Lenka Procházková a další: Nárok na církevní restituce je postaven na lži - postupně rozšiřováno!

obrazek
7.12.2011 12:59
Motto: "Jestliže pedofilie pro katolické kněze není trestný čin, pouze morální prohřešek... Bůh s námi..." - František Dýmal. Spisovatelka Lenka Procházková si dala tu práci, že se ujala prostudování celé záležitosti a sepsala pro Literární noviny článek "Církev nemá na restituce právní nárok", jenž zde linkuji, po obdržení reakce pana kardinála Vlka sepsala ještě pokračování, jež si dovolím ocitovat celé. Sami zjistíte, nakolik konzistentní její zjištění jsou. Podotýkám ovšem, že dnešní církev má zajisté ještě spoustu dalších pák, než by byla nějaká fórová opora založená na disfunkčnosti právního systému, kupříkladu Roman Joch mezitím iniciativně šíří mezi veřejností tištěný bulletin: „Člověk sám sebe nestvořil, to je přirozenost. To musí člověk respektovat, to je svoboda...„ -- z projevu papeže v Bundestagu 22. 9. 2011 -- což komentuje Vlad. Hrouda: "aneb vše, co jsme vám my mocní vymysleli, je přirozené" . (Celý ucelený výklad právních a historických a dalších souvislostí přímo od Lenky Procházkové a dalších najdete na konci úvodního článku, i ve videu o tom, proč podala trestní oznámení na Petra Nečase - jež posléze rozšířila o Dominika kardinála Duku.) Hlavní zdroje informací však ledejte v přiložených lincích, vše ostatní je vlastně spíše omáčka a kdybyste linky nerozklikli, unikla by vám podstata.

KSČM A  

především, kolik toho chce pravicová vláda církvi vydat:

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Stat-chce-cirkvim-vydat-pozemky-o-rozloze-Libereckeho-kraje-Dokumentaci-zrejme-nikdo-necetl-230934

Původní článek spisovatelky Lenky Procházkové v Literárních novinách: http://www.literarky.cz/domov/spolecnost/6680-cirkev-nema-na-restituce-pravni-narok

Reakce kardinála Vlka: http://www.literarky.cz/domov/politika/7024-restituni-pohadky-a-argumenty

Odpověď Lenky Procházkové:

Nárok na církevní restituce je zbudován na lži

Čtvrtek, 01 Prosinec 2011 15:47 Lenka Procházková

 

Vážený pane kardinále, přečetla jsem si Vaši reakci na můj článek Církev nemá na restituce právní nárok. Nepřekvapilo mě, že jste se ozval, čekala jsem to.

 

26.12.2013 - a toto je zcel zásdní text nejen k církevní retitucím - většina je sice o novém OZ, ale k retitutcím je toho zde také hodně: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Znamy-advokat-zminil-realnou-hrozbu-pro-existenci-CSSD-A-pridal-souvislosti-298187

 

Chápu Vaši mnohaletou starost o finanční zajištění života a práce katolických duchovních. Překvapuje mě ale to, že při své vzdělanosti stále vycházíte z chybné premisy, že takzvaný církevní majetek měl před únorovým převratem v roce 1948 soukromoprávní charakter.

 

Ve zmíněném článku jsem se pokusila čtenářům podat historický výklad vztahu stát a církev, ale zřejmě jsem byla příliš stručná, když jste mi vytkl, že probírám především přelomovou dobu Josefínskou a vynechávám právní poměry v pozdějším Rakousku-Uhersku. To opomenutí nebylo účelové ale praktické, neboť majetkové postavení církve nebylo legislativně pozměněno. Právo církve uznávané státem na užívání kostelů a dalších staveb mělo i nadále povahu veřejnoprávní, takzvaný majetek katolické církve neměl vlastnické atributy a dispozice s ním byla stále výrazně omezena. Souhlas s prodejem, převodem či nákupem vždy musela dát státní správa. Novinkou bylo zavádění pozemkových knih, na jejichž existenci mě jako bývalý archivář upozorňujete a vybízíte mě, abych navštívila Pražské arcibiskupství a ověřila si na kopiích, co vše bylo katolické církvi připsáno. Děkuji za nabídku a možná ji využiji, abych si potvrdila, že na stránkách B jsou jako subjekty zapsány jednotlivé církevní instituce (např. kostely, kongregace, nadace). To, že nebyly soukromými vlastníky, ale právnickými osobami, jejichž nakládání s majetkem podléhalo státní správě, nezavedl totalitní režim, tak tomu skutečně bylo už od Josefa II., stejně pak za Rakouska-Uherska, za první republiky i později. Teprve federální poslanci odhlasovali v roce 1992 zákon, který vydával (daroval) majetek řádům a kongregacím do soukromého vlastnictví, a tím se stát vzdal dohledu nad jeho dalším užitím. Skutečnost, že nešlo o restituce, už precizně rozebralo několik erudovaných právníků Univerzity Karlovy. Snad jejich rozklady znáte. Pokud ne, je od Vás až urážlivé, když vytýkáte jim i mně komunistické myšlení. Pokládám to za známku toho, že musíte být zoufalý, jinak byste se k podobným útokům jistě nesnížil. Takže Vám za svou osobu odpouštím tu unáhlenost a navrhuji, abychom nadále komunikovali bez podjatosti. V minulosti jsme oba patřili k NO (nepřátelským osobám vůči režimu), nepěstujme si tedy nyní nevraživost vůči sobě. Vy, jako církevní hodnostář a já, jako spisovatelka, můžeme pro duchovní a mravní obrodu národa, po které usilovně voláte, udělat asi víc, budeme-li hledat to, co nás spojuje, než když se zakopeme na nepřátelských pozicích.

 

Pro uchopení společných cílů mohu konstatovat, že sdílím Vaši touhu osvobodit církev od státu. Vývoj českých dějin k tomu směřuje už dlouho. Příklad jiných zemí však ukazuje, jak je věc složitá. Proč? Především proto, že osvobozená církev musí být nějak financována, když ji přestane dotovat stát. Někde se ujala církevní daň, jinde církevní poplatky, což je obdobné. Chápu však Vaši obavu z toho, že v České republice by vybrané příspěvky asi nestačily ani na platy duchovních, natož na církevní školy, případně ještě na charitativní činnost. Z tohoto hlediska je Váš dvacetiletý zápas o „restituce" srozumitelný, z hlediska právního a mravního je ale neobhajitelný, neboť je postaven na lži. Když profesor Masaryk kritizoval padělané Rukopisy a byl za to veřejně napadán, hájil se tím, že hrdost národa nemůže být zbudována na podvodu. Pro mě osobně je tento jeho výrok celoživotním krédem.

 

Ze zkušenosti vím, že mnozí katoličtí duchovní dokázali v době totality vzdorovat lži a trpět pro pravdu, některé jsem měla tu čest poznat. Už v minulém článku jsem ale psala, že „naše" katolická církev udělala osudovou chybu, když okamžitě po „převratu" začala usilovat o majetky, které jí už dvě stě let nepatřily. Jsem si téměř jistá, že kdyby tehdy nepokrytě přiznala, jak se věci mají, neztratila by příznivce, které pak postupně ztratila a nalezla by sponzory, které dnes už asi nenalezne. No dobře, co bylo, bylo, ale co s tím teď, když plán, který vláda vypracovala, je neprozřetelný, vynucený nátlakem a odmítaný většinou občanů. Jejich nevraživost vůči církevním nárokům stále roste a na rozdíl od nedávné doby, kdy jsem psala první článek, si dnes, po reakcích na něj, začínám myslet, že ta nevraživost může přeskočit i do parlamentu. Co uděláte, pane kardinále, pokud poslanci ten plán neschválí? Máte pro finanční zajištění katolické církve nějakou alternativu B? Pokud nemáte, není na čase ji po dvaceti letech začít promýšlet? Už ne podle propočtů, co byste na svou potřebnou činnost od státu chtěli dostat, ale jako minimalistické vlastně nouzové řešení, které umožní, aby katolická církev v Čechách vůbec přežila. Vzhledem k vývoji světa bych jí, i nám, to přežití z celého srdce přála! To není ironie, ale uvědomování si blížícího se bodu zvratu.

 

Jistě i Vy cítíte, že čas se zrychluje a že ten štít, poněkud zprohýbaný a místy děravý po všech historických peripetiích, už drží pohromadě z posledních sil. Neplýtvejte jimi tedy bojem o majetky. V sázce je dnes už mnohem víc. Možná dokonce nejvíc od doby, kdy zanícený židovský rabi Ješua z Nazareta putoval kolem Galilejského jezera a svými promluvami uchvacoval srdce lidí...

 

S přátelským pozdravem

 

Lenka PROCHÁZKOVÁ

 

...A KOMENTÁŘ ANONYMNÍHO UŽIVATELE FACEBOOKU:

Nezištná církev své zištné požadavky staví na současném trendu, nikoli na objektivním nároku, protože současná 'demokratičnost' ústící v pokrytecké a povrchní zohlednění všech generuje pseudokompenzování historických křivd v často kompletně iracionálních restitucích (ohromné procento vráceného majetku chátrá a debilně je ignorován fakt, že i ten 'prokletý' socialismus do těchto objektů 50 let investoval, takže nevolky se stal jasným participátorem na objektu a jeho hodnota již bohužel není produktem původních vlastníků). Církev prostě hodlá využít 'demokratizace' a popírá svůj smysl organizace tvořené lidskou vůlí a přáním. Z církve je dnes (a vždy byl) komerční subjekt cíleně shromažďující prostředky pro udržení vedoucí vrstvy patriarchů. Církev se tedy chová logicky, však amorálně - je dokonale DNEŠNÍ!
 
A zde právně - historická expertiza Univerzity Karlovy: starý neplatný již odkaz : http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/katmaj.htm a nový již platný: http://www.apologet.cz/files/attachments/file/419-2-kmpe.pdf
STAV OD 18. DO 19. STOLETÍ

Habsburkové zahájili mohutnou ofenzívu proti církvi, aby z ní učinili poddajný nástroj státního absolutismu. Již roku 1641 vydal Ferdinand III. tzv. placetum regium, jímž vázal publikování papežských bul na předchozí královský souhlas, a tím vytvořil podmínky pro izolování církve v habsburských državách od Svatého stolce. Karel VI. Zakázal církvi roku 1723 získávat nemovitosti. Marie Terezie dala církev pod tuhý státní dozor, zejména správu diecézního a řádového jmění. Církevní nadace byly věnovány armádě a školství. Zádušní jmění bylo zatíženo kontribucí. Josef II. ještě více zostřil státní dohled nad církví.

S odůvodněním, že většina církevního majetku vznikla z darů bývalých panovníků, zavedl do josefínského státního práva ustanovení, že "církevní statky nepřestaly být statky státními". Církevním orgánům ponechal jen řízení jejich hospodářského provozu pod státním dozorem tak, aby církevní statky byly spravovány a užívány přesně tak, jak si to přál panovník. Jeho nové placetum regium z roku 1781 odňalo papežům téměř všechnu moc nad církví na území jeho říše.

Roku 1781 zrušil všechny kláštery, které se nezabývaly vzděláváním vědeckou činností, zdravotnictví nebo charitou.

Sekularizace jím provedená se dotkla více než poloviny všech klášterů. V letech 1782 až 1787 zrušil v Čechách celkem 71 mužských a ženských klášterů. Jejich majetek byl vyvlastněn a ze jmění těchto zrušených klášterů zřídil zemské náboženské fondy, později sloučené do Náboženské matice, úroků z nichž mělo být podle jeho rozhodnutí používáno pro některého církevní účely, zejména k zabezpečení příjmů kléru vzhledem ke zrušení desátků. Kromě toho se z těchto náboženských fondů financovalo zvyšování počtu farností a stavba vesnických kostelů. V Čechách bylo zřízeno 250 nových farností. Lze odhadnout, že po reformách Josefa II. pokleslo církevní vlastnictví pozemkového fondu z 10 % asi na 3 % půdního fondu dnešní České republiky.

Roku 1809 nařídil František II. Církvi vydat všechno zlato a stříbro z kostelů státu, aby získal finance na svoje vleklé války. Církev tak přišla o velké množství vzácných kalichů, monstrancí a jiných klenotů, které jí zbyly po husitských válkách a které vytvořilo barokní umění.

Revoluce v roce 1848 osvobodila církev z nejtužší formy státního dirigismu začalo se hledat vyváženější uspořádání vztahů mezi státem a církví. Konkordátem mezi státem a církví byla církev znovu uvedena do správy svého majetku. Rakouský stát si však přitom vyhradil jistý vliv na církev, a to jak vzhledem k postavení katolické církve jako veřejné korporace, tak s ohledem na podporu poskytovanou státem katolické církvi. Státní předpisy č. 162 ř. z. ze dne 20. června 1860, byly ponechány v platnosti ustanovením § 51 zákona č. 50 ř.z. ze dne 7. května 1874 i po zrušení konkordátu a platily i v první Československé republice.

Nový vztah mezi státem a církví byl hledán v letech 1848 - 1874 a nakonec byl upraven několika zákony z roku 1874.

Církvi bylo obnoveno právo zakládat nadace, byla zrušena státní kontrola nad hospodařením církve a byly upraveny vnější právní poměry církve. Kněží přestali být považováni za jistý druh státních úředníků, stát si však ponechal rozhodující vliv na ustanovování nových biskupů, což byli většinou Němci, loajální vůči panovnickému domu. Z toho pak také pramenila nechuť českého lidu k církvi po převratu v roce 1918. Církev byla považována za prohabsburskou a nechápalo se, že církev se takovou stala v důsledku několika staletí systematického podřizování církevních zájmů zájmům státním.

Protože patronátní vztahy namnoze zanikaly a náboženský fond nestačil financovat platy kněží, vyvstal naléhavý problém ekonomického zabezpečení chodu církevních institucí. Náboženský fond začal být dotován ze státních prostředků. Obstarávání nových finančních zdrojů pro církev, zejména na stavbu nových kostelů, placení farních zaměstnanců a na jiné potřeby farností, bylo vyřešeno uzákoněním tzv. kostelní konkurence. Ta znamenala, že všichni obyvatelé farnosti, kteří nehlásili k určitému náboženství, byli povinni přispívat formou kostelní přirážky k obecní dani na náboženské potřeby své farnosti. Tuto povinnost měly i právnické osoby sídlící ve farnosti. Pro chudé farnosti byl přijat tzv. kongruový zákon, který zavedl tzv. kongruu. To byl státní příspěvek k příjmům chudých duchovních. Smyslem kongruí bylo vyrovnat sociální rozdíly v příjmech kněží bohatších a chudších farností.

Jo ale tento pán (Ladislav Kocour)  má ještě brisknější analýzu: http://kocour.blog.idnes.cz/c/240127/Cirkev-zadny-majetek-nevlastnila-restituce-je-tunel.html

trošku zevrubněji totéž z jiných zdrojů tvrdí zde na Vaše věc pan Matlas: http://www.vasevec.cz/blogy/cirkev-restituce#comment-19507

 

a toto novinář Josef klíma:Francouzská občanská (nikoliv tedy komunistická) revoluce a pak vyrovnání r. 1905 vzaly francouzské katolické církvi prakticky úplně vše, a vráceny jí pak byly až na výjimky jen kostely a kláštery, a to nikoliv do majetku, ale jen do užívání. Žádná pravicová vláda (ani de Gaulle, Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy)  katolické církvi nevrátila ani jediný hektar polí či lesů, nedala jim ani frank na platy kněží. Byli to snad nedemokraté, či dokonce komunisté? A to jsou Francouzi mnohem katoličtější, než česká převážně ateistická společnost.

Dále je na kauze velmi zvláštní to, že pokud všichni víme, tak rstituce se týkaly odjakživa jen fzických osob, nikoliv právnických. V jistých velmi dobře zasvěcených krtuzích je vak velmi dobře známo, že veškeré snahy o proměnu chápání práva v této záležitosti vzešlo z biskupské konference v Bavorku (tuším v 60. letech, která se rozhodla nejen znovu nabýt ztracený majetek, ale dostat do protiprávního postavení i veškeré akty socializační a znárodňovací - a de facto vytvořila dlouhá desetiletí trvajícím úsilím své lobby onu právní deviaci, kdy nad všemi právy ční právo majetkové a nikoliv lidský život a už vůbec se nepočítá, že socialistický vlastník do majetku leccos vložil, takže restituent přichází k hotovému, modernizovanému  a to bez vypořádání vzájemných nároků. Je také nutno brát vážně tuto připomínku: http://www.vasevec.cz/blogy/pripominka-k-diskusi-o-cirkevnich-restitucich

opsáno z netu pro osvěžení paměti..(převzato z:.http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=16884&ID_from=62659279&dir=-1&auth) Federální shromáždění ČSFR v roce 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností. "Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší," zdůraznil! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku. Upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců. Posudek z roku 1998, který vypracovala Právnická fakulta UK říká, že církve od roku 1771, tedy od vlády Josefa II., měly majetek propůjčeny státem, a s tím nakládaly. Poukázal na to, kolik peněz se každoročně vydává na církve a náboženské organizace ze státního rozpočtu - jsou to obrovské částky. Od padesátých let jsou veškeré u nás registrované církve a jejich hodnostáři nejen služebníky božími ale zaměstnanci státu! (toto je to co jsem vyčetl z běžných zdrojů)Ročně nás stojí náklady na jejich mzdy 2,65 miliardy Kč! V brzké době to bude 3,1 miliardyKč! Kalouskova výhoda pro stát spočívá v tom, že církve již nebudou placeni z daní ale ročně se jim po vydání lesů a polností či movitého majetku bude platit 2,2 miliardy Kč! A to po dobu 60let!!! Dojdeme tak částky blýžící se až bezmála 300 miliardám!!! Je to nemorální a odporující všemu učení Krista a pro církve to je návrat do doby odpustků a desátek i kdyby děti národa chodili bosy s kručícími žaludky! Nebojím se nazvat církevní hodnostáře zloději a vrahy s historickou tradicí! Ti z Vatikánu jsou navíc korunovaní!!! Je to jen můj názor a nikomu ho necpu. Slouží jen jako protiváha lžím a Goebbelsovké propagandě vládnoucí trojkoaličně defraudující páté koloně vlastizrádců!!! To co se za vlády páně Nečase děje není Demokracie ale Autokratický systém zparchantěl s různými monarchismi či totalitou!

 

Pan Kalousek a pan Nečas všechny ujišťují, že na resituce peníze jsou - bodejť by ne, hodlají si půjčit přes 300 mld a naše jistoty dále seškrtat. 

A Lenka Procházková podala trestní oznámení na Petra Nečase a dala si práci a vyložila konečně takřka vše: http://blisty.cz/art/61968.html a na mně bude hodit církvi rukavici a zeptat se jí, zda chtějí dělat něco dobrého, k čemu nepotřebují církvení restituce, ale ...o tom příště.

Aktuality v kauze Procházková-vláda paní spisovatelka oznamuje pravidelně na svých stránkách http://lenkaprochazkova.wz.cz/ - další články ke kauze zde avizované budete patrně pravidelně nalézat v Literárních novinách i jinde, protože se podařilo prolomit inormační blokádu.  Lenka Procházková rozšířila své trestní oznámní o Dominika Duku, což komentuje zde: http://blisty.cz/art/62165.html

NS-LEV21 vykutal a ztotožnil se s názorem na církevní majetek předního právního odborníka první republiky prof. Antonína Hobzy: http://www.vasevec.cz/vip-blogy/cirkevni-restituce-nebo-kradez-za-bileho-dne-co-na-odbornici

Tady je text toho návrhu zákona, abychom všichni věděli jak je tunel hluboký http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=82286

Lenka Procházková: 27.03.12
Přátelé, moje trestní oznámení na premiéra Petra Nečase a všechny členy vlády, které jsem v lednu podala na Nejvyšším státním zastupitelství bylo postoupeno Obvodnímu státnímu zapstupitelství pro Prahu 1 a před několika dny jsem dostala vyrozumnění, že k trestným činům nedošlo a že moje podání tedy nebude postoupeno policejnímu orgánu, ale založeno bez dalšího. Okamžitě jsem podala žádost o přezkoumání na Mětstské státní zatupitelství v Praze. Text zní takto: Vážená paní
JUDr.Jana Hercegová                                                                            č.j. 3 KZN 87/2012
Městské státní zastupitelství
nám. 14.října  2188/9
150 00 Praha 5

Věc:                                                                                                         Praha 26.března 2012
Podnět k vykonání dohledu nad činností obvodní státní zástupkyně v Praze 1 – k přípisu ze dne 2.3.2012 č.j. ZN 91/2012-44                

Vážená paní městská státní zástupkyně,

dne 18. ledna 2012 jsem podala u Nejvyššího státního zastupitelství  trestní oznámení na předsedu vlády Petra Nečase a členy jeho kabinetu kvůli způsobu, jakým řeší majetkové vypořádání s církvemi. K mému oznámení se připojila řada občanů svými samostatnými přípisy, zaslanými různým  státním zastupitelstvím.

Dne 2. března 2012 mi obvodní státní zástupkyně pro Prahu 1 Mgr.Šárka Pokorná zaslala „vyrozumění“, jímž mi sdělila, že mé oznámení jí bylo postoupeno vaším úřadem k vyřízení. Podle jejího hodnocení  popsané jednání podezřelých není trestným činem, mé podání není trestním oznámením, proto nebylo postoupeno k prověření policejním orgánům a bylo bez dalšího založeno.

Názory pí. obvodní státní zástupkyně jsou pro mne nepřijatelné. Předseda vlády a jeho ministři nemají od voličů mandát na to, aby svévolně zmenšili majetek státu ve prospěch soukromé instituce a aby vydali části území státu do právní disposice cizího státu. Nejsem odpůrkyní vyrovnání státu s církvemi jako takového, ale nemohu souhlasit s tím, že vláda postoupila ke schválení zákon, jehož součástí není seznam vydávaného majetku,  nicméně stanoví rozsah majetku, který nemůže být vydán, a za ten je stanovena peněžní náhrada. Při výpočtu náhrady za nevydaný majetek byly svévolně použity podstatně vyšší ceny než ceny obvykle. Je nebezpečí, že zejména církvi katolické bude vrácen majetek, o který přišla při Masarykově 1. pozemkové reformě, a že bude prolomena restituční hranice r.1948. Celý vydaný majetek se dostane do správy papežského stolce. Uvedený postup je svévolnou, úmyslnou zpronevěrou státního majetku.

Jako laik nemám povinnost navrhnout právní kvalifikaci podezřelého jednání a státní zastupitelství není při vyhodnocení podnětu mým názorem vázáno. Přesto jsem se o to pokusila a vyslovila jsem podezření, že předseda vlády Petr Nečas a jeho ministři se dopouštějí zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 zák.č. 40/2009 Sb. v souběhu s tr.č. porušení povinnosti při správě cizího majetku dle §220 zák.č. 40/2009 Sb.   S odstupem času a promýšlením obsahu sdělení pí. Mgr. Šárky Pokorné docházím k názoru, že jejich jednání by v souběhu s tr.činem zneužití pravomoci úřední osoby mělo být spíše posuzováno podle ustanovení hlavy IX díl 1 zák.č. 40/2009 Sb., podle které se stíhají trestné činy proti České republice. V úvahu přicházejí trestné činy vlastizrady dle § 309  odst.1,2 , rozvracení republiky dle § 310 odst. 1,2 písm. a,c, 3  a zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace dle § 315 odst.1, 4.  

V souladu s poučením, které mi poskytla Mgr. Šárka Pokorná v závěru „vyrozumění“ se na Vás proto obracím s podnětem, abyste změnila její rozhodnutí a dala příkaz k postoupení věci k prověření Policii České republiky.
S pozdravem

Lenka Procházková

Na vědomí :
Česká tisková kancelář
Opletalova 5/7
111 44 Praha 1.

 

Lenka Procházková také napsala BenediktuXVI dopis v pěti jazykových mutacích:

Svatý otče,

tímto otevřeným dopisem se na Vás obracíme jako na nejvyšší autoritu římskokatolické církve, vedeni svým svědomím a též citem pro minulost a její souvztažnost k budoucnosti. Jako občané České republiky chceme vyjádřit údiv nad společným záměrem římskokatolické církve a naší současné vlády převést značné nemovité majetky patřící českému státu do soukromého vlastnictví římskokatolické církve. Kromě těchto nemovitostí, jejichž cena je odhadnuta na 75 miliard korun českých, má ČR po třicet let splácet finanční úhradu, která s inflací může dosáhnout dalších 96 miliard korun českých. Legislativní proces k přijetí zákona, který tento převod zaručí, už probíhá, navzdory nesouhlasu osmdesáti procent občanů naší republiky.

Vztah obyvatel Čech a Moravy vůči římskokatolické církvi prošel v průběhu staletí mnoha zvraty, které dramaticky ovlivnily naše dějiny. I dnešní občané České republiky  stále nesou ve své historické paměti poselství Mistra Jana Husa, upřímného a statečného reformátora. Kazatele, který za svou oprávněnou kritiku pokleslých mravů a praktik římskokatolické církve neváhal zaplatit životem. Jím inspirovaní následovníci – kališníci – dokázali obhájit Mistrův odkaz i proti čtyřem křížovým výpravám a domohli se práva přijímat pod obojím způsobem. Teprve o dvě stě let později, po porážce stavovských vojsk v bitvě na Bílé hoře, nastoupila v našich zemích trestná vlna rekatolizace, elita protestantské šlechty a měšťanstva byla vyvražděna nebo donucena k exilu a jejich majetky  byly převedeny pod novou římskokatolickou vrchnost. Vyhoštěnci v exilu a ani jejich potomci se nikdy nedočkali náhrady za své zabrané majetky. Až reformy habsburského císaře Josefa II. zrušily cenzuru knih a umožnily obyvatelům svobodnou volbu náboženství. Současně  majetky, které držela římskokatolická církev, získaly veřejnoprávní charakter, takže církev s nimi už nemohla volně nakládat. Po založení demokratické Československé republiky se i správcovství římskokatolické církve umenšilo o rozsáhlé nemovitosti zabrané ve prospěch rolníků první pozemkovou reformou (v roce 1919) a posléze její revizí (v roce 1947).  

Zakladatel Československé republiky Tomáš G. Masaryk byl humanistický myslitel, který se ve svém filozofickém díle i svými skutky přičiňoval o svobodu názorů a vyznání. Jako první evropský státník ústavně zrovnoprávnil i judaismus. Mravní odkaz  Tomáše G. Masaryka a jím zdokumentovaný smysl českých dějin se staly tradicí, oporou a  pojítkem i v dobách zlých. V letech nacistické okupace za Druhé světové války a později v období komunistické diktatury a během sovětské okupace byly Masarykovy demokratické ideály šířeny ilegálně a ovlivnily i další generace. Proto dnes působí tristně, když se česká vláda těmito odkazy slovně zaštiťuje, ale prakticky je popírá svými skutky. Chystaný zákon o převodu státních majetků do soukromého vlastnictví římskokatolických (a dalších církevních) subjektů nemá etické, historické a ani právní podklady a koliduje s Ústavou České republiky, neboť protežuje zájmy menšiny proti právům většinové společnosti.   

Po pádu komunistického režimu měla římskokatolická církev veliké sympatie a počet věřících v naší zemi vzrostl. Brzy se však ukázalo, že tento morální kredit není podložen  snahou církevních představitelů o obrodu duchovních hodnot a že jim jde především o získání majetků a tím i mocenského vlivu. Mnohaletý soudní spor o určení vlastníka korunovační katedrály Sv. Víta, který nakonec stát vyhrál, vnímala většina obyvatel jako snahu římskokatolických hodnostářů o přepisování  a vyvlastňování českých dějin. Obdobně veřejnost vnímá i dnešní úsilí římskokatolické církve o „restituci“ majetků údajně ukradených v době komunistického režimu. Návrh zákona, který je dnes předložen ke schvalování Parlamentu ČR, však prolamuje rozhodné datum (25. únor 1948) a zahrnuje do převodu i rozsáhlé nemovitosti, které římskokatolické církvi odňal už Josef II. a následně  pozemkové  reformy z let 1919 a 1947. Pobouření obyvatel Čech a Moravy lze sledovat i statisticky, věřících rapidně ubývá a v současnosti je jich v celkové populaci méně než 10 %.
Duchovní obroda národa v tom smyslu, jak ji římskokatolická církev před více než dvaceti lety proklamovala, se tedy nesplnila. Naopak roste pohrdání vůči římskokatolické církvi a vůči jejím vrcholným hodnostářům měrou, která v moderních dějinách národa nemá obdoby.

Mohli bychom tuto situaci pokládat jen za „lokální“ záležitost, ale pohled do okolních zemí ukazuje, že je obecnější. Se smutkem si uvědomujeme, že skutečné křesťanské principy ve smyslu evangelií, ke kterým se Evropa dosud hlásí, se dnes stávají jen etiketou na prázdné láhvi, z které již živá voda zmizela. K čemu bude církvi bohatství, když ztrácí skutečnou autoritu? Čím chce inspirovat? Jak chce věřící pozvedávat na duchu, když i v kostelech káže o majetcích, které potřebuje, zatímco občané chudnou a státy jsou zadluženy?

Pod rouškou ekumeny navíc římskokatolická církev v Čechách korumpuje i malé církve a náboženské společnosti, když jim slibuje z budoucího zisku drobky. Většina obyvatel Čech a Moravy je však dnes bezkonfesní. A bude jich stále přibývat, neboť skutečná víra nepotřebuje prostředníka, je to dar, s kterým se nedá kupčit, protože sídlí v srdci a nikoliv v chrámech.

Češi a Moravané už kdysi prošli násilnou rekatolizací a nezlomilo je to. Smysl dějin národa nelze přepsat ani popřít, pokaždé se  znovu vynoří,  ozřejmí a utuží. Hrdost národa se nedá ukrást, tak jako pole a lesy. Zákon o převodu majetků, o jehož přijetí tak usilujete, nezajistí, že Češi přilezou po kolenou do kostela, ani nezpůsobí to, že naše děti usednou do církevních škol. Ten výhledový předpoklad je mylný, neboť podle naší demokratické ústavy veškerá moc vychází z lidu, takže už zítra mohou  předkladatelé zmíněného zákona stanout před soudem. Trestní oznámení na ně už podalo několik desítek občanů České republiky.

Omluvte tón tohoto dopisu. Jde o vyjádření zásadního odporu k politice Vatikánu a kdyby se zde mohl podepsat každý český občan, který s ní nesouhlasí, četl byste několik milionů jmen.

S pozdravem

Lenka Procházková (spisovatelka, novinářka)
Václav Dvořák (režisér)
Mojmír Grygar (historik)


(Kdo šéfuje Dukovi? ..... Benedikt XVI.

Vlastním jménem Joseph Ratzinger (*16. dubna 1927), je římskokatolický teolog a 265. papež katolické církve.

Před svým zvolením byl blízkým spolupracovníkem svého předchůdce Jana Pavla II.
Dlouhou dobu zastával úřad prefekta Kongregace pro nauku víry (1981–2005).
Měl přezdívku Železný kardinál. Papežem byl zvolen 19. dubna 2005.
Ovládá deset jazyků, hraje na klavír a bylo mu uděleno sedm čestných doktorátů.

Kongregace pro nauku víry (latinsky „Congregatio pro doctrina fidei“) je následnicí římské inkvizice a v tomto smyslu také nejstarší kongregací Římské kurie. Jejím úkolem je dohlížet na dodržování katolické doktríny ve věcech víry a mravů.

Kongregace pro nauku víry vznikla ke konci 2. vatikánského koncilu, když Pavel VI. motu proprio Integrae servandae reorganizoval celou římskou kurii a její strukturu a dal kongregaci její současný název (1965). Jan Pavel II. pak stanovil jako úkol kongregace ve své apoštolské konstituci Pastor bonus o římské kurii „povzbuzovat a chránit v celé katolické církvi nauku ve věcech víry a mravů“.

Kongregace je považována za nejstarší kongregaci v kurii, neboť je pokračovatelkou Kongregace římské a všeobecné inkvizice (známé též jako římská inkvizice, 1542-1908) a její nástupkyně Posvátné kongregace Svatého oficia (Sacra congregatio sancti Officii, 1908-1965, v něž římskou inkvizici v roce 1908 zreformoval Pius X.)    )  
 

K 23.5.2012 se situace poněkud změnila:

Změnu v církevních restitucích navrhla ODS a získala pro ni podporu v klíčovém ústavně-právním výboru Sněmovny. Dříve, než bude církvím majetek vydán, budou muset prokázat, že jim opravdu patřil. Opoziční ČSSD ale neprosadila, aby se vracel jen majetek, ale církve už nedostaly finanční náhradu 59 miliard korun.

Církve mají podle vládního návrhu dostat majetek v hodnotě asi 75 miliard korun, který nyní vlastní stát. Stát by měl podle vládního návrhu vyplácet církvím třicet let celkem 59 miliard korun, přičemž částku by ještě zvýšila inflace. Ještě 17 let by navíc stát přispíval na platy duchovních. Nyní na to dává necelých 1,5 miliardy korun. Tato suma by se postupně snižovala.

http://zpravy.idnes.cz/cirkve-budou-muset-prokazat-ze-jim-vydavany-majetek-patril-p4j-/domaci.aspx?c=A120523_155733_domaci_kop

 

A jak to funguje obvykle - článek z 8.5.2012: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Biskupstvi-si-naslo-zdroj-financi-Prodava-fary-ve-velkem-jako-realitka-231860

 patřilo k tomu ovšem"občanské zadržení poslanců :D : http://www.novinky.cz/domaci/268425-potycka-ve-snemovne-skupina-hostu-obcansky-zadrzela-poslance.html

A ovšem : stát se rozhodl církvi odpustit daň z provoprodeje. Překvapuje to někoho? Pak Hegerovo jednání s Vatikánem o tom, že by se církve mohla/měla u nás zapojit více do poskytování zdravotnických služeb jsou jen tanečky.  Je přeci jen možné poskytnout náhradní plnění, chceme-li, aby církev místo lesů obhospodařovávala postavené kapacity.

Arcibiskup Duka se mezitím ukázal v pravém světle - vyhrožuje: http://www.novinky.cz/domaci/268715-duka-nebude-li-narovnani-s-cirkvi-podame-hromadne-zaloby.html

V Praze se odehrál seminář ke vztahu státu a církví. http://www.youtube.com/watch?v=64gDbAXBsGI

O tom, jak bezskirupulozně poslanci schovali před veřejností detily schvalování církevních restitucí zde (podoba serveru se změnila, ale celý internet je údajně zálohován - někde - a lze k určitému datu vyhledat i jeho starou podobu): http://www.vasevec.cz/blogy/rec-davida-ratha-na-40-schuzi-ps-rozhodujici-o-jeho-vydani-ke-stihani  na této parlamenní schůzi však byl aktivista z kroužku přátel Lenky Pocházkoé, režisér Dvočák.

při následujícím projednávání církevních restitucí dne 20.6.2012 vypadá takto:

New World Order Opposition Organization sdílel(a) fotka uživatele STOP církevní restituce - již žádné nemravnosti více.Jak víte, od včerejška kvůli údajnému nálezu porno filmů na serveru www.psp.cz není v provozu tento web. ČT24 dle programu nedodržela slib přenosu z PSP.http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/Vypadá to tak, že budou vysílat z tohoto linku....http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/182801-zive-uchovavani-dat-o-klientech-budou-muset-operatori-zmenit/děkujeme tímto ČT za najití cesty....VIDEO: http://youtu.be/Anbg6tXLwEU

poslední výstup Lenky Procházkové před závěrečným projednáváím v  Poslanecké sněmovně:  http://www.levicovyprostor.estranky.cz/clanky/cirkev/do-vladni-skorepiny-se-vejde-temer-vse--co-cirkve-zadaji.html

přišlo mailem: Vyposlechla jsem si i dotazy novinářů a účastníků konference a
zjistila jsem, jaké obrovské mezery mají ve znalosti naší historie a dějin
(míněno Československa, České republiky a především našeho území, které
určitou delší dobu spadalo pod Rakousko-Uhersko. Takové dotazy, které na
tiskovce s L.Procházkovou padaly, z mého pohledu jsou možné i proto, že
většina nás občanů, ani ve školních létech tj. už na základní škole, se
nezajímala o dějiny našeho národa, historii. ****
Pokud si někdo v tomto státě myslí, že majetek = církevní restituce
patří církvi, pak jeho rodiče zbytečně do svého dítka investovali
peníze, když mu např. hradili školní výlety na hrady a zámky a další historické
památky. Průvodci na zámcích a hradech vždy ve svém výkladu sdělovali
např. "Zdejší zámek, půda a rozsáhlé lesy až do poloviny 17tého století byly
lénem např. olomouckých arcibiskupů a byly v držení (majetkem) např.šlechtického
rodu Vokurků, Vítků" a pod. Jenže: to by žáčci a návštěvníci
takovýchto kulturních památek museli vědět, co to znamená "byly lénem". A to
99 % našeho národa neví. A patří mezi ně i všichni členové vlády a
parlamentu, pokud hlasují o církevních restitucích způsobem, jak to probíhá.
****
Přitom stačí se podívat např. do naučného slovníku nebo do Slovníku
spisovné češtiny pro školu a veřejnost, který vydala Československá
akademie věd. "LÉNO"**** ZNAMENÁ: ZEMĚ, POZEMKY, VÝSADY A POD. PROPŮJČOVANÉVLASTNÍKEM ZA
URČITÝCH  DOHODNUTÝCH PODMÍNEK "UŽIVATELI". Znamená to: že šlechta a
majitelé těchto majetků propůjčovali církvi za určitých podmínek svoji půdu, lesy apod.
Shodou okolností něco zpracovávám pro jednoho mladého muže, který při
našem  hovoru projevil zájem o informaci kostela v Ostravě-Vítkovicích.
Tak jsem si vzala na pomoc suprovou vydanou publikaci, jejíž zadavatelem
byl Magistrát města Ostravy.****

****Kniha se jmenuje "OSTRAVA 1880 -1939". Obsahuje historii všech
 současných  městských obvodů, které byly připojené většinou roku 1924 pod
Ostravu. Pracovala jsi určitou část svého profesního života v ČSVTS, která
měla  sídlo v Mariánských Horách.****
****
Takže k tomuto teritoriu: "Vznikly patrně již koncem 13.století, první
zmínka pochází z r. 1367. Ves nesla původní jméno Čertova Lhota
či Lhotka, o rok později Mariánské Hory. VES BYLA AŽ DO POLOVINY 16. STOLETÍ
"LÉNEM" OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ ZPRAVIDLA V DRŽENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ MÍSTNÍ DROBNÉ
ŠLECHTY.
 Čili naprosto"blbuvzdorně": vše patřilo na zmiňovaném zdejším území drobné
šlechtě, která za určitých smluvně dohodnutých podmínek pronajímala svoji
půdu, lesy, pole.... LÉNÍKŮM - TJ. OLOMOUCKÝM BISKUPŮM. Takto bych mohla
pokračovat u dalších částí.**** Tak např. Hošťálkovice tj.lesy,půda a celé teritorium) patřilo
původně k Opavskému knížectví. Byly založeny ve 13tém století. Hošťálkovice byly
v držení příslušníků řady šlechtických rodů z Opavska. V r. 1576 je získal
Bernard ze Zvole a přičlenil je hlučinskému panství. Jeho součástí zůstaly
Hošťálkovice, až o konce feudálního období (s vyjímkou Let 1809-1847)......
Takto bych mohla pokračovat ke všem dalším městským částem
nynější velké Ostravy z nádherné publikace, kterou vlastním a chráním jako oko
v hlavě.
 A s tím, že naši lidé o historii z povinného předmětu už od
základní školy vědí prdlajs, ta vládní garnitura se svými poslanci a lobbisty si je
vědoma o velké mezeře ve znalostech historie našich človrdíků, tak nás mohou
oblbovat a umocňují to ještě tím, že ani nezveřejnili prozatím, o které
pozemky, lesy a majetek se jedná... Patrně vědí, že v tom**** ****
1 % lidí by se našli ti, kteří si dají práci a podklady ke skutečnému
vlastnictví půdy, lesů a dalšího majetku, věrohodně doloží.
CÍRKEVNÍ RESTITUCE = TUNELOVÁNÍ MAJETKU STÁTU!****
**** ****
DOLE VIDEO, PROSÍM O DALŠÍ ŠÍŘENÍ, JE TO NORMÁLNÍ ROZKRÁDAČKASTÁTNÍHO
MAJETKU! ****
****

A nyní si ještě ukažme, co to je určovací žaloba na stát, k čemu slouží a jaký je její princip http://www.vasevec.cz/blogy/aktualni-hypoteza-o-ceske-statnosti-rozpoctu-spolecnosti

 a shrňme milosrdnou oponu nad neúspěchy aktivistů či jejich zatímní nemohoucností  rozkošnou blasfémií jež se zve Píseň spokojeného faráře: http://www.youtube.com/watch?v=hgRBC871-PU

Dnes je 25.7. když hledáte na psp znění zákon o církevních restitucích, tak zadáte do vyhledávače nahoře v pravo "zákon o církevních rstitucích" - a ovšem celá stránka přej do googlu a vyleze toto: http://www.google.com/search?as_q=z%E1kon+o+c%EDrkevn%EDch+restituc%EDch&as_sitesearch=psp.cz a úpně nahoře je záznam z schůze 13.7. začínající okolo 21 hodiny řečí Víta Bárty. Tato shůze skončila až okolo 24 hodiny. (A restituce byly schváleny, ale jak se mi nyní číst nechce).  Když si v menu stránky PS najedete na jednání a dokumenty, zvolíte návrhy zákonů, tak vám vyjede toto http://www.psp.cz/ff/01/4f/6f/08.htm a musíte prolistovat 20 stran a já jsem tam nic takového jako zákon o církevních restitucích, z něhož bych vyčetla číslo sněmovního tisku a dohledala znění nenalezla (najdu později - o tom píši dále).  A mezi schválenými zákony na deseti stranách také ne. teprv když dáte do vyhldávače, jenž přeskakuje do googlu - onoho v pravo nahoře sněmovní tisk církvní restituce, vyjede toto: http://www.google.com/search?hl=fr&sclient=psy-ab&q=sn%C4%9Bmovn%C3%AD+tisk+c%C3%ADrkevn%C3%AD+restituce+site%3Apsp.cz&btnG=&oq=sn%C4%9Bmovn%C3%AD+tisk+c%C3%ADrkevn%C3%AD+restituce+site%3Apsp.cz&gs_l=serp.12...8503.10478.0.13985.2.2.0.0.0.0.277.469.0j1j1.2.0...0.0...1c.9JUwkcbrSmE&pbx=1 a dozvíte se, že jde o sněmovní tisk 858/0 jenž má patrně 12 částí. a je zde http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=858&CT1=0 a zjistíte, že je to možná proto, že práce započaly v roce 2009 - ale proč tdy k dnenímu dni nemůžete zjistit, v jakém stavu rozpracovanosti či ukončenosti tedy tento návrh je? Originál dokumentu má  52,7 kB (stáhnutelný a nese číslo 00057429.doc)a dokkument má 11 příloh. 

Přílohy dokumentu

t085800.doc
t08580a.pdf (Dokument PDF, 266 KB)
t08580b.pdf (Dokument PDF, 236 KB)
t08580c.pdf (Dokument PDF, 234 KB)
t08580d.pdf (Dokument PDF, 192 KB)
t08580e.pdf (Dokument PDF, 169 KB)
t08580f.pdf (Dokument PDF, 6 MB)
t08580g.pdf (Dokument PDF, 405 KB)
t08580h.ppt (Dokument, 102 KB)
t08580i.pdf (Dokument PDF, 504 KB)
t08580j.pdf (Dokument PDF, 186 KB)
t08580k.pdf (Dokument PDF, 1 MB)

 

 když zkusíte hledat jednotlivá projednávání - má to přeci 125 částí - zkusíte vybrat z menu parlament sněmoní knihgovnu - ale dozvíte se, že ta je přístupná jen poslancům a senátorům. NENÍ možné přes internet  dohledat jak a kdy byly projednávány jednotlivé části zákona o dvanácti částech, není možno vůbec si udělat přehledný obrázek o průběhu. Jo pardon - ještě je tu informační středisko parlamentu:

"Informační středisko se nachází v přízemí paláce Smiřických na Malostranském náměstí.V informačním středisku poskytujeme veřejnosti informace o aktuálním dění v Poslanecké sněmovně stejně jako o funkcích a orgánech dolní parlamentní komory. Zvláštní pozornost věnujeme školám a dalším vzdělávacím institucím. Zaměřujeme se na témata související s problematikou parlamentarismu, legislativního procesu, parlamentní kontroly vlády nebo parlamentní historie.hcete znát aktuální stav projednávání návrhu zákona? Zajímají vás výsledky hlasování? Zajímá vás, jak se připravují, projednávají a schvalují zákony? Přijďte se k nám informovat.Informace o námi připravovaných vzdělávacích aktivitách a informačních materiálech naleznete v jednotlivých sekcích. Kontaktní informace:Tel: 257 17 4117 Email: okv@psp.cz Otevírací doba: pondělí až pátek od 9 do 16 hodin Adresa: Malostranské nám. 6/18, raha 1

 Jdu psát na jejich mailovou adresu - prosím, napište také -Dobrý den, prosím vyjeďte mi podobu všech projednávání zákona o církevních restitucích od počátku v roce 2009 v jejich chronologickém pořadí a konečnou, aktuální podobu na vrhovaného zákona po změnách, by-li jaké, nejlépe v textu zvýrazněných funkcí textového editoru "porovnání verzí" - ano, proímo plné znění.   Děkuji.
 
Hledám dále, protože se mi zdá, že se přeci jen nepostupuje podle předlohy z roku 2009: Když zkusíte hledat v jdnání a dokumentypod sněmovní tisky v kategorii rejstříky, najdete u  písmene C (http://www.psp.cz/ff/46.htm#C ) slovo církev a u ní číslo "2"- prokliknete slovo církeva u toho vyjede: http://www.psp.cz/ff/08/c3/6a/08.htm kde je napsáno:
 519/0 N. ústav. zákona o referendu o vyrovnání s církvemiPoslanecký návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 580/0 Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ.Vládní návrh zákona3. čtení
 u toho druhého prokliknete 580 a najdete: http://www.psp.cz/ff/f4/1a.htm
kde najdete jak byl zákon navrhnut: http://www.psp.cz/ff/b7/ae/6a/08.htm
najdete 1.2.3. schůzi, najdet návrhy výborů 580(1 a 580/2 i kdy se jednalo, hypertextově. Ale:
také závěrečnou podobu 580/3, která obsahuje uvedení  případných změn - http://www.psp.cz/ff/ba/ae/6a/08.htm
 a závěrečné usnesení číslo 1251: http://www.psp.cz/ff/b6/11/62/1c.htm - stránka ovšem říká, že dokument nebyl nalezen. Nyní, když vím, jaké je číslo zákona, hledám znovu v googlovském odkazu návrhy zákonů a tam skutečně na straně 15 nalézám 580/0  3. čtení z čehož není úplně jasnézda znamená bude či bylo, ale neprobarvené (jako u ostatních - zeleně, když schváleno je, červeně, když je zamítnuto  ale zdá se, že stránky vůbec neznají kategorii - "míří do Senátu" či kategorii "míří ze Senátu
 zpět do sněmovny")  a ačkoliv jsou tisky seřazené podle hlavního čísl vzestupně, nikde nevidím 58/1 ani 580/2 ani 580/3. Stále stojím o plnou verzi s porovnáním verzí, ale jak probíhala diskuze, aby bylo možno napadnout opomíjení podstatných argumentů je třeba nstudovatz v jednotlivých stenogrfických zápisech schůzí uvedených u výše uvedené původní webové stránky zákona 580/0.
 
Teprve 13.7. 2012 vyšel na Britských listech tento zásadní článek z ruky právníka: http://www.blisty.cz/art/64146.html
Celé téma Katolická církev na blistech: http://www.blisty.cz/list.rb?id=89
O zhruba týden vychází  Literárkách právní rozbor advokáta Krola Hrádely v kostce:http://www.literarky.cz/rozhovory/10671-ma-bh-majetek-rad
22-7. ještě jdnou Lenk Procházková na Mikroforu ještě jednou problematiku shrnuje A ROZŠIŘUJE A SEZNAMUJE S PLÁNEM POSTUPU (pro vlastní poslech najeďte na Pořady, pak Noční Mikorforum a paak datum 22.7.) http://www.rozhlas.cz/praha/radiozpravy/_zprava/22-cervence-se-v-nocnim-mikroforu-zamerime-na-cirkevni-restituce--1084375
 
 ""Mám obrovskou radost a přiznám se, že jsem i dojatý. Po dvaceti letech se podařilo dosáhnout spravedlnosti v této otázce," okomentoval noční výsledek hlasování ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09)."
 
25.7. 2012 v článku Reflexu o Lence Pocházkové a jejích názorech na církevní restituce se dozvídáme, že návrh zákona prošel Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/47205/spisovatelka-lenka-prochazkova-varuje-blizime-se-spojeni-trunu-a-krize-jake-jsme-tu-meli-za-druhe-republiky.html
 
Možnou koliízi zákona s Benešovými dekrety lze najít v článku advokáta Jaroslava Kuby: http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/cirkevni-restituce-prolomi-benesovy-dekrety/   tím, že se překračují, a jde se za ně, by Republika mohla velmi těžko v budoucnu obhajovat sůj nárok na Sudety. Pak by bylo možno lépe porozumět motivům, proč Papež, někdejší pan Ratzinger, v mládí v Hitlerjugend, tuto neférovost podporuje. Mezitím e o majetek začal hlásit také Řád německých rytířů, což by "restituce" opět navýšilo o miliardy.
                                           !!!!!  30.8. s připojuje JUDr.Klár Samková s rozborem, že církevní restituce zavdávají podnět k dalším restitucím takto zpětného data a že by to de facto znamenalo státní bankrot: - link na celé pojednání je vnořený v linku: http://veres.blog.idnes.cz/c/285537/JUDr-Klara-Samkova-Cirkevni-restituce-statni-bankrot.html
 
V intencích Lenky Procházkové připravilo Hnutí za přímou demokracii mailovací kampaň  poslancům a senátorům: http://www.hzpd.cz/vyzva-poslancum-a-senatorum
 
Neobvyklou filozofickou hloubku obsahuje následující líčení sporu Jana Husa s církví z pera Libuše Zavoralové: http://www.vasevec.cz/blogy/spor-mezi-spolecnosti-katolickou-cirkvi-byl-od-zacatku-sporem-mezi-pravdou-lzi-jak-vystizne-po
a něco číselného shrnutí a porovnání následující článek: http://www.vasevec.cz/blogy/zvlastni-pocty-cirkevnich-restituci
a: http://www.novinky.cz/domaci/275022-restituce-udelaji-z-cirkve-nejvetsiho-majitele-pudy-a-to-te-nejlukrativnejsi.html
 
8.8.2012 - došlo k vyslovení podpory církevním restitucím ze strany zejména umělců a dalších osobností:
Jiřina Jirásková, herečka
Lucie Bílá, zpěvačka
Dagmar Havlová, herečka
Prof. Vladimír Smékal, psycholog, MU Brno
Prof. Jan Royt, historik umění, KU Praha
Doc. Jiří Schwarz, ekonom, VŠE, Praha
Jiří Strach, režisér
David Švehlík, herec
Miloš Urban, spisovatel
Jan Jirásek, hudební skladatel
Pavel Kříž, herec
Doc. Stanislav Balík, politolog, MU Brno
Ivan Trojan, herec
Prof. František X. Halas, historik
Dr. Dagmar Halasová, filolog
Jan Dobrzenský, podnikatel, Chotěboř
Jan Zahradníček, fotograf
Jaroslav Šerých, malíř
Anna Šerých, muzikolog
Prof. David J. Novotný, spisovatel
Václav Hudeček, houslista
Prof. Jan M.Honzík, matematik, VUT Brno
Dr. Ivan Studnička, matematik, Brno
Prof. Milan Češka, informatik, VUT Brno
Jiří Lobkowicz, podnikatel, Mělník
Prof. Jiří Kuthan, historik umění, KU Praha
Děpold Czernin, podnikatel, Praha
Zdeněk Rotrekl, básník, Brno
Lenka Marušková, reprezentantka ČR ve sportovní střelbě
Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, Praha
Doc. Jaroslav Med, literární historik, Praha
Pavlína Filipovská, zpěvačka, Praha
Prof. František Dvořák, historik umění, Praha
František Filip, režisér, Praha
Lucie Anna Robinson, fotografka
Adolf Born, výtvarník, Praha
Jiří Pavlica, hudebník
Jan Mattlach, střihač, Praha
Vít Karas, režisér, Praha
 
Na jejich argumenty odpovídá na Facebooku:Hugo Fibiger
Církev nemůže žádný stát psychologicky vydírat poukazem na svou charitativní činnost.

Pokud charitativní činnost vykonává, činí tak ze své vůle a vůle svých stávajících a potenciálních věřících! Pokud poukazuje na svou charitativní činnost jako na důvod výjimečného svého vztahu ke státu a jeho majetku, pak zjevně nevykonává charitativní činnost z důvodu víry, ale jako prostředek psychologického nátlaku na občany státu, pro něž údajně charitu poskytuje. Pokud si církev současně (a její věřící jsou její součástí, ne nezúčastněnými nezávislými občany) nárokuje za svou charitativní činnost speciální režim zacházení vzhledem k libovolnému státu, pak neguje své tvrzení, že vykonává charitativní, tedy nezištnou, pomoc dětem božím a z důvodu víry...
Takto vidím zcela diletantsky církev prismatem Ústavy, Základní listiny práv a svobod, platných zákonů ČR a Bible svaté...Každý, kdo výše uvedeným způsobem činí nátlak na veřejnost z výše zmíněných důvodů, proviňuje se nejen proti své proklamované víře, ale současně proti Základní listině práv a svobod člověka, podněcujíc k nenávisti proti skupině osob, v tomto případě k ateistům, příslušníkům jiných, než potenciálním zákonem restituovaných církví a dokonce i mnohým, Bible Svaté dbalým věřícím, kteří se zněním v současnosti navrhovaného Zákona o majetkovém narovnání církví nesouhlasí...
 Já osobně se domnívám, že pokud by mělo dojít k církevním restitucím podle současného návrhu zákona, mělao by do něj být zakomponováno, že restituce jsou podmíněny tím, že majetek bude užit výhradně k charitativní činnosti převážně na území ČR a v jisté míře. též v zahraniční. (Kupříkladu vypěstovanou pšenici může dodávat do Somálska a dalších epidemiemi hladomoru postihovaných částí světa. - stejně sa ni nich podepsala peuroatlantská civilizace, je třeba převzít dluh a zodpovědnost: http://www.vasevec.cz/blogy/somalsky-hladomor-piratstvi-toxicke-odpady-otazky-pudy)

Petentům z kroužku Havlové odpověděl senátor ČSSD  Doubrava: http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Stat-je-ozebraceny-a-duchodci-hladovi-Prvni-odpoved-Havlove-vdove-a-dalsim-242264

a na výpad Dominika Duky z následujícího dne odpověděl Lubomír Zaorálek: http://www.youtube.com/watch?v=qBR8sbA2XOU&feature=youtu.be

Podotýkám, že  náklady na církevní restituce budou vyšší než deklarovaných 139 miliard, protože nárokované majetky již jiní lidé nabyli v dobré víře koupí a dost dobře vyvlastňovat je ba i vyplati t je, by znamenalo připravit je o obživu.  Kromě toho, že je to sporné. A o vyplacení a jeho výši si nelze dělt iluze - nárokované pozemky jsou zvíci teritoria Libereckého kraje. Takže i plán ČSSD není zcela správný: ČSSD trvá na spravedlivějším řešení: financování církví z výnosu speciálního veřejnoprávního fondu, do něhož bude převeden církvemi nárokovaný majetek.

Jiří Leschtina v článku pro IHNES nazvaném ČSSD ve vodách extremismu  však píše: "Pokud hodlá ČSSD dál hlásat, že církev nemá na restituce právní nárok, popírá zákon z roku 1990, jímž parlament vrátil církvi 170 budov a zavázal se v něm k přijetí zvláštního restitučního zákona. Zároveň Lidový dům útočí i na Ústavní soud." - jenže, ktetý tenzákon to byl a je, už nejmenuje.

Robin KrafferKdyž nastupovala Hanáková na post ministryně kultury, zeptal se jí Veselovský v Událostech, komentářích, jak spočítali finanční náhrady za majetek církví, když nemají soupis majetku. Hanáková tam blekotala a velká část společnosti nad návrhem vlády kroutila hlavou. Stačilo, aby uběhla nějaká doba, a mnozí si uvědomili, že jsou "restituce" vlastně fajn věc.
Mám dojem, že pouze a jen kvůli tomu, že proti nim je ČSSD. Hloupým heslem, že má být vráceno to, co bylo ukradeno (víte, kolik bylo ukradeno církvím, které před rokem 1948 neexistovaly?), nyní mnozí ukončují diskuze a nechtějí se zfušovaným návrhem vůbec zabývat. Je to až neuvěři.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/restituce-za-dvermi-pribyva-argumentu-kritiku/ q http://www.zrcadleni.cz/cirkevni-restituce-z-hlediska-principu-lidskych-prav-v-kontextu-ideji-restituci-v-cr/
Alena Stražáková: "Právo je na naší straně !!!... Církev nám všem dluží ,,majetková vyrovnání a finanční vyrovnání" za ty naše ,,umučené, upálené, zavražděné, okradené, podvedené, znásilněné", atd. naše předky !!! ... My, občané ČR jsme těm církvím nikdy nic
neukradli !!! ... Naopak, ty ,,církve okradli nás o naše dědictví", po těch našich ,,církvemi zavražděných a okradených předků" !!! ... Žádejme společně od těch církví zadostučinění a narovnání toho ,,CO BYLO UKRADENO, MUSÍ BÝT VRÁCENO" !!! ... My, občané ČR těm církvím nic, ale vůbec nic nedlužíme !!! ... Naopak, ty ,,CÍRKVE JSOU NAŠIMI DLUŽNÍKY" !!! ...♠♥♠... Žádejme od těch církví spravedlivé vyrovnání za ty naše ,,UMUČENÉ, ZAVRAŽDĚNÉ A OKRADENÉ NAŠE PŘEDKY" !!! ...♠♥♠ ..."

Komentář - během politiky rekatolizace po povstání stavů 1618, resp. v době pobělohorské a konkrétně od příchodu jezuitů byl národ z 90% protestantský násilně rekatolizační politikou obrácen za 100 let na národ z takřka 100% katolický. Jakými metodami, si dokážeme domyslet.  Inkvizice,konfiskace, perzekuce:

Inkviziční procesy aneb jak církev k majetku přišla

Loni v létě jsem navštívil obec na Šumpersku Velké Losiny, která je známá ruční papírnou a zámkem, kde pro
bíhaly v 17. století inkviziční procesy. Losinský zámek byl místem výslechu a mučení několika desítek nevinných lidí, kteří byli obviněni z čarodějnictví, odsouzeni a popraveni. Inkviziční tribunál byl tvořen úředníky v čele s hejtmanem, přísedícím byl aktivní inkvizitor Jindřich František Boblig z Edelstadtu (dnešní Zlaté Hory). V podstatě byl tribunál jeho poslušným nástrojem, neb ostatním připadl vždy podíl na kořisti a strach z Bobliga zde také sehrál svou roli, píše Jiří Bátěk.

Jistě není bez zajímavosti, že se procesy velmi často zaměřovaly na zámožné občany. Vymyšlené to bylo velmi dobře. Obviněný si výlohy musel platit a při pozdějším odsouzení a upálení byl majetek oběti rozdělen mezi tribunál, Bobliga a církev. Jednalo se tedy mnohdy o procesy ryze ekonomického rázu, dnes bychom řekli se snahou o maximalizaci zisku. Inkvizitor Boblig se dožil vysokého stáří užívaje si dosyta snadno nabytého jmění.

Pomník čarodějnických procesů poblíž města Jeseník nám říká, že jen na Jesenicku bylo upáleno v období 1622–1684 minimálně 250 nebohých lidí. Skutečné číslo však bude patrně daleko vyšší.

http://www.jesenik.org/zajimavosti-pamatky/k3300-pomnik/8298-pomnik-carodejnickych-procesu.html

...a tak mne napadá, zd restituce bez referenda náhdfou nepopírají právo národa na sebeurčení.

Měli jsme půdu, a oni měli Bibli.
Naučili nás modlit se se zavřenýma očima.
Když jsme je otevřeli, měli jsme Bibli a oni půdu.
Jomo Kenyatta, keňský politik a v poslednímobdobí svého života i prezident,zavražděn v Mombase 22.8.1978

29.8.2012 - začala jsem koncipovat strategii řešení: http://www.vasevec.cz/blogy/jak-udelat-z-pripadu-cirkevnich-restituci-win-win-strategii

Václav Jumr píše o tzv. krádeži a o krádeži skutečné:

Kdo o tom něco ví a prožil část minuleho století tak musí jen souhlasit......Krádež

Více než kdykoliv předtím, v souvislosti s obdarování Vatikánu částí české země a více než tučným měšcem, což je nazýváno církevními restitucemi, se na trhu agitací objevuje slovo krádež. Tato bohu nelibá činnost je pochopitelně připisována komunistům, protože „socani vždycky kradli“ (z lidové tvořivosti na Novinkách). Protože už v oné době jsem byl členem komunistické strany (a doufám, že jsem jím dosud), cítím se osobně dotčen osočením z činnosti, které jsem se za celý život vyhýbal jako příslovečný čert kříži. Osobuji si tedy právo se ke krádeži, resp. krádežím jadrně vyslovit.1) Krádeží je nemravné zmocnění se cizího majetku k vlastnímu prospěchu. Pokud mě paměť neklame, půda a lesy, které spravovala katolická církev ještě po únoru 1948, podléhala usnesení Národního shromáždění o znárodnění. Postupovalo se podle hesla, které bylo vysloveno již dávno před komunisty, že půda patří těm, kdo na ní pracují.Pokud je dnes znárodnění jakéhokoliv majetku vydáváno nepříčetně za krádež, pak se po 2. světové válce kradlo po celé západní Evropě, včetně takových zavedených demokracií, jako je Francie a Itálie. Lidé tenkrát usoudili, že majetkoví magnáti, včetně katolické církve, se ve válce nevzpouzeli proti fašismu a nacismu, ale spíše jim stáli po boku.Znárodnění v ČSR před i po únoru schvalovaly všechny strany sdružené v Národní frontě Čechů a Slováků, takže je více než nehoráznou lží, že šlo o dílo komunistického ďábla. Pro znárodnění hlasovali i političtí předchůdci kardinála Duky a my jim tehdy, na rozdíl od kardinála, věřili a fandili.Znárodněný, tedy nikoliv ukradený majetek, nesloužil jen členům KSČ, ale z výnosů práce na půdě a v lesích byly financovány nejrůznější činnosti, včetně filmové a divadelní tvorby (odkud by se braly finance na role paní Jiráskové? tehdy zapálené nositelky rudé knížky?). Znárodněný majetek jakéhokoliv druhu sloužil, jak výraz jasně napovídá, celému národu a nikdo z dnešních antikomunistů se tomu nevyhne. Pokud trvají na tom, že majetek, z něhož i oni měli prospěch, byl ukraden, pak jsou nepochybně podílníky na krádeži. Měli by tedy podat žalobu sami na sebe. 2) Velkou, nikoliv jen vlakovou, krádeží, ale krádeží století byla „privatizace“ z 90. let. Pracující lid si za 40 let vybudoval pořádný kus majetku, jehož výnosy sloužily na dnes podvyživené oblasti jako je zdravotnictví, školství a důchody. Kam se poděly stovky prosperujících průmyslových podniků a vlastně celá ekonomická základna státu Čechů a Slováků? Odhaduje se, že byl začachrován majetek v hodnotě více než 6 bilionů Kčs. Dodnes se cítím osobně okraden a uvedu dva dílčí příklady toho, na čem jsem participoval, ale už není naše.V r. 1952 jsem se na měsíční brigádě podílel na stavbě 2. vysoké pece ve Vítkovicích. Dělali jsme výkopy pro kanalizaci a vyztužovali je. Jednou nás v noci v ubytovně ve Vratimově vzbudili, že výztužná prkna pod nepřímou vahou stavěné pece praskla a je třeba okamžitě nastoupit k obnově. Kopali a házeli jsme zeminu po celou noc a k ránu jsme mohli vykopaný příkop opět vyztužit, tentokrát pevněji než jen dřevěnými prkny. Dodnes jsem jako celoživotní intelektuál hrdý, že jsem se, byť minimálně, na stavbě vítkovických železáren podílel. Dnes jsou fuč a já cítím, že jsem byl okraden.Státní znak Vietnamské demokratické (později socialistické) republiky Druhý příklad je neméně obrazný. V r. 1959, kdy jsem sloužil na diplomatické misi ve Vietnamu, přijela do přístavu Haiphong nová čs. zaoceánská loď pojmenovaná Mír. Velvyslanec Voltr pozval na palubu lodě k slavnostnímu obědu (připravoval jej lodní kuchař) ministra zahraničního obchodu VDR Phan Anhe (či: Fan Aně). Mně připadl úkol tlumočit jeho slavnostní projev a odpověď vietnamského ministra. Byla to po Lidicích druhá loď, která z vlasti až do Vietnamu zajížděla. Pro nás i pro námořníky to bylo setkání s vlastí. Kde je ale dnes loď Mír a jejích 15 družek? Kam se podělo čs. námořní loďstvo?
Důsledky krádeže národního majetku, kterou neposvětilo Federální shromáždění, ale svévolně provedla vláda (kdo jí tehdy předsedal? a tedy za tuto kolosální krádež nese odpovědnost?), cítíme dodnes. Byla vytvořena falešná životní úroveň, ale většina financí z rozprodaného Československa zmizela v nenávratnu. Tohle já právem považuji za skutečnou krádež, z níž se ještě nikdo nezpovídal.
Komunistická strana Československa 3) Existuje ještě jedna velká loupež – týká se „konfiskovaného“ majetku KSČ. Je lehce prokazatelné, že KSČ se před převratem nepotřebovala obohacovat z celonárodního majetku, byla – možná neprávem – svéprávná a svoje sekretariáty a činnost dotovala z příspěvků členské základny. A ty byly nemalé – každý jeden člen z 1,7 milionové základny platil 4 % ze svého platu. Navíc měla svůj vydavatelský kolos – vydávala tisk, časopisy, knihy. Zdivočelá polistopadová smečka se prostě usnesla, že vše bude konfiskováno – údajně ve prospěch lidu. O tom by bylo možno napsat román.
Tato země ztratila vlastní majetkový základ – byl „privatizován, vytunelován (tímto výrazem jsme obohatili světový jazyk), odkloněn“. Účty nebyly skládány. Televizní noviny jsou v podstatě jenom krimi-zprávy – krádeže pokračují a z naší vlasti se vlastně stal ráj zlodějů. A jak praví staré české úsloví, zloděj křičí chyťte zloděje.

Jeden z okradených Václav Jumr

3-9. vychází VYSOCE DŮLŽITÝ ČLÁNEK Aleše France " K  pozadí církevních restitucíé" a ukaztuje se, že jsme neutšili ani zdleka rozsah problému a a ani zdaleka neznali celou kauzu od začátku: http://www.blisty.cz/art/64770.html :

Nový oficiální web Lenky Procházkové: www.lenka-prochazkova.cz.

3.9.2012 režisér Václav Dvořák

doporučuji k pozornému přečtení rozhovor prof. Václava Pavlíčka - kapacity na ústavní právo - v dnešním Právu. Především to doporučuji plzeňskému turboprávníkovi Bendovi z rodiny obdivivatelů Pinocheta, aby se dovzdělal, pak notorickému lháři Ing. Štíchovi, co si zřídill realitky, aby mohl státní majetek s pomocí prelátů rychle zašantročit a nakonec i "historikovi" Šebkovi, aby už na seminářích si tolik necintal pentli.

Proč nebylo k církevním restitucím přikročeno bezprostředně po listopadu 89? Jak je možné reálně předejít prolomení restituční hranice 25.2.1948? A další otázky a odpovědi týkající se církevních restitucí naleznete ZDE: http://bit.ly/cirkevni_restituce

Kteří poslanci hlasovali pro: http://plivajiri.blog.idnes.cz/c/279542/Seznam-poslancu-kteri-hlasovali-pro-cirkevni-restituce.html 

> Luděk Hrnčíř <ludek.hrncir@centrum.cz, jak to vlastně bude (dodatečně zjišttěn zdroj:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2012/11/08/vyplatni-paska-cirkvi-projdete-si-kolik-plati-stat/?cid=763386 )

> Datum: 24.10.2012 18:41:11
>
>   # *_O CÍRKVÍCH - DOBRÝ BYZNYS_**__*
> # #
> # # *__*
> # #
> # # *_APOŠTOLSKÁ CÍRKEV_**__*
> # #
> # # Registrace: *1989*
> # # Počet duchovních v roce 2005: *156*
> # # Počet věřících v roce 2001: *4 584*
> # # Počet duchovních v roce 2010: *184*
> # # Počet věřících v roce 2011:*4 934*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: *27*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: *48 529 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi: *1 056 336 374 Kč*
> # #
> # #
> # # _BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ___
> # #
> # # Registrace:*1951*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*21*
> # # Počet věřících v roce 2001:*3 641*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*49*
> # # Počet věřících v roce 2011:*3 208*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*66*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*14 081 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*227 862 069 Kč*
> # #
> # #
> # # _CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE___
> # #
> # # Registrace:*1951*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*93*
> # # Počet věřících v roce 2011:*7 394*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*79*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*31 000 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*520 827 586 Kč*
> # #
> # #
> # # _CÍRKEV BRATRSKÁ___
> # #
> # # Registrace:*1951*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*90*
> # # Počet věřících v roce 2001:*9 971*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*111*
> # # Počet věřících v roce 2011:*10 872*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*98*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*32 335 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*761 051 303 Kč*
> # #
> # #
> # # _CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ___
> # #
> # # Registrace:*1920*
> # # Počet duchovních v roce 2005:***388*
> # # Počet věřících v roce 2001:*99 356*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*382*
> # # Počet věřících v roce 2011:*39 276*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*103*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*114 472 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*3 085 312 000 Kč*
> # #
> # #
> # # _CÍRKEV ŘECKOKATOLICKÁ___
> # #
> # # Registrace:*Rakousko-Uhersko*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*37*
> # # Počet věřících v roce 2001:*7 704*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*45*
> # # Počet věřících v roce 2011:*9 927*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*223*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*12 641 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*298 933 257 Kč*
> # #
> # #
> # # __
> # #
> # #
> # # _CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ___
> # #
> # # Registrace:*Rakousko-Uhersko*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*2753*
> # # Počet věřících v roce 2001:*2 748 918*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*3 191*
> # # Počet věřících v roce 2011:*1 083 899*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*340*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*951 466 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*47 200 000 000 Kč*
> # #
> # #
> # # _ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ___
> # #
> # # Registrace:*Rakousko-Uhersko*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*228*
> # # Počet věřících v roce 2001:*117 540*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*256,7*
> # # Počet věřících v roce 2011:*51 936*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*202*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*82 957 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*2 266 593 186 Kč*
> # #
> # #
> # # _EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V. V ČR___
> # #
> # # Registrace:*Rakousko-Uhersko*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*11*
> # # Počet věřících v roce 2001:*14 914*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*18*
> # # Počet věřících v roce 2011:*6 645*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*363***
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*5 574 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*118 506 407 Kč*
> # #
> # #
> # # __
> # #
> # #
> # # _EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ___
> # #
> # # Registrace:*1951*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*45*
> # # Počet věřících v roce 2001:*2 705*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*51,5*
> # # Počet věřících v roce 2011:*1 952*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*38*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*15 760 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*367 634 208 Kč*
> # #
> # #
> # # _FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČR___
> # #
> # # Registrace:*Rakousko-Uhersko*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*36*
> # # Počet věřících v roce 2001:*1 527*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*112*
> # # Počet věřících v roce 2011:*1 132*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*27*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*12 093 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*272 064 153 Kč*
> # #
> # #
> # # _JEDNOTA BRATRSKÁ___
> # #
> # # Registrace:*Rakousko-Uhersko*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*73*
> # # Počet věřících v roce 2001:*3 443*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*112*
> # # Počet věřících v roce 2011:*2 156*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*19*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*31 316 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*601 707 065 Kč*
> # #
> # #
> # # _LUTERSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V. V ČR___
> # #
> # # Registrace:*1995*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*13*
> # # Počet věřících v roce 2001:*5 420*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*11*
> # # Počet věřících v roce 2011:*2 591*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*238*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*3 725 000 Kč***
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*113 828 334 Kč*
> # #
> # #
> # # _NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÝCH UNITÁŘŮ___
> # #
> # # Registrace:*1930*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*3*
> # # Počet věřících v roce 2001:*302*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*4,5*
> # # Počet věřících v roce 2011:*155*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*35*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:***1 394 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*35 999 847 Kč*
> # #
> # #
> # # _PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH___
> # #
> # # Registrace:*Rakousko-Uhersko*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*155*
> # # Počet věřících v roce 2001:*23 053*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*169*
> # # Počet věřících v roce 2011:*20 628*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*122*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*44 996 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*1 146 511 242 Kč*
> # #
> # #
> # # _SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A. V___
> # #
> # # Registrace:*Rakousko-Uhersko*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*87*
> # # Počet věřících v roce 2001:*14 038*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*102*
> # # Počet věřících v roce 2011:*8 162*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:***80*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011:*29 676 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*654 093 059 Kč*
> # #
> # #
> # # _STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR___
> # #
> # # Registrace:*Rakousko-Uhersko*
> # # Počet duchovních v roce 2005:*35*
> # # Počet věřících v roce 2001:*1 614*
> # # Počet duchovních v roce 2010:*47*
> # # Počet věřících v roce 2011:*1 736*
> # # Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011:*37*
> # # Výše roční finanční podpory od státu v roce 2010:*12 738 000 Kč*
> # # Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s
> # # církvemi:*272 739 910 Kč*

zdroj: http://www.nestranici.cz/clanky/prehled-statem-uznanych-cirkvi-jejich-podil-na-restitucich-dle-zakona


> #
> #V noci ze 7. na 8. 11. 2012 byl sporný zákon přijat 11 většinou, pozor, ale tím není řečeno, že tím by naše závazky vůči církvi končily!http://veres.blog.idnes.cz/c/279719/Cirkevni-restituce-odstrasujici-Slovensko-a-zadna-sekularizace.html

 Jména poslnaců, kteří hlsovali PRO (celá levá opozice na protest odešla ze sálu) /aby  počtu 101 poslanců dosáhli, 3 ze šesti tzv. rebelů" odstoupili a na jejich místa nastoupili poslanci posluěnjší, mez i nimi Pekárek, neprvomocně odsouzený pro korupci/ - seznam poslanců, kteří pro ta zvěrstva zvedli ruku (to kdyby ještě někdy byly nějaké volby). Symbol „A“ znamená Ano:

A Walter Bartoš
A Václav Baštýř
A Jan Bauer
A Marek Benda
A Petr Bendl
A Miroslav Bernášek
A Zdeněk Boháč
A Pavel Bohatec
A Jan Bureš
A Jan Čechlovský
A Jana Černochová
A František Dědič
A Pavel Drobil
N Radim Fiala
A Dana Filipi
A Jana Fischerová
A Jan Florián
A Zdeňka Horníková
A Tomáš Chalupa
A Miroslav Jeník
A Radim Jirout
A Lenka Kohoutová
A Jaroslav Krupka
A Jan Kubata
A Jaroslav Martinů
A Václav Mencl
A Petr Nečas
A Miroslava Němcová
A Vít Němeček
A Jan Pajer
A Jiří Papež
A Roman Pekárek
A Jaroslav Plachý
A Jiří Pospíšil
A Aleš Rádl
A Ivana Řápková
A František Sivera
A Pavel Staněk
A Zbyněk Stanjura
A Pavel Suchánek
A Pavel Svoboda
A Igor Svoják
A David Šeich
A Boris Šťastný
A Jiří Šulc
A Tomáš Úlehla
A Jan Vidím
A Vladislav Vilímec
A David Vodrážka
A Ivana Weberová
A Jaroslava Wenigerová
M Jiří Besser
A Zdeněk Bezecný
A Ludmila Bubeníková
A Václav Cempírek
A Josef Cogan
A Jaromír Drábek
A Jaroslav Eček
A Jan Farský
A Petr Gazdík
A Martin Gregora
A Alena Hanáková
A Leoš Heger
A Petr Holeček
A Václav Horáček
A Jan Husák
A Jitka Chalánková
A Rudolf Chlad
A Michal Janek
A Ladislav Jirků
A Miroslav Kalousek
A Jana Kaslová
A Daniel Korte
A Rom Kostřica
A Patricie Kotalíková
A Václav Kubata
A Helena Langšádlová
A František Laudát
A Jaroslav Lobkowicz
A Pavol Lukša
A Jiří Oliva
A Vlasta Parkanová
A Gabriela Pecková
A Stanislav Polčák
A Anna Putnová
A Aleš Roztočil
A Jaroslava Schejbalová
A Karel Schwarzenberg
A Jiří Skalický
A Jan Smutný
A Bořivoj Šarapatka
A Renáta Witoszová
A Lenka Andrýsová
A Josef Dobeš
A Michal Doktor
A Dagmar Navrátilová
A Viktor Paggio
A Karolína Peake
A Jiří Rusnok
A Jana Suchá
A Jaroslav Škárka
A Milan Šťovíček
A Martin Vacek
A Radim Vysloužil

církev restituovala a inzeruje

Josef Klima - novinář /restituce/:
Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to megatunel! Když jsem 10.1.2012 psal článek na téma darování majetku církvím ani jsem netušil, jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u 
koho nakonec skončí majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol církvím darovat.

Zde nabízím nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek :
...a pojďme si říci, co se nového "profláklo" . Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala ..... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedověděla, a aby se na ni zapomnělo : Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností.
Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší!
Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku. Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců...,, !!!
Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991!!!
Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu, ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo vlastnickým právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle
předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt, který ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek v případě katolické církve přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého
vlastníka.
Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení .... politicky nekorektně řečeno
jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil , protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval ... jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu!
Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká :
"Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl! A ještě je tu jedna důležitá otázka: Je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti ..... a ejhle .... čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti ..... to je přeci vlastizrada !
Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš ..... každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z TČ vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku.

Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé "konspiračky" v předchozím článku... provalilo se totiž to, že velké developerské firmy ...česky řečeno "překupníci s pozemky" ... už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se .... O potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi.
Jak vidíte ... samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako Kalousek, "kníže Schwarzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně "zasosat" ze státního majetku ve svůj prospěch.
Braňme se občané !!! Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím !!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace !

>

22.11.2012 :http://www.novinky.cz/domaci/285543-stat-se-po-23-letech-vyrovnal-s-cirkvemi-klaus-nechal-restituce-projit.html

A teďpozor - zpráíva z 21.11.  zatíém nevím, zda jde o kachnu, poplach, skutečnost - Kalousek chce údajně vyvést 59 mld pro církve najednou, nikoliv po 2 mld, jak se tvrdilo: http://www.outsidermedia.cz/Kalouskuv-podvod-potvrzen-1.aspx

 Jenže odkud e vzala zpráva opačná, že Klaus nepodepsal? : http://www.hrebenar.eu/2012/11/klaus-se-nepodepsanim-zakona-o-cirkevnich-restitucich-zachoval-jako-chytra-horakyne/

Papež ovšem mezitím Dukovi vnoval římskou baziliku sv.Marcelina a Petra, jež mu údajně náležela vstupem do kardinálského stavu (z 25.11-2012): http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/285793-kardinal-duka-prevzal-do-spravy-rimskou-baziliku.html.

Souhrné a detailní statistiky a průzkum veřejn=ého mínění a další: http://www.vasevec.cz/vip-blogy/par-radku-k-restitucim

______________________

Takže se ukázalo, že Václav Klaus zákon sice nevetoval, ale ani  nepodepsal, těžko říci, jaká pávnická pozice pro napadnutí zákona z toho vyplývá, jeho advokát Jaroslav Kuba říká: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Hrozi-zabrani-tretiny-republiky-Klausuv-pravnik-o-cirkevnich-miliardach-255231

23.1.2013 - ještě není zvolenn nový prezident, ale úřední zpraování se již posunuje k realizaci: http://www.novinky.cz/domaci/291022-cirkvim-chybi-dokumenty-k-majetkum-o-vydani-budou-rozhodovat-urednici.html

_______________________

Věnujte, prosím, pozornost  restituční kauze paní Radovany Aksamitovéé: http://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-9-2012/cirkevni-restituce-----mgr.-radovana-aksamitova.html

  22.2. 2013 Premiér Nečas, aniž by čekal na posouzení Ústavního soudu, podpesal s církvemi smlouvu, jen Bratrská baptistická cíkev se vzdala daru od státu - finančního vyrovnání! 

VELKÝ PÁTEK PO ČESKU.....

Premiér Petr Nečas (ODS) podepsal v pátek se zástupci 16 církví a náboženských společností smlouvy o majetkovém vyrovnání. Na jejich základě vyplatí Česká republika v následujících třech desetiletích církvím desítky miliard korun za majetek zabavený v roce 1948 komunisty.

„Jedná se především o akt spravedlnosti, poněvadž jsou tímto krokem odčiněny některé křivdy, které byly na církvích a náboženských společnostech napáchány,“ prohlásil Nečas po podpisu smluv.

Zároveň ocenil dialog se zástupci církví. Na adresu kritiků restitucí poznamenal, že si vláda počínala v případě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi „přísně v souladu s právním rámcem“.

Opoziční strany se proti restitucím ohradily i formou ústavních stížností. Ústavní soud o nich dosud nerozhodl, pročež zejména ČSSD apelovala na vládu, aby s podpisem smluv vyčkala do rozhodnutí soudu. Nečas ale zdůraznil, že termín podpisu smluv byl stanoven dlouho před tím, než byly vůbec ústavní stížnosti podány. Apely ČSSD označil za politické hrátky.

Baptisté vyrovnání odmítli

Podepisované smlouvy se týkají jen peněžní části restitucí. Za nemovitosti v držení obcí, krajů nebo soukromníků mají podle nich církve získat během 30 let celkem náhradu 59 miliard korun navýšených o inflaci.

Ke společnému podpisu se možžná nejen jako jediná ze 17 církví, jichž se vypořádání týká, zatím nepřipojí Bratrská jednota baptistů.
http://www.novinky.cz/domaci/299699-baptiste-definitivne-odmitli-penize-za-cirkevni-restituce.html


-novinky.cz-

Brífink premiéra Petra Nečase po podpisu smluv s církvemi, 22. 2. 2013 13:52
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/zive-vysilani/videozaznam-441162-brifink-premiera-petra-necase-po-podpisu-smluv-s-cirkvemi/

Zpráva k videu: Velký pátek. Církve a stát podepsaly restituční smlouvy

http://www.youtube.com/watch?v=pN3En4vnRWc

Protest proti vládnímu podpisu smlouvy s církvemi o církevních restitucích - 22.2.2013
www.youtube.com
 
požehnej nám tyto dary

26.2.2013 -nová skutečnost vyplula na povrch: Petr Gmiterko:"Výborně, podepsali soukromé smlouvy,tak ať jim to soukromě zaplatí ze svého!!! Duševní zrůdy scházející se ve Strakovce nějak nechápou,že rozhazují NAŠE majetky a NAŠE peníze...".http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Jeste-jeden-pokus-zastavit-restituce-Vlada-ma-mozna-velky-problem-264041

______________________________

 Michal Pilláruž teraz možte sa ozaj len modliť http://www.youtube.com/watch?v=Gs9SC7lf9-c

Skutečná příčina církevních "restitucí" - Petr Chobot
www.youtube.com
Který národ Evropy má takové lidi, citlivé na jemnohmotné vibrace? Otevřené každému novému poznání. Proto se v našich krajinách budeme mít líp!
Stalo se to, co jsem předpokládala v článku "Jak uděloat z církevních restitucí win-win streatewgii" - totižř že dolo k mylnému vydávání půdy, na kterou. si nyní činí nárok církev. Placné Lidové noviny dne 2.4.2013 v úterý publikovaliu článeki:"Dostali půdu za miliony. Teď ji žádá církev zpět.ů l - a  nezbyde než ty lidi odškodnit z daní.
Znovu Lenka Procházková - "Smolný sloupé": http://www.blisty.cz/art/68056.html
15.5.2013 zřejmě napsalaq Lenka Procházková novému papeži Františkovi dopis, protože on je papežem, jenž hlásá, že církev má být chudá a pro chudé.a na tiskové konferenci spolu s dalšími aktivisty předstravila petiční list papežovi: http://www.halonoviny.cz/articles/view/6154644. - dopis papeži a petice se nacházejí zde: http://stop-cirkevnim-restitucim.cz/?p=976
16.5.2013:
 
Zpropadené stamilionové dárky nenasytným kamarádům vládních činitelů schovávajícími se v různých církvích. Vládě ODS a LIDEM a Kalouskovi hrozí jejich konec, a tak holt je to já na bráchu, brácha pak zase na mne. Jednou z nejkřiklavější hozenou rukavicí do tváří občanům a spravedlnosti, kterou nás obšťastnila Vláda pana Nečase, byla církevní zpronevěra, podvod zvaný neprávem "církevní restituce" . Blíží se 29.květen, kdy se má jednat o ústavní stížnosti, kterou podala skupina Senátorů. Jenže tato ústavní stížnost byla podána pouze proti původnímu zákonu o církveních restitucích. Měla by se doplnit o právní předpis 55/2013 Sb. zák. A co na to Ministr Blažek? Jejich spoluautor? Pan Ministr mlčí a stará se jen o problém, co o něm říká někdo z Hradu. Kvůli tomu i svolal tiskovku.
Tyto smlouvy "sdělené Ministerstvem kultury" odporují Ústavnímu pořádku, odporují Listině práv a svobod 2/1993 Sb.zák, článku 4 a článku 11, odst 4. Jde o zneužití daní na účel, na který nebyly vybírány. Restituce se mohly vztahovat pouze na fyzické osoby, které skutečně byly poškozeny, vůči nimž bylo zneužito po únoru 1948 právo na soukromý majetek, odnění bez náhrady, bez veřejného účelu. V případě přelévání majetku do církví jde o změnu právnické osoby, která má dostat majetek, místo státu, který byl před tím odebrán lidem na jiný veřejný účel. Tedy by to opět muselo být odůvodněno jasným veřejným účelem, zemnou veřejného účelu a také by musala být jasně v zákoně formulována pravidla, jak se bude kontrola výkonu té veřejné služby provádět!!!
Argumentace odlukou církví od státu je (podle mne) zcela nemístná, protože ani církve, ani politické strany nemají právo na jakoukoli podporu od státu. Když se tak dělo, dělo se to v rozporu s Listinou práv a svobod, v rozporu s Ústavním pořádkem.
 3-6-2013: Radim Valenčík
V rozsudku o tzv. církevních restitucích vyškrtl ze zákona Ústavní soud slovo "spravedlivé". Druhý krok bude vyškrtnutí slova "spravedlnosti" v názvu příslušného ministerstva tak, aby současný název nebyl matoucí.

Nález  Ústavního soudu z 3.6.2013. http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1893&cHash=7813925151657c0f15c4adabd991aa5b

 

http://denikreferendum.cz/clanek/15681-odlisne-stanovisko-pavla-rychetskeho-k-nalezu-us-ve-veci-cirkevnich-restituci

Daniel Masopust
Nerozumím jedné věci ... ÚS v podstatě prohlásil církevní restituce za "nespravedlivé", protože slovo "spravedlivé" vyškrtl ... Ptám se tedy:

1) jak je tedy možné, že je soud NESPRAVEDLIVÉ církevní restituce nezrušil?
2) jak můžou církve přijmout jakýkoliv majetek/náhrady od občanů ČR, pokud jde o nespravedlivý proces, což je zcela v rozporu s Boží podstatou?

pochopily vůbec církve, že tímto přijdou o své budoucí "věrné", protože pokud to není spravedlivé, je to KRÁDEŽ!!!

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/229937-cirkve-se-majetku-dockaji-us-naprostou-vetsinu-namitek-odmitl/ 

 

od 186 min je přestávka mezi púovodňovým hlášením na přečtení nálezu Ústavního soudu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/213411034000069-povodne-2013/ 

 3.6.2013 - soudce Musil a jeho zamítavé stanov isko u Ústavního soudu: http://www.blisty.cz/art/68784.html

a jak to probíhalo fyzicky: http://www.blisty.cz/art/68782.html

Úplné znění konečného rozhoídnutí ÚS:  http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Pl_-10-13_konecne_zneni__3_.pdf

ještzě znopvu krátký historický pobělohorský exkurz: http://www.blisty.cz/art/68788.html

Dne 3.--6? 6. a někde ještě ále, postihla čechy a čáíst Moravy stoletá voda, znovu, po 11 letech. A co myslíte, že se stalo... http://beta.parlamentnilisty.cz/zpravy/Katolici-ukazuji-kritikum-dvere-Penize-z-restituci-na-povodne-nedame-274493 Roman Konopka Čekal snad někdo od těchto 'pobožných skromných lidumilů' něco jiného?

Náboženský život v čechách vypadá ve skutečnosti spíše takto:  http://www.dfens-cz.com/view.php

___________________

zaslkáno mailem: 

"...Mezi objekty, jejichž část chce církev v restitucích získat, patří i
Sázavský klášter." A já jako turista se zájmem o historii, jsem si
hned vzpomněl na to, že klášter byl zrušen Josefem II. a poté sloužil
jako sídlo ředitele panství knížat Thurn-Taxisů. Informaci jsem si
ověřil v knize "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku
(díl VI, Východní čechy), kde se na str. 438 píše toto: "V roce 1785
byl klášter zrušen a objekt připadl náboženskému fondu. Ještě v roce
1785 byl klášterní chrám změněn v chrám farní a na faru změněna budova
prelatury. Ostatní klášterní budovy i s celým panstvím byly v r. 1804
prodány náboženským fondem ve veřejné dražbě Františku Heilbergerovi,
který však nesplnil kupní podmínky. Proto byla r. 1808 v nove dražbě
Sázava prodána pražskému měšťanu Vilému Tiegelovi z Lindenkronu, za
něhož byl konvent přestavěn na zámek. Vilém Tiegel zemřel v r. 1827 a
jeho syn Emanuel Tiegel prodal sázavský velkostatek i s bývalým
klášterem Janovi z Neuberka . Jan z Neuberka prodal v r. 1867 Sázavu s
velkostatkem Bedřichu Schwarzovi, řediteli Thurn-Taxisských panství.
Jeho potomkům náležel až do roku 1945."

Dále se zde uvádí, že k velkostatku a panství Sázava náleželo 11
vesnic. Dle těchto internetových stránek žádá církev jen v katastru
obce Sázava o tyto pozemky: Hřbitov 71 886 m2 lesní půda 4 020 795 m2
louky 624 505 m2 nezastav. stav. parcela 678 m2 orná půda 5 176 899 m2
ostatní plochy 88 103 m2 Dále církev žádá o další pozemky v okolních
vesnicích příslušejících tomuto panství.

Tak co tomu říkáte? Kdo tady krade? Kolik podobných případů je v tom
seznamu restitucí? Ten klášter byl zrušen 163 let před únorem a byl
prodán 140 let před tímto datem.

_____________

církev pedofilně katlická, svěřte své děti odborníkům do restituobvané církevní škoíly!

 

církev pedofilně katolická

Korupce a podvod větší než Brno! Bývalí členové vlády s Nečasem a Kalouskem a bývalou ministryní kultury by za tohle měli jít sedět natvrdo aspoň na deset let http://www.cirkevrestituce.cz/ Asi nezbude, než podat žalobu na neplatnost dohod a smluv o vydání majetku a v souvislosti s tím na neplatnost zákona. K tomu všemu totiž byly uzavřeny panem Nečasem z popudu pana Kalouska ještě smlouvičky o 1.5 miliardových dárečcích a dalších nárocích zveřejněné ve Sbírce zákonů pod 55/2013 Sb. ČR. (Například Noelovi Rumluvi, anebo Moldanovi a podobným lidem, spřáteleným s Nečasem. Lhaní, podvody a mlžení se staly zjevně doménou a samozřejmou součástí lidí ve vládách po roce 1989. ) Pozemky navrch nejsou žádnou věcí, kterou by někdo stvořil. Nikdo proto nemá právo se je přivlastňovat. Jejich přivlastňování je výsledkem mnohadesítek let provozované demagogie, tuposti hlav lidí, výsledek úpadku schopnosti myšlení, kam dospělo mnoho lidí postupným vymýváním mozků! Je to v rozporu s Listinou práv a svobod, Nečas neměl žádné právo podepisovat smlouvy, Ústava mu žádné takové pravomoce nesvěřila. Zákon o smlouvy zveřejněné ve Sbírce zákonů byly obsahově- věcně neurčité. Což je důvodem neplatnosti ve smyslu občanského zákoníku. 

Srpen 2013:Čím církve žádají o vrácení pozemků? Smlouvou s Henleinem i listinou z roku 1818. Podívejte se

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60444120-cirkevni-restituce-smlouva-henlein-listiny-dokumenty?fb_action_ids=4917086179510&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%224917086179510%22%3A509930509091307%7D&action_type_map=%7B%224917086179510%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 

KSČM a její odborník Vloadikmír Koníšek a pomalu i ČSSD a odborník na ústavní právo pan Cáxlv Pavlíček, se kloní k názoru, že by bylo vhodné o církevních restitucích ještě dodatečně vyhlášit referndum a že by to mělo stačit je zastavit. (zdroj: Halo noviány 24.-25.8.2013 článek Čírkve čeká revize vydávaného majetku"

 9,10.2013 o om, jak dopdla žádost občnakých iniciativ zaslaná vládě 2.10. o pozastavenní účinnostio církevních restitucí: http://www.blisty.cz/art/70423.html. 

15.10.2013 názorně:

Tak to mám za sebou. Duel s Janou Bobošíkovou na Primě je úspěšně za mnou. Věřím, že jsem obstála jako vítěz a ne jako poražený. Debatovaly jsme na téma církevních restitucí, což si dokážete představit, že bylo téma obzvlášť výživné. Ale vzhledem k tomu, že jsem si ve sněmovně u tohoto zákona odseděla mnoho hodin, tak byly mé argumenty věcné a podložené. Kolegyně Bobošíkova občas nevěděla kudy kam. Ale měla u toho alespoň hlavu vzhůru . Církevní restituce jsou důležitým a správným krokem pro odluku státu a církve. Ale co je nejdůležitější - měli bychom si připomenout, že co jednou bylo někomu ukradeno, tak je-li to v našich silách, mělo by to být také navráceno. Jitka Chalánková #volim_hlavou TOP 09
Roman DoležalTOP09: TOP09 je učebnicovým příkladem klerikalismu (prorůstání církve do státního aparátu).. Důsledkem toho jsou pak církevní restituce, jež jsou vlastně takovým počátkem druhé násilné evangelizace v Čechách (první jsme si vychutnali roku. 1620).
Syst
ematicky zničit státní školství, zdravotnictví a sociální systém a uvrhnout lidi do spárů církevních škol, nemocnic a hospiců. Toť evangelizační dílo TOP09 A k tomu pořádný hodokvas v podobě církevních restitucí, jsoucí k ukojení církevního hladu po moci a majetku.
PS: Fakt, že je sociopat Kalousek silně věřící jen potvrzuje bizarnost katechismu a církevních dogmat.
Mimochodem, zde můžete shlédnout absurdnost a dopady církve a náboženství vůbec:
http://www.youtube.com/watch?v=G8TLi09SME8

Jajaj, to se nám to šmodrchá  církev se necítí být vázána smlouvou arcibikupqa s Klausem, že z restituce budou vyňaty pozmky a budovy na pražkém Hradě: http://www.youtube.com/watch?v=SkiD2mmaqEo

Ve vstupu na rdiožurnálu dne 21.10. 2013 totálně zapřel, kde by kdykoliv podepsiíoval smlouvu o tom, že si nebude církev činit nároky na budovy v areálu Hradu - vtup je linkován v článku, kde není vstup ocitován celý. http://blisty.cz/art/70607.html o den později se na Facebooku odehrálo náledující:

Ministr vnitra Pecina předložil do vlády návrh na novelizaci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. S tím, že tento návrh by měl schválit Senát jako zákonné opatření. Pokud vláda dodržuje zákony a svá vlastní pravidla, neměla by se Pecinovým návrhem vůbec zabývat. Tento zákon patří do ústavní gesce Ministerstva kultury a předložit ho tak může pouze ministr kultury. Navíc je naprostá nehoráznost, že zákon, který byl podrobně diskutován mnoho let, má být novelizován právě v období, kdy neexistuje Poslanecká sněmovna. Formou diktátu, nikoli formou demokratické diskuse. Je to vulgární politická pornografie hodná Zemanovy party kamarádů.
Martin Pecina: Moc by mne zajímalo, jestli poslanci tušili, že se bude postupně vydávat také pražský hrad, když pro ten zákon (myšleno o církevních prostitucích, pozn. IM) hlasovali. To by bylo moc zajímavé zjistit. A taky by bylo moc hezké vědět co by na to řekli občané. Kdyby se to tenkrát bylo vědělo... Asi teď začínáme všichni chápat proč nebyl vypracován seznam vrácením "ohrožených" nemovitostí. Zjevně se ještě máme na co těšit...
Opravdu TOPka se nezměnila... Mirkovy podrazy, polopravdy, hnus - nový pokus o vydání Pražského hradu je hodně silné kafe.

A: také 21.10. nad artefaktem Davida Černého: "Je to normální fakáč těm zm***m komunistickejm zasr**ejm na Hradě," komentoval své dílo výtvarník v esemesce pro iDNES.cz. "Nápad vznikl z nasr***sti na Zemanovy probolševický praktiky nabourávající zásady demokracie. A podílela se na tom spousta mých kamarádů," doplnil.http://praha.idnes.cz/vytvarnik-cerny-namiril-na-prazsky-hrad-obri-vztyceny-prostrednicek-1kn-/praha-zpravy.aspx?c=A131021_082435_praha-zpravy_jan k tomu 23.10.2013 píše Štěpán Kotrba: http://www.blisty.cz/art/70623.html mezitím e ukázalo, ž dohoda -Duky s pezidenty platí, ale by se smlouva o prohození nemovitostí - jedněch patřících írkvi a ruhých, které Hrd může postráfdat,mohla uskutečnit, musí církve neprve těch svých osmi nabýt, avby je vyčendžovala za dvě.

http://www.youtube.com/watch?v=ItA_zASJ8PM Divadlo Sklep - Katovna - Bible
www.youtube.com
Jan Hus kázání v Betlémské kapli
www.youtube.com
TELE TELE - Dvanáctka - Soudruh × věřící
www.youtube.com

15.11.2013: http://www.lidovky.cz/rad-nemeckych-rytiru-pozadal-mj-o-bouzov-a-karlovu-studanku-pqs-/zpravy-domov.aspx?c=A131113_112344_ln_domov_pef#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main   zdá se tedy, že co se týká hmotných statků,círke se dávno řídí tím, na co "přišel"AlPacino:

Al Pacino o kole a bohu

udělejme si pravý obrázek o tom modlářství: 

 
Končí třicetidenní oplakávání smrti Árona a tak se Židé chystají vydat na další cestu. Potřebují se dostat za řeku Jordán, kde se na jejím druhém břehu rozprostírá jejich nový domov.

Jenže králové, kteří sídlí před Jordánem nemají pro jejich plány sebemenší pochopení. Izraelci chtějí projít jejich územím v míru a pokoj, mají připravené prostředky na to, aby za průchod i za vodu a potraviny zaplatili.

Pohanští králové jim nedůvěřují. Mají strach, že by jejich zemi vyplenili. Tak to totiž v té době chodilo. Přestože Židé mají pokojné plány, okolní králové se jeden po druhém chystají na válku s Izraelem: "Když uslyšel aradský král, Kenaanec sídlící v Negebu, že Izrael přichází cestou z Atárímu, dal se s Izraelem do boje a některé z nich zajal." (Num.21,1)

Židé mají strach. Volají o pomoc k Hospodinu. Slibují mu, že si nenechají žádnou kořist, ale vše jako klaté odevzdají pro službu ve svatyni: Tu se Izrael zavázal Hospodinu slibem: "Jestliže skutečně vydáš do mých rukou tento lid, zničím jejich města jako klatá."
Hospodin Izraele vyslyšel a Kenaance mu vydal. Vyhubil je i s jejich městy jako klaté a nazval to místo Chorma (to je Klatbě propadlé)." (Num.21,2+3)

Konečně je po bitvě a Hebrejové mohou jít dál. Někteří z nich ale začínají zase reptat proti Mojžíšovi a počet reptajících rychle narůstá. Hospodin musí reagovat: "I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo." (Num.21,6)

Židé se opět přesvědčují o tom, jak jsou bez Boží ochrany bezbranní. Prosí proto Mojžíše: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." (Num.21,7)

Mojžíš, jako vždy, hledá znovu Boží odpuštění pro každého, kdo si uvědomuje svůj hřích. A Bůh, jako vždy, své odpuštění nabízí. Mojžíš má vyrobit bronzového hada a pověsit ho na vysokou tyč. Ten, kdo bude uštknut živým hadem, se musí podívat na bronzového hada, a tento pohled víry ho uzdraví.

Mojžíš okamžitě jedná: "Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu." (Num.21,9) Problém s hady je brzy vyřešen a tak můžeme číst: "Odtud táhli dál..." (Num.21,12)

Mojžíš žádá dalšího krále o možnost projít jeho územím. Ale ani král Síchonu s nimi nemíní jednat: "Síchon však Izraeli svým územím projít nedovolil, ale shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť." (Num.21,23)

Židé musí znovu bojovat. Díky Boží přízni ale opět vyhrávají a postupně obsazují celé území mezi pouští a Jordánem. "Tak se Izrael usadil v emorejské zemi." (Num.21,31) Mají místo, kde se mohou na chvíli usadit, aby se připravili na přechod řeky Jordán a na postupné obsazování země, která leží za touto řekou.
_____________________________________________

Nový papež František se vyjádřil takto: http://www.blisty.cz/art/71011.html

17.11.2013.

 
"ČSSD poprvé připustila, že v rámci církevních restitucí nemůže nic dělat, pokud nebudou souhlasit církve. V tom případě by si Bohuslav Sobotka měl uvědomit své předvolební sliby a pro příště občanům předkládat pouze reálné programové cíle, které je ČSSD schopna naplnit. Účelové sliby jsou špatnou vizitkou pro další působení této strany," napsala Miloslava Vostrá ve svém prohlášení.

Na Facebooku v rámci jejího profilu se ale rozběhla ostrá diskuze:

M. Š.: Tak a je to tady socani zase porušili své sliby to proto že jednají z lidovcema moje odhady se naplnily, nebudu se ptát zlodějů zda se chtějí vzdát lupu , tady je zapotřebí vytáhnout histirické doklady a bádat a ne se ptát je zapotřebí zastavit na čas vydávání státního majetku...

V. T.: ....jak, že to nejde dneska jsem tu četla článek jen ho nyní nemůžu najít, psal tu právník z VŠ, kde oponoval Kalouskovi, že nemá pravdu a církevní restituce jdou změnit to se nechá Sobotka očůrat Dukou??? proč si na to nepřizve odborníky co tomu rozumí????

Z. V.: To je logické. Socani (lhostejno zda s Dluhoslavem Sobotkou,nebo bez) zatím vždy zradili své voliče. Jediná opravdová levicová strana je v ČR pouze KSČM.

Z. G.: Politika ČSSD je neměnná. Funguje na stále stejném principu. Pokud jsou v opozici, naslouchají obyčejným lidem /protože těch je žel nejvíce/ a sepisují si, co je tlačí. Například lidé nadávají na nezaměstnanost, církevní restituce, poplatky u lékaře, kmotry a lobbisty v politice, vysoké daně, špatné silnice, vysoké ceny pohonných hmot a energií, atd. Sepíšou program, kde všechny tyto věci uvedou jako první, co změní, až jim ovčané dají hlasy a oni vyhrají. Když pak ovčané opravdu tuto stranu donesou do sněmovny, tak ten zápisníček ztratí a začnou si užívat a plnit kapsy. Tolikrát to už provedli a tolikrát se na to zapomnělo? Všem by nám měli na čelo vytetovat, že máme takovou vládu, jakou si zasloužíme.
____________________

Před rokem či dvěmi na Slovensku sesadili (arci?)biskupa  Bezáka, protože promluvi a konal otevřeně  této věci (o rozkrádání a podvodech v katoliké církvi) : http://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/knihy-dospeli/knihy-souvislosti/4934-bezak-vyznanie-vrabcova

________________

27.11.2013 10:51 vera51 - Na.s...at!!!!!!!!!
Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo "výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností." Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.

Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti, kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců...,, !!! Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991 !!! Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek, v případě katolické církve, přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka. Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení .... politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil, protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval... jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu ! 

 16.12.2013 : http://www.lidovky.cz/stat-zarazil-cast-restituci-ve-prospech-radu-zkouma-benesovy-dekrety-1ee-/zpravy-domov.aspx?c=A131216_081356_ln_domov_kys

CÍRKEVNÍ "RESTITUCE" PRAŽSKÉHO HRADU

Otevřený dopis Svatému Otci ve věci hlupství jeho preláta: křesťanská ryba smrdí od hlavy

- See more at: http://www.blisty.cz/art/70623.html#sthash.IBapCJb5.dpuf

CÍRKEVNÍ "RESTITUCE" PRAŽSKÉHO HRADU

Otevřený dopis Svatému Otci ve věci hlupství jeho preláta: křesťanská ryba smrdí od hlavy

- See more at: http://www.blisty.cz/art/70623.html#sthash.IBapCJb5.dpuf

 vzniká nová vládní koalice ČSSD - ANo - KDU-ČSL - komentář z FB: Až lidovcům připadne ministerstvo zemědělství, to se budou dít na katastru čachry s církevními restitucemi, to budeme všichni čumět jako tele na nová vrata!

23.12-2013: Jana Kunšteková

Podle profesora ústavního práva Václava Pavlíčka ale vyhlášení referenda (o církevních restitucích) nic nebrání, píše web CT24. Připomněl, že Česko na jeho základě vstupovalo i do Evropské unie. Popřel i to, že by se v něm nemohlo hlasovat o majetkových otázkách. "Ve Švýcarsku byly i daňové otázky předmětem referenda. Chápu pana Badala, že má zájem, aby se vytvořila fikce, že je to nezvratitelné, ale suverén je v tomto státě lid," zdůraznil Pavlíček. Zákon byl podle něj přijat jen těsnou většinou, považoval by proto za legitimní, kdyby o něm po volbách rozhodl lid znovu. "Zákon jako takový je podle mého názoru možné zrušit jako jakýkoliv jiný," domnívá se Pavlíček. /Duka tvrdí: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/dominik-duka-vatikan-zadny-majetek-nedostane/    pravdou je: http://www.novinky.cz/domaci/255977-znovunabyty-majetek-cirkve-bude-pod-kontrolou-vatikanu.html 
 • Takže sám kardinál Dukát přiznává, že jde o vydání části území ČR vládě jiného státu - Vatikánu.
  Naprosto evidentní porušení Ústvy ČR - narušení státní celistvosti.
  Všichni aktéři tzv. "církevních restitucí" jsou tuíž vinni, či spoluvinníky ve zločinu velezrady a má být proti nim podle oho postupováno. Na velezradu s nevztahuj ani žádná forma právní imunity, poslanecké, ani prezidentské. Všichni do vězení, hned! No zatím jme tedy zjjistili, že restituce jdou Vatikánu, takže si někdo půjde sednout. To nám ro začátek bude úplně stačiit.
 •  
  Stanislav Křeček Obávám se, že ten "začátek" nevyjde: nikdo si sednout nepůjde....
   
Duka

23-7-2013 vnikající Karol Hrádela: http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/10671-ma-bh-majetek-rad a jetě lépe 26.12.2013 tentýž právník, nejeno retitucích, ale i o těch hodně http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Znamy-advokat-zminil-realnou-hrozbu-pro-existenci-CSSD-A-pridal-souvislosti-298187  

Naše děti se budou učit, že Bílá hora a Temno bylo pro ČR dobré.. .http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/dominik-duka.php?itemid=21924   

 

Dobrý den,tak mně napadlo,kdo zbudoval svatostánky,kdo pracoval povinně na polích,patřících církvi?Lid,a mnohdy pod karabáčem drába.Nemají tedy vlastně církve,nám zaplatit? 

Banca Vaticano

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/173136-jak-cirkve-k-majetku-prisly/

Oprava, církve, ež se nepodílejí na vrovnání jsou Bratrská baptistická, Mormonská a jehovistická, o tom, jak je to s apoštolskou,nejsou  zatím zprávy. 

Religionista Patrik Zandl potvrdil, že církev funguje jako státání příspěvková organizace.  

 

 • 102 hlasy pro církevní restituce. Nikým nevolená strana LIDEM, jejichž členové se zodpovídali voličům Věcí veřejných,které jako strana pro restituce nehlasovaly. DVA hlasy od odsouzených poslanců. Jeden nepravomocně (nezařazený Škárka) jeden pravomocně odsouzený (Pekárek ODS) . Dalšímu opozičnímu poslanci v té době "pouze" obviněnému bylo znemožněno o církevních restitucích hlasovat justičním aparátem ČR. Nesouhlasím s takto schváleným vyrovnáním s církvemi,taktéž nesouhlasím s některými částmi tohoto zákona např. inflační doložka, délka souběžného setrvání církevních hodnostářů,jako státních zaměstnanců,výpočet ceny pozemků, kdy částky jsou nevěrohodné a neodpovídající trhu. Absence seznamu navráceného majetku.Chaos ministryně,která zákon předkládala atd. atd.

 Eva Sicová takže když dovolíte připojím se do diskuze, a usoudila jsem, že ti komunisté byli opravdu hrůzostrašní. Tak 1. zabavili jim některé majetky, které ovšem mohli dál používat, vypláceli jim mzdy, připláceli jim na charitu (takže charita placená státem, tj. z našich daní)prostě charita jako stehno. Mzdy samozřejmě byly z našich daní též. Za 2. platily se opět z našich daní opravy jejich ukradených majetků. Za 3. stát jim dodnes vyplácí stejnou částku (opět z našich daní, tj.2miliardy), na ty samé věcí, tím pádem v té krádeži pokračuje a proto ta restituce. Ovšem i když se majetek vrátí, tak se bude vyplácet dál, ovšem tato částka bude navýšena o inflaci. Takže, když to shrnu, komanči se jim starali o majetek, staral se o ně, oni se nemuseli o nic starat, jen se modlit. Teď se jim majetek vrátí a opět se bude o ně starat. To mě tedy podržte, takhle okradená bych chtěla být také!

Jiří Skyba Je pravda, že jste zde narazili jeden problém, který nebyl a není řešen, někteří se tváří, jako by vůbec neexistoval. Církce měli a mají své zástupce ve všech vládách, včetně těch, v mezidobí 1948 -1989, které někteří nazývají totalitní. To znamená, že zastánci a záetupci církví pod hlavičkou Československé straně lidové se podíleli na veškerém politickém a společenském chodu Československa. Vedoucí strana KSČ za to byla potrestána v zákonech 451/1990, 279/1991 a 198/1993, kdežto její pomocníci dostanou podle zákonů 298/1990,333/1991a 428/2012 miliard Kč jako odškodnění. Přemýšlím, zda by pro členy Československé strany lidové a také stran považovaných za její následovníky by neměly platit stejná pravidla lustračních zákonů jako pro členy KSČ. 

http://www.osacr.cz/2012/08/28/cirkevni-restituce-zakon-ve-skutecnosti-nezaruci-odluku-cirkvi-od-statu/

 http://www.novarepublika.cz/2014/01/konani-cirkevniho-dobra.html Neoliberalismus vytváří podmínky pro uplatnění církevního dobra a prostor nenaplněných potřeb a proto podporuje církve. Církve na oplátku podporují neoliberalismus v jeho vytváření závislosti a tedy potlačování svobody. Církevní dar proto logicky protlačili „dobří křesťané“ Kalousek a Nečas a mnozí další aktivně za tichého přihlížení politiků zaštiťujících se hesly o svobodě, solidaritě a sociálním státu.Nevracíme se do devatenáctého století, ale do 18. století - před osvícenství a J. J. Rouseaua.Osvícenství usilovalo o osvobození člověka i v rámci monarchií. Celé generace budovaly dostupné služby a organizaci společnosti, v níž nárok na stále dostupnější veřejné služby byl samozřejmostí. Miliardáři potřebují miliardy, aby zůstali tím, čím jsou, nepotřebují lidi a nemají pocit odpovědnosti ke společnosti, což zakrývají charitou jako feudálové, když nechali do davů rozhazovat drobné. Neoliberalismus, který po dvou stech letech od osvícenství vede lidi k zotročení a bídě a církev, která korumpuje chudé charitou, jsou dvěma stranami téže mince. Společnost není bohatá tím, že rodiny mohou celé dny objíždět regály se spoustou zboží, aby nalezli nejpřijatelnější slevu. Stav společnosti nelze zlehčovat, že jde o „blbou náladu“. Budeme-li jen přihlížet, je rozvrat společnosti neodvratný 

 

  
 
 
 A ačkoliv Fuka  tbrdí opak, prvdou je toto: Nedůvěra vládě Petra Nečase · To se mi líbí (1.462)
před 14 h · 
 • Až lidovcům připadne ministerstvo zemědělství, to se budou dít na katastru čachry s církevními restitucemi, to budeme všichni čumět jako tele na nová vrata!
Nedůvěra vládě Petra Nečase · To se mi líbí (1.462)
před 14 h · 
 • Až lidovcům připadne ministerstvo zemědělství, to se budou dít na katastru čachry s církevními restitucemi, to budeme všichni čumět jako tele na nová vrata!

CÍRKEVNÍ "RESTITUCE" PRAŽSKÉHO HRADU

Otevřený dopis Svatému Otci ve věci hlupství jeho preláta: křesťanská ryba smrdí od hlavy

- See more at: http://www.blisty.cz/art/70623.html#sthash.IBapCJb5.dpuf

á perlička: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11532-silena-zvracenost-katolicka-cirkev-v-nemecku-dotuje-z-penez-vericich-sve-ztratove-eroticke-nakladatelstvi.aspx Ivan Neuhort Nevedí co s prachama.Lidé zde platí kostelní dan a kostel si buduje paláce.Navíc berou státní peníze jako státní zamestnanci.Nekde varí polévku jednou za týden pro chudé a to vsak se sponzorských darú.To aby neli pro své zlodejny Alibi. http://www.blesk.cz/clanek/digital-internet/194432/sodoma-gomora-ve-vatikanu-se-nejvic-stahuje-porno.html

 /Eliška Wagnerová - bývalá soukyně ÚS - v Hydeparku ve druhém lednovém týdnu 2014/: Naznačila také, že zákon o církevních restitucích by ještě šlo zrušit. Podle ní totiž tento zákon ústavní soud přezkoumával v době, kdy nebyly známy všechny okolnosti procesu vzniku této právní normy. Wagnerová uvedla, že by možná stálo za to zopakovat návrh na zrušení zákona o církevních restitucích k ústavnímu soudu. Tento návrh by se soustředil na nepravosti v procesu přijímání tohoto zákona.

 16.1. se o "církevních restitucích"  debatovalo  pořadu ČŤ Máte slovo: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo/214411030520002-mate-slovo-s-m-jilkovou/ 

Pavel Horun moje neteř byla asi půl roku v církevní charitě. nechali si za to od státu platit nehorázné prachy. to ani já za nadstandardní 3+1 neplatím tolik, jako ona za jeden pokoj pro ní a pro čtyři její děti. stát platil za každého toho malého človíčka nekřestanské prachy. charita jako tvrdý výdělečný byznys   

Soňa Harsová Zapamatujme si slova téměř fanatika p.Holuba, řečená na závěr. Finanční prostředky získané církev. restitucemi budou použity na sociální služby, které provozují církevní instituce pro všechny občany a nebudou prožrány církví...

Alena Bulvová Moji rodiče neměli svatbu v kostele.Matku za války chytil kněz ve farní zahradě trhat meruňky. Bylo jich doma moc a nebylo co jíst. Byla tehdy děcko. V roce 1964 mě umřel bratr, byly mu tři měsíce. Kněz donutil rodiče a já a ještě druhý bratr jsme den před pohřbem museli ke křtu, jinak odmítl bratra pohřbít. Takto získávala církev věřící.

Radislava Dužíková když mi bylo 5 let,zlomila jsem si ruku a byla jsem v nemocnici,kde též pracovaly ty svaté bestie,mlátily nás na potkání,byla jsem ještě s jednou dívkou na pokoji a když jsme se smály,tak jim to vadilo,také nás budily,zkrátka to byly pěkné bestie a zážitek na celý život.

Řády nejsou církev, přesto si nárokují, stejný osud je na Tepelsku, Bečov nad Teplou, zde již vzniká českobavorský geopark. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Noviny-O-vydani-hradu-Bouzov-Nemeckemu-radu-zrejme-rozhodnou-soudy-300171 

http://zpravy.idnes.cz/narodni-galerie-o-pozadavcich-v-ramci-cirkevnich-restituci-poi-/domaci.aspx?c=A140116_095404_domaci_kop 

Zajímavé dokumenty ohledně církevních restitucí, velmi doporučuji. http://stop-cirkevnim-restitucim.cz/?cat=7  

 Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži – názor a osobní přesvědčení ještě není důkaz o vlastnictví církve - See more at: http://blisty.cz/art/71769.html#sthash.8ylYrPgN.dpuf  

Z facebookové stránky Máte slovo: Jako ilustrace, jak církev dbá o navrácený majetek, může sloužit zámek v Rožmitále pod Třemšínem. Ten už v roce 1998 město darovalo (platil na něj blokační paragraf týkající se církevního majetku) Arcibiskupství pražskému. Arcibiskupství pro správu zámku založilo firmu, v níž měl 80% podíl jistý Američan. Další roky byly plné slibů jak bude zámek zpřístupněn a opraven...nakonec: Na konci roku 2012 církev prodává i svých 20 procent a o zámku se odmítá bavit. Rožmitálský zámek s bohatou historií, dominanta celého údolí chátrá, nic se v něm zvenku neděje a nikdo neví jaké s ním má kdo úmysly. Bližší informace o kauze zámku najdete na webu: http://www.staryrozmital.cz/kauza-rozmitalsky-zamek/ Jiří Jeřábek Církev k zámku přišla krádeží po Bílé hoře, komunisté do něj investovali, po odevzdání církvi zámek chátrá - to je přímo v rozporu s oficiální propagandou Polák ukazuje,co to je,když se chce a co lze udělat i z úplné ruiny: http://vas.cas.sk/galeria/15919/brutalna-premena-chvilu-vam-potrva-kym-uverite-co-vzniklo-z-tejto-beznadejnej-ruiny?foto=8

Jan Bouček: máme již své zkušenosti ale i výsledky.Poslední zcela nejnovější je ten,že na základě upozornění,že lesy Benediktýnů z Broumova byly odebrány Benešovými dekrety LČR odmítly lesy vydat. http://www.novinky.cz/domaci/326677-klaster-bez-mnichu-podal-tisice-zadosti-nedostane-asi-nic.html

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Z-biskupstvi-se-stava-totalitni-strana-stezuji-si-verici-v-Budejovicich-202736 

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Arcibiskup-Graubner-Majetek-carodejnic-si-narokovat-nebudeme-246861 

starší článek ze září 2012: http://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-9-2012/cirkevni-restituce-----mgr.-radovana-aksamitova.html z března 2013: http://www.pravdivezpravy.cz/index.php/stopy-fakta-svedectvi/116-cirkevni-restituce a pokračování: http://www.pravdivezpravy.cz/index.php/stopy-fakta-svedectvi/117-cirkevni-restituce-ii a navazuje na toto, což by se ohlo opakovat: http://www.pravdivezpravy.cz/index.php/stopy-fakta-svedectvi/115-zakulisi-odstoupeni-sudet-a-konference-v-mnichove 

16-1.2014: http://budejovice.idnes.cz/polovina-zadosti-o-vraceni-majetku-cirkvi-byla-zamitnuta-pmn-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140115_112710_budejovice-zpravy_sou

Čím církve žádají o vrácení pozemků?
Smlouvou s Henleinem i listinou z roku 1818.
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60444120-cirkevni-restituce-smlouva-henlein-listiny-dokumenty 

http://www.cssd-tabor.cz/index.php/novinky/precetli-jsme-za-vas/7100-experta-sokoval-qodpudivyq-knez-u-jilkove-proklepl-si-ho-a-objevil-zajimave-vazby-na-parkanovou 

 Podle Machovce finanční náhrada naráží i na evropské právo kvůli veřejné podpoře v obchodní soutěži. „Církev jako poškozená osoba určila oceňovací mechanismus a ministerstvo kultury hájilo zájem církví, místo aby hájilo zájem státu,“ podotkl.ČSSD by chtěla výplatu paušální náhrady snížit. Církve, s nimiž o tom soc. dem. ve společné komisi za účasti hnutí ANO jednají, to odmítají. Příští schůzka vyjednavačů by měla proběhnout na přelomu ledna a února. Politici ANO jsou ale ke změně zákona skeptičtí.ANO: Vypadalo by to jako vyvlastnění Podle kandidátky na ministryni spravedlnosti z ANO Heleny Válkové se s názorem ČSSD zatím neztotožnili. „Ještě jejich návrh analyzujeme,“ řekla Právu Válková. Dodala, že ale nebudou chtít zpochybňovat zákon o církevních restitucích, navíc potvrzený Ústavním soudem a jištěný smlouvami mezi státem a církvemi. http://m.novinky.cz/articleDetails?aId=324995&sId&mId

 

23.1.2014: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlada-zamitla-navrh-komunistu-na-referendum-o-cirkevnich-restitucich-300957 jde o odstupující Rusnokovu vládu.  

 

 

24.1.2014_ http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Byvala-ustavni-soudkyne-dala-v-televizi-navod-jak-zrusit-cirkevni-restituce-299592

§ 310 Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, ÚZEMNÍ CELISTVOST nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. 

 Vlastizrada - § 309 Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Hlava IX: Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
Díl 1: Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace


§ 309 Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná. 

TGM o zvrhlém náboženství
 

 

církev a žebrák

 Jak se chovala církev v minulosti: 

VALDENŠTÍ - NOSITELÉ SVĚTLA Temno, které přikrylo zemi během dlouhé doby papežské nadvlády, nemohlo zcela zastřít světlo pravdy. Mezi těmi, kdo vzdorovali papežské moci nejvíce, vynikli valdenští. Víra, kterou po staletí uchovávali a šířili valdenští, se podstatně lišila od falešného učení Říma. Jejich náboženské učení vycházelo z Písma, z pravé křesťanské věrouky. "Církev na poušti", a nikoli nadutá kněžská hierarchie trůnící v hlavním městě tehdejšího světa, byla pravou Kristovou církví, strážcem pokladu pravdy, který Bůh svěřil svému lidu, aby jej předal světu. Valdenští patřili mezi první skupiny lidí v Evropě, které měly překlad Písma svatého. Staletí před reformací vlastnili v rukopisech překlad Bible ve svém mateřském jazyce. Když se Řím jednou rozhodl, že tuto nenáviděnou sektu vyhladí, vydal papež bulu, která je označila za kacíře a vynesla nad nimi rozsudek smrti. Papež nařídil, aby "tato zhoubná, ohavná sekta škůdců byla rozdrcena jako klubko jedovatých hadů, odmítnou-li se podřídit." Zmíněná papežská bula vyzývala všechny členy církve, aby se připojili ke křížovému tažení proti kacířům. Aby přilákala lidi ke krutému dílu, "zprošťovala od všech církevních trestů, obecných i jmenovitých, oprošťovala všechny, kdo se přidají ke křížovému tažení, od jakýchkoli přísah, které snad učinili, dávala jim právo na majetek, kterého snad nezákonně nabyli, a slibovala odpuštění všech hříchů každému, kdo usmrtí nějakého kacíře. VALDENŠTÍ BYLI NAKONEC NAPROSTO NELIDSKY MUČENI A VYHLAZENI. Jejich jméno však dodnes křičí k nebesům proti církvi ohavnosti.

4,2,2014: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/86707-bitva-o-cirkevni-restituce-tejc-ma-nove-reseni-lidovci-skripou-zuby/ 

ve večerních zprávách ČT oznámeno, že první restituční skřivánci byli zamítnui. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/261035-cirkevni-restituce-podavani-zadosti-skoncilo-odmitani-zacalo/

 5-2.2014 Josef Toman: Kardinál Duka, je 6. nejhorší hovado katolické homopedofilní církve, který za tuto homopedofíli může, dle americké organizace obětí sexuálního násilí na dětech kněžími. Vyjmenováno bylo 12 největších katolických zmetků celého světa. Duka je 6. nejhnusnější. Co takový hovado u nás v ČR ještě dělá?http://www.snapnetwork.org/snap_s_dirty_dozen_list_the_papabile_who_would_be_the_worst_choice_for_children

5.2.2014: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/86779-cssd-jde-cirkvim-po-krku-sobotka-chce-zridit-monitorovaci-vybor/ nevíme, zda  nejde o takové plácnutí do vody, koaliace s lidovci být nemusela a nemuseli sedět Herman na Ministerstvu kultury a ruhý lidovec na Ministerstvu zemědělství, pod které spadá Pozemková fond mající restituce v kompetenci a restitučního fanatika v čele. 

také 5.2.2014: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/261095-cssd-a-ano-chteji-snizit-nahrady-za-restituce-o-13-miliard/

 6.2.2014: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hus-byl-bludar-a-husiti-sadiste-rika-historik-hajici-inkvizici-krizove-vypravy-i-Bilou-horu-302488 

7-2.2014_ http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/policie-prosetri-trestni-oznameni-obcanu-stran-cirkevnich-restituci/?fb_action_ids=750467691637923&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B586948311381738%5D&action_type_map=%5B"og.likes"%5D&action_ref_map=%5B%5D 

 

 

Kamil OstrýObčané proti církevním restitucím

Nenasytný Duka a jeho církev lže a krade.
24. května 2010 tehdejší prezident ČR, Václav Klaus a představitel katolíků u nás, kardinál Duka slavnostně ve svatovítské katedrále podepsali dohody, že církev nebude požadovat po státu některé budovy a pozemky Pražského hradu. Přitom už v roce 2008 byly církví požadované budovy soudem pravomocně rozhodnuto o vlastnictví ve prospěch státu. Přesto už 8. 8. 2013 správa Pražského hradu obdržela výzvy Dukovo Arcibiskupství k vydání majetku. Mimo jiné v případě vydání těchto budov, přestane být Pražský hrad jako sídlo českého prezidenta střežitelé jako vojenský objekt.

 

 Církve podle zatím sečtených údajů podaly v rámci restitucí 4424 žádostí o vydání 96.099 pozemků a 1742 staveb. Vyplývá to ze souhrnu ministerstva kultury aktualizovaného k 23. lednu. http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/cirkve-podaly-4424-zadosti-o-vydani-96-099-pozemku-a-1742-staveb/1035696

Ladislav Kašuka - Stop zločinům kapitalismu:

Komu církev sloužila? Zaslouží si kolaboranti s nacisty, nebo fašisty nějaké restituce, nebo odškodnění???

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klerofa%C5%A1ismus 

****

koment převzat: Nádherný článek! Doufám, že z toho bude další "odborná" vědecká publikace, ze které potečou veřejné dotace do kapes spřízněných duší pravdy a lásky (k novému světovému pořádku)!
http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/54550/tomas-halik-na-tema-restituce-cirkevniho-majetku-jsem-totalne-alergicky.html

Do Hydeparku 7.2.2014 pozvaný farář se nepřímo vyznal z toho , že dobrovolné příspěvky věřřících do kasičky podléhají tureckému hospodaření.

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/86983-cirkev-nesmi-ustoupit-totalitnim-praktikam-vlady-pise-kardinal/ - kardinál Vlk, podotýkám.  

11.2.2014: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/262013-cesti-biskupove-miri-za-papezem-povedi-mu-o-restitucich/ - jde o první setkání!!! 

14.2.2014: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/262647-papez-co-bylo-ukradeno-ma-byt-vraceno/ 

 • Papež se na sv. Valentýna setkal s českými biskupy
 • Duka: Papež zdůrazňoval potřebu spravedlnosti
 • Arcibiskup Graubner: Papež byl při setkání velmi bezprostřední
 • Horálek: Papež se nebojí otevírat ožehavá témata

 

http://radimvalencik.pise.cz/1061-cenne-priznani-kardinala-duky-u-frantiska.html - s tímto souvisí tzv. dohoda Duky se Zemanem ze Soči: http://www.novinky.cz/domaci/327521-zeman-pokud-cirkve-daji-financni-nahrady-na-hospice-pomohou-statu.html

 

komentář k videosekvenci ČT s Dukou: průzkum z roku 2010, kdy byli lidé málo informovaní. http://www.cssd.cz/aktualne/pruzkumy-verejneho-mineni/sanep-cesi-odmitaji-cirkevni-restituce/od té doby jsou u téže společnosti ýsledky jen na vyžádání.

 

 V diskusi k tomuto článku zaznělo i to, že katolická církev pobírala ve své době i daně od obyvatel v podobě nedobrovolného desátku, přitom v církevních restitucích a také výpočtu náhrad se to nepromítlo. http://www.psanci.cz/dilo.php?dilo_id=17444-cirkevni-restituce 

protože farnost Havlíčkův Brod statečně zrušila diskusi na svých webových stránkách, kde se celkem odborně a na vysoké úrovni diskutovalo téma - "znásilňování katoliček a výroba dětského porna na českých katolických farách "a " Mladí ministranti v zakristiích- jak na ně? " doporučuji zájemcům s panem P. Bc. Th. Erikem Tvrdoňem /vulgo Tvrdolínem, Nomen Omen zkrátka/ a jeho kolegy dále diskutovat na firemním emailu : farnosthb@seznam.cz , případně na telefonu 569 427 707 
Suma informací je tady http://www.farnosthb.cz/ ale doporučuju před tím než to otevřete ztlumit zvuk. Slabší povahy by mohly dostat pásový opar.
P.S.Dokud Tvrdolín zůstane v base/což asi nebude dlouho/ jistě si s vámi rád pokecá některý ze zbývajících místních spolukaňourů. Je jich tam plná fara . http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/duchovni-z-vysociny-natacel-se-skolackou-porno-hrozi-mu-10-let.html a http://pardubice.idnes.cz/zatceny-farar-honosna-vila-dluhy-d4e-/pardubice-zpravy.aspx?c=A140211_164941_pardubice-zpravy_mt#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
 
 
****
Církevní restituce v Bulharsku. Hlavnímu muftímu "vrátili" mešitu. Asi 2000 lidí ovšem má názor, že se na stavbě mešity museli nuceně podílet i jejich předci, že to vše sami předci muftiho nepostavili.http://czech.ruvr.ru/2014_02_14/Behem-protestu-v-Bulharsku-bylo-zraneno-6-osob/ 
****

Jan Bouček:

Pane ministře zemědělství,obracím se na Vás jménem iniciativy,,Občané proti církevním restitucím" aby jste zasáhl a výkon zákona pozastavil pro podvody ze strany církve.Nestačíme na vše reagovat,nemáme ani takové možnosti,nemáme vstup do archivů.Stát by měl hájit svůj majetek,proto je třeba z archivů vyzvednout potřebné doklady a zabránit tak krádežím a prolamování Benešových dekretů a porušování výsledků I.pozemkové reformy.Prosím potvrdit přijetí.Přílohy dokládají,že církev porušuje vztahy mezi státem a církví,podvádí a krade. Jan Bouček Nečice č.14 396 01 Humpolec

 

Mgr. Jan Čižinský:

Vážený pane Boučku.stent pana ministra Mariana Jurečky potvrzuji, že pan ministr Váš e-mail včetně příloh dostal.

 

Pan ministr Marian Jurečka respektuje platné zákony České republiky. Součástí slibu, který pan ministr skládal, byl i slib, že bude zachovávat zákony.

 

Mezi platné zákony patří i zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Pan ministr Jurečka nestraní ani jedné straně. Pan ministr Jurečka bude postupovat striktně podle platného zákona.

 

Pan ministr Vás zdraví a já se k jeho pozdravu připojuji.

 

Mgr. Jan Čižinský - asistent

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Takže v tom slibu nebylo nic o tom, že bude pracovat tak, aby se občané ČR mohli najíst a napít . Je chránit nemusí? Když v krizi se církevní restituce stali krádeží majetku většiny občanů, není to střet  zákonů a zájmů ? Desítky miliard by mohly být použity na vytvoření statisíce pracovních  míst a postavena sídliště pro tisíce rodin s dětmi. Takže je jen na svědomí pana ministra, který zákon má pro něj větší cenu. Chránit zájmy 90% občanů ateistů nebo 10% hrabivých. Protože i mnozí věřící nesouhlasí s vracením majetku církvím. Jenže kdyby o tom přemýšlel, mohlo by se v něm hnout svědomí a takové červa z ministerského platu si přece živit nebude.

evangelická chudoba
free thinker a Assembly of God
Hus: psi o kost se perou
Radnice přispěla na katedrálu, ale biskupství jí pozemky nezlevní

 http://budejovice.idnes.cz/spor-radncie-a-biskupstvi-09i-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140210_090418_budejovice-zpravy_khr

obžerství a lakota

 Teorie pekla 


Toto je skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na Gymnáziu v 
Náchodě. Odpověď jednoho studenta byla tak skvěle zpracovaná, že se 
profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu.

Bonusová otázka: 
Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické(absorbuje teplo)?

Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova zákona (plyn se 
ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován) nebo nějakou 
variantu. Jeden student ale napsal toto:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět
poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj 
odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do 
pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší 
přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě.
Věšina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla.
Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více
než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla.
Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší
v pekle exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, 
protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí 
objem růst úměrně k počtu přijatých duší. To nám dává dvě možnosti:

1) Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí
duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.

2) Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota 
a tlak budou klesat, až peklo zmrzne. Která z možností je správná? 
 
Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili 
"Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se
se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy 
nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, 
nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží 
existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach můj 
Bože".

Tento student jako jediný obstál a dostal 100 bodů.
****

Jestli je to tak, je to děsné 

 

 

> Předmět: Realita katolické církve

Až tě zase někdo jakýmkoliv způsobem - jakýmkoliv !!! - požádá o příspěvek na charitu - a je jedno na jakou (děti, postižení, chudí, nemocní, bez domova), vzpomeň si na to, co ti říká níže uvedený příspěvek. A hlavně přispěj hodně, aby na ty chudáky ještě něco zbylo !!!


>

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika, a to na základě osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejména zákon č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Její hlavní činností je pomoc potřebným na území Česka, stále častěji se ale věnuje také zahraničním projektům.

Její krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Z hlediska zákona je Charita ČR církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb.  


From: Martin Grmolec 
Sent: Thursday, January 16, 2014 10:15 PM

 

Ahojte doma!

 

 

Dnes jsem vezl docela dost vín na jednu akci přes pana z Charity Praha. Fakt docela velká objednávka, desítky kartonů a osobně vybrány vína kolem 600,- Kč za láhev. Vezl jsem to do supr ***** hotelu na Kampě. Rezervováno kompletní patro, stoly se prohýbaly jídlem a pitím (ehm, chlastem, víno tam ještě nebylo), před hotelem stál nejhůř MB. Docela jsem čuměl v jakém stylu to bylo, Francie se může zahrabat. Půlka z vín šla do auta nějak;m papalášům z Charity, ale to jsem neřešil.

Pak mi byly předány peníze, vše keš a já jen tak mezi řečí se při nastupování do auta venku zeptal, co je to za akci. 

A hádej, hádej hadači, co tam bylo... 3., 2., 1. počítání výnosu Tříkrálové sbírky za celou Prahu.

Udělalo se mi dost šoufl a upřímně jsem měl slzy na krajíčku.

Jen ukázka, jak je mimo jiné nakládáno s vybranými penězi na rádoby bohulibé účely... to Česko je humus!!

 

Svině, svině a nic než svině.

 

Sorry, ale musel jsem se podělit, je to silné kafé. Říká se, že business je business a emoce tam nepatří, ale nejradši bych ty peníze před jejich očima spálil. Nebo je jel vrátit těm, kdo jim je, bohužel dobrovolně, dali.

 

 

Martin.

=

"....

perličkou, jsou církevní restituce. Občané sice vědí, že stát nakonec tento tunel století posvětil a schválil, vědí i to, že církev dostane mimo hmotného majetku 59 miliard jako finanční odškodnění, nevědí už ale, že církev nejenže díky inflaci dostane od státu mnohem, mnohem více, ale že se dokonce může stát, že budeme církvi platit navždy a dluh se přitom nikdy nesmaže a nezmenší...

K penězům, které se stát zavázal zaplatit církvi, se totiž přičítá inflace, spočítaná vždy za předešlý rok. Naši geniální pravicoví politici si naplánovali, že stát dá církvi roční splátku dvě miliardy korun, až do splacení celého dluhu. Jenže se musela k částce 59 miliard připočítat inflace za rok 2012, která činila 3,3 %. Tato částka činí 1,8 miliardy korun, tudíž stát sice zaplatil církvi na konci roku 2013 ony dvě miliardy, po odečtení inflace však celkový dluh státu církvi klesl o pouhých 200 milionů. Vzhledem k tomu, že v ČR byly roky, kdy inflace činila kolem 20 %, tak »dluh« může dokonce vyrůst do mnohonásobně vyšších rozměrů, přičemž církev bude stát jako pijavice vysávat stále dál a dál, dokud jí to budeme trpět a neřekneme dost...!

Lépe však nebude, dokud to rozhodné DOST neřekneme nejen církvi, ale i všem asociálním politikům, nekompetentním úředníkům, zlodějům a tunelářům, mafiánům a organizacím, kteří si z našich občanů a celé naší země udělali dojnou krávu.

****
Patrně nejdůležitější článek linkovaný v tomto blogu:
27.2-2014 Všichni přitom víme, že Evropský soud pro lidská práva opakovaně ve sporech s Českou republikou ve věci církevního majetku rozhodl, že na restituce církevního majetku není právní nárok. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/CSSD-se-chova-spis-jako-sluzka-cirkvi-Senator-Dryml-shrnul-vsechny-uskoky-kolem-restituci-312981
 
 
jIŘÍ vACEK: cÍRKEV NEMÁ NA RESTITUCE PRÁVNÍ ANI MORÁLNÍ NÁROK: http://www.jirivacek.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3744&Itemid=76 
Vojtěch Adam:"Je vydávání mjetku církvím nelegální?": http://www.blisty.cz/art/72822.html

 

Dušan Loutkař Ligas

Lidi podvedli Vás!!!!Církevní restituce ve Francii

Francouzská občanská (nikoliv tedy komunistická) revoluce a pak vyrovnání r. 1905
vzaly francouzské katolické církvi prakticky úplně vše,

a vráceny jí pak byly až na výjimky jen kostely a kláštery, a to nikoliv do majetku, ale jen do užívání.

Žádná pravicová vláda (ani de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy)

katolické církvi nevrátila ani jediný hektar polí či lesů, nedala jim ani frank na platy kněží.

Byli to snad nedemokraté, či dokonce komunisté?

A to jsou Francouzi mnohem katoličtější, než česká převážně ateistická společnost. 
modlitba nejen velikonoční

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cirkve-pry-mozna-budou-vsechny-vydane-majetky-vracet-zpatky-Protirestitucni-reziser-Dvorak-naznacil-jak-na-to-321544 

11.6.2014  jak top probííhalo v Polsku: O loupeživé katolické církvi Tomasz Oryński: http://www.blisty.cz/art/73556.html Ano, katoličtí pohlaváři kolaborovali s nacisty

Není to kritika věřících ani víry,
jen konstatování faktů a zhodnocení konání představitelů

Církev kolaborovala s nacisty, řekl poslanec ČSSD a Sněmovna začala bušit do lavic
Páteční diskuse o návrhu zákona prodlužující státu lhůtu k posuzování církevních restitucí se ve Sněmovně zvrhla v bušení do lavic a nesouhlasné pokřiky. Část poslanců rozhořčila slova Igora Jakubčíka (ČSSD), který prohlásil, že katolická církev kolaborovala za druhé světové války s nacisty a umožnila genocidu Židů.

Bushka Bryndova

Před volbami slibovali zrušení církevních restitucí a teď když se dostali do vlády, tak se socani s černoprdelníky šábnou? To je konec ČSSD, po této zradě už je snad nikdo nemůže volit, leda tak stejná špína jako oni! http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hejtmani-by-chteli-zalozit-spolecny-fond-s-cirkvemi-Hasek-miri-za-kardinalem-324934 

Vatikán nejenže spolupracoval s francouzskými ortodoxními katolíky, kteří měli silné zastoupení v tamní vládě, ale i s jejich rakouskými a polskými „kolegy“. V konečném důsledku i s Adolfem Hitlerem. Tito všichni usilovali o rozbití mladičkého Československa, které ekonomicky prosperovalo.

 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Katolicka-cirkev-kritizuje-navraceni-majetku-Je-moc-pomale-325655

"Malá obec Hradištko v rámci restitucí přišla o obecní úřad, poštu, hasičskou zbrojnici, zámeček, pozemky pod budovou mateřské školy, komunikace i veřejná prostranství, pod nimiž je uložena technická infrastruktura. Premonstrátům museli odevzdat i místní rybník... "http://praha.idnes.cz/obec-hradistko-prisla-o-velkou-cast-sveho-majetku-f78-/praha-zpravy.aspx?c=A140702_2078849_praha-zpravy_bur#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main 

http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/vatikan-se-zrejme-podilel-na-porobeni-ceskoslovenska.html  

 

Aktivismus soudů, premonstráti a Hradišťko

30. červen 2014 v 11:37

Vracím se touto úvahou k již známému a publikovanému případu obce Hradišťko, která na základě žaloby Královské kanonie premonstrátů na Strahově a na tuto žalobu navazující rozhodní soudů, včetně soudu Ústavního, je povinna vydat pozemkový majetek na kterém se nachází taková část obecní infrastruktury, že to ohrožuje samotnou existenci této obce. Dnes se totiž již Kanonie domáhá žalobou aby obec byla povinna tento majetek vyklidit…

Problém však nespočívá pouze v rozsahu nemovitého majetku, který má obec církevní organizaci vydat, ale především v tom, že majetek je vydáván na základě soudního rozhodnutí, která alespoň do jisté míry (!) předcházelo vydání zákona č. 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi. Pokud by totiž obec měla „vydávat“ podle tohoto zákona patrně by ničeho vydávat nemusela, neboť podle tohoto zákona nejsou obce povinnými osobami.

Obecné soudy nejprve nárok žalující strany neuznaly a žalobu zamítly. Šlo o rozsudky Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.4. 2006 a rozsudek Krajského sodu v Praze ze dne 1.9.2005. Tyto však zrušil Ústavní soud svým nálezem ze dne 24.6.2009 ve věci I.ÚS 663/06. Svůj nález opřel nikoliv překvapivě o svá předchozí rozhodnutí např. ve věci II.ÚS 528/02, Pl ÚS 20/05 a další, z jejichž odůvodnění zcela obecně vyplývá, že Ústavní soud je „odpovědný za dodržování ústavního pořádku v České republice“ a v případě „dlouholeté nečinnosti Parlamentu České republiky“ může „k plnění této povinnosti povolávat i obecné soudy “. Jinými slovy: soudy v takovém případě mohou soudy nahradit rozhodnutí zákonodárce a věc neupravenou zákonem sami rozhodnout jakoby zákonodárcem byly.

Jistě lze namítnout že nečinnost zákonodárce je stejným projevem jeho vůle jako činnost a nelze tedy pouhou nečinnost považovat za nějaká havarijní stav, který by musely soudy napravovat jakoby tomu oprávněně bylo v jiných případech např. tehdy, pokud by se zákonodárce dotkl základních náležitostí demokratického právního státu. Ale o to mi zde nejde.

Jde o to, zda tento soudcovský aktivismus může pokračovat i poté, co vytýkaná „dlouholetá nečinnost Parlamentu České republiky“ skončila a problematika řešená soudy namísto zákonodárce již zákonodárcem rozhodnuta a upravena byla, jako se to stalo v tomto konkrétním případě. Poté, co rozsudky obecných soudů byly shora uvedeným nálezem Ústavního soudu zrušeny, obecné soudy žalobě vyhověly a rozhodly o povinnosti obce vydat již zmínění pozemkový majetek. O ústavní stížnosti proti těmto rozsudkům znovu rozhodoval Ústavní soud a svým nálezem ze dne 7.1.2014 ve věci i.ÚS 263/12 stížnost zamítl.

A zde se dostáváme k meritu věci, k důvodům pochybnostem o tom, zda tímto rozhodnutím byl ústavní pořádek České republiky skutečně respektován. Ústavní soud totiž rozhodoval v době kdy již byl účinný zákon č. 428/2012 zákon o majetkovém vyrovnání a církvemi a zamítnutím stížnosti tak „potvrdil“ platnost soudních rozhodnutí, která by mohla být s již přijatým zákonem v rozporu. Zákon č. 428/2012 nabyl účinnosti již 1.1.2023 (!) a Ústavní soud dal zjevně přednost rozhodnutí soudů před zněním zákona. S tímto problém se Ústavní soud v odůvodnění tohoto nálezu vypořádal takto: „Skutečnost, že v mezidobí (po podání ústavní stížnosti) byl přijat zákon č. 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi (…) je nerozhodná, neboť v předložené věci logicky nemohly aplikovat úpravu, která byla v zákoně 428/2012 přijata až později. Na uvedené situaci nemění nic ani skutečnost, že není účinnou právní úpravu může stěžovatelka považovat za příznivější.“

Skutečně? Jestliže obecné soudy rozhodovaly o této věci proti svému původnímu právnímu názoru a až jen na základě názoru Ústavního soudu, podle kterého zde měla existovat nečinnost Parlamentu, pak otázka času ve kterém bylo rozhodováno resp. stav, kdy tu již žádná vytýkaná nečinnost není, je rozhodujícím faktem. Obecné soudy jistě nemohly rozhodovat podle neexistující právní úpravy, ale tím, domnívám se, nemůže být řečeno, že této povinnosti je zbaven v okamžiku svého rozhodování Ústavní soud. Zejména pokud v dalším odůvodněná svého nálezu dále poněkud překvapivě uvádí: „Soudy v době, kdy rozhodovaly v mezích ve kterých rozhodovaly, nemohly budoucí právní úpravu předjímat, neboť otázka, zda obce mají být či nemají být osobami povinnými podle (různých) restitučních zákonů, je obecně předmětem uvážení zákonodárce, nikoliv nalézáním práva.“ Otázka proč tedy nebyla dána přednost „uvážení zákonodárce“ tak zůstává nezodpovězena…

Zdaleka nejde, jak již to u takových nálezů bývá, jen o otázku právního názoru. Jde o mnohem širší problém stavu obecného právního vědomí občanů a jejich pocitu existence či neexistence spravedlivého rozhodování veřejné moci obecně a soudů zvlášť. A že k řešení vážného společenského problému, totiž, že těmito restitucemi je realizován zákon proti vůli velmi podstatné části občanů, ani shora uvedený nález Ústavního soud ani stanovisko Kanonie premonstrátů (která se již striktně ohradila proti mému již publikovanému požadavku na zohlednění postavení obce a jejich občanů) zdá se mi zcela zjevné…

Stanislav Křeček, zástupce ombudsmanky

psáno pro Českou justici 30. 6. 2014)

 

Církev získala Zelenou horu, do níž stát nedávno vrazil na reonstrukcích 90 milionů. 

 

 

****

 

Vatikán a fašismus: http://www.youtube.com/watch?v=coPJoG8KYB0

 

 

 

8.7.2014 Tomáš Groh: 

Prý jim nejde o majetek, ale o to, že budou mít na financování dobročinných věcí. To je věru zajímavé. Především, když dnes po návrhu ministra školství o snížení státních dotací pro církevní a soukromé školy oznámili, že nebudou mít chudáci na provoz. Zřejmě jsem jim věnovali málo miliard. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Dominik-Duka-Ne-bohatstvi-ale-zdroj-na-financovani-dobrych-veci-325896

  

 

 

http://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/3341-ted-by-mel-prijit-pan-jezis-a-nakopat-jim-prdel-restituce-nas-mohou-znicit-boji-se-katolicky-duchovni-co-vycita-dukovi.htm

 

 

Jeden portrét za všechny: 

 http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/4015-mene-znamy-tomas-halik.aspx 

 

10.7.2014 Události ČT24 - Katolická církev se rozhodla peníze z restitucí svěřit na hraní finančním spekulantům. :)))

  5.9.2014: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Kardinal-Duka-Rusko-ohrozuje-svetovy-mir-Ukazala-se-slabost-EU-i-Obamy-333007

 

https://www.youtube.com/watch?v=vmr2TBq0dlI

Neomylna katolicka cirkev
Ďalšie podobne videa najdete na: http://krestanske-filmy.webnode.sk/

A pozor podraz ze všech stran, na scéně pan Hrádela: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bojovnik-proti-cirkevnim-restitucim-kteremu-vykradli-auto-s-dokumenty-se-ozyva-Proc-tajite-co-delala-nase-delegace-ve-Vatikanu-338499 

  

 

http://www.novinky.cz/domaci/349969-cirkev-silha-i-po-majetku-kraju-za-ktery-uz-pobira-miliardy.html

 

  

 

 

 

 

*****

 

19,10,2014 Z příspěvku je patrné, jak naše média nás informují o dění kolem církevní zlodějny. S největší pravděpodobností se ani nedozvíme, jak dopadlo jednání ministra Zaorálka ve Vatikánu, kterého vyslala tento týden, již jako druhou delegaci, naše vláda na jednání s papežem ohledně připravované smlouvy o předání restituovaného majetku do rukou státu Vatikán. Tato připravovaná smlouva je nadnárodní, tudíž jí žádné naše zákony nemohou upravovat či zrušit a vydané majetky jim navždy zůstanou.

 

http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-61706160-co-je-ukradeno-ma-se-vratit-rekl-papez-dukovi-a-ceskym-biskupum-na-tema-restituci

 

 

 

 

 

 

*****

Neochota církví dokazovat své vlastnictví.
http://www.osacr.cz/2013/08/19/cirkevni-restituce-k-vydani-majetku-cirkvim-staci-jejich-cestne-prohlaseni/   

 

 

***** 

 

VLK v ROUCHU BERÁNČÍM mimo jiné zde píše, že CÍRKVE ODLOUČENÍ STÁTU VŮBEC NEPLÁNUJÍ !!! ... CITUJI: ,,Až se tyto vlny uklidní, bude jistě třeba vztah církve a státu v některých oblastech dotáhnout do konce: řešit formu spolupráce, ne odluky církví od státu, protože je tu více oblastí, ve kterých je nutné spolupracovat. Pak tu také vlastně nejsou žádná pravidla pro spolupráci s kraji... A hlavně – není dosud smluvně uspořádán vztah mezi Vatikánem a ČR"... Konec citace... ... Ty ,,bestie" se nám všem vysmívají !!! ...

 http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=791  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RF4fn0aNMec

Jakto bylo z cirkevními restitucemi v CZ a soudy.

Chcete pro své dítě v budoucnu dobrou, skvěle placenou práci? Dejte ho na katolického kněze!

Dne: 18.12.14 04:40

Předmět: pan ministr financí A.Babiš

 

 Dobrý den pane ministře, sleduji Vaše tažení na cestě pro co nejefektnější výběru daní a zatím dosaženým výsledkům tleskám. Ale chybí mě tam sledování nezákonných a nezdaněných příjmů církve. Když si jeden společensky unavený duchovní pustil hubu, jak se říká na špacír s tím, že on vydělává měsíčně něco kolem 120 tisíc, nevěřili jsme a došlo k dohadům, zda to může být pravda.

Sdělení faráře mě dost zarazilo tak následně den poté s čistými hlavam...i jsme se s přáteli dali do počítání a hle na co jsme přišli plat od státu má 17 000 kč poté vybírá za různé úkony křtění dítěte 800-1500 Kč, biřmování, svatby a podobné akce 1500-2500 Kč, sloužení mše za konkrétní osobu 1000-2000 Kč, svěcení hrobu 500 Kč, pohřeb 1500-2500 Kč, během nedělní mše se v průměru do kasičky vybere 4000,-Kč, něco zůstává ve velké kasičce zabudované v kostele v průměru 1500,-Kč a poté jsou zde různé dary starých věřícícha př& amp;iacute;spěvky z obecního rozpočtu.Jistě,že v malých obcích budou příjmy slabší nelze však opomenout, že zde zase mají faráři minimálně tři kostely, tedy příjmy se násobí. to jsou vše příjmy bez daní a FÚ o tom vědí ale nic neřeší.

Já se ptámproč? Nás nestydatě odírají na tkz. církevních restitucích a sami státu nic nedávají, dokonce i na povodně nic postiženým nedali. Běda, kdyby např. instalatér vzal 50 kč bez dokladu a FÚ na to přišel následky by byly obrovské a možná takový podnikatel by musel skončit. Proč není církev kontrolována? Pokud vím podnikají v různých činnostech mají pily, pivovary, restaurace, hotely odvádějí daně alespoň tam? Nyní jim vrac&iac ute; lesy zde bude únik ještě mohutnější současná legislativa neumožňuje kontrolu nahrává prodeji dřeva bez dokladů. Budou i řezat na svých pilách a řezivo budou prodávat drobným odběratelům opět bez faktury tedy kontrola zcela žádná. Tedy se ptám,proč jednotlivé farnosti nevedou úřednictví a neodevzdávají daňové přiznání jako my ostatní občané? Pane ministře, chystáte a uděláte patřičné kroky k výběru daní i u církve?   

Jan Bouček

 http://www.osud.cz/chcete-pro-sve-dite-v-budoucnu-dobrou-skvele-placenou-praci-dejte-ho-na-katolickeho-kneziho

 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/A-je-to-tu-Zavazne-otazky-kolem-provadeni-cirkevnich-restituci-353121= 

 

 

 

 

 

17.1.2015: http://www.novinky.cz/domaci/358163-stat-zamitl-cirkvim-ctyrikrat-vic-nez-vydal.html 

 

 

 

Ivan Neuhot: 

30.ledna 1933 se stal Hitler rísským kanclérem.Potom uzavrel jiz predem domluvené spolcení s Vatikánem.Religie dostala podíl na loupezivých válkách formou kostelní dane ve výsi 9% s danového základu.No a zacla spolupráce na likvidaci reformistú,podobne jako tomu bylo v minulosti.Proto jeste v témze roce postavili koncentráky k potlacení vúle lidu.,50 milionú obetí klerofasistického spolcení a zrejme jeste více protoze nejsou zapocítány obeti pred válkou.Napríklad ve Spanelsku,Itálii a Nemecku. 

 

   ttps://www.youtube.com/watch?v=hgRBC871-PU&feature=player_embedded  Církevní restituce song (The Tačud Band: Píseň spokojeného faráře)

Katolická církev a současná vláda můžou slavit! Společně si odsouhlasili krádež 1% pozemků a majetků ČR a přes 50 miliard korun (v době splacení to bude kole...
Církev bude restituovt nově zrekonstruovaný kroměřížský zámek, ale o nově zrekonstruzovanouz zahradu neprojevila zájem,protože s tím jsou spúojené náklady, tu nás nechá udržovat za naše.http://zlin.idnes.cz/stat-vrati-zamek-v-kromerizi-dio-/zlin-zpravy.aspx?c=A150130_212120_domaci_kha

 

 

Od kamaráda.JEN SI POČTĚTE....JAK TO TADY FUNGUJE......S POMOCÍ BLIŽNÍMU 

Emotikona frown Emotikona frown

Tohle mi dnes přišlo emailem: Ahojte doma! Dnes jsem vezl docela dost vín na jednu akci přes pana z Charity Praha. Fakt docela velká objednávka, desítky kartonů a osobně vybrány vína kolem 600,- Kč za láhev. Vezl jsem to do supr ***** hotelu na Kampě. Rezervováno kompletní patro, stoly se prohýbaly jídlem a pitím (ehm, chlastem, víno tam ještě nebylo), před hotelem stál nejhůř MB. Docela jsem čuměl v jakém stylu to bylo, Francie se může zahrabat. Půlka z vín šla do auta nějakým papalášům z Charity, ale to jsem neřešil. Pak mi byly předány peníze, vše keš a já jen tak mezi řečí se při nastupování do auta venku zeptal, co je to za akci. A hádej, hádej hadači, co tam bylo... 3., 2., 1. počítání výnosu Tříkrálové sbírky za celou Prahu. Udělalo se mi dost šoufl a upřímně jsem měl slzy na krajíčku. Jen ukázka, jak je mimo jiné nakládáno s vybranými penězi na rádoby bohulibé účely... to Česko je humus!! Svině, svině a nic než svině. Sorry, ale musel jsem se podělit, je to silné kafé. Říká se, že business je business a emoce tam nepatří, ale nejradši bych ty peníze před jejich očima spálil. Nebo je jel vrátit těm, kdo jim je, bohužel dobrovolně, dali. Martin ________________________________________ Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika, a to na základě osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejména zákon č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Její hlavní činností je pomoc potřebným na území Česka, stále častěji se ale věnuje také zahraničním projektům. Její krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Z hlediska zákona je Charita ČR církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb

 http://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/5636-kalousek-mel-na-uplatky-kolem-cirkevnich-restituci-pet-miliard-a-kvuli-tomu-vznikla-topka-aktivistka-lenka-prochazkova-recnila-v-plzni.htm

http://www.novinky.cz/domaci/360264-katolicka-cirkev-posilhava-i-po-brdskych-lesich.html 

 Blanka Jeřábková: Nikdy se netajili tím, že půjdou přes mrtvoly: http://www.novinky.cz/domaci/268715-duka-nebude-li-narovnani-s-cirkvi-podame-hromadne-zaloby.html 

 

24.4.2015 Karol Hrádela: Oj, radujme se přátelé.

Rebelům kritizujícím majetkové vyrovnání s církvemi může utnout tipec konkordát, tj. mezinárodní smlouva. Konkordáty v minulosti řešily i majetkové otázky církve římskokatolické. Ticho o parametrech nyní připravované dohody pak vyvolává snad zbytečné obavy veřejnosti ze snahy zablokovat případně odlišné řešení ekonomických otázek římskokatolické církve zákonem a jejího financování ze státních zdrojů na našem území a analogicky pak i ostatních církví. Konkordát jako mezinárodní smlouva bude mít přednost před českými zákony, takže stát proti ratifikovanému konkordátu nic nezmůže.

Konkordát je pro omezení možných legislativních změn směrem k církvím nutný a blíží se. Vždyť dle novin: „Zeman podle svých slov hovořil s papežem rovněž o církevních restitucích a o přípravě smlouvy mezi ČR a Vatikánem. Schůzka podle něj přinesla v této otázce podstatný pokrok.“ Konec konců, jeho přijetí musí být co nejrychlejší, dokud prosazovatelé církví mají takovou politickou pozici.

Konečně již možná skončí neoprávněné řeči, že církve ve spolupráci s úzkou skupinkou lidí získaly nemorálně majetky. Snad se zabrání volání, aby způsobem, který by nebyl v rozporu s mezinárodními závazky České republiky, se změnil zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi v duchu myšlenky presidenta Masaryka o odstranění historické křivdy na českém národě a s přihlédnutím k tomu, že mnozí naši předci chápali římskokatolickou církev jako kolaboranta s Habsburky.

Již se nebude muset nikdo bát, že by snad Parlament České republiky konečně využil své pravomoci, vyslyšel volání po změně financování církví a jejich daňové „zátěže“ a rozhodl zákonem tak, že napraví údajné nedostatky tohoto zákona a snad - dle některých - i tvrzenou diskriminaci většiny obyvatel proti menšině.

Již se snad ani nikdo nebude zajímat o tom, zda a jak byl ovlivněn legislativní proces při přijímání zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a, nedej Bůh, případným protiprávním jednáním. Církve se již nebudou muset o získané majetky obávat a to bez ohledu na to, jak je získaly, a další řadu let budou pobírat prostředky na platy svých duchovních atd. Veselme se.

Konečně se možná díky konkordátu podaří odstranit jakékoliv snahy o údajně spravedlivé vyrovnání i s ateisty atd. a naše církve budou moci klidně spát a to bez ohledu na to, že zejména díky vývoji v církvi římskokatolické po úmrtí kardinála Tomáška klesá celkově počet věřících (v roce 1991 jich bylo 4 519 415, o deset let později 3 100 558, a v roce 2011pouhých 1 297 239 při výdajích na církve v r. 1994 - 377 399 000,-- Kč vyrostlých do r. 2012 na 1 440 815 000,-- Kč, jak uvádí ministerstvo kultury na svém webu. O penězích po schválení církevního vyrovnání je zbytečné psát, když platí: Přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno. Již se těším, jak církve a podpoří náš lid. Zejména očekávám pomoc chudým od té nejbohatší v rámci jejího pokání za minulé hříchy. To snad oprávněně předpokládám v roce 600 výročí upálení Mistra Jana Husa, když se o svoji budoucnost se po štědrém vyrovnání se státem nijak nemusí bát. Jako advokát dobře vím, jak mají mnozí hluboko do kapsy, a uvítám, že se snad díky církvím a jejich jednání v duchu přikázání budou mít lépe.

Po konkordátu již třeba nikoho nebude ani zajímat, proč jsou vypisovány z veřejných zdrojů granty typu: "Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků“ a ani jeden na podporu ateismu, proč ve veřejných sdělovacích prostředích jsou nábožné redakce a ne i ateistické. Konec konců, víme, kde budou peníze a kdo bude zadávat inzerci a kdo působí v radách veřejných sdělovacích prostředků.

Po konkordátu možná odpadnou i pochybovači o některých sociálních aktivitách dotovaných i z veřejných zdrojů. Již se nebude nikdo ptát, proč dle některých církve méně podporují těžce nemocné děti a jejich rodiny, které jsou i přes tíživou situaci mnohých důchodů většinou chudší než důchodci. Někteří z důchodců umírají osamoceni se svými majetky, o něž se případně ke konci svého života dle dobré rady postarají, zatímco rodiny s postiženými dětmi v drtivém množství volné zdroje nemají. Třeba církve místo hospiců začnou podporovat ve větším rozsahu i tito rodiny a noviny pouze opomenuly zaznamenat, že byly požehnány nejvyšším představitelem církve římskokatolické kameny pro objekty, kde se bude poskytovat pomoc nejpotřebnějším. Konec konců, hospic může zřídit téměř kdokoliv, když mu provoz bude hradit stát tak, jako ho hradí jiným subjektům. Je lepší zřídit hospic a nechat provoz státem dotovat, než nevyužívat své nemovitosti a neusilovat o získání zdrojů na rekonstrukci nemovitostí atd.

 

 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Drsny-filozof-Kohout-Katolicka-cirkev-je-jako-cerv-parazitujici-na-vybajenem-Jezisi-Kristu-A-z-nazoru-Cechu-na-uprchliky-je-mi-na-bliti-376527 

 

 

http://www.osud.cz/chcete-pro-sve-dite-v-budoucnu-dobrouskvele-placenou-praci-dejte-ho-na-katolickeho-kneziho 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na často opakovanú tému na FB o odškodnení cirkvi, opätovne uverejňujem svoj pôvodný článok spred niekoľkých rokov:
Reštitúcie cirkevného majetku
Už niekoľko rokov v Čechách a na Slovensku v spoločnosti rezonuje otázka reštitúcie cirkevného majetku. Hlavne katolícka cirkev a pravicový politici „kŕmia“ občanov našich oboch štátov touto otázkou a snažia sa naše národy presvedčiť, že je nutne a zákonne aby majetok cirkvi, ktorý jej údajne komunisti po roku 1948 zhabali, vrátiť späť a naviac dokonca finančne odškodniť za obdobie počas ktorého cirkev nemohla využívať svoj majetok.
Tu nejde o to či v súčasnej finančnej situácii je to morálne, ale či je to právne a kedy kým bola cirkev zbavená akého majetku. Aby bolo možne túto otázku objektívne posúdiť musíme sa obrátiť do minulosti a zistiť ako to bolo v skutočnosti s jej majetkom.
Cisár Jozef II počas doby svojho vládnutia zaviedol viacero patentov medzi ktorými boli aj tolerančný patent a patent o zrušení nevoľníctva v roku 1781. Prvý sa týkal zrovnoprávnenia reformných náboženstiev ako bolo luteránske a kalvínske s katolíckym, čím faktický zrušil dovtedajšie monopolné postavenie katolíckej cirkvi. Tým si znepriatelil katolícku cirkev a druhým patentom aj šľachtu, ktorú podporovala táto cirkev. Vtedajší pápež Pius VI ostro kritizoval konanie panovníka Jozefa II a snažil sa cestou svojich cirkevných hodnostárov prostredníctvom bohoslužieb rozoštvať svoje „ovečky“ proti panovníkovi. Z tohto dôvodu panovník Jozef II zaviedol „placetum regium“ – nariadenie, ktoré zakazovalo čítať pápežské buly v kostoloch bez povolenia panovníka. Neskôr obmedzil aj hospodársku moc katolíckej cirkvi tým, že zrušil viacero cirkevných radov, ktoré sa nevenovali zdravotníckej službe a výchove mládeže. Taktiež v roku 1783 zrušil celkom 738 kláštorov a z predaja ich nehnuteľnosti dal zriadiť „náboženský fond“, ktorý slúžil na zaopatrenie kňazov a rôzne charitatívne účely. Ostatné kláštory, ktoré ponechal boli taktiež zbavené svojho nehnuteľného majetku a kláštory im boli ponechané iba v bezplatnom trvalom užívaní - ale neboli už v ich vlastníctve. Po skončení I. svetovej vojny a vzniku 1. ČSR sa cirkev pokúšala získať späť tento majetok, ale nepochodila u vtedajšieho prezidenta Masaryka a podobne sa stretla s neúspechom aj po skončení II. svetovej vojny u prezidenta Beneša. 
Iné to bolo s cirkevným majetkom obci. Po smrti bezdetných manželov ich nehnuteľný majetok ako „odúmrť“ s pravidla prešiel do užívania cirkevníkov tej ktorej obce, takže nikdy sa nestal majetkom cirkvi ako takej. Kostoly a cirkevné školy si z miestnych materiálov svojpomocne stavali a zriaďovali samotní členovia cirkvi – prípadne im finančne dopomohli iné silnejšie cirkevné obce, ale nikdy im finančne nepomohol tzv. štát Vatikán, pretože jednoducho v tom čase ešte vôbec neexistoval (ako je známo táto cirkevná inštitúcia bola konštituovaná na tzv. štát až za éry Mussoliniho). Kňazi a pred tým aj učitelia v cirkevných školách na obciach boli dosadzovaní vyššími cirkevnými inštitúciami, ale nikdy sa nestali a ani sa nemohli stať vlastníkmi nehnuteľného cirkevného majetku na obci. Tento zostal vo vlastníctve členov cirkvi tej ktorej obce. Z ich radov sa ustanovovala „cirkevná rada“, ktorá sa starala o celý cirkevný majetok obce a aj materiálne zabezpečenie ich „duchovného pastiera“ – prípadne pred tým aj učiteľa. Zároveň raz ročne rozhodovala, ktorú odúmrť ktorý jej člen cirkvi s rodinou obrobí a tým si ponechá úrodu z nej pre svoju rodinu. Samozrejme z tohto výnosu prispieval aj na chod cirkvi v obci a časť bola odvádzaná vyšším cirkevným inštitúciám a u katolíckej cirkvi až po Vatikán. Ten naopak na našom území nikdy finančne nesponzoroval cirkevné obce. Ako je známo z histórie z tohto dôvodu materiálne zabezpečenie kňazov bolo veľmi rozdielne v bohatších cirkevných obciach a mestách ako chudobných regiónoch. Z tohto prehľadu je jasne, že všetok hnuteľný a aj nehnuteľný majetok do roku 1948 bol vo výlučnom vlastníctve cirkevníkov tej ktorej obci a nie vo vlastníctve kňazov, cirkevných inštitúcií prípadne dokonca Vatikánu. Takže aký majetok cirkvi bol v roku 1948 cirkvi komunistami odcudzený??!
Po roku 1948 lesný fond prešiel do vlastníctva štátu a poľnohospodárska pôda bola združstevnená, lenže po právnej stránke zostala vo vlastníctve pôvodných vlastníkov. Teda neprivlastnili si ju komunisti, pretože na nej naďalej pracovali občania tej ktorej obce už ako členovia družstiev a taktiež úrodu z nej si neponechávali komunisti pre seba, ale z jej výnosu žili občania celého štátu. Takže o akú krádež komunistami sa tu jednalo.
Po roku 1948 materiálne zabezpečenie „cirkevných pastierov“ prešlo na bedrá štátu a taktiež aj starostlivosť o sakrálne stavby. Ako bolo postarané za socializmu o tieto stavby najmarkantnejšie dokazuje príklad kostola sv. Alžbety v Košiciach. Za doby socializmu sa začal tento kostol renovovať cestou poľských firiem. Časť kostola počas tejto doby bola veľmi dobre zrekonštruovaná a časť sa ešte rekonštruovala aj po prevrate, pokiaľ boli vyplatené náklady z doby ešte pred prevratom. Potom, keď už došli peniaze, kostol zrazu sa prestal ďalej rekonštruovať, aj keď ide o historickú pamiatku min. európskeho významu. Naopak, začali sa rozostavovať nové kostoly, akoby v republike neboli žiadne, len aby sa pred svetom vytvoril názor o ich naliehavej potrebe. Takže na nové stavby kostolov boli peniaze, ale na dokončenie rekonštrukcie takejto historickej pamiatky už nie. Dokonca po prerušení rekonštrukcie sa robili zbierky na jej pokračovanie, ale preslýcha sa, že peniaze z tejto zbierky boli použité na kúpu pancierovaného Mercedesu pri príležitosti prvej návštevy bývalého pápeža v Košiciach na ktorom doprevádzal pápeža mons. Tkáč (kto mu dal súhlas na takéto využitie finančných prostriedkov z tejto zbierky, ovečkám nie je známe a nejde náhodou v tomto prípade o zjavnú spreneveru týchto prostriedkov?). Teda o tento kostol sa komunisti viac starali ako v súčasnej dobe štát s celou katolíckou cirkvou. 
V rámci reštitúcii bol katolíckej cirkvi vydaný nehnuteľný majetok, ktorý jej nikdy právne nepatril a dokonca aj budovy a školy, ktoré jednoznačne boli postavené za socializmu a teda cirkvi patriť ani nemohli. Niektoré budovy, ktoré prešli do jej majetku cirkev prenajíma na podnikateľské účely pre rôzne právnické a fyzické osoby (teda vôbec ich nevyužíva na sakrálne účely), ale z odvodu dani zo zisku je oslobodená. Takže nechám na posúdenie čitateľa kto komu aký majetok odcudzil. 

 

 

14.7.2015: http://www.novinky.cz/domaci/374986-zeman-se-dohodl-s-dukou-cirkev-ziska-dva-domy-na-prazskem-hrade.html

 

 

 

16.12.2015: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/advokat-stat-by-se-mel-cirkvim-branit_365804.html

Zákon a k tomu uzavřená smlouva je právně obtížně napadnutelný institut, ledaže jedna ze stran smlouvu porušuje. V každé ze smluv o vypořádání je věta, že "... uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky církve za původní majetek... vypořádány, a to včetně nároků, které nejsou ke dni uzavření této smlouvy známy", a za to přece církve dostávají významnou paušální náhradu. Lidově řečeno, toto vypořádání znamená "co jsme si, to jsme si, tady je finanční náhrada a už žádné spory ani další požadavky".

Pokud církev po uzavření takové smlouvy podá nové žaloby a vymáhá další majetek zejména na krajích, obcích nebo soukromých osobách, přičemž souběžně dostává od státu splátky finanční kompenzace, mohlo by to být posouzeno jako porušení uzavřeného vyrovnání, a tedy i celé smlouvy. Současná vláda jako druhá smluvní strana by se měla touto skutečností zabývat.

 

 

9.3.2016 - za posldní dva roky vydal stát církvím 67 000 pozemků a 1000 budov, vož jsou 2/3 restitucí. 

 3.4.2016 - vytvářejí se nové křivdy: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zemedelec-odeesak-podporoval-cirkevni-restituce-Jenze-pak-prisla-vyzva-k-vydani-pozemku-i-jemu-429031 Dnes se arcibiskum Dominik Duka vyjádřil ke 350 sporům, které vedou o majetek, že jde o emocionální záležitosti, kdy doíšlo k nespravedlivému zabavení majetku nacisty, a protože se nic nestalo, tak v mezidobí do 
Benešových dekretů nikdo žádnou kauzu neotev íral, nyní se ale proti nespravedlnosti brání. KSČM navrhla zdanění majetkových náhrd a Dominik duka navrhl sejít se u ÚS. 

 

V březnu byly podpisem smluv v prezidentské kanceláři círřkvi postoupeny tyto tři budovy na Hradě - nové probošství, Jiřský kláíšter a kostel Všech svatých. 

 

 

11.1.2015: https://www.novinky.cz/domaci/358163-stat-zamitl-cirkvim-ctyrikrat-vic-nez-vydal.html - ne, že by toho vydal málo, jen církve byly ještě více nenažrané, než by kdokoliv čekal. 20.3.2017: https://www.novinky.cz/domaci/432063-nejvice-se-soudi-15-krizovniku-majetek-maji-uz-za-20-miliard.html?source=FBS

 

24.3.2017:Církve získaly v restituci přes 116 tisíc hektarů půdy: http://www.euro.cz/byznys/komu-patri-cesko-4-cirkve-ziskaly-v-ramci-restituci-pres-116-tisic-hektaru-1338095#utm_source=euro&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=eurorss

 

 

 

6.6.2017 a už došlo i na rybníky: https://www.novinky.cz/domaci/439925-rybarstvi-trebon-musi-vratit-statu-sest-rybniku-kvuli-cirkevnim-restitucim-potvrdil-soud.html

 

 

29.6.2017 Církevním restitucím se věnuje již jen KSČM: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2166658-kscm-chce-progresivni-zdaneni-i-konec-zkoumani-totalit-cilem-ma-byt-socialismus

 

 

 

20.7.2017: https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/5636-kalousek-mel-na-uplatky-kolem-cirkevnich-restituci-pet-miliard-a-kvuli-tomu-vznikla-topka-aktivistka-lenka-prochazkova-recnila-v-plzni.htm

 

 

 

Lenka Procházková považuje církevní restituce za velezradu a proto v roce 2012 podala na premiéra a celou vládu trestní oznámení: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2682463

 

 

Shrnutí  církevních retitucí od ČT dne 20.8.2017: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100820?x=36&y=15&index%5B%5D=563328&index%5B%5D=563329&index%5B%5D=563330

 

 

 

14.3.218: https://archiv.ihned.cz/c1-66078000-stat-kvuli-opravam-odkoupi-sazavsky-klaster-benediktini-kteri-polovinu-arealu-zrestituovali-se-o-nej-nezvladaji-starat Kateřina Konečná: "

Stát kvůli opravám odkoupí Sázavský klášter. Benediktini, kteří polovinu areálu zrestituovali před 2 roky, se o něj nezvládají starat. Stát tedy od benediktinů zpět odkoupí jejich část za 10 milionů Kč a k tomu bude muset zaplatit samozřejmě onu rekonstrukci. Pokud mám byt překvapená tak nejsem. Tento postup církví kopíruje podobné příběhy z jiných států, které nám byly při přijímání slavného zákona o majetkovém vyrovnán státu s církvemi známy. Jedná se o naprostý skandál a o další ukázku hamižností církví. Jestli něco prokazuje nutnost přijetí našeho návrhu na zdanění finanční náhrady, tak právě tento případ. Já se ptám, kam tedy mizí miliardy finančních náhrad a příspěvky na činnost, jež vyplácíme církvím z daní každý rok? Měla jsem za to, že církve slíbily, že je použijí na opravu památek. Zatím se však dozvídáme o jejich založených investičních fondech, nákupech restaurací a pivovarů..."
 
18.4.2018: Posledním legislativně správným dokumentem vycházejícím z tisícileté právní uzance vztahu mezi státem a církvemi byl Zákon č.50./1874 říšského zákoníku, který jasně stanovil, že katolická církev je pouze správcem, nikoliv vlastníkem, majetku, nacházejícího se na teritoriu Rakousko -Uherské monarchie a při této správě je zcela závislá na příslušných státních úřadech monarchie.

Tento zákon byl doplněn ustanovením, č.47/1885M ř.z. o dotaci katolického duchovenstva z náboženského fondu zavedením tzv. kongruy, tedy nejnižšího příjmu duchovního přiměřeného jeho stavu. Nařízení č.17/1886 ř.z. ustanovuje, žen řád maltézských rytířů potřebuje k majetkovým převodům státní souhlas. https://www.eportal.cz/Articles/9921-zasadni-vec-k-cirkevnim-restitucim-ktera-potesi-spd-komunisty-a-mozna-i-ateisty.aspx

26.12.2018 Pan Grebeníček s profesroem práva Václavem Pavlíček a ministrem kultur za ČSSD Staňkem křtili knihu o restitucích: https://zpravy.idnes.cz/grebenicek-kniha-ve-znameni-krize-antonin-stanek-cirkev-restituce-10g-/domaci.aspx?c=A181226_083113_domaci_kop&fbclid=IwAR3IohnKm3QDFNyCJcyIEnkndJdSAw7DzjaSGzYi7OSVbhH4bWB2EdxAegg

 31.1.2018 Pan Grospič, autor knihy, pak v rozhovoru o estitucích působil spíše neprůbojně: https://domaci.ihned.cz/c1-66457510-necekejte-od-komunisty-ze-rekne-ze-neco-bylo-ukradeno-rika-komunista-grospic ale upozornil na filištínmskou formulaci, že církvím "bylo odňato". 

 

POKUS jak napravit restituce, pokud b se ovšem někdo vzchopil a podal to k soudu, nebo poslanci reagovali na maily, což nereagují: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/zfalsovala-cirkev-kvuli-restitucim-listy-vlastnictvi

1.6.2019 Cérkev nebyla v soudních sporech tak úspěšná, jak si liboval, přesto restituovala půdy až hanba: https://www.novinky.cz/domaci/505309-stat-vyhrava-restitucni-soudy-s-cirkvemi.html

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.