Jiří Voda: vzor žádosti o zprostředkování /přidělení práce ve smyslu Charty sociálních práv

obrazek
28.8.2012 09:27
Aktivista Facebookové skupiny "Charta sociálních práv: zásobník kauz pro hromadné žaloby" (a patrně spolupracovník neformálního seskupení Akční spolek nezaměstnaných) se do toho pořádně opřel a vytvořil solidní nástroj občanské sebeobrany - vzor žádosti pro MPSV - protože této činnosti a tohoto svého poslání byly příslušné Úřady práce zbaveny, centrální registr volných míst zrušen (jakoby jej supluje pramálo funkční a smysluplný registr ostatních států Unie "EURES" - s místy "obecně volnými, nikoliv určenými výhradně pro cizince z důvodu neobsaditelnostmi z domácích zdrojů" - najdete na stránkách MPSV) a zaměstnavatelé zbaveni své povinosti přednostně hlásit volná místa Úřadům práce, vzor žádosti se může hodit každému z nás! A domnívám se, že pokud by žádosti nebylo vyhověno, je možné se úspěšně obrátit na ombudsmana či na soud s určovací žalobou na stát (viz jiný můj blog: "Aktuální hypotéza ...."atd.). Šiřte prosím, mezi nezaměstnané zejména. Shrnutí nesmyslnosti toho, jak doposud byla politika zaměstnanosti vykonávána a proč byla disfunkční a co by bylo třeba udělat, abychom měli funkční systém, si ponechám pro svůj některý příští blog. A chci, abyste si uvědomili, že s relizací nebude možné čekat na to, až a zda opozice převezme moc v zemi, protože už nyní se národ sebevraždí tempem 4,8 lidí denně. Já vím, že politické ideje se u nás vykrádají protivníky (např.při minulých volbách média úspěšně fingovala opak toho, co bylo pravdou, a předstírala, že sociální demokraté nemají žádnou hospodářskou koncepci a žádnou protikorupční koncepci), a je obvyklé oddělení svrchní pěny myšlenky od iniciátora a toho, kdo si to pracně srovnal v hlavě celé, přičemž pak se vyrobí produkt - zmetek: navrch huj - tj. jen svrchní pěna těch idejí přebalená do marketingově účinných frází (to, co se dostane do médií) a vespod fuj (to, co se reálně dostane občanovi) - ale nedá se nic dělat a bude třeba s projektem začít,¨a protože jen samotné připravení výchozí fáze nového systému vyžaduje poměrně značný počet člověkohodin a přemýšlení, svůj morální nárok přževzít zde správu věcí veřejných obhájí jen ten pracovitější -a já si nemyslím, že by to byla "naše" protistrana. Prosím, apeluji na vás, abyste uvažovali zcela vážně o tom, že se do tohoto zde zmiňovaného projektu zůčastníte osobně a popřípadě i s přáteli. Zastím, kdo jste nezaměstnaný, jemožné se domáhat u soudu judikátu, že stát je povinen nezanedbávat a neeliminovat své povinnostií na poli boje s nezaměstnaností. Jsem si vědoma toho, že běžný nezaměstnaný na soudní poplatky a výlohy nemá peníze, nicméně máme v Ústavě ustanovení, že se člověk může obráti na soud s žádostí o ochranu svých práv a nouze nemá být překážkou a důvodem nevyhovění soudu jeho žádosti a znovunabytí práv. Jaká je dnešní realita systému zprostředkování práce, aka DONEZ, je uvedeno v závěru v kauze Ludmily Pachtové..způsob, jakým náš táít zametl se sociálními a ekonomickými rávy opravňuje plně Salvatore Tamburra k výroku: "Být v této společnosti nepřizpůsobivým je luxus, který si mohou dovolit nemnozí, ti ostatní mohou jen pokračovat v nepřetržitém vytí." A Mahátmu Gándího k tomuto: "Bída patří k nejxetrémnějšímu násilí."
 NOVINKA: ČT24 24.1.2013 - Systém DONEZ (Doházka Nezaměstnaných -na Poštu - v září končí!!!) - máme totiž před prezidentskými volbami a za vládní  koalici  kandiduje KarelSchwazenberg (TOP09) -volby začínají 25.1.2013
Poslechněte si samotnou ministryni Muellerovou  za TOP09: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/213411058030124/
I. část:
VZOR - Ž Á D O S T I O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (PŘIDĚLENÍ) PRÁCE
VE SMYSLU SOCIÁLNÍ CHARTY

Vážený pane ministře, žádám Vás a kompetentní orgány (zejména ÚP a MPSV) ke splnění povinností (státu) České republiky k občanu ČR, a to ke zprostředkování (přidělení) práce takového rozsahu a finančního ohodnocení, včetně možnosti profesního začlenění k účasti na životě společnosti, abych nebyl (z důvodu mého propuštění ze zaměstnání ke dni.doplnit...), a to včetně mojí rodiny závislý na sociálních dávkách poskytovaných sociálním systémem ČR, který neumožňuje důstojný plnohodnotný život v rámci přijatých platných právních norem, jakož i mezinárodních smluv, které byly Českou republikou přijaty a ratifikovány.
Jedná se zejména o splnění závazků a povinností České republiky vyplývající z Evropské sociální charty podepsané v Turíně dne 18. října 1961 ve znění dodatkových a pozměňujících protokolů podepsaných ČR ve Štrasburku dne 27. května 1992, z Listiny základních práv Evropské unie (2007/C 303/01), dále z Ústavního zákona č. 23/1991 Sb. ze dne 9.ledna 1991,kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ve znění pozdějších změn a předpisů, zejména hlavy čtvrté Čl.26, dále zákona č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a ostatních souvisejících smluv například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES 2000/78/ES, 2000/43/ES, dále Úředního věstníku Evropské unie 3 C 182/1 e ze dne 4.8.2009 ustálené judikatury EU a ČR.
Pokračování Vzoru žádosti o zprostředkování zaměstnání : K tomu zejména uvádím, že Česká republika se zavázala dosáhnout cíle plné zaměstnanosti. Tento cíl byl ještě v roce 1990 naplněn. Nutno konstatovat, že k udržení plné zaměstnanosti všech občanů České republiky tedy nemusela vyvinout žádné mimořádné úsilí. Výchozí podmínky jí umožňovaly pouze udržovat stav. Dalším důvodem ke zprostředkování zaměstnání (přidělení) adekvátní práce dle mojí dosažené kvalifikace a zdravotního stavu, které jsou připojeny v příloze, je tvrzení oficiálních úřadů ČR, že reálná životní úroveň neustále od roku 1991 roste, a že nepracují pouze Ti občané ČR kteří nechtějí pracovat, respektive se práci vyhýbají. Jakékoliv odůvodňování nebo tvrzení oficiálních orgánů České republiky o krizi a tím i nemožnosti splnění mojí žádosti odmítám, protože je vzhledem k oficiálním tvrzením orgánů ČR naprosto irelevantní. Pouze podotýkám, že bez práce a adekvátního finančního ohodnocení nemohu být já a moje rodina svobodným a vykonávat nebo naplňovat ani demokratické principy, kterými se Česká republika na půdě EU, OSN a ve světě presentuje. Zajisté mezi námi nebude sporu, že svobodu volného pohybu, projevu, myšlení, osobní cti důstojnosti a další práva a svobody nezajistí stanovené existenční minimum ve výši 2.020,-Kč nebo další sociální dávky, např. příspěvku na bydlení a podobně. Ani po zvýšení této dávky, respektive po vykonání pro obec jakékoliv veřejně prospěšné práce včetně veřejné služby v délce 20 hodin za měsíc, respektive po zvýšení na 3 126 Kč,- tedy tzv. „životní minimum“, tyto základní práva nezajistí, a to ani oficiálně uznaná minimální mzda 8.000,-Kč hrubého, respektive po zdanění 7.126,-Kč čistého.

II. část: Na základě shora uvedeného proto žádám pro mojí osobu – občana České republiky zajistit účinný výkon práva na práci (zprostředkování zaměstnání) a spravedlivou odměnu (ve výši podle ČSÚ uváděné průměrné mzdy) za vykonanou práci ke kterému se zavázala i Česká republika a to ve stanovené lhůtě 30 dnů, maximálně 60 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění p.p. Správního řádu k vyřízení mojí žádosti.
Žádám pouze splnění k uplatnění mého nezadatelného práva na práci (zprostředkování zaměstnání) a spravedlivou odměnu podle platné právní úpravy, která by mně a mojí rodině zajistila slušnou životní úroveň, respektive Českou republikou uváděnou průměrnou životní úroveň průměrné České rodiny. Stejně tak jako Česká republika, i já jsem vázán povinností vytvořit si podmínky pro sebe a mojí rodinu do té míry, abychom měly ve stáří zajištění do té míry, které umožňuje svobodně si zvolit životní styl a zvolit si nezávislý život ve známém prostředí s poskytnutím: bydlení přiměřeného potřebám a zdravotnímu stavu. Vzhledem k tomu, že se o přiměřenou práci marně pokouším dlouhou dobu, což dokládám, viz přílohy z ÚP a ostatních organizací, nezbývá mi jiná možnost, než-li takto oficiálně požádat o zprostředkování zaměstnání (práci) a zejména o vytvoření podmínek ke kterým se Česká republika zavázala.
Na základě shora uvedeného proto žádám pro mojí osobu – občana České republiky zajistit účinný výkon práva na práci (zprostředkování zaměstnání) a spravedlivou odměnu (ve výši podle ČSÚ uváděné průměrné mzdy) za vykonanou práci ke kterému se zavázala i Česká republika a to ve stanovené lhůtě 30 dnů, maximálně 60 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění p.p. Správního řádu k vyřízení mojí žádosti.
V případě, že není možné moji žádost kladně vyřídit a Vámi splnit povinnosti vyplývající kompetentními orgány ČR v minulosti ratifikovaných smluv a závazků, žádám Vás tímto o úřední potvrzení o porušování výše uvedených základních lidských práv ze strany České republiky, tak abych mohl učinit další kroky na mezinárodní úrovni, včetně zveřejnění o jejich porušování. Současně požaduji moji žádost a Vaši odpověď uveřejnit na oficiálních internetových stránkách Úřadu vlády a MPSV v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Za kladné vyřízení mojí žádosti v zákonné lhůtě Vám předem děkuji.

Podpis :............................... Dne:..............................

Přílohy :
1. Životopis
2. Potvrzení o evidenci na ÚP
3. Zdravotní dokumentace
4. další...

Poučení, pokyny pro žadatele :
- Ve smyslu § 11, § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“), a s přihlédnutím k § 1 a k § 20 až § 28a zákona č. 2/1969 Sb. je správní úřad povinen (když je věcně nepříslušný) postoupit k řízení podání, včetně příslušné části fotokopií příloh věcně a místně příslušnému úřadu k řízení. (žádost lze tudíž podat i na jiném ÚP)
- ÚP je povinen na požádání poskytnout ve smyslu správního řádu HLAVY II, ZÁKLADNÍCH ZÁSAD ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ pomoc při sepsání žádosti (t.j. že lze v mimořádných případech nadiktovat úředníkovi obsah textu do protokolu viz též § 37 a ust. související správního řádu a ostatních zákonů)
- Rozhodnutí o žádosti lze požadovat k doručení na tzv. „doručovací“ adresu žadatele, která nemusí být totožná s trvalým pobytem

________________________
Ludmila Pachtova
  ·
Přeji hezký den. Včera jsem podala žalobu k Městskému soudu v Praze, týkající se zotročování, které bylo zavedeno za vlády pana ministra Drábka
- DONEZ , veřejné práce bez mzdy -
Kdo byl podobně postižen, může se k mé žalobě připojit. Občanský soudní řád to umožňuje.
-----
Dále zde uvádím úryvek z návrhu na zahájení řízení:
Městský soud v Praze

Žaloba proti České republice
skrz diskriminaci při společenském a pracovním uplatnění, skrz porušení práva na důstojnost a dobrou pověst, skrz zásah do soukromí a rodinných vztahů, skrz uvržení do dílčího otrokářského stavu, skrz neplnění povinnosti chránit a zabezpečovat rovné právo na adekvátní mzdu za práci a žaloba o výplatu mzdy za práci

Žalobce: Ing.Pachtová Ludmila
Doručovací adresa: Krakovská 1, Praha 1, 11000

Žalované složky:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Česká republika Úřad práce hl.m.Prahy

Popis skutečností I.
1): Od dubna 2007 jsem nepřetržitě uchazeč o práci vedený v Evidenci u ÚP hl.m.Praha, pob. pro Prahu 4. Nebyla mi poskytnuta ani koruna podpory ze strany státu, nebyla mi poskytnuta ani žádná možnost rekvalifikace, má žádost byla zamítnuta. Nebylo mi poskytnuto ani žádné hmotné zabezpečení v nouzi. Pracovníci úřadu práce mne nikdy včas neinformovali o vhodném místě pro mne, když se v jejich databázi objevilo.
Důkaz 1): Potvrzení o evidenci v ÚP hlm.Praha, pob. Praha 4 a o 0,-Kč dávek.

2) Navrch Vedení Úřadu hl.m.Prahy, pob. Praha 4 (Údolní), na mne vyžadovalo docházení na poštu, od listopadu 2011 do března 2012 nahodile dva až třikrát v týdnu (cca 30 krát), kde byl nasazen elektronický systém DONEZ, který generoval nahodile data a hodiny, přičemž z cca 30 návštěv, mi tento systém nabídl možnost ucházet se o práci pouze jedinkrát, u jednoho zaměstnavatele o jedno zaměstnání, a to pro mne nevhodné, z hlediska požadavku znalosti Arabštiny, -cizího jazyku, který neovládám.
Důkaz: 2) až 30) Listiny – tištěné ze systému DONEZ.

Tímto bylo zasaženo do mé důstojnosti a do mého soukromí, do svobody pohybu a pobyti, nebyla plněna zákonná povinnost státu, plynoucí ze zákona o zaměstnanosti dbát zvýšenou měrou o získání zaměstnání u osob starších 50 let a povinnosti z mezinárodních úmluv (z Listiny práv svobod 2/1993 Sn. Zák, z Mezinárodních Paktů 120/1976 Sb. zák., z Evropské sociální charty -Sb. mezinárodních smluv a mezinárodní Úmluvy o diskriminaci, ale i Evropské Úmluvy o lidských právech a svobodách. Docházelo navrch k porušování povinnosti státu pomáhat osobám v hmotné nouzi. Přitom pro jiné mladé lidi anebo kteří mají ty správné stranickopolitické přátele, pracovní místa jsou.
II.
3) V konci května 2012 jsem byla přinucena podepsat dohodu o výkonu „veřejných služeb“ na tři měsíce pod pohrůžkou, že pokud nepodepíšu, tak budu vyřazena z evidence úřadu práce. Bylo tam psáno, že je to „pomoc v hmotné nouzi“. Přitom mi ale bylo sděleno, že mi za to nebude zaplacena žádná „mzda“. Myslela jsem, že je to žert, a upozornila jsem na to, že nezaplacení mzdy by bylo v rozporu s mezinárodními úmluvami, že jsem nebyla za nic odsouzena. Podle této smlouvy jsem se tedy dostavila do občanského sdružení Polovina nebe o.s., sídlícího v Newton Media a.s.. Mělo mi být podle smlouvy poskytnuto školení na práci s www stránkami, žádné nebylo. Navrch nešlo o to, abych jako odborník se učila pracovat s www stránkami, nýbrž o to, abych jako odborník na IT, pro Polovinu nebe o.s. vytvořila nový web ve vývojovém systému Joomla.
Důkaz: 31 smlouva od ÚP ---
……..
Ani po uplynutí dvou měsíců mi nebyla zaplacena ani koruna….

XIV.
Navrhuji, aby soud rozhodl, že
I. Česká republika je povinna zaplatit k rukám žalobce
A) odškodné za nemajetkovou újmu, a to za každý měsíc, co jsem nezaměstnaná, 10000,-Kč, a to až do doby, kdy budu mít placenou práci, která nebude na dobu určitou, která bude trvat déle než 3 měsíce.
B) uhradit za odpracované hodiny pro Polovina nebe o.s., adekvátní podíl, ze mzdy 40 tisíc Kč hrubého/za měsíc.
C) náklady spojené se soudním řízením a samozastupováním

……

Těžko se žije mnohým slušným lidem v České zemi!!!

V Praze dne 30.8.2012 Pachtová Ludmila

Text Ludmily Pachtové se ukázal být nedostatečný, aby prorazil mechanismy zavrhování přílisů občanů ministerstvem, a až bude vylepšen, tak jej dodáýme v nové podobě.

___________________________

Jetli se nepletu, tak Newton Media, s nimiž učinila neblahou zkušenost paní Ludmila Pachtová, provozují systém Newton (nebo Newton IT!) projekt to přítele Václava Klause - neblaze proslulého magnáta privatizátora, jenž přišl k majetku tajemným způsobem,  Koláčka (jehož Via Appia nebo Appian Group, mohu se plést, buď ještě sídlí nebo alespoň sídlila  nějaký čas ve stejném domě na Vyšehradě, jako nadace Klausových) - projekt, který podle mně ne zcela známých principů (nevím  o ČÍ sledovanost se přesně jedná) přiřazují váhu tématům či článkům českých médiích a sugeruje v Čechách působícícm mediálním šíbrům (a dost možná i politickým stranám), čeho si mají všímat a co mají vystrkovat do popředí.

Dodejme ještě, že jmenovaná reklamní agentura ,spolenowt založená za účelem vytváření zisku a zisk vytvářející , je poživatelem hromad dotací (viz server "CEDR"), kterté "jakoby" rozděluje organizacím postižených - ty z toho mají to, že za peníze, které "jkoby" dostanou si u výše jmenované gentury resp. její afiliace objednají školení, jež tyto dary sežere. Cca 1 školení = 30 000. Takto bohužřl končí valná část dotací. Bývávvalo dobrým zvykem dotovat užitečné věci, jež jsou ale ztrátové. Nikoliv reklamní agentury. Bývalo dobrým zvykem vyžadovat po nebohatších subjektech v zemi mecenášskou a dobroíčinnou aktivitu z jejich zisků -  protože těchto zisků nabyli díky vykultivovanosti prostředí, ke které dosud nepřislěly.

Hugo Fibiger: Koláčkovo Newton IT takřka řídilo tok zpravodajství v největších a nejvlivnějších českých médiích minimálně do roku 2005 (!!!), byl to právě Antonín Koláček, s kým do malého několikabiliardového ekonomického rybníčka vstoupila jeho společnost Appian Group (spolu s Newton IT se sídlem v jediné londýnské kanceláři a jedinou sekretářkou - ještě s postupně přibývajícími dalšími dcerami Appianu) a byl to právě Antonín Koláček, kolem koho se točila aktuální aféra MUS, ČKD, Středočeské energetiky a odklánění zisků z podvodných nákupů a prodejů společností v řádech desítek až stovek milard Korun do Karibiku - zřejmě směrem k jeho prvotním donátorům, kteří mu potvrzení o vlastnictví bezvýznamné společnosti Appian na Floridě věnovali (zřejmě i s onou tisícovkou Dolarů, s níž se zjevil jednoho dne v České kotlině) a vyslali jej vytunelovat to, co z České republiky v polovině 90. let ještě zbývalo... ;)

_____________________

A jinak: blíží se zima, uvědomte si o systému DONEZ to podstatné: Nedávno tu byly články o tom, jak obrovské množství už je lidí, kteří nejsou v evidenci úřadu práce a oficiálně nepracují. Jsou u nás stále vesnice, kde jedou do města a zpět jen dva autobusy za den. Tak mě napadlo jak je na tom takový nezaměstnaný z této vesnice, když dostane docházku na poštu a má přijít třeba v poledne. Je-li dlouhodobě nezaměstnaný, tak auto pochopitelně nemá. Vydá se tedy ráno před šestou do města a čeká na dvanáctou. V zimě to musí být docela síla, když nemá peníze ani na to, aby mohl počkat někde v teple u kafe! Pak jde na poštu s čeká na čtvrtou odpoledne, aby se zase dostal domů. Řekněme, že poprvé využije čas a obejde všechny podniky ve městě, jestli tam náhodou není volné místo. Ale podruhé už má smůlu. Je-li takhle volán na poštu 3x týdně, pak mu stát přímo znemožňuje hledat si práci. a připomeňme si, náš sociální systémodmítá vyplácet dávky lidem,keří ještě mají auto.

__________________

Lukas Nemec
DOcházka NEZaměstnaných

Stop sociální reformě
Z naší pošty. Tentokrát k systému DONEZ, kdy se nezaměstnaní musejí hlásit ve stanovený čas na poště:

"(...) dnes jsem se opět dostavila ve stanovený čas 15.45, před sebou nákup a odvedení dcery do kroužku. Na poště jsem po asi 10 minutách zjistila, že nefunguje nejenom číselný systém, ale ani počítačový program pošty, takže tam už asi 5 nezaměstnaných čekalo od 14 hodin! Řekli jim, že nemůžou odejít a musí čekat, systém že se rozjede ...už každou chvíli.... Takže ti lidé tam stáli dvě hodiny a čekali a nevěděli co mají dělat. Měli strach, aby nebyli vyřazeni z evidence, když odejdou. Na moje hlasité upozornění, že by s tím pošta měla něco dělat, že tam nemíním stát do šesti atd. přišla "manažerka"a řekla, že za to nemůže. Já jí řekla, že my nezaměstnaní také ne, ať si napíše naše jména, že jsme tam byli v určeném čase a my se dostavíme druhý den, podle možností. Souhlasila....ale ti lidé tam stáli dvě hodiny!!!"

 

27.11.2012: "Ústavní soudci dospěli k názoru, že veřejná služba je v rozporu s celou řadou ustanovení Listiny základních práv a svobod. Porušuje právo na přiměřené hmotné zajištění občanů, kteří bez své viny nemohou získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Rozsah veřejné služby po dobu až 20 hodin týdně, a to již po uplynutí dvou měsíců, kdy je uchazeč v evidenci uchazečů o zaměstnání, nepředstavuje

vhodný a přiměřený prostředek k dosažení tvrzených cílů právní úpravy (prevence sociálního vyloučení a udržení pracovních návyků).

Veřejná služba je podle ústavních soudců také v rozporu s zákazem nucené práce. "V případě uchazečů o zaměstnání je vykonávána nedobrovolně pod pohrůžkou trestu spočívajícího ve vyřazení z evidence a ztrátě zabezpečení v nezaměstnanosti. Tato povinnost přitom může s ohledem na její vnější prvky způsobovat u jednotlivých uchazečů ponížení dotýkající se jejich vlastní důstojnosti," konstatovali soudci."

 

""""""""""""""""""""""""""

Myslím, že textu emocionálně přiměřné zakončení bude písní starší, ale opět aktuální "Žiju jako štvanec" skupiny HNF:

leden 2014: - nové zjištění stavu od 1990. Před mnoha a mnoha lety jsem tlumočila dvojici pánů, kteří přijeli ze zahraničí s podezřením, že naše Úřady práce obchodují s pracovními místy proti zájmům českých občanů - a chtěli to prošetřit, vypravili jsme se na centrálu pržských ÚP na Praze 8 a tam, za celé dvě až tři hodiny ředitel nezodpověděl jedinou položenou otázku, z každé se vykroutil, prostě a jednoduše měl na každou jakoukoliv jedinou odpověď, "máme zde ultramoderní počítačový systém a pokud budete chtít, rád vám jej předvedu". Pánové odešli s prázdnou, otázky zůstaly nezodpovězeny, tři čtvrtiny času se museli  domnívat, že překládám něco jiného, než jejich dotazy. Proč to tak bylo, vysvětluje tento článek: http://www.freepub.cz/2014/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-v-rukach-sro/ - !!!! programátor přes chat píše: ja po nich ani praci uz nechci tu jsem si davno nasel dsam, jde jen o dohledani dat, kdy jsem byl registrovanej na uradu prace a kdy ne. ze prej mam dluhy na socialnim a zdravotnim pojisteni. ale za kdy? za dobu, kdy jsem byl registrovanej na uradu prace. to meli platit oni. a jsou tam nesrovnalosti. kdybych hledat praci pres ne? ha, uz bych byl asi hlady mrtvej. za ctyri roky mi nebyli schopny nabidnout zadnou rekvalifikaci ani odpovidajici praci.
 
Kenas - Vlastizrádci
youtube.com
Renáta Thománková Není většiho pokrytectví, než kurz na podporu hledání práce, který pro 5 maminek a 5 paní v předdůchodovém věku,vedou po dobu dvou let dva vysokoškoláci (kteří mají spousu nadřízených) v drahých pronajatých prostorách od soukromníka a krom jiného jim pomáhají i 10 PC k hledani si prace na netu.Vše placeno státem s příspěním dotací EU a v regionu s největší nezaměstnaností....
 

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.