Korespondenční šachy

obrazek
10.11.2020 20:13
Současné prezidentské volby v USA stále ještě jitří emoce, ale už nyní poskytují možnost se zamyslet a dopředu vyvarovat rizik, spojených s korespondenčním hlasováním. I u nás jsou snahy korespondenční, potažmo distanční hlasování prosadit (piráti a bukanýři).

     Nepatřím mezi zavilé odpůrce korespondenčního hlasování. Pokud by korespondenční hlasování úspěšně vyloučilo možnost zneužití tohoto systému a zajistilo rovnost všech forem hlasování před zákonem i v očích veřejnosti, pak by bylo přínosem. (Ostatně volit ze zahraničí jakás takás možnost je – to teď ponechme stranou). Vlastní volby by se mohly odehrát v jediném dni (Česko je jedna z málo zemí na světě, ve které volby probíhají během dvou dní - Prezident, Senát, Sněmovna, EP a zastupitelstva obcí - zhusta nespojené jedním termínem) a tak je nasnadě úspora (vlastní volby jen jeden den) pro pokrytí nákladů na doplnění nové, korespondenční formy hlasování pro všechny. Z tohoto úhlu pohledu bych měl odpovídajícímu návrhu Pirátů fandit. Jaká je kvalita jejich návrhu, která by prokázala jeho právo na místo na slunci? 

    Ve svém návrhu na korespondenční hlasování, Piráti mj. píší: [https://www.pirati.cz/assets/pdf/korona-korespondencni.pdf]

„…Pokud se rozhodnu hlasovat korespondenčně, napíšu (projevím vůli tak učinit)  s doručením na obecní úřad v místě bydliště nejpozději 15 dnů před konáním voleb prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo v listinné podobě s ověřeným podpisem. Uvedu zde jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště a dále informaci, do kterých voleb budu hlasovat korespondenčně….“

Dále čteme tamtéž: „Poštou mi bude doručen nejpozději 4 dny před konáním voleb identifikační lístek obsahující unikátní voličský kód, hlasovací lístky, úřední obálka a doručovací obálka.“

A také ještě čteme: „Projevením vůle hlasovat korespondenčně je tato skutečnost označena na seznamu. Speciální komise otevře všechny doručovací obálky a zkontroluje, zda souhlasí voličské kódy. Pokud bylo doručeno více obálek od osoby se stejným voličským kódem nebo je voličský kód neplatný, případně volič hlasoval osobně, takovéto hlasy se odloží. Před započetím sčítání korespondenčních hlasů okrskové volební komise doručí seznamy voličů, kteří projevili vůli hlasovat korespondenčně a současně hlasovali osobně. Speciální volební komise jejich korespondenční hlasy odloží.“

     Jak to vlastně vypadá z hlediska možnosti zpochybnění výsledku takového hlasování – ať již se nakonec prokáže či ne – a jak z právního hlediska?

     Pokud by doručovací obálky s hlasovacím lístkem neobsahovaly  číslo průkazu (OP nebo cestovní pas) ani podpis či elektronický podpis(v případě mailu u datové schránky není nutně potřeba), šlo by fakticky o naprosto jiný způsob kontroly oprávněnosti konkrétní osoby (práva) volit a o jiný způsob kontroly totožnosti voliče, než u prezenční formy volebního aktu. Volič, volící prezenčně by byl v jiném právním postavení než volič, volící korespondenčně. Ani jedna z navrhovaných kontrol navíc nezaručuje splnění požadavku na jednoznačné a nezpochybnitelné prokázání totožnosti konkrétní osoby, jejíž hlas bude započítán nebo odložen, popř. zamítnut. Nadřazená ustanovení  zákona o volbách, o ústavě nemluvě, tak nejsou naplněna(„povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky“, srv. „neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky) nebude mu hlasování umožněno“). V důsledku toho ani jedna z navrhovaných kontrol nezaručuje splnění požadavku na prokázání oprávněnosti konkrétní osoby (jejíž hlas bude započítán nebo odložen, popř. zamítnut), volit. 

Unikátní voličský kód, potažmo identifikační lístek, na němž je uveden, pouze garantuje:

-že nedojde k duplicitám

-že se shoduje tento unikátní voličský kód s údaji libovolné osoby(jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště , označení druhu voleb, elektronický, nebo ověřený podpis)  - ale pouze na jiném dokumentu (na prohlášení neboli na projevu vůle hlasovat korespondenčně) než na hlasovacím lístku.

Z návrhu pouze vyplývá, že:

-platnost unikátního voličského kódu není nijak definována ani se jeho univerzální platnost pro okamžik započítávání hlasů nepředpokládá (neboť čteme „nebo je voličský kód neplatný“ ), ba dokonce nejsou známa ani kritéria jeho platnosti  (a ty je třeba uvést jednoznačně, ideálně  taxativně)

-Projev vůle hlasovat korespondenčně – jak plyne z návrhu – není závazný, neboť ani přidělením unikátního voličského kódu není nutno korespondenčně hlasovat (může hlasovat osobně, aniž by musel svůj projev vůle výslovně anulovat. Pokud zákon umožňuje, aby jeden projev vůle ve speciálním případě, jako jsou volby anuloval druhý, musí být tímtéž zákonem upraveno, jak k tomu dojde – jinak by třeba bylo možno zobecni,t že ze dvou projevů vůle není platný ani jeden; kupř. osobně může hlasovat člověk třikrát )  

-Projev vůle hlasovat korespondenčně, vyžadující opatřovat jej v listinné podobě ověřeným podpisem zatěžuje voliče stejně jako požadavek opatřovat odeslání z datové schránky ještě navíc elektronickým  podpisem a tím jej staví do nerovného postavení ve srovnání s voličem při osobním hlasování. Přitom jde o to, že se tak děje mimo(předem)  vlastní hlasovací akt a ověřený i elektronický podpis nejsou považovány za prokazatelný důkaz totožnosti, neboť (jak píší pohrobci vládců moří ve svém návrhu:“ Pokud bylo doručeno více obálek od osoby se stejným voličským kódem nebo je voličský kód neplatný“) - platnost hlasu a tedy právo volit je odvislé od platnosti voličského kódu či většího počtu hlasovacích obálek – a to jednostranným úkonem okrskové volební komise.

-Ani z  popisu seznamů? není zřejmé, jak tento seznam vzniká, kolik jich je a jak je zajištěna nezávislost vzniku těchto seznamů  na vůli a možnostech osob, které provádí jejich kontrolu (třeba seznamů s projevem vůle volit korespondenčně – jsou i jiné?) a doplnění. Není jasné, kdo seznamy vytváří(speciální komise?) , zda jsou tyto seznamy v papírové podobě, či pouze v digitální podobě, popř. zda jsou pseudonymizované a další nezbytnosti.

-Přitom je zřejmé, že (pokud platí, jak čteme:„Před započetím sčítání korespondenčních hlasů okrskové volební komise doručí seznamy voličů, kteří projevili vůli hlasovat korespondenčně a současně hlasovali osobně“), pak  dochází k předávání seznamů mezi speciální a okrskovými komisemi tam i zpět .

-Nejsou zde uvedeny žádné další potřebné  údaje, které by umožnily sestavit kvalitní a jednoznačné organizační a prováděcí postupy.

-Jednoznačně chybí třeba ustanovení o tom, že okrskové volební komise po otevření každé doručovací obálky,  zkontrolují přes  centrální registr (naprosto nezávislý od centrálně vygenerovaného seznamu voličů) online,  zda souhlasí číslo OP nebo číslo cestovního pasu voliče z hlasovacího lístku s údajem téže osoby v centrálním registru. 

-Také postupy a lhůty pro jednotlivé práce volebních komisí, využitých poštovních služeb a služeb centrálních registrů by měly vyloučit (ať již důvodné či smyšlené) pochybnosti, jaké mohou dnes v USA mnozí registrovat. Především by neměly být ničím podložitelné pochyby o oprávněnosti každého voliče, jeho totožnosti a o dodržení přesné definice životního cyklu jeho volebního hlasu.

-Nemluvě o tom, zůstává nepovšimnuta možnost, že lze alternativně použít k ověření totožnosti u zaslaného korespondenčního hlasu i biometrické údaje (otisk prstu, podpis – pak nutno doložit, jakými postupy a za jakých podmínek).

-Volební komise pracuje s osobními údaji, které podléhají ochraně (zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, potažmo  směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a navazujících předpisů k ochraně osobních údajů) To nijak zmíněno není. Přitom jde o to, že chybějící kupř. číslo OP i voličský kód při korespondenčním hlasování je ze stejné kategorie osobních údajů, jako třeba adresa. Volba nadměrně nezatěžujícího (a přitom plně vylučujícího pochybnosti o prokázání totožnosti v okamžiku volby) počtu a druhu údajů není domyšlena.

-Poznámka: mezi obecné osobní údaje patří  jméno, adresa, trvalé bydliště, datum narození, stejně jako číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, popř. rodné číslo, číslo řidičského průkazu nebo různé identifikační údaje vydané státem, tedy identifikační číslo (tuto roli má v tomto případě zjevně plnit unikátní voličský kód), popř. další (pohlaví)

-Okrsková volební komise i speciální komise by měla v případě korespondenčního hlasování mít přístup pouze k zaslaným hlasovacím lístkům a k pseudonymizovaným údajům (u nichž je možné určit, koho se údaje týkají, ale jen s použitím dodatečných informací – tj. hlasovacího lístku) o voličích

-Okrsková volební komise by měla pouze ověřit elektronickou cestou podle technického provedení buď:

•na lokálním počítači(resp.lokálním serveru) údaj hlasovacího lístku  s kódem a teprve po jeho vložení (správného) se zobrazí výše zmíněné obecné osobní údaje (včetně foto OP j.), popř. alternativně vybrané biometrické údaje které porovná podle obsahu hlasovacího lístku (i vložením čísla OP - které program porovná s pseudonymizovaným záznamem v databázi – to pro možnost kontroly kvality práce komise a vyloučení omylů přehlédnutím)  [mnou preferovaná varianta]

•na lokálním počítači(resp.lokálním serveru) údaj hlasovacího lístku  s kódem a teprve po jeho vložení (správného) se zobrazí pouze identifikátory (rodné číslo) pro nahlédnutí na  potřebné údaje z jiných centrálních registrů, kde lze výše zmíněné obecné osobní údaje (včetně foto OP j.), popř. alternativně vybrané biometrické údaje porovnat s obsahem hlasovacího lístku [zde mohou nastat problémy s připojením, jde proto o mnou nepreferovanou variantu provedení]

-Není dořešena skartace – tak jako u hlasovacích lístků při osobním volebním aktu – korespondenčních (i digitálních) hlasovacích lístků po uplynutí lhůty vyřešení stížností, do té doby uschování a přístup pouze celé volební komise viz  GDPR)

 Zatím jen tolik, škoda času na hlubší pohled.

   Toto byla ta veselejší, odlehčená část mého příspěvku. Nevyhnu se ale ani tragickým důsledkům, jaké na mne mělo přečtení výše pojednaného návrhu na korespondenční volby v ČR. Nuže:

-V dětství jsem byl opojen představou pirátů a bukanýrů, kteří zběhli od svých dřívějších povolání, aby naplno využili získané svobody k plnému projevu své zručnosti. Je nemálo příkladů, jak bývalí lodní důstojníci stali se nejobávanějšími a nejúspěšnějšími piráty, před nimiž prchala obchodní loďstva Všech Jejich Veličenstev. Marně. Dovednosti, které si přinesli piráti do své nové budoucnosti, zdokonalili tak, že proti nim jen málokdo uspěl. Dokonce i databázoví experti a analytici dlouho po tom, kdy by to v nich podle vzhledu, změněného delším pobytem na širém moři nikdo nehledal,  stále nacházeli nové a nové díry ve zkostnatělé informační struktuře a prohnilé světové komunikační síti. Na základě informační výhody dokázali s minimem námahy vytěžit poklady, které pak dovedně ukrývali na ostrovech. Dokonce i nejbídnější obyvatelé kolonií snili o tom, že piráti mnoho z jimi vytvořené přidané hodnoty, odvážené bachratými obchodními karavelami do jiných, bohatších zemí, dokážou vrátit, nebo alespoň vystrašit kořistníky, aby se neodvážili dále loupit to, co dalo tolik práce vytvořit. 

-Pryč je dětství, pryč je ideál piráta s ušlechtilými zásadami a bezezbytku těžící ze svých předchozích zkušeností. Mnozí piráti pochytili zvyky a postupy zpohodlnělých obchodníků, Zajeli se svým loďstvem do klidných přístavů a  čekají až je – jako už tolikrát v historii – převálcuje čas a dorazí je  pletichaření a vlastní slabosti.

-Sami vidíte, že když už jsem ztratil mnohé iluze o svobodě na moři (která ač byla tvrdě vykoupena dovednostmi a pílí, přece jen stála za to), není mi pomoci.

 

        A teď opět trochu odlehčení pro zasmání se na závěr a to na margo korespondenčních hlasů v amerických volbách. Média považují  dílem za úlet, dílem za neomalenost poslední výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně nutnosti přepočítat hlasy. Prakticky nikdo mu nedrží palce.  Proč? Nechápou ho?

Také jsem nad tím přemýšlel – ale jen z hlediska toho, co ho k tomu asi vedlo. Připadá mi to tak, že jedná tak, jak byl zvyklý po léta. Pokud jde o jeho strategické uvažování, nebo dodržování pravidel a nekonečnou řadu dalších věcí - v těchto bodech  bych proti nikomu nedokázal D.T. úspěšně hájit. Nicméně, můj momentální názor je, že ačkoliv je pro Donalda strategie šílená nuda a zbytečné zdržování, vize jsou jeho denním chlebem. A taktice nikdo Donalda učit nemusí - a nebude.  Takže soudím, že základem jeho výroků a postojů je intuice Donalda Trumpa, která ho vede k taktickým-praktickým krokům. Teď samozřejmě fabuluji (protože poslední týden jsem s Donaldem nehovořil):, že  D.T. vyšel zhruba z následujících  „faktů“:

-Není přece možné, aby proběhlo  bez chyby sto milionů hlasovacích aktů, notabene takových, které dělá jen obyčejný člověk a navíc to závisí na souhře více vlivů (seznamy pro zaslání lístků, změny adres voličů, změny v počtu oprávněných voličů, chyby ve vyplňování a zasílání lístků, práce pošty, práce komisí, o rozdílech mezi státy nemluvě, atd. atd).

-Selský rozum (Donaldův pochopitelně, ne ten můj) říká, že i kdyby nikdo nechtěl úmyslně volby falšovat, tak ze sto milionů odevzdaných hlasů je sto tisíc hlasů pouhá jedna desetina procenta (tedy 1 promile) a těžko by si někdo mohl myslet , že jakákoliv lidská činnost vykazuje větší přesnost. To by nikdo nemohl prokázat.

-A tak zatímco celkový počet hlasů je u protikandidáta třeba o 7 milionu větší, v některých jednotlivých státech  rozhoduje o několika volitelích pár desítek tisíc hlasů. A sto tisíc je mnohem více (Kolik skutečně, nikdo neví).

-Selský rozum (pochopitelně opět ten Donaldův, ne ten můj)  také říká, že ty nezamyšlené normální chyby se mohou vzájemně vyrovnat (to asi bude nejpravděpodobnější), ale mohou se také kumulovat a nasčítat ve prospěch Joea nebo Donalda. Vše je možné.

-No a co riskuje poražený, který je chce přepočítat? Nic, kromě trochu pošramocené fazóny - ovšem jen do chvíle zveřejnění přepočtených hlasů. A ruku na srdce - je vůbec uhlazená fazóna pro Donalda nyní ta hlavní věc? Určitě si vzpomněl (třebas to pochytil od své bývalé ženy ze Zlínska) na staré valašské rčení pro tyto případy "Dyž už čert zebrál záhrádku - tož nech si veme aji plot".

- Tož co včil?

          Když to (přepočítání) dopadne lépe pro Donalda, ale nebude stačit na vítězství popř. když to dopadne zhruba stejně nebo hůře pro Donalda: V každém případě uzná porážku a přidá k tomu řeči o demokracii, které mu Joe „ukrad“. Tím tvář neztratí, fazóna se uhladí a Joe ho musí veřejně ještě pochválit, protože americká demokracie prokázala svoji pevnost a výjimečnost. A navíc do příštích voleb budou mít možnost způsob hlasování zdokonalit (a za to bude americký volič vděčit jen a jen Donaldovi).

         Když to dopadne mimořádně dobře pro Donalda, tak opět demokracie zvítězila. Ale to si vůbec nemyslím, jednak je již rozhodnuto, jednak se bude přepočítávat zanedbatelná část ze sto miliónů korespondenčních hlasů a jednak se asi chyby vzájemně vykompenzují.

- Aby nevypadal Donald jako obyčejný potížista, využil možností role, kterou mu doposud každý věřil a neomaleně argumentuje možností podvodů při volbách. Sám tomu ovšem nevěří, ale právo na přepočítání v tomto případě v USA vypadá ve světle hrozby podvodu méně bizarně. 

- Já ani Donald nevěříme na úmyslné vyloučení platných hlasů na či vytváření fiktivních hlasů, což  se občas objeví v médiích a nikdo neví, co je na tom vlastně pravdy. Ale protože příležitost (americký geniální volební systém) dělá zloděje, jsem připraven to odvolat.

- Ale, jak znám Donalda, tak také ovládá staré rčení  „Na každém šprochu pravdy trochu“  nebo i starší úsloví „Na každé kosti hladovému masa dosti“. Je jedno, jestli na mediální kosti lpící vlákénka informací jsou jen nahodilá, čerstvá nebo už páchnoucí - informační hlad potřebných v nich vidí dostatek chutné krmě a lze je na ně nalákat. Donald toho zřejmě umí využít a intuice mu říká, že nemá v daném momentu co ztratit. 

    Myslím však, že tlak na něj (Melanka&Ivanka&kohortaPoradců&pelotonSponzorů)  ho nakonec donutí k ústupu, protože konzervativci na rozdíl od něj toho mohou ztratit hodně. V pozadí se asi horečně řeší nějaký nový způsob „zapsat se do dějin, uznat, že Joe umí fixlovat lépe a hlavně jak neztratit tvář - přitom nevypadnout z role, na kterou je Amerika zvyklá“

   Pro nás to znamená poučení, že buď si zavedeme korespondenční, potažmo distanční hlasování pořádně, nebo raději počkáme. Tedy žádný nedomyšlený zmetek. Buďto to dotáhnout do konce včetně ochrany dat při maximálním zjednodušení, nebo otevřeně říci, jaké překážky, které neumíme zvládnout, tomu brání.

    Někde jsem také četl, že Václav Klaus junior prosazuje "Volby svázané s místem a jednoduchost" a nejvíce mu leží v žaludku neprůhlednost a prodloužení času sčítání. Pod dojmem předražených, neprůhledných a vlekoucích se sčítacích procedur při amerických volbách se mu pochopitelně výše uvedené návrhy Pirátů mohou zdát cestou do pekel, dlážděnou dobrými úmysly. Také já bych proti jeho názorům nic neměl. Nicméně: To už jsme na tom tak špatně, že nezvládneme využít moderní technoogie k vyřešení těchto problémů? Vždyť v případě voleb jde technicko právně jen o jiný způsob realizace práva jednotlivce a  jeho vliv na budoucí osud  obecné politiky. V mnoha jiných případech života jde o práva, skutečné osudy a ohroženou existenci mnoha jednotlivců, aniž by to někoho zajímalo (na pouhé vyjmenování by mi prostor nestačil - počínaje třeba fikcí doručení a konče zákonnými ustanoveními, kdy jsou lidé zbavováni práv a majetků. Pokud není jejich případ medializován, mají smůlu.  Je však  medializace jednoho zaníceného palce lékem na všemožné nemoci celé společnosti?). Hlídací psi demokracie se také musí někdy vyspat. Tak jako náš pes, ten když proštěká celou noc, přes den pospává na sluníčku.

 Za doplnění smajlíků zodpovídá čtenář (dnes jsem jich napočítal před jejich vymazáním 27).

 

Aktualizace 10:00 14. listopadu 2020 - zprávy z tisku: "Pensylvánsky súd vo štvrtok rozhodol a nariadil, aby štát Pennsylvania nerátal hlasovacie lístky, kde je nutné overiť totožnosť voliča a neudialo sa tak do 9. novembra, uvádza Fox News."

 [https://ac24.cz/-/trumpuv-tym-zaznamenal-prvni-soudni-vitezstvi-pennsylvansky-soud-rozhodl-ze-hlasovaci-listky-ktere-prisly-po-terminu-se-nezapocitaji?redirect=%2Fweb%2Fac24%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I]

   Neuvádím to proto, že bych tomu stoprocentně věřil, ale proto, že na tom může být pravdy alespoň za mák (tedy že podobné věci stojí soudu vůbec za úvahu). To podporuje můj předpoklad, že pokud není prokazatelně ověřena totožnost voliče ve chvíli započítávání hlasu, pak se vždycky najde dost lidí, kteří mohou zpochybnit celé hlasování. Tím chci znovu zdůraznit, že sebelepší myšlenka korespondenčního či distančního hlasování může "zhasnout" na nepromyšlené přípravě. Vždyť už sám Antonín Dvořák - jak se o tomto hudebním skladateli traduje - tvrdil, že mít krásnou myšlenku není nic zvláštního, ale nejtěžší je ji umět uskutečnit. 

 

 

Aktualizace 14:30 17. listopadu 2020 - zprávy z tisku: "Při přepočítávání v Georgii objevili 2500 zapomenutých hlasů, většina je pro Trumpa"

[Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/pri-prepocitavani-v-georgii-objevili-2500-novych-hlasu-vetsina-je-pro-trumpa.A201117_113152_ln_zahranici_liev#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_zahranici&utm_content=main]

Když neprší - aspoň kape.

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.