Když jde o podstatné, kníže patrně nespí - a nespí ani sudetští Němci

obrazek
8.2.2013 21:27
Stalo se to již v roce 2010, kdy nám skrze film byla převyprávěna historie znesvářeného sudetského pohraničí z prostředků převážně nikoliv českých, a je to nyní, kdy jsem -samozřejmě čistě náhodou zahlédla cípkem oka ukázku patrně právě probíhající kampaně za opodstatněnost Schwarzenbergova výkladu Benešových dekretů v rámci neukončené prezidentské kampaně. Předpokládá se, že pod dojmem kulturní události nikoho nenapadne se ptát, co mají společného Benešovy dekrety s horkou polévkou, která se vařila před tím hezkou řádku let, jak mohl Beneš zabránit pogromu, když se právě svými Dekrety snažil oboustraným pogromům a násilnostem, probíhajícím po skončení války z vůle a iniciativy příslušníků obou národnostních skupin, předejít. Eduard Beneš se na odsunu sudetských Němců dohodl s velmocemi na Postupimské konferenci, jež se konala 17.7. - 2.8. 1945 a také během diplomatických rozhovorů, jež proběhly dříve, a je jasné, že primárním důvodem bylo, že je to nutné vůbec proto, aby mohl být stát zachován. (Jo, a že kromě pokračování kampaně proslulý knížecí spáč zvládne ještě džoby spojené s naší úččastí na válce v Mali, o tom ale také nikdo nepohybuje, že?) Především proč vlastně byla výstava uspořádána? Inu, má zakrýt fakt, že v prezidentské kampani se nejednalo ani tak o to, že si oba národy hrozně ublížily, ale o to, že kníže zpochybnil platnost Bnešových dekretů a prohlásil je za nplatné - a proto je tato kampaň nebezpečná a manipulací.

Zjistila jsem tedy,že v Galerii Artwall-čistě náhodou na exponovaném místě,probíhá výstava, jež měla včera, 7.2. vernisáž pod názvem "UMĚNÍ ZABÍJET/ Lukáš Houdek v galerii Artwall" -na facebookové stránce událostihttp://www.facebook.com/events/487410241311592/ se píše:

Dovolte nám vás s potěšením pozvat na výstavu Lukáše Houdka

UMĚNÍ ZABÍJET

Umění zabíjet je sérií 25 fotografií, které jsou rekonstrukcí vybraných masakrů německého civilního obyvatelstva v Česku v roce 1945. Autor při rekonstrukcích vycházel z archivních dokumentů a historických analýz, dobových materiálů nebo výpovědí pamětníků, přičemž je dále rozvíjel a vizuálně upravoval. Všechny z případů se však zakládají na skutečných událostech, mohou se lišit v detailech zpracování.

Výstava probíhá od 7.2.2013 v galerii Artwall (Nábřeží kpt. Jaroše) a ZÁROVEŇ v parteru budovy NTK.

Těšíme se na Vás!

Galerie Artwal

Petr Motyčka, Markéta Dolejšová, Zuzana Štefková a Lenka Kukurová

Výstava se uskuteční pod záštitou primátora hlavního města Prahy, doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Partnerem výstavy je Národní technická knihovna v Praze. 

www.artwallgallery.cz

 

Těžko říci, v jaké korelaci jsou "fotzogrfie" se slovem dokumentární protože Lukáš Houdek se prezentuje na fotce jako mladý muž, reprezentant nových uměleckých směrů: kupříkladu před 11 hodinami tento umělec k fotce z parku připsal:

Lukáš Houdek

Ze zítřejší instalace mých hidžerských projektů v Meetfactory. Začínáme v 19 hodin. V 19:30 potom budu mít asi půl hodinku k tématu historie a současnosti hidžer.

P.S.: také zval na vraždící Barbíny na pražské nábřeží, čímž je vysvětlena povaha artefaktu. 

To nebude člen generace, která byla dospělý v letech, kdy se pogrom na sudetké Němce při odsunu udál! Co se myslí pod označením "dále rozvíjená a vizuálně upravovaná rekonstrukce" fotografií a vzpomínek pamětníků? Takové terezínské muzeum nebo památník Lidice mají vypovíádací hodnotu i bez rekonstrukcí. Z fotek na Lukášově stránce ( http://www.facebook.com/media/set/?set=a.493680407345133.104027.100001095334062&type=1) vyplývá, že artwall je jen pseudonym pro výstavu v plenéru, na zdech podél pražské pobřežní komunikae poblíž sídla vlády, kudy jezdí hodně aut a tramvají. Takže davy lidí jezdí podle tohoto podél panoptika s působivými nápisy majícími vytvořit dojem věrohodnsti obrazu- jako zde "22.5. 1945 Králíky" (o několik odstavců níže).

Povšimněte si data poválečného kriminálního činu - ačkoliv první dekrety vyhlásil Beneš ještě za války, Národním shromážděním byly "ratihabovány" až 5.3.1946 a 33/1945 Sb. Ústavní dekret prezidenta o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské předcházel dekret 28/1945 Sb. Dekret prezidenta o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. - který logicky mělo smysl vyhlašovat až po válce. Samotný odsun byl pak záležitostí víceméně chaotickou a podle místa a dnes upozaďovaných okolností probíhaly bouřlivě či nikoliv. leckdy s notnou dávkou svévole a násilí. Jistě bychom se neradi dozvěděli, že si někdo hrál s databází poslanecké sněmovny, mezi dekretem 28 a 33 není na Wikipedii nic -protože meziustanovení neměla povahu Dekretů, nýbrž výnosů, rozdíl mi není jasný. Ať už dekrety byly či nebyly přijaty nebo byly později zamítnuty, měly by být nalezitelné na stránách Poslanecké sněmovny, Wikipedie uvádí seznam zaznamenaný ve Sbírce zákonů. ale ani jeden Dekret DNES uvedený ve Sbírce, nenese v názvu "o odsunu sudetských Němců"!!! Podivné. Hledejte "Seznam prezidentských dekretů " v "Související články" zde:http://cs.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1ovy_dekrety -uvádí jako zdroj archiv dokumentů Poslanecké sněmovny. A zde je datace, jak šly výnosy a dekrety v roce 1945 - ale také zde nevidím nic o odsunu:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/rocnik/1945 Odsun a konfiskace sudetského majetku byly reparacemi za německé škody: http://blisty.cz/art/10297.html a pokračování: http://blisty.cz/art/10356.html - kontakt na autora Františka Nepila je nefunkční a pan Nepil není k nalezení, současným expertem na Benešovy Dekrety je profesor Právnické fakulty UK Václav Pavlíček. Dne 15.6. proběhla debata o odsunu Němců po válce v rámci pořadu ČT Historie: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/ názor: Eduard Konieczny Historii dělají 30 - letí a poradce 20-leté.

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain.
Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z
Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou pro vždy, tak
jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana přijala
tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o výhodách
tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna
1945.
Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic
docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun
přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez britské
vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřžejmé, že
Československo nemohlo Němce vyhostit poněvadž je museli přijmout spojenci,
kteří vládli v Německu a Rakousku.

Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do
americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo
odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem
Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní
rovedení.

Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA, Velké
Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky na
Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou.
Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat
proti vlastním zájmům.

Německo a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je vázáno
smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23. října
1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and
Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the
Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal
Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.

Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým
státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který převzali
spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války.
Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky proti
spojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány německými
soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci,
neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly
z jejich činů nebo opomenutím mezi 5.
červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých
Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a jeho
občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé
nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují zmíněný německý majetek.
Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je dlužníkem
České republiky, nikoliv naopak.
Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html
http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html)

Prohlášení prezidenta Edvarda Beneše z května 1947

Vážení spoluobčané,
v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši
Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé
republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou
opakovat tragické události let 1938 a 1939.
Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války,
zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za
znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli poprávu na
základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé
světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
Může se stát, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským
Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak
snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.
Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení
Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního
prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.
Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají
trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to
kdokoliv, a v kterékoliv době.
Váš dr. EDVARD BENEŠ
Praha, květen 1947" 

laskavě, že kriminální činpo skončení války datem přechází vyhlášení benešových dekretů, jež e odehrálo až A partnery projektu Umění zabíjet Lukáše Houdka jsou staří známí -převzato z webovek galerie:

Lukáš Houdek Králíky

(Dnes také chápeme, že obsazení Ministerstva kultury stranou TOP09 nebylo krokem do prázdna, ale svého druhu výhrou (http://www.blisty.cz/art/67393.html - Stát dnes financuje živé umění částkou rovnající jen 38 procentům částky z roku 2007 - čili, je snadné nalézt nějaké řiťolezce, měli bychom pochlebnické a služebné "takyumění" bojkotovat generálně:

Partneři projektu

Hlavní partneři

Hlavní město Praha

Ministerstvo kultury ČR

Mediální partneři

čtrnáctideník A2 /pozn.:dotované médium/

časopis Umělec /pozn.: dotované médium/

galerie DOX /patří Bakalovi/

ArtMap

S laskavou podporou

Židovské muzeum v Praze

///Poznámka -  je pozoruhodné, jak může primátor ublížit vlastnímu městu, zemi, národu, a patrně artefakty kašírovaných barbín v okamžiku kriminálního aktu vystavovat na místě, kudy projíždějí takřka všechny turistické autobusy na Hrad, nebo kde turisté nasedají na svůj autobus, i když přicházejí ze Starého města. Zvláště únor a březen jsou měsíce velmi intenzivní organizované autobusové turistiky, protože hotely mají ceny příznivé studentským, školním výpravám a nabírací parkoviště podmostem je tedy zcela přeplněné, autobusy musí i několikrát najíždět, aby se zařadily amohly nabrat svou výpravu. /// 

V roce 2015 již umělec Lukáš houdek pracoval na Úřadě vlády http://www.online.muni.cz/student/5838-diky-trollingu-pracuje-pro-vladu#.VUCW2VA4fbj

S podobnou pravdivostní hodnotou pracuje i režisér Juraj Herz, jehož Habermannův mlýn měl premiéru v roce 2010. Česká Wikipedie píše, že z rozpočtu 87 mio se česká strana na projektu podílela 30mio, z toho 10mio ze Státního fondu ČRpro podporu a rozvoj české kinematogrfie. Kdo dodal zbylé miliony snadno se dohadovat podle syžetu. Wikipedie praví toto:http://cs.wikipedia.org/wiki/Habermann%C5%AFv_ml%C3%BDn

a velmi vypovídající jsou externí odkazy:

a bHabermannův mlýn míří do kin. Kdo ale opravdu zabíjel? Deník to zjistil – článek v Šumperském a jesenickém deníku ze 4. 10. 2010

a:↑Habermannův mlýn - další příspěvek k přepisování dějin aneb pohádka o hodném mlynáři Habermannovi a zlých Češích

druhý přenesl a pro jistotu zálohovl a šířil i Levicový prostor, protože je velmi důležitý -ozval se totiž se zásadními námitkami dobový svědek přímo usazený v místě Habermannova mlýnu -v obci Bludov:http://www.levicovyprostor.estranky.cz/clanky/ze-sveta/lzivy-a-propagandisticky-habermannuv-mlyn-dela-ze-vsech-cechu-nelitostne-bestie-a-prepisuje-historii.-tady-jsou-fakta.html

Těžko říci, kolik takovýchto útoků na výklad historie a hlavy voličů v současné době probíhá - jak víme, zvolení prezdenta není dosud potvrzeno soudem, a pro roztříštěnost kulturních stánků a sofistikované volby názvů, nemusíme zahlédnout už žádný střípek informací, i kdyby byly rozeseté po celé republice. Stejně se většina návštěvníků takovýchto akcí, jako jsou výstavy, rekrutuje prostřednictvím sociálních sítí, protože vernisáž je vždy vítaná pozvánka na chlast a chlebíčkypro vyhlášené holubí letky.

Bránit se lze jediným způsobem, mobilizací všeho, co ruce nohy má, k případné druhé volbě Miloše Zemana.

Reakce J.A.M.: "No a co prostě protikampaň? To by nikdo nesvedl? Snad jsou někde fotky z Pečkárny. Já tam sice nebyl, ale pamatuji, že se tam ukazovala taková mapa z krve na zdi.A to se nikdo nenajde, kdo tam půjde na tu výstavu a udělá tam bengál? A nikdo nepomyslil na to, že třeba to prováděli sami fašisti, aby se zakryli. Nehledě na to, že se to nějak narovnalo už i za Husáka."

Neotřelý pohled na odsun nabízí spisovatel Václav Semerád, který podrobné a podložené dobové reálie zasazuje do souvislého a srozumitelného kontextu, jsouce pamětník a u záležitostí starších skorpamětník, ale stále mající informace z první ruky,  na rozdíl ode mne, která jsem řadu věcí jen tušila: http://sw.gurroa.cz/odsun.php (PODOKAZ KE ZMIŇOVANÉMU "DOBRONÍNSKÉMU" DETAILU: http://euportal.parlamentnilisty.cz/AddComment.aspx?ArtId=8370&ParId=94370Stanislav Šmíd Wiki nesmysly.Postoloprty jsou kravina, v brněnském pochodu vychcípali germáni hlavně proto,že je soukmenovci nepustili do Rakous no a v Dobroníně šlo o odplatu Němců Němcům. Proč jsou Postoloprty kravina? Revoluční gardy složené zejména z volyňských Čechů a zakarpatských Ukrajinců ---- to je jako by nám přišili i volyńský masakr.Dobronín znám přes jednoho účastníka přímo. Jestli vás to zajímá, napíšu vám to soukromě. na jejich místě bych udělal to samé. A žádný děti a ženský v tom nebyli jak píše ta hysterická rakouská kráva. Teda v roce 1945 ne..

 

Po hříchu i čeští nakladatelé dávajípředčeskými autenickými svědectvími přednost německé produkci -jež podle názvu siklade za cílem nenápadně zdiskreditovat i samotné právo na vysídlení Němců a tedy přepsat historii: http://www.kosmas.cz/knihy/159153/vysidleni-nemcu-a-promeny-ceskeho-pohranici-1945-1951-1.-svazek-ii.-dilu/ - aby k takovémuto postoji hrubého podceňovámí a znevažování domácích zdrojů nakladatelé došli, stčila opravdová "maličkost"- jen protý stoprocentní antikomunismus většiny z nich. Však kdyby on je někdo požádal, naše  pamtníky, oni by se rozpovídali také ("Jelikož táta nedostal po r. 1945 místo v Praze, musel do "pojraničí" - tehdy Terezientál (dnes Rudník), byla tam fabrika na umělé hrdvábí. Já tamm byl asi 2x na prázdninách. Takže jsme to viděli: národní správce, zlatokopy, pseudopartyzány, kteří dostali velkostatek, který nebyli schopni vést, protože byli neustále naloženi v llihu, a tak chodili střílet ty krávy ve velkostatku...")

_____________________________

Protože všichni majitelé celostátního tisku jsou Němci,dostalo se vystavovateli i promo zdarma v Lidových novinách -VRAŽDÍCÍ BARBÍNY PŘICHÁZEJÍ: (Také Česká televize /události,komentáře 5.2. 2013 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/213935-povalecny-odsun-nemcu-znasilnena-barbie-a-ken-se-samopalem/ - vychází též najevo, že výstava má také svou část u Vysokých škol na Dejvické , v nové Techické knihovně), Prague Post a také Respekt a také Hospodářské noviny věnovaly vraždícím barbínám oslavný článek) popis jednoho z artefaktů: Na výřezu černobílé fotografie si panenka Barbie svléká šaty. Ken v uniformě, s puškou pověšenou přes rameno, se na ni usmívá svým věčným, plastovým úsměvem. Další panenky v okolí si zjevně hrají na znásilnění. Situace, ve které se hračky ocitly, je opatřena legendou: „Žatec, červen 1945”.

vraždící Barbíny přicházejí

 z mailové zprávy:

"Mimchodem, teď je kampaň, že Zeman (kterého  na fotkách
- úmyslně od fotografů -já ho zrovna nemusím -  nemá tam zrovna příjemný ksicht), Schwarze podrazil,
ale dobře si pamatuji, s tím Haagem přišel první Schwarzik. Jenže lidi
mají krátkou paměť."
Mimochodem,pro PraguePost se Lukáš Houdek vyjádřil včlánku "A provokative wall"  následovně:
"The space of Artwall Gallery is a big challenge for every artist," Houdek said. "And if man brings to this very visible space a taboo subject, which the mass killing of German civilians in 1945 undoubtedly is, he has to accept diverse reactions to it. The project provoked tensed emotions even at the time of its creation. It can be even stronger now, after the discussions preceding the presidential elections." -čili "Prostor Galerie Artwall je výzvou pro každého umělce", říká Lukáš Houdek, "a pokud šlovk uvede na velmi viditelnémmístě tabuizované téma, jakým je bezpochyb masové vraždění němckých civilistů v roce 1945, musí přijmout velmi rozporuplné reakce dokonce už v době,kdy je tvoří, jež mohou nyní, po diskuzích předcházejících prezidentské volbě, zesílit"
a:je o pikantní,když si dnes za nalýzou moderní západní propagandy ajejího rozsahu musí k severokorjeskému zdroji!:D  ...říká se tu asi toto: na západě je nyní více  pracovníků tzv. "pro styk s veřejností" tj.pracovníkůprůmyslu "pro změnu pohledu"-rozuměj ohlupování,  než reportérů, tedy pro vydavatelský průmysl pracuje dokonce více propagandistů (rozuměj lhářů) než opravdových žurnalistů.
Severokorejský film odhaluje propagandu
www.youtube.com
Titulky CC
___________________________
Na závěr je třeba poděkovat Magistrátu hlavního města Prahy, že má zájem i o jinou výzdobu městského plenéru, než jsou reklamní tabule, protože doposud tu byly jen nějaké dočasné výstavy slavných potomků českých emigrantů, z nichž zbyla jako bonus sotva jedna socha,  dále, že se nemusí čeští umělci na veřejnosti o zakázku prát, jako onehdy ti dva sochaři  v sherwoodském parčíku Hlavního nádraží při slavnostním odhalování busty na podstavci, že ustoupila od nudného stylu profláklého pedofila Opočenského, jenž uctilˇKarla Čapka proděrovaným kvádrem,  a i brněnského proslulého "Onderkova" orloje ve tvaru pyje či českobudějovický sešikovaný houfec kráčejících kancelářských krys v předpisovém dress code,prostých sebemenších znakůindividuality, (aniž  bych zmiňovala ubohé předražené netryskající ústecké fontánky či do 14 dnů o bombastické zlacení  pnramé 4 plzeňské kašny)  a nalezne postupem času svůj styl, protože jinak bude  i nadále největší progresí v okrase Prahy artefakt, který si za Hušáka pořídila Sazka u Kanaďanky českého původu Ley Vivitové - který  pro lepší potěšení z díla uvádím z více úhlů:D Anezbývá také,než popřát hodně zdaru mladému nezkaženému umělci, (co  se nelíší v ničem od mnoha jiných, kteří shrábnou prostě peníze a pak předstírají mentální výbavu tříletého dítěte),  Lukáši Houdkovi, a poblahopřát k tomu, že se v míře avantgardnosti nenechal svou slavnější uměleckou kolegyní zahanbit!
socha Ley Vivitové 1
socha Ley Vivitové 2
Hsocha Ley Vivitové 3

Hlavní představitelé krajanského sudeto-německého sdružení u nás:  http://www.sudetsti-nemci.cz/cs/board - ale tito lidé  jsou sluní, o čemž svědčí paradoxně i to, že vláda s účastí TOP jedosud odmítá jako organizaci registrovat,bohužel se rozhodli nevyužít mého návrhu ke klulturně kreativnímu činu - totiž protestu proti výstavě vraždících Barbín, hnusu, který problém, který oni chtějí řešit ponižuje, dělaje z obou stran voly. Je čistě jen náhoda, že jeden z ředitelů ustavující sesudetoněmké organizace,Jan šinágl, byl přítomen vernisáži v Národní technické knihovně v Dejvicích:  http://www.youtube.com/watch?v=LcrgZCmG5J0&feature=youtu.be:

Aje čistě jn náhoda, že oba čeští ředitelé krajanského sudetoněmekého spolku, Jan Šinágl a Tomáš Pecina,  každý za sebe a každý jiné - podali návrh na neplatnost prezidentské volby (http://www.sinagl.cz/z-nasi-korespondence/navrh-jana-sinagla-na-neplatnost-volby-presidenta-ceske-republiky.html a http://aktualne.centrum.cz/prezidentske-volby/clanek.phtml?id=770137) obě podání NSS zamítl   nepřipouští opravné prostředky, znění rozhodnutí v předchozím blogu.  Pokud budou oba pánové šikovní ashledají, že byla dotčena jejich ústavní práva, mohou ale jít sesvou záležitostí  k Ústavnímu soudu.

 Ať si Lukáš Houdek tvrdí o přípravě výstavy v délce 2let, já tvrdím, že k Babrínám sáhl proto, aby mohl fotky, resp, fotomontáže sekat jako Baťa cvičky.

 

K osobnostnímu profilu autora výstavy patří i toto:

Lukáš Houdek Z těch lidí je mi vážně zle: "Nikdy jsem nikomu nic zlého nepřál,prosím spravdlnost,aby vás rakovina po poli honila.Do roka a do dne."jsou věci, které bych nedokázal vyslovit. a tahle mezi ně patří. jakože každému člověku odpovídám, tomuto pánovi jsem napsal jen, že je ubožák.

Inu někomu by pro změnu připdalo brutálně bezohledné spojovat umní ae zabíjením. Nebo pochybně zrekonstruovatelné osudy a činy živých lidí libovolně modelovat na plstovém bezpohlavním, ač sexstickém komerčním šuntu. Jestli chce Lukáš Houdek tvrdit, že oběti z řadu sudetských Němců byly zabity umělecky a neosobně, musím s ním nesouhlasit, já tvrdím, že byli zabiti převážně blbě až velmi blbě a že v tom naopak bylo hodně osobního.

 Dovede si někdo představit, co lidé zkusili za války rozpoutané Němci -  a co bylo, když se z války vrátili a nesetkali se s rodinou? V  Kobylísích se báli vycházet z domůp,jak se tam ke konci války ze střelnice ozývaly neustálé salvy poprav.  Ale některým válka dala to, že je naučila držet zbraň a ukázala důvody, proč ji používat. Nenechte se zmást obrázkem, ten dojemný starý muž, klečící v pietním díku vzdáí u tanku, na kterém se do Československa dostal z východní fronty - je v rigorozním slova smyslu mnohanásobný vrah.
muž u tanku
Milan Matuška...

" to Bořek Hlíva ,,JENPOZNÁMKA,, a vy si nehrejte na laika, na to nejsem zvědavý, pane málo chápavý. Tak něco málo a jen několik axiomů. Zmíněné skutečnosti mohou mít a také mají X možných náhledů a z nich tvořených závěrů. Moje závěry z mých znalostí jsou následující. Fakta a skutečnosti uvděná Němci, potažmo Sudaťáky, je jedno svinstvo za druhým (počty, popis událostí a tak). My jako stát, jsme se jako stát omluvili, vyjádřili jsme, že se to stát nemělo, že to byla špatnost sama. Byť jednotlivců či skupinek ,, postbojovníků,,) To snad stačí a nebudem to jako stát dělat každých 14 dní. A za existenci stávajícího Bordelstátu, si neustále sypat popel na hlavu. Způsob odchodu Němců také neuznávám. Neustále, pak popisovat babičky o berlích, chrchlající staříky, střílené gardisty atp. to je ta demagogie a neustále ŔÍZENÉ ORGANIZOVANÉ oblbování české !!! veřejnosti. Tady žili, se nastěhovali, a množili se fašisti, náckové. medchen. )sociální demokraté byli vyhubeni, fašisty a tímto ,,mírumilovným zbytkem Němců v Protektorátu,, udávání, stejně, tak jako udávaní občanů, čekých, lovení partyzánů atd. atd.
Nechci to rozepisovat, znám to, vím to a ere mne to když to tupí kolaborasnti čeští nechtějí pochopit, to jim však nevyčítám, každý má myšlení a chápání jiné, ale servilnost, sprostuto, lži např. české pakultury Svěrákú, Hřebejků a jiných jim podobných šmetrů prostě nesnáším, odsuzuji a říkám Vám, mé odpovědi těmto ksichtů jsou na základě, JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z NĚHO OZÝVÁ. A o tom to je. A koho píseň tito morálně narušení lidé pěji a co to hodí, zviditelnění se? nějakou prebendu? nebo skutečné takové politické přesvědčení? Nuže fuj tajxl nechci. Stejné jako jeden šašek hrající v německé filmu o ,,bojích ve Stalingradu,, hrajích tam kapitána Wehrmachtu, rozdává ruským dětem chleba, no fuj, k takové roli se propujčí český herec???

Cesta našeho prazidenta z kolaborující rodiny, opilce, lháře a v podstatě hňupa, vedla do Reichu s omluvou za celý národ. Já za sebe konstatuji šašek Vašek, nic více a nic méně. Dobrovice Vám ani zmiňovat nebudu, zamyslete se nad celou věcí, kydy, plky, zvěsti, osočování, polopravdy a uveřeňováno NĚMECKÝM TISKEM, byť česky psaným. Směšné, hloupé zavádějící a Posselt, tloustne v německé kanceláři Sudeťáku a tlemí se. Pane, to vše souvisí s touto CELOU PROBLEMATIKOU a nelze věci od sebe odtrhávat, (říká se tomu dialektika, a mně je jedno, jestli Hegelova, nebo MARXOVA, obé by potvrdily, co výše uvedeno jest) Pane Vy JAKO ČECH, by jste chtěl na prezidentském stolci (byť nyní v Bordelstátu) vidět rakouského občana z kolaborující rodiny s činností 40 let proti slušnému, mezinárodně uznávanému státu ? Jako ti ksichti z pakultury? A je toho daleko daleko více co svědčí, pro současné si odplivnutí. Úmyslně nezmiňuji Beněšovy dekrety, jako nosnou PRÁVNÍ NORMU, která s nadhledem a bezprostředně tuto problematiku řešila. Atd. atd. atd. Proto mně pořadatel ,,umělecké výstavy,, o ODSUNU NĚMCŮ Z ČSR, MŽE S CELOU VÝSTAVOU (víte co?) Jen malý dodatek, sledujte, jak servilní novinářští šmoci budou a TAKOVÉM PASKVILU A HNUSU informovat české občanstvo.

PS. Psal, jsem bez ladu a skladu tak jak mně myšlenky běžely. Ani to po sobě neopravuji, protože mi obsah ,,hejbe žulučí,,...."
A toto je Otevřený dopis Václavu Havlovi datovaný k 9.1.2001 panem Zdeňek Spálovským a týká se sudetských Němců a Dekretů, i Schwarzenberga: http://www.axis.yw.sk/verejne/otvoreny-dopis-havlovi.pdf
___________________
A teď jak má sesumírované argumenty strana na Benešovy dekrety útočící:
Jaroslav Meyerčlánek jsem si se zájmem přečetl. Nicméně jsem si již před léty velmi pozorně prostudoval právní stránku tzv. Benešových dekrétů, a musím konstatovat následující: O tzv. Benešových dekrétech v česku diskutuje žhavě kde kdo, ale většinou nemá dotyčný vůbec žádné právní povědomí, a faktickou stránku věci už vpodstatě nezná nikdo. Jen naokraj zmíním zcela opomíjené fakty- valná většina odsunutých Němců byla v době odsunu právoplatnými občany ČR, kteří z dnešního pohledu práva se pouze hlásili k příslušné německé národnost,i i když mnohdy neplatilo ani to, byli to na mnohdy jen lidé, kteří měli německé předky a občas už ani německy nemluvili. Co se týče tzv. reparací je po právní stránce naprosto nemožné či vůbec myslitelné nazývat zabavení majetku občanů ČR jako reparaci za válečné škody Německé říše. Obecně nelze na válečně reparace použít soukromý majetek občanů vítězné mocnosti. Proto vážení přátelé v žádné mezinárodní dohodě podepsané v Postupimi nenajdete jedinou řádku o vyvlastnění německy mluvících či jiných občanů ČR - takoví právní analfabeti skutečně mezinárodní smlouzvy nepřipravují. Majetek německých spoluobčanů vyvlastnili samotni čeští politici, kteří viděli možnost jak obohatit především sebe a své politické kamarády. jinými slovy, jedna skupina občanů ČR okradla o soukromý majetek druhou a násladně se tuto krádež pokusila legalizovat. A závěrem jen takovou drobnou právní poznámku - v době podepsání tzv. Benešových dkrétů nebyl Beneš prezidentem, tím byl opět zvolen až o cca 1 měsíc později. V demokratickém právním státě nemůže žádný zákon platit zpětně ( u nás může ), proto se dekrety nikdy nemohly stát součásti našeho právního řádu, nehledě k tomu, co jsem uvedl výše, že reparovat majetek vlastních občanů na škody způsobené Velkoněmeckou říší, je z dnešního hlediska po právní stránce naprosto nemyslitelné! Nehledě na to, že mezinárodní společenstí již před dráhnou dobou zcela jednoznačně odmítlo možnost uplatňování kolektivní viny. Toto jsou v Evropě ochotni z úst vypustit už jen někteří zoufalí pseudočeští vlastenci! Kolektivní vina je prostě právně nepřijatelná a tak se k ní staví i mezinárodní soud v Haagu
 
 Kdo ví, proč Bernd Posselt označil vystoupení Petra Nečase v bavorském parlamentu za velký krok, nikdo z Čech celé vystoupení patrně neviděl ani ze záznamu: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/293920-necas-v-mnichove-litujeme-krivd-zpusobenych-odsunem-majetek-ale-vracet-nebudeme.html (ale je zde - autor neznám: http://www.blisty.cz/art/67664.html)- a zde je více reakcí na tento krok, je vidět,kdo je jaký: http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/At-jde-ten-gauner-do-hajzlu-rekl-senator-Krik-kvuli-Necasove-omluve-Sudetakum-263598 Dne 21.1.2013 v Senátu ve vystoupní od 13:51 vystoupil prof.JUDr. Kuzba, poradce prezidenta Václava Klause, předvolaný, aby se vyjádřil k amnestiím (viz jiný blog) - a mimochodem vyplynulo na povrch, že v uplynulém roce, 2012, dostal od Hradu jako poradenskou zakázku otázku přílepku k zákonu Nečasovy vlády,  týkající se Benešových deketů, jenž podle jeho vyjádření z Benešopvých dekretů činiloa pouhý nástroj křivd. Podle jeho vjádření byl tento zákon prezidentem parlamentu vrácen, ale z rozpravy nevyplynulo ani o jaký zákon se jednalo a jaký byl jeho další osud.
___________________________
Krok stranou, další případ kašpařiny za drahé peníze, které mohly být vynaloženy smyslupněji, mavíc to mají organizátoři v hlavě poněkud pomotané - dobro nikdy banální nebylo a není: První evropský Den spravedlivých. (Obrázek pozvánky s logy mnoha sponzorů níže). Nemohli se lépe kryptooznačit za vyvolené, zlo je tak banální! 6.3. totiž NENÍ prvním eropským Dnem spravedlivých, nýbrž Mezinárodním dnem boje za spravedlnost, o které, pravda, někteří přednášející občas, ale ani ne akademicky, jako spíše knížecky, teoretizují, bojovat za ni je ale neviděl nikdo. A jak vidno, mohou se přetrhnout, aby nám ukázali, jak dobře umí zacházet s orwellovským doublespeakem proti nám.
První evropský Den spravedlivých
Duben 2013:
Ústav pro studium totalitních režimů se bojí zkoumat nmeckouý genocidu Čechů: http://www.prvnizpravy.cz/style=default/zpravy/z-domova/ustr-se-boji-zkoumat-nemeckou-genocidu-cechu/
jiní púřipomínají, že stále čekají, kdy také Němci vztyčí kapličky na místech, kde v byli zastřeleni, zavražděni češi, veacející se po konci války z totálního nasazení v Reichu.
Hugo Fibiger Podle ČT24 v Brně právě exhumují tělo "slavného německého tankisty Kurta Knispela".Začínám se tetelit očekáváním, co nás čeká v nejbližších letech: Pravidelný oslavný medailon "slavného německého architekta" Alberta Speera, či nostalgický portrét "slavného německého lékaře" Josefa Mengeleho?Nekoupila náhodou Českou televizi DSSS? :oO http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Knispel

___________________

15.8.2013: Jan Kyncl
Festival v Trutnově, apologie sudetských Němců, je fackou trutnovákům... v mojí rodině byly dva odsuny už na začátku války, dědečka mi fašouni málem oběsili... ale holt buďme kchárlovští, pražští, flanďáčtí atd. Hnus, Kelišová. Jsem na velebení "dobrých sudetských Němců" dost citlivej. Navíc maminka zná historii rodiny Věchetovy (organizátor festivalu)

Veteráni se s Trutnovskou rockovou mládeží škorpí přes média, doufejme, že z toho nebude zse jen vzájemná nevraživost, nýbrž nějaká reflexe: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Havlisticky-festival-je-letos-venovan-sudetskym-Nemcum-Jsou-to-kolaboranti-zuri-veterani-282506?beta=up  

Únor 2014: O jéje, vlastivda bez informací o ČR, zato s informacemi od Sudetenlandsmanschaftu:http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/valecni-veterani-varuji-nemci-uci-nase-deti/ 

Stanislav Kvasnička Bože, naši národní obrozenci musejí ve svých hrobech metat salta. V roce 1817 se objevily pověstné Rukopisy zelenohorský, a královédvorský. Tvůrci (falzifikátoři)se vraceli k naší slavné středověké historii, zejména potom té husitské. Ač špatný prostředek, cíl velice vznešený. Zachránit český jazyk, probudit českou kulturu, obrodit český národ ! Co dělá "naše" dnešní intelektuální elita po téměř 200 letech bojů o záchranu našeho národa ? Již 25. rok nám kroutí a bere všechny naše pokrokové tradice. Od nejmladšího věku nám vymývají mozky a potlačují zbytky našeho vlastenectví. Mají tu drzost falzifikovat dokonce i historii nedávnou. Tu jíž si pamatuje celá řada z nás. V případě, že někdo odmítne hrát jejich protičeskou hru, je vyhazován ze zaměstnání. Domnívám se, že situace je více než vážná. Každý další den oddalování radikálního řešení tohoto děsivého stavu nás do budoucna uzavírá do nevratně neřešitelné situace ! 

28.5.2015: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ransdorf-KSCM-Diskusi-se-nebranim-Panu-Krystlikovi-snad-vysilaci-cas-jeho-sudetsti-sponzori-zaplati-377120 

březen 2016:  Něco o falšování dějin: http://citarny.cz/index.php/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/glosa-svet-a-knihy/5629-zdenek-mahler-proc-nekdo-tak-urputne-meni-historii-ceskou?ampfb_action_types=og.shares

"ležitosti“.

6.7.2015:

Výše uvedené dokládá, že v druhé polovině 19. století se Češi chystali zbavit se Němců českých zemí, aby od dubna 1939 byli již odhodláni je nekompromisně zabít a vyhnat. S tím, že jejich majetek připadne Čechům. A začali s tím v okamžiku skončení druhé světové války, neopozdili se ani o jediný den. Bylo by tedy na čase opustit české pohádky o pochopitelné odvetě českého lidu za německý národně socialistický teror za protektorátu, i nepravdivé výmluvy, že spojenci Československu transfer nařídili nebo odsouhlasili.http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Jak-se-Cesi-sto-let-chystali-vyhnat-Nemce-382754

21.5.2017 Je mi líto, ale všlo najevo něco velmi ohavného ohledně první československé repuábliky a Sudetech. O neroném přístupúu k ekonomice: Josef Mikovec: "! Aby dostaly sudetoněmecké podniky veřejné zakázky, musely vykázat většinu osazenstva české národnosti. (V roce 1921 žilo v pozdější Říšské župě Sudety jen 4, 86 % Čechů.) Pobočky podniků v pohraničí musely dodržovat národnostní složení obyvatelstva v sídle firmy. Pokud bylo např. v Praze, kde žilo jen cca 5 % Němců, musely pobočné závody v Sudetech propustit německé zaměstnance a nabrat české, aby dosáhly 95% podílu zaměstnanců české národnosti. Při doznívání světové hospodářské krize přiděloval stát suroviny a poskytoval zakázky, podporu pouze českým podnikům. Nezaměstnaných v ČSR během světové hospodářské krize vztaženo na 100 000 obyvatel bylo nejvíce na světě (!) a v Sudetech mnohonásobně více než ve vnitrozemí."

16.1.2018: 

před chvílí mě pan Sůkup seznámil s panem Říhou, tedy s jeho níže přiloženým dopisem knížeti Schwarzenbergovi - a protože je to dopis dle mého zajímavý, dovoluji si, vážení přátelé, jej sdlílet i s vámi... tedy pokud chcete, čtěte, třeba to připadne zajímavé i vám..?!

‎Rudolf Sůkup‎ 
pro Jsem Pro obnovení ostrahy státních hranic
14 hod ·

Pane kníže Schwarzenbergu,

je mi 83 let. Lidé tohoto věku si hodně pamatují. Proto chci reagovat a uvést na pravou míru výroky, které jste uvedl o dějinách před sedmdesáti lety. Zejména vaše demagogické tvrzení o roce 1945. Ptám se vás: kde jste byl v roce 1939, když z balkónu Špalíčku nad tisícihlavým davem na chebském náměstí hlásal Adolf Hitler o tisícileté říši? To nebyli Vaši příznivci s Vaší plackou na klopě, ale henleinovci s hákovými kříži na klopách, vztyčenými pravicemi, stejně tak jako jejich soukmenovci v Aši, Frýdlantu, Rýmařově, Jirkově a dalších městech. Vás v té době vodila chůva kolem Bodamského jezera.Ti lidé na tom náměstí v uvedených a dalších městech zapomněli, že zakrátko budou navlečení do uniforem Wermachtu a SS a posláni vraždit polské, ruské a spojenecké vojáky a jejich Gertrudy budou oblečeny do uniforem dozorkyń v ženských koncentračních táborech. Kde jste byl v roce 1940,když jsem dostal první německou facku jen za to, že jsem měl skautský opasek na kalhotách? Vy v té době, jako malé pachole, jste mlsal švýcarskou čokoládu, konzumoval bílý chléb namazaný máslem od švýcarských kraviček a popíjel holandské kakao. Víte, co jsem jedl já a statisíce mých vrstevníků? Jedl jsem černý mazlavý chléb namazaný Kunerolem a pil namodralou tekutinu zvanou Odstřeďák. A teď, starý pane, k roku 45, o kterém jste přímo demagogicky a velmi zkresleně hovořil a zapomněl na příčinu: ti lidé, kteří přežili a vraceli se z jejich prohrané války do našeho příhraničí, byli titíž lidé uvedených a ostatních měst a zapomněl jste, že i oni měli ruce od krve tisíců spojeneckých vojáků, českých odbojářů, tisíců nevinných obětí z kupovaných zemí a možná i krve lidických mužů a dětí. Podle Vás jsme jen je u nás měli hřát na prsou?Jak moudrý a prozíravý státník byl prezident Beneš, když jim poskytl to, po čem léta předtím volali:„Heimat in Reich“. Znáte to o tom lese a třískách? To je, starý pane, důsledek příčiny. Kde jste sebral tu odvahu vypustit z úst jako Čech tak jedovatou slinu, že byste prezidenta Beneše za to jako válečného zločince poslal před soudní tribunál do Haagu? Kam byste poslal současného demokraticky zvoleného prezidenta, na kterém nenecháváte nit suchou? Do Gulagu? Nebo do plynu? Starý pane, co jste? Rakušan, Švýcar nebo Čech? A ještě dodatek. Zanechte článků v rakouských novinách. I u nás najdete novináře, který za patřičný obolus tyto bláboly otiskne. A platit můžete penězi, které jste si vydřímal v poslanecké noclehárně a vyplundroval z našich, jihočeských lesů...A propos, jakpak že jste k nim vlastně přišel, copak?! Pan Havel, že ano?

Bez úcty a pozdravu

Bohumil Říha, důchodce, Plzeň

 Ivan Neuhort: "Benes nemel do odsunu co kecat.O tom rozhodli vítezné mocnosti.Ty dokonce narídili jak má odsun probihat.Pri odsunu vsak zemrelo dost civilních obetí a to vrhá stín na celou republiku.Benes vsak amnestival i brutální vrazdy a to vydßaním zakona i amnestii,který je soucastßi dekretßu.Mouná by byl mnohy prekvapen pokud by se prokázalo,kdo vvkastne vrazdil v dobe míru.Nebo kdo mel zajem aby vrazdy civulistú poskodily celý stát."

 

22.6.2018 kancléřka Merkelová se vyjádřila, že odsun Němců byl bezprecedentní a   neobhajitelný. Ale o odsunu  Němců rozhodli již v roce 1943 Spojenci:  https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/odsun-nemcu-angela-merkelova-jindrich-dejmek_1806211301_pj

7.7.2018 Pořad' ČT o odsunu Němců: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11721580133-treti-republika/217411033110002/

3.11.2018 se naštval jeden důchodce: 

Otevřený dopis

Pane kníže Schwarzenbergu,

je mi 83 let. Lidé tohoto věku si hodně pamatují.
Proto chci reagovat a uvést na pravou míru výroky, které jste uvedl o dějinách před sedmdesáti lety.
Zejména vaše demagogické tvrzení o roce 1945. Ptám se vás: kde jste byl v roce 1939, když z balkónu Špalíčku nad tisícihlavým davem na chebském náměstí hlásal Adolf Hitler o tisícileté říši? To nebyli Vaši příznivci s Vaší plackou na
klopě, ale henleinovci s hákovými kříži na klopách, vztyčenými pravicemi, stejně tak jako jejich soukmenovci v Aši, Frýdlantu, Rýmařově, Jirkově a dalších městech. Vás v té době vodila chůva kolem Bodamského jezera. Ti lidé na
tom náměstí v uvedených a dalších městech zapomněli, že zakrátko budou navlečení do uniforem Wermachtu a SS a posláni vraždit polské, ruské a spojenecké vojáky a jejich Gertrudy budou oblečeny do uniforem dozorkyň v
ženských koncentračních táborech. 
Kde jste byl v roce 1940, když jsem dostal první německou facku jen za to, že jsem měl skautský opasek na kalhotách? Vy v té době, jako malé pachole, jste mlsal švýcarskou čokoládu, konzumoval bílý chléb namazaný máslem od švýcarských kraviček a popíjel holandské kakao.
Víte, co já a statisíce mých vrstevníků?
Jedl jsem černý mazlavý chléb namazaný Kunerolem a pil namodralou tekutinu zvanou Odstřeďák. 
A teď, starý pane, k roku 45, o kterém jste přímo demagogicky a velmi zkresleně hovořil a zapomněl na příčinu: ti lidé, kteří přežili a vraceli se z jejich prohrané války do našeho příhraničí, byli titíž lidé uvedených a ostatních měst a zapomněl jste, že i oni měli ruce od krve tisíců spojeneckých vojáků, českých odbojářů, tisíců
nevinných obětí z kupovaných zemí a možná i krve lidických mužů a dětí. 
Podle Vás jsme jen je u nás měli hřát na prsou?
Jak moudrý a prozíravý státník byl prezident Beneš, když jim poskytl to, po čem léta předtím volali: „Heimat in Reich“. Znáte to o tom lese a třískách? To je, starý pane, důsledek
příčiny. Kde jste sebral tu odvahu vypustit z úst jako Čech tak jedovatou slinu, že byste prezidenta Beneše za to jako válečného zločince poslal před soudní tribunál do Haagu? 
Kam byste poslal současného demokraticky zvoleného prezidenta, na kterém nenecháváte nic suchou? Do Gulagu? Nebo do plynu?
Starý pane, co jste? Rakušan, Švýcar nebo Čech?
A ještě dodatek.
Zanechte článků v rakouských novinách. I u nás najdete novináře, který za patřičný obolus tyto bláboly otiskne.
A platit můžete penězi, které jste si vydřímal v poslanecké noclehárně a vyplundroval z našich, jihočeských lesů...
A propos, jakpak že jste k nim vlastně přišel, že?!
Pan Havel, že?

Bez úcty a pozdravu Bohumil Říha, důchodce

 

9.2.2020 O tom, jak byl organizován odusn Němců: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/az-bude-nekdo-srdceryvne-lkat-nad-vinou-cechoslovaku-za-odsun-nemcu/

9.2.2020 Projev Edvarda Beneše po odsunu Němců: https://www.youtube.com/watch?v=FThvJ81NWtI&feature=share&fbclid=IwAR2IXn6rTOMdGu1C00AWzyAGuvM25GaAdwj4keRPFz8ggC9_1L-fTfHnM1k

21.2.2020 Sadističtí Češi vraždili Němce, vysílá ČT. Historik: platí to Němci. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Sadisticti-Cesi-vrazdili-Nemce-vysila-CT-Vojensky-historik-Plati-to-Nemci-213724?f

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Nevím, zda bych se vůbec tak hořkých konců chtěla dožít.

schlimbach

Tupost, proradnost a historická slepota - to je hlavní poznávací znamení našich stávajících "elit". Dobře si je pamatujme, přijde doba, kdy ponesou zaslouženou odpovědnost za svinstvo, které páchají na vlastním národu.

libuse-zavoralova

Myslím, že by se tito "umělci" měli začít zajímat o celkem opomíjený osud desetitisíců vězňů koncentračních táborů převezených nebo přihnaných těsně před koncem války do Německa. Tito lidé byli v Německu zabíjeni, upalováni ve vesnických stodolách, které majitelé pro tento účel sami vojenskému doprovodu nabízeli. Na těchto místech by měli začít bavorští katoličtí biskupové vztyčovat kříže smíření.  Ráda bych jeden takový na německém území našla.