Jeden výjimečný KŠAFT coby KRÉDO pro otevřenou demokracii

20.1.2011 02:33
„Člověk ve svém pomýlení mocně zasáhl do přírody. Zdevastoval lesy, a tím i změnil klima a atmosférické podmínky. Vinou člověka úplně vyhynuly některé druhy rostlin a zvířat, ač měly své nenahraditelné místo v ekonomii Přírody. Čistotu vzduchu všude ovlivňuje kouř a podobně, řeky jsou špinavé. Tyto a jiné věci jsou neoprávněnými zásahy do Přírody, jež dnešní člověk okázale přehlíží, ale jež mají největší důležitost, a jež jednou ukážou svou zlou tvář nejen rostlinám, ale také zvířatům, a jež vposledku nebudou mít trpělivost se silou odporu člověka.“ Johann Wolfang von Goethe (1749-1832)////Je patrné, že jestliže si think tank Cesta pokládá otázku, jaká je budoucnost sociálního státu, je to možná proto, že nevěří, že by existovaly ekonomické, právnické a vůbec všeobecně intelektuální nástroje prosperity a politická vůle a zejména vůle si všeobecnou prosperitu resp. perspektivu a blaho vymoci. (A to í přes setrvalé bombarodování protagonistů maily v minulosti). Vypůjčme si proto od Silvana Borrusa z jeho článku Ekonomika, etika a paradoxy, na čem se zakládá přirozený ekonomický pořádek: ";Přirozený ekonomický pořádek by měly umocňovat následující náležitosti: 1. Pravdivost věcí. Pravda, definovaná jako adaequation intellectus et rei,, musí být jako před soudním tribunálem – totální a bez pozlátka. 2. Spravedlnost. Jako trvalá ochota dát každému, co je „jeho“. Je tedy nesprávné nejen nedat co je „jeho“, někomu, komu to patří, ale také dávat někomu něco, co se nemusí. . 3. Svoboda činit ekonomická rozhodnutí na všech úrovních, především rozhodnutí, zda pracovat sám na sebe či pro druhého. 4. Solidarita. Lidská přirozenost „politického zvířete“ vyžaduje solidaritu, zlepšuje ji tedy svobodná závislost, tím delší, čím víc je omezena lidská svoboda,. Jedná se o jeden z mnoha paradoxů lidského ducha. 5. Podpora; princip přemosťující svobodu a solidaritu, vedoucí ke konvergenci. Bez ní se svoboda a solidarita rozcházejí: první degeneruje v liberalismus a druhá v kolektivizmus."; Každý systém, každý jedinec zasluhuje podporu, neb v každém dřímá jiskra schopná dovést lidstvo k větší humanitě a vyřešit problémy, se kterými nedokáže pohnout již celá staletí, věky, eony věků. Vypůjčme si také krédo Ezry /Pounda (čest jeho památce), autora mmj. knihy: ABC ekonomie: ";Tvrzení, že stát nemůže vykonávat své funkce kvůli nedostatku peněz, se podobá prohlášení inženýra, že nemůže postavit silnici pro nedostatek kilometrů."

Stav, ve kterém se nalézáme dnes, onu hegemonii moci a kapitálu, vyjádřil někdo jiný, v následujícím textu, zvaném THE CONTRACT: krédo z něj vyplývá implicitně (s akcentem na implicitní výklad poslední, podtržené věty) a je také krédem skupiny, jejíž české filiálky popsán vznik zde:

http://www.vasevec.cz/blog/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku/.

 

Smlouva, kterou podepisujeme každý den:

Ve jménu přátelství na Zemi u příležitosti 2. výročí tragických událostí 11. září 2003

Anonym

Přijímám.

Drazí přátelé, 11. září se je smutné výročí katastrofy, jež je pro lidstvo vysoce symbolické.

Bez ohledu na naše přesvědčení nebo politické ideály, systém, který pohání náš «svobodný» svět se zakládá na mlčenlivém souhlasu se smlouvou s každým z nás., jejímiž hlavními součástmi je:

 1. Přijímám soutěž jako základ našeho systému, i když si uvědomuji, že toto uspořádání generuje frustraci a zlobu. Přijímám. 

 2. Souhlasím s tím, že budu ponižován či zneužíván za podmínky, že mi dovolí ponižovat či zneužívat jiného, který zaujímá nižší místo v sociální pyramidě. Přijímám. 

 3. Souhlasím se sociálním vyloučením minorit, vyděděnců, nucených živořit na okraji společnosti, neadaptovaných a slabých, protože si myslím, že to, co si společnost na sebe může naložit, má své limity. Přijímám.

 4. Přijímám, že budu platit bankám, zatímco ony budou investovat díky vložení mého platu, jak se jim bude hodit, a že mi nedají žádnou dividendu ze svých gigantických výdělků (výdělků, které slouží k útokům na chudé země, což je skutečnost, kterou přijímám implicitně.) Přijímám. 

 5. Akceptuji též, aby, když mně půjčují peníze, tvoříce je de facto z nuly, aby  na mne uvalily vysoké úroky, pokuty a penále. A že to mohou dělat výlučně jen proto, že jim peníze svěřují také jiní klienti. Přijímám. 

 6. Akceptuji též mražení a vyhazování tun jídla, kvůli tomu, aby nekrachly burzy, místo toho, aby jimi byli nasyceni potřební a bylo dovoleno několika stovkám tisícíům ročně nezemřít hlady. Přijímám.

 7. Akceptuji, že je nelegální ukončit lidský život rychle, ale naopak toleruji, děje-li se tak zvolna, například inhalováním a požíváním toxických substancí schválených vládou, či vleklým sociálním utrpením.. Přijímám. 

 8. Akceptuji, aby se válčilo pro zachování míru. Souhlasím s tím, aby ve jménu míru rozpočtovou položkou číslo jedna státu byly výdaje na obranu. Přijímám. 

 9. Souhlasím s tím, aby konflikty byly vyvolávány uměle, aby se vyčerpaly zásoby zbraní a umožnilo se tak světové ekonomii pokračovat v růstu. Přijímám. 

 10. Přijímám hegemonii ropy v naší ekonomii a souhlasím s bráněním jakémukoliv pokusu nahradit ji, pokud by se ukázalo, že jsme objevili nekonečný prostředek výroby energie zdarma. Souhlasím, že to by byla naše zkáza. Přijímám. 

 11. Souhlasím s tím, aby byli souzeni vrazi jiných lidí, s výjimkou toho, když vlády rozhodnou, kdo je nepřítel a nutí vás nebo mne zabít ho. Přijímám. 

 12. Souhlasím s tvorbou veřejného mínění tak, abych věřil, že systém kráčí kupředu,¨a tvořily se strany levice a pravice, jejichž kratochvílí bude vzájemný boj. Přijímám. 

 13. A kromě toho souhlasím také s jkýmkoliv druhem možného rozdělování, protože toto rozdělování mi umožňuje zacílit svůj hněv na pevně stanovené nepřátele, když zamávají jejich fotkami před mýma očma. Přijímám.

 14. Souhlasím s tím, aby moc nad tvorbou veřejného mínění byla v rukou lidí ze sféry byznysu a naprosto se osvobodila od kontroly států, protože jsem přesvědčen, že tito tvůrci mínění s ní budou nakládat dobře. Přijímám. 

 15. Souhlasím s tím, aby myšlenka štěstí se zredukovala na pouhé pohodlí, láska na pouhý sex, svoboda na uspokojování potřeb, protože to je to, co reklama každý den opakuje, a protože čím více jsem nešťrasten, tím více konzumuji. Svou roli ve fungování naší ekonomie splním.Přijímám. 

 16. Přijímám. Souhlasím s tím, aby hodnota osoby se odvíjela od výše jeho konta a ne podle jejích kvalit,a a aby byl ze systému vyloučen každý, kdo neprodukuje dostatečně, souhlasím s tím, aby byli vydatně placenií fotbalisté a herci a podstatně méně učitelé a zdravoítníci věnující se budoucím generacím. Přijímám.

 17. Souhlasím též s tím, aby ze společnosti byli vyloučeni staří, i když by nám jejich zkušenosti mohly posloužit, ale  to protože jsme nejrozvinutější civilizací na planetě (a bez pochyby také ve vesmíru), a víme, také že zkušenost se ani nedá sdílet ani není přenositelná. Přijímám. 

 18. Souhlasím s tím, aby mi ukazovali negativní a děsivé zprávy ze světa každý den, abych mohl ocenit dostatečně to, jak jsem šťasten, že je naše životní situace normální a že mohu žít na civilizovaném Západě. Vím, že udržování našeho ducha ve strachu pro nás může být jen požehnáním.Přijímám. 

 19. Akceptuji, aby se vojenští prlmyslníci a hlavy států pravidelně scházely bez našeho požehnání a bez jakéhokoliv ptaní, aby činili rozhodnutí, jež ohrožují budoucnost planety, život na planetě, život a planetu. Přijímám. 

 20. Souhlasím s konzumací masa plného hormonů (a antibiotik) aniž by mi o tom výslovně kdokoliv cokoliv sdělovali, souhlasím s tím, aby se kultury GMO (geneticky modifikovaných organismů) propagovaly v celém světě, umožňujíc tak nadnárodním agropotravinářským gigantům zkracovat životy živým bytostem a shromažďovat nesmírné zisky a mít pod kontrolou celosvětové zemědělství. Přijímám. 

 21. Souhlasím s tím, aby nadnárodní banky půjčovaly peníze zemím, které chtějí zbrojit a válčit, a tak rozhodovaly o tom, kdo bude ve válce a kdo ne. Vím, že je lepší financovat obě strany, aby bylo jisté, že se vydělá hodně peněz a konflikty se protáhnou. Přijímám. 

 22. Souhlasím s tím, aby se nadnárodní společnosti zdržely aplikací sociálního pokroku Západu v chudých zemích, protože si myslí, že pro tamější lidi je štěstím už to, že mohou oni i jejich děěti pracovat v podmínkách nelidských a nejistých. Ve jménu lidských práv nemáme právo se do toho vměšovat. přijímám. 

 23. Souhlasím s tím, aby politci mohli být pochybné pověsti a často zcela zkorumpovní, věřím, že to je při tom enormním tlaku, kterému musí čelit, normální. Vůči většině těch, kteří by byli proti, je třeba aplikoévat nulovou toleranci. Přijímám. 

 24. Souhlasím s tím, aby farmaceutické laboratoře a agropotravinářští průmyslníci dodávali do chudých zemí prošlé produkty, nebo takové, jež obsahují substance kancerogenní či jiné na Západě zakázané. Přijímám. 

 25. Souhlasím s tím, aby zbytek planety - cca 4 miliardf jedinců - si mohl myslet opak, za podmínky, že nebudou vyjadřovat své názory v naší domovině a ještě méně se pokoušet o vysvětlení našich dějin svými primitivními filozofickými pojmy. Přijímám,

 26. Přijímám myšlenku, že v přírodě existují jen dvě možnosti: zabíjet nebo být zabit a jestliže my jsme nadáni vědomím a jazykem, jistě to není proto, abychom se z této duality vymanili, nýbrž proto, abychom ospravedlnili, proč jednáme takovýmto způsobem. Přijímám.

 27. Souhlasím s tím, že budu naši minulost považovat za sérii nepřestávajících konfliktů, politických konspirací a hegemonických snah a zároveň přitom všem budu vědět, že nic takového již neexistuje, protože jsme na vrcholu naší evoluce a priotože pravidla, která vládnou našemu světu spočívají v hledání štěstí a svobody pro všechny národy, jak nám každý den říkají naši politici.Přijímám. 

 28. Přijímám bez diskuzí a považuji za pravdivé všechny teorie navržené proto, aby vysvětlily záhadu našeho původu. A souhlasím, že příroda mohla věnovat miliony let na to, aby dala vzniknout lidské bytosti, té, jejíž jedinou kratochvílí je akumulace bohatství coby hlavní životní realizace. Přijímám. 

 29. Souhlasím s ničením lesů, vymírání ryb v řekách a našich oceánech, souhlasím se zvyšováíním průmyslového znečištění a rozšíření chemických jedů a radioaktivních částic v přírodě, přistupuji na používání jakéhoíkoliv druhu chemického aditiva v naší potravě, protože jsem přesvědčen, že jestliže jsou přidávána, jsou užitečná a bezpečná. Přijímám. 

 30. Souhlasím s ekonomickou válkou jako převažujícím děním na planetě, i když se domnívám, že nás vede směrem k bezprecedentní katastrofě. Přijímám tuto situaci a věřím, že nemohu udělat nic, abych to změnil nebo zlepšil. Souhlasím s tím, aby se se mnou zacházelo jako se zvířetem, protože myslím, že větší hodnotu nemám. Přijímám.

 

TOUTO SMLOUVOU ZAVÍRÁM OČI NAD TÍMTO VŠÍM A NEHODLÁM BÝT NIČEMU OPRAVDOVOU OPOZICÍ, A HODLÁM JI BRÁNIT SVÝM TĚLEM AŽ SMRTI, JESTLIŽE MI TO TATO SMLOUVA UKLÁDÁ, PŘIJÍMÁM TEDY SVOU DUŠÍ A VÉDOMĚ, CO MI KLADE PŘED OČI A ČEHO SE MÁM VYVAROVAT. 

Vím, že vy všichni budete jednat ku prospěchu mému a nás všech. A za to Vám děkuji.Na Zemi, 11. září 2003, Anonym. 

 

video  francouzsko-španělsko- italské The Contract-Le Contrat-Il Contratto: http://www.youtube.com/watch?v=J4p0edCMhdA

A Borrusův článek Ekonomika, etika a paradoxy: http://www.zvedavec.org/komentare/2009/05/3131-ekonomicke-zakony-etika-a-paradoxy-i-cast.htm a http://www.zvedavec.org/komentare/2009/05/3132-ekonomicke-zakony-etika-a-paradoxy-ii-cast.htm)

Tento systém, který si tak rád bere do úst výraz "lidské zdroje" je jedinou nekončící a ustavičnou válkou zájmů jedněch proti zájmům druhých , neustále popírající, že synergie a mutualismus jsou jedinou win-win strategií přející životu a neustále popírající hodnotu života a právo na život poražených. Je jen jednou velkou devastací mas lidí, jakož i všech ostatních "zdrojů", nezná ani krásu, ani poznání, morálku, etiku ani spravedlnost. 

Dostavil se také bod 31. : souhlasím, že moje sociální a jiná práva, svoboda, sociální status a osud budou odvislé od toho, jaké zisky si naplánovalo mezinárodní finančnictví nelegitimním zadlužením států a  zcizením monetární suverenity. Zcizením infrastruktury a zdrojů. Podvázáním ekonomického života a rozvoje země takovým podmiňováním, aby nebyla ohrožena jeho moc.

 

A zatím - na půdě institutu Mises, bohdá bašty dobrých nápadů, jež nakonec sloužily jen jako vkusná přikrývka sviňáren a podrazů, se tprávě  usídlila Teorie Singularity - hodlají "emulovat lidské mozky tak, aby se produktivita zdvojnásobila každých 15 dní". http://www.econtalk.org/archives/2011/01/hanson_on_the_t.html a http://www.mises.cz/odkazy/hospodarsky-rust/hospodarsky-rust-1.aspx - tento link je nyní neaktivní,  nebo je neaktivní pro nepřihlášené a neregisrované, ale Singularrita řádí zde: http://mason.gmu.edu/~rhanson/vc.html V roce 2017-18 se Singularita zabývala tím, jak vložit cizí myšlenky do lidského mozku. 

 

František Doležal: 10 citátů siouxského indiána, které vás donutí se zamyslet nad „moderní“ společností

1) Vychloubání se a přehnané manýry nikdy nebyly vnímány jako slušné. Přehrávání bylo považováno za nečestné a ti, kteří neuměli mlčet, byli považováni za drzé. Konverzace nikdy nezačala ve spěchu nebo jen tak bezdůvodně.
2) Děti byly učeny prokazovat slušnost skrze činy a nikoli slova. Neměli dovoleno odmlouvat starším, vstupovat do řeči nebo se někomu vysmívat.
3) Mlčení nebylo bráno jako urážka. Naopak. Drželi jsme se pravidla, že myšlenka předchází slovo. V období smutku, smrti nebo neštěstí se ticho považovalo za vyjádření respektu.
4) O velkých pláních, krásných kopcích a potocích jsme nepřemýšleli jako o „divočině“, jak přírodu nazývali bílí lidé. Pro nás byla Země hojností a požehnáním “Velké Záhady“.
5) Lidé z mého kmene žili se vším, co je obklopovalo, v lásce a míru. Zem, nebe a vodu považovali za aktivní principy, zvířata a ptactvo jim bylo přítelem a stejně tak i cizí lidé jim byli bratry.
6) Láska je záhadou bytí, dává nám důvod a schéma naší existence.
7) Pro lidskou kůži bylo dobré dotýkat se země. Staří lidé seděli vždy na zemi a chodili bosí. Spojení s půdou dovolovalo uvědomit si spojitost s ostatními.
8) Svět byl knihovnou a kameny, listy, tráva i zvířata byly jejími knihami. Naučili jsme se žít se zákony přírody a uctívat její krásu. Cokoli nás pokořilo, dali jsme do nápravy co nejvíce úsilí, ale nikdy jsme si nestěžovali.
9) Věděl jsem, že pokud se lidské srdce vzdálí přírodě, zahořkne. Pokud totiž člověk ztratí respekt pro rostoucí a žijící, brzy ztratí úctu i k samotným lidem.

10) Civilizace mi byla vnucena…bohužel ale bez lásky, pravdy, upřímnosti a štědrosti. 

a 11 indiánských výroků o ženách: http://www.whitewolfpack.com/2015/02/women-are-sacred-11-native-american.html?

A naše další krédo:http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/umair-haque-pribeh-o-zmene-paradigmatu

8.3.2019 S těnuti krédy jsem se rozhodla založit levicové hnutí Serpentina. 

:D INDIÁNSKÁ MOUDROST.

Redaktor se zeptal starého indiánského náčelníka:
"Už 90 let žijete a pozorujete bělochy, jakých úspěchů běloši dosáhli a jaké škody napáchali. Když to vše zvážíte, kde podle vás běloši udělali chybu?"
"Když bílí muži přijít, indiáni být vládci země, žádná daně, žádná dluhy, buvolů hodně, bobrů hodně, voda čistá, ženy dělat všechna práce. Šaman zadarmo. Indiáni muži celý den lovit a ryby chytat, celou noc souložit."
Pak se náčelník pousmál:
"Jen bílý muž dost kretén na to, aby myslet, že může takový systém vylepšit."

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

Blíží se peklo na zeměkouli.

amiourful