Kalousek velký manipulátor aneb lež má krátké nohy ...

25.6.2012 19:44
Doporučuji seznámit se s informacemi zveřejněnými na blogu Vlka, které tam umístil Vlk a Lex - http://vlkovobloguje.wordpress.com/2012/06/16/lex-mi-predvedl-ze-byt-investigativcem-skutecne-neni-zas-az-tak-tezke/

Věnujte prosím svůj čas níže uvedeným skutečnostem, se kterými přišel Vlk a Lex, jsou to velice zásadní informace, které nám mohou pomoci zorientovat se v té záplavě mediálních polopravd, lží a mystifikací, které kolem sebe trousí Kalousek a další potrefené husy.

 

Lexův  vstup  první a  zásadní kvůli  rozsahu  malinko  krácený  o  nesouvisející  věci s podstatou  CASA:

Včera jsem (Vlk) pod svým článkem v diskusi dal odkaz na věstník NKÚ, ve kterém je mechanismus nákupu letounů CASA (navíc v inkriminovanou dobu pro Česko jasně nepotřebných, neboť adekvátní letouny An 26, které armáda měla ve výzbroji, měly a mají technickou životnost do let 2011 – 2014 – dodnes v době zákazů létání CASA je nahrazují) precizně popsán v rámci závěrů kontrolních akcí.


Proto si pro jistotu dovolím to podstatné (vše, co se týče CASA) z toho kontrolního závěru z roku 2010 tu přetapetovat:


“Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2010 pod číslem 10/10. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.


Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále také „AČR“).


Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2009, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následné.
Kontrola byla prováděna v době od května 2010 do února 2011.


Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále také „MO“).
MO podalo proti kontrolnímu protokolu námitky, které byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podalo MO, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ.
Kolegium NKÚ na svém IX. zasedání dne 2. května 2011
schválilo usnesením č. 9/IX/2011


kontrolní závěr v tomto znění:


I. Úvod
MO je organizační složkou státu a ústředním orgánem státní správy zejména pro zabezpečování obrany České republiky a řízení AČR. MO je správcem rozpočtové kapitoly 307 a správcem programů, v jejichž rámci je pořizována vojenská technika. Je zodpovědné za efektivní využití peněžních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly 307.
V období let 2003 až 2006 došlo v rámci reformy postupně k reorganizaci a redislokaci útvarů a zařízení AČR. Vojenská technika AČR byla a je pořizována v rámci mnoha programů reprodukce majetku, vedených v informačním systému programového financování.
Kontrole bylo podrobeno pořizování techniky AČR, a to zejména postup přípravy a zabezpečování realizace akcí v rámci podprogramů a programů se zaměřením na poskytování a užití vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu na stanovený účel a zabezpečování optimalizace jejich použití, přičemž se kontrola zaměřila na dodržování zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a vyhlášky č. 40/2001 Sb., resp. č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Kontrola byla zaměřena především na soulad realizovaných nákupů vojenské techniky s koncepcemi AČR, na realizaci nákupů, splnění technických parametrů a využívání nakoupené techniky. Kontrolovány byly části programů a podprogramů, z nichž byly financovány akce spojené s pořízením:
a) středních dopravních letounů A-319CJ,
b) taktických transportních letounů CASA C-295M,
c) vrtulníků Mi-171Š a Mi-35 a jejich modernizaci,
d) lehkých obrněných vozidel IVECO,
e) dělostřeleckých střeleckých a vyhledávacích radiolokátorů a trenažérů ARTHUR,
f) středních terénních automobilů.
Celkové výdaje státního rozpočtu na pořízení uvedené techniky dosáhly cca 18,2 mld. Kč.
Pozn.: Právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.
II. Skutečnosti zjištěné při kontrole
1. Koncepce výstavby AČR………
Zásadními nedostatky uvedených koncepcí byly:
––absence analýzy výchozího stavu a určení cílového stavu výzbroje AČR, z nichž by vyplývalo, jakou techniku AČR skutečně potřebuje ke splnění svých úkolů ve vazbě na vojenské ambice ČR;
––nedostatečné zdůvodnění potřeb pořizování nové techniky a výzbroje;
––absence finančního a časového rámce, z něhož by vyplynulo, kdy a v jakém finančním objemu má být technika pořízena.
2. Pořízení vybrané techniky …..
…………
2.2 Pořízení letounů CASA C-295M
V koncepcích 2002 a 2003 byly uvedeny „velkokapacitní letouny“. O nákupu středních taktických letounů MO neuvažovalo. Pořízení letounů CASA C-295M (dále také „CASA“) nevycházelo ze skutečných potřeb AČR a došlo k němu o několik let dříve, přestože střednědobý plán na roky 2006 až 2011 tuto akvizici nezahrnoval. Letounům An-26 končil technický život v letech 2011 až 2014.


Finanční parametr programu ev. č. 107 310 – Zvyšování schopností vzdušných sil II, zahájeného v roce 2007 s předpokladem ukončení v roce 2011, činil 28,9 mil. Kč, avšak v roce 2008 byla do programu zařazena akce ev. č. 107 316 0010 – Taktický transportní letoun – nákup a peněžní prostředky programu byly navýšeny na 5 476,5 mil. Kč včetně DPH.


Pořízení letounů CASA mělo být původně barterovým obchodem, tj. bez vynaložení peněžních prostředků státního rozpočtu.
Později však byly na nákup těchto tří letounů vyčleněny peněžní prostředky ve výši 2 250 mil. Kč, které byly následně navyšovány až na částku 3 584,4 mil. Kč včetně DPH. Náklady na pořízení čtyř letounů CASA se započtením výdajů na přestavbu dvou letounů L-159 na letouny dvojího řízení ve výši 221,8 mil. Kč včetně DPH a ceny servisní podpory 982,3 mil. Kč včetně DPH by měly do konce listopadu 2013 činit 4 788,5 mil. Kč včetně DPH, avšak bez započtení hodnoty pěti vyměněných letounů L-159. Ke dni 14. prosince 2010 byla vyčerpána částka 4 133,9 mil. Kč včetně DPH.


MO uzavřelo smlouvu na servisní podporu (obsaženou v zadávací dokumentaci i nabídce zprostředkovatele) bez vyhlášení veřejné zakázky a se stejnou firmou, přičemž hrazení faktur je prováděno z neinvestičních výdajů.


Taktické transportní letouny CASA svými takticko-technickými parametry plní záměry AČR uvedené v koncepčních materiálech pouze částečně – například neumožňují plnohodnotnou taktickou přepravu osob a materiálu bez mezipřistání do oblasti současného nasazení sil a prostředků AČR.
Pořízení velkokapacitních letounů nebylo realizováno ani přes deklarovanou potřebu AČR zajistit velkokapacitní vzdušnou přepravu osob a nákladu o hmotnosti minimálně 20 tun na vzdálenost skutečného i předpokládaného nasazení sil (nejméně však cca 5 000 km). AČR v současné době velkokapacitními dopravními letouny nedisponuje.


Podle Návrhu obnovy 2005 disponovala AČR v oblasti taktického transportu třemi středními transportními letouny An-26, jejichž technický život měl skončit v letech 2011 až 2014, a proto měly být v letech 2012 až 2015 nahrazeny čtyřmi novými letouny např. typů Alenia C-27J Spartan nebo CASA C-295M. O předpokladu dalšího využívání letounů An-26 svědčí i skutečnost, že do programu 207 360 bylo v rámci cíle č. 2 zahrnuto vybavení těchto letounů prostředky vlastní ochrany proti účinku protiletadlových řízených raket s infračerveným způsobem navedení. Tento cíl byl zrušen změnou dokumentace tohoto programu v dubnu 2007.


MO zahájilo v září 2006, a to bez ohledu na termíny stanovené v Návrhu obnovy 2005, jednání se španělským výrobcem taktických transportních letounů CASA o pořízení těchto letounů formou výměny. Uvažována byla výměna dvou až tří letounů L-159A za jeden letoun CASA. NGŠ AČR k tomu ve svém stanovisku z prosince 2006 mj. uvedl, že letouny CASA nesplňují požadavky AČR co do přepravní kapacity a doletu, a doporučil nákup letounů, které stanovená kritéria splňují. MO uvedlo, že výměna 12 nepotřebných letounů L-159 by znamenala úsporu v nákladech na dlouhodobé uložení a údržbu ve výši 11,2 mil. Kč ročně. Problémem však bylo, že španělská strana požadovala, aby výměnou získala i dvoumístné verze letounu L-159, které AČR v té době nevlastnila.


MO v dubnu 2008 předložilo vládě návrh memoranda o porozumění mezi MO a koncernem vyrábějícím letouny CASA, týkající se směny nepotřebných podzvukových taktických letounů vyřazených z výzbroje a užívání AČR. Vláda vzala ve svém usnesení ze dne 21. dubna 2008 č. 480 na vědomí úmysl MO podepsat toto memorandum a připravit ve spolupráci se zprostředkovatelem obchodu návrh smlouvy v duchu memoranda. Obsahem memoranda byl kromě výměny pěti letounů L-159 za jeden letoun CASA i nákup dalších tří těchto letounů. Tím došlo k zásadní změně původního záměru, kdy všechny letouny CASA měly být získány výměnou. V neprospěch české strany se výrazně změnil poměr v počtu vyměněných letounů (z maximálně tří letounů L-159 na pět letounů za jeden letoun CASA).


Nákup letounů CASA nebyl původně obsažen v programu ev. č. 107 310 – Zvyšování schopnosti vzdušných sil II (dále jen „program 107 310“). Do tohoto programu byl následně doplněn na základě usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 764, kterým byl zároveň objem peněžních prostředků programu zvýšen o 2 250 mil. Kč včetně DPH za účelem realizace nákupu tří transportních letounů CASA.


MO zpracovalo dne 11. července 2008 investiční záměr. Dne 8. srpna 2008 MO vydalo registrační list a požádalo MF o vydání souhlasu s registrací akce na nákup transportních letounů s finančním parametrem ve výši 2 750 mil. Kč včetně DPH, který o 500 mil. Kč překračoval vládou garantované peněžní prostředky. MF s vydáním registračního listu nesouhlasilo a požadovalo jeho dopracování, a to především zpracování expertního posudku investičního záměru, začlenění nákladů souvisejících s výměnou letounů do posuzované akce a zdůvodnění naléhavosti projektu. NGŠ AČR ve svém expertním posudku ze dne 26. září 2008 opětovně uvedl, že „pořízení čtyř taktických letounů CASA není pro obnovu transportního letectva AČR z hlediska operačního a operačně-taktického konečné řešení, neboť tyto letouny svým doletem a přepravní kapacitou plnohodnotně neřeší skutečné požadavky AČR … Chybějící požadovanou dopravní kapacitu je nutné řešit pořízením dalších dvou letounů s vyšší přepravní kapacitou.“


Změnami dokumentace programu 107 310 došlo k navýšení celkového finančního objemu programu na 5 641 mil. Kč včetně DPH, což vláda schválila svým usnesením ze dne 3. listopadu 2008 č. 1378. Z tohoto objemu byla určena částka 3 581,9 mil. Kč včetně DPH na pořízení letounů CASA a 262 mil. Kč včetně DPH na přestavbu letounů L-159.


MO při zadání veřejné zakázky na pořízení taktických transportních letounů využilo výjimky uvedené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s odůvodněním, že předmětem veřejné zakázky je vojenský materiál nutný k zajištění obrany a bezpečnosti státu, a zaslalo dne 7. listopadu 2008 zprostředkovateli nákupu výzvu k jednání ve věci veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neměl proti postupu MO ve svém stanovisku námitky. Zprostředkovatel předložil dne 14. listopadu 2008 nabídku s nabídkovou cenou 3 587,2 mil. Kč včetně DPH, která zahrnovala mimo dodání tří letounů CASA i výměnu dvou letounů dvojího řízení L-159T1 a tří letounů L-159A za jeden letoun CASA a zabezpečení dalších náležitostí, např. výcviku, logistické podpory, náhradních dílů a technické pomoci.


MO požadovalo dopracování nabídky na dodávky letounů CASA především z hlediska rozkladu cen dodávek, a to zejména u náhradních dílů a vybavení. Zprostředkovatel předložil dne 11. března 2009 druhou nabídku, která při záloze ve výši 50 % uváděla nabídkovou cenu 4 552,6 mil. Kč včetně DPH. Pro MO nebyla nabídková cena akceptovatelná, neboť finanční prostředky na financování předmětné veřejné zakázky byly zajištěny ve výši 3 577,9 mil. Kč včetně DPH. Cenová nabídka tedy převyšovala tuto částku o cca 900 mil. Kč.


Zprostředkovatel následně předložil další přepracované nabídky. V nabídce ze dne 16. dubna 2009 byla mimo jiné vyjmuta ze zakázky servisní podpora, což bylo v rozporu se zadávací dokumentací. Přesto MO tuto nabídku akceptovalo.


Vláda ve svém usnesení ze dne 20. dubna 2009 č. 506 souhlasila s pořízením tří taktických transportních letounů CASA a zároveň s nákupem logistického a výcvikového zabezpečení za celkovou cenu do 3 577,9 mil. Kč včetně DPH. Na tuto částku MO podepsalo dne 7. května 2009 se zprostředkovatelem smlouvu, která se týkala pouze dodání tří letounů CASA a výměny jednoho letounu CASA za pět letounů L-159 (dva letouny L-159T1 a tři letouny L-159A), avšak nezahrnovala logistické a výcvikové zabezpečení. Nedostatek peněžních prostředků na zajištění servisní podpory letounů řešilo MO samostatnou smlouvou ve výši 982,3 mil. Kč včetně DPH, kterou hradí z jiných, neinvestičních prostředků. Tím obešlo výše uvedené usnesení vlády.


MO zadalo veřejnou zakázku na servisní podporu letounů CASA písemnou výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb. jedinému zájemci, a to zprostředkovateli nákupu letounů, s odvoláním na splnění podmínek ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) uvedeného zákona, tj. že zprostředkovatel je jediným možným poskytovatelem servisní podpory. MO akceptovalo jedinou nabídku, aniž by mělo možnost hodnotit výhodnost této nabídky porovnáním s jinými nabídkami. Smlouva na servisní podporu letounů CASA C-295M byla uzavřena dne 27. ledna 2010 s termínem plnění nejpozději do 30. listopadu 2013. Obchodní marže poskytovatele činí 8,5 %. Podle požadavků zprostředkovatele byly součástí směny i dva letouny dvojího řízení L-159T1, které neměla AČR k dispozici a které bylo nutné pořídit přestavbou dvou letounů L-159A za využití komponentů z dalších dvou nepotřebných uložených letounů. Akce byla dodatečně zahrnuta do programu 107 310 a v jeho rámci realizována. Dne 10. prosince 2008 zaslalo MO v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Oslovená akciová společnost předložila dne 7. ledna 2009 nabídku s nabídkovou cenou 259,5 mil. Kč včetně DPH, kterou komise neakceptovala. Druhou nabídku ve výši 220 mil. Kč již komise dne 2. února 2009 akceptovala a dne 11. května 2009 byla uzavřena smlouva. Z důvodu změny sazby DPH v roce 2010 byla cena upravena dodatkem ke smlouvě na 221,8 mil. Kč včetně DPH. Tato cena však nevyjadřuje skutečnou hodnotu letounů dvojího řízení L-159T1, protože při přestavbě byly využity části (díly, přístroje, vybavení kabiny, systém nouzového opuštění letounu) z dalších dvou jednomístných letounů z majetku AČR. Směnná hodnota všech pěti letounů L-159 činila 847,3 mil. Kč bez DPH, což se rovnalo ceně, za kterou byl vyměněn jeden letoun CASA. MO tuto směnnou hodnotu akceptovalo. Účetní hodnota (pořizovací cena) těchto pěti letounů L-159 (vyrobených pro AČR v závěru roku 2003) bez započtení výdajů za provedení přestavby dvou z nich činila 2 489,7 mil. Kč včetně DPH.


V průběhu roku 2010 byly všechny čtyři letouny CASA dodány. Letouny byly pořízeny o dva až pět let dříve, než stanovil schválený Návrh obnovy 2005.


Letouny CASA neplní některé parametry požadované v koncepčních materiálech AČR, zejména co do přepravní kapacity (min. 10 tun) a doletu (min. 1 850 až 5 550 km dle přepravovaného užitečného zatížení). Letouny CASA nemají dolet umožňující přepravu osob nebo materiálu na vzdálenost operačního nasazení sil a prostředků AČR bez mezipřistání. Nesplnily ani původní požadavky na schopnosti shozů na padácích. Dodatkem č. 1 smlouvy byl požadovaný počet čtyř palet o rozměrech 8 stop x 88 palců s maximálním nákladem v režimu LAPES (Low Altitude Parachute Extraction System – vytažení nákladu padákem z letounu letícího v přízemní výšce) snížen na dvě palety o rozměrech 12 stop x 88 palců a požadovaný počet čtyř palet o rozměrech 8 stop x 88 palců s maximálním nákladem v režimu HAD (Heavy Drop Altitude – shozy těžkých nákladů z větších výšek) byl snížen na tři.
Tři letouny An-26 byly po dodání letounů CASA vyřazeny z provozu a v průběhu ledna 2011 byly prohlášeny za trvale nepotřebné. Po schválení rozhodnutí NGŠ AČR o trvalé nepotřebnosti a nabídce k bezúplatnému převodu organizačním složkám státu bude rozhodnuto o jejich případném odprodeji. Dva letouny An-26 však byly k termínu ukončení kontroly NKÚ opět provozovány z důvodu přerušení provozu letounů CASA. “

Lexův  druhý  vstup,  reagující  na  včerejší  Kalouskovo  mávání  Sobotkovým  dopisem, když  byl  ještě  ministrem  finací  tehdejšímu  šéfovi  Obrany  Kuehnlovi, ohledně  toho,  že nemusí  mít  na  Pandury  expertní odhad:

Postup  ohledně  nabývání  majetku do vlastnictví  státu je  upraveno zákonem. K nalezení  ve  Sbírce zákonůhttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2006&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=11 pod číslem vylášky 274/2006, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách (tedy materiálu, na který nemusí být vypisováno výběrové řízení – § 18 odst. 1 píésm. b) zákona č. 137/2006 – “jde o veřejné zakázky, jejichž předmětem je výroba vojenského materiálu nebo obchod s ním, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky; tento postup přitom nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům,”).
Apropós, ten Sobotkův dopis je svým způsobem gól socialistů do vlastní branky (my levičáci přece nikde netvrdíme, že socialisté, když byli nebo jsou u moci, nekradou).
Jeden rozdíl mezi CASAmi a předmětem toho dopisu ale přece jen existuje. Ta povinnost expertního posouzení nákupní ceny podle zákona o majetku ČR (jak jsem o tom psal pod “Vlastičkou”) se vztahuje na případy nákupů BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. V případě, který zveřejňuje Kalousek jde ale o nákup Pandurů Kühnlem, tedy obrněnců, které byly vysoutěženy ve výběrovém řízení. Tenhle text zcela jasně obsahuje poslední odstavec dopisu Sobotky.

    

Vlkův  krátký  koment k oběma Lexovým  zásadním přípěvkům.

K tomu  prvnímu:

NKÚ  zjistil,  že jde prostě  o  těžké  šmé:

1-     CASY  byla  koupeny  daleko dříve  něž  bylo  třeba,  protože  velké armádní transportéry  AN  mohly  létat  až  do r. 2014!! Nebyl tedy sebemenší  důvod  k výměně  letadel s šesti letým předstihem!!

2-     Už  vůbec nebyl  důvod, aby  tenhle  podivný  obchod  dělala  vlád a v demisi. Jak s e stalo.

3-     Koupilo se cosi, co  je  evidentně mimo zadání.  Co nesplňuje potřeby  zadavatele. A kde cena  byla  salámovou taktikou  navyšována.

4-     MF  vrátilo  MO  žádost   zařazení  CAS  do původního  programu  financování a výslovně  POŽADOVALO!!  Expertní posudek.

5- Nečas  už  se také  zkoušel  hájit tvrzením,  že  CASY  byly  vybrány  především proto,  že  měly  být  směněny  za L159  a  měli jsme  reference na  prodej dalších.  Nakonec  se tak stalo  nikoli u  všech, ale  jen  u jednoho transportéru.  Za  který  jsme nedali   3  Alky, jak bylo  původně  plánováno, ale  rovnou  5.  Ovšem jejich  dodatečná  úprava , podle  španělských  požadavků  nás  stála  dalších 1,2 miliardy.  Nečas  by  měl  ukázat, kolik referencí  jsme  získali a  kolik prodejů  uskutečnili, při  nákladu vynaložených  1 200 milionů!

Logickým závěrem  nutně  musí  být,  že  České republice byla  způsobena  škoda  velkého  rozsahu!!

A jsou tedy jen  dvě  možnosti – že  jde o  šmé  vláda v demisi, tehdy  rozhodující  o  kšeftu,  věděla  a pak  má  kalousek  naprostou pravdu,  měla  by  být  vyšetřována  CELÁ  tehdejší vláda nebo  nevěděla, protože  jí  Parkanová, jako  gestor  zamlčela  tyto podstatné  skutečnosti!  Eventuální  výmluva , že  o  nich nevěděla  je  směšná a nezbavuje  jí  trestní odpovědnosti, protože  byla  titulářem  ministerstva!

K tomu druhému:

Kalouskova  argumentace  Sobotkovým dopisem  je  naprosto  vadná!!

1-     v nálezu  NKÚ  je  výslovně  uvedeno,  že  MF  / tehdy mu šéfoval Kalousek/ výslovně  chtělo expertní posudek  ceny!!

2-     I  kdyby  ne zákon,  respektive  výsek, který  dal  Lex říká,  že  jinak je  to  posudkem,  pro  materiál,  který  má jen  vojenské  využití / což jsou jasně  obrněnce  Pandur/ a  jinak  , pokud  se pořizuje  technika, která má  NEJEN  vojenské  využití.  Což jsou jednoznačně  CASY.  Které  mají  i civilní  verzi.A  někde jsem  četl,  že  vojenská s e od  té normální liší jen barvou nátěru.

3-     Z tohoto  důvodu  si  socani  nemohli  dát  vlastní  gol. Jak  jsem si původně myslel  i já.

Závěr (Vlk):

Nechápu,  že  na  tyhle  jednoduché  skutečnosti ,  které  nám dal  Lex,  nenarazila  ani vyšetřující policie, ani  státní  zastupitelství a  už  vůbec  ne  novináři!!

Ale  třeba  tohle, co stojí  výše  někdo  jak policistům, tak  dozorujícímu  státnímu  zástupci  strčí pod  noc.   Třeba.

Lexi  díky.  Fakt jsi tentokrát  Kosu  naklepal  opravdu  na  tenko!


Můj dovětek:

Vlku a Lexi, díky Vám za výše uvedené informace. Bude nás ta všehoschopná svoloč oblbovat ještě dlouho? Chtěl bych věřit, že orgány činné v trestním řízení konečně začnou pracovat tak, jak mají a činnost této svoloči zatrhnou a po zásluze zhodnotí. Pokud ne, zbývá jen občanský odpor a zjednání práva nám samým. Bohužel, v takovém případě to již nebude cesta sametu.

 

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Dobrý večer pane Židlický,

také pevně doufám, že končí doba, kdy přestává hájení tupounů a nastává období vystavení účtů a vyvozování skutečné odpovědnosti. Třeba nakonec i tupouni na vlastní kůži zjistí, že role bílých koní není až tak výhodná a že bylo třeba jednat spíše ve prospěch lidu této země, než ve prospěch svých kmotrů, proti zájmům občanů.

Jaroslav Židlický

Hezký podvečer pane Schlimbach,

když jsem včera sledoval na ČT 24 vystoupení demagoga Kalouska v kauze předražení nákupu letadel CASA, nemohl jsem uvěřit co všechno si dnes ve veřejných mediích může dovolit politik jemuž prokazatelně  stéká máslo z hlavy a který s drzostí sobě vlastní pokládá občany zřejmě za totální blby. Pokud si ti, kteří se nespokojili s mlžením páně Kalouska přečtou Váš příspěvek musí mít poměrně rychle ve věci jasno. Doufejme společně, že jasno bude mít i dozorující státní zástupce a policie ČR. Kalousek by tak mohl dostat příležitost obhajoby postupu MF a Vlasty Parkanové před soudním tribunálem.V horším případě by se ze svědka mohl stát i obžalovaný.

zenka

Zajímavý web "KOSA NOSTRA zostra" jsem objevila nedávno a příspěvek zde uvěřejněný panem Schlimbachem jsem si přečetla před několika dny. Velmi zajímavé informace. Jsou zde, pohledy do zákulisí naší politické galerky.

S názory inteligentních, přemýšlivých lidí se člověk rád seznámí. V této souvislosti jsem ráda, že neunikly mé pozornosti články např.: Něco politického bulváru a něco otázek z 20.06.2012 nebo Něco myšlenek ke „zpívající Vlastičce“ navrch z 15.06.2012. Fakt stojí za přečtení.

Z.M.

 

schlimbach

Také Vás zdravím pane Štingle. nějaký důvod ten převod majetku a rozvod Kalouska měl :) Teď jde jen o to, aby to ustál, než vyprší různé zákonné lhůty, v průběhu kterých by nabyvatelé jeho majetku museli nabytý majetek vrátit k úhradě Kalouskem napáchaných škod ...

Je skutečně tristní, že tato osoba je po svém výkonu v OVM v neděli ještě ve funkci -(

Vladimír Štingl

Pane Schlimbachu, perfektní info. A po opakovaném pročtení ji lze hodnotit z pohledu laika jako velice korektní. Díky za úsporu času. Jeden z "óbršupáků" spoludrancujících tento stát zcela jistě ví, čeho se má bát (doufám, že to k něčemu bude, ale myslím, že už ZAMETAJÍ.......). Také "zahalekal" jak "trefená svině".... Zdravím.