Kalouskův slalom mezi byrokracií a korupcí: prásk, křach a bum V

18.2.2011 10:30
V sérii blogů zde objasňuji své stanovisko, že vláda může a musí reformy dělat toliko v krizi, teprve tehdy může pro své záměry získat veřejnost, nikoliv v období konjunktury, kdy zvláště v situaci dohánění jiných států v soutěži o výši HDP, má především upevňovat stabilní časové preference jednotlivců. Zde jakýkoliv zásah vlády časové preference jednotlivců rozvrací, tedy rozvrací i jejich poptávku, což pak vyvolává krizi.
Pří objasňování příčin pádu akcií ČEZ v první polovině roku 2006 a s ním související křach celé české burzy si nelze nepovšimnout chování některých velkých hráčů na tehdejších burzách celé východní Evropy, mezi nimiž byla také HVB Bank, předchůdce UniCredit, na jejichž účtech se v r. 2008 objevilo 10% akcií ČEZ, k čemuž mluvčí banky sdělil, že na těch účtech nedošlo v poslední době k žádnému pohybu, jinak řečeno, ta UniCredit ty účty zdědila po svých předchůdcích. Tato banka zcela jistě v roce 2006 se dostala do problémů s likviditou v souvislosti se svými akvizicemi ve východní Evropě (Slovensko, Polsko, Česko), proti čemuž měla tehdy jisté námitky např. polská vláda a také u nás celou akci prověřoval antimonopolní úřad. Podobně se také integrovala  Komise pro cenné papíry od února 2006 pod křídla ČNB.
Výroční zprávy obou níže uvedených bank za období od 1.1. 2006 do 30. 9 2006 informují o přípravách na plánované spojení HVB Bank se Živnostenskou bankou, které se uskuteční v roce 2007. Spojením obou bank měla vzniknout čtvrtá největší česká banka – UniCredit Bank, která bude mít celková aktiva v objemu více než 200 mld. Kč (7,4 mld. EUR), přibližně 66 poboček a více než 180 000 klientů. Nová banka bude součástí největší bankovní skupiny ve střední a východní Evropě, UniCredit Group. HVB Bank byla k 30. září 2006 kontrolována společností Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Mnichov („HVB“), která měla prostřednictvím Bank Austria Creditanstalt AG, Vídeň („BA-CA“) ve svém držení 77,5% majetkový podíl v bance. Dne 17. prosince 2005 společnost UniCredito Italiano S.p.A., Milano („UCI“) pořídila 93,93% podíl v HVB. UCI vlastnila v České republice také 100% podíl v Živnostenské bance, a.s. Důsledkem zahrnutí HVB skupiny do UCI skupiny dochází v České republice k fúzi banky a Živnostenskébanky, a.s. Rozhodným datem fúze byl stanoven 1. Říjen 2006.
Představenstvo HVB Bank Czech Republic a.s. (dále jen HVB Bank) v té výroční zprávě za období 1. 1. 2006 až 30. 9. 2006.chlubí rekordním ziskem, jehož bylo dosaženo  díky výraznému nárůstu ve využívání přímého bankovnictví, které využívalo  více jak třetina klientů (stále se rozšiřující) privátní a podnikatelské klientely. Banka zavedla generačně nový systém internetového bankovnictví. Klienti mohou touto cestou komplexně spravovat své finance včetně cenných papírů a kreditních karet, Divize International Markets (INM) slavila výrazný úspěch dlouhodobá strategie INM zaměřená na poskytování komplexních služeb v oblasti Treasury klientům, kde díky inovativnímu přístupu a individuálnímu řešení potřeb klientů dokázalo v roce 2006 posílit svoji pozici jak v segmentu korporátní klientely, tak i v úzce profilovaném segmentu institucionálních investorů. Klienti mají možnost využít služeb pokrývající oblast devizového, peněžního, dluhopisového, akciového trhu a správy cenných papírů (Custody) včetně výkonu funkce depozitáře, jakož i nabídku rozšířenou o produkty tzv. „druhé generace“ jako např. komoditní a úrokové deriváty.  Čistý zisk z finančních investic za to zkrácené období je ohodnocen na 119 milionů korun oproti r. 2005, kdy dosáhl 59 milionů korun. Tyto finanční investice jako součást aktiv dosáhly hodnoty 32 367 milionů korun k 30. 9. 2006 oproti 28 180 miliónům k 31. 12. 2005. Dále činily změna stavu finančních investic 4 239 milionů korun  (v r. 2005 4 422),   příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 14 milionů (v r. 2005 38), nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 115 (543), Čisté peněžní toky z investiční činnosti zvýšily na 4 340 miliony korun se oproti  3 917 milionům v roce 2005.  
Celkem čistý zisk z obchodování (součet zisk/ztráta z cenných papírů, zisk/ztráta z derivátůurčených k obchodování ,zisk/ztráta ze spotových operací s cizí měnou a přepočtu cizoměnových pohledávek a závazků určených k obchodování)   činil 195 milionů od 1.1 do 30.9. 2006 oproti 89 milionům celého roku 2005  
UniCredit S.p.A., Genoa (UniCredit) získala 93,93% akcií Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, Munich (HVB), dne 17. listopadu 2005 zvýšením základního kapitálu a výměnou akcií. Výsledkem této transakce celá HVB Group, jejímž je Bank Austria Creditanstalt AG, Vienna, (BA-CA AG) členem, se stala novým členem UniCredit Group. Následným převzetím HVB Group získala UniCredit Group podíl na akcicíh v bankách 19 zemí v Evropě a zámoří s obzvláště silnou přítomností v regionu střední a východní Evropy.
HVB Bank Czech Republic a.s., vzniklá sloučením HypoVereinsbank CZ a.s. a Bank AustriaCreditanstalt Czech Republic, a.s. bez likvidacek 1. říjnu 2001, jejimž jediným akcionářem byla Bank Austria Creditanstalt, Aktiengesellschaft, Vídeň.a mezi jejíž hlavní činnosti patřilo investování do cenných papírů na vlastní účet; účast na vydávání akcií a poskytování služeb s nimi souvisejících; vydávání hypotéčních zástavních listů podle zvláštního zákona; finanční makléřství;, obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management); uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot; výkon funkce depozitáře investičního fondu.  Její klienti v r.2006 i ona sama nepřihlíželi nečinně k tomu, co se dělo na pražské burze, kde tržní kapitalizace klesla o 10% právě v tomto období. Těch 195 milionů přišlo českou ekonomiku draho.   
Zatímco v r. 2005 banka měla ve správě, k úschově, k uložení a obhospodařování  akcie v hodnotě 186 miliard korun, tak k 30. 9. 2006 tato hodnota vzrostla na 198 miliard korun. Přitom index PX Glob na pražské burze k 30.12.2005 se pohyboval ve výši 1811 bodů, tentýž index k 30.9. 2006 dosahoval 1814 bodů, pro index PX tyto hodnoty činily ke stejným datům činily 1473 bodů a 1447 bodů. Ke stejným datům akcie ČEZ se obchodovaly na úrovni 750,-Kč a 790,- Kč.  
Teprve 12.7.2007 HVB Bank a Žvnostenská banka začaly svým klientům rozesílat dopisy s informací o plánovaném spojení. Ke sloučení HVB Bank Czech Republic a.s. a Živnostenské banky, a.s., dojde dne  5. listopadu 2007. Nová banka ponese jméno UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Název nové banky bude vyjadřovat příslušnost do celosvětové skupiny UniCredit Group, která své služby poskytuje více než 35 milionům klientům ve 20 zemích světa. „Sloučení obou bank považujeme za jedinečnou příležitost, díky které budeme moci klientům představit to nejlepší z obou bank – kvalitní služby, individuální péči a diskrétnost. Zázemí silné mezinárodní skupiny přinese našim klientům, nové moderní produkty, další zvýšení úrovně našich služeb a v neposlední řadě také vyšší dostupnost prostřednictvím širší pobočkové sítě,“ říká Petra Kopecká, tisková mluvčí obou bank.
Privátní klientela  HVB Banky se zcela určitě dostala do kontaktu  s Ing. Igorem Paholokem, který v září 2010 na semináři Certifikovaný risk manager v energetice přednášel , o problematice rizik na trhu s elektřinou celé jedno odpoledne a který  jako student obhájil  8. Ledna 2007 obhajil diplomovou práci Výkonnosť bánk a možnosti jej kvantifikácie.. Jde o zákládajícího člena Institutu energetické ekonomie Zakládající člen IEE. V roce 2007 dokončil studium magisterského oboru Finance na fakultě Financi a Účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde momentálně studuje ve třetím ročníku doktorského studia. Ve své disertační prací se věnuje výzkumu trhů s elektrickou energií, za které je odpovědný i na pozici specialisty řízení tržních rizik v UniCredit Bank Czech Republic, kde působil od roku 2006 v rámci HVB Bank.
Nejde říci s jistotou, zda a jak kapitán Kubice ovlivnil výsledek voleb do Sněmovny v r. 2006, ale účast pana Poholoka na ovlivnění výsledku voleb je zcela určitě téma také k diskusi. Komu tedy patří zásluha za to, že se tehdy ta agenture sekla ve výsledku voleb ve svém povolebním průzkum nikoliv o dvě, jak garantovala, ale o tři procenta., bych ponechal na jindy.  Rád ale sděluji, že se mi nepodařilo objevit, zda si s panové Dalík a Poholok tehdy vyměnili čísla svých mobilů, i když oba pánové měli společné hobby, energetiku. Ani při osobní prohlídce panů Dalíka s Topolánkem někde u Kroměříže (známé tehdy díky nevydařenému angažování firmy VAE před televizní krizí tamtéž po celé republice) policie neobjevila žádnou vizitku pana Poholoka.
Každý jeden zaměstnanec HVB Bank přispěl k tvorbě jejího zisku ve výši 1,9 miliony korun. Na rozdíl od poněkud skromnějšího přínosu zaměstnanců Živnostenské banky ve výši 300 000 korun.  Zcela jistě nadprůměrným výkonu k tomuto zisku přispěl i Dušan Jalový, jemuž bylo 1.6.2006 uděleno povolení k výkonu činnosti makléře a který se účastnil soutěže BIG Expert, organizované redaktorkou Markétou Hoefferovou na portálu Měšec.cz, jejíž účastníci se snažili odhadnout co týden další vývoj cen akcií toho elitního klubu zahrnutého do indexu PX. Kdykoliv v první polovině roku 2006 se této soutěže o nejkrásnější akcii účástnil a kdykoliv byly do toho tipování zahrnuty také akcie ČEZ, tak se tam objevilo jedno doporučení prodat. Kdykoliv po 25. Únoru 2006 pan Jalový této seance neúčastnil a kdykoliv byly ve hře akcie ČEZ, tak jednomyslně všichni se shodli na doporučení koupit. Ale to už jiná pohádka, jak by asi řekla jedna známá princezna z Tisíce a jedné noci. Zítra možná na shledanou.  
Předcházející část:

Následující část:

http://www.vasevec.cz/blog/kalouskuv-slalom-mezi-byrokracii-a-korupci-prask-krach-a-bum-vi/

Poznámka:

Obrázek je převzat z portálu sme.

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.