Petra Kolínská k návrhu nového stavebního zákona

obrazek
25.11.2019 17:16
Dnes byl zveřejněn návrh nového stavebního zákona. I hlasy odjinud již komentovaly, že paní ministryně svěřila vytvoření zákona lobistům developerů. Kromě toho paní ministryně plánuje, že nechá zbourat všechny stavby vzniklé bez povolení, jichž je u nás vysoké procento! Milí postižení, kolaudace je na požádání, požádejte o kolaudaci a zkolaudujte své černé stavby co nejdříve! Případně podejte určovací žalobu u správního soudu! Na obrázku mrakodrapy v Praze v okolí Pankráce.

Petra Kolínská: Návrh totální revoluce ve stavebním právu byl dnes zveřejněn a do 23.12. je možné jej připomínkovat.

Ze asociaci envirospolků Zelený kruh budeme navrhovat, aby se celý pokus o rekodifikaci vrátil na začátek. Současný návrh má tolik zásadních nedostatků, že jej nelze léčit pozměňovacími návrhy.
Jako bumerang se nam vrací, že nejsou k dispozici solidní analýzy toho, co dnes nefunguje. Jako bumerang se nám vrací, že MMR nehledala elementární shodu na základech rekodifikace.
Jako bumerang se nám vrací, že zákon nepíší legislativci na objednávku a za peníze veřejné správy, nýbrž, že celý proces řídí a financuje (!) Hospodářská komora, jejíž členové jsou předmětem regulace v zákoně.

Hlavní problém dnes zveřejněného návrhu je, že dramaticky osekává pravomoce samospráv (ačkoli právě na občany měst a obcí dopadají dobré i špatné důsledky rozhodnutí podle stavebního zákona nejsilněji) a dramaticky roste moc centrálního úřadu podřízeného vládě, resp. MMR.

Návrh oproti příslibům na začátku neposkytuje žádné nástroje na řešení střetů mezi veřejnými zájmy navzájem a střety se zájmy soukromými. Naopak prostor pro dohodu osekává časově i procesně na minimum s tím, že spor se má řešit soudně. V době rostoucích hrozeb v oblasti životního prostředí likviduje odborné zázemí veřejné správy v oblasti životního prostředí a pod heslem „jedno řízení, jedno rozhodnutí“ ruší samostatné orgány ochrany přírody a krajiny (mimo jiné).

Dopady na jednotlivé aktéry v územním plánování a umisťování staveb si ukažme na pár příkladech:

Památkáři a experti na životní prostředí: Nyní kontrolují soulad projektu se zákony v oblasti památkové péče a životního prostředí. Bez jejich souhlasu nelze stavět. Projekt mohou buď úplně zamítnout nebo prosadit jeho úpravu. Podle nového zákona: projekt se bude posuzovat pouze na nově vytvořeném stavebním úřadu. Odborná stanoviska mají být pouze nezávazná, a i v případě komplikovaných záležitostí bude mít úřad jen omezenou krátkou lhůtu na vyřízení. Ministerstvo životního prostředí ani Ministerstvo kultury nebude moci rozhodovací praxi sjednocovat a kultivovat metodickými pokyny. Pracovník stavebního úřadu bude muset zastat práci zrušených odborných pracovišť.

Samosprávy: nyní nelze stavět v obci či v městě nic, co je v rozporu se schváleným územním plánem. Územní plán schvaluje zastupitelstvo. Podle nového zákona budou muset obce, města i kraje strpět výstavbu, kterou nemají ve svém územním plánu, pokud o takové stavbě rozhodne vláda.

Majitelé pozemků: nyní má majitel pozemku dotčeného přípravou územního plánu nebo jeho změnou právo podávat námitky. Jejich odmítnutí musí být odůvodněno a je předmětem hlasování na zastupitelstvu. Podle nového zákona povinnost zabývat se věcně nesouhlasem majitelů pozemků k návrhu územního plánu mizí. V případě soudního sporu se důkazní břemeno přesune z obce, která územní plán schválila, na majitele pozemku, který se změnou nesouhlasí.

Občané: pokud má nyní dvě stě občanů věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu, musí být její zamítnutí odůvodněno a je předmětem hlasování na obecním zastupitelstvu. Z návrhu zákona povinnost zabývat se takovými připomínkami k návrhu územního plánu mizí. V případě soudního sporu se důkazní břemeno přesune z obce, která územní plán schválila, na občany, kteří se změnou nesouhlasí.

Stavební zákon: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ6D3AWM
Zákony bezprostředně související s novým stavebním zákonem, které se mají změnit : https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ6DGTUJ

 

 

*****

 

zde se lze dočíst něco o postojích ministryně Dostálové k zatímním námitkám: https://www.respekt.cz/politika/nemame-to-pod-kontrolou-ministryne-hasi-vzpouru-uredniku-kvuli-stavebnimu-zakonu?

 

 

******

 

Petra Kolínská pokračuje: "Už pár let tu máme zákon s výstižným názvem Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Je tu s námi od roku 2009, ale ani po deseti letech se zdá se nic nezrychlilo. Zákon prochází řadou novel, vrství se výjimka na výjimku, ale nic nepomáhá. A tak je tu další pokus upravit si pravidla tak, aby to stavění šlo rychleji.

 

Důležité silnice se mají stavět jen s nahrubo nahozenou projektovou dokumentací, protože projednání podrobné dokumentace zdržuje od práce. Soulad se zákony se bude kontrolovat u kolaudace. Podle čeho se bude soutěžit cena a vybírat stavební firma návrh neřeší.

 

Stavby, které obce nechtějí, a tak je nemají ve svých územních plánech, si vláda postaví tak, že si je nakreslí do územního plánu státu a žádný další územní plán už k povolení stavby nebude potřeba.

 

 O výjimkách ze zákazu staveb ve zvláště chráněných územích, popřípadě o stanovení odchylného postupu při ochraně rostlin a živočichů má namísto orgánu ochrany přírody a krajiny rozhodovat stavební úřad.

 

Předsedkyně Legislativní rady vlády, ministryně Benešová, ministrům vzkázala, že z podkladů nelze vyčíst „jaké budou dopady navržené regulace, a to ani v hrubých rysech. Nelze odhadnout, zdali navržená novela přispěje k urychlení přípravy (a výstavby) liniových staveb. Návrhy by to byly úsměvné, kdyby o nich už v pondělí neměla hlasovat vláda."

 

 

 

*****

 

Spolek  Cibulka o tom, jak to vypadalo dosud - nově to nebude lepší:

 

Memento z Musílkovy ulice: V roce 2005 Stavební úřad MČ Praha 5 nesprávným úředním postupem dovolil postavit až o 5 podlaží vyšší dům než domy v okolí. Pamatuje si někdo, kdo byl tehdy vedoucím stavebního úřadu? Jméno starosty si pamatujeme (M. Jančík). V bloku 8-mi domů mezi ulicemi Musílkova a Tůmova spustil dominový efekt. Na načrtnutém obrázku je u původních domů střecha červeně. Žlutě je schematicky naznačena hmota domů pod gymnáziem Kavalírka, kvůli kterým je navržena změna úz. plánu č. U1322.

Vývoj přestavby bloku 8 domů Musílkova-Tůmova:

2004 Rozhodnutí MČ P5 č.j.OUR.Koš.p.553-1002/04-Za-R o umístění stavby

2005 Magistrát č.j.MHMP/50128/2005/OST/Če Zrušuje výše uvedené rozhodnutí protože objekt převyšuje okolní zástavbu až o 5 nadzemních podlaží a narušuje charakter okolí

2005 MČ P5 Rozhodnutí č.j- OUR.Koš.p.553-742/05-Za-UR opětovné umístění stejné stavby – následují námitky

2007 Magistrát č.j. S-MHMP 453020/2006/OST námitky zamítnuty jako nepřípustné, umístění stavby povoleno v původně navržené hmotě (zvláštní obrat v názoru v roce 2005) – zažalováno

2010 Mě.soud v Praze – rozsudkem zrušena obě rozhodnutí (z roku 2005 a 2007) pro nepřezkoumatelnost s odůvodněním, že Rozhodnutí o umístění stavby nikdy nenabylo právní moci a následně vydané stavební povolení nebylo vydáno na základě pravomocného rozhodnutí (stavba ale již byla před dokončením)

2010 Na základě zjištění soudu podány námitky o nichž Magistrát č.j. S-MHMP 480064/2007/OST Če-č.j.412679/2010 rozhoduje zamítnutím námitek – zažalováno

2014 Mě.soud v Praze – rozsudkem zrušeno výše uvedené rozhodnutí a konstatuje, že „bylo vydáno v hrubém rozporu se zákonem v několika rovinách“ a zrušil rozhodnutí pro nezákonnost

V průběhu těchto let Stavební úřad Prahy 5 vydával další a další Rozhodnutí o stavbách v tomto bloku domů s odůvodněním že byla “ pravomocně“ umístěna stavba navazující na nově stanovenou výškovou hladinu. Vznikl tak dominový efekt povolováním a realizace staveb v důsledku vydání Rozhodnutí o umístění stavby v hrubém rozporu se zákonem. Tak byla realizována stavba na nároží ulic Musílkova s Nad Kavalírkou na jejichž výšku se odvolává návrh a úprava ÚP ve výškovém koeficientu Ú 1322. Další informace viz http://www.cibulky.info/husto-na-kavalirce/

*****

Aleš Johanovský: 

 Jednak se vůbec nemluví o tom, že na tom pracoval i spolek na podporu zelených a neziskovek Frank Bold, a pak se snad vůbec nepublikoval ten "dopis patnácti" kterej naopak kritizuje že to zjednodušení řízení není dostatečné.

Ministryně ale nepodepsala zákon, na jehož přípravě se podíleli úředníci, nýbrž jiný, pod vedením advokátrní kanceláře tohoto pana Korbela: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/stavebni-zakon-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-klara-dostalova-frantisek-korbel_1911252105_gak?fbclid=IwAR2zxxEGMw1Bf_7NO-oo6g9kO85dLkmLy_g4oEeGhL4vCWn6lKWS8p74dy4

Developer bez povolení vykácel stovky stromů a postavil domy: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2996816-developer-stavel-u-prahy-domy-aniz-mel-souhlas-je-tristni-selhani-uradu-reaguje?

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com
Klíčová slova: stavební zákon

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.