Exekuce/exekutoři - návrh nového zákona + komentáře.

obrazek
20.2.2014 16:48
Libor Bačák: v současné době je vymáhání dluhů v ČR nejčastějším a nejvýnosnějším byznysem. Exekuce má hlavní poslání - zisk exekutora. Exekuce v ČR má absolutní přednost před svobodou, ochranou majetku, života a zdraví dlužníka. Dlužník a jeho život je pro české zákony nepotřebnou věcí a na jeho ndalším osudu České republice nezáleží - důležité je provést exekuci za každou cenu - i smrti dlužníka! Domníváte se, že tento současný systém je správný? Myslíte, že systém exekucí, kde exekutor není podnikatel, ale státní úředník, tak jako ve všech ostatních zemích EU, by nebyl stejně efektivní v ČR jako je ve státech EU?///Po dlouhé době se někdo rozhoupal šťourat se v exekucích. Jde o ZLEPŠENÍ - je stanovena místní příslušnost exekutora, čili ruší se část zbytných nákladů pro exekuované. Až na to, že my jsme vůbec nechtěli, aby byli exekutoři soukromí, či výlučně soukromí - a také je nutné se pobavit o odměně exekutora, protože vágní přiměřená občanského zákoníku se bude ustavovat dlouho a víme, kdo bude tahat za delší konec - jde hlavně o to, jaké soudní poplatky dokáží zaplatit lidé s obstaveným účtem! Situace se za ta léta zhoršila především v přístupnosti práva a spravedlnosti pro exekuované. Jen co na naše komentáře řeknou poslanci! Prosím komentujte - nejste-li na Facebooku, napište redakci. Předá mi to. Základem pro nastudování soudobé problematiky exekucí je výchozí rešerše, kterou jsem pro Vaše věc udělala a kterou linkuji zde nahoře.

Pavel Kulička:

Prosím o komentář
ZÁKON
ze dne …………………2014,
kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona 
č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona 
č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona 
č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákon č. 89/2012 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., 45/2013 Sb., zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 340/2013 Sb., a zákona č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. § 28 zní:
㤠28

(1) K vedení exekuce je příslušný exekutor se sídlem v obvodu krajského soudu, v jehož obvodu je obecný soud povinného.
(2) Exekutorům se sídlem v obvodu téhož krajského soudu se exekuční návrhy rozvrhnou rovnoměrně. Podmínky rozvrhu stanoví exekutorská komora vnitřním předpisem.
(3) Exekuci vede ten exekutor, který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.“

2. V § 29 odst. 11 se slova „ten exekutor, kterého navrhne oprávněný a“ nahrazují slovy „exekutor určený podle § 28,“.

3. V § 37 odst. 4 se za slova „další oprávněný“ vkládají slova „postupem podle § 28“.

4. § 38 zní:

(1) Exekuční návrh lze podat pouze na formuláři.
(2) Z exekučního návrhu musí být patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu7b), popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince7d),7e), a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
(3) Exekuční návrh lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to platí obdobně pro dokládání listin prokazujících skutečnosti uvedené v návrhu a pro exekuční titul.
(4) Exekuční návrh v elektronické podobě může podávat pouze osoba podepsaná uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.
(5) Komora stanoví náležitosti formulářů na podávání exekučních návrhů. Formuláře Komora zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5. § 44b včetně nadpisu nově zní:

㤠44b
Změna exekutora
(1) Na návrh exekutora, který vede exekuci, převezme další exekutor exekuci postupem podle § 28 odstavce 2; postup podle odstavce 1 tím není dotčen.
(2) Požádá-li oprávněný exekuční soud o změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření exekutora, je-li to důvodné, rozhodne postupem podle § 28 odstavce 2, že exekuci bude vést jiný exekutor a exekutor, který exekuci dosud vedl, mu věc postoupí; postup podle § 28 odstavce 1 tím není dotčen.
(3) Účinky původního exekučního návrhu oprávněného zůstávají zachovány.
(4) Nový exekutor provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b) v rejstříku zahájených exekucí a rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech exekuce. Odměna exekutora, který exekuci dosud vedl, se vypočítá tak, jako by došlo k zastavení exekuce.
(5) Náklady exekuce vzniklé v souvislosti se změnou exekutora podle odstavce 2 nese oprávněný.“

Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Hana Zelenková: 

Ještě definice účastníka prosím - totiž dnes se stane účastník i tvůj příbuzný... pokud je ve stejné domácnosti...a tuším pokročili ještě dál - ani stejnou domácnost mít nemusí; a ještě další věc - v exekučním návrhu i pro soud musí být k danému datu vyčísleno všechno čísly - tedy včeně "z prodlení" a jiné eventuality a tato částka je tou, která se vyžaduje - tedy žádné "hraní na čas" - částka o které rozhodne soud je tou jedinou, která je vymahatelná - a pokud se navýší tak nový soud který vyhodnotí exekuční záležitost včetně toho, proč nemohl dotyčný splácet... a může to být soud, který rozhodne o splátkovém kalendáři, ne? a ne žádný exekutor, který si ho mění dle potřeb. A naopak bych povinnost splátkového kalendáře požehnaného soudem včetně jeho podmínek (třeba dvoouměsíční odklad splátek z objektivních důvodů) uzákonila a také je třeba rozlišit zda je dluh vztažen k subjektům fyzickým, právním či k instituci to se státní účastí či ke státní správě - tam musí být sankce úplně jiné !!! 

Honza Oliwa Nikde nevidím žádnou zásadní změnu.... Kde je pořešena blokace účtů a ochrana třetích osob??? Kde je pořešeno předání agendy státu a zrušení podnikatelů??? Tohle je tak akorát k hovnu...

Pavel Naročný Je to pouze mistopříslušnost těch hyen. I přesto na toto mají čas, když schvalovali ten paskvil v r. 2001 tak nabyl účinností do týdne.

David Michal Koukal jsem znovu na možnosti zastavení exekuce pro nemajetnost.Je to sice možné, byť u mně to soud zamítl. Ale mohl bych dát další návrh a argumentovat bezvýsledností, nebo materiální nevykonatelností. Ovšem je zde jiný problém.Předchozí judikáty říkají, že v případě zastavení pro nemajetnost uloží soud platit náklady zastavené exekuce povinnému! Tedy jeden je nemajetný, soud mu zastaví exekuci a uvalí na něj vzápětí další exekuci, jelikož nemajetný jaksi nemá na zaplacení uložených nákladů.A tak ve finále člověk zastaví jednu exekuci a vzápětí může mít dvě.Jelikož tu zastavenou oprávněný může kdykoliv zase obnovit a exouš si ještě nahodí další za neuhrazené náklady exekuce.Tedy v rámci současného systému opravdu není jiné cesty, než změna zákona.

Ela Nakamura Na co jsou vlastně exekutoři? Logicky bych myslela, že na to, když někdo ODMÍTÁ zaplatit dluh. Vyhýbá se placení! A ne na to, když je někdo v háji, onemocní, přijde o práci a podobně! Mám-li snahu dluh zaplatit, pak by exekuce vůbec neměla nastat...první, co bych čekala by bylo, že není dluh jako dluh. Je sakra rozdíl mezi tím, když partner dluží za alimenty a nebo když někdo jede načerno tramvají, když někdo nezaplatí včas fakturu a nebo si půjčí v bance či nemá peníze na doplatek elektriky. A každý typ dluhu vyžaduje úplně jiné řešení. A ne jednotné!   Hanna Zelenková ....a nebo když se dostane do platební neschopnosti protože mu jiní neuhradili faktury - třeba ti "jiní" co přitom dostali předraženou zakázku na kterou si vyčerpali peníze a společnost zrušili aby se zbavili závazků a s lupem ufrnkli.. /pozn. náš kamarád Vláďa Hammer vzpomíná na řádění firmy Tchas v ČR/. 

Ela Nakamura Chtěla bych upozornit na jednu věc, o které jsem ještě nikde nezaznamenala ani zmínku. Totiž to, že u exekucí stát nepočítá u nezabavitelného minima s nemocnými, kteří bez léků zemřou. Pokud exekutor skočí na příjem lidí, kteří už před exekucí jsou na hranici hmotné nouze, tak jsou ti lidé odsouzeni k smrti. A to doslova! Můžete si to tady ověřit na kalkulačce. A pokud jde o život, je mi líto, za takových okolností neobstojí žádné řeči o tom "tak sis neměl půjčovat, blbečku". Protože pak je neschopnopst splácet obnovením trestu smrti. To vám nevadí, humanisti? http://www.vypocitejto.cz/finance/vypocet-exekuce.html

Mustafa Jiří Ibrahim Dokud bude platit fikce doručení, budou exekutorské zhovadilosti pokračovat. Alfou a omegou je zrušit fikci doručení. (že doručovacífikce nezneužívají jen eekutoři , ale i policie a soudy, dokumentuje následující kauza: http://blisty.cz/art/72922.html   Ivan Neuhort Mou adresu znali a prez to mne soudili bez moznosti obhajoby a ukradli za pomoci justzice co se dalo.je to stejné jako nsi stezovat za Hitlera na koncentracní tábory.Zlocinecká justice v rukou parazitú.)
Můj komentář - jistě, člověk mohl být v nemocnici nebo na dovolené, nebylo doručeno, výzvy měly být násobné, ale pokud se někdo skrývá, tak k tomu sice asi má pádné důvody, ale fikci bude zřejmě nutné zachovat. Tím nechci říkat, že exekutor si prostě může usmyslet, že ať pošle výzvu či exekuci kamkoliv, bude to bráno za odeslané na správnou adresu. 
ČSSZ mi nes poslala 3 obálky žádostí exe na moje korunky. Nedostanou nic, protože "sám mám málo"  Ale, co mě dostalo a nějak nemohu rozdýchat: s dcerou jsme byly hloupé a ručily jsme jednomu dobrákovi na 220tis. Samozřejmě, že neplatil a my, dobračky, to zjistily až po předvolání k soudu. Na rozumných splátkách jsme se nedohodli, chtěli po nás 18 tis. měsíčně, to nebyl ani náš společný příjem, tak dcera splácela dle možností. Jednoho dne nás navštívil obézní vykonavatel od ex. Grosama. Odešel s nepořízenou, Vránovci tu byli dřív. Ale dcera je v insolvenci a splácí. A já dnes zjistila, že tu samou částku po mě chce Grosam znovu. Síla. Takže dcera zaplatí bez exe nákladů dluh celý a po mě ho chce znovu? Je to dluh ČSOB, to ho dostane zaplacený 2X ? A kdyby ten syčák Roman nebyl bezďák k nenalezení tak 3x ? Teoreticky, kdybychom měli každý nějaký majetek a finance, tak by se dluh zaplatil 3x a každý zvlášť exe náklady. To je dobré? Tak tohle je pro mě exekuční novinka.
Clive se rozhovoří, proč vlastně převládl názor, že musí být  soukromí exekutoři - proč vlastně byli ti státní tak nevýkonní, neúspěšní: 

Clive Moravec

Vymáhaní od neplatiče běžně vypadá takto:

1. Pověřený pracovník pošle dopis OSSZ zda evidují pana Nováka s rodným číslem 758875/3125.
2. OSSZ odpoví, že ano a že za něho platí sociální pojištění zaměstnavatel Továrna Velké Lhoty s r.o. 
3. Pověřený pracovník pošle dopis mzdovému oddělení firmy Továrna platební příkaz č. 869585695., dle kterého musí posílat část mzdy pana Nováka na účet soudu kvůli uhrazení dluhu. 
4. Hotovo.
Nic z výše uvedeného NIKDY NESMĚLI DĚLAT státní soudní vykonavatelé. Nesměli podle zákona. Potom se divíme, že jejich výsledky byly špatné??? Výše popsaný nástroj je ten nejjemnějším, kterým disponují soukromí exekutoři. Pomalu 24 let po revoluci a naše soudy stále nikdy nedisponovali základními pravomocemi potřebnými k výkonu svých vlastních rozhodnutí. Veškeré tyto nástroje jsou exkluzivní doménou 150ti vyvolených a nekontrolovatelných podnikatelů zvaných exekutoři.
Jen my můžeme vynutit funkční justici a spravedlivý zákony. Pojďme do toho.
 Pozn. U OSVČ to mají těžší, ale číslo bankovního účtu a sídlo provozovny či byt zjistí také. Horší to mají u běženců, kteří zjitili, že dluh splatit schopni nejsou, do bankrotu nemohou a přešli do šedé zony. Nebydlí, nebo nebydlí oficiálně. Ale pozor, nejsou bezdomovci, protože na úřad nemohou. 

Kateřina Amiourová Mám plán - zainteresujeme Babiše. jestli jsi si všiml, tak Pospíšil i všichni ostatní ministři spravedlnosti už cca 10 let řvou, že na ministerstvu chybí peníze v rozpočtu, já od soudních tlumočníků vím, že soudy jsou největšími dlužníky v zemi, s přehledem, takže převzetí exekucí na jejich bedra by rozpočty ministerstva a soudů vylepšilo, jenže bez dozoru a okomentování nepravostí a nápravy, by z toho mohl být docela pěkný státní fašismus, tak byly mezitím zákony pokřiveny, a napravovat je třeba vše, proto by měli státní soudní vymahači se soukromými exekutory soutěžit, dlužník měl mít možnost si exekutora vybrat a exekutor u nevymožitelné pohledávky měl možnost - potenciál se dohodnout na pracovně obchodní realizaci, jež na dluh vydělá s dlužníkem (exekutoři většina z nich, mezitím nesmírně zbohatla, a pokud do té realizace nehodlají vložit vlastní majetek na tvrdo, mohou se zapojit jako zlomkoví ručitelé do startupových programů, vyhlášených tento týden ministryní Jourovou, 17.2.2014 v Interview s Danielou Drtinovou na ČT24)), také by musel být zpřísněn systém postižitelnosti soudců, víme co dovedou, protože není možné - je to velmi riskantní, dotáhnout zemi k situaci, jaká je v Bosně a Hercegovině, kde jsou hladové bouře /"Je v běhu 6 milionů exekucí přes půl milionu lidí se před exekutory ukrývá, přes dva a půl milionu lidí žije pod hranicí bídy." zdroj: občanské iniciativy/, což by hrozilo se stát, kdyby soudy postupovaly jako soukromí exekutoři. Je třeba zdvihnout nevymožitelnou částku na děti /minimálně na výši novelizovaného životního minima,dosud je totiž pod a životní minimum  staré,nerealistické/, je třeba vyhlásit moratorium na invalidy, důchodce, nemocné, ustanovit možnost přerušení splácení a při ohrožení dědění majetku od třetí osoby nebo před smrtí nevyřešené soudní námitce dlužníka, povinnost dokazování, že majetek byl nashromážděn díky dluhu.(On jr rozdíl, jestli bydlíte ve svém a splácíte za druhého, nebo splácíte za druhého a ještě platíte drahý nájem. Rozdíl může znamenat, že si nikdy nepořídíte děti, protože se vám to nepovede.) Soukromí exekutoři sice deset let mlaskali, až jim za ušima loupalo, ale jak vidíte, tak je neodepisuji - mohou se vrhnout na vymáhání pohledávek v podniků v druhotné platební neschopnosti, jež postihuje zejména malé dodavtele stavařů, od technicko-obchodního praovníka firmy Coming vím, jak je tomu ve stavebnictví - hojně rozšířený jev, podle svědectví mnoha - výherci tendrů shráhnou balík a pak platí jen v případě, že služby potřebují podruhé - a není je možné postihnout zažalováním insolvence (čimž by byli vyřazeni z dalších tendrů), protože si pořídili množství filiálek, přes které ty zakázky zadávají, jak vidíš, výherci tendrů na zakázkách pracují velmi málo,  a jestliže se chovají takto, není pro mne nesnadné uvěřit, že i své daňové povinnosti se vyhýbají seč mohou, byla by tedy pro jednou činnost exerkutorů dvojnásobně blahodárná. Jak soudy od exekutorské komor vědí, vymožitelnost pohledávek je přeci 60% (viz obrázek níže - jak tomu rozumět, jak to interpretovat, pro změnu vysvětluje dopis zcela v závěru) - mělo by to vyjít -  u pana Babiše! (Myslím, že po vyřešení neetických exekucí do roka dvou zase přibydou potravinářům movitější zákazníci':))

Na co však je nutno dávat pozor - je mnoho navazujících souvisejícíh zákonů - řada samoživitelek se kupříkladu dostala k sociálnímu bytu jen proto, že ačkoliv měly příliš malý plat, či invalidní důchod, výměr povinnosti na dítě byl tak nízký, že splnily předepsanou povinnou kvótu ročního výdělku nutného pro získání sociálního bytu - pozor, ony se totiž nepřidělují od a podle nejnižšího dosaženého, ale až těm, které vydělají po celý předešlý rok určitou vyšší sumu  - kupříkladu na 20 m2 pro matku a dítě bylo předepsáno 9 tisíc, celý předcházející rok. A to se musí změnit, stát musí matkám v nouzi prostě hmotnou nouzi přiznávat a sociální byty udělovat od těch s nejnižšími příjmy. Nebo také sestaveným společenstvím - matka, dítě, přátelé - ale netrvat na předešlé celoroční historii, byla-li hmotná nouze předepsána až nově.

S tou druhotnou platební neschopností je to hrozné, ale pokud vím, zahučelo už množství podniků, což mi napovídá, že dosud platí zákon z devadesátých let, který přiznával právo se soudit o peníze teprve až po složení soudní kauce ve výši poloviny vymáhané částky,. No jo, ale pro mnohé to je polovina obratu, při ročním zisku třeba 20% z obratu, takže nemohli mít nic našetřeného,  anebo, slzička, byli v podnikání úplní nováčci, greenhorni. 

Jsem si vědoma, že  osobní bankrot pro mnoho lidí v minulosti byl nedosažitelný, pro nízké příjmy, měly by být postulovány zdravotní a sociální situace pro memorandum o odpuštění dluhů, bylo by to sociálně výhodnější pro stát a společnost, člověk je užitečnější  jako pohodová babička, než uštvaný, pološílený dlužník, trýzněný navíc zbytečně dluhem rostoucím rychleji, než on kdy byl schopen vydělávat! A - lepší lidé, kteří jednou budou moci založit rodinu a zplodit děti ve věku tomu přiměřeném, než enormními vícenáklady pro dlužníky vypasení exekutoři. 

vymahatelnost 60%

http://www.petice24.com/petice_za_zruseni_soukromych_exekutoru
Potřebujeme Vaši podporu..
http://www.exekuce.estranky.cz/
https://www.facebook.com/groups/trvame/

Josef Král Právě jsem měl v krámě zákazníka, taky postiženého exekucí. Za nedoplatek 399Kč.O kterém nevěděl...mu exekutor zabavil 22 000Kč. Vzal mu celý invalidní důchod - a, že nemá na jídlo ho vůbec nezajímalo. Soudkyně volala exekutorovi, proč to udělal, že na to nemá nárok. Odpověděl,že on může vše. Nevadí mu ani, že postiženému nyní hrozí, že zůstane na vozíku. Protože nestihl jít včas na operaci. Neboť na ní neměl peníze.

Ministerstvo spravedlnosti ČR
k rukám paní ministrině 
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

na vědomí 

Ministerstvo financí ČR
Ing. Andrej Babiš
Letenská 15
118 10 Praha

14.2.2014

Stížnost na Exekutorský úřad pro Prahu 5, JUDr. Juraj Podkonický, PhD., soudní exekutor

Dobrý den, 

podávám stížnost na postup Exekutorského úřadu pro Prahu 5, JUDr. Juraje Podkonického, PhD., soudního exekutora, pro postup ve spojování věcí a z podezření z daňových úniků. 

Od počátku, tj. od roku 2009, kdy zahájil tento exekutorský úřad řízení vztahující se k mému rodnému číslu .............., jsem žádala o spojení věcí, nejdříve mi dvakrát nevyhověl ve spojení věcí Obvodní soud pro Prahu 7, následně uvedený exekutorský úřad. 
Až po podání stížností na MS ČR mi exekutorský úřad spojil část řízení a 7 dalších řízení zůstalo nespojeno. 
S oddůvodněním, že zde běží řízení u soudu. Po dalších dvou letech mého dotazu na spojení věcí zjišťuji, že ke spojení žádné z dalších věcí zatím nedošlo, jak by dojít dle platného EŘ mělo, spojení věcí prý bránilo dosud neukončení jedné z těchto věcí, nyní jsem zažádala o odklad a prý tomu opět brání, ačkoli se jedná o stejné podání, takže i tak by se věci spojit daly. 
Ale tato řízení spojena být mohla již dříve. Jen pro představu uvádím, že původně činil vymáhaný dluh cca 500.000,-Kč, z toho tvrzený dluh vůči DP činil pouze 11.000 Kč celkem (podle mne pouze 5000, ale jsem ochotna uhradit vymáhanou částku 11000 s rozumnými náklady, část jsem již uhradila přímo oprávněnému, poněvadž takto by svůj dluh nedostal nikdy. Půl milionu se mi skutečně zdá přehnané), ostatní vymáhané prostředky cca 490.000,-Kč činily náklady těchto nespojených věcí. 
Až po mojí dvojí stížnosti tedy došlo ke spojení a celkový dluh se z půl milionového dluhu snížil na 126.995,- Kč. 
Ale uvedený exekutorský úřad mne poškozuje, poněvadž svým konáním mi zabránil řešit exekuce prodejem nemovitosti, ačkoli s tímto řešením ostatní exekutoři souhlasili a byli ochotni mi v tomto konání vyjít vstříct. 
Samozřejmě by budoucí kupující nejdříve uhradil dluhy a nejdříve chtěl být ujištěn o skutečné výši dluhu a o tom, že exekutoři uvolní katastr nemovitostí, LV. Zatímco ostatní exekutorské úřady vyvinuli potřebnou podporu k tomu, aby došlo ka rychlé úhradě, úřad JUDr. Podkonického nejen, že neodpovídal na moje písemná podání, ale při návštěvě s budoucím kupcem nemovitosti, který byl ochoten za mne exekuce uhradit, byl na exekutorském úřadě se mnou a byl v mojí přítomnosti informován o tom, že hned tak nebudou exekuce vymazány z katastru nemovitostí. že se to může táhnout i dva roky. Zápis o výši dluhu jistoty 11000 je v katastru uveden tak, že jsou zapsány jednotlivé bagatelní pohledávky a zabírají tu několik stránek listu vlastnictví. kromě toho bylo sděleno kupujícím, že jsem nepoctivá a byla jsem v mojí přítomnosti před budoucím kupcem pomluvena, ačkoli mne osobně úředníci tohoto úřadu neznají. Tak byli tito lidé odrazováni se mnou obchodovat. nakonec se skutečně prodej s půjčkou na úhradu dluhů nerealizoval, protože kupce odradil termín výmazu z katastru až dva roky.
Navíc se úředníci exekutorského úřadu dopustili toho, že mne donutili vyplnit plnou moc procesní, namísto pouze k získání informací s tvrzením, že jinak mu nesdělí informace, i když jsem byla na tomto úřadě s ním. Ačkoli po jiném kupci nechtěli ani OP. Jinému advokátovi zaslali do mailu informace o mých řízeních, aniž by před tím předložil plnou moc. Nemohl ji předložit, protože ji v té době ode mne neměl. 
Tento exekutorský úřad vyžadoval úhradu cca 500.000,- s tím, že to musí být v hotovosti a pak by mohlo dojít k vymazání věcí z katastru rychleji. Platba v hotovosti nad stanovený limit zákonem může být pokutována ve výši 500.000,-Kč. 
Několik let jsem pracovala ve financích a bohužel se domnívám, že vybírání peněz v hotovosti může mít důvod, že může docházet k vybírání částek s navýšením nákladů, jakoby nedošlo ke spojení řízení a následně může dojít k antidatování spojení věcí a může se vykázat jako výběr částka podstatně nižší a peníze mohou být z pokladny vybrány nedovoleným způsobem, což by byla zpronevěra. Tak by mohlo dojít k daňovému úniku a není mi známo, že by se prováděly kontroly u dlužníků, u kterých mělo dojít ke spojení věcí. Těch by se měl kontrolní úřad ptát, kolik ve skutečnosti hradil na pokladně tohoto úřadu. 
Sama jsem byla svědkem, že v době, kdy se muselo řízení spojovat ze zákona, přesto na pokladně hradil dlužník dvě věci takově výši, že to odpovídalo nespojenému řízení, tudíž s náklady na dvě řízení. 
Já skutečně netvrdím, že s jitotou vím jaký důvod je k vybírání peněz v hotovosti některými exekutorskými úřady, ale domnívám se, že fakt, že momentální stav daňovým únikům nahrává. 
Z mojí zkušenosti mohu říct, že většina úřadů k platbám v hotovosti dlužníka nenutí.

S pozdravem jméno, adresa,
r.č.
tel:
Pro toho,kdo se ptá, proč tak lascivní ilustrace k článku tak vážnému: Luděk Ševčík Kdysi jsem četl v knize Rozvětvený paroháč od Aymé.Že se jednou jeden úředník kvůli nedoplatkům na daních rozhodl zabavovat manželky.
 
Ukázalo se, že i exekutor Vrána pohání lobby bojující proti teritorialitě exekutorů: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/ Pan Vrána není evidentně ani tak právně vzdělaný, aby nahlédl, že z hlediska práva a zájmů státu si on a dlužníci jsou rovni a stát má právo se rozhodnout tuto oblast regulovat tak, aby nedocházelo ještě i k sociálním ztrátám větším, než způsobitelnými nerealizovanými finančními transfery. 
20.3. Jan Chvojka (ČSSD) v Hydeparku o exekucích: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/20.3.2014/

Ela Nakamura 

Všimla jsem si, že u lidí v nouzi a exekuci, zákon vůbec neřeší, že mnohdy musí platit na děti. Představte si, že někdo pobírá 9000 sociální dávky na všechno (i na bydlení) nebo mu přesně taková částka zbyde po tom, co mu exekutor strhne vše co může ze mzdy. (Ano, věřte nebo ne, ale když máte mzdu 20000, zůstane vám devět). Tak takový člověk zaplatí bydlení a co mu zbyde? 3000 na měsíc na veškeré živobytí. Z čeho má zaplatit 2000 alimenty? Za co pak bude jezdit do práce? Co bude jíst? A co když je nemocný? Víte, ono je hezké říkat "Tak sis ty haranty neměl pořizovat!" On si totiž málokdo pořizuje děti s vědomím, že mu uteče manželka s milencem, že onemocní nebo přijde o práci. Kdyby měli lidé počítat do budoucna úplně se vším, tak děti mít nikdo nebude. Co má potom život za smysl? Ivan Neuhort Vrcholem jsou tresty odsuzujíní nesolventní otce k výkonu verejne prospesných prací.Nemá prachy a jeste musí zadarmo pracovat.Potom samozrejme následuje automaticky veznení. Karel Procházka Ze Žižkova Řekl bych. že nezabavitelné minimum příjmu je 6000 Kč měsíčně a z toho co přesahuje 6000 Kč je nezabavitelná 1/4. Maximální částka nezabavitelná je 8000 Kč měsíčně. V praxi exekucí i tuto částku lze různým technikami snížit. Exekuce zablokuje bankovní účty a pokud jste je nestačili vybrat, znemožní vám zaplacení všeho možného (elektřiny, plynu , nájmů, elektronických služeb a pod.) Títo poskytovatelé vás vzápětí odpojí od plynu, elektřiny služeb a roztočí nové kolo exekucí. Banka vám zruší poskytování bankovních služeb, ale současně roztočí exekuci, že u ní máte úřet a neplatíte měsíční poplatky (když je účet bankou zablokovaný a vše co zaplatíte odvedou exekutorovi). Banky a nebankovní istituce vám již nepůjší, dokud nezaplatíte vše. Provident vám půjčí na 100 % RPSN. Za to že přejdete na hotovostní platby budete všude platit poplatky od 20 do 80 Kč za platbu. Nakonec vás může zachránit, že vezmete neoficiální práci za 8500 Kč většinou nezabeavitellných a požádáte obec o státní příspěvek na bydlení v důsledku bídy. Obec vám přídá tak 2000 Kč měsíčně nezabavitelných. To co si vyděláte neoficiálně (i nezdaněně) použijete na vybřednutí z nejhoršího. Jest-li ale potom není lepší osobní bankrot na 5 let životního minima a zaplacení 1/3 z nesplatitelných pohledávek za těch 5 let. Poraďte se s poradcem

doporučuji také: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ladislav-zak-proc-nam-exekuce-prerustaji-pres-hlavu 

Tak jsem si zase někde četl argumenty soukromejch exoušů, že prej nestojej stát ani korunu.

Je třeba jim tento argument neustále vyvracet. Stojej stát strašný peníze.

Díky tomu jak je systém nastaven, se exekuovaní ocitají na úřadech práce a na sociálkách. Berou pak podpory, doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí.

Díky tomu jak moc práce je požadováno po mzdových účetních a zdarma, firmy nechtějí exekuované zaměstnat.

Díky soukromým exekutorům stát přichází o obrovské prachy. Díky nim je zde pouze 30% vymahatelnost pohledávek a nikoliv 60% a více, jak je tomu na západ od nás.

Díky nim jsou desetitisíce lidí v šedé ekonomice a neplatí ani daně ani pojištění.

Díky soukromým exoušům zde není důvěra ve státní instituce a reálně hrozí eskalace násilí v ulicích.

Díky nim lidé nyní nebudou uzavírat manželství.

Soukromí exekutoři stojí stát obrovské prachy. A nejen prachy. Stojí stát důvěru svých vlastních obyvatel. Stojí stát vznikem nových bezpečnostních hrozeb.

Soukromí exekutoři stojí stát příliš na to aby mohli být dále v našich zákonech.

Sdílejte to. Posílejte zákonorubcům.

Nechceme žádné kompromisy, chceme zrušení soukromých exekutorů a jejich navrácení pod stát.

Ať si přebírám fakta jak přebírám, toto je jediný možný závěr, který vede k míru, ke klidu, k úsporám a ke zvýšení vymahatelnosti práva.

Je nutné zrušit soukromé exekutory!

2.6.2014 zpráva Hany Marvanové z ministerstva spravedlnosti, poté, co byla odejita: http://blisty.cz/art/73451.html 

počet exekucí na hlavu

Vysvětlení proč částečně vyplývá z následujícího článku: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/predrazene-ubytovny-nevhodny-napad-ministryne-mpsv-marksove-tominove

Ela Nakamura: Zbývá 826 dní do promlčení kauzy Opencard. Máme tu zákony, podle kterých při trošce protahování může projít loupež a viníci si ukradené ponechají.Vražda je promlčená po dvaceti letech rovněž. Jak tom že totéž neplatí pro dlužící občany? 

Přečíst do konce: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Exekutor-zkopal-pani-ktera-pak-zemrela-zaznelo-u-Jilkove-Jeho-kolegove-si-vyslouzili-krik-a-piskot-315820

Clive Moravec: Dobrý den paní poslankyně,

Abych se příliš nerozepsal, podstata věci je: Zákonorubci dali soukromým exekutorům pořádný bič a pořádnou motivaci tvrdě jít na notorické neplatiče. Jenže notoričtí neplatiči jim už dávno došli a ty samé velmi drsné nástroje teď používají na širokou veřejnost. Vyhrabávají malicherné pohledávky z roku 1998 a jdou, bez jakéhokoli dohledu, na obyčejné netušící lidi . Fikaně obcházejí normální slušný způsoby a lidé vůbec nemají jak se bránit. Naúčtují 10 až 30 000,-Kč výpalného a odvolaní není. Přijdou vybílit byt a dluh se pak zvýší o zkreslený náklady exekutora. Vznikne tak dluhová past na celý život. Zrušte soukromé exekutory hned!!! 

Exekuce příčinou dluhů
Meziročně v prvních 7 měsících roku 2014 stoupl počet nově nařízených exekucí o 25%
Tempo šíření exekučního moru se ZRYCHLUJE 
(odkaz na zdroj níže)
Potřebujeme Vaši podporu.
http://www.exekuce.estranky.cz/
https://www.facebook.com/groups/trvame/                      
 
 
vzrůstající tendence exekucí

 

  • Mirek Nej to nemůže být pravada, EK přece říkala, že počet exekucí klesá, tak kde je chyba?
  •  
    Clive Moravec EK často lže. Ale v této věci to není přímá lež. V roce 2012 bylo zahájeno 820 000 exekucí. V roce 2013 se zahájilo jen 751 000 exekucí. Proto hlásili do televize, že klesá. (přitom ale lhali tím, že uvedli jen číslo platný do 19.listopadu. t.j. 714 000)... ALE Komora zatím vůbec nic neřekla o letošních číslech. Ty máme my výše z Ministerstva Spravedlnosti.
  •  
    Clive Moravec Zkratka asi 2013 nebylo tak extrémně hrozný jako 2012 nebo 2011.... ale co víme zatím o 2014 je, že je to o 25% víc než před rokem.
  •  
    Clive Moravec V prvním pololetí 2014 se zahájilo 433 000 nových exekucí (již předtím běželo bezmála 4 miliony)... pokračovat tímto tempem dokonce roku to bude letos 866 000 nových exekucí, druhý nejvyšší počet v historii ČR

A jak se oceňje na přerovskémúřadě exekutora Vrány:  

Vránovo oceňování

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Skromach-CSSD-Konec-kupceni-s-pohledavkami-332538 

http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/jedenact-let-a-exekuce-na-krku-dluhy-dopadaji-na-deti-bez-rodicu-1122567#utm_source=zpravy&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss 

Roman Svoboda podle mě je to nezákonné .Přeci nemohu být trestán za chybu někoho jiného kterou jsem nemohl ovlivnit .Odpovědnost nese dítě za sebe od 15.let .Takže tady je jasnej cíl - získat peníze na někom neoprávněně což se nazívá zlodějna a měl by za to být někdo pořádně potrestat. Trestné činy spáchané na bezbranných dětech jsou ty nejhorší. 

PŘÍBĚH

 Cca před rokem mě napadli exekutoři v kanceláři JUDr. Vrány v Přerově. Řešil jsem tam svoji pohledávku a neudržel jsem se při jednání jejich pracovníka – advokáta Vlastimila Kociána, který mi řekl, že jako zku…. dlužník mám právo držet hubu a být rád, že mám co žrát – dovolil jsem si požadovat exekuci dle zákona.

Když jsem mu řekl, že raději budu poctivý dlužník, než zlodějský exekutor, byl jsem jím napaden, – k tomu mu asistovalo pár dalších pracovníků. Zmalovali mě jako indiána, samý monkl, zlomenina sterna, otřes mozku. Sanita mě převezla do špitálu, kde jsem byl pár dnů na pozorování, cca 14 dnů prac. neschopnost.
Dle Policie se nic nestalo – kamery pochopitelně zrovna nefungovali, nejdříve se pan exekutor jen lekl a chtěl mě přidržet, abych ho nemohl napadnout, pak mi prý způsobil jen mírné zranění. Vyřešeno jako přestupek a já ani nevím, jestli dostal pokutu, kolik atd. Nemám nárok na informace – jsem jen svědek!!! Rozbitá ústa, roztrhané triko od krve, přervaný a ztracený řetízek nikoho nezajímá.

VŠEM VÁM OZNAMUJI ŽE JSEM PODAL K OKRESNÍMU SOUDU V PŘEROVĚ ŽALOBU NA 2 VYKONAVATELE , PAN POLÁK , PAN NĚMEC ,A TO PRO MORÁLNÍ ODŠKODNĚNÍ.RADÍM VÁM VŠEM , UDĚLEJTE TO VŠICHNI , U KTERÝCH SE OBA CHOVALI JAKO NĚMECKÉ GESTAPO.

To co provádějí dále nenažraní a odporní zločinci od stb. Vrány již překročilo práh genocidy !! Vykonavatelé tohoto koncetračního tábora doslova páchají novodobou genocidu na bezbranných lidech , psychicky je vydírají a nejhorší na tom všem je že dokážou i ublížit malým dětem a to i nemocným !!!!!!!!! Odporné GESTAPO , které už dávno měli pozavírat doživotně a Vránu s jeho dalšími hyenami měli už soudit pro mezinárodní zločiny proti lidskosti ! Bestie !!! 

 

6.10.2014: http://www.denik.cz/z_domova/cssd-v-senatu-navrhla-uzakoneni-mistni-prislusnosti-exekutoru-20140830.html 

27.11,2014 

Morduju se tu s jedním odvoláním a je to zapeklitý případ ... zase budu rebel jdoucí hlavou proti zdi a zase budu bránit zavedení status quo, které nám chce skrytě okleštit tu těžce se kymácející svobodu. Je sice hezké věděti jak se buduje právo, když tu u nás na klíčových postech a ministerstvech sedí nemyslící tupé stádo, kterému jsou ty základní pojmy španělskou vesnicí a tak klidně do zákona vnese prolobované prolomení rozdílu mezi právem veřejným a soukromým a klíďopíďo to nechá odsouhlasit dalším tupým stádem ve sněmovně a v senátu, že výkon státní správy přenechá na zvůli soukromého subjektu, aniž by si stát ponechal jakoukoliv cestičku ten soukromý subjekt umravnit a uhlídat. Ach joooo ... proč já tolik let zbytečně ta práva studovala .... k čemu a nač mi jsou dobrá? 

Tak a je to jasné - tato vláda je na straně exekutorů. Chtěli jsme ve Sněmovně prosadit státní dohled nad exekucemi, ale ministryně Válková (ANO) ho ve Sněmovně smetla ze stolu. Při schvalování státního rozpočtu na příští rok došlo k tomu, co čekal jen málokdo. Zase sliby chyby. Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) na poslední chvíli odmítla návrh, který měl zaručit zvýšení státního dohledu nad exekutory. Tento svůj krok odůvodnila jednoduše tím, že na to nejsou finanční prostředky. Přitom byl tento návrh bez jakýchkoli problémů předtím odsouhlasen opozičními i koaličními poslanci na ústavně-právním výboru Sněmovny a počítali jsme za Úsvit s jeho prosazením, jelikož my v Úsvitu dlouhodobě státní dohled na exekucemi prosazujeme. Nedovedu tedy pochopit náhlou reakci paní ministryně. Její odůvodnění, že je to kvůli finančním prostředkům, je absolutně neakceptovatelné.
Vláda nám již na jaře zamítla náš jiný návrh ohledně exekutorů a to na konec s byznysem s dluhy - chtěli jsme po vzoru většiny zemí EU zavést místní příslušnost exekutorů tzv. teritorialitu.

Exekuce jsou problémem, který v České republice trápí více a více lidí. Vláda ale není schopná ohledně této problematiky přinést za celý rok ani jeden návrh zákona. To je neuvěřitelné.

Málokdo si uvědomí, jakému riziku se vystavuje, když si například bere půjčku, když nezaplatí poplatek za odpad, nebo případně pokutu za jízdu načerno. Pokud totiž dluh, což je často velmi malá částka, není zavčasu uhrazen, může vymáhaný obnos kvůli právním a exekučním nákladům překročit původní dluh, a to dokonce více, než desetkrát.

Do exekuční pasti se tak často dostávají i děti, za které rodiče neplatí odpad, či nezaplatí pokutu. Týká se to především dětí z dětských domovů, které jsou tímto problémem postiženy nejvíce. 
V loňském roce bylo v České republice zahájeno 714 000 exekucí. To je o 106 tisíc méně, než v roce 2012. Oproti roku 2011 dokonce o čtvrtinu méně. Toto snížení nastalo pravděpodobně v důsledku novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Exekutoři také převzali od soudů některé případy. Například od věřitelů, jako je Česká správa sociálního zabezpečení. Následně však byla tato řízení hromadně pozastavována. Na jednoho exekutora jich připadlo asi 200 až 300. Celkem se tedy jednalo o několik desítek tisíc případů.

Pokud se chcete i vy vyhnout problémům spojených s exekucí, buďte prosím obezřetní k následujícím několika bodům. Pokud zvažujete půjčku, vyberte si seriózního věřitele. Všechny pohledávky a dluhy plaťte včas. Pokud s tím budete mít jakékoli problémy, informujte o nich neprodleně svého věřitele. Následně se společně snažte najít řešení, které by bylo dobré pro obě strany. Pokud nastane situace, že Vám věřitel pošle předžalobní výzvu, snažte se s ním domluvit na tom, jakým způsobem budete dluh splácet. Jestliže už došlo k soudu, a ten rozhodl, že je dluh oprávněný, máte právo se proti němu odvolat. Odvolat se můžete i v případě, když už soud rozhodne o exekuci. Návrh na zastavení exekuce musíte podat do třiceti dnů. Pokud je přeci jen exekuce nevyhnutelná, snažte se zaplatit vše, co dlužíte exekutorovi předem. Tak mu zaplatíte jen polovinu nákladů.

Marek Černoch – poslanec hnutí Úsvit, člen ústavně-právního výboru 

 

Tohle Vám mně úplně rozčílilo.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS), prý konstatoval, že připravovaná novela o soudních exekutorech (teritorialita) může vést závažnému k narušení hospodářské soutěže na trhu. Podle úřadu jsou soudní exekutoři podnikatelskými subjekty. Jako takoví mezi sebou soutěží v poskytování služeb. "Nelze připustit, aby došlo ze zákona k rozdělení trhu, neboť by byla omezena přirozená konkurence, trh by se přestal vyvíjet a stagnoval by," uvedl ÚOHS.

Tak doprdele, jestli mají být exekutoři chráněni tímto úřadem, pak tedy ať i jejich ceny nejsou jednotné.

Pokud je to tak jak říká ÚHOS, pak je nutné ať si služby exekutora platí věřitel.

Věřitel je ten kdo si na trhu vybírá exekutora, on ať si paltí za svůj výběr. A on ať je také oním konečným plátcem DPH.

Dále pak není možné, aby teda exekutoři měli všichni stejné ceny. Co je to za soutěž? Není to náhodou trestné aby firmy mezi sebou přestaly soutěžit v cenách?

Takže jestli mají být exouši sopukromí, pak jejich služby musí platit věřitelé a ceny služeb exekutorů nesmí být po celé republice stejné.

Pak by se dalo mluvit o soutěži.

„Věřitelé v poslední době podávali návrhy na zahájení exekuce ve velkém, do konce listopadu 2014 bylo zahájeno celkem 813.144 exekucí, což je o 98.498 exekucí více, než v loni za stejné období.“http://finexpert.e15.cz/teritorialita-exekutoru-od-noveho-roku-nebude  

 

http://www.exekuce.estranky.cz/clanky/analyza-exekucniho-rizeni-s-akcentem-na-problematiku-teritoriality.html#_ftn7

4. Závěr

 Na základě výše uvedené analýzy nelze konstatovat, že by výsledek směřoval k jednoznačnému závěru, zda místní příslušnost je nebo není nástrojem ke stabilizaci exekučního prostředí v České republice, natož zda je žádoucí ji zavést.

Legislativní odbor se domnívá, že by měla být provedena komplexní rozsáhlá analýza exekučního prostředí v České republice s akcentem na problematiku teritoriality včetně ekonomických dopadů. Na zpracování této analýzy se musí podílet řada subjektů, především Exekutorská komora jako stavovská organizace. Zároveň je nutné udělat celkovou ekonomickou analýzu dopadů případného zavedené teritoriality, kterou musí vypravovat ekonomický odbor ve spolupráci s odborem dohledu, státního dohledu, soudy a Exekutorskou komorou. Po zpracování této analýzy je možné přejít k legislativní úpravě, která bude muset řešit celou řadu zásadních otázek, včetně přechodných ustanovení.

Pokud jde o vztah výše nákladů exekuce a místní příslušnosti, tento problém byl vyřešen poslední novelou jejich limitací na úroveň cest v rámci jednoho kraje. Problematika bagatelních pohledávek se zdá být z velké části vyřešena a nová pravidla se projeví v následujících měsících, respektive v oblasti výkonu rozhodnutí až v následujícím roce. S ohledem na klesající trend v počtu nařízených exekucí již díky projevům poslední novely EŘ je vhodné dále sledovat procesní analýzy uvedených změn a jejich projevy ve statistikách.,

Nicméně z analýzy vyplynula aktuální témata, která by bylo vhodné řešit nyní v rámci koncepční novely exekučního řádu. Jedná se o tato témata.

- Důrazné posílení výkonu státního dohledu, především z pozice Ministerstva spravedlnosti, především pak zvýšením dohledu nad nakládáním s vymoženými prostředky v rámci kontrol exekutorských úřadů.
- Zvýšení počtu kontrol exekutorských úřadů.
- Legislativní úprava kárného řízení a v explicitní a jasné povinnosti odůvodňovat výši nákladů exekučního řízení. 
- Položit vyšší důraz na primární způsoby provádění exekuce (zejm. srážkami ze mzdy či přikázáním pohledávky) zejména u tzv. bagatelních pohledávek. Zvážit, zda by k vydání exekučního příkazu k provedení sekundárních způsobů exekuce (prodej movitých a nemovitých věcí či závodu) nemělo docházet až po důsledném prověření nemožnosti nebo neúčelnosti provedení exekuce primárními způsoby (nemožnosti či neúčelnosti vydat exekuční příkaz primárním způsobem). Současně je možno zvážit, zda by nemělo být přihlédnuto ke skutečnosti, že povinný má snahu řešit své dluhy, a umožnit mu v exekučním řízení povolení splátkového kalendáře.
- Stanovení povinnosti soudního exekutora vždy pořizovat videozáznam z prováděné mobiliární exekuce (tedy nejen na výzvu přítomných osob či je-li to potřebné, § 325b odst. 3 občanského soudního řádu, § 15 odst. 1 vyhl. 418/2001 Sb.), čímž umožníme snadnější prokázání možného protiprávního jednání přítomných osob, popř. odhalíme možné protiprávní a excesivní jednání osob provádějících výkon rozhodnutí.
- Uzákonění povinného auditu exekutorských úřadů.  

 

 

8,2.2015: 

Zdeněk Steinbauer Otázky Václava Moravce a hosté 1. náměstek ministryně spravedlnosti Pelikán, exekutor a zaměstnanec člověka v tísni Hůle. Zajímavá debata, když v průběhu moderátor Moravec citoval z dopisu, který mu prý přišel od právníka z Prahy. Že problém je v tom, že stát delegoval výkon státní správy na privátnímu sektoru, tj. na privátní exekutory (tak jsem to pochopil). Konečně zazněl to dle mého názoru zásadní, že příčinou problémů s exekucemi je to, že jsou privátnípodnikatelé ( a ne státní zaměstnanci soudů), kteří jako každý privátní podnikatel mají smysl své existence v dosahování zisku. Místo vymáhání dluhů jsou exekuce honbou za co nejvyšším ziskem, byznysem s dluhy. Moderátor Moravec se na to zeptal zaměstnace Člověka v tísni, který se vůbec nevyjádřil k problém privátních exekutorů, ale řekl, že s existencí exekutorů nemá problém. Ale tak otázka nezněla, měl odpovědět jestli má problém s existencí privátních exekutorů-podnikatelů. Exekutor se k tomu nevyjádřil (chápu, když je privátní exekutor) a mluvil o něčem jiném. Řeč se tedy stočila jinam a moderátor nepochopitelně nechtěl odpověď na předtím položenou otázku, jestli jsou privátní exekutoři správným řešením. Takže se k ní nevyjádřil ani 1. náměstek ministryně spravedlnosti Pelikán. Předtím Pelikán řekl, že kdyby mohl ovlvnit zavedení exekucí, že by byl pro princip místní příslušnosti, problém privátních exekutorů nezmínil......

 

 

//////

 

 

 

 

Clive Moravec: 

Další hrozná stupidita od pana exekutora Mareše: "Teritorialita by navíc nepřinesla ani snížení nákladů exekuce pro dlužníky" .... Vzhledem k tomu, že dlužník platí v průměru 4 (slovy čtyři) různým exekutorům je jasný jako facka, že teritorialita zajistí slučování všech exekucí stejného dlužníka tak, že průměrné snížení bude 75%. Oběť s jednou exekucí tím nešetří ale nemajetný člověk v dluhové pasti, postižen 10ti exekucemi ušetří tím až 90% zbytečných nákladů.

 Dodatek - pak by ale bylo třeba bojovat nejen za teritorialitu, ale i za slučování exekucí u jednoho exekutora. 

 

 

 

Antiexekuce Tak se poplácejte po ramenou a běžte .........!!! Ani těch 50 tisíc,které jste neprosadili,jo úplné ho....,na to aby mohl člověku exekuční svrab,zabavit a prodat dům,za několik milionů,kamarádičkům,za pá šlupek !!! Kdo bude rozhodovat o tom, co má větší cenu,než 1000 Kč ? No a to s tím životním minimem, řeší exekuční svrab tak, že hodí celý dluh na účet a tím jde účet do mínusu /třeba milion/ tak že nedostane člověk z banky-nic !!! Tak to dělá exekuční svrab,už 20 roků a vy zřejmě nemáte IQ na to,aby jste se na to podívali !!! Upřimně ,jste udělali velké hovno a plácáte se po ramenou !!!

13.3.2015: Václav Hučík

Tak sem se nyní díval na televizi a tam řekli, že Havran přerovský dělá 68.000 exekucí ročně. Na exekuci berou prý 10.000,- zálohu. Tak jsem to hodil do kalkulačky a kdyby nic jiného, tak jen na zálohách dostanou 680 MILIONŮ !!! Jeden z důvodů, proč si tuto komoditu poslanci tak hýčkají. Údajně přiznává roční ZISK 2 MILIARDY, ano dvě miliardy.
A TENTÝŽ AUTOR: Pokud byla v Česku provedena exekuce, která povinnému zabránila v placení dalších svých povinností, nebo pohledávek, pak by měly náklady následně vzniklých dluhů nést stát a exekutor a soud, který toto nařídil.
Paušální české nezabavitelné minimum totiž nepamatuje na to, že povinný má i jiné platební povinnosti a český styl je uvalit exekuci na všechno naráz a tím zastavit platební schopnost dlužníka zcela, nebo zčásti na dlouhou dobu a tím mu způsobí další dluhy.
Podle mého toto není chyba, ale záměr. protože zcela logicky - pokud by to byla chyba v zákoně z roku 2001 už by byla dávno napravována.
Je to tedy záměr - jeden bagatelní dluh způsobí exekucí, která může probíhat všemi způsoby naráz a je zpoplatněna 2000% poplatky z částky dluhu. Tak se zamezí povinnému platit ostatní věci a vzniknou mu další pohledávky po splatnosti a tím další obchodní případy českých soukromých exekutorů.
A navenek se o povinném jen řekne, že je to hajzl, co nechce platit a dluží kam se podívá.
Že platit nemůže už ale nikdo nezkoumá. Ani soudy a nikdo.
Dokonce na tento argument už léta neslyší ani poslanci různých vlád za dobu, co o tomto v této skupině píši neustále dokola.
Proto je třeba to řešit v spolupráci se zahraničními kompetentními orgány a donutit českou vládu tyto zákony změnit.
Exekuce nesmí způsobit další platební neschopnost.
 
Ne každý dopadne takto dobře, jak tento mladík pný sil: http://prigl.cz/brnaci/dluzil-jsem-11-tisic-na-pokutach-ted-platim-704-tisic/
Cladimír Haneška a Patrioti postulovali ve svém článku program týkající se exekucí: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Vladimir-Haneska-Patrioti-75187/clanek/Zcela-bezbranni-seniori-celi-exekutorum-40754 
 
Pohlrf ns ministerstvo a do úřadu přerovského exekutora Vrány: https://www.stream.cz/adost/10005836-a-dost-otresne-praktiky-exekutora
 kOVALI JANA: Pan Girga dlužil Kooperativě 829 Kč. Exekutor Zweifelhofer nechal jeho nemovitost v centru a památkové zóně města Slaný odhadnout na pouhých 930 000 Kč. Nejnižší podání v opakované dražbě je 465 000 Kč.
 
Clive Moravec: Zítra 23.07.2014 v 10h se chystá exekutor Peroutka vydražit rekreační chatu v hodnotě 1 149 080,-Kč.

Když klikněte na dražební vyhlášku zjistíte, že tato dražba je pro pohledávku 34.254,-Kč vůči Allianz pojišťovně. Má pan Šprongl plno jiných dluhů? No, na straně 3 a 4 dražební vyhlášky jsou uvedení 10x zástavní právo na té nemovitosti. Tak je asi dost zadlužený, že? No, všechny pohledávky co on má v exekuci jsou od 170,-Kč do 40 000,-Kč. Celková dlužná suma zde uvedena je pod 140 000,-Kč.

Další zajímavost je, že 4 z 10ti pohledávek jsou od již zmíněné firmy Allianz. Dle čísel jednacích (135 EX 1310/14-12 , 046 EX 2219/2013-10 , 168 EX 3469/2013-18 , 135 EX 3232/13-13) jde taky zjistit, že firma Allianz použil služby 3 různých exekutorů: Peroutka, Micka a Kuželová. Dělali to tak schválně aby zvýšili své příjmy? Proč bude jeden exekutor pro jednu firmu dělat jednu exekuci, když to můžou rozdělit mezi 3 exekutory a místo 7000,-Kč pro exekutora vyždímat od oběti 3x tolik.

Pokud se zítra prodá minimálně 7000,-Kč dostane i exekutor Jenerál ze Zlína, dalších 7000,-Kč David Koncz z Chebu protože vymáhá pro Českou pojišťovnu 3483,Kč a dalších cca 7000,-Kč na tom vydělá exekutor Cink, který vymáhá 170,-Kč pro ČEZ)

Pro advokáty, vymahače a exekutory je tento případ hezky lukrativní. Jinak to nám všem připadá jako zbytečné finanční zničení pana Šprongla. Pokud chcete můžete zítra sledovat dražbu on-line: https://drazby.exekucecv.cz/drazba-307-rekreacni-chata-v-chrudimi/

 

8.8.2015: http://echo24.cz/a/wybc7/kral-exekutoru-je-na-odstrel-ministr-veri-ze-ma-nabito 

prosinec 2015 - tento článek obsahuje souhrno legislativních změn z poslední doby: http://www.lidovky.cz/spletl-se-o-200-korun-exekutor-mu-zablokoval-dum-i-ucty-pd1-/zpravy-domov.aspx?c=A140131_175928_ln_domov_mc 

10.3.2017: kauza - nenechali  jste se také napálit? : http://www.lidovky.cz/exekutor-ktery-zproneveril-80-milionu-vymyslel-system-jak-oskubat-dluzniky-1vx-/zpravy-domov.aspx?c=A121121_154506_ln_domov_ogo

 

 Lukáš Musil: "Pořád někteří obhajují exekutory, jak jsou potřeba,protože dluhy se platí.

Souhlasím, dluhy se platí, ale nevím proč by se pro korunu dluhu mělo platit korun tisíc.
Tomuhle spousta lidí nevěří, takže přidávám svůj exekuční příkaz a upozorňuji, že nešlo o žádnou půjčku!

- jistina........................ 1 264,00 Kč 
- náklady nalézacího řízení ......... 22 703,42 Kč 
- 2,5% denní poplatek z prodlení z částky 9 500,00 Kč od 5.2.2012 do 12.6.2012 - 2,5% denní poplatek z prodlení z částky 5 300,00 Kč od 13.6.2012 do 6.11.2014 - 2,5% denní poplatek z prodlení z částky 1 264,00 Kč od 7.11.2014 do zaplacení

Plátci mzdy povinného se přikazuje, aby mzdu povinného blokoval i pro předběžné náklady exekuce vyčíslené ke dni vydání ex. příkazu, tj. 14.9.2017 .................. 57 900,00 Kč

 
2017: Od té doby, co ministr Pelikán vyšel se svým návrhem zákona o insolvencích, vystupuje Exekutorská  komora za exekutory osobou paní Fučíkové, její šéfky, za běžné měsíční platy 340 0020. A pozor, za co:
 
Píše se 25. září 2017 a exekutoři rozšiřují svůj okruh drancování na nedlužící a nic netušící občany této země. Policie tomu přihlíží a chrání tyto novodobé bandity. Pokud k vám půjde někdo na návštěvu, tak jej nevpouštějte dovnitř, dokud vám nepředloží platný výpis z rejstříku exekucí za 250,- Kč. Jinak vás přijedou vykrást a vydrancovat !!! Nevěříte? Tak si to pusťte a poslechněte. Jde o přerovský Exekuční úřad, exekutor Jícha - nástupce Vrány. Jen abyste věděli jak to chodí až zazvoní u vás.http://www.asociacepovinnych.cz/teplice2.mp3  a jak tento případ dopadl: https://www.youtube.com/watch?v=ZUvtcnp9LUk&sns=fb
 

"

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zdenapa

myslím, že problém začíná už v tom, když si úvěr uzavřete. Televizní nabídky lákají na výhodné splátky , ale v dnešní nejisté době , kdy nevíte zda budete mít práci, nebo co jiného se semele je to risk. Přesto jsme jen lidé a  děláme chyby.

A tady začíná problém : pokud vzorně splácíte, jste pro banky a jiné společnosti zajímaví a vklidu vám dají další a další úvěry.

Pak ale nastane situace, jako může být nezaměstnanost, nemoc, krize .... a vy na splátku nemáte. Tak jdete do banky prosit o snížení splátek, nebo odklad , abyste nebyli za darebáky, že se nestaráte a je vám to jedno. A co udělá banka nebo  jiná společnost? Nezajímá je váš problém! Jednou jste si vzali úvěry tak plaťte , že přišly nepředvídané problémy, to je jim docela jedno. Prostě jste podepsali úvěr a zavázali se jej splácet a dost ! Možná tady by bylo třeba vstřícnosti, ale pro tyto společnosti je výhodnější předat celý dluh vymahačům a ti exekutorům. Kdo tedy podporuje tyhle lumpárny ???? Už samotní věřitelé.

A pak nastane to , co opět nemá " chybu ". Exekutor- zablokuje mzdu, ale musí pomechat životní minimum, to však přijde klientovi na účet a na ten má právo exekutor na celý - takže životní minimum je to tam, protože jej sebrali z účtu a máme příjem nula. Tak se vydáme vybrat peníze z pojištění - ale ouha to je také zablokované, stejně tak spoření, naše auto pokud jej máme a také naše nemovitost. Takže v tu chvíli nemáme ani na chleba, na všem jsou exekuce a teď se ještě budeme klepat, kdy nám přijdou " vybílit" tu naši domácnost!!!!! Zároveň nemáte na jiné splátky úvěrů, které většinou jsou pokud jste v problému s jedním. Takže nemůžete zaplatit alespoň část ani ostatním, nemáte na inkaso .... a dluh roste, roste, roste, z pár korun dluhu, který byste možná jinak uhradili jsou desetitisíce, protože exekutoři nedělají za pár korun, zároveň narůstá úrok a řešením je snad jen oddlužit , protože jinak se v tom utopíte jak ve lžíci vody.

Neměl by se nad tímhle někdo zamyslet ? Kdo dělá z lidí žebráky ?  Už to začne u věřitelů, kteří nejsou vstřícní k řešení

a exekutoři se radují, že naše milá zemička jim dává takový prostor.

Pamatuji si, když jsem ještě chodila do školy, jak nás varovali před západním světem, kde se všude válí bezdomovci a žebrají . Myslím, že teď ten " západní " svět vidíme u nás . je to ostuda země , když dovolí , aby se z lidí stali žebráci.

Jak je řečeno ve filmu slunce , seno . " Velebnosti, chce se mi blejt ". Myslím, že mnoha lidem, co se jich to týká a nebo

to vidí kolem sebe.

Protože jaké jsou možnosti ? Oddlužit a pět let to vydržet, což je ještě super varianta a nebo spáchat sebevraždu ????

Každý to vyřeší po svém.

 

amiourful

 Rudolf.Kulik 
Datum: 22. 2. 2014 21:05:54
Předmět: exekuce

 

Paní Amiourová,

boj proti nepřiměřeným exekucím je jistě záslužný. Neměli bychom ale zapomenout, že velkou část z nepřiměřeného navýšení exekutovaných částek shrábnou advokátní kanceláře které připravuji exekuční žaloby. A k největšímu nárůstu okrádání dlužníků došlo v roce 2005 za Paroubkovy vlády, kdy ministr Němec prosadil zvýšení odměn advokátům zhruba na trojnásobek.

Bylo by jistě zajímavé pro čtenáře VV.