Hůře než bestie

obrazek
18.5.2017 20:17
Zveřejňuji dva krátké texty profesora Giacinta Auritiho, o němž jsem psala dříve (viz link pod článkem) a jenž kromě univerzity v Teramu založil i kostel Madonna dei Miracoli, Panny Marie Zázraků - na obrázku, zasvěcený Madoně z Fatimy. Provolání jsou staršího data, žel stále aktuální. "Výzva evropským národům: budeme eliminovat dluhy nebo eliminujeme národy?! Dříve než jsou národy třetího světa ničeny hladem, předchází ničení těchto národů dluhem, 50 milionů lidí umírá na světě hladem každý rok ne proto, že by nemohli dostat najíst, ale proto, že na to nemají peníze! A toto se nyní bude stále více týkat i nás! Proto žádáme vlastnictví peněz národy. Dnes peníze vznikají jako dluh, když banka poskytuje občanům úvěr. My chceme, aby vznikaly jako vlastnictví občanů rovnou a občanům byl z emise připisován výnos." Peníze jsou nejen kategorií ekonomickou, ale především právní! Auriti je také autorem ekonometrického experimentu s alternativní měnou Simec.

Giacinto Auriti: Monetární otroctví: monstrozita zrozená 1694 spolu s Bank of England

Goethe tvrdil, že "nikdo není více otrokem, než ten, kdo se považuje za svobodného, aniž by jím byl také skutečně". Tento princip se uplatňuje zejména v soudobém monetárním systému.

Občan si namlouvá, že je majitelem peněz ve své kapse, zatímco je jejich dlužníkem. Banka totiž ve skutečnosti emituje peníze pouze v podobě půjček, takže peníze kolují zatíženy dluhem.

Peníze ale naopak musí být ve vlastnictví občana, protože je to právě on, kdo tvoří jejich hodnotu; protože jak víme, kdyby nějaký guvernér začal tisknout peníze na opuštěném ostrově, hodnota těchto peněz by nebyla žádná, potože k té je zapotřebí kolektivu, který jim tuto hodnotu přiřadí. Jako každá jednotka míry (a peníze jsou mírou hodnoty) i peníze jsou především konvencí.

Dokud byly peníze ze zlata, ten, kdo nalezl valounek, toho valounek byl, aniž by se zadlužoval vůči dolům. Dnes tu máme místo dolů centrální banku, místo valounků kusy papíru a místo vlastnictví dluh.

Není možné pochopit, jak mohlo k takovéto historické monstroznosti dojít (došlo k ní v roce 1694 spolu se založením Bank of England a spolu s emisí šterlinků), pokud nevyjdeme z definice peněz coby nástroje Ďáblova. Na pravdivost této definice upozorňoval také sv. František z Assisi, který nabádal žebravé mnichy, aby nepřijímali obolus v penězích. A my si teď demonstrujeme plnou opodstatněnot tohoto výroku na základě slov samotného Ďábla v Evangeliu.

Satan v Evangeliu hovoří třikrát. Po půstu v poušti říká Kristovi: "Proměň kámen v chléb". Tato slova jsou navíc vykládána jako pokoušení vyhladovělého Krista. Což je interpretace nepřijatelná, protože pokušení má vždy co dělat s hříchem, ovšem jíst chléb po čtyřiceti dnech půstu je morálně bez poskvrny.

Tedy zdůvodnění Ďáblových slov je jiné - a tím, kdo nám říká, jak jeho slova interpretovat, je Kristus sám, když mu odpoví (Mt. 4.4): "Je psáno, že nejen chlebem živ je člověk, ale také každým slovem, jež vychází z úst Boha."

To, co je na této Ježíšově větě překvapující, je novota návrhu, nikdy vykladači nezvažovaná - totiž odvozovat význam slov nejen z jejich doslovného znění, ale podle úst, které je vyslovují. Ona výše uvedná slova vyšla z úst Ďábla, tudíž abychom je mohli interpretovat přesně, je nutno vzít v úvahu hypotézu, navíc absurdní, že Kristus přijal Ďáblovo pozvání a proměnil kamení v chléb. V takovém případě by mohl Kristovi říkat: "Můžeš jíst chléb mou zásluhou, protože jsem ti poradil proměnit kamení v chléb." Čímž by Krista proměnil z "Hospodina/hospodáře" v "dlužníka" svého chleba.

Bližší zkoumání odhalí, že je to přesně tato hypotéza, co se realizuje právě při emisi nominálních peněz. Když centrální banka emituje peníze skrze půjčky, využívá kolektivnosti k vytvoření jejich hodnoty tím, že jsou přijaty, ale zároveň tuto kolektivnost vyvlastňuje a tvoří dluh, přesně jako by to udělal Ďábel, kdyby Kristus přijal pozvání k přeměně kamení v chléb. Když zaměníme kámen za papíř, chléb za zlato a Ďábla za banku, narazíme u emise šterlinků z papíru místo zlata a u všech následujících nominálních peněz na ty samé peripetie Ďáblova pokušení.

Se vznikem Bank of England a systému centrálních bank byly národy celého světa proměněny z vlastníků v dlužníky, dlužníky nevyhnutelně nesolventní vlastními penězi. Banka totiž vskutku v okamžiku půjčky dané sumy zatěžuje tyto peníze nákladem ve výši 200%. Lidstvo bylo tímto uvrženo do podmínek horších, než v jakých žije zvíře. Bestie sice nemají žádný majetek, , ale nemají ani dluhy.

A tak nastal čas, kdy je nutno pochopit, že si všichni mohou půjčit peníze kromě toho, kdo je emituje. Prostřednictvím peněz-dluhů bylo lidstvo natolik degradováno, že se objevil fenomén "sebevraždy z insolvence" - sociální choroba, jež nemá v historii precedens. A tak se potvrdilo Proroctví z Fatimy: "Živí budou závidět mrtvým."

Není možné přesně zhodnotit Ďáblovo pokušení, když je nebudeme uvažovat v glohálním kontextu. Mimořádně významné je v tomto smyslu třetí pokušení (Mt. 4, 8-9): "...Ukáže mu všechna království světa a jejich nádheru, pak řekne Ježíši: «toto všechno ti dám. Pokud se pokoříš a budeš mne uctívat.» Uctívat pokoření znamená postavit Ďábla na oltář místo Boha. Což vysvětluje, proč obdivovatelé Ďábla hluboce a vždy odmítají katolickou Eucharistii /Svaté přijímání/.

Okolnost, že protestantismus je založený na odmítání katolické Eucharistie a zároveň uvedl v chod vznik centrálních bank jako tvůrkyň peněz-dluhů, hovoří sám za sebe. Ne náhodou anglický parlament schvaluje v roce 1673 Test Act: výnos, jímž je katolické svaté přijímání prohlášeno za nelegální spolu s proměnou.

Ne náhodou je v roce 1694 založena Bank of England, jež emituje šterlinky zahajujíc éru papírových peněz místo zlata.

Ne náhodou dochází k podřízení náboženské moci moci politické, když se anglický král stává zároveň hlavou protestantského anglikánského náboženství rozvracejíc hierrchické uspořádání Svaté říše římské, kde politická autorita byla autonomní a eticky podřízená náboženské svrchovanosti.

Ne náhodou jakmile protestanství vstoupí na půdu kontinentální Evropy nezakládá kostely, ale banku, Protestantskou banku, jejíž ředitel, Neker, se stává rádcem Ludvíka XIV.

Ne náhodou se všechny katolické monarchie staré Evropy rozloží, protože se zadluží vůči bankéřům bez kompenzace a za ďábelské peníze těmito emitované s nulovými náklady, jež by titíž křálové mohli emitovat zdarma sami také a bez zadlužování.

Ne náhodou ve Švýcarsku platí pravidlo, že jsou zároveň protestanty a bankéři.

Ne náhodou je podstatným rozdílem mezi Svatou říší římskou a britským Commonwealthem peníz. Dříve byl nositel peněz jejich vlastníkem, nově je jejich dlužníkem.

Ne náhodou po snětí Boha z oltáře a zavržení katolické Eucharistie a založení Bank of England dosáhne v roce 1855 rozměrů 22 milionů a 750 tisíc kilometrů čtverečních. Dnes je celý svět Commonwealth. Celý svět je jednou jedinou "monetární kolonií".

Ďábel, kníže tohoto světa , je "osoba" vážná: dodržuje své sliby až do hořkých konců. Poté, co zlo převládne, předá svým obdivovatelům vládu nad všemi národy světa.

Na těchto slibech se také vysvětluje Ďáblovo pokušení, v němž nutí Krista vrhnout se z vrcholku chrámu Svatého města. Kdo je pánem celého světa, je pánem všech peněz světa, protože je vlastní nebo protože je jejich věřitelem, nežádá si suverenitu nebo bohatství, protože je již má, ale marnivě a domýšlivě žízní po světské slávě. 

Článek Auritiho s medajlonkem: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/gicinto-auriti-o-ceste-ke-skutecne-tedy-i-ekonomicky-humanni-spolecnosti

Doporučené video - anglicky, i s italskými titulky: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_328qp7po-E

O seigniorage více: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku

A: Už jsem uváděla jinde informaci, že newyorská burza je zajištěna rodnými listy Američanů, a že ty jsou za jistýdh okolností zobchodovatelné. Zde je důkaz: https://www.youtube.com/watch?v=7gUoEIzBdPs a : https://www.youtube.com/watch?v=wN2x746Bo-o a https://www.youtube.com/watch?v=gGP2ydckjSs a https://www.youtube.com/watch?v=2XOt4kVEcfI

*****

Český anonym:

"Nemám bombu pro Babiše.

Přežívám v ústraní, nechci než hrát si v klidu v koutě, se stavebnicí anebo na pohádky, podivné fantastické světy, a vyhýbám se světu dospělých. Stačilo nahlédnout, na škvírku pootevřít dveře, abych se přesvědčil, že skrz ně nevystoupím na jeviště vstříc davům nadšeného publika, které můj příchod přivítá potleskem. Ty dveře vedou do mraků a noci, do větrné a temné hlubiny, kam bych měl seskočit, abych se na padáku snesl na nepřáteli ovládané území.

Kapitalismus je nejproduktivnější hospodářský systém, jaký kdy lidstvo zkusilo. Dokáže nejrychleji vyrábět hmotné statky. Letadla, tanky, kulomety, střelivo, bomby, rakety. Dokáže rozdrtit jakoukoliv alternativu, která by ho snad mohla ohrozit. Neumí hmotné statky rozdělovat tak, aby měl každý člověk z čeho žít. Kdo není produktivní, musí z kola ven. kdo nevyhraje v loterii trhu, má smůlu. Vůbec kapitalismus nedovede vyrábět lidské štěstí. Co je to štěstí, jakou má tržní hodnotu?

Za dveřmi nemám šanci bez přípravy, musel bych dlouho dřít jen proto, abych za těmi dveřmi změnil víc, než když je prostě nechám zavřené. Moc těžké na mě, raději věci jenom komentuji z bezpečí. Nelíbí se mi pohádka se špatným koncem, pohádka o Nashově rovnováze ve světě za dveřmi, rád bych ji převyprávěl lépe, jenomže kdo by mě měl poslouchat a proč? Kdo by měl měnit slova v činy, potit krev a nasazovat hlavu, tam kam já ani vstoupit nemám odvahu?

Za pouhý poslech cizích komentářů hrozí trest. Vůdce daroval Židům město, co by ti podlidé mohli ještě chtít? V židovské sanitce umírá básník Orten, protože slušný Čech nechtěl mít podčlověka v pokoji. Do čítanek se to pak popíše jinak, aby to slušné Čechy nerozrušilo. Dostanou nažrat a budou pracovat.

S obdivem vzhlížím k lidem, kteří tvrdě cvičili, aby se mohli vrhnout do prázdnoty a dokázali něco udělat, než zemřou.

Transporty odvážejí podlidi. Transporty do Turecka nesmí váznout. Obrana vyšší kultury je nutná. Islám v ČR nechceme.

Byli tu jiní než já, otevřeli dveře, skočili. A k čemu to pak bylo? Oč je svět lepší?

Výroba hmotných statků nikomu nepomůže ke štěstí, jen vyčerpává zdroje. Ničí planetu.

A co já s tím?

Všichni zemřete."

Vlastislav Slávek Břeň:

"Lapeni penězi, systémem v otrockém vězení,

donuceni k mlčení, bez vzpoury se nic nezmění.
Kdo se toho nezřekne a neodpojí,
je jak kdyby sloužil satanovi.
A tak jsou viní i ti bez viny, neb dělají, že to nevidí.
Svědomí jsou zašpiněna lhostejností,
morálka klesla pod leností,
stát za pravdou stalo se nechutností,
tvrdit lži je však už nutností.
O míru nemůže být ani řeči, to války je drží v kleci,

z mříží strachu a nenávisti, jsou z nás ze všech teroristi."

A teď si zkuste pustit toto: https://www.youtube.com/watch?v=N5DQE2x_liQ

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.