Když rodinu policisté vyhazují od nehody, protože nemají vestu

vesta
25.4.2018 11:39
Podle zákona o silničním provozu musí mít řidič auta povinnou vestu s reflexními prvky (neplatí pro motorkáře ani spolujezdce) a reflexní náramky platí pouze pro chodce při snížené viditelnosti mimo obec.

Tímto rozborem zákonů silničního provozu se budu snažit potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, na základě které bude možné zjistit, jestli policisté měli pravdu, zda musí mít účastník při nehodě povinnou vestu nebo náramek či oděv s reflexními prvky.

Veškeré právní předpisy pocházejí ze sbírky zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

1) Účastník provozu na pozemních komunikacích tedy nemusí mít ochranné prvky, tedy alespoň za předpokladu, že není snížená viditelnost:

§ 4 Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen:

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace,1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis,5) vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.“

 

2) Řidič automobilu musí mít ochranou reflexní vestu při odstavení a nouzového stání zejména při opravě vozidla i za skvělé viditelnosti, což ale neplatí pro spolujezdce nebo řidiče motocyklu:

§ 5 Povinnosti řidiče

(1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen:

l) mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.“

 

3) Je nutné si uvědomit, že u nehody také platí určitá pravidla:

§ 47 Dopravní nehoda

Policista si sice může mylně domnívat nebo si tvrdit, že v případě dopravní nehody mimo obec platí jiná pravidla, než při běžné procházce za dokonalé viditelnosti. Zde je ale nutné upozornit, že v případě tohoto zákona neexistuje žádná zmínka o ochranné reflexní vestě nebo nutnosti nosit oděv s reflexními prvky.

 

4) V případě chůze platí pravidlo, že za snížené viditelnosti je nutné mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích:

§ 53 Chůze

(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Poznámka: § 53 odst. 9 byl novelizován dle ÚZ č. 1136 k 2. 5. 2016 a tedy jeho účinnost je poplatná k červnu roku 2016, kdy došlo k autonehodě a protiprávnímu chování policistů.

 

5) V případě, že chodec mimo obec nebo na místě bez veřejného osvětlení za snížené viditelnosti nemá na sobě prvky z retroreflexního materiálu, tak mu hrozí pokuta podle uvedených přestupků:

§ 125c Přestupky

Podle § 125c odst. 1, písm k) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II. tohoto zákona.

V případě, že by chodec mimo obec za snížené viditelnosti neměl na sobě vestu či doplněk s reflexními prvky, tak mu hrozí mu tyto sankce:

(5) Za přestupek se uloží pokuta:

g) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm f) bodů 1 a 4 a písm. k).“

(7) Příkazem na místě (blokově) se uloží pokuta do:

a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm k),“

Více na: Zákon o silničním provozu

Odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

 

6) V případě, že má policista oprávnění zasáhnout, tak nedoporučuji neuposlechnout jeho výzvy:

Neuposlechnutí výzvy policisty:

Povinnost uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka obecní policie podle § 7 odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii: „Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov: Jménem zákona!“

Povinnost vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti podle § 12 odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii: „Osoba je povinna výzvě podle odstavce 2 vyhovět, odst. 2 Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost: a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie, b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku,

Dále podle písm: c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11), d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policii nebo osoby pohřešované, e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem, f) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.

Podle § 114 zákona č. 273/2008 Sb., zákona o Policii České republiky: „Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie nebo policisty; to neplatí, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví jinak. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti dosáhnou pro odpor osoby, je policista oprávněn tento odpor překonat.

Přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby (podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, za který může hrozit pokuta až do výše 5.000 korun, jak v případě neuposlechnutí výzvy policistů, tak i strážníků.

 

7) V tomto případě je nutné upozornit, že je vhodné se řídit ústavou a ústavními zákony (LZPS), které mají vyšší právní sílu než zákony a zákonná opatření či podzákonné předpisy (vyhlášky a nařízení vlády):

Ústava a LZPS:

V tomto případě platí ústavní zásada: Každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tato zásada tedy platí pro občany. Policista může činit, co je zákonem povoleno a nesmí činit to, co zákon nepovoluje. Tato zásada zase platí pro policisty.

Podle čl. 2 odst. 4) zákona č. 1/1993 Sb,. Ústava České republiky: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

Podle čl. 2 odst. 3) zákona č. 1/1993 Sb,. Ústava České republiky: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“

Podle čl. 2 odst. 3) zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

Podle čl. 2 odst. 2) zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“

Více na: Ústava a Listina základních práv a svobod (LZPS)

Odkazy: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1 a https://zakonyprolidi.cz/cs/1993-2

 

8) Například obecní policie má oprávnění zakázat vstup na určená místa. Takže v tomto případě zejména místa ohrazená páskou. V případě, že budou policisté někoho vyhazovat ze silnice kvůli bezpečnosti, tak je nejlepším řešením si ihned nafotit důkazy a rychle se přesunout na krajici, kde je možné nadále fotografovat a sledovat průběh vyšetřování nehody.

a) Obecní policie má oprávnění zakázat vstup na určená místa podle § 15 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

§ 15 Oprávnění zakázat vstup na určená místa

(1) Vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie, je strážník oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě, hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života. Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků. Je-li jako technický prostředek použit pás s názvem obce a nápisem „zákaz vstupu“, pás s nápisy „obecní policie“ a „zákaz vstupu“ nebo pás s nápisy „městská policie“ a „zákaz vstupu“, jde o příkaz ve smyslu tohoto ustanovení.

(2) Úkon podle odstavce 1 je strážník oprávněn provést též na žádost orgánu, který má obdobné oprávnění podle zvláštních předpisů.

b) Podle správního řádu § 63 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řad) vykázat z místa konání úkonu:

§ 63 Vykázání z místa konání úkonu

Toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu, může správní orgán po předchozím upozornění vykázat z místa, kde se úkon koná.

Více na: http://www.mpnj.cz/zakaz-vstupu-na-urcena-mista/

 

Závěrem

V tomto případě jsem měl pouze v úmyslu upozornit na chování policistů ve Vyškově, kteří v roce 2016 vykazovali rodinné příslušníky účastníka automobilové nehody, ale naproti tomu už přímé účastníky ani svědky nehody z místa nevykazovali, ačkoliv také neměli žádné reflexní vesty či ochranné reflexní prvky.

Zkrátka rodinní příslušníci autonehody reflexní vesty nebo prvky na sobě nosit nemuseli, protože za skvělé viditelnosti chodci, spolujezdci řidičů, řidiči motocyklů a nemotorových vozidel nemusejí tento druh oděvu či reflexních doplňků mít na sobě. Toto pravidlo se týká pouze řidičů automobilů, kteří odstavili vozidlo (kvůli opravě).  

 

Zdroje:

ÚZ č. 1136 Pravidla silničního provozu (redakční uzávěrka k 2. 5. 2016)

ÚZ č. 1158 Ústava ČR a Listina základních práv a svobod (redakční uzávěrka k 24. 10. 2016)

 

Poznámka: Právní úprava pravidel je účinná k roku 2016 až 2018

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.