Papež František podepsal zákon nejvyšší právní formy na planetě...

obrazek
26.7.2015 16:07
11.7.2013 jako vůbec první dokument schválil a podepsal Papež František Motu Proprio ("Z vlastního impulsu"), zákon nejvyšší právní formy na planetě, schopný zničit každou korporaci na světě (korporací rozuměj libovolný právní subjekt). Z lidstva (v důvěře) vytvořil světový trust používaje rodné listy - k podchycení každé budoucí pozitivní energie každého člověka. Publikuji znění Motu Proprio ze stránek Vatikánu a komentář z nezávislého internetového serveru, dále pak odkazy na příslušné stránky Vatikánu s jeho legislativou. Poznámka pro nedůvěřivé - před několika lety jsem věděla o videu, kde známá americká osobnost vykládala jaký je systém - totiž že i ručení za Newyorskou burzu se provádí pomocí rodných listů Američanů, jež jsou za jistých okolností podle určitého kódu uvedeného na nich zobchodovatelné kdekoliv na světě. Pomůžete video znovu nalézt? Také se tam hovořilo o kontinuitě práva, kdy celé právo pochází z práva římského, kdy nástupcem jsou právě Vatikán a Říše římská a to, v co se vyvinula, a také je pro právo signifikantní, že ohledně systému bylo právo postaveno na základě potřeby obchodovat a tedy potřeby obchodního zákoníku, takže z toho je odvozeno i právo civilní a s novorozencem se zachází, jako s lodí, jež opustila mateřské vody moře a připlula do přístavu - tomu aktu se také říká narození, BIRTH - také dostane svůj první doklad, rodný list, k němuž se posléze přiřazují další a další obchodní záznamy o nákladu, který veze, vezla. A k tomu od dob Césara existuje Uniform Commercial Code. Jednotný obchodní kodex. A ten je dnes založen na Codice di Diritto Canonico - vatikánském kanonickém kodexu, jenž taé byl původně římský. Poznámky v hranatých závorkách pocházejí buď od komentátora anglofonního nebo od komentátora jemu předcházejícího, jenž patrně zná také italštinu, poznámky v kulatých a šikmých závorkách jsou mé. Porozumění je ztíženo tím, že našinec vůbec netuší, jak je konstruován světový systém práva a jako roli v něm má právo církevní (a nevěřím, že naši "plzenští" doktoři práva obojího vědí o mnoho více), druhým faktorem zhoršujícím kvalitu porozumění je, že jde nejméně o dvojitý překlad - z italštiny do angličtiny, pak do češtiny, a možná původně z latiny do italštiny. Každému, kdo má potíže s pochopením, doporučuji vyčkat až na závěr textu ke shrnutí anglofonního zdroje, i když jsem byla upozorněna, že "je to dokonce ještě větší masakr než výklad šaríji od fobů" :) Dost dobře se však necítím dost silná na to, pustit se do studia celého vatikánského právního systému, a jsem ráda, že jsem mohla převzít alespoň tu špetku poučení od zasvěcenějšího.

Zdroj: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html s komentářem zde: http://www.gold-shield-alliance.com/papal_decree 

Apoštolský list [Komentovaný]

VYDÁNO Motu Proprio [z vlastního popudu]

Papežem Františkem

 

O jurisdikci soudních orgánů státu Vatikán

V TRESTNÍCH VĚCECH

 

V naší době, he všeobecné blaho a dobro stále více ohrožováno nadnárodním organizovaným zločinem, nesprávným použitím trhů a ekonomiky, stejně jako terorismem.

 

Je proto nezbytné, aby mezinárodní společenství přijala odpovídající právní nástroje, aby zabránila a čelila trestné činnosti, podporujíce mezinárodní soudní spolupráci v trestních věcech.

 

Při ratifikaci četných mezinárodních úmluv v těchto oblastech, jednaje také jménem Vatikánského městského státu, Svatý stolec neustále tvrdil, že tyto dohody jsou účinným prostředkem, jak zabránit trestné činnosti, které ohrožují lidskou důstojnost, obecné blaho a mír.

 

Se snahou obnovit závazek apoštolského stolce je spolupracovat na těchto cílech, a to prostřednictvím tohoto apoštolského listu vydaného motu proprio, stanovuji následující:

 

1. Příslušné justiční orgány Vatikánského městského státu, musí vykonávat také trestní soudní pravomoci nad:

 

a) zločiny spáchanými proti bezpečnosti, fundamentálnním zájmům nebo dědictví Svatého stolce;

 

b) trestnými činy uvedenými v:

 

- Vatikánským městským státem vydaném Zákonu č VIII, ze dne 11. července 2013 obsahujícím Doplňkové Normy o trestních věcech (http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/Legge%20n.%20VIII%20-%20Norme%20complementari%20in%20materia%20penale.pdf);(pozn, překladatelky : důrazně upozorňuji horké a hysterické české hlavy, že článek první hlavy první tohoto zákona se týká rasové diskriminace, článek druhý téže hlavy se týká zneužití obtížné situace druhého ke špatnému jednání s ním. - ale uznávám, že pro mnohé jsou ještě zajímavější články zákona týkající se takových matérií. jako je zločinné spolčení a další - třeba zločiny proti lidskosti - reso. správněji by mělo být přeloženo proti lidskosti či lidstvu /v Hlavě III hned za zločiny proti dětem v Hlavě II/ . čímž se dostáváme mimochodem k zločinům válečným, proti míru, ale i ke zneužívání geofyzikálních  a také chemických či biologivkých - "činitelů/činidel".)

 

- Vatikánským městským státem vydaném Zákonu č IX, ze dne 11. července 2013 obsahujícím Změny Trestního zákoníku a Trestního řádu (http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/Legge%20n.%20IX%20-%20Norme%20recanti%20modifiche%20al%20codice%20penale%20e%20al%20codice%20di%20procedura%20penale.pdf)  ;

 

jsou-li takové trestné činy páchány osobami uvedenými v odstavci 3, při výkonu svých funkcí;

 

c) jakýkomkoliv jiným trestným činem, jehož trestní stíhání je vyžadováno na základě mezinárodní dohody, již ratifikoval Svatý stolec, pokud je pachatel fyzicky přítomen na území státu Vatikán a nebyl vydán.

 

2. Zločiny uvedené v odstavci 1 musí být posuzovány v souladu s trestním právem platným ve Vatikánském městském státu v době jejich spáchání, aniž jsou dotčeny obecné zásady právního systému na časové působnosti předpisů trestního práva.

 

3. Pro účely vatikánského trestního práva, tyto osoby jsou považovány za "státní úředníky": [komentář bývalí "soukromí" úředníci osvobození od zákona jsou nyní podrobeni právním příkazům a jsou odpovědní, jako "veřejní služebníci zaměstnanci"]

 

a) členové, úředníci a personál různých orgánů římské kurie a institucí spojených s ní. [korporace celosvětově resp. všichni jedinci v trustu jsou korporacemi podle svého rodného listu]

 

b) papežští legáti a diplomatický personál Svatého stolce. [Papež spravuje církev / lidé / trust, všichni lidé s rodným listem - jenž je přiřazuje k trustu - důvěře, skrze Římskou kurii, řídící orgán Vatikánu]

 

c) osoby, které slouží jako zástupci, manažeři nebo ředitelé, jakož i osoby, které ještě de facto řídí nebo vykonávají kontrolu nad subjekty [státních zaměstnanců] přímo závislými na Svatém stolci [příjemci], a jsou zalistováni v registru [skrze rodné listy] kanonických právnických osob [právní fikce - ve vašem rodném listě:  jméno uvedené celé majuskulemi] vedeném Guvernerátem Vatikánského městského státu;

 

d) jakákoli jiná osoba, která má správní nebo soudní mandát Svatého stolce, trvalý nebo přechodný, ​​placený nebo neplacený, a to bez ohledu na senioritu této osoby. [všichni státní zaměstnanci]

 

4. Pravomoci uvedené v odstavci 1 obsahují také administrativní odpovědnost právnických osob vyplývajících z trestné činnosti, jak je upraveno vatikánskými státními zákony. [Státní zaměstnanci jsou nyní odpovědni za zločiny proti lidskosti]

 

5. Pokud jsou ve stejných věcech stíháni v jiných státech, ustanovení platná ve Vatikánském městském státu by se měly použít i na konkurující právní příslušnost.

 

6. Obsah článku 23 zákona č CXIX ze dne 21. listopadu 1987, který schvaluje soudní řád Vatikánského městského státu zůstává v platnosti.

 

Tak jsem se rozhodl a stanovil, čemukoliv kontroverznímu navzdory.

 

Já stanovuji, že tento Apoštolský list vydaný motu proprio [z vlastního popudu], bude vyhlášen vyhlášení v L'Osservatore Romano a vstoupí v platnost dne 1. září 2013.

 

Dáno v Římě, v papežském paláci, dne 11. července 2013 jako první mého pontifikátu.

 Franciscus

 

[Synopse: Církev = Lidé = Důvěra/Trust

 

Vatikán vytvořil světový trust zachycující hodnoty budoucí produktivní energie každého jednotlivce pomocí rodného listu. Každý stát, provincie a země na měnovém systému fiat, přispívá hodnotouu svých lidí na tomto světě k trustu identifikačními čísly SS, SIN nebo EIN (například) vedenými v registru Vatikánu. Korporace po celém světě (jednotlivci se stali korporativní fikcí skrze svůj rodný list,.... čehož jediným viditelným příznakem je - shodně se záznamy názvů v obchodním rejstříku - jméno ns ID dokumentu vyvedemé celé v majuskulích ) jsou připojeny k Vatikánu prostřednictvím zákona (Vatikán ke koruně k BAR /nerozumím oč jde/ k zákonu k soudu k lidem) a prostřednictvím peněz (Vatikánská hodnota účtů rodných listů k MMF,  k ministerstvům financí (Federal Reserve) bankám a lidem (úvěrům), soudcům (správě) a šerifům (ke konfiskaci).

 

Soudci spravují účet přiřazený rodnému listu v trustu favorizujíce v soudních záležitostech soud a banky, jako domnělé "příjemce", dokud není správně přiřazen "skutečnému příjemci" - členovi trustu Soudci, právníci, bankéři, zákonodárci, vymáhači práva a všichni veřejní činitelé (úředníci) nyní nésou osobní odpovědnost za své zkonfiskování domovů, aut, peníze a majetku skutečných příjemců; falešné odnímání svobody, podvody, obtěžování, a konverze svěřeneckých fondů Pravých příjemců.]

***** 

 Význam Motu proprio

 Význam Motu propria papeže Františka

 

Podle Nové adventní katolická encyklopedie, Motu Propria v latině znamená "sám od sebe", a je jménem úřední vyhlášky vydané papežem osobně v jeho funkci a kanceláři nejvyššího suverénního papeže, a nikoli v jeho funkci apoštolského vůdce a učitele univerzální církve. Řečeno bez obalu, Motu Proprio je nejvyšší forma právního nástroje na planetě v souladu s jeho původem, vlivem a konstrukcí v západo-římském světě, předstihujíc všechno, co by mohlo být vydané Organizací spojených národů, Vnitřní a Ústřední správou církve /Inner and Midlle Temple - nerozumím, oč jde/, korunou Velké Británie nebo jakoukoliv jinou monarchií a monarchou a opravdu jakoukoliv hlavou státu nebo váženého orgánu. Pokud jste členem Organizace spojených národů, nebo jste uznán Spojenými státy nebo Spojeným královstvím, nebo máte bankovní účet kdekoli na planetě, pak Motu Propria je nejvyšší právní nástroj, o tom není pochyb.

V případě Motu propria vydané Františkem dne 11. července 2013 jde o nástroj několika funkcí a vrstev.

 

V první řadě, může být legálně vykládáno tak, že se vztahuje na místní záležitosti správy Svatým stolcem.

 

Ve druhém případě se dokument týká skutečnosti, že Svatý stolec je oporou pro celý globální systém práva, tedy někdo, kdo sedí v kanceláři kdekoliv na světě, je rovněž předmětem těchto limitů a toho, že imunita již neplatí.

 

Za třetí vidíme, že Svatý stolec a univerzální církev se jasně oddělují  od nihilistického světa profesionální elity, jež i nadále, jak čas znovu a znovu dokazuje, je souborem duševně chorých zločinců, divoce nepříčetných  a bez touha udělat cokoliv čestného,  dokud nebudou odstaveni od moci kýmkoliv, jakýmkoliv subjektem, který se stará o zákonnost a právo.

 

Věk římského kultu, jak se nejprve tvořil v 11. století a který překonal katolickou církev, kterou jako první uznali Karlovci v 8. století, pak Svatá křesťanská říše a Byzantská církev z 13. století, a celý svět  jak se ustavil v 16. století zanikl onoho 14.března 2013 při zvolení Františka.

 

Tento dokument vydaný Františkem je historický na více úrovních, ale nejvýznamnější a překonávající všechny ostatní je v tom, že rozpoznává nadvládu zlatého pravidla, stejná učení je připisováno Ježíši Kristu a nejintimnějšímu poslání práva - že totiž všichni jsou předmětem práva a nikdo nestojí nad zákonem. (pozn. rozuměj tomu tak, "i přestože všemu vládnou peníze, navzdory.")

 *****

Pro porozumění komentářům se doporučuje navštívit stránky Městského státu Vatikánu - a konkrétně tyto: http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/stato-e-governo/legislazione-e-normativa/leggi-e-decreti.html

Poděkování za zdroje: http://worldtruth.tv/pope-francis-makes-a-law-destroys-every-corporation-in-the-world/ a také seekrovi: https://seeker401.wordpress.com/2015/02/01/pope-francis-makes-a-law-destroys-every-corporation-in-the-world/

 

Kdo je původní zdroj - Gold Shield Alliance:

Gold Shield Alliance LLC (GSA) objevila rychlou metodu, která může okamžitě zastavit finanční opatření proti Vám; průvodce  znovunalezení vnější rovnováhy, aniž by došlo k poškození věřitele; umí zastavit dluhovou spirálu proti Vám; odstranit zástavní práva, penále, soudy, příslušenství a zlepšit Vaše kreditní skóre. Doporučuje se pro účty již v prodlení. Výsledky se budou lišit. Všechny procesy jsou prováděny na bázi "nejlepšího úsilí".

GSA je administrativní organizace služeb. Nejsme ani agentura pro vymáhání dluhů ani advokátní kancelář, a neposkytujsms právní, daňové, účetní ani investiční poradenství.

pozn.: zájemcům o poodhalení tajemství služeb této společnosti doporučuji přečíst si FAQ - nebo-li Frequently asked questions = Často pokládané dotazy - na které zde jsou uvedeny odpovědi.

*****

Ještě dodávám, že je significantní a povzbudivé, že tento nový systém papež ani náhodu nezakádá na víře, byt s ní jistě počítá, nýbrž , že se v celém dokumentu hovoří jen a jen o důvěře. 

Pro porovnání verzí uvádím Apoštolský dopis Motu Proprio též v italštině - kde je vyjádření přesnější: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html 

A důrazně upozrňuji na rozšíření, jichž se apoštolskému listu Motu Proprio i apoštolskýmlistům předchozích papežů mezitím dostalo - například:

- ze dne 15.11.2013 Aprobace nového statutu Autority finančních informací: (it: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20131115_statuto-aif.html) (ang.: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20131115_statuto-aif.html )

 *****

A zde je konečně ono video zmiňované výše - v perexu: https://www.youtube.com/watch?v=6qHpGNR91mM

J. Maxwell: Patříš bankám - video anglicky, titulky italské:

Fonte video: utente YouTube "monkysbite"

A mimochodem, pro ty, kdo shodně s Janovým zjevením hledí na církev jako na apokalyptickou šelmu - pontifikát je odvozeno od Pontifex Maximus, kteréhožto titulu se zmocnil římský biskup po římském císaři, když se rozpadla Říše římská a trůn zůstal uprázdněn, a římský císař tento titul "zdědil" od médoperkého krále Pontifexe Maxima spolu s rouchy a všemi liturgickými předměty, neb tento hrál v Pergamonu roli jak kněze tak krále, tak boha, poté, co médo-perská kultura kněží utekla z Babylonu do Pergamonu, kde pobývala až do dobytí Římany, a z Babylonu také titul pochází, ...no, celé to vede až k nejtužšímu pohanství, egyptským Isis a Osiris a egyptské knize mrtvých a uctívání slunce. Pontifex Maximus znamená Stavitel mostů - rozuměj mezi nebem a zemí - není to tedy Kristus, papežství nepočítá s Kristem, nýbrž s božským kultem mocenské struktury. Blíže viz video na youtube "Víno Babylonu".

29.7.2015: Papež Franišek: "Bůh mne unstruoval, abych revidoval Deset přikázání. " : http://worldtruth.tv/pope-francis-god-has-instructed-me-to-revise-the-ten-commandments/ - jak tuto iniciativu pochopili v Americe: http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/2707-usa-zridily-postaveni-homosexialniho-ombudsmana-celeho-lidstva - rozumějte, dát najíst bezdomovcům je zakázáno, za prezidentskou kampaň se již utrtily čtiři miliardy a to ještě ani pořádně nezačala - a hlavní kandidáti se netají s tím, že hodlají vést další válku/y. 

http://nazory.aktualne.cz/komentare/papez-vyhlasil-desatero-antikonzumni-revoluce-provokuje/r~2b85ad301d5511e4807c002590604f2e/

9.8.2015:Papež vyval lidstvo, aby se vzdalo všech zbraní hromadného ničení.http://cz.sputniknews.com/svet/20150809/883289.html#ixzz3iKSITkwa

Jak tomu všemu rozumět? Vladimír Volma: Milá Káťo! Z hlediska mezinárodního práva tomu moc nerozumím. Nicméně vnímám, že současný papež je pro mnohé tvůrce nového světového řádu břevnem v oku. Něco se děje i v katolickém mocenském aparátu. Pro mě se František stal velkým člověkem až nedávno, když udělil Vladimíru Putinovi zlatou medaili anděla mírotvorce.

Doporučený článek: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/cemu-se-rika-bankrot-po-benatsku

  také k prostudování česky "The One People Public Trust a přirozené právo"http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/oppt/ 

21.2.2016 Papež František vyzval k celosvětovémuz zákazu trestu smrti. Nezabiješ platí pro vin  i nevinné. Vyzvalpolitiky, aby učinili potřebné během tzv. roku milosrdenství, jenž končí vlistopadu.

21.5.2017 Papež František: Kaptalismus je terorismus proti celému lidstvu: http://www.collective-evolution.com/2016/12/23/pope-francis-capitalism-is-terrorism-against-all-of-humanity/

30.9.2017 Řada katolíků vystupuje proti tomuto neortodoxnímu papeži: http://a2larm.cz/2017/09/kacir-papez/

28.1.2018 Podle papeže Františka byly první fake news už v Bibli: http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11980

15.4.2018 Předchozí papež, Benedict, konzervativec, byl přinucen k rezignaci Deep Statem, tj. neoficiálním strukturami v pozadí státu USA: http://yournewswire.com/wikileaks-pope-benedict-deep-state/

9.11.2018 Papežovo antikonzumní desatero: https://nazory.aktualne.cz/komentare/papez-vyhlasil-desatero-antikonzumni-revoluce-provokuje/r~2b85ad301d5511e4807c002590604f2e/?fbclid=IwAR0T1rhjQA-ftu20G8y8FZtDNz5uD2T8-kqNF0760lW5jiSnIKpzBC4KxdQ

2019 Papež František pravil, že proti klimatické změně jedině svtovou vládu (převzato z Guardianu)_ https://newspunch.com/pope-francis-one-world-government/

 

17.11.2019 Papež Františel na kongresu pro trestní právo obvinil finanční kapitál ze zločinů proti lidskosti, včetně ničenéí amazonského ekosystému: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-11/papez-obvinil-globalni-financni-kapital-ze-zlocinu-proti-lidskos.html?fbclid=IwAR23o0Lbg3ZhNTawB9gORjzvsalgjZx4A-EDf6Hs2s6sUpIk2n4LeRszciQ

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.