Jiří Baťa: Ještě jednou o držení zbraní a ne jen o nich

dívky s pistolemi
20.12.2019 09:52
V poslední době se čím dál častěji hovoří na téma držení zbraní, případně střílení. K této problematice se vyslovuje celá řada lidí, kteří se snaží najít východisko v tolik diskutované otázce, zda omezit nebo neomezit legální držení střelných zbraní.

Budeme-li vycházet z neutrální, žádnou tragickou událostí ovlivněné situace, potom logicky vzato, držení zbraně za účelem vlastní obrany nebo ochrany jiných, nemá faktické opodstatnění. To proto, že k zajištění naší bezpečnosti, obrany a ochrany existují tzv. silové (ozbrojené) složky, počínaje městskými policiemi, státní Policií ČR, případně Vojenskou policií apod. Je však zřejmé, že tento stav a možnosti jsou v mnoha případech nedostačující, ozbrojené složky nemohou být vždy tam, kde vzniká nebezpečná situace a proto občané na  tyto krizové případy a situace reagují tak, že si pro takové případy sami obstarávají vlastní zbraň. Uvědomělý občan si zbraň pořídí legálně, nepoctivý ji má nelegálně ani ne tak na svou obranu před útočníkem, jako třeba pro případ, že by jej třeba napadlo nebo si naplánoval přepadnout benzinku nebo klenotnictví. Z toho lze tedy vyvodit, že existují dva druhy lidí, poctiví, kteří si pořídí zbraň legálně a ti druzí, kteří si ji pořídí nelegálně. Na této skutečnosti lze sotva co změnit.

Vžijme se do situace, kdy se stane tragická událost. Není nutné dávat za příklad zrovna ostravskou nemocnici, protože tato událost je zcela mimořádná a velmi poučná. Použijme běžnější příklad, kdy v tramvaji, případně v trolejbuse či autobuse MHD nějaký člověk zaútočí nožem na  cestující. Ano, pouze nožem, protože i nůž může být smrtelnou zbraní. Co nastane bezprostředně po útoku? 

Buďme naivní a připusťme, že v dopravním prostředku se v tu dobu se v MHD nacházejí např. tři (trvale) ozbrojení muži s legálně drženou střelnou zbraní. Pokud bude útočník velmi nebezpečný, bude trvale napadat cestující a ohrožovat je, tito tři, s nadsázkou „supermani“, budou-li chtít zabránit dalšímu běsnění útočníka - použijí zbraň? Pokud ano, je to špatně, může nastat větší tragedie, než kterou způsobil útočník, protože při použití zbraně není vyloučeno, že budou zasaženy i další osoby. Otázka však je, zda v případě, že  zbraň nepoužijí (s výjimkou výzvy či výstrahy o střelbě) což by v nastalé situaci bylo správné řešení, budou mít muži natolik odvahy, že se budou snažit útočníka zpacifikovat jinými způsoby, tedy holýma rukama?

Provedeme-li malou analýzu výše popisované situace, vyplynou nám tyto otázky. Za 

a) v době vzniku této události lze spoléhat na  to, že v dopravním prostředku se budou nacházet muži ozbrojení legálně drženou zbraní? Za 

b) bude-li pachatel dál pokračovat v útoku na oběť a úmyslem mužů

bude zabránit dalším atakům útočníka, použili by muži střelnou zbraň?  Za 

c) pokud by zbraň vzhledem k prostředí nepoužili, našli by odvahu útočníka zpacifikovat „ručně“? A konečně za

d) k čemu by jim bude střelná zbraň, když ji nemohou v daném prostředí na obranu  a ochranu osob použít? 

Z uvedeného vyplývá, že účel, nebo důvod, pro který si někteří občané (legálně) obstarají střelnou zbraň za účelem obrany nebo ochrany je poněkud „na vodě“. Jednak proto, že ve veřejném zájmu nelze spoléhat, ale ani předpokládat, že většina těch, kteří drží legálně střelnou zbraň, ji běžně mají stále u sebe,  za další, pokud by měli zbraň použít pro svou obranu nebo ochranu jiných osob v ve velmi frekventovaném prostředí, jako např. např. ulice, náměstí, obchody, kina, divadla, vystavují okolí vážnému nebezpečí.

Z hlediska jednání pachatelů či útočníků je jejich jednání, jak víme, naprosto neočekávané, nepředvídatelné, ale také stresující,  vyvolávající paniku, chaos. Je proto třeba si uvědomit, že jako nelze předvídat útok pachatele nebo útočníka, stejně tak nelze předvídat, kde k útoku či napadení dojde. Může to být kdekoli, záleží na tom, jaké úmysly pachatel má, jaký cíl sleduje a jaký výsledek od útoku nebo napadení očekává. Událost v ostravské nemocnici byla prý motivována nevyléčitelnou chorobou pachatele, proto  zřejmě volil nemocniční prostředí. Mohou však být i jiné důvody a k napadení či útoku může dojít v divadle, na stadiónu, v obchodě, kostele nebo jinde, v závislosti na efektu, který pachatel od svého zákeřného činu nebo jednání očekává. 

V případě, kdy pachatel nebo útočník zaútočí v místech s velkým  počtem lidí, je použití (legální) střelné zbraně naprosto vyloučené . Tím se ztrácí smysl, resp. odůvodnění, že je zbraň držena pro účely potřebné nutné obrany. Použití zbraně např. při vniknutí zločince do domu či bytu není rovněž bezproblémové, protože ani v takovém případě nelze zbraň svévolně, notabene kdykoliv použít jenom proto, že pachatel vnikl do objektu. Použití zbraně je totiž vázáno zákonem a přesně stanovenými podmínkami. To platí u Policie ČR , MP či  jiných ozbrojených složek. To neznamená, že držení zbraně nemá praktický význam. Bude-li zbraň použita za okolností, kterou si daná situace vyžádá a za předpokladu, že bude použita v rámci zákona, má legální držení zbraně smysl a své opodstatnění. Jen se nabízí otázka, v kolika případech, resp. jak často je či byla legálně držená zbraň použita za účelem osobní obrany, nebo ochrany?

Kdo je pachatel, případně útočník, co je to za člověka? Pokud jde o zločince, který použije nelegálně drženou střelnou zbraň, ale může jít také o zbraň chladnou, jako např. nůž, dýka, sekyra apod.  za účelem spáchání trestného činu loupeže, krádeže, vraždy atd., jedná zpravidla na základě předem promyšleného plánu, takového člověka lze jednoznačně považovat za zločince, vraha. Psychicky nemocný (vyšinutý) člověk sice (až na výjimky) rovněž jedná                   promyšleně, zkratkovitě, chladně, účelově a občas velmi brutálně. Takový člověk může být vyhodnocen jako psychopat, který v době spáchání činu byl nepříčetný a proto není za své jednání (na rozdíl od zločince) zodpovědný.  

Opodstatněnost či odůvodnění, proč držet legálně zbraně, je tzv. na vodě, jakkoli to do jisté míry může zvednou mužské, ale někdy i ženské ego, posílit sebevědomí nebo umocnit pocit, že přijde-li na věc, jsou „pány“ situace. Skutečností také je, že použití zbraně není stejné, jako někoho urazit nadávkou, nebo po něm hodit na půllitr. 

Samotná střelba na člověka, ať už je to zločinec, lupič nebo jen člověk, který se zrovna v nevhodnou dobu nacházel na nevhodném místě, vyžaduje notnou dávku odvahy, rozvahy a také rozumu. Za okolností, jak z výše uvedeného vyplývá, držení zbraně na osobní obranu, je značně problematické a domnívat se, že legálním držením zbraní lze zabránit či předcházet podobným událostem, je nereálné a naivní. Konkrétně v ostravské nemocnici jakékoli použití zbraně na zneškodnění pachatele by bylo naprosto vyloučené, protože by to způsobilo mnohem větší tragedii, než se stala. Úvahy o omezení legálního držení zbraní, nebo akceptovat požadavek na větší počet držení těchto zbraní, je irelevantní, spíše populistické, protože to nijak neovlivní tragické události, které nelze předvídat,  už vůbec jim, až na ojedinělé případy či výjimky, zabránit nebo předcházet Tady nezbývá než konstatovat: děj se vůle Boží, co se má stát, stane se! A je naprosto jedno, žijeme-li v demokratickém státě 21. století, nebo ve feudálním středověku. 

 

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   V tomto případu bych se spíše přiklonil k názoru autora článku pana Bati, který zde referuje ve světle širších souvislostí této problematiky. Nelze  samozřejmě a totiž odhlédnout od důležité okolnosti, že každá záležitost nutno řešit především z komplexního hlediska. Svou pravdu zde samozřejmě mají i diskutující, zejména z toho ohledu, že nynější naši mocní, nás účiněji zpacifikují, když nebudeme ozbrojeni. Takto však vlastně se nasedá na jejich logiku sobeckého uvažování, že moci lze dosáhnout především za použití násilí a tedy nutno proti násilí bojovat násilím. Současní mocní se evidentně rozhodli nás zavléknout do další světové války. Nelze totož hodnotit toliko jejich kolovrátkové popululistické řeči a svobodě a lidských právech, aniž se přihlédne k jejich skutkům, sama falešnost až na x - tou. Spíše by se zde měla upřednostnit otázka prevence proti násilným jednáním, jejich vzrůst nelze skutečně přehlédnout. Naši mocní si samozřejmě nepřipustí, že tento vzrůst agresí, rozpoutal především oni, při hájení své individualistické morálky a pokoření jedněch druhými.

     Oprášili čtenář zaprášené svazky děl Lva Nikolajeviče Tolstého a neprotivení se zlu násilím a při přečetení se zamyslí musí uznat, že dotyčný měl pravdu. Vesmír (evoluce ((Bůh), jak se každý přikloní ke světovému názoru totiž asi svět naprogramoval, či svět se sám naprogramoval), jednak k přežití silnějších druhů, ale některé druhy vybavil, či se tyto přirozeně evolučně vybavili postupným oduševněním. Ne však, aby pokořili a ovládli druhé, ale aby s nimi ve snad vzájemném poruzumění soužili. Jedná se samozřejmě o velmi složité záležitosti, protože vesmír jako takový zřejmě nebude vůbec jednoduchý, jak se nám snaži namluvit současni vědátoří, kteří dokonce odhadli, že vesmír dovršil věku 14,5 miliardy let ¨!!??. Tedy dle mého názoru by se mělo proti násilí a zbrojení mělo vystupovat spíše oduševněním. Danou facku v sebeobraném reflexu samozřejmě nutno někdy potrestat fackou obrannou, jedná se však o reflex.

Roland Olbert

Tak tentokrát jste se, milý autore, s Vašimi úvahami netrefil.

Rozebírat toto téma formou co by se... kdyby se..., nahráváte bohužel těm silám, které si přejí  postupně odzbrojit

legální držitele zbraní, neboť pod vlivem odzbrojovací mánie bruselských byrokratů, považují mnozí občané držet osobní zbraň  za něco nepatřičného, nebo dokonce zbytečného a mám důvod se domnívat, že k nim patříte i  Vy.

Naši lokajové bruselských aparátčíků  zneužili i tragédii ve zmíněné nemocnici k tomu, aby volali po dalším spřísnění zákonů,nebo také úplném odzbrojení, tak jak to provedl svého času v Británii T. Blair.

To samé jak přes kopírák na N.Zélandu, co na tom, že veškeré útoky se odehrály s nelegálními zbraněmi...

Zmínit sousední Německo je už vůbec k pláči, tam zcela vážně navrhují někteří politici prodej  kuchyňských nožů po předložení občanského průkazu, legálně drženou zbraň nesmějí  občané vůbec nosit a na pouhý poplašňák je třeba evidovaný, tzv. Malý zbrojní průkaz. (Viz: Verbotene Gegenstände), pokud ovládáte němčinu. Tak si sednete na zadek, co tam je už vše zakázáno !

Tohle je totiž u nás stav, který tady byl už před rokem 89, kdy se mohli ozbrojit pouze nomenklaturní kádři tehdejšího režimu,prověření milicionáři a jedinci ze složek MV. 

Samotné odzbrojení  řadím do kategorie likvidace obranyschopnosti  státu, která začala zrušením povinné vojenské služby, zrušením desítek  vojenských útvarů na celém území státu a vstupem do agresivního paktu NATO.

Ti, kteří už vojenskou základní službu neabsolvovali a dnešní generace mamánků, jsou pro mě dostatečným důkazem,

že je  určený cíl  už téměř splněn....   

 

 

kameník

Ještě bych si dovolil dodatek: Facka není argument. Přesto při znalosti naturelu nedalekých spoluobčanů tady na Ostravsku tvrdím, že pokud byste se dopustil podobného filozofování, viz výše, tváří v tvář pozůstalým, nejspíš by Vám, oprávněně, nafackovali. Myslím, že pozůstalí by dali nevím co, aby šel čas vrátit a v čekárně se vyskytl alespoň jeden ozbrojený obránce.

kameník

K Vašemu textu, cituji: "...Konkrétně v ostravské nemocnici jakékoli použití zbraně na zneškodnění pachatele by bylo naprosto vyloučené, protože by to způsobilo mnohem větší tragedii, než se stala." Takže pro Vás je přijatelnější, jestliže útočník postřílí 10 - 15 lidí (k tomu dle jednoho ze svědků mohlo dojít, neboť si údajně útočník přebíjel zbraň a hodlal v útoku pokračovat) než náhodná smrt 1 - 2 osob způsobená (možná) neškoleným obráncem. Musím říci, že Váš příspěvek k této problematice překročil hranu lidskosti, neboť Vaším názorem nejspíše je, že nám občanům nezbývá nic jiného, než se nebránit a nechat se dobrovolně zabít. Malou útěchou mi budiž to, že nejste tím, kdo určuje bezpečnostní politiku v našem státě. Mimochodem, do budoucna bych Vás poprosil, abyste vše přestal hodnotit pražskýma očima, kde je očekávatelný příjezd nějaké zásahovky do pár minut. Bydlím v malém městě kde nejezdí MHD a tramvaj a trolejbus už vůbec ne, příslušníka policie jsem nevidel na ulici několik měsíců. Jsem si vědom, že útok může nastat prakticky kdekoliv - na poště, obecním úřadě, na frekventované ulici (v zahraničí častý případ), prostě všude. A jak jste sám uvedl, policie nemůže být a nikdy nebude všude. V mediích se objevili návrhy na instalaci kamer. Názor leda tak k smíchu. Osobně znám ostravskou polikliniku a v jejích prostorách jsem v listopadu několikrát pobýval. Jde o spletitý kolos chodeb, spojený s nemocnicí. Musely by zde být patrně stovky kamer a v reálném čase by je musely sledovat desítky operátorů. A k čemu by byly, když sama kamera nikoho neochrání? Závěrem - než Váš zvrácený názor by mne více zajímal k dané problematice názor na tomto portálu publikujícího právníka Jiřího Vyvadila. Pokud mne slyší/čte, mohl by prosím reagovat?