Příběhy bezpráví X.

Stavební úřad Ivanovice na Hané
18.10.2019 17:14
Dne 29. 3. 2016 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí č. 2/3/2016, č.j. 18/2015 o umístění stavby a o stavebním povolení. Byl tedy podán nesouhlas ohledně vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu továrny.
Obsah:

1) Nesouhlas s dalším protiprávním postupem SÚ

2) Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby a o stavebním povolení

a) V uvedeném odvolání rodina upozorňuje na snižování hodnoty majetku

b) Z nahlížení do spisu

c) Ústní jednání spojené s ohledáním na místě

d) Terénní úpravy ohrožují rodinný dům

e) Žádost o přezkum rozhodnutí

f) Text rozhodnutí zřejmě sepsala třetí osoba

h) Hluk a vibrace v těsné blízkosti domů a zahrad

i) Nevhodná poloha pro umístění stavby

j) Výsadba izolační zeleně

k) Stavba je v rozporu s územním plánem

l) Požadavek na inspektorát práce

m) Neplatnost plné moci

n) K terénním úpravám a navážení zeminy

o) Hlukové studie

p) Vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Stavebního úřadu

q) Požadavek o přezkum

Závěrem

1) Nesouhlas s dalším protiprávním postupem SÚ

Stavební úřad v Ivanovicích na Hané se nezabýval platnými stavebními zákony a nepostupoval se zájmy společnosti včetně nesouhlasu občanů s průmyslovou zónou, kterou podepsalo přes 70 občanů.

Pokud je schválen územní plán bez platných náležitostí, tak veškeré další stavební povolení jsou neplatná. Takovým protiprávním jednáním tedy dochází ke zneužívání pravomoci veřejného činitele.

Zápis z jednání neodpovídal skutečnému průběhu a to, že zde nejsou připomínky a námitky – nesouhlasu s územním plánem a výstavbou. Marie Hermanová se dostavila na toto řízení dne 8. 2. 2016, kde vznesla a odvolala se, že řízení je neplatné, poněvadž nebyly splněny podmínky pro toto řízení, tj. lhůta a vyřízení další písemné záležitosti, které dodali na SÚ manželé Hermanovi.

Paní Hermanová se dostavila dne 10. února 2016 na Stavební úřad Ivanovice na Hané, kde také vysvětlovala situaci vedoucímu stavebního úřadu B. N., ale pan B. N. s ní taktéž nekomunikoval, proto byla podána další podjatost na tohoto úředníka. Proto občané nesouhlasili s dalším postupem SÚ, který svým jednáním znehodnocuje ceny nemovitostí a komfort bydlení včetně zdraví.

Zdroj: Nesouhlas s dalším protiprávním postupem SÚ, č.j. 18/2015 ze dne 22. 02. 2016

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=694136

2) Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby a o stavebním povolení

Územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno pro novostavbu výrobní haly fpcz, Ivanovice na Hané, Osvoboditelů 8XX, na pozemcích parc. č. 1900/9, 1900/12, 1900/55, 1996, 1998, 1999, 2000/1, 2005/1, katastrálního území Ivanovice na Hané.

V uvedeném „Odvolání proti rozhodnutí č. 2/3/2016, č.j. 18/2005 o umístění stavby a o stavebním povolení“ rodina (identita utajena) nesouhlasí s výstavbou nové výrobní haly fpcz společnosti Fxxx a nesouhlasí s výrazným rozšířením průmyslového areálu společnosti Fxxx v těsné blízkosti pozemku rodinného domu.

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=694136

a) V uvedeném odvolání rodina upozorňuje na snižování hodnoty majetku:

Novostavba výrobní haly fpcz svoji výškou, rozlohou a velmi těsnou blízkostí k obytné zástavbě ovlivní negativním způsobem naše životy, a to jak při samotné výstavbě výrobní haly, tak při následném provozu. Výstavbou nové výrobní haly dojde k výraznému rozšíření průmyslového areálu v absolutní blízkosti našeho pozemku a našeho domu. Výstavba nové výrobní haly v těsné blízkosti našeho pozemku a našeho domu naruší kvalitu prostředí, kvalitu a pohodu bydlení a sníží hodnotu našeho majetku. Značné rozšíření průmyslového areálu společnosti Fxxx povede ke snížení hodnoty území. V těsném sousedství takto výrazným způsobem rozšířeného průmyslového areálu bude negativně ovlivňováno a zatěžováno naše zdraví.

Jsme přesvědčeni, že není možné zájmy společnosti Fxxx nadřazovat zájmům a právům obyvatel, kteří žijí v sousedství této společnosti.

b) Z nahlížení do spisu

Po prostudování spisu jsme zjistili, že Stavební úřad MěÚ Ivanovice na Hané vyzval výzvou č. 5/6/2015, č.j. 18/2015 dne 10. 12. 2015 stavebníka Fxxx, který je zastupován firmou Txxx, k doplnění podkladů a aktualizovaných dokladů shrnutých do dvanácti bodů, a to nejpozději k 10. 1. 2016. V uvedené výzvě je přímo uvedeno, cit: „Pokud nebudou požadované doklady ve stanovené lhůtě předloženy, stavební úřad bude nucen přerušit popřípadě zastavit územní a stavební řízení.“

Dne 08. 01. 2016 (pátek) na tuto výzvu pracovníci firmy Txxx v odpovědi na výzvu č. 5/6/2015 MěÚ Ivanovice na Hané, stavebního úřadu uvedli, cit: „ad4) Aktualizace vizualizace výrobní haly bude doložena po upřesnění rozsahu a zadání.,“ dále cit: „ad5) Ze strany GP byla podána žádost o závazné stanovisko Státní energetické inspekce. Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a pro Kraj Vysočina, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno. Po obdržení stanoviska SEI bude doloženo do dokladové části. Prozatím je doložen energetický posudek zpracovaný Ing. L. P. V 01/2016.“

Při následném nahlížení do spisu dne 09. 02. 2016 jsme zjistili, že závazné stanovisko SEI pod označením SEI 27/16/64.101/St bylo vydáno až 20. 01. 2016, přičemž samotná žádost byla podána až 11. 01. 2016. Tyto údaje jasně ukazují, že gen. projektant ve své odpovědi na výzvu dne 08. 01. 2016 v bodě označeném ad5) (viz. výše) podal stavebnímu úřadu nepravdivou informaci a stavební úřad měl po zjištění této skutečnosti patřičně reagovat. Vzhledem k tomu, že k 10. 01. 2016 prokazatelně nebyly doloženy všechny výzvou požadované dokumenty a lhůta nebyla prodloužena, mělo být územní a stavební řízení přerušeno, popř. zastaveno.

Dále se stavební úřad v oznámení o pokračování společného územního a stavebního řízení, č.j 18/2015 ze dne 08. 01. 2016 vyjádřil, cit: „S ohledem na skutečnost, že k dnešnímu dni byly žadatelem doplněny všechny požadované aktualizované podklady, stanoviska a vyjádření, nebylo nutno následně dále přerušovat pokračující řízení.“ Upozorňujeme, že toto tvrzení je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nepravdivé.

c) Ústní jednání spojené s ohledáním na místě

Stavební úřad MěÚ Ivanovice na Hané tím, že rozeslal výše uvedené oznámení a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 08. 02. 2016, uvedl prokazatelně a úmyslně účastníky v omyl, a jednal tedy nezákonně.

Dále stavební úřad nařídil ústní jednání, cit: „se schůzkou pozvaných na místě stavby: uliční prostor před rodinnými domky č. p. 6XX a 8XX, ulice Osvoboditelů Ivanovice na Hané.“ Tato lokalizace je v rozporu s § 87 odst. 1 stavebního zákona (ústní jednání na tomto místě skutečně dne 08. 02. 2016 proběhlo, nikoliv bylo pouze zahájeno, jak uvádí stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení) a není v žádném případě místem stavby. Tímto rovněž uvedl stavební úřad účastníky řízení v omyl a jednal nezákonně.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

§ 87 Zahájení územního řízení

(1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů předem. Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.

Poznámka.: Tedy více než 30 účastníků, což ale neplatí pro účastníky řízení, kteří jsou správnímu orgánu známí; těmto účastníkům se doručuje jednotlivě. I kdyby účastníci řízení nebyli správnímu orgánu známí, tak se jejich jména mohou zjistit z veřejných informací katastru nemovitostí na internetu.

K ústnímu jednání dne 08. 02. 2016 stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení na straně 31 dále uvádí, cit: „Je pravdou, že místní šetření bylo zahájeno na ulici Osvoboditelů, aby bylo zřejmé, jaký je pohledový a jiný vztah stávající obytné zástavby k posuzovanému záměru.“ Skutečností je, že ústní jednání se uskutečnilo na silnici v blízkosti domu č. p. 6XX. Na této silnici a v tomto místě nemáme jako obyvatelé své domy a své zahrady. I toto konstatování je zavádějící a rozhodnutí o místě konání ústního jednání účastníků řízení neposkytlo skutečný obraz a dopadu výstavby nové výrobní haly na jejich bydlení.

Žádáme Krajský úřad Jihomoravského kraje, aby veškeré výše zmíněné úkony učiněné Stavebním úřadem MěÚ Ivanovice na Hané prošetřil.

Vzhledem k tomu, že gen. projektant doplňoval do spisu pro nás závažné dokumenty jen několik dní před ústním jednáním, neměli jsme jako účastníci řízení dostatek času na jejich důkladné prostudování a především na důkladné zpracování.

d) Terénní úpravy ohrožují rodinný dům

Pokud jde o časovou tíseň, které jsme jako účastníci řízení vystaveni, musíme také zmínit, že souběžně s řešením pokračujícího společného územního a stavebního řízení jsme byli nuceni řešit dopady terénních úprav společnosti Fxxx na náš pozemek a na náš dům. Terénní úpravy byly prováděny jako příprava území pro výstavbu nové výrobní haly. Dne 13. 01. 2016 byly stavebním úřadem zkolaudovány, a to i přes náš nesouhlas a upozorňování, že nejsou dokončené a bezpečné pro nás i pro širší okolí. Při deštivém počasí jsme byli již od konce ledna 2016 ohrožováni stékající povrchovou vodou z pozemků společnosti Fxxx. Dne 26. 01. 2016 při odtávání sněhu stékala voda z pozemků společnosti Fxxx na náš pozemek a k našemu domu. Při srážkách v následujících týdnech jsme byli ohrožováni bahnem a to přímo na hranici našeho pozemku. Na hranici našeho pozemku docházelo k sesouvání zeminy. Na svahu nad námi vznikly hluboké erozní rýhy. Společnost Fxxx situaci řešila tak, že opakovaně vytvářela na samé hranici našeho pozemku žlab, a to kolmým způsobem do hloubky 50 cm. Po dešti se do tohoto žlabu sesouvá hlína ze svahu nad námi a žlab se zaplňuje bahnem. Je zřejmé, že při dalším případném deštivém počasí bude náš pozemek a náš dům i nadále ohrožován stékající vodou, bahnem a sesuvy zeminy. Jímka, která má sloužit k zachycení stékající vody, je evidentně zcela nefunkční (tato jímka je zahrnuta v projektové dokumentaci k výstavbě nové výrobní haly). V současnosti jsme již nuceni také řešit, zda společnost Fxxx opakovaným vytvářením žlabu nepodkopává náš pozemek. Je velmi náročné této situaci čelit a účinně ochránit vlastní majetek.

e) Žádost o přezkum rozhodnutí

Žádáme krajský úřad o přezkoumání rozhodování pracovníka stavebního úřadu pana P. L, Dis. Dle našich informací byl vedoucí stavebního úřadu pan B. N. v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a to sice již od týdne mezi 15. - 19. 02. 2016, včetně data rozhodnutí o umístění stavby a o stavebním povolení dne 04. 03. 2016. Druhý a jediný další pracovník stavebního úřadu pan P. L. nás jako účastníky řízení opakovaně informoval, že rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydávat nebude, a to sice, jak sám uvedl, z důvodu neznalosti spisu. Naposledy nás takto informoval při naší návštěvě stavebního úřadu dne 29. 02. 2016. Jen o čtyři dny později 04. 03. 2016 bylo rozhodnutí s podpisem pana P. L. vydáno. I z našich dřívějších návštěv stavebního úřadu víme, že pan P. L. se ve spise neorientoval a nebyl s ním seznámen. Je pro nás tedy těžko pochopitelné, jak mohl zodpovědně a plně zúčastněně vydat takto závažné rozhodnutí.

f) Text rozhodnutí zřejmě sepsala třetí osoba

Nejen z výše uvedeného se důvodně domníváme, že text rozhodnutí nebo alespoň jeho část sepsala třetí osoba, která není zaměstnancem stavebního úřadu a ani nebyla stavebním úřadem k něčemu takovému pověřena a je v blízkém vztahu ke stavebníkovi. Spisová dokumentace neobsahuje žádnou informaci, že stavební úřad pověřil třetí osobu sestavením textu nebo části textu předmětného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Stavební úřad například cituje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, přičemž pan P. L. nemá právnické vzdělání. Stavební úřad na str. 26 – 29 v rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení doslova opisuje včetně chyb dokument: „Vyjádření stavebníka k odvolání účastníků řízení proti rozhodnutí Městského úřadu Ivanovice na Hané, stavebního úřadu č. 2/3/2015 ze dne 25. 02. 2015“ ze dne 14. 04. 2015 sepsané advokátem Mgr. D. Č (dokument je součástí spisu). Mgr. D. Č. jednal v plné moci stavebníka. To vše je známkou jednání stavebního úřadu ve prospěch stavebníka.

Žádáme krajský úřad o prošetření výše zmíněných okolností a rovněž o zamezení jejich opakování v případných dalších krocích činěných v předmětné věci.

g) Stanovená územní hranice nezohledňuje hlukové emise

Stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení poměrně rozsáhle odůvodňuje způsob stanovení nového okruhu účastníků řízení, přičemž si sám stanovil jakousi územní hranici, kterou je účelová komunikace na ulici Osvoboditelů. Nově určení účastníci řízení se totiž nacházejí pouze na levé straně komunikace (ve směru od Ivanovic). Domníváme se, že dle stavebním úřadem stanovených kritérií měly být do okruhu účastníků řízení zahrnuty i dotčené osoby z pravé strany komunikace. Tato komunikace je široká cca 4 metry a nemůže být považována za určující kritérium pro stanovení nových účastníků řízení. Například dům č. p. 8XX bude dotčen hlukovými emisemi, je zohledněn v hlukové studii, ale jeho majitelé nejsou účastníky řízení.

Žádáme o přezkoumání hlukové studie vypracované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě ze dne 08. 12. 2015. Krajský úřad Jihomoravského kraje v rozhodnutí č. j. JMK 150091/2015 konstatuje, cit: „Povinnosti stavebního úřadu v pokračujícím řízení bude proto zabývat se otázkou splnění hlukových limitů pro chráněné venkovní prostory staveb s ohledem nejen na zdroje hluku nově navrhované, ale i stávající,...“

Stavební úřad MěÚ Ivanovice na Hané, nesplnil výše citovanou povinnost, neboť v hlukové studii nejsou posouzeny stávající zdroje hluku, a to zejména vzduchotechnika na střeše stávající výrobní haly společnosti Fxxx, vybudovaná v roce 2008, silnice II/428 a výrobní hala Fxxx Axxx Sxxx.

Ve studii nebyly rovněž zahrnuty všechny RD (rodinných domů) účastníků řízení, kteří budou hlukem také zasaženi (č. p. 7xx). Ve výše zmíněné hlukové studii dosahují hodnoty 36,9 dB vzhledem k našemu domu, což je pouze 3,1 dB pod hygienickým limitem pro noční dobu. V hlukové studii není také např. zahrnut hluk vytvářený při manipulaci s kontejnery, pohyb vysokozdvižných vozíků, pohyb nákladních vozidel v nočních hodinách. Domníváme se proto, že zadání pro vypracování hlukové studie bylo od zadavatele záměrně neúplné a v případě posouzení všech zdrojů hluku by simulované hodnoty vyšly nadlimitní.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že v rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení na str. 33 dole se stavební úřad ohledně hlukové studie odvolává na výpočet č. 10/2015, přičemž součástí PD (projektové dokumentace) dokladová část E 5 je výpočet označený jako č. 7/2015 (pouze poslední strana je označená jako č. 10/2015).

Žádáme o aktualizaci závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, pobočky Vyškov ze dne 08. 01. 2016. Toto stanovisko vychází z neúplné hlukové studie (viz. výše). Dále nesouhlasíme s posuzováním jednotlivých zdrojů hluku samostatně, jak to učinila KHS (Krajská hygienická stanice).

Nesouhlasíme s umístěním a s výstavbou areálové účelové komunikace pro rozsáhlou výrobní halu a pro rozsáhlý průmyslový areál v absolutní blízkosti našeho pozemku.

Provoz 10 kamionů denně, 53 menších nákladních aut a dodávek denně, uváděných cca 26 osobních automobilů denně, pohyb vysokozdvižných vozíků, manipulace s kontejnery, a to vše v těsné blízkosti našeho pozemku a našeho domu naprosto logicky negativně ovlivní kvalitu prostředí, kvalitu a pohodu bydlení a především bude negativně ovlivňováno naše zdraví.

h) Hluk a vibrace v těsné blízkosti domů a zahrad

Nesouhlasíme s umístěním klimatizačních jednotek na střeše nové haly. Tyto klimatizační jednotky budou velmi významným zdrojem hluku, a to v těsné blízkosti našeho pozemku a našeho domu. Provoz klimatizačních jednotek v denních i v nočních hodinách naprosto logicky negativně ovlivní kvalitu prostředí, kvalitu a pohodu bydlení a především bude negativně ovlivňovat naše zdraví. Stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení přiznává, že hluk ze vzduchotechnických jednotek do sání a výtlaku musí být, cit: „...utlumen vložkovými tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech.“ Dále stavební úřad v rozhodnutí přiznává, že šíření vibrací musí být, cit: „...utlumeno použitím pružných podložek a izolátorů chvění při upevnění zařízení a rozvodů.“ Zdrojem šíření vibrací bude kompresor. K tomuto šíření vibrací stavební úřad uvádí, že musí být „...eliminováno upevněním kompresní jednotky a elektromotoru na tlumičích vibrací v odhlučněné karosérii.“ Všechny tyto záležitosti se mají odehrávat v těsné blízkosti obytné zástavby, v těsné blízkosti rodinných domů a zahrad.

Žádáme o prověření úmyslu společnosti Fxxx v následujících letech rozšířit o nově vybudovanou výrobní halu až k samotné hranici našeho pozemku. O tomto úmyslu jsme byli informováni již v roce 2015 jako účastníci řízení osobami zodpovědnými za tento projekt.

i) Nevhodná poloha pro umístění stavby

Společnost Fxxx může novou výrobní halu postavit na jiném místě dostatečně vzdáleném od obytné zástavby. My však těžko můžeme své pozemky a rodinné domy „posunout o kus dále,“ tak abychom nebyli zatěžováni průmyslovou výrobou. Společnost Fxxx jednoznačně prosazuje pouze své zájmy a nebere žádný ohled na zájmy obyvatel, kteří žijí v jejím těsném sousedství.

K vyjádření zpracovatele územního plánu města Ivanovice na Hané – Urbanistické středisko XXXX k umístění stavby výrobní haly fpcz Fxxx v Ivanovicích na Hané ze dne 16. 11. 2015, které je součástí odůvodnění rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení. V tomto vyjádření se píše, cit: „Po této stránce se jedná o vhodnou polohu pro umístění výrobních objektů i nově projektovanou výrobní halu, která je pohledově skrytá a neuplatňuje se v dálkových ani bližších pohledech (ze strany sousední obytné zástavby). Naopak citlivé osazení výrobní haly v terénu, která svými rozměry cca 63 x 109 m a výškou 12 m přesahuje pouhými 3 – 4 metry nad úroveň okolního terénu, nemůže za žádných okolností narušit podmínky stanovené územním plánem pro ochranu obrazu a sídla krajiny.“

Toto vyjádření je v citované pasáži nepravdivé. Dle projektové dokumentace je podlaha novostavby haly +/- 0,000 = 231,53 m.n.m. a výška haly 10,2 m, tzn. vrchol haly se bude nacházet v 241,73 m.n.m. Pohledovou ochranou v této části je nově zbudovaný val, jehož maximální výška v dotčené oblasti činí cca 235 – 236 m.n.m. Z výše uvedených údajů tedy jasně vyplývá, že rozdíl nadmořských výšek vrcholu budoucí haly a ochranného valu je 6 – 7 m, nikoliv Urbanistickým střediskem zmiňovaných 3 – 4 m.

Dále se ve vyjádření uvádí, cit: „Vzdálenost cca 70 – 150 m od nejbližší zástavby a nově vysázená izolační zeleň po obvodu areálu, resp. po obvodu jeho terénní hrany, je dostatečnou ochranou vůči stávající obytné zástavbě.“

j) Výsadba izolační zeleně

V tomto bodě zmiňovaná „nově vysázená izolační zeleň“ je výsadba stromků rodu Thuja výšky cca 150 cm. Tato výsadba byla provedena v 10/2015 na hranici našeho pozemku a pozemků společnosti Fxxx, a to v nadmořské výšce cca 233 m.n.m. Při své zmiňované výšce haly a předpokládanému ročnímu přírůstku těchto stromů max. 30 cm ročně, lze předpokládat, že tyto začnou pohledově izolační funkci plnit nejdříve v řádu několika desítek let. Vyjádření Urbanistického střediska považujeme v tomto bodě za realitu zkreslující a tendenční.

Dále se ve vyjádření uvádí, cit: „Hala je situována směrem k zástavbě štítem, nikoliv průčelím a je navržena v terénním zářezu cca 9m pod okolním rostlým terénem. Bude tedy přesahovat nad terén jen část stavby výšky cca 3 – 4 m, která bude rovněž pohledově krytá vzrostlou zelení.“

K formulaci. „... je navržena v terénním zářezu cca 9m pod okolním rostlým terénem,“ uvádíme, že toto je zcela irelevantní k obytné zástavbě a jedná se pravděpodobně o „zářez“ stavební jámy, který se však nachází na jihovýchodní, resp. jihozápadní straně (kde žádná vzrostlá zeleň není), kdežto obytná zástavba se nachází na straně severozápadní. Z pohledu našeho domu, který má okna ve výšce cca 233 – 234 m.n.m., projektovaná stavba rozhodně není 9m pod okolním rostlým terénem.

k) Stavba je v rozporu s územním plánem

Z výše uvedených skutečností se domníváme, že novostavba výrobní haly je v rozporu s územním plánem města Ivanovice na Hané, konkrétně s podmínkou, cit: „objekt nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno nežádoucích pohledových dominant v krajině...“

Dále se domníváme, že stavební úřad nedostatečně zkoumal toto stanovisko a vyhodnotil ho nesprávně jako dostačující k pokračujícímu územnímu a stavebnímu řízení a dokonce k vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavebním povolení.

Žádáme o přezkoumání souladu s územním plánem i v následující skutečnosti. Platný územní plán Ivanovice na Hané pro plochu „výroba a skladování“ uvádí jako nepřípustné využití „činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území.“ Výrobní hala o tak rozsáhlé ploše a výšce naprosto jistě naruší kvalitu prostředí souvisejícího území. Je také nutné zdůraznit, že se jedná o první objekt rozsáhlé plochy a výšky budovaný v tak těsné blízkosti rodinných domů a přilehlé stavby. Stavba takových rozměrů naruší kvalitu prostředí a pohodu bydlení pro obyvatele přilehlých domů.

l) Požadavek na inspektorát práce

Žádáme o přezkoumání vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Brno ze dne 12. 02. 2015, č.j. 1411/15/9.42/15.7 Ministerstvem práce a sociálních věcí, neboť toto neřeší ohrožení zdraví a života při pohybu osob a stavební techniky v blízkosti okrajů stavební jámy, u kterých prokazatelně došlo k sesuvům půdy a nejsou dostatečně zabezpečeny. Žádost o vyjádření byla předložena 20. 01. 2015, projektová dokumentace byla doplněna 03. 02. 2015. Vyjádření bylo vydáno 12. 02. 2015, přičemž projekt opěrné zdi (jako ochranného opatření proti nastalým sesuvům) na jihovýchodní straně stavební jámy byl předložen až 25. 02. 2015 a sesuvy na jihozápadní straně stavební jámy, resp. opatření k jejich zamezení nejsou v projektové dokumentaci řešeny vůbec.

m) Neplatnost plné moci

Při nahlížení do spisu dne 18. 01. 2016 jsme zjistili, že jeho součástí byla pouze plná moc ze dne 25. 08. 2014 zmocnitele Fxxx, zastoupeného Ing. J. K pro zmocněnce Txxx, zastoupeného Ing. J. H. Tato plná moc byla platná pouze do 12/2015. Žádná jiná plná moc se ve spise nenacházela. Při ústním jednání dne 08. 02. 2016 se ve spise již nacházelo nová plná moc, zmocnitele Fxxx, zastoupeného Ing. V. H. pro zmocněnce Txxx, zastoupeného Ing. J. H. Tato nová plná moc je datována k 14. 12. 2015 a platná do 12/2016. Na naše dotazování, kdy byla nová plná moc do spisu vložena, nám pan L. N., vedoucí stavebního úřadu, odpověděl, že ve čtvrtek 04. 02. 2016, v den, kdy firma Txxx dodávala do spisu další dokumenty. Zmocněnec firmy Txxx neměl tedy oprávnění činit jakékoliv kroky jménem investora/stavebníka po 31. 12. 2015.

n) K terénním úpravám a navážení zeminy

K terénním úpravám, které jsou zmiňovány v odůvodnění rozhodnutí o umístění stavby a o stavebním povolení, uvádíme, že společnost Fxxx odtěžovala a převážela hlínu k našemu domu v prosinci 2014. Tato akce probíhala vůči nám obyvatelům velmi bezohledným způsobem. Těžkou techniku jsme měli nejprve těsně vedle domu, posléze s narůstajícím množstvím hlíny se těžká technika vyskytovala nad naším domem. Často přímo na okraji hrany vytvářeného valu. Navážení probíhalo každý den, i o víkendech, od rozednění až po setmění. Naše veškeré stížnosti a žádosti o ukončení zavážení domu a ulice odtěženou hlínou byly ignorovány. Hlína byla postupně navršena do výšky naší střechy, přímo u okraje našeho pozemku, svahy byly téměř kolmé. Tato obrovská skládka hlíny byla viditelná v krajině i z velké dálky. Trvalo téměř půl roku, než zástupci společnosti Fxxx přistoupili na odsunutí alespoň nejzávažnější části hlíny od našeho domu směrem dále na vedlejší pole. Současný neutěšený stav terénních úprav jsme zčásti popsali výše. Podrobný popis stavu terénních úprav je obsažen v našem podnětu k zahájení přezkumného řízení ve věci uděleného kolaudačního souhlasu k terénním úpravám společnosti Fxxx, č. 1/7/2016, č.j. 293/2015 námi podaném dne 01. 02. 2016. Ve spise označeném jako kolaudační souhlas 1/7/2016, č.j. 293/2015 je doložen další zápis z nahlížení do spisu ze dne 29. 02. 2016 a zápisy z prohlídek přímo z místa terénních úprav za poslední týdny (zápis z 24. 02. 2016 a z 09. 03. 2016).

o) Hlukové studie

Hluková studie vypracovaná Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě dne 27. 03. 2014 je zpracována ve dvou variantách. Varianta A neuvažuje protihlukový val z přebytečné zeminy ve výšce 5m v prostoru za halou (zarovnané s okolním terénem) a varianta B tento protihlukový val uvažuje. Upozorňujeme na výsledky těchto výpočtů, kdy se ukázalo, že navezená zemina nemá u okolního chráněného venkovního prostoru vliv na utlumení hluku a vibrací, u našeho domu vyšla hodnota nižší pouze o 2,7 dB (v případě 5m protihlukového valu) a u domu č. 8XX vyšla tato hodnota nižší pouze o 0.5 dB, u ostatních domů jsou hodnoty totožné.

p) Vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Stavebního úřadu

Žádáme o vyjádření k potvrzení závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j. KHSJM 05900/2015/VY/HP ze dne 19. 02. 2015 Ministerstvem zdravotnictví č.j. MZDR 34265/2015-3/OZV dne 26. 10. 2015. Ministerstvo zdravotnictví v odůvodnění na str. 4 uvádí, cit: „V závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí k záměru ,Novostavba výrobní haly fpcz Ivanovice na Hané ́ je uvedena podmínka č. 11 – ,Stavební práce s použitím těžké stavební techniky provádět přes den pouze v době od 7:00 do 21:00 hod. Tyto práce neprovádět o víkendu ani svátcích. ́“ Žádáme o vyjádření o jakou podmínku se jedná a kde přesně je tato podmínka uvedena, a to s ohledem na skutečnost, že v rozhodnutí o umístění stavby a o stavebním povolení č. 2/3/2016, č.j. 18/2015 je uvedeno, cit: „Záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví a nenaplňuje tedy definici předmětu posuzování podle §1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.“

Stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby a o stavebním povolení k naší námitce týkající se zákazu provádění stavebních prací o víkendech a ve večerních a v nočních hodinách a zákazu nočního a víkendového provozu po dokončení stavby uvádí, že naše námitka je neopodstatněná. S tímto nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že stavební úřad neposoudil dostatečně všechny okolnosti. Stavební úřad ve svém rozhodnutí přiznává hlukově významné stavební činnosti a stavební práce, které mohou být zdrojem hluku. Přímo u obytné zástavby mají být prováděny demoliční a stavební činnosti.

Vzhledem k tomu, že výstavba výrobní haly má probíhat v absolutní blízkosti našeho pozemku a našeho domu, nadále trváme na úplném zákazu prací o víkendech a v nočních hodinách. Připomínáme naši silně negativní zkušenost z prosince 2014, kdy byla k našemu domu a na naši ulici navážena skládka odtěžené hlíny po celý měsíc, každý den, od rozednění po setmění. Zdůrazňujeme, že toto opravdu nebylo k rozumnému a snesitelnému žití a je pro nás nepředstavitelné, že pro zájmy společnosti Fxxx bychom měli ještě snášet výstavbu rozlehlé průmyslové haly přímo u našeho pozemku a přímo u našeho domu, a po ukončení výstavby její následný provoz. Ze stejných důvodů požadujeme zákaz nočního a víkendového provozu po ukončení výstavby.

q) Požadavek o přezkum

Žádáme, aby vše bylo posuzováno s ohledem na skutečnost, že se jedná o těsnou blízkost k obytné zástavbě, o velmi těsnou blízkost k našemu pozemku a k našemu rodinnému domu. Stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby uvádí, cit: „Odstup severozápadního obvodového pláště haly 4+5 od nejbližších sousedních pozemků manželů (identita utajena) 1900/61, 1900/60, 1900/59, 1900/57 je podle katastrální situace 0/6A proměnný v okótovaných vzdálenostech 56,75m a 65,15m. Vzdálenost vlastního objektu rodinného domku manželů (identita utajena), č. p. 8XX od severozápadního obvodového pláště haly 4+5 je pak 68,10m,“ přičemž délka novostavby výrobní haly je cca 110m a šířka cca 65m. Obslužná komunikace pro rozsáhlou výrobní halu a pro výrazně rozšířený průmyslový areál má být vystavěna přímo u hranice našeho pozemku.

Žádáme o přezkoumání „Posouzení vlivu novostavby výrobní haly fpcz na stávající rodinný dům manželů (identita utajena) z hlediska zastínění“ ze dne 02. 02. 2016. Toto posouzení nám bylo předloženo pouze k nahlédnutí. Pořízení kopie bylo odmítnuto (viz. zápisy o nahlížení do spisu ze dne 18. 3. 2016 a ze dne 21. 3. 2016). V posouzení jsou mezi použitými podklady předanými projektantem uvedeny výkresy rodinného domu manželů (identita utajena). Žádáme také o přezkoumání o jaké výkresy našeho domu se jedná.

Zdroj: Odvolání proti rozhodnutí č. 2/3/2016, č.j. 18/2015 o umístění stavby a stavebním povolení, ze dne 29. 03. 2016

Závěrem

Stavební úřad v Ivanovicích na Hané pochybil (viz. nesouhlas a odvolání):

1. SÚ nezkoumal nesouhlas s průmyslovou zónou, kterou podepsalo přes 70 občanů.

2. Schválen územní plán bez platných náležitostí, a proto jsou veškerá stavební povolení neplatná. Výstavba haly v těsné blízkosti pozemků narušuje nejen kvalitu prostředí a pohodu bydlení, ale navíc snižuje hodnotu a ceny nemovitostí.

3. Prokazatelně nebyly doloženy všechny výzvou požadované dokumenty a lhůta nebyla prodloužena, mělo být územní a stavební řízení přerušeno, popř. zastaveno.

4. SÚ nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě, kde lokalizace nebyla v žádném případě místem stavby. Ústní jednání se uskutečnilo na silnici mimo stavbu a zahrady domů, což je v rozporu s § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon). Stavební úřad tak uvedl prokazatelně účastníky v řízení v omyl.

5. Terénní úpravy byly SÚ zkolaudovány, a to i přes nesouhlas, kde sousedé (identita skryta) firmy upozorňovali, že nejsou dokončené a bezpečné, jak pro ně, tak i pro širší okolí. Při srážkách byli ohrožování bahnem přímo na hranici svého pozemku, kde docházelo k sesouvání zeminy.

6. Zaměstnanec stavebního úřadu P. L. se ve spise neorientoval a nebyl s ním seznámen. Je tedy těžko pochopitelné, jak mohl zodpovědně a plně zúčastněně vydat takto závažné rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydávat).

7. Text rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení nebo alespoň jeho část zřejmě sepsala třetí osoba, která nebyla zaměstnancem SÚ a ani nebyla SÚ k něčemu takovému pověřena. Naopak se jednalo o osobu v blízkém vztahu ke stavebníkovi.

8. Stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení doslova opisuje včetně chyb dokument „Vyjádření stavebníka k odvolání účastníků řízení proti rozhodnutí...“ (součástí spisu), který sepsal advokát jednající v plné moci stavebníka. To vše je známkou jednání stavebního úřadu ve prospěch stavebníka.

9. SÚ nesplnil svoji povinnost, neboť v hlukové studii nejsou posouzeny stávající zdroje hluku, a to zejména vzduchotechnika na střeše stávající výrobní haly společnosti Fxxx, vybudovaná v roce 2008, silnice II/428 a výrobní hala Fxxx Axxx Sxxx. Ve studii nebyly rovněž zahrnuty všechny RD účastníků řízení, kteří budou hlukem také zasaženi.

10. Kdyby se stavba posunula jinam, tak se nemusela komplikovaně řešit problematika hluku a vibrací v těsné blízkosti domů a zahrad. Urbanistické středisko XXX mimo jiné uvádí nepravdivé pasáže či nevhodnou polohu pro umístění stavby u rodinných domů.

11. Při ročním přírůstku stromů max. 30 cm ročně, lze tedy předpokládat, že tyto začnou pohledově izolační funkci plnit nejdříve v řádu několika desítek let. Vyjádření Urbanistického střediska XXX lze považovat v tomto bodě za realitu zkreslující a tendenční.

12. Lze předpokládat, že novostavba výrobní haly je v rozporu s územním plánem města Ivanovice na Hané. SÚ zřejmě nedostatečně zkoumal toto stanovisko a vyhodnotil ho nesprávně jako dostačující k pokračujícímu územnímu a stavebnímu řízení a dokonce k vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavebním povolení. Stavba takových rozměrů naruší kvalitu prostředí a pohodu bydlení pro obyvatele přilehlých domů.

13. V blízkosti okrajů stavební jámy prokazatelně došlo k sesuvům půdy (nebyly dostatečně zabezpečeny). Opatření k jejich zamezení nebyly v projektové dokumentaci řešeny vůbec.

14. Veškeré stížnosti a žádosti o ukončení zavážení domu a ulice odtěženou hlínou byly ignorovány. Hlína byla postupně navršena do výšky naší střechy, přímo u okraje našeho pozemku, svahy byly téměř kolmé. Tato obrovská skládka hlíny byla viditelná v krajině i z velké dálky (v období nejméně půl roku).

15. Podle výsledků výpočtů se ukázalo, že navezená zemina nemá u okolního chráněného venkovního prostoru vliv na utlumení hluku a vibrací, u rodinného domu (identita rodiny skryta) vyšla hodnota nižší pouze o 2,7 dB (v případě 5m protihlukového valu) a u domu č. 8XX vyšla tato hodnota nižší pouze o 0.5 dB, u ostatních domů jsou hodnoty totožné.

16. Stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby a o stavebním povolení k námitce týkající se zákazu provádění stavebních prací o víkendech a ve večerních a v nočních hodinách a zákazu nočního a víkendového provozu po dokončení stavby uvádí, že námitka rodiny (identita je skryta) je neopodstatněná, což je nejen v rozporu se stanoviskem Krajské hygienické stanice a Ministerstva zdravotnictví.

Uvažování těchto úředníků mi připomíná humanoidy z filmu Stopařův průvodce po galaxii, kterým se běžně říká Vogoni

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=694136

Stopařův průvodce po galaxii: Vogoni

https://www.youtube.com/watch?v=02gVFzPuHRg&feature=youtu.be

Stopařův průvodce po galaxii: Plánovaná stavba

https://www.youtube.com/watch?v=V9moQkSe3l4

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.