Ministr Pospíšil se obhajuje tím, že v roce 2009 udělali dobrý zákon a podle toho je nemožný prodat někomu dům kvůli dluhu pár set korun. Dali do zákona koncept ‚přiměřenosti‘. To, že nikdo se neřídí podle tohoto zákona a exekutoři vesele prodávají domy, lesy, pole, auta a tak dál kvůli dluhům řádově 10 až 2000,-Kč, je podle něho chyba exekutorů. Pospíšil nepochopil, že zákon, který lze ignorovat je nám na nic. Finančně zničené obětem vůbec nepomůže to, že Pospíšil umí valit vinu na někoho jiného. Jeho zákony jsou tak blbý, že jsme dnes světová jednička v počtu exekucí a taky světová jednička v drsném zacházení s ‚dlužníkem‘.

28.5.2012: Dnes v 14.00 na tiskové konferenci v Hotelu Hilton v Praze 1 prohlásil mluvčí Katovské komory České republiky Bořivoj Zabilek, že komora považuje za nepřijatelné úvahy o omezení příjmů soudních popravčích. Jde totiž o soukromé podnikatelé ale přitom na chod svého úřadu potřebují dostatečné finance. Obzvlášť společensky nebezpečné jsou návrhy, že nebude už povoleny výdělečné popravy v případech, když je obviněný nevinen. Jde to nepřiměření zásah do Soudního podnikaní. Velmi však chválí snahu Ministra Nespravedlnosti urychlit a usnadnit popravy, zejména tím, že se zkracují všechny lhůty na odvolání a žádný právní krok už nebude mít odkladný účinek.

 7.6.2012: Dnešního dne byla projednávána v PSP hrůzonovela občanského soudního řádu 537 (2.čtení) zhoršující podmínky, zvětšující pravomoci exekutorů. Nejenže nebylo zrušeno generální inhibitorium (exekuce na všechen majetek), ale pan Pavel Staněk přidal další pozměňující návrh, aby se zabavoval i "řidičský průkaz" a to tehdy, když někdo dluží na výživném- to je naprosto absurdní. Jak takový postižený dlužník bude něco splácet, když mu budou odebrány možnosti výdělku!!! Také si tam nacpali "rejstřík dlužníků", to aby mohli zadat zase nějakou zakázku za stamiliony ne informační systém (nejlépe asi kamarádům z Plzně - CCA spol.).

 

A aby toho nebylo dost, řádí tu ještě gauerské party "oddlužovačů" - co vás dokáží připravit i o to poslední využívaje samozřejmě současné podoby exekučního institutu: http://plzen.idnes.cz/podvodnici-okradaji-v-plzni-dluzniky-pripravi-je-i-o-zbyly-majetek-1dt-/plzen-zpravy.aspx?c=A111022_1673108_plzen-zpravy_ab

 27.6.2012: Z facebookové zdi nejmenovaného politika, takto zahájivšího dovolenkování:

 Na té fotce vám to Zdeňku moc sluší, ale já mám zoufalou náladu, protože jsem se právě dozvěděla, že právník, kterého si náš kamarád najal, aby mu pomohl vyřešit komplikace s banální exekucí na málo peněz, jej sprostě obral o kvalitní velký byt na pražských Vinohradech, takže je mezi námi o bezdomovce více, protože ze svého důchodu platí ještě alimenty a během zdravotních komplikací jej někdo vyšťouchl z jeho stálého kšeftu. A tenhle týden navíc, protože se ubytoval tam, kde bydlí více bezdomovců, jej někdo okradl o peněženku s celým důchodem i  se všemi doklady. Přátele mne požádali, abych jim pomohla sestavit nosný a udržitelný plán pro bezdomoveckou kolonii na 6 ha nestavebního pozemku, a já z fleku jen z okruhu nejbližších známých byla schopna vyjmenovat 25 bezdomovců či neofiiálních tzv. skrytých, neviditelných bezdomovců budoucích členů kolonie. A pozor - ani jeden mezi nimi ňouma či budižkničemu, v podstatě jen lidé jedné z pěti kategoriií: talent, držitel kompetencí, držitel klíčovýcjh kompetencí, vip, osoba hodná zvláštního zřetele. Je dobře, že se ve vedru cácháte, ale já už hodnou dobu jsem schopná produkovat jen za jeden každý den dlouhého hada od horního rámu dveří až na zem "je třeba udělat, bylo by třeba udělat, bude třeba udělat." Uživila bych 11 pobočníků a protože je té práce tolik, skousla bych mezi nimi i osobu/osoby z vysoké politiky.

A:

"Pro upřesnění v Německu na vás banka nepošle exekutora ale dohodne se s ostatními věřiteli a splácíte max.cca 20-25% příjmu. U nás je to naopak !!!"
Iveta Faitová dneska mi soudni exekutor judr, ivo luhan napsal ze soudni exekutor nemuze prijimat splatkovy kalendar......co vy na to
 

http://www.vasevec.cz/blogy/clive-moravec-stiznosti-na-exekutory-vzate-zpetjestli toto nesvědčí o zkorumpovanosti Jiřího Pospíšila, tak nevím a jsem tumpachová.

Podle zprávy v Právu z 19. července 2012 Senát vrátil Sněmovně novelu, která zpřísňuje podmínky pro exekutory. Jednou ze senátních úprav je snížení limitu pro výpočet nákladů na exekuční řízení, dále má jít o spojování exekucí do jedné a zavedení teritoriality exekučních úřadů, dlužníci před zahájením exekuce mají dostávat povinně výzvu k dobrovolnému zaplacení dluhu. Lze však považovat tato opatření za dostatečná? (nikoliv) To znamená, že pokud nepřijme PSP Senátní pozměňovací návrhy, půjde pak zákon ve znění PSP k prezidentovi. (Škoda že ho senát nezamítl.)

Příběh Ludmily Pachtové:

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu - senátní tisk 375 (hodná zamítnutí) - versus skutečná realita (opravený a doplněný text)

 

Vážený pane senátore, paní senátorko,

 

právě má být projednávána v Senátu otřesná, výše uvedená směska novel zákonů, týkajících se závažně nás všech- exekucí, občanského soudního řádu, investic do IT ze státního rozpočtu atd. Prostudováním lze zjistit, že nejen, že na existující problémy nereflektuje, naopak stav právního prostředí zhoršuje pro nevinné, nic nedlužící lidi a nastoluje takové právní prostředí, kde se podvodníkům bude dařit lépe a rychleji okrádat beztrestně druhé. Je šokující, že se mnoho poslanců nepozastavuje ani nad tím, jak je možné, že ročně více jak milion lidí někomu něco dluží (v lidské přirozenosti je nikomu nedlužit), jak je možné, že se mnozí ocitají v hmotné nouzi, že nemají ani na zaplacení veřejné přepravy (natož na dovolenou).

Podle propagátorů výše uvedené hrůzné novely -Senátního tisku 375 mladých pánů právníků Korbela (náměstek ministra spravedlnosti od dob Pavla Němce) , Polčáka, Staňka, Bendy, ale i současného předsedy Soudcovské unie, dříve také pana J.Pospíšila, kteří v podstatě zažili svůj pracovní život akorát na dobře placených politických funkcích (soudce počítám jako součást politiky, když jsou placeni ze státních financí, potažmo našich daní), a jinou skutečnou práci nezažili, jde o pouhou procesní úpravu a nechápou Lidovky, které prý spustili mediální hysterii. Páni si představují, že budou řídit naše životy virtuálně na dálku přes počítač. Co oko nevidí, to srdce nebolí!!! Tyto novely i návrhy v nedávné době (počínaje dobou ministrování Pavla Němce) připravovali studenti Plzeňských práv, vycházejíce ze svých fantasijních představ o životě.

V příloze Vám proto, jako občan, navrhuji jiné úpravy stávajícího exekučního zákona- zejména zrušení generálního inhibitoria- §44 odst 7 exekučního zákona= zrušení nesmyslné, neoprávněné, lidským právům odporující exekuce na všechen majetek, a popisuji skutečné události, které se stali panu Václavovi Kotěšovci a mně, ač jsme nic nedlužili, ač proti nám nebyla nařízena exekuce, přesto nás exekuce nařízená proti jiné osobě, bez vymezení, jakého majetku se má týkat, vážně postihla, zatímco si dlužník, podvodník pak na nás vybíjel a vybíjí beztrestně zlost, když se mu jeho dluh nepodařilo na pana Václava Kotěšovce tajně převést!!!

Vycházím z reálného životního zážitku od konce roku 2004 a poznání, jak nefunguje bezpečí, jak orgány, které ho mají poskytovat, jsou k poškozeným občanům, jimž za patami neblikají kamery, zcela neteční, leniví, jak orgány policie a státního zastupitelství a soudů nejsou schopni spolupráce (částečně zaviněno právním systémem) a jak mají fatální mezery ve znalostech práva (skoro čím vzšší funkce, tím húře, a nejsou schopni poskytnout kvalifikované rady podřízeným, nejsou schopni vydat pro ně nařízení a pokyn, takže si pak policie dole může dělat co chce:

 

V únoru 2005 se pan Václav Kotěšovec rozhodl koupit přes realitní kancelář domeček, byly podepsány smlouvy - 17.5.2005 dvě a jedna 10.dubna 2006 a pan Kotěšovec postupně zaplatil 750000,-Kč. Vlastníkem se však nestal. Byli jsme poškozeni od 10. dubna 2006 exekucí, která byla uvalena na majetek jiného-dlužníka, notorického lháře Františka Pytely (jednoho z prodávajících podílových vlastníků, kterého pan Kotěšovec vůbec neznal), přičemž vzniklá škoda 750000,-Kč narůstá každý den dodnes, přestože jsme nikomu nic nedlužili. Nebyla vydána exekuce na náš majetek a přesto jsme exekucí vydanou dne 1.6.2005 na majetek jiného (Františka Pytely- vynalézavého podvodníka-podplukovníka tehdy zaměstnance personální odboru na Ministerstvu obrany, kterému se nechtěl splácet dluh na výživném jeho bývalé paní, ač finance měl), byli vážně poškozeni, protože jsme se o exekuci uvalené skrytě též na domek Radeč eev.č. 6, jejímž polovičním vlastníkem byl pan Václav Korěšovec od 17.5.2005, k níž celé měl smluvní užívací práva od 17.5.2005 nedozvěděli od soudu, nýbrž až 21.května 2006 z internetových stránek katastru nemovitostí.

Škody nám narůstají každým dnem dodnes (budou i zítra a pozítří, když je justice zahálčivá a chová se jako mafie) Policisté ze Žandova pod vedením Bc.Lebedy s plným požehnáním vedoucích kontroly v Policii Česká Lípa a s plným požehnáním vedení GIBS Liberecký kraj se chovají jako mafie. Bezdůvodně mne ulovili jako zvěř dne 20.11.2012 u domku pana Václava Kotěšovce a odvlekli v poutech proti vůli pana Václava Kotěšovce, ze soukromého pozemku Václava Kotěšovce (viz videozáznam z kousku této mafiánské policejní akce), přičemž jim velel soukromník- podvodník František Pytela se svou novou manželkou Simonou Pytelovou- Kuntošovou), atd. Policistům a také státním zástupcům v Ústí nad Labem, pob.Liberec chybí zjevně základní vědomosti o smluvních právech k nemovitostem, které mohou být upraveny zcela odlišně od vlastnických práv, aniž by tato smluvní ujednání byla zapsána v katastru, o rozdílu mezi podílovým vlastnictví cizích lidí a společném jmění manželů atp.

 

K událostem došlo také díky špatnému výkladu občanského soudního řádu, špatnému soudnímu výkonu, kdy se soudci v době před nařízením exekuce povinnému dlužníkovi nezajímali o skutečnost, o to, o jaký majetek jde a zda lze na něj uvalit exekuci, aniž by bylo zasaženo do práv (zvláště základních lidských práv- právo na soukromí v domku) jiných osob.

Paní Soudkyně z OS Pha 3 (později senát Městského soudu v Praze JUDr.Červenkové) vůbec neplnila v rámci 36Nc10632/2006 OS Pha 3 zákonnou povinnosti zjišťovat skutečnosti před soudem,- t.j. též skutečnosti o konkrétním majetku, zejména o právech jiných osob k podílovému nemovitému majetku- domku!!! Toto neplnění zákonných povinností (obsažené v §6,§122 občanského soudního řádu a dalších a §6 zákona o soudech a soudcích) považuje pan prezident Soudcovské unie za správné, jak se vyjádřil dne 10.7.2012 na Ústavně právním výboru Senátu ČR při propagaci výše uvedené, hrůzné novely.

V občanském soudním řádu je také mezera, když v něm není soudcům nařízeno považovat všechny podílové vlastníky - cizí osoby (nikoli manžele, nikoli druhy) za účastníky soudního řízení, když vznikne soudní spor, týkající se práv souvisejících s podílem jednoho z nich!!!

Doporučuji doplnit senátním návrhem!!!

Novela vytváří akorát širší možnosti pro podvodníky, a více možností rychleji škodit a ničit poctivé lidi, kteří nikomu nedluží. Pánům právníkům jde zřejmě o bezpracným draze honorovaný sladký život pro právnickou obec vyrostlou v české akademické obci a o majetky, které jsou v katastru nemovitostí. Její schválení by vyvolalo potřebu dalších obrovských investic do informačních technologií, nový tendr a nový outsorsing, asi pro nějakou firmu původem z Plzně (nejspíše opět CCA a.s., CCA spol s.r.o., s CYSCOM)

Podle exekutora z Prahy 9, který jediný za exekutory byl na prvním projednání Ústavně právního výboru Senátu, žádným přínosem pro jeho práci nebude, jde prý o lobby úzké skupiny, a vůbec by mu nevadilo, kdyby byla zamítnuta.

Také se přimlouvám za zamítnutí toho, co je Vám předkládáno jako tisk 375. A naopak zabývat se mými doporučeními (podobná některým Vaším- zrušení generálního inhibitoria- přiměřenost exekuce s věcným soudně vymezeným obsahem atp.), snažit se připravit takové novely zákonů (o exekucích, o státním zastupitelství, o policii, o kárných řízeních proti státním zástupcům, o soudech a soudcích, občanský soudní řád, o informačních systémech veřejné správy - včetně systémů IT justice a MS ČR), které budou reflektovat na v příloze mnou popsaný reálný otřesný příklad ze života, aby k němu už nikdy nemohlo dojít, a pokud by se něco takového stalo, aby se nemohly orgány, které mají být činné v trestním řízení, chovat tak otřesně vůči poškozeným, jak se chovají, aby kolaborace s podvodníky byla opravdu postižitelná, aby poškozený v případě kárného provinění těchto orgánů byl účastníkem v kárném řízení, aby existovala povinnost projednání za jeho účasti, nikoli jednat o jeho právech a škodách o něm bez něj,za zavřenými dveřmi!!! Třeba se i v PSP později někdo probudí ze snění a nebude si zakrývat oči před realitou, jak bylo činěno dosud!!!

 Přeji hezký den

v Praze 19.7.2012

Pachtová Ludmila

 http://pachtova.webpark.cz/

http://www.facebook.com/ludmila.pachtova

 PS: Na připojeném obrázku je foto ze senátu ÚPV- pouze 6 senátorů, kteří se o zákony skutečně zajímají!!! (pozn. myšlen zřejmě obrázek na Lidčiných webovkách!)

____________________________

Brány v Televizi Nova byly proraženy. Televize se zastala exekuované rodiny. Poukázala na skutečnost, že nejde o problém, který by si zavinila rodina sama, že sociální situace rodin a jejich ochrana a podpora ze strany státu je katastrofální a zcela nedostatečná, že exekuční platby jsou zcele nepřiměřené dluhu a nastávají bezohledně za situace, kdy člověk opravdu není solventní ani nemá šanci věc řešit nějakou dohodou a odkladem. Z jedné nesplacené splátky finanční půjčky v řádu set Kč, vznikla částka větší než milion Kč.
http://tn.nova.cz/zpravy/na-vasi-strane/hrozivy-pribeh-exekutori-zabavili-peliskovym-i-detske-hracky.html

Inu a protože část věřitelů jsou liáchváři a stát a zákon již neví, co je to lichva a také proto, že část exekutorů racuje pro sbe a nikoliv pro věřitele došlo k voláí po vězení pro dlužníky - ovšem do registzru dlužníků se zadarmo nedostanete, jen za vysoký roční poplatek: http://www.novinky.cz/finance/273710-zoufali-veritele-zadaji-vezeni-pro-dluzniky.html

A takto dopadlo projednávání  tisku 537 v senátu:http://www.vasevec.cz/blogy/pozmenovaci-navrh-senatu-k-zakonu-o-exekucich-snemovnimu-tisku-537

 

V USA probíhají exekuce ještě mírněji: Josef Toman: V USA, když dlužíte peníze, musí vás nejprve najít, potom vám musí doručit papíry od soudu. Jestli dlužíte 1000 USD, klepnou Vám na to nějakých 100 USD navíc. To je ovšem extrém. Obyčejně jen nahání lidi telefonem a poštou a domluví se na nějaké rozumné částce, třeba vám odpustí polovinu. To jsou vymáhací agentury. Ty potom polovinu z toho co vymohly dají těm co dlužíte. Ti jsou s vámi spoluzodpovědní za dluh. Měli si vás lépe prověřit a vy jste zase nemohl očekávat, že se dostanete do potíží. Nikdy nemůže proběhnout soud, pokud vám není doručená žaloba. Než byl v USA prezident Bush Jr., bankrot, kterým jste se zbavili všech dluhů, se mohl dělat opakovaně, teď asi jen jenou za 7 let. Jiný bankrot, s tím, že budete léta splácet nějakou malou část dluhu, můžete dělat každý měsíc. Takže budete splácet třeba 30 USD po dobu 3 let, což je asi 1000 USD z dluhu, který byl třeba 4000 USD. Soudní poplatky jsou absolutně minimální. Banky půjčují peníze, které nemají. Vklady mají kryto jenom několik procent peněz, které půjčují. Ty jsou garantované vládou pro případ krachu banky.

o exekuicích ve Švédsku Honza Klátil:

Česká republika je jediným státem na světě, kde exekuce na majetek občanů na základě rozsudku státního soudu může vykonávat soukromý subjekt za účelem zisku, který převyšuje až 30x výši samotného dluhu!
Česká republika je jediným státem na světě, kde je možné vykonávat exekuce naráz všemy způsoby dle zákona!
Občan tak má zablokované účty v bankách, současně zabavené výplaty a současně zabavený movitý majetek!!! Exekutoři zásadně porušují i pro ně benevolentní zákony a pořádají doslova štvanice a loupežné výpravy do bytů a domů postižených.
Pro dluh 5000 Kč vám exekutor zničí život tak, že vám zablokuje příjmy a vy nemůžete splácet další dluhy a hradit další platby - toto zákon neřeší!!!
Ve Švédsku máme jediný státní exekutorský úřad KRONOFOGDEN, který je nevýdělečný a povinnému musí zůsta
t měsíčně 4600 švédských korun (13 800 Kč) na jídlo a celá částka nákladů na bydlení. Pokud povinný musí užívat léky, musí mu exekutor uvolnit penáze na nákup těchto léků! Rodič může požádat o snížení srážky před vánoci dle počtu a stáří dětí!
Ve Švédsku se provádí exekuce, aby byl vymožen dluh a vráce věřiteli - poplatky jsou kolem 650 až 1200 sek.
Není vůbec možné sahat na sociální dávky a jakékoliv příjmy pod výše uvedené částky.
Česko je zemí, kde vládne exekutorský teror a ataky exekutorů připomínají GESTAPO.
Tomuto cechu vévodí vyznavač fašismu - JUDr. Vrána z Přerova, který provozuje největší soukromý exekutorský úřad v Evropské unii, co do počtu vymahačů a objemů naloupeného majetku. JUDr. Vrána, podle slov některých českých advokátů, již ani nepůsobí dojmem člověka, který to dělá pro peníze. Je to jeho vášeň. Pokud JUDr. Vránovi seberete možnost zasahovat jiným lidem do života a do domova a drancovat rodiny - skončí patrně sebevraždou, nebo ve vězení či na psychiatrické klinice.
Podobný charakter má exekutorský psychopat JUDr. Grosam. Tito dva pánové neakceptují ani české zákony, ani policii.
Nebezpečným je i nenápadný JUDr. Kocián z Brna, který se specializuje na exekuce nemovitostí a jejich následný prodej prostřednictvím "svých" spřízněných realitních makléřů. JUDr. Kocián vládne již majetkem, který přesahuje 3 miliardy Kč!!!!
Ta politická strana, která zruší soukromé exekutory a zruší všechny exekuce konané tímto světově raritním způsobem, ta vyhraje následující volby!
V Česku bylo totiž provedeno od roku 2001 celkem 6 milionů exekucí na majetek občanů ČR a tam žijících cizinců...

Pokud k Vám zamíří exkutor, můžete jak na běžícím pásu počítat s "renoncy" jako byl tento: http://www.lidovky.cz/exekutorka-zabavila-housle-za-osm-milionu-potom-zahadne-zmizely-phq-/ln_domov.asp?c=A120803_174010_ln_domov_ogo

Nový ministr spravedlnosti Blažek k exekutorům:,,A když to budeme dělat tak, že budeme neustále, stále a více regulovat, budeme jim brát odměny, budeme je prostě, já už se nebojím slova šikanovat, tak to taky za chvilku žádný kvalitní právník, a to zdůrazňuji, kvalitní právník, prostě nebude dělat. Čili už těch regulací trošku nechme, ta situace vůbec není tak strašná, jak občas vyplývá z nějakých zpráv nebo z článků novin." Takže aby bylo jasno,už toho šikanování ubohých exekutorů nechme,jsou to chudáci,kteří se živí poctivě a snaží se pro věřitele vymoci jejich dluhy za mrzkou mzdu . Připomeňme, že za dobu, kdy byl Blažek radním v Brně, získala jeho manželka od města exekuce za 2 mio. Pan Blažek toho stíhá mnohem více, než jen spravedlnost:

· „Nadační fond - občané Brnu střed – v likvidaci,
· Horeso s.r.o. - v likvidaci,
· MINAS a.s. - v konkurzu,
· Brněnské vodovody a kanalizace a.s. - člen představenstva,
· Teplárny Brno a.s. – člen dozorčí rady,
· Spalovna komunálního odpadu Brno a.s. - člen dozorčí rady,
· Jižní centrum Brno a.s. - člen představenstva,
· Brněnské komunikace a.s. - člen dozorčí rady,
· Lesy města Brna a.s. - člen dozorčí rady,
· Pohřební a hřbitovní služby města Brna a.s. - člen dozorčí rady,
· SOFTIR a.s. - člen dozorčí rady,
· Panelárna St. Město a.s. - člen dozorčí rady,
· Víno Marcinčák, a.s. - člen představenstva,
· DŘEVMAT s.r.o. - společník,
· Libiczek s.r.o. - společník, EXPON s.r.o. společník….

Připomínám, že třeba Ivan Langer (kmotr "Íčko" Langer, bývalý ministr vnitra) se živí vymáháním dluhů a nebude mezi politickými špičkami ODS sám:o((,

A jaká je situace ve skutečnosti:http://www.penize.cz/exekuce/224051-na-cerno-nikdy-nejela-presto-ma-platit-41-pokut-za-650-tisic! a:

Juraj StejskalLetos v lednu me exekutor zablokoval ucet. Udajne jsem dluzil jedne (radeji nejmenovane) pojistovne 1600,- Kc za povinne ruceni z r. 2004. Auto, ktereho se to tykalo jsem v r. 2003 prodal a hned jsem ho radne odhlasil, jak na inspektoratu, tak u pojistovny. Odvolaval jsem se na to, avsak "mily" pan exekutor se se mnou odmital o tom bavit a zavesil telefon. Stalo me to 10500,- Kc.
Takze jak vidite, nemusite vubec nic dluzit a stejne vas ti buzeranti muzou ojebat, kdyz jim to zakony v teto republice umoznuji.
Tak co tady ten MEGAKOKOT mele o sikane exekutoru?! Ze mu ta huba neochrnula!

 Jen ještě vyjádření hlavního protagonisty NS-LEV ((doufejme, že staršího data): Zuzana Dlabajová: Ještě vyjádření Paroubka :,,Soudní exekutor je podle mého názoru svého druhu podnikatelem a až na druhém místě představitelem státu. To je odlišuje od soudce. Jeho zisk se tedy odvozuje od jeho úspěšnosti. Jak jsem řekl, konkurenci mezi podnikateli podporuji. Ten schopný podnikatel, ať nad tím neschopným vyhraje. "

k citátu J. P. 20.9.2012:

Zuzana Dlabajová vás zmínila v komentáři.

Zuzana napsal(a): "Kateřina Amiourová- je z jednání sněmovny ze včerejška.Viz stenoprotokol."

(zpřesnění informcí o jednání 537/5 a rozbor: http://www.vasevec.cz/blogy/vznik-nove-strany-neni-automaticky-prinosem-ani-v-pripade-ns-lev )

Když jsem redakci Vaševěcpožádala, ať mi povolí změnit info v profilu, aby bylo jasné, že mezi námi vypukla válka, byla jsem velmi přemlouvána, ale je jasné, že celá legislativní rada NS-LEV je shnilá v porovnání s tím, co musí umět antiexekutorští aktivisti: poronejte si řeč JP s tímtzo:

 
Může mi někdo poradit? Tento měsíc mi přišla výplata na dceřin účet ale ouha ona tam má exekuční příkaz tak teď nevím jak dostat svoji výplatu abych mohl poplati nájemné a další poplatky. Co mám dělat? Jak z toho ven. Děkuji za pomoc.
 
To se mi líbí · · · Před 10 hodinami
 • Toto se líbí uživateli Jaroslava Feješová.
 • Ladislav JanoPříští vyplatu si nechte vyplatit přímo v zaměstnání,na ruku.Zalěží na zaměstnavateli jak se k tomu postaví.ale nárok na to máte.Další možnost je že si poměrnou část mzdy vyvberete zálohově.
  Před 10 hodinami · Upraveno · To se mi líbí · 2
 • Pavel Landadobrá rada příští výplatu už mám zařízenou já potřebuji tu co mi přišla tento měsíc musím platit nájen a ostatní ale z čeho když mám výplatu na dceři účtu a nemohu si ji vybrat
  Před 9 hodinami · To se mi líbí · 1
 • Karel GrygarBojím se, že tu už neuvidíš Pavle.
  Před 9 hodinami · To se mi líbí · 1
 • Pavel Landanevím ale pokud prokáži že to jsou moje peníze a né dcery tak by je měl exekutor uvolnit přeci nemůže zabavovat cizí věci a nebo peníze?
  Před 9 hodinami · To se mi líbí
 • Ája KopcůA jak to chcete prokázat? Oni nejsou povinni toto zkoumat.
  Před 8 hodinami · To se mi líbí
 • Anna ŠtěrbováExekutor nezjištuje odkud peníze na účtu,došli......:-((
  Před 8 hodinami · To se mi líbí · 2
 • Ája Kopcůi kdyby došli, jak dokážete, že ty které tam jsou jsou zrovan ty vaše? Co když výběr z bankomatu např. den před tím nebyl vybrání těch vašich peněz. To dost dobře nejde.
  Před 8 hodinami · To se mi líbí
 • Anna Štěrbováčíslo účtu od zaměstavatele..na účet vaší dcery..exekutory nezajímá...je zajímá pouze účet dcery...na který dal exekuci....((
  Před 8 hodinami · To se mi líbí · 3
 • Martin KozakovičJe to neskutečná banda zasranejch sráčů a volil bych ještě ostřejší slovník. Po víc jak roce mi přišlo vyjádření od samosoudce k podanému odvolání proti exekuci. Jsou to kurvy!
  Před 7 hodinami · To se mi líbí · 4
 • Martin KozakovičPavle, ostatní mají pravdu, nikdo to zkoumat nebude, nicméně můžete se pokusit jít a požádat exekutora osobně, ale jsou to arogantní sráči, kteří vás v nejlepším případě jenom vyrazí, v horším se vám vysmějí do xichtu (osobní zkušenost). Nevím, kolik musí exekutorovi vaše zaplatit, ale pokud se to zaplatí hned, tak ten účet zase povolí.
  Před 7 hodinami · To se mi líbí · 3
 • Martin KozakovičPokud jste si ale jistý, že žádný dluh neměla a můžete podložit v odvolání, že vše bylo zaplaceno, tak mu exekuci neplaťte, protože na odvolání ztratíte nárok a stane se vám to, co mně - samosoudce se vám za rok ozve, proč jste se odvolával, když jste exekuci zaplatil.
  Před 7 hodinami · Už se mi to nelíbí · 2
 • Martin KozakovičJe to jeden zkurvenej zamotanej kruh, kterej je udělanej proti slušným lidem!
  Před 7 hodinami · To se mi líbí · 4
 • Lenka HoloubkováNo může se pán pokusit to vyjednat u toho exekutora za pokus to rozhodně stojí.A už máte zjistěno pane Pavle Lando proč má vaše dcera též exekuci?Jinak je pravda,že exekutor nic neskoumá čí ty peníze jsou či odkud přišli.Vše co je nad soc.minimem vaší dceři tk automaticky jde exekutorovi.
  Před 6 hodinami · To se mi líbí · 1
 • David MichalTam by měla být podána žádost na částečné zastavení exekuce právě na tuto částku. Doložit výplatní páskou a sjetinou z účtarny od zaměstnavatele. Ale vezme to spoustu času a záleží na exekutorovi, nicméně zkušenosti říkají, že většina se bude cukat vrátit jakékoliv peníze.
  Před 6 hodinami · To se mi líbí · 1
 • Pavel Landaale ze zákona by se měl zajímat , když doložím páskou že jde o moji výplatu a né o peníze dcery a hlavně mu jde dokázat že ona ten účet vůbec nevyužívá ale jen já
  Před 6 hodinami · To se mi líbí
 • Jaromír TasáryDobrý den Pavle,obávám se že zde Vám zákon nepomůže.Vše je na exekutorovy.Když exekutor zjistí ,že na učet vaší dcery chodí vaše peníze blokne ho také!Nejsem právník!
  Před 6 hodinami · To se mi líbí · 2
 • David MichalTo ono Vám to ve finále vrátit musí, ale bude se kroutit a možná argumentovat tím, že Vám má peníze vrátit dcera, protože se nezákoně obohatila. Podobný případ už jsem zaznamenal. Každopádně podejte tu žádost na částečné zastavení exekuce. Ale nečekejte že Vám bude vráceno v řádu týdnů, protáhne se to na měsíce. Jinými slovy teď už máte smůlu a na nájem si musíte sehnat peníze jinde.
  Před 6 hodinami · To se mi líbí · 1
 • Jaromír TasáryTak se u nás vyrábějí bezdomovci!
  Před 5 hodinami · To se mi líbí · 3
 • Ewa CinováPavel Landa,vaše výplata přišla na účet vaší dcery..můžete vybírat z účtu vaší dcery?
  Před 5 hodinami · To se mi líbí
 • Jaromír TasáryNe nemůže exekutor ho také zablokoval!
  Před 5 hodinami · To se mi líbí · 1
 • Ewa CinováA kdo měl přístup k účtu vaší dcery ,jaké jména uvedla?
  Před 5 hodinami · To se mi líbí
 • Jaromír TasáryZřejmě i pána jako disponenta,proto ta blokace účtu!
  Před 5 hodinami · To se mi líbí · 2
 • Jaromír TasáryJen dotaz kolik je dcerce a to je dětský účet ?
  Před 5 hodinami · To se mi líbí
 • David MichalJaromíre pán sám není v exekuci, jeho dcera je a má zablokovanej účet, na který přišla pánova výplata....
  Před 5 hodinami · To se mi líbí · 1
 • Jaromír TasáryJo takhle to je takže vylučovací žaloba!A na sociálku pro hmotnou nouzi.Michale odkud je pán ?
  Před 5 hodinami · To se mi líbí · 2
 • David MichalVylučovací žaloba také ne, ta se podává až po neuspěšném návrhu na vyloučení věcí(používá se po soupisu monitých věcí). :) V tomhle případě návrh na částečné zastavení exekuce. A odkud je to nevím.
  Před 4 hodinami · To se mi líbí · 1
 • Honza OliwaTo vše je pánovi na nic, pokavad potřebuje finace urgentně, neboť exekutor si měsíc na vyřízení věci vezme určitě. Jedna výplata je nenávratně pryč a je třeba se zaopatřit jinak. Exouše to vůbec, pokud není soudní, zajímat nebude a rovnou Vás odkáže na to, aby ste to po dceři vymáhal. Vy sice prokážete, že finance přišli na Váš vrub, ale exouš je nevrátí a odkáže Vás rovnou na soudní řízení a vymáhání po své dceři. Je to legální způsob vymáhání a nátlaku na třetí osoby, aby dluhy platili za dlužníky, obzvláště u příbuzných. Své finace neuvidíte minimálně půl roku, a že nemáte z čeho žít a platit?? Pane zaplaťte dluhy za dceru a je to vyřízené. Že nemáte z čeho?? Výtejte v exekučním státě....
  Přibližně před hodinou · Upraveno · To se mi líbí · 2
 • Jaromír TasáryDobrý večer Honzo ,z vašich slov mrazí!Ale máte pravdu!
  Přibližně před hodinou · To se mi líbí · 2
 • Jaroslava Feješovástrašný, strašný, strašný... není co dodat
  Přibližně před hodinou · To se mi líbí · 1
 • Honza OliwaTo je teprve začátek konce, pokavad se tomu nedají jasná pravidla. Exekuce a schizofrení exekutoři vybavení doměnkami, sny a výpovědí drben mohou ještě více. Když se jim zlíbí, zničí Vám život a dovedou k suicidiu... Mají větší pravomoc nežli trestní soud a policie.... Toto se nazývá demokracie a zdravé podnikatelské soupeření, ve jménu novely tisku 537/0 a poslanecké sněmévny...
  Přibližně před hodinou · To se mi líbí · 2
 • Jaromír TasáryHonzo nechcete na hrad ?Podpisy my občani dodáme a i hlasy !
  Přibližně před hodinou · Upraveno · To se mi líbí · 1
 • Honza OliwaNa hrad nechci, jen před prokurátorský stůl.....
  Přibližně před hodinou · To se mi líbí · 1
 • Jaromír TasáryTak co lidi splníme mu to ?
  Přibližně před hodinou · To se mi líbí · 1
 • Karel GrygarMůj hlas má.
  Přibližně před hodinou · To se mi líbí · 2
 • Přibližně před hodinou · To se mi líbí · 1
 • Karel GrygarJen malý dotaz...před, nebo za ten stůl.
  Přibližně před hodinou · To se mi líbí
 • Honza OliwaZ pohledu mého před, z pohledu obžalovaných exekutorů za....
  Přibližně před hodinou · To se mi líbí · 1
 • Karel GrygarTo potom jo.
  Přibližně před hodinou · To se mi líbí
 • Honza OliwaJeště chybí zákon na ochranu republiky, před nezkrotnými živly a rozvraceči. Dále pak ratifikovaná smlouva s Ukrajinou o výměně vězeňských pobytů a poslat milé soupeřivé ničitele l...Zobrazit další
  Přibližně před hodinou · Upraveno · To se mi líbí
 • Karel GrygarNo nevím jestli tam je práce pro tolik lidí, které bychom jim poslali.
  Před 55 minutami · To se mi líbí
 • Lenka HoloubkováMůj též:-)

Opsáno ze stránek sdružení www.spolecnaobrana.net : Z nálezu Ústavního soudu ČR I.ÚS 170/11, ze dne 03.01.2012: "....v materiálním právním státě nejde pouze o formální aplikaci práva bez dalšího, ale především o dodržování takových pravidel chování, která jsou v souladu s hodnotami, na nichž je právní řád vybudován. Právo nikdy nemůže být interpretováno jen striktně či mechanicky, neboť takový přístup s sebou zpravidla nese zcela nepřijatelné důsledky. Právo ve společnosti neexistuje proto, aby takovéto nerozumné a nespravedlivé důsledky legitimizovalo, ale proto, aby přinášelo racionální a spravedlivé uspořádání vztahů mezi jednotlivci.. Více zde:http://www.spolecnaobrana.net/

________________________

Exekutorská mafie bude moci zablokovat i účty manželů dlužníka 7.11.12 Česká republika: Poslanci ignorovali a nerespektovali rozhodnutí Nejvyššího soudu a zapomněli také na slib ministerstva spravedlnosti (proč se to jmenuje ministerstvo spravedlnosti?), že omezí moc exekutorů, a schválili zákon, podle kterého bude moci exekutor zablokovat i účty manžela či manželky dlužníka a to i v případě, že o dluzích partnera nevěděl. Zákon začne platit už od ledna 2013. Nejvyšší soud při tom opakovaně v minulosti rozhodl, že účet a příjem dlužníkova manžela do společného jmění manželů nepatří a exekutor tak na něj nemůže. Zdroj:http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58314950-poslanci-proti-soudu-prolomili-tabu-a-pusti-exekutory-k-penezum-dluznikova-manzela

9.11.2012: http://davidmichal.blog.idnes.cz/c/302122/Prezidentsti-kandidati-a-jejich-postoj-k-exekutorum.html

Výborný článek "Z vymáhání půjček se stal lichvářský velkoprůmysl, jaký nemá obdoby": http://www.blisty.cz/art/66097.html

a jak vytvořit buď precedens nebo sebe zbavit bankovních poplatků za správu hypotéky: http://www.jdeto.de

_________________________

A Máme tu další novinku:

Vnitro k Vám přihlásí lidi s pobytem na úřadě

No vážně, prý to zvažují, protože je příliš mnoho lidí hlášených na úřadech a tak to vyřešíme po česku. Tedy nebudeme hledat příčiny, ale vymyslíme paskvil na zhezčení statistiky a ještě dáme vydělat exekutorům.


Tady si o tom můžete přečíst. Každý rok se nám k trvalému pobytu na úřadech přihlašuje kolem 40 tisíc lidí.

V článku se píše: "Lidé, kterým bude zrušen trvalý pobyt na něčí návrh, budou moci mít zapsaný trvalý pobyt na úřadě pouze po dobu dvanácti měsíců. Pokud budou vlastnit na území Česka byt či dům, budou si jej muset zapsat za místo trvalého pobytu. V případě, že jej nebudou mít oni, ale jejich manžel, partner, rodič nebo dítě, pak se po zrušení údaje o místu trvalého pobytu stane novým místem trvalého pobytu dotyčného člověka jejich dům nebo byt."

Přeloženo do češtiny, úřad Vám po 12 měsících sám vyhledá vhodné místo kam Vás přihlásit k pobytu.

Nadpis toho článku je však zavádějící, nejde totiž o obranu před exekutory. Jde o obranu majetku třetích osob, tedy nedlužících rodičů, partnerů, pronajímatelů. Exekutor si Vás (pokud bude chtít) najde i když nejste hlášení vůbec nikde. Různé stopy o skutečném pobytu za sebou přeci jen zanecháváme, třeba v bankách, na družstvech, ČEZu apod.

Ovšem exekutor nejdříve zkusí adresu Vašeho trvalého pobytu a praxe ukazuje, že vůbec neřeší zda na tom místě skutečně žijete. Tedy jste-li hlášeni třeba u rodičů a sami žijete v jiném městě, pak exekutor polepí majetek Vašich rodičů. Je to běžná praxe, odhaduje se, že až 70% zabaveného majetku patří třetím osobám. Pro exekutora jsou to rychlé prachy a zákon mu to umožňuje, tak co by se obtěžoval náročným dohledáváním skutečného pobytu.

Nu a vnitro se asi rozhodlo zaprvé zlepšit statistiky úředních bezdomovců a za druhé pomoci exekutorům. Nu, poté co od nového roku budou postihovány mzdy nezadlužených manželů a manželek, se nelze ničemu divit. Je to jen pokračování nastaveného trendu.

Dlužníci už jsou naprosto vysosaní, navíc jich spousta rezignovala na jakékoliv vydělávání, uměle navýšené dluhy jsou nesplatitelné, tak proč se vůbec snažit. Nu, ale exekutoři přeci mají ty své velké fabriky, mají zaměstnance a stále větší hlad po majetku. Tak si zlegalizujeme zabavování majetku lidí co nic nedluží. Proč ne, sype to a lidi se nebrání.

http://davidmichal.blog.idnes.cz/c/304404/Vnitro-k-Vam-prihlasi-lidi-s-pobytem-na-urade.html

__________________________

hackeři zaútočili na exekutory. Zkopírovali si jejich databázi, vy si ji můžete stáhnout zde http://pastehtml.com/view/cik0tha9h.html nevím,, zd ase to dotoho dá vlézt normálně, někdo mluvil o souboru, do kterého potebuješ MySQL. Ale tohle možná bude už upravený oubor. je starší, nejmladší data jsou z roku 2009, ale mnohému to bude stačit.

http://www.novinky.cz/finance/285253-o-byt-lze-prijit-i-kvuli-nezaplacene-slozence-na-968-korun.html

Ludmila Pachtova. 14 říjen V poslanecké sněmovně je dost katastrofální situace. Pan Polčák s panem Staňkem a s panem Bendou už tam protlačují další hroznou, absurdní novelu občanského soudního řádu, podle které prakticky téměř o všem, co se týká majetku, bude rozhodovat Nejvyšší soud ČR, a současně se nebude vůbec přihlížet k tomu, co napíše ve svých podáních k prvoinstančnímu soudu a k odvolacímu soudu účastník řízení, jen om k tomu, co napíše příslušný soud. Jsou zjevně posedlí myšlenkou, jak na dálku přes počítač budou řídit soudy, a protože písemná podání účastníků v systému IT nemají, tak je prostě vyruší. Vůbec nechápou smysl existence soudů a problémy existující na soudech. Nechápou, že spravedlnost musí být člověku dostupná v místě.. A že to, co činí na soudech problémy, je neschopnost soudců dokazovat skutečnosti, pravdu o skutečnostech, a neschopnost zaprotokolovat to, co účastníci říkají, aniž by byl změněn smysl sdělení, a také v některých případech neschopnost pospojovat obsah sdělení a obsah listin do správných logických a časových souvislostí (nechopnost myšlení). Místo, aby se soudcům zrušila definitiva (to jest soudce maximálně 5 let, bez možnosti opakování funkce těsně za sebou), a místo, aby se zvýšila věková hranice soudcům- alespoň na 45 let, a místo, aby se zrušily například Vrchní soudy, a aby se umožnilo kárné řízení proti soudcům nevážícími se na zákon (aby mohl být poškozený účastník přímo žalobcem proti soudci), tak se vymýšlí prostředky, aby účastníci nemohli zasahovat proti nesmyslům a výmyslům soudců z jejich bludných fantasií, na základě nichž v občanskoprávním řízení vydávají rozsudky. A za to berou soudci a poslanci více jak 50 tisíc Kč měsíčně a soudci to mají zajištěno do 70 let. Většina poslanců vůbec nečte, co schvaluje, a i když čtou, tak nejsou schopni dostatku pochopení toho, co čtou, co to v praxi bude znamenat.

 O třeskutém případu pacienta z psychiatrické léčebny, jemuž se jízda na čeno vyšplhala na 80000, aniž by opatrovníci mohli jakkoliv zasáhnout: http://www.blisty.cz/art/66403.html

Nově Britské listy začaly dávat do hromady partu, jež by se exekucím a nápravě současného stavu věnovala: http://www.blisty.cz/art/66206.html

Byl ovšem tamtéž publikován též anonymní článek, jenž je plný polopravd: http://www.blisty.cz/art/66312.html

-  a dostalo se mu odpovědi: http://www.blisty.cz/art/66409.html

_____________________________

Co si myslíte o tomto? Rádi bychom od Vás nějaké zprávy!: /naši experti tvrdí, že stačí, abyste přes určitý portál šli hleat, zda něco nedlužíte, a budou vás mít různá exekutorská konsorcia nebo konsorcium v hledáčku, a jakmile se u vašeho jména objeví dluh, rychle po vás půjdou!/

Vážený uživateli, v současné době proběhla hromadná aktualizace neplatičů. V případě, že máte zájem o kontrolu dluhů, využijte jednorázové služby Potvrzení o bezdlužnosti nebo Moje závazky a bonita - automatická on-line kontrola Vašich závazků s výpisy ZDARMA.
Doporučujeme: Nový portál o exekucích a exekutorech naleznete na www.exekuce-exekutor.cz
Průzkum: Unikátní anketa k nadcházejícím volbám! Ovlivní již dlužníci volby a miliardový business Exekutorů? Hlasujte ZDE
Tento týden přibylo 124.975 záznamů o neplatičích. Bylo podáno 45 trestních oznámení pro úvěrový podvod.
On-line kontrola Vašich závazku: Neaktivní
Služba registru:
Potřebujete zjistit jednorázově evidované dluhy k Vaší osobě? Potvrzení o bezdlužnosti
DOPORUČUJEME: Automatická každodení kontrola Vašich závazku po dobu 5 let + bezplatné neomezené generování výpisů z registru dlužníků - Moje závazky a bonita
Týdění průzkum v etice náhodně vybraného exekutora - jaké máte zkušenosti s exekutorem: JUDr. Jurajem Podkonickým?
Zákon o Exekucích změní politickou mapu. Každý 5 Čech má negativní zkušenosti s Exekutorem ve svém bezprostředním okolí.
Ministerstvo spravedlnosti (ODS) a Ministerstvo financí (TOP09) tají příjmy soukromých Exekutorů i přesto že jim byla předána neomezená státem garantovaná moc prolamující ústavní práva domovní svobody a práva vlastnického.První průzkumy ukazují, že více jak 70% majetku zabaveného v Exekucích nepatřil dlužníkům.
Soukromí Exekutor díky státem udělených pravomocí může dosahovat čistého zisku vyšší než 1 miliarda korun. Pohledávky se navíc vymáhají přes neprůhlední zahraniční firmy v niž mohou mít podíl jak exekutoři, tak advokáti i samotní soudci
Zastavení exekucí umožňuje pouze vyhlášení Osobního bankrotu. Více informací naleznete na http://www.centralniregistrdluzniku.cz/osobni-bankrot.htm Banky a exekutoři nalezli novou fintu jak více vydělat na dlužnících.
Banky a exekutoři nalezli novou fintu jak více vydělat na dlužnících. Financují poradny, kterým se dlužníci svěří o plánovaném vyhlášení osobního bankrotu. Finanční instituce včas uplatní smluvní pokuty a dluhy leckdy navýší o desítky procent. Exekutoři u těchto dlužníků zahájí exekuci prodejem majetku. Dlužníci poté nesplní podmínky pro osobní bankrot z důvodu dluhu, nebo do bankrotu vstupují s vyšším dluhem, který pak poměrově splácí.


Hezký den Vám přeje Centrální registr dlužníků, národní evidenční systém neplatičů a dlužníků.
Tuto pravidelnou informační službu můžete deaktivovat ve Vaší administraci v sekci Osobní údaje.
Klientská linka Centrálního registru dlužníků: 841 131 131
 

___________________

A toto je unikátní kampaň ČRo a Policie , stavící vše na hlavu, mimochodemodhalující protiústavnost celé exekuční problematiky,nutí vás jednat njenamorálně,ale i proti zákonně, pusťte si případ číslo 5 :http://www.rozhlas.cz/regina/aktualne/_zprava/kampan-stop-kriminalite--1126713

Hana Lena Jacobsson Exekuce ve Švédsku provádí státní instituce Kronofogden. Srážky probíhají tak, že povinnému musí zůstat celá částka, z níž hradí nájemné a energie plus 4.683 švédských korun na jídlo, oblečení a hygienu. Nestrhává se rovněž částka vydaná za jízdné do práce a cena zaplacení za léky povinného. Zdroj: státní exekutorský úřad Kronofogden ve Švédsku

___________________

4.1.2013 EXKLUZIVNĚ: Komu slouží novela exekučního  řízení? http://www.blisty.cz/art/66769.html

Clive Moravec Nutně potřebujeme aby Exekuční soud zkoumal okolnosti, přivolal údajného dlužníka dál mu možnost uhradit dlužnou částku, nebo domluvit se na způsob uhrazení, zkoumal zda dlužník neutají skutečný příjmy. aby dal údajnému dlužníkovi možnost vysvětlit proč nezaplatil, zda pohledávka není promlčená čí podvodná. Přímo v soudní síni pod přísahou. http://www.facebook.com/groups/trvame/ ________________________________

ŽE by průlom a znovuá ob jeven í opodstatnění termínu lichva? Až od takového navýšení? Nebo i menšího? http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/lidska-hyena-lichvar-nafoukl-dluh-stonasobne-ted-mu-hrozi-vezeni.html

Počet nařízených exekucí 2013 dělá 2000 denně.

Jan GarisExekuční zákony připravili a podepsali !?
NEMRAVNÝ A ZAVRŽENÍHODNÝ Zákon o exekucích, který umožňuje, aby naprosto nevinný člověk byl ve svých právech omezován, pokud exekutor uzná za vhodné. Čili potlačování práv a svobod jedněch vůči druhým (tzv. op
rávněným a exekutorům) s tím, že exekutor může vniknout do jakéhokoliv obydlí a může to odůvodnit jakkoliv a na poškozeném je, aby dokazoval, že
za nic nemůže, ale exekutor to nemusí uznat:
Podobně do bytu mohlo vniknout gestapo a STB. Podobně byli pronásledováni lidé za totality, ale z důvodu, že například nebyli vhod někomu z komunistů, nyní je to z důvodu, že jejich majetek může přijít vhod exekutorům, kterým k této nemravné činnosti pomáhá zákon, stejně jako ke zločinům pomáhal zákon gestapákům a stovákům. Někdo může namítnout, že nejde o život. OPRAVDU ? Možná znáte úsloví: ZOUFALÝ ČLOVĚK DĚLÁ ZOUFALÉ ČINY.
Není bez zajímavosti, že tento zákon byl „vylepšován“ od roku 2001 celkem 5x a postupně se stává více a více nemravný ..zřejmě bylo testováno, co lidé snesou!!!
ZDE JSOU ÚDAJE O ZÁKONU, ZMĚNÁCH a TĚCH, CO SE PODEPSALI POD NĚJ:
Zákon 120/2001 Sb. O soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
Klaus, Havel, Zeman
Novely zákona:
360/2003 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů a novela zákona o správních poplatcích
Zaorálek, Klaus, Špidla
133/2006 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Zaorálek, Klaus, Paroubek
347/2007 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Vlček, Klaus, Topolánek
183/2009 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů a zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
(Změna týkající se možných postihů exekutorů)
Vlček, Klaus, Fischer
286/2009 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákoníku práce, občanského soudního řádu, zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců a novela zákona o státním zastupitelství.
§ 55b) odst. (3) Exekutor rozhoduje bez jednání, nestanoví-li občanský soudní řád jinak.
48. V §58 odstavec 1 zní:
"(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.“
(Přičemž platí stále tzv. zacyklující ustanovení v §58 odst. 3 :
Nejstrašidelnější a proti právnímu státu svědčící paragraf:
"§68
Vyškrtnutí věci ze soupisu
(1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen "navrhovatel") může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne.
Pod touto nemravností jsou podepsáni:
v z. Němcová v. r., Klaus v. r., Fischer v. r.

NIKDY NESMÍTE UZNAT ŽE SOUKROMÝ EXEKUTOR JE ÚŘEDNÍ OSOBA ! Úřední osobou může být jen státní zaměstnanec, a to ještě ne každý. Tohle jsou státem posvěcení lichváři a vyděrači, stejní zločinci jako byli ti co zabavovali za války židovský majetek, nebo komunisti co zabavovali majetek v 50. letech. Nikdo se dnes neodváží tvrdit že to zločinci nebyli, i když jednali podle zákonů schválených jinými zločinci. Soukromý exekutor jako instituce či úředník nikde ve světě neexistuje, stejně tak jako nikde ve světě neexistovali soukromí pronajímatelé koncentračních táborů kromě nacistického Německa. Jak jednou začnete uznávat soukromé exekutory za úřední osoby, jste vnitřně v defenzivě, stáváte se stejnými otroky jako byli lidé v těchto táborech a prohrajete ! Každý případ hnát přes všechny instance až k mezinárodnímu soudu jako porušení základních lidských práv které schvalují zkorumpovaní politici, podplacení zločinnou justiční a exekutorskou mafií, ustanovující zločinné zákony pro zločinecké soudy, jejichž mechanismus samosoudců není nepodobný stanným soudům za Stalina a Hitlera. Důsledně do jednoho každý, a uvidíte ty výsledky ! (by Leoš Sikora) 25.4. Ústavmní soud poněkud zredukoval exekuční nemravy: http://www.novinky.cz/finance/300780-ustavni-soud-zavrel-tovarny-na-odirani-lidi-vetsina-pravniku-to-vita.html 5.5.2013 - přiwspějte prosím do sbírky- finanční pomoci na právnické výkony směřující ke zcivilizování exekutorské praxe: http://blisty.cz/art/66580.html Jak probíhají exekuce v té nejkapitalističtějí zemi - v USA: http://www.blisty.cz/art/66274.html

A co "ví" o exekucích řápková, ano ta Řápková, co do Chomutova, kde starostovala, pozvala exekutora na vymáhání pohledávek města, ten zabavil dlužníkům veškerý majeteki, jenž svezl do velké haly, nic nevymohlo a naúčtoval městu - jež mu zůstalpo dlužné - 8 mio nevydělané odměny: http://beta.parlamentnilisty.cz/zpravy/Predlozili-jsme-Rapkove-z-ODS-osklive-svedectvi-o-bide-Takto-to-dopadlo-272176

LIDI, POJDME DO NICH!!!
Mimochodem ve Švýcarsku je pevně stanovená horní hranice pro úrokové sazby. 15% RPSN je maximum povolen. Není nejmenší důvod proč to nemůžeme mít taky

 

Protože někteří moji zmatení pirátští kolegové nešťastně vyřadili otázku exekucí z návrhu našeho volebního programu (věřím, že se tam ještě vrátí), rozhodl jsem se provést prozatím určitou osvětu na toto téma. Abychom se nepohybovali jen v oblasti teorie a vyhledávání na google, oslovil jsem dnes exekutorskou komoru s konkrétními dotazy:
Vážení,

přetrvávající špatný právní stav v oblasti exekucí a mnou vnímaná malá ochota exekutorské komory se problémy aktivně zabývat, mne vedla k rozhodnutí se o problematiku zajímat hlouběji.

Žádám Vás tímto, v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sbírky, o sdělení následujících údajů o soudních exekutorech:

1. Kolik exekutorů bylo členy komory od roku 2001 do dnešního dne.
2. Kolik exekutorů bylo ve zmíněném odbobí pravomocně odsouzeno.
3. Kolik exekutorů rezignovalo ve zmíněném odbobí na svou funkci.
4. Proti kolika exekutorům bylo ve zmíněném odbobí vedeno kárné řízení a s jakým výsledkem.
5. Kolik bylo ve zmíněném odbobí vedeno a úspěšně dokončeno exekucí.
6. Jaká byla ve zmíněném odbobí vymožena celková částka a jaká částka byla ve propěch věřitelů.
7. Kolika fyzických a právnických osob se ve zmíněném odbobí exekuce týkaly.

Za dopovědi děkuji. Věřím, že Vaše informace a naše společné snažení pomohou kultivaci provádění exekucí v České republice, která je ve všeobecném zájmu fungování státu a práva.

S pozdravem,

Ing. Ivan Mikoláš 

Kdyby se v ČR chovala kždá radnice tak, jako ta v Benešově nad Ploučnicí, tak jsou v exkuci další 2 mio lidí o půl roku:

Každý pátý člověk ve městě v exekuci…. přitom věřitel jen jeden? Ano, v Česku je to možný.

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/benesov-na-obyvatele-uderila-exekuce-lidem-se-to-nelibi-20130919.html

http://davidmichal.blog.idnes.cz/c/366269/Dalsi-mystifikace-exekutorske-komory.html

13.10.2013:

To bych ani nevěřil , že ti ptáci ,/vrána,sokol /mohou být taková škodná havěť !?
Jestli to někdo dočte do konce a nepozvrací se,napište !!!

Hlavně si přečtěte ,dole ty reakce !!!

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sokol.php?itemid=21213
_________________________

http://pvnovinky.cz/exekutori/16742-prochazeli-po-byte-olepili-vsechno-rika-martin

Sami exekutoři přiznají, že provedený úkon bude dražší než výtěžek z něj, a přesto v něm pokračují. V exekučním řádu kdesi je ustanovení, které podobný nesmysl vylučuje (a pokud tam není, tak to odporuje minimálně dobrým mravům), v takovém případě se neváhejte bránit, podejte stížnost u exekutorské komory a také žalobu proti státu za nesprávný úřední postup s vyčíslením škody a faktu, že o tom vykonavatelé museli vědět nejpozději po příjezdu
Zde je citát z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.Rychle přeloženo do lidské řeči to znamená, že Exekutor Homola z Brna exekučním příkazem vzal prachy z účtu člověka, který měl nejen jiný rodné číslo než dlužník ale taky JINÉ PŘÍJMENÍ.Potrestaný za to Homola nebude, neboť údajně byla kárná žaloba podaná pozdě.přečtěte si to celý:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/000715Kse_120_20121001030938_prevedeno.pdf
Zde je citát z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Rychle přeloženo do lidské řeči to znamená, že Exekutor Homola z Brna exekučním příkazem vzal prachy z účtu člověka, který měl nejen jiný rodné číslo než dlužník ale taky JINÉ PŘÍJMENÍ. 
Potrestaný za to Homola nebude, neboť údajně byla kárná žaloba podaná pozdě. 

přečtěte si to celý: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/000715Kse_120_20121001030938_prevedeno.pdf

 

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni k tomu říká:
"Každý rok musejí lidé na vymáhání zaplatit 40-60 miliard korun. To je astronomická částka, která jde do advokátní lobby.
V září 2011 jsem na jednání se zástupci ministerstva spravedlnosti prezentoval, jak náš systém vymáhání pohledávek funguje. Přítomný švýcarský expert řekl, že vůbec nevěří, že je něco takového v Evropě možné."
http://www.pomocobetemexekuci.websnadno.cz/Vymahani-dluhu-v-Evrope.html

Stanislav Veselý: http://stanislavvesely.blog.idnes.cz/c/371587/Mne-uz-zlomili.html

Ela Nakamura Představte si, co jsem zjistila. Když jste v hmotné nouzi, máte právo na právní pomoc zdarma, neplatíte popelnice, neplatíte nemocnici a doktora. Jenomže když se ocitnete v exekuci, chodíte do práce, splácíte a zůstane vám jen nezabavitelná částka, tak v hmotné nouzi nejste. Počítá se totiž vaše celá mzda a nikoho nezajímá, že vám z ní něco vezme exekutor. Takže se vám může stát, že vám zůstane 6000 na všechno a právníka si zaplať, když ho potřebuješ. Všechno si zaplať! A někdy je to už na celý život.
http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-nezabavitelne-castky-nezabavitelne-minimum-pri-srazkach-ze-mzdy-pro-rok2013-87240.html
Také prezident tu může smazat trest jakémukoliv zločinci. Může smazat vraždu. Ale nemůže smazat penále na dluzích. Nemůže smazat trest smrti pro dlužníka, který nemá východisko. Může smazat trestný čin, ale nemůže smazat přestupek. Vraha může osvobodit, kluka, co jen načerno tramvají ne.
To někomu p
řipadá normální?

 

http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/tablet-za-600-kc-notebooky-za-300-nebo-parozi-ci-tago-tyto-veci-drazi-exekutori.htmlgorily exekutora Vrány

 http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/tablet-za-600-kc-notebooky-za-300-nebo-parozi-ci-tago-tyto-veci-drazi-exekutori.html

 

starší, ale stále aktuální: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/exekutori-maji-snove-zisky-z-nelegalnich-pobocek_12794.html#.UuytrCFUAps

 Američtí aktivisté z Ocupy Wall Street osvobodili tovky lidí z osobních dluhů  http://blisty.cz/art/70993.html

11.2013 - množí se případy zabvování výhodně nakoupených ojtých aut - nad kterými ovšem visela exekuce: http://www.novinky.cz/finance/320018-vyhodne-koupili-ojete-auto-ale-byvaly-majitel-dluzil-tak-jim-ho-sebral-exekutor.html 

 

Petr Gmiterko
 • Národní Institut Zdraví oznámil, že přestane používat krysy k léčebným pokusům a místo nich začne používat právníky. Uvádějí tři hlavní důvody:
  1. V zemi je nyní více právníků, než krys.
  2. Výzkumní pracovníci si nevytváří k právníkům během pokusů tak silné citové vazby, jaké si vytvářeli ke krysám.
  3. Jsou věci, které, ať se snažíte sebevíce, krysy neudělají.

 Clive Moravec dlouhodobě bojuje proti neslýchaným praktikám soukromých exekutorů a proti nemorálním zákonům, s nimi spojeným. Korespondenci mezi ním a poslankyní Putnovou (TOP 09) vám sem ale překopíruju, protože to je opravdu síla. 


Dobrý den paní poslankyně,

V říjnu letošního roku počet nově nařízených exekucí stouplo na 72838. V září to bylo jen 61269. Tyto exekuce jsou vesměs úplně zbytečné. Takové drsné zásahy do osobních prav slušných občanů by se mělo použit jen velmi zřídka. Díky velmi špatným zákonům je to dnes neoblíbenější způsob vymáhaní. Věřitel nemá nejmenší motivaci poslat upomínku, čí domluvit splátkový kalendář. Absurdně vysoko nastavené odměny exekutorů a podmínky pro uznaní nákladů motivuje všechny okolo aby byly exekuce co nejčastější a nejdrsnější. Pro velkou část obětí exekuce není řešení ale příčina zadlužení a úvod do dluhové pasti.

Kdy můžeme čekat razantní změnu vedoucí ke snížení počtu exekucí o 95%, silné omezení pravomoci soukromých exekutorů a obnovení dvoukolejnost tak aby věřitel měl možnost nevybrat služby soukromého výkonu 'spravedlnosti'?

Předem děkuji za odpověď.

C.Moravec 
.............................................................................................................................
Vážený pane Moravče,

i v současné době je možno o výkon rozhodnutí požádat soudy a soudní vykonavatele. Oprávnění volí exekutory proto, že se jejich činnost je efektivní a přináší výsledky. Žádná exekuce nemůže být z právního hlediska zbytečná, neboť vždy směřuje k vynucení povinnosti, která byla v předchozím řízení povinnému stanovena a ten je jí si plně vědom, a přesto ji neplní. Oprávněný není povinen ani právně, ani morálně znovu upomínat povinného o zaplacení existujícího a orgánem státu potvrzeného dluhu. Naopak považuji za alarmující, že úcta k právu, povinnostem, dohodám a rozhodnutím orgánů republiky je tak nízká, že povinní neplní své závazky a je nutno je v této míře vymáhat státním donucením. Vámi očekávané změny tudíž podporovat nebudu.

Zdraví

Anna Putnová

*************************************************

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
poslankyně PČR

Palackého 112
Brno 612 00
E-mail: anna.putnova@top09.cz
Datum: 10.12.2013 13:50    http://pravyprostor.cz/exekutorsky-byznys-pokvete-1-1-zase-lepe-uz-si-nemuzete-byt-jisti-ani-majetkem-nabytym-pred-uzavrenim-manzelstvi/

 

 Vážení spoluobčané,
exekutoři a jejich pomahači zničili desetitisíce lidských životů a okradli statisíce lidí.
13 let porušují Ústavu a neoprávněně používají státní znak.

Je čas s nimi a s těmi, kteří jejich řádění umožnili a kryjí je, zúčtovat.
21.března 2014 v 15.00 se na náměstích velkých a krajských měst sejdou lidé, kteří si přejí aby byl zabaven majetek exekutorů a aby byly odškodněny jejich oběti.Dále je nutno pohnat k zodpovědnosti ty, kteří jejich nemorální, protiústavní činnost umožnili a kryli a kteří z ní měli zisk. Tyto lidi je nutno odvolat ze všech veřejných funkcí a pro výstrahu potrestat / minimálně zabavením celého majetku/.
Na Vymítání exekutorů a dalších škůdců vás 21.března 2014 od 15 hod. zve na centrální náměstíí všech velkých a krajských měst 

Slávek Popelka 

 

"Co vás na zadluženosti v Česku zaráží?
Absolutní neschopnost státu najít taková pravidla, aby každý dostal to, co mu patří a zároveň se neprohlubovala sociální likvidace dlužníků. I když si za dluhy mohou ve většině případů lidé sami, musí to mít humánní pravidla, musí dojít k humanizaci exekucí. 
Znamená to, že máme v Česku příliš tvrdý metr na dlužníky?
Určitě, nejen tvrdý, ale hlavně křivý. Dá se to doložit na konkrétních příkladech. První problém, na který se snažím upozornit, jsou zlodějny na dražbách zabaveného majetku. 
Můžete být konkrétní, k jakým šmelinám na dražbách dochází? 
Je to například dražení "v setech". V praxi to vypadá tak, že exekutor zabaví dlužníkovi věci v bytě. Na dražbě se ale nedraží zvlášť lednička, zvlášť deset talířů a zvlášť třeba moždíř po babičce. Vše se prodává ve skupinách věcí a většinou celé vybavení bytu najednou. Kdo si takový "set" může koupit? Jedině vetešník či překupník, který pak vydražený "set" dál rozprodá po kusech a inkasuje vlastní zisk. 
Zdroj: http://finance.idnes.cz/pravnik-ondrej-zavodsky-dluhy-a-zlodejny-na-drazbach-p0c-/viteze.aspx?c=A131031_121502_viteze_sov 

 

Líbil se mi názor pana Oplta z Prahy:
"Vzít člověku střechu nad hlavou, odpojit mu elektřinu, teplo a vodu, tedy dostat ho do stavu horšího než jaký panuje ve vězení, to je podle mne zločin proti lidskosti, protože toho člověka tím odsoudí k smrti, a to je něco, co rozhodně není a nemůže být účelem žádného zákona nebo soudního rozhodnutí. právo na vlastní bydlení plyne z ústavy."Měli by si to přečíst všichni poslanci. Povinně! 

 

David Michal: Psal jsem, že se to bude dít. Viz:http://davidmichal.blog.idnes.cz/c/378564/Manzele-budou-platit-i-stare-dluhy-svych-partneru-a-to-cele.html Sdílel jsem všude možně. Ale kromě časopisu Týden o tom nikde ve větších médiích nepadlo ani slovo. Svině zlodějský! http://blisty.cz/art/71621.html     http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/84894-exekutori-drazi-zabavene-veci-za-hubicku-passat-za-30-tisic-nove-sekacky-za-400-kc-musite-videt/   http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/exekutorska-drazba-v-cekyni-na-vlastni-kuzi-podivejte-se-20120817.html

 

http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/muz-se-obesil-primo-pred-exekutory-bojuje-o-zivot-v-prazske-nemocnici.htm

Systém vymáhání a exekucí poškozují Českou ekonomiku

Vrah má po 10 letech čistý štít, dluhy jsou často na doživotí a přecházejí i na sotva narozené děti:

Obchod s dluhy se posunul na úroveň otrokářů. Dlužníci jsou často úmyslně nahnáni do nekonečné spirály dluhů a doživotně drženy na hranici životního minima. Česká republika má nejtvrdší podmínky pro vyhlášení bankrotu. Dlužník je na tom hůře než odsouzení zločinci, neboť dluhy jsou na doživotí a mohou se i dědit.

Soudce plat 60.000,-Kč -100.000,-Kč měsíčně, Soukromý exekutor až 1 miliarda za rok!

Exekutoři a vybraní advokáti dosahují miliardových zisků. Prostředníky jim dělají často anonymní spekulanti s pohledávkami.

Příjmy spekulantů s dluhy, advokáty a exekutory jsou tajné. Exekutor přitom čerpá privilegia státní moci.

V Exekucích se může skrývat korupce, která sahá až na úroveň soudců:

Protikorupční linka zaznamenala řadu oznámení, jež upozorňují, že za řadou anonymních zahraničních firem stojí exekutoři, soudci a advokáti. Soudci tak mohou nekontrolovatelně rozhodovat ve prospěch svých společností a zisky dělit anonymně v zahraničí.

Exekutorská lobby může financovat i politické strany, zákony jsou postaveny výhradně ve prospěch soukromých exekučních podnikatelů. Finanční toky jsou zcela neprůhledné!

http://www.centralniregistrdluzniku.cz/tiskove-zpravy,5840.htm 

 Ela Nakamura

"Víte, že velmi brzy Dětské domovy začnou dotovat peněženku soukromých exekutorů? Je to tak. Dle zákona rodiče děti umístěných v dětských domovech musí přispívat na peče umístěných dětí. Vedení dětských domovů jsou si moc dobře vědomé, že tito rodiče často žádné peníze nemají a proto dlouho se vyhýbali použit služeb soukromých exekutorů. Je opravdu v zájmu dítěte aby byli jeho rodiče finančně zdrcený soukromým exekutorem? Většinou se odpovědělo, že ne. Žel díky novele zákona v platnosti od 1.1.2013 organizace s větší státní účastí už nesmějí použit služby státních soudní vykonavatelů ale musejí své pohledávky předat soukromým. I takto je to dost špatný ale má to háček. V případě neúspěšného vymáhaní (bude to často) Dětský domov MUSÍ HRADIT NÁKLADY SOUKROMÉHO EXEKUTORA. Na to nemají nic v rozpočtu. Další kšeft pro exekutory na úkor slušných lidí. Pošlete dotaz naším moc dobře placeným zákonorubcům, co s tím hodlají dělat." (Mira Traker) 
..a na závěr to budou vymáhat po těch dětech...

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Protiexekucni-pravnik-Stat-se-k-lidem-chova-jako-pasak-k-prostitutce-Verim-ze-politici-zacinaji-mit-strach-300304 

Nezabavitelné jsou kromě voinásobku životního minima, ledničky, pračky, osobních věcí a věcí dítěte také stol a židle podle počtu členů domácnosti a postele.

http://neopravnene-exekuce-obrana.webnode.cz/protipravni-cinnosti-exekutoru/ 

Na Faebooku vznikla stránka Hromadná žaloba na Stát proti exekucím :"To, že platí dluhy i staří lidé není žádná novinka. Jakmile nebudou stíhat splácet své závazky, může se jim přihodit, že jim bude uvalena exekuce na důchod. Z penze se jim tak najednou může stát velmi úzká částka, která se zastaví na hodnotě 5 326 korun za měsíc. S takovou částkou však není možné vyžít. Snad jenom kdybyste se rozhodli hladovět. Samozřejmě je zde určitá cesta, která však vede do začarovaného kruhu. Jediným řešením je půjčit si jinde. Za posledních pět let se počet uvalených exekucí na penze dokonce zdvojnásobil. V roce 2000 byl počet důchodců, kteří měli na penzi uvalenou exekuci pouze 15 tisíc.


Minulý rok se toto číslo mnohem zvýšilo a vyšplhalo se až na neuvěřitelných 51 tisíc občanů, kteří jsou v důchodu.
Jak je možné že Stát dovolí uvalit exekuce na důchod nemá to žádnou logiku protože lidé se pak zadluží ještě víc..

Klasická vyděračská mašinérie!!"

http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/podle-soudu-nesmi-exekutor-zverejnovat-rodna-cisla

20-1- 2014 -Clive Moravec: Nově zvolený prezident Exekutorské komory David Koncz: "Mým cílem je navázat na Jiřího Proška, jehož dosavadní práce si velmi vážím, a dbát na to, aby soudní exekutoři dál vykonávali veřejnou službu s profesionalitou a slušností."

Asi to chce dělat tím, že 160km veze předmět v hodnotě 30,-Kč a kolem toho zorganizuje dražbu. To údajně aby vymáhal dluh 162 tisíc korun. K tomu už přidali příslušenství přes 70 000,-Kč. Náklady a odměnu pro exekutora budou taky hodně tučné. Ale exekutorská dražba pro věci za 30 kaček? Toto je fakt pitomá fraška, nemá nic společného se spravedlnosti. Exekutorská komora s takovým prezidentem není seriozní partner pro diskusi. 

zdroj citátu: http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/1460-novym-prezidentem-exekutorske-komory-cr-je-david-koncz-20-01-2014?w
Koncz Exekutorský šéf
 
 
Chat s osobnostzí Davic Koncz - šéf Exekutorské komory: http://www.ceskatelevize.cz/chat/chat.php?id=3985
 
Exekutoři lžou když říkají, že se nezabavují nemovitosti jen pro malé dluhy. Zde je spis z Nejvyššího správního soudu. Vrána pro dluh 24 tisíc korun vydražil nemovitost v hodnotě 1,8 milionů. Paní prokazatelně neměla žádné jiné exekuce. Vrána za to nedostal trest protože to v Česku exekutoři můžou beztrestně dělat. Koukněte sami.
viz část II. bod 2.
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/000914Kse_12_20130503093323_prevedeno.pdf
"jako soudní exekutor pověřený vedením exekučního řízení sp. zn. 103 EX 06412/10 vedeného pro vymožení pohledávky ve výši 24.798 Kč, smluvní pokuty ve výši 2.479,80 Kč, úroku z prodlení ve výši 0,1% z částky 24.798 Kč od 26.1.2010 do 31.1.2010 a nákladů exekuce přistoupil k provedení exekuce prodejem podílu povinné na nemovitosti, jehož cena byla dle vypracovaného znaleckého posudku 1.800.000 Kč. Podíl následně prodal v dražbě za 1.200.000 Kč, přičemž v rámci rozvrhu nebyly uspokojovány žádné další pohledávky, kromě pohledávky oprávněného a nákladů exekuce a ze spisu nevyplývá, že by soudní exekutor před přistoupením k provedení exekuce prodejem nemovitostí lustroval jiný majetek povinné a ani na výzvu kárného žalobce lustrace nedoložil, čímž měl závažně porušit právní předpis, zejména ustanovení čl. 11 Listiny základních práv a svobod, §47odst.1 e. ř., § 58 odst. 1, 2 e. ř. a § 17 odst. 3 EK01/2002 Kancelářský řád"  
 
 

Anonym: "Tak mi přišlo od krajskýho soudu, že sice jsem nemajetnej a že ten úrok je ais teda vysokej, ale prostě oni s tím nemlžou nic dělat a exekuci nezastavěj. Zároveň jsem před pár dny dostal lesjtr, že teda ten denní úrok 0.3% denně neměl soud právo GE Money přiznat ani když jsem nebyl u soudu. Jenže soud to těm zlodějským sviním přiznal a ostatní tvrděj, že se s tím nedá nic dělat. Tak já vám řeknu co se s tím dá dělat. Dají se posílat balíčky a odbouchávat svinské zaměstnance všemožných hajzlů. Dá se lítat po městě s mačetou a sekat do prvního úředníka kterýho potkám. Jakmile totiž se dočtu, že už nejsem člověkem, tak nidko nemůže chtít abych se tak choval. Tedy ten stav před dvěma týdny mě neopustil Naopak. Nesnáším stát, nenávidím ty svině co tohle zde lidem dělají. Last stand vy svině zkurvený, last stand. Toho co se smířil s vlastní smrtí prostě není jak ovládnout......." 

Cituji: Tak to je fakt bomba, zase nové "vylepšení" zákona. Mám stejně starou kamarádku, taky má 3 děti, ale ještě všechny doma na krku... loni si našla přítele, je mu 51 let, bohužel s exekucí. Před pár lety podnikal, měl kamion... vozil cosi... kamion mu ukradli i s nákladem v hodnotě cca 4 milionů... Náklad musí splácet, našel si práci, ale má exekuci na plat... nemá byt, nic...bydlí u známých, kde má trvalé bydliště netuším. Plánovali společné bydlení, svatbu ošetřenou předmanželskou smlouvou, aby holka nepřišla o byt a to co má... Exekutoři fakt musí kazit život každému, kdo se jim dostane do drápů, i tomu, kdo má snahu se vymanit z průseru, prostě musí člověka potopit až na dno a vysát co se dá, jakoukoli cestou. Ten člověk doufal ve zlepšení života, prostě v normální, běžný, lidský život... marně... od ledna 2014 je nové znění zákona...http://www.novinky.cz/finance/324607-vzali-jste-si-cloveka-s-dluhy-misto- svatebniho-daru-cekejte-exekutora.html 

 Podkonický soustavně ignoroval žádosti o slučování exekucí, což se nesmí. Pár roku poté v kárném řízení rozhodli, že je vinen. Pokuta 25 000,-Kč... směšná částka pro exekutora, který má roční obrat 1 miliardu- 

A toto je také unikátní bezohlednost - exekuovaná není povinná a že malý onkopacient vyžaduje sterilní prostředí exekutora nepřimělo ani k sejmutí obuvi: http://www.novinky.cz/ekonomika/325372-exekutor-vydiral-zenu-a-nebral-ohled-ani-na-dite-s-rakovinou.html Šarlota Angelic nějak mi do hlavy nejde,jak je možné, že někdo několikrát soudně trestaný,ať už za cokoli, může se stát "úřední osobou" natož exekutorem. Prezident exekutorské komory se mi vyjádřil jen s tím, že exekutor musí mít trestní rejstřík čistý a projít testy. Nu což, napíšu znovu, po tomto článku není pro mě odpověď dostačující.

David Michal Ono se to hodně málo vzpomíná. Možná prostě jenom lidi nevnímají jak velký rozdíl to je. Ale státní zaměstnanec nesmí z ústavy činit nic co mu nenařizuje zákon. Kdežto soukromník může dělat vše co mu zákon nezakazuje. Což v praxi znamená a jsme toho i svědky, že soukromej exekutor může neustále přicházet na nové a nové zpúsoby jak utiskovat své oběti a bude to legální. Protože co explicitně nezakazuje zákon, to on může dělat. U státních exekutorů má jedinec jistotu, že takovej nebude vymejšlet nic co by nebylo již popsané v zákoně. Fakt jsou lidská práva věcí, která by měla podléhat svévolnému výkladu exekutorských poskoků s maturitou? 

Jana Rubyová: Něco pro podnikatele od EK: dne 11. 1. 2014 bylo Exekutorské komoře České republiky doručeno Vaše podání ve věci dotazu ohledně vedení exekučního řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

K obsahu Vašeho dotazu uvádím v obecné rovině následující. Podle ustanovení § 322 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, platí, že je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

Hledisko nezbytně nutné potřeby je v tomto případě posuzováno výhradně v souvislosti s předmětem podnikání povinného. Z tohoto hlediska je pojem nezbytné nutnosti vykládán tak, že je třeba povinnému – podnikateli zachovat takový majetek, který mu umožní – třebaže ve zcela minimálním rozsahu – ještě provozovat podnikatelskou činnost.

V případě, že má povinný za to, že byla soudním exekutorem sepsána movitá věc, u které jsou splněny podmínky dané ustanovením § 322 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, má možnost podat návrh na částečné zastavení exekuce v rozsahu týkajícího se této věci, podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, podle kterého výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny.

S pozdravem
Za Exekutorskou komoru ČR
Antonín Toman, v. r.
právník
Exekutorské komory ČR
Za správnost vyhotovení:
Matěj Filípek  

Jiří Žďárský Dobrý den chci se zeptat jestli se dá nějákým způsobem sledovat elektronická dražba? Clive Moravec nevím ale podival bych se na exdrazby.cz a okdrazby.cz ... taky na stránkách jednotlivých exekutorů.... portaldrazeb.cz se používá k hledání... nebo infoekcr.cz taky.

"Lidi fakt se těch zmetků exekutorskejch nebojte.....bojujte s nimi....nově je i možnost podávání TO....


Jich je malinko a doposud je chránil jenom strach jejich obětí....

Jak se jich přestanete bát, budou poraženi.....

Martin Katrňák
S informačního webu Ministerstva vnitra Čr
Policie Čr radí informuje:

Otázka: Zda Policie ČR není oprávněna stíhat pachatele trestné činnosti „soudní exekutory“.

Odpověď: Podle § 10 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. jsou z pravomoci orgánů činných v trestním řízení vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona anebo podle mezinárodního práva. Mezi tyto osoby profesní skupina soudních exekutorů jako celek nenáleží.

Martin Katrňák prošlápl cestu jak podávat TO na exekutory. Jeho trestní oznámení převzal státní zástupce a proti exekutorovi BYLO zahájené trestní stíhání."

Nová zbraň proti neplatičům alimentů v podobě pozastavení řidičského průkazu se exekutorům osvědčila. Většina dlužníků, kteří na své dítě zapomínají, se rychle snaží výživné zaplatit nebo se domluvit na splátkovém kalendáři, pokud jim hrozí, že přijdou o řidičák. Exekutory napadlo, že by jim ušetřilo práci, kdyby se tato zjevně účinná zbraň mohla používat na všechny dluhy. A navrhli to minulý týden poslancům ústavně právního výboru sněmovny. http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Jednani-ve-snemovne-Exekutori-prednesli-prisny-napad-politici-se-ho-lekli-30159

 
 
31.1.2014 - Pomoc přislíbia JUDr. Hana Marvanová: "Dobrý den, vážená paní Hohneová,

děkuji za Váš podnět. Určitě se budeme prací exekutorů zabývat, protože mám informace o velkém množství excesů, kdy exekutoři se snažili postihnout majetek, který nepatří dlužníkům.
V tomto směru chceme změnit a zpřísnit exekuční řád, aby k takovým případům nedocházelo.
Přeji Vám vše dobré

JUDr. Hana Marvanová"
 
http://sos.cz/odpovedi.htm EXEKUCE 
Srovnání Švýcarska, Německa, Polska a ČR v dopadu exekuce na dlužníka. U nás je situace 200.000x horší než ve Švýcarsku, 50.000x horší než v Německu a 75x horší než v Polsku. V západních státech je možnost z dluhu vybruslit, domluvit se na jeho snížení a malých splátkách, apod. například pod hrozbou, že dlužník vyhlásí bankrot, který v demokratických státech vypadá zásadně jinak než u nás. Banky půjčují z imaginárních rezerv, které ve skutečnosti vůbec nemají. Jenom malinké procento jejich půjček je z vkladů, zbytek jsou imaginární peníze. Proto se demokratické státy dívají na tyto dluhy jako imaginární a banka je za půjčky také zodpovědná, ne jen dlužník, protože měla před půjčkou lépe ohodnotit riziko. V západních státech existuje tolik možností vyhnout se placení dluhu, které u nás vůbec nepřichází v úvahu. Jako typický příklad uvedeme USA:
Dlužník se může odstěhovat a nedat věřitelům novou adresu. Ti pak mají smůlu. U nás ho ihned najdou, v USA vůbec ne. Žádné soudní řízení nemůže proběhnout, pokud není dlužníkovi doručena žaloba. Kdyby chtěl, mohl by si dokonce změnit jméno, jednoduše tak, že začne užívat jiné, klidně křestní i příjmení, nikde změnu, ani u soudu hlásit nemusí. Taková změna je stejně platná jako změna soudním řízením. Ale dlužníci tuto možnost neužívají, protože existuje mnoho jiných způsobů, jak se vyhnout splácení dluhu.
Dlužník se může domluvit s věřiteli sám nebo přes advokátní kancelář, která se v tom specializuje. Domluví se na splacení jenom malinké části dluhu s minimálními splátkami, jinak pohrozí bankrotem.
Druhů bankrotů je v USA velké množství. Většinou se užívá Chapter 9, která jednou za 8 let odpustí všechny dluhy nebo Chapter 13, kde se dluh sníží a platí se malé splátky. Ta se dá dělat každé 2 roky. Když se u soudu učiní bankrotové podání, všichni věřitelé a jejich poskoci vás již nesmí kontaktovat poštou ani telefonicky. Osobními návštěvami se tohle v USA neřeší.
Když uděláte Chapter 9, můžete přijít o luxusní věci, jako drahé auto, luxusní dům, atd.
Jaký je následek bankrotu? Mnohé instituce vám po nějakou dobu nepůjčí další peníze, jiné naopak, protože ví, že další bankrot hned udělat nesmíte.
Předtím než lidi udělají bankrot, často si vezmou půjčky a plně nakoupí vše, co mohou kreditními kartami. Ti mazaní svěří ty nákupy někomu, kdo to jde nakoupit třeba v brýlích a paruce. Potom včas nahlásí ztrátu kreditních karet a nedluží z těch nákupů prakticky nic. Policie tohle neřeší či prakticky neřeší, protože by v hledání viníka neuspěla.
Exekuce EU

bude to chtít ještě spoustu práce,ale máme šanci - soudy budou zahlceny kvůli novému OZ, už brzy, na což ale oni pamatovali předem a dali exekutorům pravomoc vyhlašovat exekuci bez schválení soudu! Proto musíme pohnout dostat k soudu co nejvíc kauz,vytvořit modely k souzení'! Je zřejmé, že pokud dluh roste rychleji, než dlužník kvůli svému stavu či situaci může vydělávat, musí se zastavit eenalizace pro zbytečnost a také odložit, dále je nutné ošetřit, že není možné vyrábět exekucemi z celých rodin bezdomovce.  To by byly první kroky,které musíme udělat!!zatím je situace takováto. 

David Michal Já nemám TV, ale prej teď na Nově jedou už několikadenní sérii reportáží o exekucích.... Hana Šedivá David Michal, ještě párkrát budu na ty hovadiny a zkreslené informace od Novy koukat a budu též bez televize. Aby jste byl v obrázku. Opravdu vysílají o exekucích, ale v souhrnu se vlastně exekutorů zastávají. Ani jednou nepoukázali na to jak se skutečně chovají. Jen jak "by se měl" dlužník chovat. Co exe může. A největší darda byla když mluvčí Bradáčová radila jak má postupovat třetí osoba, které byl neoprávněně zabaven majetek. Třeba mobil návštěvě. Málem jsem byla bez televize. Ovladač zařval. Já se vzteky na ten kousek netrefila. !!!!!! Jsem rudá vzteky když na to koukám.

Sylva Fuchs Já jsem do dneška nepochopila, proč radí třetí osobě, jak se bránit, místo aby neumožňovali svými zákony , aby byl třetí osobě majetek zabavován. Nechápu, proč je důkazní břemeno na třetí osobě.Hana Šedivá Sylva Fuchs jednoduché, protože v zákoně o exekucích je exekutorsky kouzelné slovíčko "domnívat se". Takže pokud se exekutor domnívá MUŽE vše co se mu zamane. A nikdo mu v tom bránit nemůže. V ČR je normální, že poškozený musí dokazovat že věc je jeho a pokud to dostatečně a nerozbitně neprokáže má smůlu. Je legálně okraden! To i ty drobné zlodějíčky zavřou když kradou často. Sylva Fuchs Příklad ze života: jak se může exekutor domnívat, že dlužník, který je známý gambler, který dluží, kam se podívá, vlastní nějaký movitý majetek v bytě, kde se náhodou zdržuje, nebo v bytě rodičů, kterým také dluží? Josef Flegr tomu bych se nedivil, je placený (ať soukromý, nebo státní) za to, že vymůže pohledávku... problém nastává v okamžiku kdy je upozorněn, že daný majetek patří někomu jinému... v tom případě dle zákona má co nejdříve tuto osobu kontaktovat a tato osoba musí požádat o vyškrtnutí z exekuce - tak hovoří zákon, bohužel Hana Šedivá Josef Flegr ale ta osoba ho většinou kontaktuje a snaží se ho přesvědčit, že je dotyčný majetek její. Jenže, pokud nemá doklad na jméno má prostě smůlu. A nějaká svědectví, no to by mě exekutor rozesmál Zlatka Smutná Hana Šedivá takže já se domnívám, že exekutor je zmetek, bere na co nemá právo a jdu do něj stejně tak jak on do mě!!!! Josef Flegr svědectví jiných osob je přípustné Hana Šedivá haha Zlatka Smutná tak to zkuste. CO mu uděláte? Olepíte majetek jeho známých? Nebo se vloupáte do bytu, kde se domníváte, že exe přebývá a zase vše seberete? EXE zákon to dovoluje, prostě tam ta věta: "pokud se exekutor domnívá, že ....." tak se tak bude chovat. Dodržuje zákon exekutorů!!!! Hana Šedivá Josef Flegr svědectví je přípustné, to říká i mluvčí ale většinou je Vám to k HOVNU!!! Já to zažila. Měla jsem pračku, která nebyla moje. Ani u soudu to nevyšlo. Prý mohu prát v ruce. Ale kde to mokré prádlo mám v paneláku věšet mi už neporadili...... Clive Moravec Exekutor se domnívá tak aby bylo pro něho nejlukrativnější kšeft. Sankce za to, že pochybí nejsou žádné tak proč ne? Hana Šedivá Clive tak tak. To říkám furt, né Zlatka Smutná tak ať se ještě chvíli domnívá, pokud se nebudeme bránit bude se domnívat o něco déle Josef Flegr paní Hano a žádala jste o vyškrtnutí - písemně? bohužel stále platí, že co je psáno, je dáno a pokud byste měla nějaký dokument v ruce, že jste toto učinili, dají se podnikat další kroky... Zlatka Smutná já se bez boje nevzdám !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sylva Fuchs Copak nechápete, pane Flégře, tu zrůdnost? Copak může úřední osoba něco konat na základě domněnky? Josef Flegr neříkám, že s tím plně souhlasím, ale bohužel zákon toto umožňuje... Clive Moravec Smysl toho zákona je maximalizovat zisk exekutorů. Nic jiného. Hana Šedivá Josef Josef Flegr, ano žádost podal majitel pračky v zákonném termínu, nejdříve exe a pak soudu. A prohrál i se svědeckou výpovědí. Tak bude mít exe pračku, která teče a už stárne. Ať si ji prodá a koupí si za ní nové auto Josef Flegr obraťme strany... Vy někomu půjčíte peníze (někdo vám bude dlužit) a vy chcete svůj majetek (peníze) zpět, takže pokud to nejde jinak, tak vyhledáte místo, kde se dotyčný zdržuje a budete chtít nějakou náhradu, kterou budete moct prodat a tím se vám buď vše, nebo část vrátí... toto není nepochopitelné... tudíž exekutor sepíše věci, které se v daném místě nachází a třetí osoba je povinna doložit, že je tento majetek její... Sylva Fuchs Ano, moc se mi líbilo, když můj syn musel dokazovat, že posilovací lavička se závaží cca 100 kg je jeho- mě je 65 let a vážím 50 kg. Josef Flegr v tom případě se měl odvolat k vyššímu soudu... ale ještě k tomu soupisu... pokud někdo ví, že u něho bydlí dlužník, je nejlepší udělat soupis majetku a nechat notářsky ověřit... pak tento majetek nemůže být zařazen do exekuce - alespoň dle mých informací... pokud se mýlím,, tak mě opravte Clive Moravec Josef Flegr to Vám připadá fér? že kdykoli kdekoli se mu zachce exekutor může domnívat vzít věci, a pak jejich majitel musí u soudu prokázat, že jsou jeho? a pokud vůbec vyhraje ten spor, pak musí jet přes republiku do Přerova vyzvednout věci??? Vy nejste tak blbý Hana Šedivá Josef Flegr, ale já to naprosto chápu, že dluhy se musí splácet. A i drobné propadlé jakési smyšlené či nesmyšlené částky. Ale jak. A ve zmiňovaném zákoně také stojí, že NEJDŘÍV se musí uhradit veškeré náklady exe a pak teprve dostane věřitel. Možná. Hele a co já, dluh docela normální, úroky a náklady exe kure.sky vysoké, doma mám jen staré harampádí, za jejich dražbu bude zisk nulanula ho.no. Kolik dostane věřitel? A splátky? Dožvotně platit exekutora a věřitel nedostane nic? Tomu se říká efektivita vymáhání dluhů!!!!!!! Josef Flegr Clive: neříkám, že je to fér a už výše jsem psal, že s tím nesouhlasím, ale je toto v zákoně psáno, tudíž se tak děje... musí se prostě změnit pravidla hry, jinak to nejde... Clive Moravec Josef Flegr pochopte to. Exekutoři stále melou o tom, že to se smí to se nesmí, podle zákona blá blá blá... a často v teorii to tak je.... jenže v praxi není žádný postih když exekutor nesmyslně krade věci třetí osoby. Nemají v praxi vůbec důvod to nedělat. Sylva Fuchs Bohužel se mýlíte. Už jsem tady psala, jak mi odpověděli v exekutorské poradně. Notářský zápis není pro exekutora relevantní. Notář ověřuje pouze platnost podpisu, nikoliv obsahu listiny. Josef Flegr s tím s Vámi paní Hano souhlasím, ale to už jsme u přemrštěných cen za vymáhání, zastupování atd a toto je potřeba také ošetřit legislativně... Josef Flegr důvod mají, oni chtějí vydělat a spoléhají na to, že se třetí osoby nebudou bránit... k tomu slouží všechny jejich nátlakové a zastrašující metody... Hana Šedivá Josef Flegr, notářsky ověřený zápis exekutor neuznává, uzná jedině doklady na konkrétní jméno. A nezlobte se, já se mám bát pozvat návštěvu aby ji někdo neokradl? Já nemohu k někomu na delší dobu na navštěvu, já už se bojím chodit ke své kamarádce aby se náhodou exe nedomníval, že tam bydlím a neokradl je. Své rodiče chráním tak, že k nim skoro nejezdím, rodiče jsem poprosila aby mě vydědili. Ono totiž stačí sprosté udání nejaké svině, že u někoho přebývám a je průser. To je spravedlivě vymáhaný dluh? Až budu vědět, že peníze dostane jen a pouze věřitel budu to řešit jinak!!!!!!!!! Johnny Čert To bude zase vystrihovánka se žvásty mluvčí ex komory? Hana Šedivá To teď vysílají místo tragikomedie pro blbý Josef Flegr bohužel tot jsou věci, které se na FB nevyřeší... tohle se musí řešit přes vládu... už jsem tu někde v nějakém příspěvku zmiňoval, že mi vadí, že kdejaká pí... se ze západu přebere a věci, které fungují, např. tady řešené exekuce a vymáhání ne... Johnny Čert Co kdyby ex-hyena musela dokazovat.že zabavené věci jsou majetek dlužníka.On se domnívá a zabavi. Je snad doměnka důkaz? Domnívám se. že autoři tohoto zákona jsou hovada.Je to důkaz.že mám pravdu nebo jen názor? Hana Šedivá Johnny Čert tato doměnka je velmi, ale velmi skutečná. Toto NENÍ mýtus!!!!!! Josef Flegr Vy mě nebudete mít rádi ... můj názor je ten, že snáz se dá prokázat, že daná věc je má, než dokazovat, že moje není... ALE!!! pokud na toto ex někdo upozorní, že daná věc již není dlužníka, ale jiné osoby, pak by toto měl vykonavatel respektovat... ono je to to samé, jako že nesmí zabavit věci denní potřeby - běžně se tak děje, ale na toto by chtělo zřídit nezávislý kontrolní orgán + tvrdé postihy za nedodržování pravidel a ne nějakou komoru a pod, kde ruka ruku myje.... Johnny Čert Je to tupý zákon.který schválili zákonotupci. A to není doměnka.ale hrůzná pravda. Hovado má pravdu na základě špatného zákona. Hana Šedivá Josef Flegr ale o tom tato skupina je, ne? Sám píšete "měl by" a to je způsob podmiňovací nic nezakazující. A co není zakázané je povolené. Tak to funguje. Bohužel A proč bychom Vás neměli rádi každý má právo na svůj názor a každý má své příznivce či odpůrce Sylva Fuchs Ještě bych přežila, kdyby všechno sepsali a nechali prostor na vyloučení věcí, a ne hned odváželi do skladu na druhém konci republiky. Josef Flegr trošku odbočím, sám zkušenost nemám, ale můj učitel ze střední školy pobýval nějaký čas v USA u sestry... už nevím proč, ale dostal se kvůli něčemu k soudu a hájil se sám... soud vyhrál... když jsme se o tom bavili podrobněji, tak nám bylo řečeno, že tamní zákony jsou psané jasně a srozumitelně každému... naše jsou pravý opak, což je bohužel úmyslným cílem polistopadových vlád, které potřebují napsat zákony nejednoznačně a nesrozumitelně, aby se v tom obyčejný občan co nejméně vyznal a oni měli prostor pro své zlodějiny...

Hana Šedivá Byla reportáž, na začátku, i ombudsman hovořil, jen ho ustříhli. Leona Kulíšková to bylo tak rychlý,že jsem to ani nepostřehla Hana Šedivá asi tak nějak Jiří Parůžek Ale bylo ! díval jsem se na to a třeba konečně někdo podá na ministerstvo spravedlnosti ten správný návrh proti tak exekucim na přítele a další co s tím nemají nic společného- I ombudsmam jasně se k tomuto téma vyjádřil že je to neeticke a porušuje to lidská práva

****

dle zákon§ čís. 1 a 2 z roku 1993 Sb. § 2

(1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

(2) Exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti. 

 

****

Kde je ochrana občana? každý korupčník je tu v roli nevinného do doby soudu ale ouřada na někoho ukáže a je vymalováno.... nikdo za nic nezodpovídá, že? už chybí zákon o úřednících - netýká se jen státní správy...

To, co potkalo paní Zdenu Toušovou z Liberce, by asi nechtěl zažít nikdo z nás. Pojišťovna ji v roce 2010 omylem zařadila mezi dlužníky. Paní Toušová vše reklamovala a považovala věc za vyřízenou.

Teď, po třech letech, se z ničeho nic ozval exekutor a začal jí strhávat peníze z důchodu. Pojišťovna chybu uznala a omluvila se. Než se ale věci napraví, budou úřady peníze z jejího důchodu strhávat dál.

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/chyba-pojistovny-kvuli-omylu-urednice-plati-duchodkyne-exekuci-za-ciziho-muze.html

****

 2014, začátek roku - v současné době probíhá v ČR zhruba 6 milionu exekucí a cca půl milionu občanů se před exekutory skrývá. 

Clive Moravec:  Věříte, že v 99,9984 procentech případů exekutor nedělá chybu dodržuje vše co má, nic nezkreslí, je prostě vzorný?

Toto číslo logický vyplývá. V roce 2011 bylo podáno 21 kárných žalob. Z toho 6 bylo vzato zpět. Tak zbude 15. Při počtu 936 219 nově nařízených exekucí to činí 0,0016 procent. Anebo na 99,9984 procent vše je skvělý. 

Nebo, že možné, nikdo je nekontroluje??? Takovou žalobu může podat jen Exekutorská komora anebo Ministr spravedlnosti. Hmmmmmmmm. Kdyby normální občan mohl takovou žalobou podat máme jích půl milionů, ale to by nevyhovovalo, že? Tak radši 15krát do roka budem si hrát na to, že nějaká kontrola je. Přísný sankce taky. Nejčastěji Nejvyšší správný soud ty exekutory odsoudí k "napomenutí". Wau. 

(tento odkaz už nefunguje. komora přestala publikovat info o kárných řízení: http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/582-exekutorska-komora-cr-presne-statisticke-udaje-o-karnych-zalobach-06-03-2012?w= 

http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/4298-skandal-exekutor-zabavil-odskodneni-za-nacisticky-koncentrak.aspx

Nicole Rose Blankenship: Dobry den, prosim o radu, v me nepritomnosti me navstivil vykonavatel exekutora Kubise - nastesti diky mym proziravym sousedum nesel dovnitr. Extremne si pospisil - jelikoz se jedna o vetsi zavazek a doruceny mi byl exekucni prikaz minuly mesic. Jeste jsem nevidela, aby tak rychle sli primo osobne na navstevu. Nicmene jedna se o zavazek, ktery byl vicekrat preprodan a dokonce odkoupen od jineho exekutora - toto prave proto ze z dluhu je razem trojnasobek jdu v patek resit s pravikem - povazuji to za nezakonne. Dokonce jsem tehdy psala dopis ze s timto preprodanim nesouhlasim - ten mam tez k dispozici. Potrebuji vedet - zda mam hned volat vykonavatele. Nebo pockat na patek na jednani v pravni kancelari. Kdo poradi?

 
Hibuna Nová Nemám s tímhle zkušenost, ale informovala bych media. Poslanci přesě tenhle problém přeprodáván´ odmítli zrušit, tak jim to prostě budeme muset ukazovat přes media

Varování: Přichází nová a mohutná vlna exekucí

Banky doposud postupovaly v oblasti hypotečních úvěrů a úvěrů na bydlení opatrně. Podle přispěvatele serveru Britské listy Petra Nováka ale období klidu končí a nastoupí nová vlna exekucí. Exekutorské úřady a vymáhací agentury prý totiž nyní vedou jednání s bankami, kdo dostane největší díl.S touto 'lahůdkou' ale přijde mnohem větší sociální napětí a problémy. Z úvěrů na bydlení je nesplácených 5,16 procenta. Ze všech zdrojů mi vychází, že lidí, co jsou v problémech s hypotékami, je zhruba 27 tisíc. To není malé číslo. Skoro určitě to zahýbe s trhem s nemovitostmi a hlavně zde přibude armáda nových bezdomovců,"Zakopaný pes je podle autora textu v tom, že stát deklaroval jistotu práce pro slušné a pracovité lidi, ale v praxi bohužel vidíme, jak snadné je o práci a tím i domov přijít. Problém spatřuje Novák v souvislosti s tím, že stát podporuje velké podnikatele, zatímco na ty menší tolik nehledí. http://blisty.cz/art/71853.html

Rgulace nezabavitelných věcí: http://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/cssd-predklada-navrh-zakona-na-regulaci-exekuce/ 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejvyssi-soud-exekutorsky-vykonavatel-neni-uredni-osoba/r~42ab93e0c9f311e3b566002590604f2e/?utm_source=volnyHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=link_1 

9-6.2014 přípa pana Posoldy je ukázkový: http://www.blisty.cz/art/73527.html 

"Návrhy na zavedení exekucí v dnešní podobě se ozývaly už od poloviny 90. let. Zásadním odpůrcem byl Václav Klaus, který tvrdil, že určité pravomoci nemohou z principu svěřeny nikomu jinému než soudům (na internetu již články nedohledáte, ale možná si pamatujete, že Václav Klaus byl obviňován z toho, že nadržuje zlodějům a tunelářům, kteří se vysmívají věřitelům). V roce 1999 předložili společně poslanci Pavel Svoboda, Pavel Němec, Karel Kühnl, Zdeněk Kořistka a Pavel Pešek (všichni Unie svobody) a Cyril Svoboda a Jan Grůza (oba KDU-ČSL). V důvodové zprávě uvádějí, že:
Věřitelé se nemohou domoci svých práv
Soudy jsou příliš pomalé a neefektivní
Pokus o exekuci se často táhne tak dlouho, že dlužník svůj majetek mezitím ukryje
Současný stav vede k ztrátě důvěry v soudy
Věřitelé jsou nuceni vymáhat pohledávky ilegálním způsobem

Tehdejší poslanecký návrh dával exekutorům ještě výrazně vyšší pravomoci, než mají dnes (mohli například odvést dlužníka k výslechu). Je zajímavé, že v důvodové zprávě se často opakuje slovo „nezávislost“ – v podstatě jako záruka toho, že exekutoři budou postupovat korektně a nestranně. Další argument zněl, že podobné exekutorské zákony jsou ve většině zemí EU. Zemanova vláda normu odmítla, nicméně připravila vlastní založenou na stejných principech. Ta byla přijata v roce 2001. Proti návrhu hlasovali všichni komunisté, dva sociální demokrati a tři poslanci ODS. Byl tedy přijat v zásadě jednomyslně." 

 A toto je průlomový judikát ÚS , v této kauze totiž konstatoval, že i exekuce se musí odehrávat zpsobem šetrným k exekuovanémuhttp://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/257107/radeni-exekutora-v-budejovicich-za-dluh-20-tisic-prisel-invalida-o-byt.html 

17.6.2014

Přátelé dnes jsem obdržel dopis, kde mi psala paní Černochová z Prahy 8 ..Jsem 14.let v invalidním důchodu a v roce 2013 v květnu jsem byla na operaci s kyčlí a musela uhradit pobyt za nemocnici v částce 3800kč
Zkoušela jsem se domluvit na splátky neboť důchod je 6465 Kč. Paní s operačního centra mně stanovila splátkový kalendář na částku 1800 Kč měsíčně což byla pro mě katastrofa.Platila jsem tedy měsíčně 600 Kč a tak mně nikdo nic nepsal a až letos v březnu mi přišla exekuce na 57000 Kč!!
Jaká nehoráznost a zlodějina ve státě..Rozhodla jsem se po přečteni vašich stránek a informací vám napsat,abyste můj příběh zveřejnil. 

 

 

 

 

čtvrtek, listopadu 29, 2012

 

Iuridicum Remedium: Závěrečná analýza systémových chyb na poli exekucí

Nezisková organizace Iuridicum Remedium publikovala letos analýzu systémových chyb na poli exekucí. Analýza je shrnutím výsledků projektu Legal Assistance in Distrainment Execution Cases at the Time of Economic Recession, podpořeného Nadací OSF Praha z grantu Emergency Fund. Analýzu zpracoval Mgr. Pavel Čižinský a její úplné znění je dostupné na stránkách Iuridicum Remedium.

Analýza je pokusem o kritickou reflexi podstaty současného systému exekucí prováděných soukromými exekutory, které zákon nazývá soudními exekutory. Podstatou současného systému exekucí je svěření významné části státní moci (tj. nuceného výkonu rozhodnutí) do rukou soudních exekutorů, kteří v sobě spojují jak nositele veřejnoprávní (soudní) moci, tak i soukromého podnikatele zaměřeného na tvorbu zisku.

Základními složkami podstaty systému jsou tedy svěření části soudní moci soukromým osobám a výkon rozhodnutí jakožto podnikání zaměřené na zisk. Ze strany obhájců současného systému přitom zaznívají dva základní argumenty, a to, že soukromí exekutoři jsou úspěšní ve vymáhání dluhů, popř. jsou minimálně podstatně úspěšnější, než byly před zřízením profese soukromých exekutorů zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v roce 2001 soudy, a cena, která je za tuto (vyšší) úspěšnost placena, je přiměřená. Na obě tato tvrzení je se třeba podívat kriticky.

1. Úspěšnost exekucí 
Při schvalování zákona o soudních exekutorech v roce 2000 byla hlavním argumentem předkladatelů tvrzená neefektivnost výkonu rozhodnutí ze strany soudů. Tehdejší úspěšnost systému výkonu rozhodnutí prováděného soudy, dle části šesté občanského soudního řádu, nebyla však přesněji analyzována či vyčíslována. Pouze poslanec Zdeněk Koudelka (ČSSD) ve druhém čtení prohlásil: „Ze zahraniční zkušenosti vyplývá, že úspěšnost výkonu rozhodnutí formou soukromého exekutora je až dvoutřetinová, zatímco u našich soudních výkonů rozhodnutí je úspěšnost v celém objemu navrhovaných exekucí pouze ve výši jedné třetiny.“ Toto však byl v podstatě jediný údaj o tehdejší úspěšnosti výkonu rozhodnutí soudy, který se oficiálně objevil. Vedle tohoto údaje lze pak již dohledat jen pozdější vyjádření zástupců Exekutorské komory ČR, dle kterých byla úspěšnost soudů buď 1 % nebo 5 %.

Při schvalování exekučního řádu byla slibována vyšší efektivnost vymáhání pohledávek, přičemž se objevila dvě čísla: zvýšení efektivity o 70 % (viz obecná část důvodové zprávy k zákonu) nebo až dvoutřetinová úspěšnost (viz výše uvedený projev poslance Koudelky při druhém čtení zákona v Poslanecké sněmovně). Dalším slibem, který předkladatelé při schvalování exekučního řádu dávali, bylo snížení počtu sporů řešených soudy (viz důvodová zpráva).

Ze statistiky zveřejňovaných Exekutorskou komorou ČR lze dovodit, že úspěšnost exekucí prováděných soukromými exekutory (tj. případy, kdy se podaří dluh včetně jeho příslušenství vymoci) se pohybuje někde kolem 30 %, přičemž tento podíl úspěšných exekucí od roku 2009 ještě klesá (snad v důsledku ekonomické krize) až na pouhou jednu čtvrtinu. Slibovaná dvoutřetinová úspěšnost vymáhání dluhů tedy rozhodně nebyla naplněna.

Při posuzování úspěšnosti je třeba vzít v potaz i faktor časový, tedy otázku, jak dlouho exekuční řízení trvalo, než došlo k úspěšnému vymožení; zdá se, že v řadě případů trvají i tzv. úspěšné exekuce dlouhá léta. Z hlediska věřitelů je tak otázkou, zda je pro ně i takto dlouhé čekání opravdu „úspěchem“. Ze statistik lze odvodit, že čím více roste počet nově nařizovaných exekucí, tím nižší je procento úspěšně skončených exekucí. Je se třeba pozastavit nad tím, že většina exekucí probíhá řadu let a je stále neskončena. Dle § 268 odst. 1 písm. e) o.s.ř. přitom musí být exekuce zastavena, pokud „průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů“, přičemž tyto náklady jsou v případě soukromých exekutorů podstatně vyšší než náklady u soudů. Lze se domnívat, že tato podmínka bude zřejmě splněna, pokud se exekutorovi po řadu let nepodařilo nic vymoci, což je evidentně případ většiny exekucí.

Taky rozhodně není pravdou, že by se počet sporných řízení snižoval, jak to předpokládali předkladatelé v důvodové zprávě, právě naopak, počet exekucí stále strmě roste. Zhruba 2/3 exekucí, které byly za celou dobu fungování systému soukromých exekutorů od roku 2001 zahájeny, doposud nejsou skončeny.

Porovnání efektivity vymáhání dluhů ze strany soukromých exekutorů a ze strany soudů
Porovnání efektivity práce soukromých exekutorů na straně jedné a soudů na straně druhé je obtížné, neboť chybí dostupná data. Absence dat je nicméně zvláštní, neboť údajná vyšší efektivita soukromých exekutorů byla hlavním důvodem pro přijetí zákona o soukromých exekutorech, a je dodnes hlavním argumentem pro existenci soukromých exekutorů.

Ze srovnávající statistiky počtu exekucí a počtu výkonů rozhodnutí prováděných soudy plyne, že věřitelé dávají stále více přednost soukromým exekutorům před soudními vykonavateli. Na druhou stranu, v absolutních číslech počet výkonů rozhodnutí prováděných soudy v podstatě neklesá.

Z údajů Ministerstva spravedlnosti ČR lze dovodit několik závěrů ohledně efektivity výkonu rozhodnutí prováděných soudy. Počet úspěšně provedených věcí je zhruba třetinový oproti novému nápadu, např. v letech 2009 až 2011 byl poměr nových výkonů rozhodnutí a úspěšně provedených věcí 41 %. Za léta 2009 až 2011 soudy zastavily (či zrušily již nařízený) výkon rozhodnutí ve více než 36 % případů, což je 5x více než tak činí soukromí exekutoři. Počet neprovedených věcí neroste, naopak se meziročně stabilně snižuje. Počet nedodělku soudů se v posledních letech pohybuje kolem 300 tisíc věcí, zatímco u soukromých exekutorů je v současné době zhruba 3 miliony. Čísla z posledních let nasvědčují tomu, že soudy jsou ve vymáhání dluhů spíše úspěšnější než soukromí exekutoři. Čísla rozhodně nepotvrzují, že by tomu bylo naopak.

Při porovnávání efektivity práce soudů na straně jedné a soukromých exekutorů na straně druhé je však třeba vzít v potaz i skutečnost, že soukromí exekutoři mají paradoxně více oprávnění než samy soudy. Např. exekutor smí sám rozhodovat o tom, jak exekuci provede, zatímco soud je vázán návrhem oprávněného; exekutorovi musí poskytovat součinnost třetí osoby, přičemž zákon jim ukládá, aby součinnost exekutorům poskytovaly bezplatně; exekuční příkaz má za následek tzv. generální inhibitorium, tedy zákaz dlužníka nakládat s veškerým svým majetkem, zatímco soudy mohou uvalit zákaz prodeje pouze na konkrétní majetkové hodnoty; pro nařízení exekuce mají soudy 15-denní lhůtu ode dne doručení návrhu exekutorem; v případě výkonu rozhodnutí soudy žádné podobné lhůty pro rozhodování soudů stanoveny nejsou; odvolání proti nařízení exekuce lze podat pouze z určitých důvodů, k ostatním důvodům soud nepřihlédne a exekuci potvrdí.

Je tedy třeba konstatovat, že soudy disponující méně pravomocemi, než mají soukromí exekutoři, pracují lépe, popř. nepracují hůře než tito soukromí exekutoři. Pokud by zákon svěřil více pravomocí soudům, dalo by se dle výše uvedených údajů očekávat, že soudy budou při provádění výkonu rozhodnutí efektivnější než soukromí exekutoři.

Je se samozřejmě třeba ptát, z jakého důvodu se většina věřitelů, respektive oprávněných, obrací s výkonem rozhodnutí na soukromé exekutory a nikoli na soudy? 
Jedním z vysvětlení může být, že v české společnosti vládne silné přesvědčení o tom, že soukromí exekutoři jsou efektivnější než soudy a kritika zpochybňující tento názor je jen velmi málo slyšitelná. Dále je zřejmé, že pokud mají soukromí exekutoři ze zákona větší pravomoci než soudy, je logické, že si věřitelé vybírají spíše soukromé exekutory, neboť si od toho slibují lepší výsledky.

Jiným vysvětlením pak může být obchod s dluhy, ve kterém se věřitel (spolu se svým právním zástupcem - advokátem, díky kterému má věřitel nárok na paušalizovanou náhradu nákladů právního zastoupení) a exekutor do určité míry stávají partnery ve své snaze vymoci z dlužníka náhradu nákladů řízení, což představuje pro oba zdroj zisku a často i vlastní smysl vymáhání pohledávky. Z tohoto pohledu může mít soukromý exekutor oproti soudům tu konkurenční výhodu, že může věřiteli odpustit složení zálohy na náklady exekuce (soudní poplatek věřitel neplatí) a může se s ním navíc i dohodnout, že v případě neúspěšného vymáhání dluhu po oprávněném nebude požadovat úhradu nákladů exekuce ani náhradu svých výdajů dle § 89 exekučního řádu.

K otázce, zda soukromí exekutoři pracují pro věřitele (kteří chtějí po dlužnících vymoci svůj dluh a nesnaží se vydělávat na nákladech řízení) efektivněji než soudy je tedy možno uzavřít, že dostupná čísla tvrzení o větší úspěšnosti soukromých exekutorů nepotvrzují, spíše naopak.

Porovnání efektivity vymáhání dluhů soukromými exekutory a správními orgány ve správní či v daňové exekuci
Vedle tzv. dvojkolejnosti u vymáhání dluhů mezi soukromými osobami (tj. 1. výkon rozhodnutí ze strany soudů a 2. exekuce přes soukromé exekutory) existuje u většiny pohledávek orgánů veřejné moci trojkolejnost: vedle výše uvedených cest přes soudy a přes soukromé exekutory mohou správní orgány vymáhat tyto pohledávky i samy, a to správní exekucí dle správního řádu popř. daňovou exekucí dle daňového řádu.

Vzhledem k úvahám, že by soukromí exekutoři měli získat monopol i na vymáhání všech pohledávek státu a že by stát pak mohl v zájmu úspory nákladů zrušit ta oddělení svých úřadů, která dnes správní a daňovou exekuci provádí, by bylo zajímavé porovnat efektivnost vymáhání pohledávek ze strany soukromých exekutorů s efektivitou úřadů provádějících správní či daňovou exekuci. Toto porovnání je ovšem složité, neboť ani zde není dostatek údajů, respektive dostupné údaje nejsou zcela kompatibilní (např. povaha nedoplatků na jednotlivých druzích daní je natolik rozdílná, že srovnání je příliš rizikové).

Např. u České správy sociálního zabezpečení (dále též „ČSSZ“) se udává úspěšnost vymáhání nedoplatků na pojistném ve výši 40 %. Ze zprávy o Zprávy o činnosti ČSSZ za rok 2009 lze pak dovodit, že v roce 2009 byla úspěšnost vymáhání pohledávek cestou správní exekuce 38,5 %, zatímco výsledkem „návrhů na soudní výkon rozhodnutí“ byla úspěšnost vymožení 18,1 %. Z výše uvedených údajů by bylo možno dovodit, že soudy (a soukromí exekutoři) vymáhají dluhy na pojistném s výrazně nižší efektivitou, než tak činí samotná ČSSZ v rámci správní exekuce. Tato skutečnost může ovšem vyplývat z toho, že ČSSZ předává soudům (a soukromým exekutorům) spíše ty pohledávky, které jsou nějakým způsobem problémové (bezproblémové pohledávky si zřejmě vymůže sama).

Též pokud jde o územní finanční orgány a o celní úřady, udávají dostupné údaje relativně vyšší úspěšnost vymáhání pohledávek. Např. Generální ředitelství cel uvádí, že úspěšnost vymáhání pokut uložených v blokovém řízení činí přibližně 50 %. Zajímavé je, že celní úřady uvádí, že služby soukromých exekutorů nevyužívají. Finanční úřady uvádí, že v roce 2010 měly jejich daňové exekuce 18 % úspěšnost, zatímco výkon rozhodnutí soudy a soukromými exekutory měl úspěšnost pouze 3 %, popř. 5 %.

Z prací, které jsou na téma vymáhání pohledávek finančních úřadů, celních úřadů či ČSSZ dostupné, jakožto i z oficiálních zpráv, vyplývají nicméně zajímavé názory na efektivitu práce soukromých exekutorů. Práce soukromých exekutorů je pro úřady jakožto pro věřitele příliš nákladná a práce soukromých exekutorů je příliš pomalá. Zajímavá je mikrosonda do vymáhání pohledávek Městským úřadem v Milevsku, kde je konstatována úspěšnost okolo 40 %.

Z dostupných údajů v žádném případě nelze dovodit, že by soukromí exekutoři byli při vymáhání dluhů úspěšnější, než jsou úřady provádějící správní nebo daňovou exekuci. Čísla spíše naznačují, že úředníci mohou být naopak efektivnější než soukromí exekutoři. V oblasti veřejné správy (na rozdíl od dluhů v soukromé sféře) každopádně nedošlo k tomu, že by soukromí exekutoři začali vytlačovat daňovou a správní exekuci.

2. Porušování zákonů ze strany soukromních exekutorů 
V druhé části analýzy bude kriticky zhodnocena tvrzení exekutorů, že porušování zákonů, k němuž ze strany soukromých exekutorů dochází (Exekutorská komora hovoří o „excesech jednotlivců“), je přiměřenou cenou za jejich úspěšnost (kterou tato analýza zpochybňuje, jak uvedeno výše).

Exekutoři se hájí tím, že jsou vzhledem ke své profesi logicky neoblíbení a že je přirozené, že si na ně lidé často stěžují. Toto tvrzení je však třeba odmítnout a je třeba porovnat míru porušování zákonů ze strany exekutorů s porušováním zákonů ze strany jiných obdobných profesí. Exekutor je někde mezi soudcem a advokátem, když na jedné straně je nadán mocí autoritativně rozhodovat o právech účastníků exekučního řízení, na druhé straně však logicky hájí zájmy jedné ze strany, totiž věřitele – oprávněného a jemu tak vlastně poskytuje své služby. Je tedy účelné porovnat četnost provinění exekutorů s proviněními advokátů a soudců.

Dle údajů Exekutorské komory ke dni 26. 6. 2009, kdy byla pravomoc rozhodovat o kárných žalobách proti soudním exekutorům odňata Exekutorské komoře ČR a svěřena Nejvyššímu správnímu soudu, bylo proti exekutorům podáno celkem 151 kárných žalob, z nichž 82 bylo podáno orgány Exekutorské komory, ve 26 případech bylo vysloveno, že se exekutor dopustil kárného provinění, a 67 věcí bylo ke dni 26. 6. 2009 neskončených, přičemž tyto spisy byly předány Nejvyššímu správnímu soudu.

Ode dne 26. 6. 2009 do 5. 3. 2012 bylo pak Nejvyššímu správnímu soudu podáno 43 kárných žalob. Dle analýzy Nejvyššího správního soudu řešil tento soud 99 kárných žalob proti 48 exekutorům (celkem působí v ČR 146 exekutorů), přičemž v případě 20 exekutorů byla podána více než jedna kárná žaloba. Dosud bylo rozhodnuto 76 případů, přičemž 46 případů bylo zastaveno (z procesních důvodů), z toho ve 13 případech z toho důvodu, že exekutor byl na vlastní žádost odvolán. Ve 22 případech byl exekutor uznán vinným, přičemž zhruba v polovině případů bylo sankcí jen napomenutí. V 8 případech došlo ke zproštění.

Dle údajů Ministerstva spravedlnosti bylo v letech 2002 až 2010 odvoláno celkem 18 exekutorů, přičemž 3 byli odvoláni vzhledem k jejich odsouzení v trestním řízení, přičemž ve 2 případech souviselo odsouzení s jejich exekuční činností a 1 soudní exekutor byl odsouzen pro trestnou činnost, která s jeho exekuční činností nesouvisela. Ostatní exekutoři byli odvoláni na vlastní žádost, která nemusí být zdůvodněna, přičemž tato žádost mohla souviset s probíhajícím kárným řízením, které pak muselo být v takovém případě zastaveno (od roku 2010 došlo ve 13 případech k zastavení kárného řízení proti exekutorovi, který se nechal raději odvolat). Z tohoto každopádně vyplývá, že dosud žádnému exekutorovi nebylo uloženo kárné opatření odvolání z exekutorského úřadu.

Porovnání četnosti kárných řízení proti exekutorům s kárnými řízeními proti advokátům
Vezmeme-li čísla od Exekutorské komory, tj. 151 kárných žalob proti exekutorům v letech 2001 až 2009, vyjde nám při předpokladu průměrného počtu exekutorů 124, že průměrný exekutor se choval tak, že existovala 15 % pravděpodobnost, že na něj bude v každém roce podána kárná žaloba.

Porovnejme nyní tato čísla s údaji České advokátní komory. Tato profesní komora zveřejnila 2 statistiky kárných řízení proti advokátům. První statistika se týká období od roku 1990 do března roku 2005, a z počtu kárných žalob a průměrném počtu advokátů za uvedená léta vychází, že průměrný advokát se choval tak, že u něj byla pravděpodobnost podání kárné žaloby v určitém roce 2,8 %, tj. více než 5-krát nižší než u exekutorů. Z druhé statistiky za období 2000 – 2011 vyplývá, že i za předpokladu, že by se počet advokátů od roku 2005 nezvyšoval, průměrný advokát byl v uvedeném období každý rok kárně stíhán maximálně ve 2,1 % případů, tj. více než 7-krát méně než u exekutorů.

Porovnání četnosti kárných řízení proti exekutorům s kárnými řízeními proti soudcům
Podíváme-li se na údaje o kárných řízeních, která od let 2008/2009 vede Nejvyšší správní soud, ve věcech kárných řízení ohledně exekutorů je evidováno 248 úkonů, přičemž soud vydal určité rozhodnutí (často zastavení řízení z procesních důvodů) v 104 případech; u soudců, ačkoli jich je zhruba 20-krát více, je těchto úkonů evidováno 210 a v 89 případech soud vydal rozhodnutí.

Lze tedy dojít k závěru, že dle oficiálních statistik, porušují soukromí exekutoři zákon (byť je pro ně zákon velmi liberální) podstatně častěji než příslušníci srovnatelných právních profesí. Z této skutečnosti lze dovodit, že se v případě exekutorů musí jednat o problém systémový související zřejmě i se způsobem výběru soudních exekutorů (výběr byl do značné míry v rukou exekutorské samosprávy, adepti nebyli podrobování žádným psychologickým testům jako je tomu např. u soudců), spíše však s celkovou filosofií a povahou systému exekucí v ČR.

Vedle nadprůměrného porušování právních předpisů ze strany jednotlivých exekutorů je totiž třeba vzít v potaz i fakt, že nadprůměrně porušuje zákon i samotná Exekutorská komora ČR. V této souvislosti je třeba zmínit např. že Exekutorská komora dlouhodobě neplnila své povinnosti, které vyplývaly z exekučního řádu. Poměrně medializovaná byla kauza Exekutorské komory ohledně Centrální evidence exekucí, která obsahuje údaje o nařízených exekucích a měla dle § 125 exekučního řádu (a dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o centrální evidenci exekucí) být dostupná na internetu již od roku 2001. Fakticky začala fungovat teprve po přijetí nové vyhlášky (č. 329/2008 Sb., která poskytování údajů zpoplatnila velmi vysokým poplatkem) a po značném tlaku Ministerstva spravedlnosti, které komoře hrozilo zrušením, nikoli v prosinci 2008 (jak to požadovala nová vyhláška), nýbrž až 1. 3. 2009. V této souvislosti skončil ve funkci i první prezident Exekutorské komory Juraj Podkonický. Nefunkčnost Exekutorské komory se již projevila do určité míry i v legislativním vývoji, neboť Exekutorské komoře byly již odebrány 2 klíčové pravomoci patřící tradičně k profesní samosprávě, a to právo určovat počet exekutorských míst a rozhodování o kárných proviněních exekutorů.

Závěr
Z analýzy vyplývá, že současný systém exekucí v ČR trpí zásadními vadami strukturálního charakteru. Je třeba konstatovat, že nelze souhlasit s tvrzením soukromých exekutorů, že jejich práce při vymáhání dluhů je efektivnější a kvalitnější než vymáhání dluhů ze strany soudů a ze strany finančních, celních a jiných úřadů. Pro takový závěr chybí konkrétní čísla, takže rozhodně nelze empiricky potvrdit hypotézu, že finančně osobně zainteresovaný soukromý exekutor bude pracovat lépe než státní úředník či soudce. Naopak dostupné údaje naznačují, že práce orgánů veřejné moci je leckdy kvalitnější. Nelze souhlasit ani s tvrzením exekutorů, že případy porušování předpisů ze strany exekutorů jsou jakýmisi excesy jednotlivců. Fakta dokazují, že míra porušování práva exekutory je dlouhodobě podstatně vyšší než u ostatních právnických profesí (a ostatních profesních komor), a to jak co se týče jednotlivých exekutorů tak i ze strany samotné Exekutorské komory ČR.

V tomto smyslu je možno učinit závěr, že zřízení systému soukromých exekutorů v roce 2001 bylo chybou. I když by se přijal všeobecně sdílený dojem (jakkoli nepodložený konkrétními čísly), že s nástupem soukromých exekutorů došlo ke zvýšení vymahatelnosti práva v ČR, i pak je možno předpokládat, že k tomuto zlepšení by došlo i bez privatizace části soudní moci do rukou soukromých exekutorů, neboť fungování justice (by) se tak jako v jiných oblastech s postupem času a se zvyšujícím se tlakem veřejnosti zkvalitnilo (a to zřejmě i bez toho, aby justice byla výrazně finančně posílena). K razantnímu zlepšení došlo bez zavedení soukromé alternativy i v oblasti zápisů vkladů do katastru nemovitostí. správního soudnictví či v agendě obchodního rejstříku. Naopak, zřízením soukromých exekutorů došlo např.:
- k výraznému prodražení vymáhání pohledávek, přičemž tyto náklady nesou zejména dlužníci (nikoli však výlučně); což mělo a má své velké celospolečenské náklady,
- k nezanedbatelnému narušení legitimity státu, neboť zde po řadu let mohli působit soukromí podnikatelé nadaní veřejnou mocí, kteří mohli (navíc pod heslem vynucování práva) v podstatě beztrestně právo porušovat,
- nárůst pocitu strachu ve společnosti (např. strach přihlásit nájemce k trvalému pobytu) a
- k vytvoření jednoho z faktorů, které umožnily současný obchod s dluhy.

Závěr o tom, že zřízení systému soukromých exekutorů a privatizace části soudní moci bylo v roce 2001 chybným řešením tehdejších problémů justice (správným řešením mělo být personální a finanční posílení justice), samozřejmě nemusí vést ihned k závěru, že soukromé exekutory je nyní třeba zcela zrušit a vrátit veškerou agendu spojenou s výkonem rozhodnutí soudům (samozřejmě při zachování správní a daňové exekuce). Namístě je ale přinejmenším provedení hluboké reformy systému soukromých exekutorů, která musí vycházet z primátu veřejné moci v oblasti výkonu rozhodnutí a která vymezí soukromým exekutorům pouze takové místo, aby – parafrázováním známého českého přísloví o ohni - byli „dobrými sluhy“ věřitelů, avšak aby nebyli „pány“. Konkrétně si lze představit následující opatření:
1. Kompetenční narovnání mezi soudy a exekutory: je absurdní, aby soukromí exekutoři měli větší pravomoci, než mají soudy (viz např. § 33 exekučního řádu), soudním vykonavatelům musí být přiznány všechny pravomoci, jaké mají dnes exekutoři (včetně možnosti flexibilně rozhodovat o způsobu provedení exekuce); naopak si lze představit, že by soukromí exekutoři určité pravomoci soudů neměli, např. vstupovat do obydlí (zde je velké riziko zásahu do soukromí a vydírání dlužníka hrozbou mobiliární exekuce).
2. Exekutoři by podobně jako soudci měli před svým jmenováním procházet i určitým psychologickým testováním.
3. O odměně a hotových výdajích, které má hradit dlužník nebo věřitel, by primárně neměl rozhodovat sám exekutor (zde je riziko střetu zájmů, když exekutor rozhoduje o svém vlastním příjmu), nýbrž nezávislý soud.
4. Za nařizování exekuce by se měly hradit soudní poplatky (soudy totiž nad exekucemi musí minimálně provádět dohled).
5. Orgány veřejné moci by měly vymáhat pohledávky samy a nikoli prostřednictvím soukromých exekutorů.
6. Je třeba radikálně zlepšit přístup k informacím o exekucích – Centrální evidence exekucí musí být volně přístupná stejně jako Obchodní či insolvenční rejstřík a měl by ji vést sám stát (její vedení prostřednictvím Exekutorské komory se neosvědčilo). 
7. Musí být zajištěno, aby každý exekutor byl povinen uhradit státu to, co za něj musel stát uhradit z titulu škody způsobené výkonem veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb.

autor: Michal Bobek

rubriky Exekuční řízení;, České právo a politika


17 komentářů:

 

Rudo Leška řekl(a)... 
Nechci polemizovat s čísly, které neznám, i když v některých ohledech jsou závěry studie velmi spekulativní - velký nárůst exekucí proti dřívějšímu období může být způsoben přeci tím, že věřitelé vymáhají více dluhy, které byly dříve nevymožitelné.

Z vlastní zkušenosti advokáta můžu říct, že práce soudních vykonavatelů je naprosto katastrofální a liknavá, když není výjimkou, že první úkon ve věci učiní po mnoha letech (několik případů, s nimiž jsem se setkal, bylo takových, že k překvapenému klientovi dorazil vykonavatel s věcí, kde byl návrh podán před 10 lety a samotný titul byl ještě mnohem starší). Kdo dělal advokacii před lety může vykládat celé historie o tom jak dlouho trvalo, než se soud rozhoupal k nějakému úkonu, natož aby vůbec nějaký majetek hledal, což v zásadě soudy ani neprováděly, bylo to na věřiteli.

Z celé debaty se poněkud vytrácí, že exekuce je ultimativní prostředek, kdy dlužník něco dluží, řádně a včas dluh nezapraví, jeho pochybení autoritativně zjistí soud a on, nedbaje rozsudku soudu, nezaplatí ani pak. Kdysi bývalo nemorální mít dluhy po splatností, dnes je patrně nemorální své dluhy vymáhat.

Tažení proti věřitelům se projevuje ostatně i návrhem na zavedení soudních poplatků za exekuční návrhy, jak je tomu v SR. Takže věřitel bude mít ještě náklad navíc, než se něčeho domůže. Naprosto to nepovažuji za správné. Rád bych dodal, že jako advokát zastupuji často povinné, ale na mém názoru to nic nemění.

Tím samozřejmě nechci bagatelizovat přehmaty některých exekutorů, ale jsem přesvědčen, že o systémový problém se nejedná. 
29.11.12 17:59

Šimon Klein řekl(a)... 
Domnívám se, že tohle srovnání je silně zkreslující.
Jak autor správně uvádí, možnosti výkonu rozhodnutí soudem jsou výrazně slabší než je tomu v případě exekutorů. Vzhledem k tomu se na soud obracejí ti oprávnění, kteří mohou jednoznačně identifikovat majetek povinného a navrhnout způsob výkonu rozhodnutí. V těchto případech lze úspěšný výkon rozhodnutí předpokládat. Pohledávky, jejichž vymahatelnost je ztížená, naopak vymáhají zpravidla exekutoři. Lze tedy předpokládat, že soudy budou vykazovat statisticky vyšší úspěšnost vymáhání. Vypovídací hodnota tohoto srovnání je však prakticky nulová.

Srovnání počtu kárných žalob přece jen o něčem vypovídá. Též však není bez problémů. Tvrzení, že exekutor je někde mezi soudcem a advokátem je dle mého názoru nepřesné. Soudce sice autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech jiných, ale pokud adresát rozhodnutí není spokojen, brání se obvykle instančním postupem. Potřeba podnětů ke kárnému řízení je snížená. Advokát oproti tomu bude vystaven kárné žalobě spíše v případě, že poškodí svého klienta, neboť zpravidla není s to svou činností poškodit třetí osoby. Domnívám se, že pozice exekutora je v tomto přece jen náchylnější.

29.11.12 18:07

Anonymní řekl(a)...

Je zřejmé, že autorovi této studie jsou soudní exekutoři trnem v oku, což je ostatně v dnešní době „trendy“. Domnívám se však, že autor nehraje zcela fér. Porovnávat úspěšnost exekutorů na straně jedné a úspěšnost státu (ať již soudních vykonavatelů nebo zaměstnanců ČSSZ nebo FÚ dle mého názoru) na straně druhé, se dle mého názoru takto jednoduše prostě nedá. Je však třeba souhlasit s autorem, že důvodem je naprosto odlišná právní úprava. Pokud by autor měl úspěšnost exekutorů v tomto „závodě úspěšnosti“ hodnotit objektivně, musel by zohlednit, že výkon rozhodnutí podle o.s.ř. zvolí věřitel v dnešní době zpravidla v tom případě, že je schopen označit majetek dlužníka. To má mj. ten prostý následek, že výkon rozhodnutí bude veden proti dlužníkovi, který nějaký majetek má (jinak by jej oprávněný nemohl označit). Oproti tomu soudní exekutoři vedou mnohdy naprosto zbytečně desítky exekucí na majetek dlužníka, který je zcela nulový. To je také samozřejmě důvod toho, proč, jak zmiňuje autor, část pohledávek např. ČSSZ předává k vymáhání exekutorům. Porovnávání úspěšnosti podle těchto dvou právních úprav je jako porovnávat jablka a hrušky. Nemá to žádný význam. 
Lze se samozřejmě zamýšlet nad tím, zda by se právní úprava výkonu rozhodnutí podle o.s.ř. neměla přiblížit exekučnímu řádu. Soudy jednoduše rozšíří svoji současnou agendu a zaměstnají víc kvalitního personálu. Stačí pouze... zvýšit daně. Možná se pletu, ale to byla jedna z věcí, které se chtěl stát vyhnout a proč se konstatně poslední dekádu snaží odbřemenit soudy od exekuční agendy a nákladů s tím spojených. 
Nejsem schopen polemizovat s čísly, které autor předkládá, ale upřímně řečeno, nemohu se zbavit přesvědčení, že exekutor coby podnikatel a daňový poplatník bude vždy pracovat efektivněji než státní organizace dotovaná z rozpočtu. Představa, že přes jedenáct let od účinnosti exekučního řádu žije 99% všech věřitelů včetně jejich právních zástupců v bludu o efektivitě výkonu rozhodnutí podle o.s.ř. je skutečně úsměvná. 
Nelze dle mého názoru souhlasit se závěrem autora, že zřízení profese soudního exekutora bylo chybou a že by lepší vymahatelnosti práva bylo dosaženo jaksi automaticky tím, jak se zkvalitňuje justice obecně. To je fantazie autora, naprosto ničím nepodložená. 
Oproti tomu je zřejmé, že stát zaspal v rámci své dohledové činnosti nad touto profesí a že exekutory ponechal příliš dlouhou dobu svému „samosprávnému“ životu. 
100% souhlasím s autorem v jedné věci, a to je zpřístupnění Centrální evidence exekucí veřejnosti, protože současný systém zpoplatnění přístupu do této databáze neumožňuje např. běžným účastníkům právních vztahů bez zdlouhavé procedury placení „kreditu“ a získání přístupových údajů kontrolu svého smluvního partnera. Rovněž skutečnost, že se do Centrální evidence exekucí v současné době zapisují pouze „pravomocná“ řízení, představuje riziko pro třetí osoby, protože účinky generálního inhibitoria počínají již od doručení usnesení o nařízení exekuce. Osoby vstupující do právních vztahů s povinným tak v dnešní době nemají naprosto žádnou jistotu o tom, zda je nebo není na majetek jejich smluvního partnera vedena exekuce a povinný je nebo není omezen v nakládání s ním.

Jiří Kos

29.11.12 21:12

Anonymní řekl(a)... 
exekutor coby podnikatel a daňový poplatník bude vždy pracovat efektivněji než státní organizace dotovaná z rozpočtu

S tím lze obecně souhlasit, ovšem i mezi podnikateli lze nalézt různé jedince. Zrovna nedávno jednomu známému advokát špatně ověřil podpisy na smlouvě a zbytečně mu tím způsobil ztrátu času i nervy ohledně zařizování nápravy.

Pokud tedy platí výše uvedené, potom by měl ovšem podnikatel nést podnikatelské riziko a ne mít ze zákona při zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka nárok na úhradu "nákladů" z kapsy věřitele. A to ani způsobem, jak to vykládal Ústavní soud.

Jitka Benešová 
30.11.12 9:38

Šimon Klein řekl(a)... 
ad Jitka Benešová:
Podnikatel nese podnikatelské riziko za rozhodnutí, jež při svém podnikání činí. 
Pokud vím, není však exekutor oprávněn odmítnout výkon rozhodnutí z důvodu, že je povinný nemajetný a nemá cenu to ani zkoušet.
Je navíc třeba se zamyslet nad tím, že pokud má nést riziko neúspěšné exekuce exekutor, vytváří to perverzní incentivy. Nenese - li věřitel žádné riziko,pak se vyplatí skupovat bagatelní pohledávky jen za účelem inkasování nákladů exekučního řízení, k čemuž jistě výkon rozhodnutí sloužit nemá. 
30.11.12 10:11

Anonymní řekl(a)... 
Šimon Klein:

Není pravdou, že podnikatel nese podnikatelské riziko toliko za rozhodnutí, která při svém podnikání činí. Riziko nese např. i v tom smyslu, že vůbec vstupuje do nějakého oboru, který má nějaká pravidla, stejně tak je jeho rizikem, že dojde ke změně legislativy.

Jitka Benešová 
30.11.12 11:33

Anonymní řekl(a)... 
1. Jsem zaujaty v ramci sve (pod)role v cele veci v letech 1999-2001

2. Kdokoli, kdo si pamatuje situaci pred rokem 2001, nemuze za strizliva mluvit o tom, ze soudni vykonavatele funguji efektivne (jasne, nemecko, ale ceteris paribus)

3. Problem "uspesnosti" exekuce je do znacne miry ovlivnen postupnym propadem urcite casti populace do bezvychodne situace, kde se logicky 10+ exekuci musi zastavit.

4. Je otazka, zda by dnes skutecne pomohl nejaky poplatek / zaloha pri navrhu narizeni exekuce. Omezila by se tak vyteznost lichvarskych portfolii, ale oni by stejne nakonec nasli cestu, jak naklad prenest na dluzniky.

5. Navrat zpet neni mozny - ted jsem videl usneseni o narizeni exekuce dorucene datovkou 28.11. s datem 25.10., navrh na narizeni byl mezitim vzat zpet... k tomu clovek dostane pohadky soudnich urednic o rozhodnuti "v poste", spisu "u soudce" a dluznik neplatne transakce s majetkem v obdobi jednoho mesice. Takhle by to zase vypadalo, kdyby to resili soudni vykonavatele (btw, zadneho jsem uz 10 let nevidel, ale pry nejaci existuji a resi nejake rodinne veci)

6. Kdyz clovek porovna fungovani nalezaciho/rejstrikoveho rizeni a pokusy o e-justici s profesionalitou ukonu nekterych exekutoru (nataceni prubehu mobiliarek, elektronicke spisy se vzdalenym pristupem pro veritele, informacni call centra, fungovani na bazi 24/7), je jasne, kde nas tlaci bota

7. V roce 2000 nam na seminari v PSP francouzsti a belgicti exekutori prednaseli o deontologii, CSR a charite jako podmince fungovani celeho systemu. Tehdy jsme si mysleli, ze jsou senilni a nevedi, jake resime problemy, dnes vim, ze od zacatku melo MSp nechat vyhodit preventivne 10% exekutoru. A tlacit na centralni evidenci exekuci, prezkusovani a sankce za porusovani procesnich pravidel. Dnes se ten "nedohled" vratil jako bumerang, ale neverim, ze dnes existuje nejaka systemova alternativa. 
30.11.12 23:29

Anonymní řekl(a)... 
Připojil bych ještě poznámku stran četnosti kárných řízení. Osobně jsem přesvědčen, že nízký počet kárných řízení vedených proti soudcům není v žádném případě způsoben tím, že soudci by byli tak skvělí a exekutoři tak špatní. Spíš si myslím, že u soudců je nízký počet kárných řízení dán naprostou laxností kárných žalobců a snahou všechno ututlat.

Soudci se denně dopouštějí naprosto otřesných excesů a zvěrstev, které nikdo neřeší. Např. rozhodování o osobní svobodě lidí v rámci trestního řízení je kapitola sama pro sebe. Zažil jsem třeba případ, kdy soudce nejmenovaného pražského obvodního soudu vydal příkaz k zatčení obviněného pouze za účelem doručení zprošťujícího rozsudku, na kterém už sám omylem vyznačil právní moc. Co myslíte, že se mu stalo? Vůbec nic...

Pokud se také nepletu, tak exekutoři nesou kárnou odpovědnost i za své zaměstnance (tj. zejm. vykonavatele), zatímco soudci jenom sami za sebe.

Jan Tichý 
01.12.12 11:05

Martin Bílý řekl(a)... 
Dvě poznámky:
1) psychotesty nic neřeší. Je to proto, že směrodatný je výsledek psychotestu - musíš stanovit metodu a musíš stanovit, s čím se má porovnat to, co vyjde. Psycholog ti může dát teoreticky charakteristiku člověka - a co z toho? Kdo určí, jestli se tato charakteristika hodí na ideálního exekutora? Nebo chceš zkoumat jen to, zda nevykazuje zásadní psychologické poruchy, že prostě není sadista a pod.? K čemu to bude potom? Přijde ti, že to jsou psychotesty, co dnešní justici prospívá? A že jimi neprochází naprosto nevhodné osoby?

2)poplatek za exekuci je neštěstí. Jak jsem napsal ve svém článku - věřitele odrazuje od vymáhání pohledávky její nákladnost. A tady se ještě zvýší s tím, že vůbec není zajištěno její vymožení. Přitom stát má zajistit vyožení poheldávky nejen proto, aby měl spokojené občany a zajistil fungování soukromého práva. Už za stávající situace je rychlejší a mnohdy levnější najmout si na vymožení práva kulantně řečeno vymahatele. Když se to ještě zdraží, poptávka po podezřelých vymahatelích ještě vzroste.

Většina argumentuje podnikatelským rizikem, ale vylévají vaničku i s dítětem. Spousta exekucí se vede tam, kde zákon neumožňuje relevantní zajištění (nájem bytu), o výkon faktický (vyklizení a pod.) a o peníze tam, kde si oprávněný svůj status nevybral (náhrady škody).

Ve zbytku souhlasím, exekuce zasluhují zásadní reformu. 
01.12.12 11:10

Anonymní řekl(a)... 
Zdravím všechny, autorem počínaje až ke všem přispěvatelům. Se zájmem jsem si přečetl všechny texty. A myslím že kromě základního článku by si rozbor zasloužily i všechny příspěvky. Tak jako se v nich ozývá kritika autorova článku i v tom smyslu že jsou mu "trnem v oku" Exekutoři, tak se unisono ozývá skepse nad prací vykonavatelů soudů. Dovolte abych se pokusil vyjádřit názor té "slabší a neschopnější" části exekuční mašinerie. Jsem totiž jeden ze soudních vykonavatelů jednoho ze soudů. Na začátku musím konstatovat fakt, na kterém se s přispěvateli shodnu, že neznám zdroje informací autora, statistická čísla, ba neznám ani autora. Ale silně pochybuji, že by byl nějak motivován jakýmisi podněty, jakousi "soudní lobby" aby se kriticky vyjadřoval k systému exekucí, ntb k systému vymáhání soukromými exekutory. Nechci tento článek roztahovat, ele : zeptal se někdy někdo na názor a zkušenosti soudních vykonavatelů? Docela mne naštval až urazil příspěvek pana Leška. Nevím jak kde - mohu hovořit jen za sebe. Ale faktem je : 1 .že soudní vykonavatelé nikdy neměli pravomoci v celé šíři jako Exekutoři a to ani před zřízením jejich institutu - což bylo a je velmi omezující-je to nepochybný handicap. 2. na soudech byly příslušnými směrnicemi vyšších instancí stanoveny jakési "normy", dle které musel vykonavatel za měsíc provést a zpracovat jistý počet výkonu rozhodnutí.Tzn. teoreticky by měl na exekučním odd. soudu pracovat takový počet vykonavatelů, kteří by v reálné lhůtě a v co nejlepší kvalitě odvedli svou práci - vymnožení pohledávky. Nevím jak kde, ale u soudu kde pracuji však byl v praxi počet vykonavatelů o 3 nižžší než by dle "normy" mělo být. A přes to vše mohu za sebe i své kolegy říci, nápad exekucí - i když se zvyšoval jsme zvládali a má osobní úspěšnost, resp. úspěšnost našeho odd. byla standartně vyšší než 30 %. A to jsme neměli a nemáme k ruce možnosti a aparát pracovníků Exekučních úřadů. A silně pochybuji, že by si vykonavatelé kteréhokoliv soudu dovolili plošně a dlouhodobě vykazovat téměř nulové výsledky. 
Jen z těchto dvou bodů vyplývá : že kdyby někdo na úplném začátku seriozně-skutečně nezávisle zanalyzoval práci vykonavateů - jejich podmínky došel by patrně k závěru, že podnínky a systém práce vykonavateů není adekvátní k očekáváným výsledkům. Proto kritika vykonavatelů - potažno práce soudů je prvoplánová. Správně někdo naznačil, že porovnávat Exekutory a vykonavatele je jako porovnávat jablka a hručky. Ale - musím konstatovat, že jakkoliv jsou rozdíly, stále je to - ovoce. Tzn. že základy jsou stejné jen jiný je výsledek. Ale ten výsledek je věcí zákonodárců. Jak jsem řekl nechci aby můj příspěvek není dlouhý. Jen bych rád zdůraznil, že nic není černobílé a nekritická adorace práce a úspěchů Exekutorů je stejně stupidní (a v konečném důsledku škodlivá) jako zatracování práce a výsledky vykonavatelů. 
Mohl bych a snad i měl napsat daleko více o rozdílech práce vykonavatelů a Exekutorů a jejich důsledcích, ale - v pravdě - už to nemá moc smysl. Drtivá většina naší práce po 01.01.2013 končí. Pak , .... no uvidí se.
(P.S.: napadá mne maně douška- pokud si někdo "trhal vlasy" nad lhůtami vykonavatelů, pak jsem zvědav na lhůty které nastanou po přesunutí statisíců věcí ze soudů na Exekutory. Pokud by měly být zpracovány rychleji než na soudech, pak Exekutorům nezbude než přijmout nové zaměstnance, což opět prodraží výsledky.)
(P.P.S - můj e-mail: gemini.z@seznam.cz - kdyby si náhodou chtěl někdo popovídat.) 
02.12.12 23:08

Anonymní řekl(a)... 
Hezký den, 
jsem moc ráda, že zazněl i názor vykonavatelů - je to rozhodně zajímavé a myslím také, že obecně je pohled na jejich efektivitu horší než tomu dnes skutečně je. Pamatuji si, že jeden z velkých správců pohledávek, tuším teleoperátor, na nějaké konferenci uváděl, že pohledávky dělí mezi soudy a exekutory a v řadě okresů mají poměr výkon/cena jasně ve prospěch soudního výkonu. To mi přišlo zajímavé a bylo to již před asi 5 lety. To jen k jedné ze zajímavých otázek zde nastolených, doufám, že ještě bude prostor zamyslet se nad dalšími argumenty v dalších příspěvcích, leckteré jsou pro mne ze zajímavého úhlu. 
03.12.12 23:52

Anonymní řekl(a)... 
Reakce na příspěvek soudního vykonavatele ze dne 01.12.12 v čase 11:10.

Vážený pane,

se zájmem jsem si přečetl Váš příspěvek ve kterém jste uvedl, že drtivá většina práce soudních vykonavatelů po 1.1.2013 končí. Zajímalo by mě, zda tou drtivou většinou máte na mysli přesunutí vykonávacích řízení, která lze realizovat podle správního nebo daňového řádu, protože jsem se domníval, že tato agenda převážnou náplň práce soudních vykonavatelů netvoří.

Podle § 251 odst. 2 o.s.ř., ve znění k 1.1.2013 soudy provádějí výkon ve věcech určených tímto ustanoveními (§ 251 odst. 2 písm. a) a c) až f)) a dále ve všech ostatních věcech, pokud tyto není možné vykonat podle daňového nebo správního řádu (§ 251 odst. 2 písm. b)). Nevychází tedy Vaše závěry spíše z verze této novely, tak jak byla předložena, než ze stavu, v jakém tato novela v podobě zákona č. 396/2012 Sb., legislativní proces opustila?

student Právnické fakulty UK 
08.12.12 20:00

Anonymní řekl(a)... 
Ke komentáři s bezplatnou veř. přístupností CEE se více než přikláním, stejně tak by bylo dobré legislativně vyřešit problém s následky doručení usnesení a absencí záznamu v CEE.

V praxi na vytipování problémových osob se mi docela osvědčilo hledání na infodesce soudů, kdy se značným úspěchem jsem zpětně fulltextovým vyhledáním našel drtivou většinu nelikvidních osob a "potížistů", protože jim bylo v historii někdy doručováno vyvěšením. A samozřejmě jsem takto našel i další osoby, se kterými se žádný "nezajištěný" obchod právě z tohoto důvodu nekonal.

Pokud jde o ochranu povinných, fascinuje mne posun ve společnosti, kdy je zcela normální dlužit, normální je dlužit i po vykonatelnosti rozsudku (dlužník movitý majetek i slušný příjem má, ale proč by jej prodával nebo snižoval svoji živ. úroveň), atd ... pokračovat nemá smysl. Kdo by nechtěl půjčku se 7% úrokem, že? Dovoluji si tvrdit, že alespoň z mé soukromé zkušenosti dlužné částky narůstají jen a pouze vinou dlužníků: je jim to totiž jedno, ví, že do určité doby jsou oni "pány" situace a využívají toho jak jen to jde, nehledě na důsledky. Situace se opakují jako přes kopírák. Nakonec ale oni jsou ve společnosti ti "chudáci". Až tu budou samí dlužníci, zrušíme centrální banku a budeme pouze započítávat své pohledávky.

Daleko větší smysl by myslím mělo posílit práva žalované strany tak, aby nenastávaly případy, kdy se o svém dluhu dozví až v exekučním řízení (toto posílení práv by ale opět nemělo být k tíži žalobce/oprávněného). Nebylo by právě toto systémové řešení, které by sebralo palebnou sílu všem odpůrcům "vysokých" náhrad nákladů řízení, moderací smluvních pokut, atd. ?

M.Hinner 
11.12.12 21:52

Anonymní řekl(a)... 
To: M.Hinner

Práva žalované strany budou od 1.1.2013 do určité míry posílena zavedením povinné výzvy k plnění (§ 142a o.s.ř. ve znění účinném od 1.1.2013).

Věřitel bude muset nově dlužníkovi na jeho adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu zaslat výzvu k plnění. Pokud by toto žalobce (věřitel) neučinil, neměl by v nalézacím řízení nárok na náhradu nákladů řízení proti žalovanému. Soud však bude moci z důvodů zvláštního zřetele hodných výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo z části přiznat žalobci i v případě, že výzva k plnění nebyla odeslána.

Viktor Hatina 
11.12.12 23:22

Anonymní řekl(a)... 
Ad M. Hinner:

Nepoznám tak detailne situáciu v ČR, v SR však celkom rozumiem tomu, prečo došlo k "posunu ve společnosti, kdy je zcela normální dlužit, normální je dlužit i po vykonatelnosti rozsudku (dlužník movitý majetek i slušný příjem má, ale proč by jej prodával nebo snižoval svoji živ. úroveň), atd ... pokračovat nemá smysl."

V spoločnosti, kde:

a) je považované za morálne frakčné bankovníctvo (ktoré deformuje hodnotu peňazí ako výmenného prostriedku za tovar [výsledok práce] či služby [prácu samotnú vrátane závislej práce];

b) kde platobnú neschopnosť bánk do značnej výšky garantuje štát (s takým rizikom je radosť podnikať);

c) kde pre poskytovateľov úverov neplatil automaticky zákon o cenách (cena za pôžičku = úrok [v dnešnom chápaní RPMN]), ale zvláštne zákony, kde až pod tlakom EÚ legislatívy sa zaviedlo povinné uvádzanie "RPMN";

d) kde neexistuje ani verejný zoznam všetkých zmluvných podmienok, ktoré boli právoplatne vyhlásené za neprijateľné,preto sa v spotrebiteľských zmluvách objavujú stále nové a nové "zvrhlosti", zakaždým mierne modifikované a štátom nepotierané;

e) kde sa obchody zabezpečujú zmenkami, tieto sa nezriedka vymáhajú po viacnásobnom (odplatnom) prevode súbežne s pôvodnou pohľadávkou, už nehovoriac o rôznych iných "srandách" so zabezpečovaním pohľadávok (typicky v SR v minulosti napr. zabezpečovací prevod práva);

f) kde existujú poskytovatelia úverov s RPMN okolo 8000 % (pozn.: v SR rovnaká ponuka, ale na približne 4900 % RPMN);

g) kde je možné jednoducho dosiahnuť beztrestnú insolventnosť s.r.o. s odvolaním sa na platobnú neschopnosť spriaznenej spoločnosti;

h) kde súkromný exekútor v postavení verejného činiteľa môže vylomiť zámok do ktoréhokoľvek obydlia, kde sa domnieva, že sú povinného veci;

i) kde súkromný exekútor v postavení verejného činiteľa môže zabaviť hnuteľné veci, ktoré nepatria povinnému, a to len na báze jeho domnienky, že mu patria;

... považujem takéto zmýšľanie za prirodzené.

Čiže na jednej strane tvrdíme, že je vysoko nemorálne, ak si niekto požičia na 7 % úrok s úmyslom, že to nikdy nesplatí, avšak na strane druhej mlčky ignorujeme skutočnosť, že sám podnikateľ sa rozhodol takto bez zabezpečenia úvery poskytovať prakticky komukoľvek, pričom si sám nadiktoval neuveriteľné zmluvné podmienky a ešte ho máme ako ekonomicky silnejšieho aj extra chrániť? Desiatky dodávateľov tovarov a služieb krachujú kvôli cudzej insolvencii (a vlastnej druhotnej platobnej neschopnosti), pričom aj ak čosi z konkurzu dostanú, prejdú priam roky, no a my sa budeme rozhorčovať nad tým, že úverové spoločnosti znášajú podnikateľské riziko?

Neviem, či aj v ČR, ale v SR sú plné billboardy reklám úverových spoločností, pričom banky, poisťovne, úverové a vymáhacie spoločnosti (plus mobilní operátori a obchodné reťazce) sídlia na najlukratívnejších miestach v mestách, a tešia sa vysokým ziskom, napriek tomu, že ich zmluvné podmienky sa nedajú čítať, a práve preto, že ich chráni zákon a štát tak, ako určite nechráni a ani nebude chrániť dlžníkov.

Preto si veľa ľudí, a podľa mňa dôvodne, myslí, že čosi je prehnité v tomto štáte dánskom.

Ondrej Pivarči 
12.12.12 14:50

Anonymní řekl(a)... 
Viktor Hatina: Ano, vim o tom, ale to dle meho skromneho nazoru neresi problem o kterem jsem psal. Slo mi zjednodusene o to, ze 1) postak ma pomerne velkou moc v tom co napise na dorucenku-ovlivni tim mnohdy i zcela zasadne zbytek rizeni, a 2) ze soudy si prilis nelamou hlavu nad fikci doruceni nebo opatrovnikem (v souladu se zakonem, i kdyz nekdy bych o tom i trosku pochyboval: tento rok byla u jednoho soudu tri rizeni s jednim zalovanym, kazde rizeni probihalo jinak: fikce doruceni, neznamy pobyt, doruceno - zalovany u posledniho jednani byl velmi prekvapen nad jinym dalsim rozhodnutim).

Ondrej Pivarči: Ve snaze být stručný jsem zašel moc daleko: měl alespoň uvést, že těmi 7% p.a. jsem myslel úrok z prodlení a ne smluvní úrok (když už máme repo sazbu skoro u nuly, dovolil jsem si to lehce zaokrouhlit - příští rok se třeba dočkáme skutečné nuly). Případ, který mi zrovna přišel na mysl bylo bezdůvodné obohacení bývalé zaměstnankyně - měla několik možností splatit poměrně málo peněz, nyní je částka minimálně trojnásobná a už je nařízena exekuce.

S komentářem jinak z části souhlasím, ovšem jako "omluvu" to neakceptuji. Řeší se stále důsledky a ne příčiny. V tom vidím problém, již tak vadný stav se dále zakonzervovává a prohlubuje.

Důsledkem vysokých RPSN je právě to, že lidé buď nečtou smlouvy a nebo jim to je jedno (ono to nějak dopadne). Stejně tak je početná skupina lidí, kteří programově jezdí načerno, spočítali si, že se jim to vyplatí. A potom jsou i tací, kteří ani neřeší pokuty, právě z důvodu, že "trest je daleko" (a exekutor si počká až na jejich důchod?). Jednoho takového osobně znám.

M.Hinner 
12.12.12 19:38

Anonymní řekl(a)... 
Ad Mi.Hinner:

7 % p.a. ako úrok z omeškania? Ale napísali ste: Kdo by nechtěl půjčku se 7% úrokem, že? čo automaticky úrok klasifikuje ako pôžičkový, nie z omeškania, predsa sa vždy počíta s cenou, nie s sankciou za neplnenie. Okrem toho, úrok z omeškania je regulovaný hornou hranicou.

Bezdôvodné obohatenie bývalej zamestnankyne nie je zrovna typický prípad dlhu, ale to nie je podstatné.

S komentářem jinak z části souhlasím, ovšem jako "omluvu" to neakceptuji. Řeší se stále důsledky a ne příčiny. V tom vidím problém, již tak vadný stav se dále zakonzervovává a prohlubuje.

Neviem síce úplne presne, v akej súvislosti s Vaším predchádzajúcim komentárom z 11.12.12 21:52 toto píšete, ale nesúhlasím. Dôsledkom toho, že dlžníci buď zneužívajú systém alebo ho odmietajú rešpektovať, je práve povaha systému, ktorú som popísal o príspevok vyššie.
V prvom príspevku písal Rudo Leška aj o tom, že Kdysi bývalo nemorální mít dluhy po splatností, dnes je patrně nemorální své dluhy vymáhat. Pri hľadaní vysvetlenia k tomuto posunu by som sa vrátil k tomu, ako tieto dlhy vznikajú a najmä, a preto som v predošlom svojom príspevku vypichol takmer na začiatku podstatu systému, v ktorom vznikajú.

Zjednodušene sú 2 hlavné druhy dlhov:
1) dlhy z insolventnosti - nemám dosť prostriedkov, ale očakávam, že budem neskôr mať (očakávane právne);
2) dlhy zo špekulácie - očakávam, že ja vytvorím niekomu "dlh" a tým sa na jeho úkor obohatím (očakávane protiprávne);

Prípady a) až g) v mojom predošlom príspevku sú všetky pod bodom 2.

Príklady h) a i) už len ilustrujú, že prípadom a) až g) štát pomáha aj za cenu protiústavnosti (teda popierania vlastných základov).

Typicky to možno vidieť na príklade daní a odvodov, aj keď tieto nemajú až taký "ničivý" vplyv, ako príklady, ktoré som uviedol pod a) až g), pretože týmto sa dá vyhnúť (zmenou domicilu, optimalizáciou a pod.). Čím viac tieto povinní považujú za "neekvivalentné" plnenie, tým menej ich budú ochotní platiť a budú sa ich snažiť obchádzať. Tým skôr budú dane a odvody považovať za "umelo vytvorený dlh", z ktorého sa niekto na ich úkor obohacuje.

K jednotlivým prípadom:
ad a) frakčné bankovníctvo už z princípu tvorí dlh ... pretože niekto požičia to, čo nemá, a teda "vrátením" sa bezdôvodne obohatí.

ad b) ak insolvenciu zaplatí niekto iný, prečo by som dlhy nevytváral [naväzujúc aj na prípad a)] a neobohacoval sa ...

ad c) ak viem, že spotrebiteľ nemá šancu rozoznať, ktorá ponuka je lepšia, viem mu natlačiť do hlavy, že moja, hoci v skutočnosti sa na jeho neznalosti (informačnej asymetrii) pekne obohatím ...

ad d) a e) spotrebiteľ z hľadiska L&E si nebude na každú pôžičku platiť drahého právnika, by sa mu neoplatila, preto do zmluvy ukryjem čokoľvek, čím sa obohatím ... zarobím už na splátkach poriadne [prípad c)], ale ak by neplatil, tak ešte viac [pričom dokonca už to, čo mu požičiam, je deformované kvôli prípadu a)]

ad f) napriek ochrane spotrebiteľa stále existujú rovní a rovnejší ... resp. ani štát nemá záujem riešiť prípad c)

ad g) ex lege ručím obmedzene ... čiže prečo to nevyužiť? vymožiteľnosť práva je vrtkavá a tŕnistá, štát ignoruje aj svoje normy, niekedy aj priamo inými normami [viď. prípady i) a h)], kauzálny nexus s dodávateľom je priam nepreukázateľný ...radosť robiť dlhy, veď prinajhoršom ...konkurz.

Tu podľa mňa pramení tolerancia spoločnosti k dlhom, resp. k tomu, že niekto sa neprimerane obohatí, zneužijúc systém.

Ondrej Pivarči

 

 

 

  

 

Důležité a výborné: http://www.jaktak.cz/jak-zadat-odklad-exekuce.html?utm_source=JakTak.cz+%7C+Newsletter&utm_campaign=350e2d03ce-JakTak_Zpravodaj_24_2014&utm_medium=email   

 

Rozcestník aktuálních sněmovních tisků týkajících se exekucí: http://www.exekuce.estranky.cz/clanky/navrhy-na-zmenu-zakonu---snemovni-tisky/ 

 

Děti jely v deseti letech na černo tramvají do školy, protože rodiče pro ně neměly na dopravu peníze, po rodičích nikdo nic nechtěl, nyní sestry odcházejí z dětského domova s dluhy v řádu mnoha desítek tisíc! http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/urady-exekuce-na-detech-pravidla-nezmenime_312062.html#.U7kECtFUm1s 

 

 

 

 

 

*****

 

 

http://zvedavec.org/komentare/2014/06/6027-jak-funguji-exekuce-v-kanade.htm 

 

 

 

***** 

 

 

http://www.novinky.cz/domaci/341694-nacerno-nejezdila-dluh-ji-odpustili-stejne-prijde-o-byt.html   

*****

 

6.8.2014: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/v-cesku-je-150-tisic-detskych-dluzniku-doplaci-na-rodice-i-spatne-zakony--1377589 

 

 

 

 

"Příklad: Honza dluží 120 000,-Kč korun…Normálně vysolí 5 tisíc měsíčně dva roky a má zaplaceno. Tak to běží všude v civilizaci. Jenže v Česku máme úroky z prodlení, zpravidla 96% ročně, což znamená, že dřív než Honza zaplatí 50 000,-Kč připsali mu k dluhu dalších 100 000,-Kč úroku... úplně neřešitelná situace. Navíc exekutor mu zablokoval účet a žádný zaměstnavatel ho nevezme protože má exekuci. Honza nemá absolutně žádnou motivaci splácet svůj dluh. Opak. Systém ho prakticky nutí k emigraci nebo k životu načerno."

(Clive Moravec) 

Markus Kriske: Pro všechny kteří nevědí jak od 1:1:2014 platí nový zákon exekuci

Od 1.1.2014 platný zákon znít takto:

§ 42

(1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy , jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah, nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

(2) Při posuzování skutečností podle odstavce 1 exekutor vždy přihlédne k tomu, co v řízení vyšlo najevo.

Ten původní vládní návrh bych chápal. Opravdu asi šlo jen o zamezení „úniku“ dlužníků do manželství se zúženým SJM. Ovšem to, co má ve finále platit jde mnohem dál.

Platný zákon Vám totiž lidi říká, nežeňte se, nevdávejte, naopak se rozvádějte. Dnes totiž jeden ani nemá jak zjistit zda vůbec něco dluží. Tak Vám Váš milovaný ani nemusí lhát, že nic nedluží. A pak bum, za pár měsíců bomba a o majetek příjde i člověk, který se provinil jen tím, že má někoho rád a vzal si ho.

 

Markus Krisske: 

PRO VŠECHNY CO MĚ PSALY ŽE LŽU
OHLEDNĚ PRÁCE PŘI EXEKUCÍCH
PŘÍBĚH ČTENÁŘE

Dobrý den
chtěl jsem Vám napsat svůj příběh protože Vás podporuji a velmi fandím...

Je mi 27 let a už mám asi 5 exekucí nemyslete si že bych to měl z bankovních úvěrů a tak ale spíše pozdní splácení splátkových kalendářů u operátorů a pod. Neříkám že to není mou vinou ale co není mou vinou je to že z dluhu pět tisíc dlužím 30 k to mu se pak váže další věc a tou je ztráta zaměstnání tím pádem cesta dolů nastává ohromnou rychlostí a jak nahoru nevím...Byl jsem se onehdá ptát na práci v Juta a.s. ve Dvoře Králové a zažil jsem toto:

Celkem příjemná paní personální mi řekla ano nabíráme.Řekl jsem si super bude práce.Dala mi vyplnit vstupní dotazník kde doslova byla otázka jste v insolvenci nebo máte exekuce?? Paní personální se mě zeptala taky a tak jí říkám pravdu a ona mě říká že mě nemohou přijmout jelikož mají nařízeno nepřijímat lidi s exekucemi.V tom tam vstoupil nějaký pán asi učetní nebo nevím ale její kolega a ten ji povídá Evo dostal jsem ted od vedení hroznej sprcák za to že máme 12% procent zaměstnanců v exekucích. Prý ze všech závodů nejvíce. A tak prý budou muset ty to lidi propuštět. 
Podotýkám že to není poprvé kdy mě odmítli právě kvůli tomu.

Co už mají lidé dělat když nemohou ani vydělávat aby svůj dluh umořily.Platy jsou nízké ale člověk i to málo potřebuje a stát se chová tak to??Doufám že už se začne něco dít a že co nejdříve se spojíme a uděláme jim pořádný peklo jako ho dělají ted oni nám. 

 

 30.9,2014:Ela Nakamura

"vzpomínáte, jak JUDr. Pospíšil - ministr spravedlnosti, snížil poplatky exekutorům v březnu 2013?

pak byl premiérem Nečasem odvolán - pro neschopnost

poté se moci ujala všespásná ČSSD a odstranila Tejce a Haška - ty, kteří prosazovali omezení pravomocí soukromých exekutorů

předtím ještě ministryně Válková za ANO odstranila Hanu Marvanovou, která ostře vystupovala proti soukromým exekutorům

nedávno česká vláda vyškrtla z programu schůze sněmovny bod, který měl řešit onen návrh poslanců Tejce a Haška na omezení zabavitelných věcí v exekuci"
(od Hany Jacobsson)
No a já dodám, že Okamurovy návrhy byly také ihned smeteny. 

 

PRAVDA OD MICHALA DAVIDA
Lidi braňte se, jde to - aneb exekuce a vyhraná vylučovací žaloba
V případě mé exekuce se toho od léta až do začátku února tohoto roku moc nedělo. Měli jsme tu po bytě žluté cedulky a čekali na soud. Soudní stání bylo nařízeno po snad osmi měsících a trvalo asi půlhodiny. Majitelé věcí žalobu vyhráli a my si nyní můžeme ze staré ledničky, pračky a dalších luxusních propriet bytu, jenž s ženou a malým děckem užíváme, ony žluté cedulky sundat.

Při pročítání osudů jiných lidí postižených exekucí si nelze nepovšimnout jednoho zvláštního fenoménu. Tedy stav, kdy jedinec sice hodně nadává, ale nesedne a těch pár blbých papírů nesepíše a neodešle.
Což je věc, která mě osobně dost mrzí, protože při aktivnějším přístupu obětí exekucí by se samozřejmě více přiblížilo i obecné řešení problému. Jinými slovy, když budou mít soudci a další úředníci na stole neustále stížnosti, žaloby a další písemnosti, začnou se problémem celkově více zabývat.
Dáme si tedy praktický, mnou a mou rodinou odzkoušený návod(a dalšími), jak zachránit nesmyslně polepené věci, které by mimochodem ani při prodeji nepokryly náklady na stěhování a tedy by mi jejich odvoz a prodej původní "dluh" navýšil.
První velmi důležitá věc je zachovat klid při mobiliární exekuci a velmi pečlivě si pročítat vše, co Vám vykonavatelé předkládají. V soupisu věcí trvejte na tom, že chcete vyškrtat věci, které Vám nepatří. Dále s sebou mají formulář, kde můžete vlastními slovy popsat průběh exekuce a Vaše stížnosti. Toho určitě využijte.
Po provedení mobiliárky a po tom, co doskřípete zubama nad velmi obvyklou arogancí a výsměchem vykonavatelů okamžitě kontaktujte majitele věcí. Jsou to právě oni, na kterých je nyní řada. Nyní mají 15 dní na podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Ten spolu s příslušnými důkazy o vlastnictví (účtenky apod.) posílají exekutorovi.
Návrh na vyškrtnutí věcí je u nás v podstatě nutná formalita, protože jak dokazuje má zkušenost a svědectví dalších, exekutor vždy zamítne. Po zamítnutí, na které má exekutor čas také 15 dní, plyne třicetidenní lhůta pro majitele, aby podali vylučovací žalobu.
A nyní pozor! Vylučovací(excindační) žalobu podávají majitelé zabavených věcí na straně žalobců a žalovaným je oprávněný (věřitel). Nesmíte to poplést. Vylučovací žaloba už se netýká exekutora, toho pouze informujete o výsledku řízení.
Nyní k důkazům. I když nemáte účtenky, stále není prohráno. Sepište čestná prohlášení, případně najděte svědky, kteří dosvědčí, že věci patří majitelům. Sousedy, známé, kteří Vás navštěvovali apod. Exekutor takové důkazy neuznává, ovšem soud musí. A nám, pokud chceme dosáhnout alespoň trošku spravedlnosti, jde vždy o to, vyvést rozhodování od svévolného soukromého podnikatele, alias soudního exekutora, k soudu, kde pracují méně zainteresovaní státní zaměstnanci.
Podle zpráv, které mám ze skupiny proti soukromým exekutorům bývá 70-80% vylučovacích žalob úspěšných. Napsat návrh na vyškrtnutí a poté za 14 dní vylučovací žalobu zabere sotva dvě tři hoďky práce a výsledek v podobě vyhraného sporu za to opravdu stojí.
Já sem nebudu dávat další vzory podání, je toho plný internet, ale zkusím alespoň malý apel. Lidi posílejte stížnosti, pište návrhy na odklady, na zastavení, na vyškrtnutí, podávejte žaloby. Věci se poté začnou spíše hýbat. Pasivita a čekání na osud je asi to nejhorší, co jeden pro sebe může udělat.
Troufám si tvrdit, že 100% exekucí u nás prováděných je pro své nepřiměřené náklady a často i metody, jež by se daly klasifikovat jako útisk či vydírání, jednoduše amorálních a postižený má nejen právo, ale dokonce povinnost nestydět se za to, že je bit skupinou racketeerů a bránit se (bez násilí bych prosil).
Závěrem snad jen zopakovat nadpis: "Lidé braňte se, jde to.". A čím více se nás bude bránit zlu, tím slabší ono zlo bude.  

 

Dluhy po zemřelém v ČR

Víte jak je to s dluhy po zemřelém? Co se stane, pokud jsou součástí dědictví i nějaké dluhy? Říká se, že do hrobu si s sebou nikdo nic nevezme. A platí to i pro vše co dlužíme. Jak se ale řeší, když má někdo zdědit dluhy po zemřelém?
Dluhy a dědictví

Když někdo zemře, tak pozůstalí po něm dědí v rámci dědictví nejenom majetek a peníze ale i dluhy nebo třeba půjčky a úvěry. Pokud se ale nyní děsíte, že budete muset platit vysoké dluhy po rodičích nebo jiných příbuzných tak nemusíte.

Pro dluhy a dědictví totiž platí, že je můžete odmítnout. Není to ale tak, že byste mohli odmítnout pouze dluhy a zbytek si ponechat. Můžete přijmout vždy buď celé dědictví (tedy jak dluhy, tak i majetek nebo odmítnout vše.

Pokud se rozhodnete přijmout dědictví s dluhy, pak je zde ještě jedna výhoda. Za dluhy po zemřelém totiž budete ručit pouze do celkové výše dědictví. Jednoduchý případ. Pokud vám po zemřelém náleží dědictví, které zahrnuje třeba dům v ceně jeden milión korun a současně i dluhy ve výši dva milióny korun, pak vy rušíte za dluhy pouze do výše toho jednoho miliónu, víc platit nemusíte.
Dluhy po smrti

Pokud tedy máte zdědit dluhy po zemřelém, vyplatí se dobře si spočítat, kdy se vyplatí dědictví přijmout a kdy lepší ho odmítnout (takzvané zřeknutí se dědictví).
Dluhy po zemřelém manželovi

Po zemřelém manželovi dědí manželka a děti. Pokud je například součástí dědictví nějaký dům, 50% domu připadá manželce (společný majetek manželů) a druhá polovina se řeší v rámci pozůstalosti. O tu se pak dělí manželka a jeho děti rovným dílem. To platí i pro dluhy. Každý z dědiců pak má právo se zřeknout, odmítnout přijmout celé dědictví. V takovém případě se pak jeho podíl dělí mezi ostatní dědice.

 

 

Exekuce na bankovní účet v ČR

Víte, kolik vám musí zůstat peněz, pokud je nařízena na exekuce na bankovní účet? A co dělat pokud vám exekutor zablokuje všechny peníze a vy nemáte ani korunu? Jak se můžete bránit?
Exekuce na účet v bance


Při provádění exekuce (tedy vymáhání nezaplaceného dluhu, neuhrazené půjčky či jiné pohledávky), má exekutor několik možností, jak z vás dostat peníze:

Exekuce na plat (nebo jiné příjmy) = může vám být zabaveno vše, co si vyděláte. Jediné co vám zůstává, je nezabavitelná částka. Exekuce může být provedena i na důchod, podporu pro nezaměstnané, přídavky na děti a jiné dávky
Exekuce na bankovní účet = exekutor také může nařídit bance, aby vám zablokovala peníze na účtu až do výše jeho pohledávky
Exekuce majetku a nemovitostí = exekuce také může být provedena zabavením movitého majetku nebo nemovitostí

Co vám musí zůstat u exekuce na BÚ

Pokud exekutor nařídí provedení exekuce na bankovní účet, jediné peníze, které vám musí zůstat je částka, která odpovídá dvojnásobku životního minima. (podívejte se jaké je životní minimum 2011). Toto platí i pro exekuce na bankovní účet.

Dříve se stávalo, že exekutor zablokoval účet v bance, a dlužníkovi nezůstala ani koruna. Již od poslední novely zákona, má ale dlužník nárok na to, aby si z bankovního účtu vybral částku, která odpovídá dvojnásobku životního minima, tedy 6252 Kč. Tyto peníze z účtu v bance, ale můžete vybrat pouze jednou za celou dobu trvání exekuce.

Není to tedy tak, že byste si každý měsíc mohli vzít tuto částku. Peníze dostanete pouze jednou. Stejné pravidlo pak platí, i když vám exekutor přijde zabavit věci k vám domů- Pokud zde máte nějaké peníze v hotovosti, pak vám exekutor musí ponechat stejnou částku 6252 Kč a zbytek může zabavit
Exekuce na bankovní účet a plat současně

Toto je asi nejhorší situace, která může dlužníka potkat. V zaměstnání mu zabaví část platu, a zůstane mu pouze nezabavitelná částka, kterou zaměstnavatel pošle na bankovní účet.

Pokud ale exekutor nařídí provedení exekuce i na bankovní účet, dlužník se k tomu co, mu zůstalo z platu nedostane. Hodně lidí, co se dostane do problémů s dluhy, nevěří tomu, že jim opravdu nic nezůstane. Každý si myslí, že má nárok na nějaké minimální peníze, které mu musí vždy zůstat. Ale není tomu tak.
Exekuce na bankovní účet = nic vám nezůstane

Tyto situace již několikrát řešil i ochránce lidských práv v ČR (ombudsman) a zatím nedošlo k žádné změně. Situace je prostě taková, že pokud je u vás současně exekuce na bankovní účet a exekuce na mzdu, tak jediné na co máte ze zákona nárok, je právě těch 6252 Kč, ale pouze jednou. Pokud by exekuce na bankovní účet trvala třeba i půl roku, tak na žádné další peníze nemáte podle zákona nárok.

Jediné řešení je vybrat z účtu 6252 Kč a následně se domluvit se zaměstnavatelem, že vám zbylé peníze z platu dával v hotovosti nebo posílal složenkou.  

 

Vaclav Tengl Exekutor se nepta nikdy dluznika rovnou ho okrade ani invalidy Exe,neresi zablokuje ucet a krade !!! JUDr,Smekal porusil vladni narizeni c.595/2006Sb,a invalida vice jak 120 dni trpel nemel na leky jidlo najem Exekutor se mu jen posmival !!

TADY JE KRÁSNĚ VYSVĚTLEN BANKROT A INSOLVENCEhttp://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html 

PODMÍNKY PRO ODKLAD EXEKUCE

Nesplníte-li zákonné podmínky, exekuce odložena nebude. Které to jsou? O odklad exekuce můžete požádat ze dvou důvodů:

A) Bez své viny jste se ocitli přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro vás nebo pro členy vaší rodiny zvláště nepříznivé následky. Zároveň nesmí být oprávněný (ten, komu dlužíte peníze) odkladem exekuce vážně poškozen.

Všechny tyto podmínky musí být naplněny současně! Chybí-li jen jedna z nich, exekutor ani soud exekuci neodloží. V praxi často nebývá naplněna dočasnost (přechodnost) tíživé situace dlužníka – tj. sice jste v tíživé situaci a vašim dětem hrozí, že spolu s vámi přijdou o střechu nad hlavou, ale máte tak vysoké dluhy, že je při svém příjmu budete splácet i několik desetiletí, takže o dočasnosti nemůže být ani řeč. A samozřejmě si nesmíte situaci zavinit sami.

B) Je-li pravděpodobné, že exekuce bude zastavena. Podmínky pro zastavení exekuce (tj. její definitivní ukončení) uvádí ust. § 268 o.s.ř. V tomto případě má odklad exekuce "překlenout" dobu do jejího zastavení a ochránit tak majetek dlužníka.

O odkladu exekuce podle bodu A) se rozhoduje na návrh, o odkladu podle bodu B) i bez návrhu. Samozřejmě i tehdy, nasvědčují-li okolnosti tomu, že exekuce bude zastavena, je velice žádoucí projevit aktivitu a podat návrh na její odklad.

2
NÁVRH NA ODKLAD EXEKUCE

Návrh na odklad exekuce zašlete exekutorovi. V návrhu označte oprávněného a povinného, uveďte spisovou značku usnesení, kterým byla exekuce nařízena, popište důvody odkladu exekuce a označte a přiložte důkazy, které prokáží vaše tvrzení (např. výpověď z práce, potvrzení ošetřujícího lékaře o špatném zdravotním stavu atd.)

Dbejte na to, aby byl návrh srozumitelný a určitý. V opačném případě exekutor návrh odmítne.

3
POSTUP JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ

Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů.

Nevyhoví-li vám ani soud, můžete se proti jeho rozhodnutí do patnácti dnů odvolat.

4
STOPKA PRO EXEKUTORA

Výhodou je, že do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nesmí činit žádné úkony směřující k provedení exekuce. To ale neplatí, jde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva a dáte tehdy, uplatňuje-li dlužník v návrhu na odklad exekuce stejné okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto.

Odložení exekuce má chránit dlužníka v tíživé životní situaci, ale nemá být prostředkem neúměrně zatěžujícím oprávněného.

 A jak je možné toto? 

 

Údajně si nepůjčila, ale dluží 853.492,-Kč

Začíná to od 01:05 minuty.

http://www.barrandov.tv/video/25733-nase-zpravy-19-10-2014 

 

*****

Věřitel mě zažaloval a soud (rozhodčí soud) mi přikázal zaplatit 

 

dluh, který je již dávno promlčený, jak je to možné?
I když věřitel podá na dlužníka žalobu o zaplacení dlužné částky, která je už dávno promlčená 
(promlčecí lhůta je v tomto případě tříletám u finančních pohledávek desetiletá) a žaloba splňuje všechny náležitosti, soud žalobě 
vyhoví. Nicméně dlužní má právo se bránit. Vyjádřit se k podané žalobě (v případě 
rozhodčího řízení je vyzván rozhodce k vyjádření), popř. podat odpor.

Soud nemůže žádné ze stran v řízení “napovídat“, tudíž v tomto případě strana 
žalovaná musí převzít iniciativu a uplatnit svoje práva.

*****

ŽÁDOST O BEZÚROČNOU PŮJČKU

Okresní úřad Třebíč
referát sociálních věcí
Třebíč
V Třebíči dne 18. 4. 2001

Věc: Žádost o bezúročnou půjčku

Podle ust. § 57 vyhl. č. 182/1991 Sb.
žádáme
o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 12 000,– Kč.
Odůvodnění:
Oba jsme v současné době bez zaměstnání, jsme řádně hlášeni na Úřadu práce v Třebíči, přičemž nám bylo po uplynutí podpůrčí doby ukončeno poskytování dávek podpory v nezaměstnanosti. Oba jsme poživateli dávek sociálního zabezpečení. Ve společné domácnosti s námi žijí naše tři děti, a to syn Petr Hladký, nar. 25. 10. 1980, student právnické Fakulty MU v Brně a syn Martin a dcera Jana, nar. 15. 9. 1985, studenti gymnázia v Třebíči na ulici Podlesní. Všechny děti jsou studující a připravují se na budoucí povolání. Společně obýváme pronajatý byt 3+1, který je ve vlastnictví obce, nevlastníme žádnou nemovitost. S výjimkou zařízení bytu jsme zcela nemajetní. Nemáme žádné osoby blízké ani osoby, které by k nám byly povinovány výživou.
Vzhledem ke shora uvedenému žádáme o poskytnutí půjčky ve výši 12 000 Kč, kterou hodláme použít na zakoupení ledničky, kdy původní je již neopravitelná. Půjčku bychom se smluvně zavázali splatit nejpozději do pěti let od jejího poskytnutí, v pravidelných měsíčních splátkách.
Prohlašujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Jsme si vědomi právních následků nepravdivého čestného prohlášení.


Marie Hladká Petr Hladký,
r. č. 605212/1458, OP: CD 124785 r. č. 600928/1412, OP: DH 145726,
trvale bytem Benešova 1, Třebíč trvale bytem Benešova 1, Třebíč
občan ČR občan ČR

 


Okresní úřady mohou poskytovat bezúročné půjčky občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a kterou mohou pomocí půjčky překonat a nemohou půjčku získat jinak. Po právní moci rozhodnutí o půjčce okresní úřad uzavře s občanem písemnou smlouvu obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a výši splátek. Bez uzavření této smlouvy nelze půjčku poskytnout. Půjčka v hotovosti nebo účelově vázaná může být občanu poskytnuta nejvýše do 20 000 Kč za podmínky, že se ve smlouvě zaváže splatit ji nejpozději do pěti let od jejího poskytnutí.
Žádost o bezúročnou půjčku nemá předepsanou formu a lze ji podat i neformálním dopisem, který musí být vlastnoručně podepsán, avšak podpis nemusí být úředně ověřen. Doporučuji ji však vypravit s vykázaným doručením nebo předat osobně na podatelně úřadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně frekventované správní řízení, nelze v praxi vyloučit ani tiskopisy na konkrétních okresních úřadech.

*****

Můj příjem je cca 7.000,-Kč měsíčně, což je nezabavitelná 
položka, současně nevlastním významnější majetek. Může být 
exekuce proti mně pozastavena?
Exekutor, resp. soud by měl v tomto případě exekuci sám bez návrhu zastavit, pro 
nemajetnost. Pokud by dlužník v tomto případě podal žádost, nemá na kladné vyřízení 
automatický nárok. O nevymahatelnosti musí vždy rozhodnout exekutor, který exekuci 
vykonává. 
Ustanovení zákona č. 99/1963 Sb. (§ 268 ods. 1 písm. e) občanského soudního řádu 
říká: „Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že 
výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.“ Výkonem 
rozhodnutí se v tomto případě myslí exekuce. Pokusí-li se exekutor prodávat téměř bezcenný 
majetek a výtěžek z tohoto prodeje nepostačuje ani na úhradu nákladů exekuce, je vhodné, 
aby návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti podal i sám dlužník.
Zastaví-li soud z tohoto důvodu výkon rozhodnutí (exekuci), může oprávněný podat 
návrh na nařízení exekuce znovu. Může tak učinit dokud neuplyne promlčení lhůta 10 let ode 
dne, kdy mohla být exekuce nařízena poprvé (ode dne, kdy dlužník porušil exekuční titul, 
tedy nesplnil to, co mu bylo soudem stanoveno).

***** 

parlament jedná o novele e.ř. konkrétně o tom že exekutoři budou muset respektovat rozdělení majetku manželů (smlouvy, s.rozhodnutí apd) takže nezadlužený manžel bude více chráněn, zřejmě jde o : Podle schváleného návrhu má dojít ke změně § 262a občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“)[1], který ve větě druhé stanoví, že za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl rozhodnutím soudu nebo smlouvou změněn zákonný majetkový režim manželů. Návrh zcela ruší první větu ustanovení § 262a o. s. ř., neboť jeho znění bylo v rámci rekodifikace soukromého práva přesunuto do § 731 a § 732 občanského zákoníku. Stěžejní změnou je zápis listiny měnící zákonný majetkový režim manželů (dále jen „listina“)[2] do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Seznam“), tedy veřejného seznamu, který je nově od 1. 1. 2014 veden Notářskou komorou České republiky. Pakliže totiž manželé (v případě změny zákonného režimu) nechají tuto listinu do Seznamu v souladu s § 721 občanského zákoníku zapsat, vychází soud při nařízení výkonu rozhodnutí právě z obsahu listiny. Tedy, soud rozhodne o nařízení výkonu rozhodnutí na majetek v rozsahu odpovídajícím společnému jmění manželů upravenému smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu. Ustanovení § 262a odst. 2 o. s. ř. však zároveň stanoví, že soud z obsahu listiny obligatorně vychází pouze v případě, že jde o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po zápise této listiny do Seznamu nebo v případě, že jde o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu a oprávněný s tím zároveň vyslovil souhlas. Tato úprava samozřejmě směřuje zejména k ochraně zájmů osob oprávněných, avšak zároveň by měla přimět manžele, jejichž majetkový režim je odlišný od „klasické“ zákonné úpravy, aby tyto listiny do Seznamu nechali zaevidovat. Neboť podle § 262a odst. 3 lze v ostatních případech nařídit výkon rozhodnutí i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim změněn. Podle této úpravy by tedy soud, stejně jako podle dosavadního platného znění § 262a o. s. ř., ke změně manželského majetkového režimu nepřihlížel. Těmito „ostatními případy“ jsou myšleny právě zejména případy, kdy v Seznamu žádná listina evidována není nebo sice evidována je, ale závazek vznikl před zápisem této listiny do Seznamu a oprávněný nevyslovil se změnou režimu souhlas.[3]

 

Oproti platné úpravě v § 262a odst. 2, který novela ruší, počítá návrh pouze s možností postihu pohledávky z účtu manžela, a to v omezeném rozsahu. Podle důvodové zprávy „se jedná o snahu vyvážit ochranu manžela povinného, který si ani nemusí být vědom existence titulu pro výkon rozhodnutí.“ Na druhou stranu je potřeba poskytnout ochranu věřitelům, jejichž práva by mohla být, v případě nemožnosti postihu účtu manžela povinného, na kterém se nacházejí i prostředky spadající do společného jmění, zkrácena. Manžel povinného však může postupem podle navrhovaného § 262b odst. 2 o. s. ř. žádat zastavení výkonu rozhodnutí, pokud na účtu nejsou ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak spadaly do společného jmění manželů. Má však povinnost toto tvrzení dokázat, v opačném případě se v souladu s větou druhou tohoto ustanovení má za to, že peněžní prostředky na účtu manžela do společného jmění spadají. V tomto směru je nutné doplnit, že novelizovaná úprava § 58 odst. 2 exekučního řádu počítá se subsidiaritou postižení účtu manžela povinného ve vztahu k účtu povinného, a to v případě, že peněžní prostředky na účtu povinného k výkonu rozhodnutí nepostačují.
Neméně podstatným ustanovením je též § 262b odst. 1, jež má nahradit dosavadní ust. § 267 odst. 2 o. s. ř. Manžel povinného se podle něj může domáhat zastavení výkonu rozhodnutí v té části, v níž je výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští jiný právní předpis nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout vůbec. Návrh novely se tak přiklání k možnosti zastavení výkonu rozhodnutí oproti platné úpravě preferující excindační žalobu. Tento postup je zcela jistě záměrem, neboť by mohl vést k urychlení celého řízení, a to v porovnání s nemálo využívaným institutem vylučovací žaloby. Odraz tohoto ustanovení lze nalézt i v plánované novele § 55 odst. 1 exekučního řádu, podle níž exekutor návrh na zastavení exekuce do 7 dnů od jeho doručení postoupí společně s exekučním spisem exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne. Nezapomeňme však také na ustanovení § 732 občanského zákoníku, podle nějž může být společné jmění postiženo jen do výše, kterou by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, a to za předpokladu, že dluh vznikl jen jednomu z manželů proti vůli druhého a ten nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl. I v tomto případě by manžel povinného postupoval cestou návrhu na částečné zastavení výkonu rozhodnutí, a to podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
[1] viz § 42 exekučního řádu podle návrhu novely. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Dostupné z:https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9HEJVMQO
[2] smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu
[3] důvodová zpráva k návrhu zákona, dostupná z:https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9HEJVMQO 

15.12.2014: http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/mate-bydliste-na-urade-ministerstvo-chysta-zmenu-v-prebirani-dopisu.html jak na doručování dopisů, jste-li kupříkladu v nemocnici: http://www.novinky.cz/domaci/356367-dcera-bojuje-o-zivot-matka-s-uredniky.html

 http://polanecky.blog.idnes.cz/c/438404/Exekutorske-zne.html 

http://www.mesec.cz/clanky/soud-rada-exekuci-je-vedena-neplatne-jak-zjistit-jestli-to-neni-i-ta-vase/

Pablo Stefano pro všechny diskutující .. i kdyby přišli vykonavatelé s polici, nemá právo vstup do obydlí ani vykonavatel, ani policie, i když policie je úřední osoba, neboť ta může vstoupit i násilně do obydlí pouze v případě, že by se jednalo o podezření ze závažného trestného činu, což v případě exekuce takovým činem není a i kdyby jste policii pustili dovnitř, vykonavatelé tam nesmějí !!!!!! 

10.3.2015: Stát podporuje exekutory. Nezabavitelná částka – tedy suma, kterou vám exekutor, kdyby čert na koze jezdil, z příjmů sebrat nesmí, je od ledna nižší.http://www.penize.cz/exekuce/298118-veritel-jasa-dluznik-breci-exekutor-bere-vic-nezabavitelna-castka-v-roce-2015?utm_source=newsletter_d&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

15.4,2015 http://www.novinky.cz/domaci/366997-trvaly-pobyt-bude-muset-odpovidat-mistu-kde-lide-opravdu-ziji-navrhuje-ministerstvo.html 

 

Ministr spravedlnisti Robert Pelikán:
na oddlužení by měl dosáhnout každý bez ohledu na to, kdo za jejich dluhy může A bemajetným by měl právníky platit stát.
http://www.pravo.cz/img/titul14042015.jpg

http://www.novinky.cz/domaci/366394-ustavni-soud-se-postavil-proti-zpetnym-exekucim-na-majetek-manzelu.html

 Iveta Vilímková: Hlava musí vstřebat informace, které jsem se dozvěděla na pojišťovně, kde mi bylo oznámeno, že mi exekutor nechal ZRUŠIT penzijní pojištění (ne že si z něj ztrhnul palmáre), které bylo uzavřeno v 90. letech a už nikdo a nikdy mi nenastaví obdobné výhodné podmínky. Můj správce všech našich rodinných pojistek mi roky brání to zrušit, protože nic výhodnějšího prostě nikde nastavit nelze 

Emotikona frown A co je na tom všem nejhorší? Že pojišťovna neví, co si vlastně chce ztrhnout. A teď opět nastává podivný právní šmodrchanec, protože on tu výpověď dal 6.10.2014, ale tento příkaz mu soud zrušil a výpovědní lhůta je půlroční. Doběhla ta výpovědní lhůta 6.4.2015 nebo nedoběhla, protože měla nová začít běžet 17.12.2014? Prý mu chybí dodat jen jediný doklad a to nabytí právní moci nahrazení projevu vůle dlužníka. Jenže, co to v daném případě je? Kdo o tom rozhoduje? Exekutor nebo Soud? A kdy tomu nabíhá právní moc? Paní na pojišťovně o tom nic víc neví. 
Už od července 2016 jsem měla mít nárok na výplatu výsluhové penze a od října 2018 mi nabíhal nárok na výplatu starobní penze a když to teď ten gauner zrušil, tak jsou ty roky vlastně vyhozený pánubohu do oken, že ....? Emotikona frown
A další právní otázka? Když to tímto způsobem exekutor provede a zruší vám pojištění (jedno jestli penzijko nebo životko) a vás v okamžiku, kdy to pojišťovna učiní a zruší to, srazí auto, tak je pojistné plnění z následku smrti asi v loji, co....? Chápete ty hrůzné důsledky, které to může mít? Navíc v tomto případě pojišťovna neprovedla na podzim změnu mojí adresy, takže zbytek peněz by zůstal zabitej ve slonžence putující na již neexistující adresu. A platí již to, o čem se jednalo ve sněmovně, že exekutor na penzijko nesmí? Od včera je jisté, že teď už určitě ne, protože tam byl limit 30000 korun. Tak a teď si babo hlavu lam .

 

2.5.2015 Posun k lepšímu: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/exekutor-uz-nebude-brat-prijmy-manzelum-dluzniku-casteji-prijde-k-nim-domu-1185589#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news 

15.4.2015: http://www.novinky.cz/domaci/369347-penzista-ma-platit-potreti-za-znameho-ktery-zahynul.html - obraťte se na finančního arbitra, jste-li pronásledováni neprávem. 

Jan BRezáni: sp.zn.I.ÚS 2356/07

odkaz na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Van der Mussele proti Belgii (rozsudek ze dne 23. listopadu 1983). Ve stanovisku se konstatuje, že osoba zapsaná do seznamu exekutorů svým návrhem na zápis a provedením zápisu do seznamu dává souhlas s prováděním činnosti exekutora a s tím spojenými riziky, k nimž náleží i riziko, že ne ve všech případech dosáhne exekutor uspokojení svých zákonných nároků. 

 

Proboha, tak to vypadá, že prodej nemovitosti nebude následovat až od dluhů 50 tisíc, již to bylo strašné, ale jižř  od dluhů  30 tisíc, šílené: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/302872-poslanci-chteji-zarazit-exekuce-posteli-a-detskych-hracek/ poslouchají se ti poslanci (a televizní moderátoři) někdy? 

Následující příliš eufemistický nadpis neberte vážně, článek ale za četbu stojí: http://www.exilovenoviny.cz/articles/2013/01/22/soukromi-exekutori-konci-milionum-cechu-se-konecne-ulevi 

INSOLVENČNÍ ZÁKON 2015 úplné znění: http://zakony.centrum.cz/insolvencni-zakon

8.82015 Iveta Vilímková: Takže máme člověka, který má již schválenou insolvenci (což není až tak častý jev, protože jsme s kolegyní z poradny už pěkné řádce lidiček pomáhaly, aby jim byla přiznána, ale neprošli insolvenčním řízením, protože to prostě a zkrátka není pro každého) a najednou po třech letech obálka a návrh na výkon exekuce. To samo o sobě člověka hned zarazí, protože tady je něco špatně 

Emotikona frownTakže první, co chci tak nějak doručit maretiály k prostudování. A z toho hned se začne skládat ta mozaika. Exekuční titul je o tři měsíce starší než rozhodnutí o insolvenci (jak se posléze dovím), ale doporučení ať se zavolá insolvenčnímu správci, bylo příhodné a než se dočtu k závěru rozhodnutí a tudíž i datu, tak už máme potvrzeno i insolvenčním správcem, že exekutor má smůlu, protože prostě a zkrátka nepřihlasil pohledávku do insolvenčního řízení. A teď proč vás tím vlastně zatěžuji. No prostě proto, že další exekutorský prase se pokouší do právní moci dostat něco, co je nevymahatelné a jen díky obrovskému štěstí, že dopis skončil ve sféře vlivu adresáta a ten adresát čte "bláboly" jakési Vilímkové na facebooku, prostě exekutorovi sdělí to, co samozřejmě exekutor ví, že je zde uplatněna insolvence a on nemá nárok, protože pro svého klienta pochybil a jeho pohledávku nepřihlásil. Ovšem, kdyby obesílaná osoba na poště zásilku nevyzvedla (je léto, může mít v práci dovolenou a být někde u příbuzných na chalupě, schválně nepíšu u moře) nebo se nedomluvit s Vilímkovou a nechat prošvihnout osmidenní lhůtu, a tato exekutorská prasárna se stane pravomocnou a vymahatelnou a téměř s nulovou šancí na to, jí vyhrát. Proč? No přeci proto, že jediný zákon v českém právu, který porušuje zásadu dvojinstančnosti je přeci exekuční řád. Stejně jako jediným předpisem, který neřeší pochybení exekutora či jeho úmyslné nezákonné jednání, je opět exekuční řád. 

 

26.11.2015: 

Co se děje po prodeji nemovitosti v dražbě? Pokud má něco zbýt, někteří exekutoři se nepřihlásí do rozvrhového řízení a tudíž nejsou vyplaceni automaticky z prodeje bytu, exekuce trvají. 
Nežli dojde na výplatu peněz přebytku, tak vám tito exekutoři pošlou nějaké rozhodnutí o nákladech v jejich řízení s upozorněním, že nesmíte peníze z prodeje bytu co zbyly převzít. Ale tady si kladu otázku, nesmíte s penězi nakládat, anebo si je skutečně nesmíte ani vyžádat? 
Tedy pokud máte exekuce, nesmíte si převzít ani váš plat? Kdo zaplatí tedy daň z příjmu? 
Exekutor, který schovává vaše peníze a exekuci ukončil přece nemá žádné instrukce soudu a nemůže něco vykonávat svévolně, pokuid ukončil řízení. 
Nemá například oprávnění, aby ty peníze rozesílal ostatním exekutorům, protože by ho k tomu musel určit soud, ale pokud si peníze nechává svévolně, tak to by taky nešlo. 
Za prvé, proč mají růst náklady vám za tp, že exekutoři nešli k řízení, 
za druhé, jakým práve zakazují převzetí vlastního příjmu? 
Je to něco jiného, než s nimi nakládat a za třetí? 
Vy můžete uhradit dluhy jednotlivým exekutorům, pokud vám budou zaslány. Ale spácháte tím trestný čin, poněvadž nakládát s vyšimi penězi vám zakázali. Nejen, že vám exekutor zakáže poslat peníze jinému exekutorovi, ale také vám zakáže poslat peníze jemu samotnému, asi si musíte počkat, až se rozhodně, že dluh dostatečně narostl a exekutor si připsal další náklady. 
Tedy o prospěšnosti toho systému už se tu psalo víckrát, ale tohle se zatím neprobíralo, aspoň jsem si nevšimla, zase jeden z dalších triků.

 

 

 

8.2. 2017 pčipRAVIT OBYT ZA TŘETINU CENY KVŮLI DLUHŮM, KVŮLI LICHVĚ, JE PROTI DOBRÝM MRAVŮM, DŮLEŽITÝ JUDIKÁT ÚS: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100208?x=54&y=15&index%5B%5D=521889 

 

 

Český dokumentární film o exekucích a cestě z bludného kruhu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/215562262600003-exekuce/

 

 

15.3.2017 PROMLČENÍ EXEKUCE: 

http://www.mesec.cz/clanky/dluznik-ani-po-29-letech-nezaplatil-jak-dlouho-lze-vymahat-penize/?utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss
 
 
24.3.2017 - Osobní bankrot bude doufejme i pro ty, kteří nesplatí vůbec nic, právě půjde do parlamentu, tito lidé ale budou muset procházet osobním bankrotem déle. https://zpravy.aktualne.cz/finance/osobni-bankrot-pro-kazdeho/r~e4060716edd111e681eb0025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=recombee2&utm_term=position-0&redirected=1490019196
 
5.4.2017:  zajímavá data zde: http://denikreferendum.cz/clanek/24993-ceska-demokracie-je-v-exekuci Jarin Prokeš: "Zdravím a mám dotaz. Exekutor mě zablokoval řidičák. PČR mi ho následně na silnici sebrala. Řidičák potřebuji jako řidič z povolání. Jak ho dostat co nejrychleji zpět? A má vůbec na toto nárok? Jak se bránit?"
 
5.4.2017: Pořad 90´ČT byl o exekucích, minulých i budoucích, o změnách v zákonech  nových i budoucích: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/217411058130405/
 
 
Tady se můžete podívat, kteří poslanci a jak hlasovali o poslední šanci v této poslanecké sněmovně o zařazení bodu řádného projednání změny exekučního zákona o zavedení místní teritoriality dne 4.4.2017. Zde celé hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=65625
 
28.5.2017 Hynek Zat: "nejhorší je, že vymáhat i promlčený či "nevymahatelný" dluh JE legální. Stejně tak přátelé "lichva" už dávno vymizela z našeho právního řádu - dnes je to "podnikání těch šikovných"...
Jinak jen podtrhnu znovu sdělení Honzy - NIC nepodepisovat, ba ani NIC i neplatit na uvedený dluh od podobných společností, protože uznáním i jen malé části dluhu právně uznáte dluh CELÝ!!! A pohledávka, byť třeba celá smyšlená, je pak pohledávkou vymahatelnou!!!"
 
Robert Pelikán, ministr: Víte, že exekuci vyplývající z úvěrové smlouvy s rozhodčí doložkou je možné u soudu napadnout a případně i zrušit? https://t.co/FxMHuL0EQC
 
JUDr. Višváder zpronevěřil miliony a může dostat až 12 let vězení, zatímco to vypadá tak, že nějakej Franta jel v patnácti letech bez jízdenky a celá rodina se ocitne v dluhovém vězení až do vymření rodu. Přehnaný? https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/-problemovy-exekutor-visvader-se-priznal-ke-zpronevere-dalsich-milionu_201704111312_pholinkova
 
 
 říjen 2017 - člověk si říká, jak to, kvůli pár korunám prodívat bydliště, snad máme ošetřeno, že alespoń do 50 tisíc ne, takže, jak to? A nebylo by náhodou vhodné, kdyby ani při mnohem vyšší částce nikoliv? http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ombudsman-blesku/499967/exekutori-uradovali-pulka-domu-do-frcu-kvuli-par-korunam.html
 
29.11.2017 Zdá se, že tu máme průlom v dětských dluzích a exekucích a dětských děědických dluzích a exekucích: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000101129?x=67&y=11&index%5B%5D=585109 jednak bude xekutorská komora odpouštět, jednak tu je do budoucna úprava z roku 2014 (platná od 2016) o tom, že za ně mají platit rodiče, o dědění mají jednat opatrovnické soudy. 
 
27.12.2017: Trochu politiky - Za exekuce si můžete sami, říká zem,an, jen mi nějak z  tozho vypadlo, jak jsme zavilini, že s námi při exekucích není jednáno jako s lidmi! https://www.expres.cz/milos-zeman-za-exekuce-si-muzete-sami-dwi-/zpravy.aspx?c=A170915_121321_dx-zpravy_Neos
 
 

Chápete to někdo??? 
Dopravní podnik, tedy veřejný podnik, ne soukromý ale veřejný(!) podnik, aby vymohl pokutu za nezaplacených pár desítek korun, generuje bezdomovce jako na běžícím pásu, které pak za velkých nákladů všichni musíme sanovat ze svých daní! 
Jakou to má logiku? Kdo tady vyhrává?
"Fakta 
Dluhy u dopravního podniku Až 80 % respondentů, kteří mají nějaký dluh, uvedlo, že má dluh u dopravního podniku.""Právě dluhy jsou hlavní příčinou toho, že běžný Čech přijde o střechu nad hlavou a ocitne se „na ulici“. Pravděpodobnou příčinou bezdomovectví je nejen ztráta bytu nebo ztráta zaměstnání, ale hlavně zadlužení a finanční problémy, které předchozí dvě souvislosti doplňují. Jako jednu ze tří možných příčin bezdomovectví uvedlo dluhy a dluhové problémy asi 30 % všech dotazovaných. Přibližně 40 % respondentů uvedlo, že mělo nějaký dluh již předtím, než se z nich stali bezdomovci.Stejný počet lidí bez domova uvedl, že má dluhy nad 100 000 korun, pouze čtvrtina respondentů je zcela bez dluhů. Překvapivé přitom je, že nejvíce se dluhy týkají mladých lidí – tedy těch do 35 let, právě u nich jsou také dluhy nejvyšší." http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2165362-jak-ziji-cesti-bezdomovci-tri-ctvrtiny-z-nich-priznavaji-ze-maji-dluhy

4.1.2018: 

Téma 1. čísla KN roku 2018: Tomáš Koloc o tom, proč se za posledních deset let zdesateronásobil počet sociálních pohřbů bez účasti pozůstalých na útraty státu: „Úřednice shodou okolností otce znala, protože mu pomáhala s dojednáváním předčasného invalidního důchodu, který nastoupil dva roky předtím; ve svých 61 letech. Protože byla zpravena o tom, že na otcův důchod byla v důsledku dluhů uvalena exekuce (a protože jí byl, stejně jako většina lidí, kteří s ním přišli do styku, sympatický, a tyto sympatie jsem já zřejmě zdědil), důtklivě mě žádala, abych se rozhodně vzdal práva otce pohřbít, pokud vím o tom, že po něm zůstaly nějaké větší dluhy. Pro toho, kdo vypraví pohřeb, speciálně je-li přímý potomek, je totiž později velice těžké (až nemožné) vzdát se dědictví, zvlášť když proti němu stojí práskaní exekutorští právníci, kteří žijí z vymáhaných násobků částek, jež dlužil jeho předek.“ https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2018/1-2018/nechces-se-dostat-do-exekuce-nepohrbivej-zadluzeneho-otce

 

18.1.2018: Lze zastavit exekuci kvůli nemoci? https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-ekonomka/518576/lze-zastavit-exekuci-kvuli-nemoci-ptali-jste-se-odbornika.html

4.2.2018  Za dovolání nově platí exekuovaní 4000,- - kde je vzít, když vše je obstavené a zabvené, jsou tedy bez právní ochrany: http://tn.nova.cz/clanek/dovolani-u-exekuci-stoji-nove-tisice-advokati-nechapou.html

AKTUALIZOVANÝ ROZCESTNÍK NA DALŚÍ BLOGY O EXEKUC9CH: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/noticka-o-exekucich

9.4.2018. 

Denisa Rohanová: "Nejvyšší soud dnes zamítl dovolání Profi Creditu který se bránil tomu,že lze zastavit exekuci kvůli závislosti rozhodce na úvěrové společnosti!!!! Takže máme nový důvod pro jejich zastavení!!!"

Měl by být rozšířen seznam nezabavitelných věcí: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Snemovna-asi-rozsiri-seznam-veci-ktere-exekutor-nesmi-zabavit-369961

Soudy vracejí poplatky: https://zpravy.idnes.cz/exekutori-dluznici-soud-vraceni-poplatky-rozhodci-dolozky-pq5-/domaci.aspx?c=A180413_213020_domaci_pmk#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&https://zpravy.idnes.cz/exekutori-dluznici-soud-vraceni-poplatky-rozhodci-dolozky-pq5-/domaci.aspx?c=A180413_213020_domaci_pmk#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci

 

K  roku 2018 327 miliard na 860 exekuovaných dává 394 000 průměrně na každého exekuovaného: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/o-exekutorske-numeromanii-nedostatku-politickych-lidru

26.5.2018 Nejlepší návrh  k exekucím od minulé vlády je stále ještě hrozbnu pohromoiuz, a to ani nezmiňujeme, že si člověk bude muset uškudlit na samotnou insovlenční žádost 90 tisíc navíc:  http://www.spr-rsc.cz/541-exekustan-chysta-krutejsi-insolvence.html ačkoliv:vúvaze je i pouze dvouletá oddlužovací lhůta pro důchodce.

Os_Waha:"Tak teď, jak je to v Německu?

Při dluzích, pokud máte obstavený účet, požádáte o odblokování do výše stanovené zákonem a od té chvíle máte možnost z účtu vybrat měsíčně garantovanou částku ve výši cca 1100EUR. Je to o něco málo víc, nevím přesně. 
Tedy srovnání, z účtu v ČR máte právo čerpat jen jednou, a to cca 6150,-kč. A v tom jsou ty rozdíly a dopady na společnost a dlužníka. 
Ano, dluhy se musí platit, ale ne za cenu, že se dlužníci dostanou do větších dluhů, než měli původně.

Nechci tím obhajovat, že dlužník nemá dluh uhradit, ale musí mít normální životní podmínky, aby mohl pracovat. 
Musí platit svůj závazek, ale současně musí hradit i běžné životní náklady, jinak vznikají další dluhy.

Navrhuji sdílejte, ať se o těch rozdílech začne aspoń mluvit."

Marian Junior Velas:"Stěhovat se když máte exekuci já problém. Nejde jen o to, že často nemáte nárok na jakoukoliv finanční pomoc státu, nebo o to, že vás pronajímatel může kvůli exekuci odmítnout. Ale bez trvalého pobytu často neseženete ani praktického lékaře, nebo zubaře." https://www.lidovky.cz/dluznici-si-kupuji-virtualni-trvalou-adresu-aby-se-vyhnuli-zabavovani-majetku-finta-ale-fungovat-n-il2-/noviny.aspx?c=A180424_215841_ln_noviny_ele

1.6.2018 Denisa Rohanová:" do konce roku by měla být připravena brožura pro výkon mobiliárnich exekucí, a tím budou jasně dány další mantinely, pro jejich zákonný výkon a Policie zde bude skutečně pro obě strany a ne jen pro exekutory! Konec hlášen"

 7.7.2018 Jan Cverčko Přidej k oblíbeným

Zákon č. 120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Je to nedávno co jsem mluvil s jednou známou. Půjčila si 100.000 na zařízení bytu. Splatila 70.000 Kč. Přišla o práci a banka ji vypověděla. Soud nařídil splátky, tak aby smlouva skončila v den, který byl sjednán 14.000 Kč. Její plat však byl 15.000 Kč. Takže výstupem byla exekuce. Exekuci splácela přesně 20 let.
Dneska má klidnější spaní, ale bohužel toto se na ni podepsalo po zdravotní stránce.
Je však ráda, že důchod si užije v klidu.

Tohle v jiných státech neexistuje jen v téhle zemi. Zeman dnes svůj díl viny zapírá, ubožák........

19.8.2018 Řada exekucí je neplatná,  oběti se však musí bránit! https://www.e15.cz/finexpert/pujcujeme-si/spousta-exekuci-je-neplatna-obeti-se-ale-museji-branit-1333038?key1=FB&key2=e15

 Pavel Karabinoš: "Může mi někdo vysvětlit, podle čeho exekutor stanoví cenu dražené nemovitosti? Mám znalecký posudek na část pozemku, kterého se hodlá zmocnit exekutor. Avšak znalecký posudek co mám já je o půlku vyšší než co stanovil exekutor. Z čeho vychází exekutor nepíše .

Pepa Novák " V České zemi pro exekutora neplatí ani ústava, tak proc by ho měl zajímat nějaký znalecký posudek?? Hodnota majetku je 750 tisíc. On ji ohodnotí na 300 tisíc. Pak to prodá za 200 a věřitel nedostane ani korunu. Všichni si namasti kapsu a dluh zůstane neumoreny. To je realita v Čechách.

Jiří Jurosz: "Většinou si to nechá ohodnoti svým kamarádem znalcem a vždy je znalecký posudek o 50% nižší než znalecký posudek Vámi dodaného znalce či znaleckého posudku při koupi či dědictví. Můj případ a cena nemovitosti se odlišovala o 423 000.A jinak,řešení není na tyto hajzly není zákon!! Celkově prasárna!!"......

 

19.10.2018 T-mobile vymáhal již  uhrazené dluhy: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/t-mobile-dostal-od-ctu-pokutu-pul-milionu-za-agresivni-prakt/r~152452fad21711e8b3e20cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2Nr-FOIs0XGUX7Hbf9yVPzvZdCZJzA1-EkXYqLosfSgpDxwOCqzyQoiGg&redirected=1539951772

 

 

DLUHY DO 2000 se již nevymáhají exekučně! 

došlo však k novému krmení exekutorů: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/legislativni-zmetek-ktery-jiste-zpusobi-radu-infarktu

26.10.2018 Jak to poslední tři roky chodí s (ne)doručováním: https://www.youtube.com/watch?v=dca2gZ7sMeE&fbclid=IwAR231Uccn7UZFwypew7nCo6BIOGdmjARaDWak_n8iWvt4tQmC8upwbF9fm0

6.11.2018 Technika záchrany z exekuce, jež se k nám dostává z Francie: https://m.zpravy.tiscali.cz/zachrana-dluzniku-pred-exekuci-prodej-dum-splat-dluhy-a-kup-ho-zpet-za-stejnou-cenu-290970?fbclid=IwAR1Q8A0ryjQKx2g2lcGW4trBrXsW_wrg4bULMk4kHzizvTjyGdAAOtpAsqM

7.11.2018 

Vážení povinní, je třeba si uvědomit, že drtivá většina z Vás se do zde mnohokrát popisované situace nedostala zásluhou exekutorů ale především již v minulosti zavedeným OSŘ se všemi jeho dopady na občany této země. Tehdy schválené OSŘ (nejsem právník ale také povinný s velkou zkušeností...). Tento Občanský soudní řád obsahuje právní paradoxy nad kterými se pozastavil nedávno dokonce soudce vrchního soudu. Mezi největší parády patří totiž ono často zapomínané doručování písemností takzvanou "fikcí". Je to nástroj který umožňuje doručit dopis komukoliv bez toho aby jej zkutečně převzal... Tedy člověk může obdržet výzvu k úhradě nedoplatku, předvolání k soudu, rozsudek soudu, návrh na exekuci, návrh na výkon rozhodnutí, zahájení exekuce atd. Řeči o datových stránkách neberte vůbec vážně, znám člověka kterému kvůli 80 tisícům obstavil exekutor dům. On se soudil, že mu nebylo doručeno do datové schránky kterou už v tu dobu prokazatelně měl a co myslíte? Prohrál soud o neplatnost exekuce či jak se to jmenovalo... Tedy páni politici přijetím výše jmenovaného zákona tuším z roku 2010 ušetřili soudům starosti s doručováním a současně vytvořili živnou půdu pro exekutorskou sebranku. Je třeba totiž řešit zkutečnou příčinu a nikoliv jen následek. Zajímavé by také bylo nahlédnout do statistik na počty exekucí před a po zavedení tohoto ne-řádu.

Petr Pešek
 
 
Pozor, rok 2008 - a za deset let se nic nezměnilo, musíme udělat precedens u mezinárodního soudu: 

Pozor rok 2008
Baxa ale tvrdí, že v návrhu zákona jsou zásadní nedostatky. Změny jsou podle něj v rozporu s ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces a i v rozporu s evropským právem.

Exekutoři nejsou nezávislí
"Není možné, aby o stížnostech na nesprávný postup exekutora rozhodoval sám exekutor. Soudní exekutoři nemohou být považováni za nezávislý a nestranný soud, dokud budou moci přijímat úplatu od věřitele nad rámec zákonem stanovené odměny a dokud nebude dostatečně zajištěna kárná odpovědnost exekutorů v případě jejich vážných pochybení," uvedl Baxa, který své námitky napsal v dopise ministru spravedlnosti.

V připomínkovém řízení proto Nejvyšší správní soud vyslovil zásadní nesouhlas s novelizací.

Podle návrhu zákona dlužník nebude moci podat odvolání proti nařízení exekuce, což dosud mohl. O návrhu na odložení exekuce má rozhodovat sám exekutor.

Pokud je exekuce prováděna neoprávněně nebo nesprávně, dlužník se bude moci bránit (navrhnout její zastavení) pouze do osmi dnů od okamžiku, kdy se o ní dozví. O návrhu má rozhodovat sám exekutor.

Dojde i na manželky?
Exekutor bude moci zabavit i peníze na účtu manžela či manželky dlužníka. Nyní může zabavit pouze peníze na účtu dlužníka samotného.

Soudní exekutoři budou mít imunitu vůči trestnímu stíhání. Nebude je možné obvinit z trestného činu, dokud s tím nevysloví souhlas ministr spravedlnosti

"Navrhovaným zásadním změnám, které se dotknou statisíců občanů, by rovněž měla předcházet veřejná diskuse," dodal Baxa. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/zmena-zakona-o-exekutorech-odporuje-evropskemu-pravu/r~i:article:522933/?fbclid=IwAR39rUbJlElm5jYjbQu0xq7kJiiOsB0_BbSrWRZkA7vqblkur6VDiyNYBfk - NAVAZUJI - a tady máme český uplatňovaný právní názor na nezáviislost exekutora a jeho odměnu - budeme muset vyjít do boje a dokázat i to, že ÚS by exekuční řýád nesmetl, ani kdyby se lidem podařilo si stěžovat. https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/nezavislost-soudniho-exekutora-a-jeho-odmena?fbclid=IwAR0IcYeocgcg469ZBHL072rLMmBjtjHyL_GYbTwRSZRZ4cSWDLQCTmq6RgY

 

Denisa Rohanoá na Seznamu - " za den najdeme tak osm eekucí, které by neměly být": https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nataceni-na-kurzu-pro-dluzniky-pojdte-pracovat-presvedcuji-firmy-lidi-s-exekucemi-60808?dop-ab-variant=3&seq-no=2&source=hp&fbclid=IwAR3qN8K6IEbmSODey_G0FXR_KgJJc95RPygCieK8pKY2oLRnwQa43lKYsy8

1.12.2018

Zastrašování dlužníků vymahači: http://tn.nova.cz/clanek/vymahaci-se-snazi-dluzniky-zastrasit-tyto-triky-pouzivaji.html?fbclid=IwAR3Tec0kA4WekAcs-hbQYkibSNepgGcFJH_aNoPlgP14eaTXB6Otz6b_KY4

 

4.12.2018 Tot je nejen popularizace problému - už se např. trochu ví, co s nepřiměřeným příslušenostvím dluhu:https://www.info.cz/cesko/uhlova-rychlikova-prokop-pokud-nevyresime-exekuce-muzeme-to-jako-spolecnost-zabalit-38482.html?fbclid=IwAR352Is3XTy6m5oCiUeLI97E2trb4GBRq7NMzUnu2dpFZVLCcVaGTFRxf48

Kdy je ewekuce promnlčena? Petr Petrock Veselý: "Pokud dojde k zastavení exekuce pro nemajetnost a povinný zaplatí náklady exekuce poté, tak už nikdy nemůže být exekuce obnovena."  Ivan Sheron Škrášek:"ještě teda jinak.. pro nás se sedláckým rozumem, přátelé...... na DLUH je promlčecí lhůta 10 let... na EXEKUCI promlčecí lhůta neexistuje................. a i proto třeba leží exe pár let na stole, aby naskákaly úroky a až potom Vám teprve pošle milý exemistr pozdrav s rudým pruhem

16.12.2018 Dojde na navyšování nezabavitelného minima: zatím leželo mezi 6225 a 9300 a  nyní bude o cca tčetinu zvýšit částka, na níž exekutor nedosáhne, vše nad 15563 nyní exekutor zabavuje, nyní až od částky 25000.  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000101216/video/663928,663929,663930,663931

 

21.12.2018 Václav Rendl :

"Ano, mnoho jedinců si zvolí možnost stát se dlužníkem - tedy mají dluh vůči věřiteli. Ovšem pak se objeví - v rámci doslovného výkladu zákona - exekutor, který - v rámci doslovného využití zákona - naúčtuje maximální možné částky k dluhu. Nevědomost exekuovaného dlužníka spočívá v neznalosti požádat o možnost přednostního splácení jistiny (toho Dluhu, který si jedinec udělal) před splácením našponovaných a i absurdně vysokých - opět podle šikanozního dodržení litery zákona - poplatků exekutorovi. Problém je, že i v případě splacení takového Dluhu, oné jistiny s některými procenty, která jsou vázaná v podmínkách smlouvy k jistině, stále zůstává absurdní část poplatků exekutorovi, které se musí stejně zaplatit. 
Tedy, jaký smysl má pod exekucí splatit jistinu, dluh, když je tu ona část absurdně naplněné litery zákona, která tu nechá násobky jistiny? 
Nebojte se - mám některé exekuce způsobené mým dluhem, svým laxním přístupem k dluhu, ale živit (bez prominutí) z...a, který má v úmyslu nažrat se před věřitelem, tak na to nemám ani náladu, ani rozum (tedy spíše nedostatek rozumu). A dobrovolně se ani takovému zvěrstvu nebudu klanět, ani vynášet do nebes, natož schvalovat větami typu "Dluhy se mají platit" a myslet tím Exekuce, ani podporovat takový systém větami "Já si exekucemi prošel, tak je zaplať taky, protože dluhy se mají platit" a podobné, které akorát ukazují na slepé poslouchání a odevzdání se systémové chybě.
Chybí v zákoně možnost ukončení exekuce z důvodu zaplacení jistiny věřiteli, s odpuštěním zbývajících poplatků vyplývajících z exekuce, dále chybí zakotvená odpovědnost potenciálního věřitele.

Opakuji, insolvence je pouze pokus vyřešit předchozí problém jeho odsunutím - systémovou chybu exekucí je potřeba vyřešit dříve, než dojde k potřebě podat insolveční návrh .

Jako šťastnou a dobrou vlastnost posledního návrhu novely insolvenčního zákonu chápu toto: Pokuty a další úroky vázané na jistinu nesmí překročit hodnotu jistiny. Modelový příklad - můj dluh (jistina, kterou jsem si půjčil a nesplatil) činí 20.000Kč, tedy jakékoliv další úroky a pokuty nesmí přesáhnout oněch 20.000Kč.

Obdobnou klauzuli bych zajisté, včetně všech exekuovaných (výstižně přeloženo "popravovaných"), ocenil k limitní výši všech exekutorských přílepek: Výše všech přílepek vystavených exekutorským úřadem k jistině nesmí přesáhnout výši jistiny u částek do celkové výše 5.000Kč jistiny a nesmí přesáhnout výši jedné třetiny částky jistiny u částek o celkové výši nad 5.000Kč jistiny. Jak si zajisté mohou osoby zainteresované zjistit, exekutorské přílepky jsou velmi často likvidační, respektive absurdně vysoké a nerespektující výši původní jistiny. Tyto pak vedou k omezení produktivity exekuovaného občana.

Přidat odpovědnost věřitele, protože dlužník není bez věřitele schopen stát se dlužníkem - pokud se věřitel odhodlá poskytnout dluh dlužníkovi, pak se stává odpovědným za vznik dluhu; vina tedy je na obou stranách, nikoliv pouze na osobě dlužníka, jak je neustále indikováno a předkládáno široké veřejnosti.

Osoba exekutora má sloužit jako mediátor s pravomocí vymoct věřiteli dluh/jistinu od dlužníka, nikoliv šikanózním způsobem (absurdním naplněním litery zákona, zejména uplatněním maximálních možných finančních postihů v podobě exekutorských přílepků) dlužníka - většinou jinak ekonomicky a produktivně prospěšného občana pro stát a státní kasu - zlikvidovat, případně znemožnit fungovat ekonomicky a produktivně dále. V první řadě má být platný vztah povinný-věřitel a to tak, aby nedošlo k dalšímu poškozování ani povinného, ani věřitele, což se defacto v současném exekutorském modelu neděje.

 

 

 

 

Zastavení exekuce pro nemajetnost: https://nedvedova.webnode.cz/news/zastaveni-exekuce-pro-nemajetnost/?fbclid=IwAR1ghTzxGTu1dVtllvOhXeISyw26biYPOYYwBjYaNJRhX-OskHj4R3y0zrg

 

 

Pozor na lichváře šmejda Šojdra, syna europoslankyně: 

http://skrytapravda.cz/domaci/1909-sojdrova-a-jeji-smejd-synacek-jan-sojdr-v-poradu-josefa-klimy?fbclid=IwAR39mf2I21EkUl54s0_XtwL-R6MefMO7Ih0WYlGfxyjT1GqoqG61DqBlnio 
 
6.3.2019: Aby bylo možno na podkladě bagatelního dluhu dohnat občana k exekuci 800 násobného majetku, dokonce aby bylo možno občan a na základě dluhu několika tisíc připravit o dům, na to musí být vytvořen mechanismus a tým lidí, kteří tohle zrealizují. V ČR se toto právě děje, proto si dovolím mluvit o exekutorské mafii, i když v této mafii musí nutně být zapojeny kromě exekutorů i lidé z jiných profesí.

Zdroj: https://janasimonova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=243820

 

10.3.2019 DVvě malé vychytáfvky pro dlužnháíky úvěrových společností - pokud mají neplatnou doložku nebn si neověřili předem bonitu: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/dve-zpravy-nadeje-pro-nektere-exekuovane

 

16.1.2019 Vlastníci bytů tlačí nájemníky k souhlasu s přímými exekucemi - tj,. aby jim neutekli do insolvence, a bylo jim možno zabavovat ihned a také ihned vystěhovávat: https://www.novinky.cz/finance/clanek/najemniky-tlaci-upsat-se-k-primym-exekucim-40303224?dop-ab-variant=100&seq-no=6&source=hpayy

 

17.11.2019  "Jiné" důvody pro zastavení exekuce: https://www.epravo.cz/top/clanky/jiny-duvod-pro-zastaveni-exekuce-nejen-v-danovem-rizeni-110191.html?fbclid=IwAR3xWBDkJK3Yt5tlEBRi1NmV3Bk6y698gdf9TEToIEjAOx2WsN2fcG8CtSc

 

20.11-2019 POZOR máme také falešné exekutory: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/exekutor-podvod-volani.A191120_515223_ostrava-zpravy_woj?

 

15.1.2020 DRAŽBA ELEKTRONIKY (SOUBORU MOVITÝCH VĚCÍ – TISKÁRNA PC PRO NEVIDOMÉ). VYVOLÁVACÍ CENA 26.000 KČ,

Denisa Rohanová - do dvou let musíme přijmout evropskou směrnici o oddlužení do dvou let!

NEZBYTNÉ ZNÄT: Karel Fleishcer zasvěcuje do problematiky nezabavitelného minima: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Fleischer-SPR-RSC-Cesky-nesmysl-o-nezabavitelnem-zivotnim-minimu-v-exekuci-a-sede-ekonomice-592547?

 15.12.2019 judfikát: Ústavní soud se zastal ženy, ježf jako nezletilá jela na černo a do exekuce se dostala nečinností matky a opatrovníka: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2986868-ustavni-soud-se-zastal-zeny-ktera-se-dostala-kvuli-pasivite-matky-a-opatrovnika-do?fbclid=IwAR0zvP1IZlT4ZGcM41lx6LbUCDvjP6R1bx9oDdWZheanOwH0Djjs7hJHXco

25.1.2020 Exekutor Jícha hájí svou hřivnu a namítá, že zastavování exkucí není vždy správné: https://www.ceska-justice.cz/blog/zamysleni-nad-povinnym-zastavovanim-exekuci/

25.1.2020 Jak na dluhy u bank radí z Univezity Teramo:   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/internacionalni-pomoc-international-help

19.2.2020 Ministryně Benešová vezme exekutorům miliardový kšet s justičními pohledávkami (pořádkové pokuty a soudní poplatky a pod.) a svěří je celní správě tak, aby vedlejší náklady byly pro dlužníky co nejmenší: https://www.e15.cz/domaci/benesova-vezme-exekutorum-miliardovy-byznys-s-pohledavkami-1366820

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Já jsem jeden návrh měla: http://www.vasevec.cz/blogy/k-tomu-aby-padla-vlada-neni-treba-sbirat-podpsy-nybrz  - a když jsem ugoala akci u pana Paroubka napodzim, odpověěl mi do mailu O:K: beru na věedomí a od té doby nic. Víte,  příčina tohoto tzristního stavu je, že za 20 let politicvké strany nikdo nedonuti skládat účty. Však oni také velmi dobře vědí, proč nevedou žádné výkaznictví ničeho. Takže teď to výkazictzví budeme muset pořídit my a ty účty složit je donutit také. 

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, dobrý den. Nejsem zrovna měkká nátura, ale to je prostě nepochopitelné, že se "někdo" podepíše pod zákon" umožňující "finanční vraždy celých rodin" pod dohledem "demokratů" od KSČM až po veverky.  2x jsem to pročetl po obědě a nedostal jsem to z hlavy do tohoto okamžiku. Neumím si představit jak se s tím někteří lidé vůbec vyrovnají a to nejen finančně, ale psychicky.... A politická odezva je nulová. Teď snad prošlo snížení uznatelných nákladů, ale to téměř nic neřeší... Je vůbec šance, že se toho konečně razantně někdo ujme? Za tato zvěrstva by se snad měl někdo zodpovídat. Je to jak z jiné planety.

Vladimír Štingl

Dobrý den, paní Kateřino. Blog, který jediným tématem bez jakýchkoliv doplňků ZRCADLÍ HRŮZU ROZHODOVÁNÍ NAŠICH GANGSTERELIT.....   a dopady na řadové občany. Všichni, kteří se pod ZRŮDNOSTI OBSAŽENÉ V ZÁKONĚ O EXEKUCÍCH podepsali by měli být žalováni pro zločinné spolčení a každý jednotlivě si jít "dřepnout" na doživotí....  Málokdo si uvědomuje, že ho to může naprosto nečekaně postihnout, aniž by tušil nebo věděl. Je to otřesné, že někdo něco takového zplodí a pak banda darebáků na tom naprosto nepokrytě, za použití fašounských metod porušování soukromí, osobní svobody a ochrany majetku, "hrabe" neskutečné sumy.......

Obdobou a ještě zákeřnější je tzv. "TICHÝ SOUHLAS.....". Viz např. "úpravy" pojistného bez jakéhokoliv řádného upozornění nebo dohody s klientem - mj. používají i tzv. "renomované" pojišťovny..... (viz též blog paní Chrtkové). A de facto TO LZE "UPLATŇOVAT" U JAKÉHOKOLIV SMLUVNÍHO VZTAHU, KDE TO NENÍ ŘÁDNĚ OŠETŘENO. Namísto, aby byly smlouvy ukončeny, pokud není prokazatelný souhlas s navýšením platby - smluvní částky klientem, jsou "POTICHU PLATBY, SPLÁTKY apod." libovolně NAVÝŠENY. A jak se říká "...nedej bože, aby si Vás někdo hezky uložil k ledu a za X-let Vám spočítal NEDOPLATKY". A opět přijde "exekutor"....   Jsou to doslova zločinci, ti co se vydávají za "zákonodárce"....   Taťka mesiáš to vždy podepíše s velikou radostí a gustem, aby "ulici" ukázal jaký je "granát".... To snad se zde nedělo ani za fašounů a v 50. letech.... v  podstatě je to jiný způsob fyzické likvidace jednotlivců nebo rodin s pomocí "finanční" války proti občanům této země.

Jsem zvědav jaký troglodyt bude vysvětlovat, jak "zločinec", který nezaplatil Kč 30,-- musí být "po zásluze a spravedlivě potrestán", aby nám náhodou "nezchudli"  např. bývalí ministři vnitra.....   Příjemný den. Zdravím

NEJSOU ZÁKONY SOUVISEJÍCÍ S VÝŠE UVEDENÝM    náhodou   "P O M N Í K E M     S O C.   D E M O K R A C I E " ?????????????????