Internacionální pomoc / international help

obrazek
25.1.2020 20:45
(on english below) A sice jde o pomoc americkým dlužníkům, kteří se neúspěšně snaží splatit svou půjčku na studia. Americký server publikoval přehlídku hrůzných případů a ukázalo se, že nejsou nijak výjimečné, jde o zprávy z Twitteru o tom, že splácejí, nevynechali jedinou splátku a po několika letech dluží ještě více, než na počátku. Nebo si půjčili v 80. letech 4500 a dnes, po mnoha letech splácení, dluží 45 000./ A korporátní svět jim říká:1) jsme zklamáni, že vy mileniálové nekupujete auta, 2) víte, jak je to důležité pro ekonomii?! a 3) nechcete půjčku? / Takže si povíme, jak na to. ///Student-loan-debt: and How to do, how to end it! Article is on czech and on english too! Will be enlarged after consultation with italian activists from www.signoraggio.com.

zdroj: https://www.boredpanda.com/student-loan-debt-impossible-pay-stories/?

 Je mnoho způsobů, jimiž banky dobývají svou středověkou parazitní rentu seigniorage (z italského signoraggio potažmo signiore - neboli Pán, ec seigniorage = Pánovo) plynoucí z krádeže monetární suverenity státům:

Jednak, když Vám půjčují peníze, nepůjčují vám peníze nikoho jiného, nýbrž vytváří kredity. Poté, co dlluh splatíte, musí kredity zrušit a ponechat si jen úroky, ale v západním světě není až tak neobvyklé, že zašantročí i základ v podobě dodaných peněz. 

A teď co by se stalo, kdybyste nesplatitli jistinu - nic moc, nechali by si úroky, ale navíc by vydělali na tom, že mohou uplatnit daňový  odpočet - ztrátu!!!

Platit kredity vás nikdo nemůže povinnovat! Ty hotové peníze, které jste si případně vybrali z bankomuatu, je tzv. .frakční rezerva, zjištěných velmi málo procent (2%) peněz reálních, ze všech existujících.

Vím, že zkusíte namítnout: jak to, že nepůjčují peníze, aale kredity? A co jsme tedy platili za krize při sanování nezdraavých bank? Inu, stačí se podívat do první serioznější učebnice bankovnictví - a na druhou otázku existuje odpověď - inu, taková je technika clearingu, technice mezibankovní kompenzace, kdy při astronomických přesunech astronomicky vyemitovaných peněz docháízí k tomu, že banky sjou de facto ustavičně ve stavu bankrotu! http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/clearing-technika-kompenzace

Další ne tak neobvyklý způsob dobývání renty je Takzvaná roční průměrná nákladový sazba - RPSN v České republice, což je ale hodně natažený náklad, protože jde o normální bankovní operace, jejichž sazby znáte, jsou nízké nebo žádné,  navíc by byl jen čas na výzvu advokátovi či exekutorovi (v případě, že neplatíte), jenž by si ale své sluzby naúčtoval znovu vám. Toto RPSN je také parazitní rentou, jak vidíte!! A také je to způsob, jak si zvýšit úroky nad danou úroveň, protože původně banka své náklady nesla z těchto úroků a nikoliv z RPSN. Takže je velmi podivné, že tento ústav nenese žádné riziko podnikání ba ani náklady podnikání! 

A pak tu máme další způsob uplatňvoaný v Čechách nevím jen v jakém rozsahu, ale jde o to, jak vám vypočítávají splátku a úroky. Totiž, někdy se u hypoték přiznají k tomu, že vám dům nepatří do splacení jistiny, ale že nejprve musíte splatit všechny úroky a pak teprve splácíte jistinu. Jenže pak je vzorec pro výpočet celkové částky úplně jiný, ez ohledu nato, jak velkou výšku splátky si můžete dovolit!  Je jiný, než kdybyste spláceli průběžně úroky i část jistiny v poměrných částkách, a je také jiný, než kdybyste nejprve spláceli celou jistinu a až teprve potom úroky. Ty vzorce jsem již měla na lopatě, ještě si vpomenout, v každém případě je časem dodám!

Důvod, proč platíte parazitní rentu neboli seigniroage bance, je ten, že vy na rozdíl od občanů čínské republiky nejste věřiteli svých peněz, nýbrž dlužníky svých peněz. Ale to je zcela nesprávné, protože je to jen kolektiv, který tvoří hodnotu těch peněz, jen váš konsenzus občanů, že chleba stojí tolik a tolik a kalhoty zase tolik a tolik.  Zcizená monetární suverenita je důvod, proč nemáte bezolatné zdravotnictví a bezplatné školy, protože jinak byste tyto náklady pokkryli bezdluhovou emisí )s náklady 7 Kč na bankovku) a vaše práce jako účetní hodnota by je pokryla. 

Nyní máte dvě možnosti, jak jednat:

můžete jít za soudcem, vysvětlt celé to svinstvo,  které vám banka udělala, a prohlásit, že dluh neuznááte. Nebo to můžete prohlásit i zcela bez komentáře.  To si nechcte orazítkovat a doručte to bance. Také jde o trestný čin útlaku, ten také můžete zažalovat! Budete-li mít se svým prohlášením potíáže prorazit u soudu, potvrďte své rozhodnutí u notáře.Takové potíže byste ale mít neměli. Když vás poté zkusí oslovit exekutor té banky, dodejte mu kopii svého orazítkovaného prohlášení.

A nebo druhá možnost, totiž pustit se jako skupina velkého počtu postižených do většího boje, za protiprávnost seigniroage a za  monetární suverenitu USA. V Ústavě máte napsáno jistě jako my v České republice, že všichni lidé si jsou rovní, tak jak to, že pracujete jen na extrémně chamtivé zldděje monetární suverenity? Italský právník, monetarista a zakladatel niverzity Teramo, Giacinto Auriti, vedl ve Štrasburgu takovouto při, bohužel neznám výsledek, zemřel v roce 2006 a napsal několik chytrých tenkých knížek o právní podstatě tohoto staletého sporu. V Čechách nikdo nemá zájem o jejich překlad a vydání, vy Američané máte alespoň Ellen Brown. 

V České republice se seigniorage nazývá poněkud nesprávně také ražebné, a je to opravdu věcný popis, jak postupuje banka. Seigniorage není nic jiného, než zneužití dominantního postavení k aktům, k nimž protistrana nedala vědomě souhlas. A je pravda, že  z důvodu svého dominantního postavení si banka sama prosadila, jak vás bude oškubávat. 

Pro Čechy platí samozřejmě stejný postup i v případě, že se dobývání parazitní renty pro sebe ujaly mezitím místo bank exekutoři. Stále jde o nerovné postavení dvou občanů a neuunatelný dluh. Postupujte jak popsáno výše. V každém případě vy byste jeho splácením stahovali jen peníze z oběhu, protože tyto peníze na splácení dluhu a tím spíše úroků, ve skuktečnosti nebyly vyemitovány. Což, jak známo, produkuje nemoci oběhu peněz zvané finanční anémie, kterou hospodářství nesmírně trpí. Abyst je splatili, museli byste jiné odstrčit od jejich chleba,  pak by se vložily na účty, korporací, kde by nepracovaly nebo pracovaly omezeně. Kolují-li peníze oběhem normálně a svižně v hotovosti, pak na jeden cyklus z banky do banky přemístí dvacetinásobek své hodnoty, Ležící na účtech bohatých nikoliv, nepracují.

A všechny tyto platby vv hotovosti znamenají kousek vydobyté nezávislosti na bankách. Jistě jste již pochopily, proč banky chtějí zakázat platbu v hotovosti. Aby jin neunikl ani jeden dlužník. Také jistě chápete, že je nesrpávné, aby advokát a exekutor si počítal své služby od vás v sazbác hodných největších boháčů ve státě - to můžou, ale jen od stejně bohatých, trvám na tom, že od chudých si mohou účtovbat automatickou sazbu jen ve výši hodinové sazby těch chudých. Tolik právo.

Pro Čechy uvádím přehled nejvyšších platů - jsou to vesměs platy v bankovnictví nebo s bankovnictvím související: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/plat-240-tisic-mesicne-prehled-profesi-kde-si-na-penize-stezovat-nebudete-87097? - ale to je pořád jako když plivne proti tomu, co berou bankéři a jejich podřízení v londýnské City a na Wall Street. 

Historie 30 let bankovnictví u nás - zde se bohužel říká, že ohledně plateb kartami jsme na světové špičce, což je velmi nebezpečné, v Rakousku naopak chtějí dát do ústavy, že nikdy nesmí být zrušena možnost platit hotově. https://www.e15.cz/finexpert/sporime/jak-se-menily-bankovni-sluzby-za-uplynulych-30-let-1367077?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 ****

ENGLISH: - reacting on  https://www.boredpanda.com/student-loan-debt-impossible-pay-stories/?

There are many ways in which banks conquer their medieval parasitic rent seigniorage (from the Italian signoraggio or signiore - or Lord, ec seigniorage = The Lorď, The of Lord)- resulting from the theft of monetary sovereignty to states::

First, when they lend you money, they do not lend you money of anyone else, but they create credits. After you repay the debt, it has to cancel the credits and keep only the interest, but in the Western world it is not so unusual that it will also murmur the base in the form of money delivered.

Now what would happen if you did not repay the principal - not much, they would retain interest, but they would also profit from being able to claim a tax deduction - a loss !!!

Nobody can obblige you to pay credits!. The cash that you may have withdrawn from the ATM is the so-called .fractional reserve, found very few percent (2%) of real money from all existing.

I know you'll try to argue: how come they don't borrow money, but credit? So what did we pay for the crises to clean up unprofitable banks? Well, just look at the first serious banking textbook - and there is an answer to the second question - well, such is the clearing technique, the technique of interbank compensation, when astronomical transfers of astronomically emitted money cause banks to de facto constantly in bankruptcy!

Another not so unusual way of renting is the so-called annual average cost rate - APRC in the Czech Republic, which is a very stretched outlay because these are normal banking operations whose rates you know - and they are low or none( - and more it would take time to call a lawyer or the bailiff (exekutor?) - in case of non payment from your side, who would charge you for his services again. This APRC is also a parasitic rent, as you can see! And it is also a way to raise interest above the given level, because initially the bank borrowed its costs from these interest and not from the APRC. So it is very strange that this institute carries no risk of doing business or even the cost of doing business did not carry!

And then we have another way of seigniorage applied in the Czech Republic not only to what extent, but it is how they calculate the repayment and interest. That is, in the case of mortgages, they sometimes confess that the house does not belong to you to repay the principal, but that you first have to repay all interest and then you repay the principal. But then the formula for calculating the total amount is completely different, no matter how much the amount of the installment you can afford! It is different than if you were to pay interest and part of the principal on a pro rata basis, and it is different than if you had to repay the entire principal first, and only then. I had those formulas on my shovel, to remember, in any case I will add them in time!

The reason you pay a parasitic annuity, or seigniorage to a bank, is that, unlike the citizens of the Republic of China, you are not the creditors of your money, but the debtors of your money. But this is completely wrong, because it is only the collective that makes up the value of the money, just your citizens' consensus that bread costs so much and so much, and pants so much and so much. Stolen monetary sovereignty is why you do not have free health care and free schools, because otherwise you would cover these costs with debt-free emissions (of a 0,3o doolars per  banknote costs!)  and your work as book value would cover them.

Now you have two ways to act:

you can go to the judge, explain the whole crap the bank has done to you, and declare that you will not recognize the debt. Or you can make this declarationt without comment. Do not want to stamp this and deliver it to the bank. It is also an offense (crime) of oppression, which you can sue.  If you have difficulty breaking through in court, confirm your decision with a notary.But you should not have such difficulties.Then, if the bank executor tries to reach you, give him a copy of your stamped declaration.

Or the second option, to engage as a group of a large number of those affected in a greater struggle, for the illegality of seigniroage and for the US monetary sovereignty. In the Constitution, you have surely written, as we in the Czech Republic, that all people are equal, so how come you work only on the extremely greedy inheritance of monetary sovereignty? Italian lawyer, monetarist and founder of University of Teramo, Giacinto Auriti led such a case in Strasbourg, but unfortunately I do not know the result, died in 2006 and wrote several clever thin books about the legal nature of this centuries-old dispute. No one in the Czech Republic is interested in their translation and release, you Americans have at least Ellen Brown.

In the Czech Republic, seigniorage is also called somewhat incorrectly also excavation, and it is a factual description of how the bank proceeds. Seigniorage is nothing more than an abuse of a dominant position in acts for which the counterparty has not knowingly consented. And it is true that because of its dominant position, the bank has excavated itself the way through how it will pluck you. 

Of course, the same procedure applies even if the executors of parasitic annuities have in the meantime taken over instead of banks - for theyself. It is still an unequal position of two citizens and an ineligible debt. Proceed as described above. In any case, by repaying it, you would only withdraw money from circulation, because this money to repay the debt and all the more interest, in fact, was not issued. Which, as we know, produces money-circulation illnesses called financial anemia, which the economy suffers enormously. To repay them, you would have to push others away from their bread, then put them into accounts, corporations where they would not work or work limited. If money circulates normally and swiftly in form of cash, then it moves 20 times its value from one bank to another. Laying on accounts of riches, they do not work at all, 

And all these cash payments are a bit of established independence from banks. You have already understood why banks want to ban cash payments. Not to miss a single debtor.

And for you specialy: The most payed salaries in finance sector in U.S.: https://www.businessinsider.com/finance-jobs-highest-salaries-2018-4#12-director-of-engineering-4

 Good bye!

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.