Nová právní entita - seigniorage jako nedovolené a protiprávní zneužití dominantního postavení...

obrazek
3.11.2011 14:21
...a komparativní výhody subjektu ke konání a aktům, ke kterým protistrana v žádném případě nedala vědomý souhlas a které jsou v přímém rozporu s jejími zájmy (jimž kupříkladu dala průchod smluvním aktem nebo jsou jinak evidentní) . A nyní jeden příklad za všechny, proč toto potřebujeme uzákonit - věřím, že si ze své bohaté životní zkušenosti vybavíte další a dodáte je. (kupříkladu si myslím, že jste nikdy nedali souhlas k tomu, aby do vašeho účtu u mobilního operátora byly jako náklady započítávány hmotné i finanční bonusy a zvýhodnění pro jiné nebo PR akce v podobě nablblých dárečků a reklama na ně či rozesílání výzev k účasti v draze placené loterii vašim dětem ačkoliv zatahování dětí do hazardu je zakázáno, věřím, že jste nikdy nedali souhlas k nemravnému odměňování Martina Romana a dalším ne jen nezodpovědným, ale spíše nemravným a vám zaúčtovávaným alotriím ČĚZu. Váš obchodní partner má právo pouze na příměřený zisk a ten by po odečtení volovin či dokonce věcí vysloveně škodlivých vypadal diametrálně jinak a je jasné, že kupříkladu divokou expanzi nemůžete financovat vy jako náklad, ale že si ji podnik musí financovat až z příměřeného zisku přičemž zisk se přiměřuje poskytnutému a ne choutkám vám účtovaným jako "náklady"- a jistě jste si všimli, že od přiměřeného zisku vede cesta k přiměřeným nákladům - není přeci ve vašem zájmu platit náklady nepřiměřené). Ale přejděme k věci daleko důležitější:

Před nějakou dobou jsem nevěřícně hleděla na banner na obrazovce čt24 ohlašující, že penzijní fondy (za čtvrtletí) dosáhly takového a takového zisku.

Co je na tom, prosím pěkně divného: já jsem si uvědomila  - a ekonomové i právmíci se mnou budou souhlasit, že zisk se počítá až po vypořádání všech závazků, je to to, co zbyde poté, co jsou ostatní smluvní strany uspokojeny ve svých nárocích. A sorry, tento obchodní případ se uzavírá až vaším odchodem do  důchodu, takže z vašeho přínosu ani peněz vaším přínosem vytvořených nemohou být do té doby v žádném případě vypláceni akcionáři fondu. Částka označovaná za zisk byla tak neuvěřitelně vysoká (ač těžko od doby jejich založení mohlo dojít k masovému odchodu jejich klientů do důchodu a vypořádání), že velmi kontrastuje se skutečností, že penzijní připojištění a fondy i v době, kdy rozpočet a ekonomika rostly více připisovaly klientům jen 1-2%. i méně, že to u mně odůvodněně vybudilo podezření, jež vedlo k následující analýze.  Tedy rozeberme si, co se děje: Jestliže banka od vydělaných peněz kromě svých nákladů oddělní nejprve plánovaný zisk pro sebe třeba i za situace, kdy výsledky investování jsou záporné, neplní fond účel, ke kterému se klientovi zavázal - je jisté, že uplatněním takovéhoto pravidla skrze smlouvu a účetní metodiku mizí morální závazek, který vůči klientovi fond má a na nějž peníze od klienta dostal do opatrování - totiž že se o jeho peníze bude starat tak, aby je zhodnotil a klient bude odměněn podle celkových výsledků fondu. Přehozením pořadí vypořádání totiž logicky dochází k situacím, kdy fond byl sice ziskový, ale klient je prodělečný, protože - nároky zřizovatele. A tím bohužel zároveň mizí zájem provozovatele o co nejúspěšnější investování. Účetní metodiku lze nejrůznějšími způsoby šikanozně zdokonalovat kouzlením se započítávním investičních a účetních operací i tak, obrazně řečeno že fond nejpve sobě dá dvakrát a  pak klientovi započte ztrátu (nebo sobě každý rok zisk a vám ve finále ztrátu, jako se stalo Američanům v případě Bushem zřízeného opt-outu, kde za dva roky zbylo, teď nevím přesně, jen 40 nebo 60% vloženého) podle toho jak pracuje se skutečnými ději, časovými úseky a metodikou započítávání - jak vidíte, jsou důležité  principy, podlle kterých se tak děje.

Fondy či pojišťovny převzaly platby od klientů s tím, že se budou pokoušet o jejich zhodnocení do doby, než tito půjdou do důchodu a pak budou vyplaceny. Realizační doba tohoto typu obchodního případu , jež vyplývá ze smyslu, proč jste do obchodního vztahu vstoupili a sice zhodnotit své peníze resp. nechat své  peníze vydělat vám na důchod, je tedy doba "než se dostaneme do důchodu" - a po celou tu dobu fondům nenáleží zisk, ale ony musí nějak pracovat, proto si na své fungování musí nějaké částky přisvojit - řekli bychom plat. (A protože o nich práci chceme, měl by pokrýt jeich náklady v míře umožňující dovednostní rozvoj při investování, aby bylo bezpečné a ziskové. Tyto peníze poskytovanaé klienty jsou jakousi jejich reinvesticí, jež musí být učiněna a fond je povinen pro bono klienta nad smysluplností vynaloení tohoto platu odborně dohlížet (o křivce provozních nákladů pak platí, že můžeme s dostatečnou jistotou prohlásit, že ani zdaleka nekopíruje počet získaných klientů (jen jedna jejich položka přímo - jednorázové odměny agentům) ani vobjem investovaných peněz a ani úspěšnost investic) . Neznamená to, že není povinen být do značné míry v rámci možností natolik pružný, aby nepřizpůsoboval rozbujelost nebo naopak vychrtlost svého aparátu aktuální situaci Zisk mohou započítat až po vypořádání se s klientem.  Jestliže ztratí při své činnosti klientovy peníze, nesplnil svůj úkol a měli by sami v účetnictví své vlastní firny započítat ztrátu a žádný zisk si nenárokovat - takováto rizika podnikání nesou všichni podnikající občané. Resp. je moudré i v tomto případě trvat na etice platící ve všech ostatních oborech podnikání - pořadí započítáváíní ztrát přesně opačné, než jaké i osobují fondy dnes  - ztrátu započíst nejprve sobě (fondům), tak, aby jistina klientových peněz byla zachována. Jisté je, že etické a správné dodržení závazku vůči klientovi - totiž účelu pro nějž klient do fondu vstoupil, je peníze zhodnocovat, do doby důchodu pobírat plat, a teprve naknci zinkasovat zisk a to v míře odvozované ze zhodnocení, čím větší zhodnocení, tím větší zisk, přičemž platí, že by opět bylo vysloveně proti dobrým mravům, kdyby sobě fond nárokoval vyšší zisk, než přiznal klientovi.  Resp. správné by bylo, kdyby dokonce součet platu fondu a zisku byly nižší než částka, která bude klientovi přiznána.  Jakýkoliv jiný postup je v rozporu s duchem závazku, který fond vůči klientovi má a je zneužítím dominantního postavení a komparativní výhody PROTI klientovým zájm§m. Seigniorage od slova seignieur, signore - pán/ražebník  = panské. Obchodník s filozofií spekulativního navyování  ceny založeného na umělě vytvořené závislosti/nedostupnosti/kartelovém chování atd. si ze svého klienta udělal otroka jedině a jedině za účelem vlastního obohacování. Přiměřené znamená postupovat v souladu s etikouresp.dobrými mravy. . 

Naši klienti byli natolik hloupí, že nejenže si nepovšimli, že pojistné v pojišťovnách není pojištěné, ale ani to, že fond bude mít zisk i když oni budou mít ztrátu nebo zisk nulový, že tedy jsou barbarsky obráni o místo v pořadí při uspokojování nároků, které jim náleží.

(Abychom si to upřesnili - je skrývaným tajemstvím, že i rekapitalizace bank se nekoná pod taktovkou toho, že musí být zachráněny peníze na účtech klientů - což by byla částka výrazně nižší - přesně to nikdo neví, záležií na aktuální situace  - rakouské banky operujícdí u nás poskytřují úvěry do cca 1,5 (nově 1,1) výše vkladů, čímž je patrně míněn vážený průměr (http://ekonomika.idnes.cz/rakouske-banky-ztizi-uverovani-ve-statech-vychodni-evropy-p4f-/eko-zahranicni.aspx?c=A111122_193844_eko-zahranicni_abr).  (ale tato situace by se zlepšila, pokud by v případě potíží banky mohl nasmlouvané, ale dosud nečerpané úvěry byly buď vypovězeny nebo natolik natolik reálné a kvalitně připraveny, aby je mohl převzít jiný subjekt, který by náhradní čerpání zajistil. )  - nýbrž na "uspokojení a prodloužení ochoty banku dále provozovat" ze strany akcionářů banky a na uspokojení těch, kteří byli oficiálně připuštěni k tomu, aby z této samooobsluhy na emitování peněz mohli čerpat nové inflační peníze.! (dostudujte (seigniorage v původním pojetí, jak jste i všimli, já používám terminolgoíii širší a o samotné přijatelnosti bankovního /prapůvodního/ seigniorage musí být vedena ještě rozprava/: http://www.zvedavec.org/komentare/2009/02/3029-signoraggio-nebo-li-panske-a-frakcni-rezerva.htm je ovšem jasné, že primární funkcí banky je péče o vkladatele, od kterého své a jen své další ziskové podnikání odvozuje a které je jen a jen záležitostí akcionářů, nikoliv běžných občanů.a PODÍVEJTE, CO SE VYKLUBALO Z EUROVALU: http://www.topky.sk/cl/1000048/1290432/Europska-demokracia-v-ohrozeni--Z-eurovalu-sa-vyklula-imunna-akciovka a jak to vyřešili na -Islandu: http://blisty.cz/art/61061.html (o eurovalu mám n Vaševěc zvláštní doplňovaný  blog "Euroval -co je nového")

Tedy ty ohromné sumy peněz, které nesou jako břemeno v podobě dluhu občané  nebyly vyemitovány proto, aby byly zachráněny jejich vklady - jistě jste si také všimli, že vklady občanů nikdy nebyly oficiálně vyčísleny ani přibližně a že také nikdy nikdo nenavrhl,  a neapeloval, aby byly převzaty nasmlouvané nečerpané úvěry někým jiným - což by se dělo, kdyby šlo opravdu o to řešit zájmy vkladatelů! (a kdyby skutečně někdo řešil otázku, jak minimalizovat požadovky rekapitalizace! ) - za ty opět ručí stát a nikolív banky, ale proto, aby si akcionáři realizvaly zisky z virtuálních peněz, vytvořených emisí banky, jež ovšem neposlouchaly a ukázaly se nereálné. (Doufám, že alespoň někteří z vás si nejpozději v tomto okamžiku uvědomii důležitou roli morálky. Je jasné, že své právo vydělávat peníze odvozují banky od toho, že se starají o vaše vklady - ale dokázaly se zpronevěřit svému úkolu, i tu garanci za platy přehazují na stát a z vás dělají dlužníky ručící za to, že jejich druhotná role dobývat zisk, jež nejde na konto vaše ale jen a jen jejich, bude úspěšná. Toto lze rozhodně považovat za akt příčící se dobrým mravům. Ale připomňme si, že Pospíšilův občanský zákoník již pojem dobré mravy nezná a neuznává )

Myslím, že se shodnme všichni na tom, že seigniorage jede ve velkém a že netické prolomení pořadí uspkojování nároků a termnínu vypořádání došlo ke zneužití dominantního postavení k akcím, ke kterým protistrana nedala v žádném případě souhlas. Měli bychom se dát do práce, abychom provedli kodifikaci a zařazení termínu seigniorage do našeho práva. a sice prostudováním i dalších oblastí (kupříkladu exekucí či v politice-ačkoíliv jsem přesvědčena že trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele se na naše politiky vztahuje již dnes), v nichž záměrně dochází k zneužívání vyplývajícímu z odlišného postavení, z duality  pán a sluha - resp. dnes už jsou to poměry často tak vypjaté, že lze hovořit o vztahu pán - otrok. (Slyšeli jste u nás, že by se stalo to, co v zahraničí je běžné - že totiž nad konceptem smlouvy o hypotéce se zákazník s bankéřem pobaví, vypustí, co je nevhodné a smouvu upraví ke vzájemné spokojenosti? ! Naopak, u nás se všemi smlouvami o úvěru dáváte automatický souhlas se všemi změnami všech tarifů, aniž by vám je banka vůbec oznamovala natož aby vám je nějak zdůvodňovala a vedla veřejné vyjednávání!  ) Mimochodem, nerovné postavenmí pána - sluhy, pána- otroka,  kdy jedini ponižují, ničí a deptají druhé skrze pokleslou firemní kulturu a vytěsnění morálky ze svého fungování a ze vzájemného obchodního styku  za současné deviace práva, kdy akcentováno je ze všech práv jen právo vlastnické/majetkové a sice v podstatě jen v podobě týt, co to dá, a doknce i týt, co se nedá a nemůže být poskytnuto bez vážné i život ohrožující újmy, odporuje ustanovení Listiny o rovnosti všech lidských bytostí. Cítí-li se někdo postižen již nyní, může i tak zkusit velmi pracnou cestu žaloby pro účetní fikci a zpronevěřesní se slíbenému závazku a ustanovení o rovnosti, poukazem na to, že jste se ocitli v nerovném postavení, protože zájmy  smluvního partnera jsou uspokojovány přednostně před v ašimi - viz ti proplácení akcionáři, Myslím, že souhlas k tomu, aby se fondy tolik zcizily svému účelu a smyslu jste jistě nedali. A jestli dali, tak ne vědomý, protože s vlastní metodikou fondu a jejími detaily se vás nikdo seznámti ani nenamáhal.

O tom, jak vratké, jak moc virtuálita abstrahovala od skutečnosti a co to s sebou nese, je dnes investování a jak by měla vypadat reforma finančnictví bude jiný článek. A  také tento článek šotek piškuntál také ještě bude postupem času vylepšován. Prosím, zamyslete se nad tím, kdo ustanovoval naše účetní normy a zamyslete se nad vážnou amorální flexibilitou účetních metodik - on totiž shodou okolností jediný člověk v naší republice, který má v současné době patnáct dětí a všechny uživí, je jistý daňový poradce! Kéž je k němu nebe milosrdné. :)

Samozřejmě, že hlavními pachateli seigniorage jsou politici, kteří občany nutí vstoupit do obchodních aranžmá jsoucích proti jejich zájmům. Já vím, že vám logicky vychází, že to, aby fond skutečně a eticky fungoval a vynášel peníze, je do značné míry skutečně nesplnitelné, Ale právě proto, je nutné na etice trvat, protože důvěryhodný podnikateslký subjekt má povinnost vstupovat jen do takových závazků, které schopen splnit je, a jestliže je jasné, že není, jde o pouhou loupež a na žádnou odměnu nikdy právo neměl a správné by bylo vymáhat nazpátek i plat!  Proto také jsem vytvořila tento návod, jak postupovat a bránit se. Ve slušné společnosti NENÍ ABSOLUTNĚ PŘÍPUSTNÉ založit plnění ZÁVAZKŮ na hazardu, není-li hazard smyslem, založený navíc na omezení klientovy dobrovolnosti. Je to protiprávní a vymyká se to všem etickým normám i normám obchodního zákoníku. Existuje jedna výjimka u obchodování s cennými papíry, kdy makléř bere oprivzi i když klient prodělá, ale zde od samého počátku je závazek jiný - vy hazradujete se svými penězi  ze své marnivosti a se svými přebytky, které považujete za zbytné, zatímco do vztahu s penzijními fopndy jste byli vtaženi násilně a pod příslibem obstarání důchodového zajištění, jež potřebujete - zároveň tak bylo učiněno vlastně pod pohrůžkou, resp. vydíráním  -  to je vážná věc, kde zpronevěření se etickým zásadám ze strany zajišťovatele, je pro vás život ohrožující. Vybodyčkování veškeré morálky z pravidel obchodního styku, z podnikatelských realizačních závazků vůči vám je pro vás likvidační. A navíc, jestliže je vydáváno za důchodové fondy něco, co má o počátku - protože: uplatňovaná etika/neetika -  parametry hazardu a nikoliv skutečné realizace vašeho zajištění na stáří, byl obchodní svazek založen (vynucen) na oklamání.  

Občané ale budou mít ještě velmi mnoho příležitostí se se seigniorage střetnout na vlastní kůži vícekrát, uvidíme, jak to bude s dostavbou Temelína - mám za to, že ho nehodlají postavit ze zisků firmy ČEZ, ale z našich daní, aniž bychom ale my, plátci nabyli odpovídající podíl ve firmě, k jejíž expanzi jsme příspěli a jež na nás nehodlá brát ohledy, nýbrž nás dojit, nectít závazek k nám vyplývající z dlouhodobého vztahu plnění a vypínat nám elektřinu při sebekratšeji trvající finanční insolvenci z naší strany(Opakuji, že v civilizovaných zemích se nevypíná elektřina chudým lidem, nemocným lidem a penzistům. Například v Británii vypnou elektřinou pouze uživateli, který prokazatelně na platbu účtů má peníze, ale odmítá platit, poznamenává Jan Čulík.

v Británii platí zákon, že od dodávky elektřiny a plynu nesmí být odpojeni

 • důchodci
 • dlouhodobě nemocné osoby
 • invalidé
 • a osoby, které mají vážné finanční problémy.

 

Tolik britský kapitalismus ve srovnání s českým.

- See more at: http://www.blisty.cz/art/72034.html#sthash.pdRZthF2.dpuf), nechávat si od nás dotovat zisky, jichž se jim nepodařilo dosáhnout na Němcích, kde se na burze obchoduje za třetinové ceny,  již teď částkou asi 400 Kč měsíčně na každou domácnost - a bude to více po dostavbě dalších bloků -  a i jinak nestoudně se chovat (například ta záhada se zvýšením ceny kvůli fotovoltaice a větrníkům  - běžní provozovatelé vám totiž řeknou, že zelený tarif jim čez nabíédlo jen u smlouvy na rok, pokud chtěli smlouvu dlouhodobou, tak jedině bez zeleného tarifu za normální cenu - tdy komu čez vyplácí zvýšenou cenu - sobě a spřáteleným politikům a klanům? Jednoroční smlouvu totiž nikdo soudný s úvěrem nevezme. A jak čez vykazuje komu dotaci vyplácí, hm? - nebo další nešswtoudnosti: http://zpravy.ihned.cz/politika-konta-x/c1-46137280-dalsi-ambrozkuv-skraloup-cez-pomohl-prihrat-70-miliard-a-neohlasil-konflikt-zajmu či http://intriky.blog.tyden.cz/clanky/2578/cez-je-statem-ve-state-aneb-co-vsechno-si-nechaji-lide-libit.html ). Braňme se. Seigniorage do trestního řádu!

 A tím jsme také mimochodem vyřešili seigniorage, jež se marně snažíme potírat prokazování předávání obálek mezi korupčníky a už vůbec nejsme blízcí stavu, kdybychom domázali korupcí vydané peníze vrátit do rozpočtu. Prodals nám Pandury o 100 mio každý kousek dráž než Portugalcům? Tak pojď, kryso,  na našem území je seigniorage nepřípustné. Ty peníze vrátíš, slevu dostaneš, jestli sis nahrál, že ses musel dělit.  A máme čisto čisťouňko od nežádoucích a nepřiměřených, korupcí vzniklých nákladů, jež podle odhadů transparency International dělají cca 200 mld ročně -.více než náš rozpočtový schodek. Je známo, že i veřejných soutěží se účastní kliky provázané vzájemně konsorciální smlouvou - je jedno, kdo vyhraje,nakonec se o práci podělí, tak to je myslím i u fondu dopravní infrastruktury, který věčně vyhrávají 4 stále stejné firmy.  a který dělá ca 100 mld. Že svého dominantního postavení patrně zneužívají, je myslím nasnadě. Vy nejste sluhové a sluhy být nemusíte.

 

Při ochraně veřejných financní má smysl i vynález zavedený Abrahamem Lincolnem - whistlebloweři (ti, kteří pískají poplach na píšťalku), kteří dostávali 10-30% z ušetřených veřejných peněz u podvodů, které pomohli odhalit.

 ZDÁ SE? ŽE NOVÁ PRÁVNÍ ENTITA BY MOHLA bÝT ÚČINNÁ TAKÉ PROTI TOMUTO DRUHU PODVODU: http://www.stream.cz/adost/832144-a-dost-odporne-okradani-po-telefonu-2

Jak říkám, domnívám s, že seigniorage je žalovatelné už dnes - protože vy nejste sluha, v každém případě by se mělo začít, protože cesta od judikátu k judikátu a měně zaběhané praxe je úmorná. A  seigniorage zasahuje snad do všech sfér:

Tedy jestli bych chtěl někoho hromadně žalovat, pak by to byly banky a mobilní operátoři. Za jejich strašlivé manipulativní techniky při získávání zákazníků a za smlouvy plné raffinovaných technik okrádání: Zaháčkujou si Vás na dva roky. Nahrají si rozhovor a považují to za smlouvu a přitom Vám v tom rozhovoru tvrdí, že žádnou smlouvu nepotřebujete… Když nemáte na pojištění a před uplynutím dvou let je zrušíte přestanete platit, přijdete o _všechny_ peníze, které jste tam do té doby nalili! To je legalisovaný organisovaný zločin! A co s tím dělá vláda a poslanci? Nic! Takže žalovat!

o tom, jak je soukromé penzijní pojištění bezpečné také zde:  http://www.blisty.cz/art/63646.html

Markéta Šichtařová kdesi (dohldám) spočítala a dmonstrovala, že peníze kapitalizované (či správněji doufejme našetřené) ve fondech by při odchodu do důchodu vystačily -patrně díky napřimování dluhové a inflační křivky jen na 8 měsíců života. Vidím problém ještě jinak - nesolidárný důchodový systém může vyhovovat jedinému typu klientz a- sa sice tomu, který v době, kdy ostatní jsou již na pracovnímtrhu diskvalifikováni stářím či nemocemi či zaostáváním kvalifikace, kariéra vrcholí kupřéíkladu postemředitele  správní rady a okolo 70 let postem ředitele dozorčí rady za kontinuálního rozvíjení a bohatnutí jeho podniku.  Pro jiný typ klienta nový důchodový systém není střižen. A všichzni řediteli být nemohou, a všechny podniky stabilně  properovat také nemohou, což je doufám jasné. .

 

 Marketa Sichtarova

výŇatek z knihy Všechno je jinak:

Také u penzijního připojištění se můžeme zamyslet nad tím, jestli to, co ve fondu budeme mít v důchodu naspořeno, stojí za to, co jsme si utrhovali od pusy, když jsme spořili. Anebo jestli bychom místo škudlení na důchod neudělali líp, kdybychom si už teď vybrali peníze z fondů, koupil ochromovaný Harley Davidson, a trochu si zpříjemnili krizi středního věku. (Ovšem to nemyslím z legrace, i takového člověka znám – ve svých 45 letech najednou onen ctihodný otec rodiny ze dne na den došel k názoru, že už ho škudlit nebaví, když stejně „v těch fondech pořád nic nemá“, a do týdne měl Harleye. Reakce jeho ženy mi známa není.)
Tak tedy: Předpokládejme, že růst průměrných reálných příjmů je odvozen od produktivity v ekonomice, a ta se zase vyvíjí podobně jako reálný HDP. Reálný HDP za posledních 10 let v průměru rostl o 3,4 % a dejme tomu, že tak v průměru poroste dál. Vedle toho předpokládejme, že čistá mzda střadatele činí 20 000 Kč měsíčně, což znamená 240 000 ročně. Ročně uloží do fondu měsíční čistý plat 20 000 Kč. Ukládá tedy dvanáctinu svých ročních čistých příjmů. To znamená, že po 35 letech naspoří nominálně 1 271 173 Kč. Reálně – se započtením inflace - naspořil ale jen 483 555 Kč. Mezitím však jeho roční příjem po 35 letech už reálně činí 773 446 Kč.
Jinými slovy, střadatel si v prvních letech spoření utrhoval od úst jednu dvanáctinu příjmu, aby nakonec po 35 letech zjistil, že naspořil jen 63 % svého posledního ročního čistého příjmu. Člověk, který se celý život snažil spořit, si nakonec naspořil méně, než kolik vydělá za 8 měsíců. To se nám mi zdá naprosto, naprosto zoufalé.
A pozor – abych předešel jakýmkoliv pochybnostem – znovu zdůrazňuji, že tento triviální výpočet skutečně nemíchá hrušky s jablky, skutečně porovnává, kolik člověk reálně spoří a nakonec reálně získá. Nebo, chcete-li, skutečně srovnává, o kolik se člověku nejprve sníží jeho skutečná životní úroveň ve srovnání s tím, jakou životní úroveň si za své úspory dopřeje v důchodu.
Jistě, někdo by mohl říci, že náš model je nerealistický, protože vychází z toho, že člověk spoří stále stejnou částku svého platu. Pojďme ho tedy upravit na to, že střadatel neustále spoří jednu dvanáctinu svého ročního příjmu s tím, že je mzda pravidelně zvýšena od každého následného roku. Tím se samozřejmě i výše jeho ročních úspor zvyšuje. Celkově pak člověk nominálně naspoří 2 141 855 Kč, reálně je to 814 763 Kč. To znamená, že naspořená částka je při vstupu do důchodu o 5 % vyšší, než kolik si novopečený důchodce vydělal čistého za poslední rok před důchodem. Důchodce si tedy v tomto případě může svůj důchod jeden rok užívat, aniž by se mu změnila životní úroveň, na kterou byl zvyklý před odchodem do důchodu. Celý život šetřil, a našetřil si na jeden další rok. To tedy také není terno.
A pokud by se důchodce uskromnil a byl by ochoten snížit si životní úroveň na polovinu toho, na co byl zvyklý, tak tak překlepe dva roky.
Zdá se vám to málo? Máte dojem, že utrhovat si od pusy po 35 let dvanáctinu příjmu a pak si užívat rok v důchodu se nevyplatí? Pak vězte, že tento výpočet je ještě pro fondy milosrdný (pro důchodce nikoliv). V realitě je totiž situace střadatelů ještě horší kvůli různým poplatkům, které jsme pro jednoduchost úmyslně opomenuli.

"Ten, kdo věří, že v konečném světě by mohl exponenciální růst pokračovat do nekonečna, je buď blázen nebo ekonom. " Kenneth E. Boulding 1966

Z!ásadním článkemk problemtice je také tento,který ukazuýje, jak se seigniorage projevuýje v praxi: http://www.denikreferendum.cz/clanek/16272-moreni-rezimem-ctvercatych-penez 

 11.12.2012:"Spoření na penzi se opět znehodnotí - výnosy nepřekročí inllaci" -  http://www.novinky.cz/finance/287333-sporeni-na-penze-se-opet-znehodnoti-vynosy-fondu-neprekroci-inflaci.html

Seignioragem také je z mého pohledu i toto: http://www.novinky.cz/finance/293432-lidem-chodi-slozenky-na-vyssi-zalohy-i-kdyz-maji-preplatky.html

Seignioragem je samozřejmě i celý náš státní dluh: http://www.zvedavec.org/komentare/2009/03/3045-seignorage-signoraggio-ii-panske-a-sluzne.htm, Giacinto Auriti vedl se štrasburgem proces o tom, že legální jsou jen peníze ve vlstnictví občanů, výsldek není znám, Auriti 2006 zemřel.

____________________________

28.2.2013 "Lidem se do 2. důchodového pilíře nechce,postrčit je má nový výpočet důchodů" (že totiž nejmladší generace z prvního pilíře dostanou jen polovinu dnešního: http://ekonomika.idnes.cz/druhy-pilir-penzi-a-nova-kalkulacka-duchodu-feg-/ekonomika.aspx?c=A130228_1895034_ekonomika_spi

 

Novinka roku 2013 poslední model květu idiocie : "osvobození pojišťovnictví a finančních služeb od DPH odporuje principu daňové neutrality" - seznamte se - Yvona Legierska: http://www.centrum-cesta.cz/files/prectete-si/publikace/policy-briefs/2013/PB4-2013-Legierska.pdf

 A DALŠÍ DETAIL SEIGNIORAGE V PŘÍPADĚ DRUHÉÍHO D٧CHODOVÉHO PIOLÍŘE - NEMÁTE NÁROK ČERPAT, POKUD JSTE NESPLNILI PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ NORMÁLNÍHO STAROBNÍHO, TEDY ODP=RACOVANÁ LÉTA: http://www.vasevec.cz/vip-blogy/vlada-vzkazuje-nemas-narok-na-penzi-zemri-je-vyhodne 
____________________

a zde je přednáška,kdejemožné vidět zcela nepříčetnou Amiourovou:

 článek "Budou nám principy penzijní reformy vysvětlovat brigádníci?" http://www.blisty.cz/art/67947.html
9.7.2013  konečně vyšla najevbo celá podstat druhopilířového podvodu - stát vám nic  nepřidává, 2% navíc si odvedete sami a 3%ní body si převedete z 1. pilíře. Spoření , ovšem s nižší jistotou, než spoření klasické. http://www.zvedavec.org/prispevky/2013/07/5562-lziva-statni-reklama-na-2-pilir.htm
330 mld

 

důchod na ostrůvku

Druhý pilíř
důchodové reformy, rok 2060

Penzijní fond Jistota a spokojenost a.s.

Vážený kliente.

Dnešním dnem jste dovršil zákonem stanovenou věkovou hranici k
odchodu do důchodu a můžete si u našeho fondu zažádat o výplatu své
penze. Bohužel vám musíme sdělit nepříjemnou skutečnost.

Vzhledem k nešťastným investičním rozhodnutím manažerů, kteří již v
našem fondu nepracují!...je v současné době
na vašem důchodovém
účtu 0,00 Kč
(slovy nula nula nic).

Dále dlužíte našemu fondu poplatky za správu vašeho účtu ve výši
125 785 Kč.

Tuto dlužnou částku uhraďte do sedmi pracovních dnů
na náš účet,
v opačném případě
bude váš dluh odprodán exekutorské firmě.

Náš fond vám tímto děkuje za projevenou důvěru a za to, že jste si
naším prostřednictvím celý život spořili na svoje spokojené stáří.

S pozdravem

Jaryn Drabek ml. v.r. Miro Calusek ml. v.r.

Jednatelé Penzijního fondu Jistota a spokojenost a.s. (v likvidaci)

Seychely 25.8.2060

 

velmi zajímavá debata a v závěru i jistá "shoda" http://www.youtube.com/watch?v=EDltgO2HmB8

 

Z emailu

Úkol pro novou vládu
Pro nově vznikající vládu bych měl úkol. A to úkol přímo početní.
Má to být vláda odborníků, tak snad budou umět počítat.
Kalousek se neustále snažil přesvědčovat, že nejsou peníze na důchody. A proto se musí udělat důchodová reforma a „další pilíř“ a lidé si mají ukládat peníze do soukromých důchodových fondů, které mohou zbankrotovat, protože za ně stát nepřebírá žádné záruky.Použiji zde pouze hrubá čísla a jednoduchý výpočet:
Počet pracujících: cca 5 milionů
Průměrná mzda: cca 25 000 Kč
Odvod na důchodové pojištění: 28 % (6,5 zaměstnanec + 21,5 zaměstnavatel)
Jednoduchým výpočtem zjistíme, že měsíčně se vybere na důchodové pojištění přibližně 5 000 000 x 7 000 = 35 000 000 000 (třicetpět miliard Kč).
Počet důchodců: cca 2,5 milionu (starobní i invalidní)
Průměrný důchod: cca 10 000 Kč
Měsíčně se tedy vyplatí cca 25 000 000 000 (dvacetpět miliard Kč).
Kam se tedy ztrácí každý měsíc kolem deseti miliard korun?
To by se také někdo mohl domnívat, že chemik Kalousek používá nějakou chemickou reakci, při níž část peněz sublimuje.

Bylo by možná zajímavé zjistit kam… 

 • Libuše Vyhlasova no nejde v tom jen o důchody - jde e toho i nezaměstnaným podpora

 •  
  Ela Nakamura Problém je v tom, že zaměstnanců není 5 milionů, ale jen necelé 3,8 milionů. Z těchto zaměstnanců už ten, kdo bere 300 tisíc měsíčně (jako třeba vysocí státní úředníci a politici), neplatí důchodové pojištění celý rok, ale jenom půl roku, protože si udělali stropy. 
  Práceschopných je 5,5 milionů. A co dělají ti ostatní? Milion dalších je OSVČ. Ti ani náhodou neodevzdávají do důchodového odvod z průměru mezd, protože částečně je chrání vysoké nákladové paušály a částečně opravdu takové peníze nevydělají, i když je nám vnucováno, že ano. 
  Zbytek jsou nezaměstnaní a také ti, co vůbec nežijí z mezd. není jich tolik, tak se ve statistikách ztratí, ale zato mají nejvyšší příjmy ze všech. Tož tak. 
 •  

31.1.2014: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/marksova-tominova-utne-druhy-penzijni-pilir-skonci-v-roce-2016-1057245 komentář: Roland Deschain Jo, dělají si časový polštář. Nezruší nic. Klidně by mohli k 1.1.2015 

16-5-2014:Soukromé fondy nedokáží vydělat ani na inflaci  - ačkoliv jde tedy po pravdě o spoření, a nic jiného než vaše peníze se tam nevkládá, jde o spoření s rizikem nevýhodnější než jiné spořící produkty : http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/penzijni-fondy-nedokazou-vydelat-ani-na-inflaci-1085137#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news 

 

14.1.2015 - na Slovensku dokonáno jest: http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/342383-druhy-pilier-je-fiasko/ 

8.8.2015:   "V České republice se rapidně zvyšuje počet lidí, kteří odchází do předčasného důchodu. Důvod je jasný. Zaměstnavatelé raději přijímají mladé pracovníky. Ovšem už si neuvědomují, že lidé kolem padesátého roku patří k těm nejkvalifikovanějším a nejspolehlivějším.

Zatímco před deseti lety vyplácely správy sociálního zabezpečení jen devět procent předčasných důchodů z celkového počtu všech starobních penzí, letos už je to přes 20 procent. Může za to situace na trhu práce. Zaměstnavatelé radši sáhnou po mladém uchazeči, jehož lze "předělat", než by přijali staršího, který už má pracovní návyky a těžko je mění.
Do předčasného důchodu odcházejí především ti méně kvalifikovaní. "Existují i opačné případy – vzdělaní lidé, kteří nemohou najít práci. Je to ztráta pro celou společnost. Podle některých vědeckých studií je Česká republika v hodnocení starších lidí skoro nejhorší v Evropě. Právě v tuzemsku si nejvíce mladých myslí, že starší lidé jsou spíše na obtíž.
Předčasný důchod znamená menší penzi. Průměrně je částka o dva tisíce korun měsíčně nižší než u starobního důchodu. Loni byl průměrný starobní důchod u mužů zhruba 12 500 korun, muži v předčasném důchodu dostávali deset a půl tisíce. Stejně tak u žen – ty, jež odešly v řádném termínu, braly 10 500 korun, ty, co šly dříve, jen necelých devět tisíc korun.
Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného důchodu je získání potřebné doby pojištění. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013 a letos chce odejít do předčasného důchodu s dvouletým předstihem, musí být pojištěn alespoň 29 let. Kdo by chtěl jít letos do penze o tři roky dříve, musí mít pojištění již 30 let."http://duchody.asp2.cz/pocet-lidi-odchazejicich-do-predcasneho-duchodu-se-rapidne-zvysuje.html

pletouc oprátku

O důchodech a důchodové reformě s panem Potůčkem, Samkem a Rafajem na OVM dne 26.2.2017: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030510226-otazky-vaclava-moravce-2-cast/ velmi kvalitní, respect! 

29.3.2017: http://www.novarepublika.cz/2017/03/k-cemu-je-ekonomicka-demokracie.html

a o bojovníkovi  proti nekalým praktikám finančních poradců:http://denikreferendum.cz/clanek/24942-jak-aktiviste-prichazeji-o-iluze

14.4.2017 Ota Nik"A ještě ke spoření na penzi v soukromých fondech.

"Přesně tak, japonská centrální banka si podle všeho loni v létě uvědomila, že pokud budou dlouhodobé sazby – výnosy z dvacetiletých, třicetiletých dluhopisů – nulové, penzijní fond, ve kterém mají japonští důchodci své životní úspory, bude jen těžko vydělávat. Takový fond, aby lidé dostali za pět, deset, dvacet let důchody, potřebuje výnos, ale ten je nyní záporný. To si uvědomili v Japonsku a začali méně manipulovat s dlouhodobými dluhopisy. To, co jsme viděli na trhu v listopadu, tedy nebyl pouze důsledek zvolení Donalda Trumpa. Jde o normalizaci úrokových sazeb, návrat na normálnější, udržitelnější úrovně. Ten bude mít svá pozitiva, ale také hodně velká rizika."

A ještě před tím:

"Podle dluhopisového indexu agentury Bloomberg, který zohledňuje všechny hlavní dluhopisové trhy na světě, například v listopadu klesly dluhopisy v průměru o více než čtyři procenta, což je nejvíce v novodobé historii, respektive od roku 1990, kdy byl index sestaven. V praxi to znamená, že se investorům z účtů odpařilo 1,7 bilionu dolarů, za říjen a listopad to bylo něco kolem 2,5 bilionu dolarů.".

Kam se odpařilo těch 2,5 bilionu dolarů? Někde přece musí být. 

V každém případě se ale značná část z nich odpařila z úspor na něčí penzi."

 

20.7.2017: http://ekonomika.idnes.cz/analyza-studie-vlada-penze-duchody-system-fi8-/ekonomika.aspx?c=A170720_171746_ekonomika_hm1

2.3.2017 První důchodové fondy vUSA vyhlašují bankrot: https://www.hlavnespravy.sk/prve-dochodkove-fondy-v-usa-vyhlasuju-bankrot-dochodcovia-si-nemozu-dovolit-ani-lieky/915857

6.11.2018 Co bude v roce 2050? : https://youtu.be/uVMHQHAfh1I

25.11.2018BUBUBU: https://archiv.ihned.cz/c1-66353720-vladni-facka-husakovym-detem-a-vnukum?fbclid=IwAR21zfGjIODgfjsuw56mzVxt7THoH9OowoFWpV8hXvC9GmNIFkYtQ_cMCOk

4.1.2019 Ani naSlovensku 2. pilíř nevydělal https://www.ta3.com/clanok/1144631/2-pilier-nezazil-dobry-rok-ocitol-sa-v-cervenych-cislach.html?

Máte slovo s Jílkovou k důchodům 21.5.2019: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/219411030520007/

27.5.2019 Penzijní fondy ztrácejí, o kolik jste přišli? https://tn.nova.cz/clanek/takhle-se-jim-darilo.html?fbclid=IwAR3PUh1_TsG8_C7VcCCMg-YB-gQImEA5ckqykFz15yygyM3AnPm3vZmv_zM  Václav Kubánek ... poděkujte "tradičním demokratickým stranám" - poníženě poděkujte !! Jen připomenu - erár dává cca 7 miliard Kč Penzijním společnostem (zahraniční vlastníci), k tomu cca 2 miliardy jako příspěvky zaměstnavatelů, daňové úlevy,.. !!! Volte "tradiční demokratické strany" ty vás pomohou ožebračit, vč. rozebrání penízků eráru !! Pak kvičte !!! No jó, když mají takové partnery v CZ, to musí plakat smíchy ... !!! Nebo, že by \"pravda a láska" podepsal, že zahraničí odškodní za pomoc při III. odboji ????

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.