K tomu, aby padla vláda, není třeba sbírat podpisy, nýbrž...

obrazek
1.11.2011 16:45
...zaplatit schopnému právníkovi za podání kvalitního návrhu na zrušení koaličních stran pro nedemokratičnost, zneplatněním tímto parlamentem schválených zákonů pro protiústavnost, konkrétně vyloučením demoktratických principů z posuzování a rozhodování, vyloučením osobní zodpovědnosti a přímým porušením demokratických principů férové politické soutěže ideí defacto anulováním role a funkčnosti parlamentu a parlamentních principů rozhodování v zákonodárném procesu a sice, uzavřením koaliční smlouvy, jež poslancům koalice zakazuje hlasovat pro návrhy (na vyslovení nedůvěry) opozice, čímž je porušeno pravidlo, že poslanci jsou povinni vždy hlasovat podle svého svědomí a tak, aby dodržovali Ústavu včetně její preambule. Hlavy stran se předem zavazují za strany, že poslanci budou hlasovat určitým způsobem o skutečnostech, které ještě nenastaly, o argumentech, které nebyly ještě vyřčeny, nad politickým programem, který ještě nebyl detailně rozpracován a nad způsbem vládnutí, jež se ještě neodehrávalo. Takže věrnost koaličních poslanců této koaliční dohodě je de facto rezignací na uplatnění jejich individuální zodpovědnosti a jejich podíl na demokratickém procesu zákonodárného posuzování a rozhodování.
 Jean Jacques Rousseau: Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

Ezra Pound:Tvrzení, že stát nemůže vykonávat své funkce kvůli nedostatku peněz, se podobá prohlášení inženýra, že nemůže postavit silnici pro nedostatek kilometrů. (vysvětlení viz: Giacinto Auriti: Odpopvěď na čtyři otázky Ezry Pounda)

Preambule Ústavy ČESKÉ REPUBLIKY

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

POKRAČOVÁNÍ ÚSTAVY: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

 

Věřím, že se všichni shodneme na tom, že ke správnému uchopení a řešení problémů se dochází rozpravou, detailním rozpracováváním jednotlivých problémů a vložením osobní zodpovědnosti kompetentních reprezentantů národa. Že tedy pravidla demokratické politické šoutěže musí platit a být uplatňována beze zbytku, tak, aby se rozpravy nad jednotlivými problémy vedly a rozhodování nebylo svázáno smluvním závazkem o mocenské državě a automatizovaném vyhlašování v zákulisí usmolených výnosů. Absolutismus skončil před drahnou dobou. Samotná nedemokratičnost subjektů v naší sněmovně totiž znamená mmj. to, že rozhodnuto je předem, aniž by se posuzovalo co se posuzovat má, diskuze nejsou vedeny svobodně, nemají tedy patřičnou šíři záběru, obsahují významné závady v podobě likvidace práv občanů a při rozhodování není uplatňován vklad osobní zodpovědnosti, nekvalitních návrhy by měly být vyšachovány návrhy lepšími ještě před hlasováním, neděje se vůbec. Místo toho, aby politika byla politikou možného - tedy aktem zaobírajícím se jak nabytá práva občanů zachovat a co je třeba učinit, aby tato práva mohla být naplňována a rozvíjena, postupně se rozvíjející koncepcí kroků vedoucích do budoucnosti, k vytvoření struktur a technik a opatření, jež civilizovanost tohoto národa zachrání před pádem do propasti chaosu kriminálního charakteru a zkázy. Jestliže občané mají podezření, že ze sněmovny vycházejí řešení nejprimitivnější a nejzávadnější, je toho příčina ve faktu, že nemá v lavicích sněmovny subjekty demokratické co do osobního nadání a popravdě řečeno všichni víme, že ani  takové, kteří by se do sněmovny kvalifikovali ve volebním klání váhou, nosností a kvalitou svých myšlenek prezentovaných ve férové politické soutěži. A jsou to právě pro tyto závady, proč není naplňován ani duch Ústavy a správa země je mimořádně nekvalitní. Shodněme se na tom, že rozhodnout předem o tom, že návrhy opozice, jež ještě nepadly, schválovány být nesmí, je vyjádřením se, že takovéto návrhy nejsou relevantní v právním řádu Ćeské republiky a to samo je popřením demokracie a závazku, který vláda vůči občanům má a který se zavázala dodržovat svou přísahou. Zároveň takováto koaliční dohoda předpokládá existenci jakéhosi  - jediného správného, předem daného a diskutovatelného jen zcela formálně -  řešení problémů naší společnosti, jaké ovšem v detailu ještě ani neexistuje a které ovšem ani nevyhrálo ve férové politické soutěži, protože volební klání nebylo soubojem ideí ani soutěží o nejlepší řešení, ale soutěží peněz, billboardů a  hesel, jež navíc velmi často byla zavádějící, či okamžitě po výhře změněna. Řešení, o kterém nediskutovali a nezaobírali se jím ti nejodpovědnější není odpovědné. Proto jsme přešli na koncepci pluralitního spektra, aby při rozhodování mohly být uplatňovány nejrůznější přístupy, postupy, znalosti a zkušenosti a výsledek odpovádal nárokům složité doby - a ne  naopak, to bychom se rovnou mohli vrátit k politice jedné strany, jediného názorového proudu, nebo třeba k ozbrojeným kláním v aréně. Kdokoliv, kdo k hledání a nalézání řeešení kdy používal diskuzi ví, že tuto diskuzi velmi vzdaluje jejímu smyslu, jakákoliv nedemokratičnost ze strany diskutujících, prostě nelze bez dodržování demokratických pravidel dojít k vytříbení názorů, získání chybějkíécáích informací, vyhnout se chybným rozhodnutím, způsobujícím škody druhým, jakékoliv nerespektování protistrany´partnera v diskuzi a jeho argumentů, fakticky znemožňuje problém uspokojivě vyřešit a každý takový také vnímá, že pokud diskutující do věci nevložili vážný zájem o matérii a osobní zodpovědnost a setrvali jen na dodržování formálních náležitostí, stalo se z diskuze jen zdvořilé plácání. A každý uzná, že mnohost podílejícíh se na posuzovacím procesu může výsledek velmi zlepšit.  Ovšem jen za předpokladu demokratičnosti.  Respektu k partnerovi a respektu k moráílním zásadám. Respektu vlády k parlamentu a parlamentnímu protokolu. (Jinak bychom parlament nemuseli vůbec mít, že). A přeevším respektui k důležitému parametru politiky - nemá páchat zlo, a má být uskutečňována s kritériem, že i nezaviněné zlo, resp. zlo, které se atalo, musí být napravováno. Jen z plného podřízení svého myšlení a konání tomuto kritériu totiž mohou vyrůst opravdové politiké schopnosti, něco, co velmi potřebujeme a nemáme.

Zároveň nesmíme zapomenout přemýšlet o tom, jak neférovou politickou soutěž změnit ve férovou politickou soutěž, aby konečně mohly začít vyhrávat z politických ideí ty dobré a pocházející od politiků odpovědných, vážících si svého závazku vůči občanům a republice.

 

Procedurální a personální náležitosti koaliční smlouvy se řeší vb jejím dodatku : http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Dodatek-koalicni-smlouvy-30-6-11.pdf - prosím napodobte mne a zazálohujte též!  Vlastní koaliční smlouvy  Vlastní koaliční smlouva je zde: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva_ods_top09_vv.pdf a prosím milí spoluobčané, tu si dobře prostudujte a udělejte si na jednotlivé body názor, protože jinak laťku naší pokleslé politické soutěže nemáme šanci zdvihnout!

Právě touto koaliční smlouou došlo k tomu, že premiér se necítí povinnován zamýšlet se ani nad jasnou nevhodností dalšího setrávání ve funkci jistých ministrů a domnívá se, že mají bianco šek natrvalo, ať páchají co páchají (v zahraničí je tomu právě naopak - stačí , aby na nich ulpěla poskvrna a musí do karantény a z funkce, dokud nejsou očištěni a nikdo by si nedovolil pošpinit vářžnost svěřeného úpřadu něčím tak nedemokratickým, jak porušením této zásady povinnosti maximální slušnosti). Opozice je však natolik líná, že monolit jejich paskvilství  ani celé řady pochybených bodů vládního programu dosud ani náznakem nepřivedla před občany na pravou míru.

Zákonodárnou moc ve státě, nemá, aš by se mohl zdát opak, vláda, ale parlament a už proto je důležité, aby byl obsazen politickými tělesy jejichž krédem je demokracie, a politiky, kteří jsou označení za demokraty hodní. V případě politických stran trojkoalice toto naplněno není a už tím jsou demolovány podmínky pro kvalitní rokování, rozvíjení debaty o veřejných otázkách a rozhodování a osud země a jejích občanů nám nejen připadá být hříčkou v rukou těch nejméně povolaných. Však se také nedemokratičnost stran dnešní koaliáce neprojevuje jen v této koaliční smlouvě. Věřím, že fakt zpronevěření se poslaneckému slibu má sílu anulovat všechno, co tento parlament schválil.

Má-li naše budoucnost stát za více než fajfku tabáku, musí stát na zodpovědných lidech a na vysoké morálce, a skutečná zodpovědnost jde napříč stranami, o vysoké morálce pak hovoří činy. Jestliže 115 polsnaců koaličních stran nehájí svozu zodpovědnost rozhodovat se podle svého svědomí proti nejapným nápadům svých vůdců, pak nejde o nedemokratičnost jenom těchto vůdců, ale celých stran a tito poslanci také nikdy nemysleli vážně svou přísahu naUstavu, nevejde se jim do svěřených povinností ani její preambule (K NAŠEMU KULTURNÍMU DĚDICTVÍ MIMO JINÉ PATŘÍ PRÁVO NA INTEGRITU A TO, ŽE JSME BYLI SCHOPNI SE POSTARAT O STARÉ, NEMOCNÉ, TRPÍCÍ. - opicím je přiznáváno právo disponovat hmotnými statky tohoto světa - nám už ne. ) Nejsou tedy schopni bránit těleso státu před nepravostmi ba zákeřnostmi a zneužíváním postavení, protože se uplatňování své zodpovědnosti vzdali ještě dříve, než na politické kolbiště vstroupili a než posoudili hru  a tedy nejsou ani vyjednávat pro bono publico uvnitř stran a tedy nejsou schopni - protože nejsou ochotni - plnit funkce politického křídla národa. Takže se logicky stali  do jednoho "pouze" exekutivním orgánem  klanu a doktrinální demagogie. Ale nelegitimním, protože protiprávně - když křivě přísahali, takž připomínám všem postiženým jeho zákony, že alespoň s tímto zrychleným a hrubým předzrapcováním - SKICOU právního rozkladu v ruce se mohou zkusit bránit proti jejich uplatňování u Ústavního soudu.

Jestliže těch pár mužíčků, co tvoří naši vládu se rozhodlo, že se jejich výrobky nebudou posuzovat, a sice tím sofistikovaným skrutiniem, k němuž byly demokratické metody vyinuty, postavili plnění svých závazků vůči občanům na hazardu. A já si pamatuji, že svůj nedemokratický postup zopakovali v případě zdravotnické reformy, ke které sestavili zákon, že ji schválí, aniž by byl připraven jediný kus. Takže o tom, jak bude vypat péče o zdraví nerozhodují volení zástupci národa - koaliční parta se zavázala předem,  že bude bez posuzování  hlasvavt, ale rozhodovat tedy budou tudnějací naprosto neznámí lidé, kteří vůči občanům žádný takový společenský závazek jako volení zástupci lid nemají.  Vyloučením závazků zodpovědnosti jsou společenské procesy ve společnosti a osud občanů, plněné společenské smlouvy mezi námi a politiky postaveny na absenci zodpovědnosti, nejsou íš hodní nám vládnout.  A proviněním se proti principům demokracie by měli být z další politické soutěže vyloučeni.  Jo, ale ty naše další volené zástupce dokážeme dotlačit ke skutečné práci teprve tehdy, když jim jejich závazek vůči nám připomeneme - a já myslím, že až se dozvědí, jakou odpovědností jsou nám povinnováni, tak si alespoň některé ty loutky v příštím volebním období kandidaturu odpustí.

Mezitím totéž co se zdravotnickou reformou a se vším ostatním zopakovali s církevními restitucemi, kdy parlament má schvalovat restituci majetku, jehož soupis neviděli a neuvidí, a jenž neznají ani ministři - viz video na konci tohtoo článku: http://www.vasevec.cz/blogy/lenka-prochazkova-narok-na-cirkevni-restituce-je-postaven-na-lzi a na demonstraci proti smlouvě ACTA poslanec Vikotr Paggio "přiznal, že českou vládou materiál ACTA prošel bez rozpravy, a tím prý nemuselo být jasné, o čem se hlasuje" ( http://zpravy.idnes.cz/nejsme-zadne-ovce-protestovali-lide-na-hrade-kvuli-protipiratske-dohode-1o7-/domaci.aspx?c=A120202_143626_domaci_abr) - v době demonstrace patrně neměly ofiuciální kruhy přeložené ani dodatky smlouvy, kde byly vyložené všechny termíny, bez nichžý je smlouva zákeřně vágní - protože na internetu byl oficiálně vystavován jen oholený základní text.

Důchody svým občanům zajistila, jak popsáno výmluvně zde: http://www.vasevec.cz/blogy/nova-pravni-entita-seigniorage-jako-nedovolene-protipravni-zneuziti-dominantniho-postaveni

 

Následovat bude článek "Co nás stojí klanová "politika" a doktrinální demagogie".

 

Mezitím mi bylo řečeno, že vzorcem boje dobra se zlem je tento článek reakční - ale uvědomte si, jak by zajásala občanská společnost (která má mimochodem také nějaké svoje programy a vize připravené), kdyby koneně místo klanové monotóonnosti nastala proliferace, občané a politická seskupení se sblížili a oživila se naše politická scéna skutečnými lidmi místo typy jako je Hulínský.

Na příkladu smlouvy uvnitř Věcí veřejných absurditu tohoto vládnutí popsal dobře také Tomáš Franke: http://blisty.cz/art/62265.html

Na jaře 2012 se Věci veřejné rozpadly na dvě Frakce a vůdkyně jedné z frakcí si na půjdě parlamentu založáila stranu LIDEM (LiBerální DEMokraté) o cca 100 členech. Ktomu praví:

Hana Zelenkováok a pokud jde o Lidem... dle hlasovacího zákona a zákona o volbách jsou mandáty v první řadě přeneseny na strany dle toho jak se umístily ve volbách a teprve přepočítané mandáty se přidělí straně!!!Následně strana dle počtu mandátů a pořadí na hlasovacích lístcích určí o přidělení jména k mandátu!!Takže dle právního rozboru získává mandát strana,nikoliv jednotlivec jako paní Peak!!!!Což tedy jasně říká,že pokud jste se rozhodli opustit strany která obdržela mandáty - což jsou VV - tak jste měli všichni opustit sněmovnu a na vaše místa měli nastoupit v pořadí další náhradníci-takže vaše účast v PS PČR je protiústavní!! To samé je o Paroubkovi a jeho lidech!!!!
a:
 
Luděk Florián Kvapil · 
.-.....v každé slušné společnosti a ve všech parlamentech světa-( jak tvrdíte Vy ) - je protiústavní a protizákonné,aby v průběhu mandátu- který mimochodem dle volebního zákona obdrží strana,nikoliv jednotlivec - vystoupili poslanci a založili novou stranu která se voleb neúčastnila!!!! Veškeré takovéto choivání je protiústavní,protizákonné a především nemorální!! Takže vlastně od doby kdy paní Peek založila zcela protiprávně a protiústavnšě na půdě PS PČR novou stranu LIDEm,je jakékoliv hlasování protiprávní eplatné!! Tolik právo a morálka !!!!

 ___________________________________________

Toto je suverénní národ a je absurdní si myslet, že někdy někomu dal mandát k tomu, aby jej (národ) ničil, aby uplatňoval takovou politiku, jež není schopna dodržet z Ústavy ani preambuli. To už bychom, rovnou mohli přistoupit na to, že přenecháme vládnutí ratingovým agenturám.

 

V následujícím blogu jsou pak podtržené zcela zásadní fakta o demokratickém deficitu naší politiky: http://www.vasevec.cz/blogy/exekuce-zrcadlo-spolecnosti

poznámka - na jaře 2012 těsně po soudu Bárta Škárka datujeme rozpad trojkoalice a vypovězení koaliční smouvy*** napadnutelná z pozic této právní skicy jsou tedy jen rozhodování předtím, chceme-li napadnout i rozhodnutí poté, zřejmě by bylo nuto detailně rozebrat, jak probíhala,a  co mělo být učiněno a učiněno nebylo, co posuzováno se vší vážností mělo být a posuzováno nebylo. Naši opoziční poslanci si vů§bcv neuvěomují, že pokud by jejich argumentace byla opravdu bezývadná, sporné případy vůbec  nemusely k Ústavnímu soudu, protože by bylo jasné, že je za ni mi tak nenapadnutelná série zjištění, argumentů. Pokud tedy bychom nedosáhli zrušení daných stran pro nedemokratičnost. Ale v případě zdravotnické reformy je kupříkladu poměrně snadné napadnout mejmoranda: http://www.vasevec.cz/blogy/memoranda-jiz-i-v-cr-technologicky-priznak-nastupu-new-world-orderu

*** dne 5.9.2012 se na ČT24 v době cca mezi 17:40 a 17:45 ministr Kalousek dovolává dodržní koaliční smlouvy kvůli schvcalování zvýšení DPH, kdy 6 poslanců ODS vypovědělo poslušnost, zdáí se tedy, že jsem se zmýliloa ohledně zneplatnění koaliční smlouzvy, nikdy zneplatněna nebyla, zřejmě spíše k ní přistoupila strana - rychlokvaška se 100 sympařtizanty, nevolená,ale usztavná ad hoc - LIDEM. Pan ministr Klousek totéž s ještě bohtší omáčko zopakoval téhož dne na ČT24 v cca 19:05-19:10.A v 19:48-20:00 a dále,  trvající závaznost koaliční smlouvy potvrdil na ČT24 Petr Nečas ovšem v podobě že: "Co se dohodne na vládě, je závazné pro celou stranu - čímž je pro změnu popřen princip zákonodárnosti parlamentu jakožto státotvorného tělesa. Obdobně se ovolával koaliční smlouv někdy mezi 3.-6.11.2012 na ČT24.

Podotkněme, že i hlasování podle povelů stran je protiústavní: ceskapozice.cz/domov/politika/stranicke-befely-mozna-brani-chaosu-v-parlamentu-jsou-ale-protiustavni?page=0%2C1

Co za absurditu je vláda střižená podle dnešních poměrů názorně vysvětluj následující kreslený film - rozhovor farmáře s mimozemšťankou "Co je to vláda" se slovenskými titulky: http://www.youtube.com/watch?v=E6wTldI6MOA&feature=share

Dalším neuvěřitelným příkldem vládní zvůle jsou amnestie a církevní restiuýce, premiér v prvním případě podpesal amnestie megalotrů, aniž informoval vládu(což tvrdí vicepremiér Schwarzenberg) - viz můj blog o amnestiích)a v druhém případě podpesal soukromoprávní smlouvu s církvemi,když zákon ještě nevstoupil v platnost a aniž by vyčkal, jaký konec vezme ústavní stíážnost proti němu podaná (viz můj blog o Lence procházkové a církevních restitucích): Hana Zelenkovádnes jsem se probudila s myšlenkou: jak si toto mohou dovolit? copak jsou podnikatelský subjekt, který podepiše smlouvu? copak je možné aby podepsali smlouvu která se bude opírat o zákon, který ještě nevstoupil v platnost? už tento fakt musí učinit smlouvu neplatnou stejně jako v případě s sKartami !!!!

17.5.2013 večer se rozhodl Petr Nečas rzzignovat, šlo ale o jinou kauzu, než v tomto blogu púopsanou, s ním v pondělá padla celá vláda - o akci 450 policistů v Praze, státních zástupcích z Olomoucer a Ostray a o zatykačích  na  kmotry Janouška, Rittiga a zřejmě dalších a poslance Tluchoře, Fuchsy a šnajdra uplacených výhodami, aby nechali schválit zákony, s nimiž nesouhlasili jinými , se dočtete v běžných médiích. Něco málo zde: http://www.novinky.cz/domaci/305029-necas-rezignuje-s-nim-i-vlada.html a http://zpravy.idnes.cz/komuniste-chteji-rozpustit-snemovnu-topka-chce-premiera-z-ods-pv0-/domaci.aspx?c=A130616_231611_domaci_brd o to jim jde "Dovedu si představit všechny varianty, které povedou k tomu, že česká pravice dále nebude oslabovat a nebude zanikat. Pro mě není důležité tak jméno premiéra, jako jestli se podaří udržet pravicovou vládu a odklonit předčasné volby, které by jednoznacně vyhrála levice a levicová vláda by zvyšovala zadlužení a prováděla jiné věci, které my jako pravicoví politici nechceme," řekl místopředseda ODS Jiří Pospíšil...volby spíše nebudou hned.Citace z usnesení o zahájení trestního stíhání exposlanců Tluchoře, Šnajdra a Fuksy, která dokazuje, že do všeho je zapleten i KALOUSEK s NEČASEM:
Nečas říkal do telefonu Nagyové:
„Protože stejně s tím, s tím Kalouskem to je… Se kterým potřebujeme součinnost, protože ono to formálně, většina těch věcí spadá pod něj… Anebo typu, když je to Všeobecná zdravotní pojišťovna, tak jak kdyby to také spadá pod topku.“ zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/305085-vsichni-happy-napsal-tluchor-vyjednavaci-bockovi-v-sms.htm text zahájení stíhání vvve věci nelgálních odposlechů: http://www.scribd.com/doc/147790996/Zahajeni-trestniho-stihani-proti-Janě-Nagyove-a-dalšim-v-kauze-nelegalnich-odposlechů  

2.7.2013 -již ai měsíc zde máme vládní krizi, kterou vyřešil prezident Zeman navržením novéo premiéra Rusnoka, kdy se čeká, jak se buodu chovat jednotlivé subjekty. Velmi mnoho subjektů si nepřeje předčasné volby, mnoho poslanců má hypotéku, ODS by mohla ztrati, protože to je zejméně ona, kdo je zapleten do skandálu, který vedl k demisi vlády, totiž do velkého korupčně- odposlechové= případu, kdy si policisté z ˇutvaru pro odhalování organizovaného zločinu, na púokyn prokurátora Ivana Ištvána a dalších z Ostravy či Olomouce došla se zatykačem přímo na Úřqad vlády. Nyní, v červenci nám hrozí zejména zde zmíněné: http://www.blisty.cz/art/69127.html  

 

14.9.2013 - zde je návrh nového volebního zákona, jenž považuáji s drobnými připomínkami za mnehem lepší, než jiné, které v současné době či nedávno vznikly: http://www.blisty.cz/art/70096.html

Co říkáte tomuto vtipnému filmu? :D http://www.nekorektni-tv.cz/?p=14621 

Po volbách 2013 stále není  sousloví  koaliční smlouva dostatečně vulgární, aby volič politiky vynesl v zubech.

 

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

K tomu by ještě měl patřit zákaz vytváření koalic - voliči přece žádné koalice nevolí, volí jednotlivé strany nebo poslance.
Vytvoření koalic po volbách je vlastně podvod na voliče.

miramachek

Ani to Kateřino celé nečtu, protože to je jasná věc. Navíc jsou tu sankční smlouvy pro poslance VV houpat se v parlamentu do rytmu svých nepředvídatelných guruů, což překvapivě není divné vůbec nikomu. To je zase divné mně a evokuje to myšlenku na obdobné "závazky" i jinde. (?)