Příběhy bezpráví XV.: Soudce JUDr. Ševčík zmařil dokazování

JUDr. Ševčík
30.11.2019 16:42
Soudce JUDr. Ševčík z Okresního soudu ve Vyškově se při žalobě o vypořádání podílového spoluvlastnictví nezabýval otázkou vložených finančních prostředků (účetních záznamů a stavebního deníku) do společné věci.

Podle článku 6.3 smlouvy o dílo č. 05/97, jakožto zhotovitel J. WagXXX, jejímž předmětem byla realizace stavby „Provozní objekt I. M. H., s. r. o. / R. ObhXXX, na ulici Havlíčkova, Vyškov,“má povinnost vést na stavbě stavební deník a vydat tento stavební deník vlastníku stavby. (Freund, sp. zn. 6C 288/2008)

Zatímco žalobce S. HerXXX své faktury doložil včetně celkového vyúčtování svých investic do společné věci, kdežto žalovaný R. ObhXXX nikoliv, tak tedy tímto žalovaný R. ObhXXX porušuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Z průběhu řízení vyplývá, že zhotovitel J. WagXXX ani žalovaný R. ObhXXX nebyli ochotni tyto daňové doklady předložit. Vynaložená částka byla uhrazena žalobcem S. HerXXX, protože jen tyto účetní doklady mohou potvrdit skutečnou výši vynaložených prostředků a skutečnou cenu díla, což nelze provádět jakýmkoliv jiným důkazem – např. výslechem svědka – toto důkazní tvrzení prokázat či vyvrátit. (Freund, sp. zn. 6C 38/2005)

Advokáti opakovaně žádali soud k zajištění důkazů protistrany, tj. žalovaného R. ObhXXX. a také stavební firmy J. WagXXX. Rovněž upozorňovali soud a to opakovaně, aby nedošlo ke skartaci a promlčení lhůt.

Soudce (tj. stát) nezajistil tyto důkazy a úmyslně nereagoval na tyto podněty a ovlivňoval řízení v neprospěch žalobce S. HerXXX. Soud neumožnil získat důkazy do promlčení lhůt, které se staly a kde soudce toto měl za povinnost z titulu úřední osoby. (6 C 38/2005)

Obsah:

1) O zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, sp. zn. 6C 38/2005

2) Finančnímu úřadu ve Vyškově – Žádost o provedení kontroly

3) Žaloba na vydání věci – účetní doklady + výtah ze stavebního zákona

4) O vydání věci – oprava a změna žalobního petitu, sp. zn.: 6C 288/2008

5) Vyjádření ve věci o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,sp. zn. 6 C 38/2005

6) Závěrečné shrnutí

a) Problematika stavby a jejího zhotovitele, sp. zn. 6C 288/2008

b) Problematika financování stavby a společných vlastníků, sp. zn. 6C 38/2005

c) uchovávání účetních záznamů

7) Závěrem

1) O zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – Mgr. Freund:

Ke sp. zn. 6C 38/2005

Předkládáme tímto soudu následující důkazní tvrzení:

Žalobce: I. M. H., s. r. o., IČO: 60743468, (dále jen „S. HerXXX“), právně zastoupena Mgr. Markem Freundem

Žalovaný: R. ObhXXX., právně zastoupen JUDr. K. Střelcem

Žalobce I. M. H., s. r. o. (dále jen „S. HerXXX“) uhradil na společnou věc (nemovitost), která je předmětem tohoto vypořádání více, než kolik měl J. WagXXX zaplatit podle smlouvy o dílo. Žalobce S. HerXXX uhradil J. WagXXX zhotoviteli díla dle smlouvy o dílo č. 05/97 více finančních prostředků, než kolik činila skutečná cena po dokončení s tím, že žalobce S. HerXXX ze svého uhradil i částky, které měl jinak hradit žalovaný. Není tedy pravdou, že žalobce S. HerXXX se žalovaným R. ObhXXX se na financování díla dle smlouvy o dílo podíleli každý rovným dílem. Toto lze prokázat konečným vyúčtováním zhotovitele stavby J. WagXXX a to jednotlivými fakturami a úhradami, které by předložil žalobci a žalovanému. Žalobce S. HerXXX své faktury doložil do soudního spisu včetně celkového vyúčtování svých investic do společné věci, kdežto žalovaný R. ObhXXX nikoli. Jeho tvrzení o skartaci je účelové, když stavebník J. WagXXX je povinen takové doklady archivovat ještě deset let po kolaudaci stavby. Žalovaný R. ObhXXX minimálně porušuje příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která upravuje dobu uchovávání účetních dokladů.

Je s podivem, že se soud touto otázkou dosud nezabývá, když při vypořádání podílového spoluvlastnictví je otázka vložených finančních prostředků do společné věci primární. Celková cena díla byla ve skutečnosti jiná než jaká byla uvedena ve smlouvě o dílo. Tuto celkovou cenu lze doložit jedině doklady, které zhotovitel stavby J. WagXXX fakturoval oběma stranám. Tedy zatím z průběhu řízení vyplývá, že zhotovitel J. WagXXX ani žalovaný R. ObhXXX nebyli ochotni tyto daňové doklady předložit. Takový postup však vede k logickému závěru, že tyto doklady ani neexistují a že jedinou částkou, která byla na společnou věc vynaložena, byla částka uhrazena žalobcem S. HerXXX. Dokázat toto tvrzení nelze jinak než na základě řádných daňových dokladů, neboť jen tyto doklady mohou potvrdit skutečnou výši vynaložených prostředků a skutečnou cenu díla. Nelze jakýmkoli jiným důkazem – např. výslechem svědka – toto důkazní tvrzení prokázat či vyvrátit. Jen podotýkáme, že soud při jednání dne 11. 1. 2008 konstatoval, že nezbude než vyzvat firmu J. WagXXX k předložení veškerých listinných důkazů týkajících se výstavby a jejího účtování, tak, aby bylo postaveno najisto, jak který z účastníků skutečně a v jaké výši se podílel na výstavbě.

Pro podporu tohoto důkazního tvrzení navrhujeme soudu důkaz listinou a to, aby soud uložil J. WagXXX, Vyškov, Křečkovská XX, zhotoviteli objektu Havlíčkova XX, Vyškov, předložit do 15 dnů účetní doklady, zejména pak fakturaci za zhotovení stavby ve vztahu k účastníkům řízení a současně, aby soud požádal správce daně k provedení kontroly ve vztahu k těmto dokladům u tohoto subjektu. Tento by měl prověřit, zda tyto daňové doklady z hlediska jejich vyhotovení odpovídají příslušnému účetnímu období, že jsou pravé a hodnověrné.

Zdroj: Mgr. Marek Freund - O zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – ze dne 26. 6. 2008, sp. zn. 6C 38/2005

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=718623

2) Finančnímu úřadu ve Vyškově – žádost o provedení kontroly:

Žádost o provedení kontroly u daňového subjektu za účelem zajištění podkladů pro soudní řízení:

Daňový subjekt: J. WagXXX, Křečkovská XX,, Vyškov

U Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6C 38/2005 probíhá soudní spor o zrušení a vypořádání podílového spouvlastnictví mezi žalobcem I. M. H., s. r. o. (dále jen S. HerXXX) proti R. ObhXXX., ohledně nemovitosti budovy – „Provozní objekt na ulici Havlíčkova XX ve Vyškově.“ Tento objekt v letech 1997 – 1999 zhotovil daň. subjekt. V soudním řízení naše strana I. M. H., s. r. o. (pan S. HerXXX) prokazuje, že objekt z maximální části proinvestovala sama na svůj účet, kdežto druhý investor R. ObhXXX se na společných nákladech podílel minimálně max. 20 procenty. Naše společnost do výstavby tohoto objektu investovala cca 10 milionů Kč, prostředky převážně z bankovního úvěru.

Z dřívější komunikace s R. ObhXXX víme, že do tohoto objektu vložil maximálně 2 miliony Kč, ba dokonce i méně. V řízení před soudem však R. ObhXXX sděluje, že své faktury a daňové doklady od daňového subjektu již nemá k dispozici (přestože ještě není oprávněn tyto skartovat), ale že se na investici podílel rovným dílem, přičemž navrhuje u soudu jako svědka daňový subjekt.

Přestože víme, že daňový subjekt panu R. ObhXXX fakturoval nepoměrně nižší částku než naší společnosti I. M. H, s. r. o., (S. HerXXX) máme obavy, že by mohly být tímto daňovým subjektem předloženy u soudu nepodložené slovní tvrzení, tj. důkazy ve prospěch R. ObhXXX, které by z hlediska právního i daňového nemusely být zcela v pořádku, neboť při investici do objektu naše společnost ve skutečnosti několikrát převýšila investici pana R. ObhXXX.

Z tohoto důvodu žádáme, aby byla provedena kontrola u daňového subjektu (J. WagXXX) na DPFO (daň z příjmu fyzických osob) zejména z období od roku 1997 do roku 1999, ve vztahu k fakturaci daňového subjektu vůči R. ObhXXX a byly zajištěny seznamy faktur pro účely případného nadepsaného soudního řízení.

Zdroj: Finančnímu úřadu ve Vyškově – Žádost o provedení kontroly u daňového subjektu za účelem zajištění podkladů pro soudní řízení – ze dne 6. 1. 2008

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=718623

3) Žaloba na vydání věci – účetní doklady:

Ke sp. zn. 6C 288/2008

Žalobce: I. M. H., s. r. o., IČ: 60743468 (pan S. HerXXX), právně zastoupena Mgr. Markem Freundem

Žalovaný: J. WagXXX, Křečkovská XX, Vyškov

I.

Žalobce je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně.

Žalovaný je fyzickou osobou-podnikatelem, zapsanou v živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Vyškově.

Důkazy: Výpis z OR žalobce a výpis z ŽR žalovaného.

II.

Žalobce S. HerXXX společně s panem R. ObhXXX (PlytXXX), jakožto objednatelé uzavřeli se žalovaným J. WagXXX jakožto zhotovitelem smlouvu o dílu č. 05/97, jejímž předmětem byla realizace (závazek žalovaného) stavby „Provozní objekt I. M. H., s. r. o., R. ObhXXX, na ulici Havlíčkova, Vyškov).“ Dne 2. 7. 2008 nabylo právní moci rozhodnutí Městského úřadu Vyškov, stavební úřad ze dne 9. 6. 2008, č. j. MV 33209/2008, sp. zn.: SU-622/05-Km, kterým byla dodatečně povolena stavba „Provozní objekt I. M. H., s. r. o., R. ObhXXX na ulici Havlíčkova, Vyškov,“ tj. stavba, kterou dle smlouvy o dílo č. 05/97 zhotovoval žalovaný.

Dle čl. 6.3 smlouvy o dílo č. 05/97 žalovaný J. WagXXX byl povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a nezbytné vícepráce vyplývající z postupu výstavby.

Výtah ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:

§ 154 odst. 1 písm d) vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

§ 157 stavební deník odst. 1 – při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávající údaje týkající se provádění stavby...

§ 157 odst. 3 – po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.

Obdobně byly práva a povinnosti ve vztahu ke stavebnímu deníku upraveny i v předcházející právní úpravě.

Z výše uvedeného vyplývá, že stavební deník sdílí osud stavby a vlastníku stavby náleží vlastnické právo k tomuto stavebnímu deníku. Naopak zhotoviteli stavby, který vede stavební deník, vyplývá povinnost vydat tento stavební deník vlastníku stavby. Vlastnické práva se nepromlčuje (§ 100 odst. 2, zákon č. 40/1964 Sb.) Právo domáhat se vydání stavebního deníku náleží kterémukoli ze spoluvlastníků stavby ve smyslu ust. § 139 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.

Důkazy: Kopie smlouvy o dílo č. 05/97, kopie rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ze dne 9. 6. 2008, kopie dopisu žalovanému ze dne 19. 8. 2008.

Žalovaný J. WagXXX do dnešního dne nevydal žalobci S. HerXXX stavební deník k uvedené stavbě, který vedl v souladu se smlouvou o dílo č. 05/97. Dopisem ze dne 19. 8. 2008 vyzval žalobce S. HerXXX žalovaného J. WagXXX, aby do 15 dnů jemu zaslal tento deník. Tento dopis byl žalovanému doručen dne 21. 8. 2008. Žalovaný J. WagXXX na tento dopis nikterak nereagoval.

Jelikož má žalobce S. HerXXX ve smyslu stavebního zákona povinnost stavební deník uchovávat po dobu nejméně deseti let od vydání kolaudačního souhlasu, žalobce má navíc k tomuto stavebnímu deníku vlastnické (spoluvlastnické) právo, toto vlastnické právo však porušuje žalovaný J. WagXXX, který nerespektuje svoji povinnost tento stavební deník vydat, nezbývá nic jiného než domáhat se splnění této povinnosti prostřednictvím soudu.

Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme soudu, aby vydal následující

rozsudek:

Žalovaný je povinen vydat žalobci úplný originál stavebního deníku, který vedl na stavbě „Provozní objekt I. M. H., s. r. o., R. ObhXXX, na ulici Havlíčkova, Vyškov)“ dle smlouvy o dílo č. 05/97 uzavřené mezi žalovaným (J. WagXXX) jako zhotovitelem a žalobcem I. M. H., s. r. o. (S. HerXXX) a R. ObhXXX (PlytoXXX) jako objednateli, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady soudního řízení na účet jeho právního zástupce.

Zdroj: Mgr. Marek Freund – Žaloba na vydání věci – ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. 6C 288/2008

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=718623

4) O vydání věci – oprava a změna žalobního petitu:

Ke sp. zn.: 6C 288/2008

Žalobce tímto podáním částečně opravuje a mění žalobní petit následovně:

Žalovaný (J. WagXXX) je povinen vydat žalobci úplný originál nebo průpis úplného stavebního deníku, který vedl na stavbě „Provozní objekt R. ObhXXX, S. HerXXX“ dle smlouvy o dílo č. 05/97 uzavřené mezi žalovaným J. WagXXX jako zhotovitelem a žalobcem S. HerXXX (I. M. H., s. r. o.) a R. O. (PlytoXXX) jako objednateli, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Současně nechť soud žalovanému uloží nahradit žalobci náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku. Navrhuji soudu, aby tuto změnu žalobního petitu připustil.

Zdroj: Mgr. Marek Freund – oprava a změna žalobního petitu – ze dne 23. 1. 2012, sp. zn. 6C 288/2008

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=718623

5) Vyjádření ve věci o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví:

Ke sp. zn. 6 C 38/2005:

1. Nejsou splněny podmínky pro řízení– doposud není rozhodnuto o zákonném soudci. Také se soud nezabýval otázkou nerovnosti účastníků, řádně předložených důkazů a to listin za které jsem řádně advokáty platil. Také chybí v soudním spise spoustu důkazních listin, které sepisoval advokát Mgr. Freund.

2. Není určený podíl – zápis na katastru z roku 1998 a to rozestavěná budova půl na půl nemá charakter smlouvy. Tento zápis byl určen pro banku, která toto vyžadovala (zástavní právo). Tuto listinu o rozestavěné stavbě neměl katastr zapsat z důvodu, že stavba byla na cizím pozemku a neměli jsme souhlas majitele na tomto cizím pozemku. Proto katastr zapsal toto protiprávně. Také musí být mezi podnikateli řádná smlouva, která musí splňovat náležitosti mezi podnikateli k čemuž nedošlo.

3. Moje firma předložila všechny důkazy– moji advokáti žádali opakovaně soud k zajištění důkazů protistrany a také stavební firmy WagXXX, rovněž jsme upozorňovali soud, aby nedošlo ke skartaci a promlčení lhůt. Stát nezajistil tyto důkazy, úmyslně ovlivňoval řízení v neprospěch žalobce, neumožnil získat důkazy, kde soudce to měl za povinnost z titulu úřední osoby.

Také se soud nezabýval otázkou, že R. ObhXXX provedl zásahy do budovy bez mého souhlasu. Navíc si do budovy nastěhoval cizí subjekt PlytXXX, čímž rozšiřuje své bezdůvodné obohacení. Rovněž se soud nezabýval tím, že advokát protistrany nepravdivě informuje jak soud, tak stavební úřad, kde 9. 10. 2007 a při několika stavebních dohledech advokát pana ObhXXX informuje stavební úřad, že jeho klient neužívá. Dále soud dne 1. 10. 2007 informoval, že je skutečností, že oba účastníci užívali a dosud užívají rozestavěný objekt ve větší míře a také konflikty měl načít pan HerXXX.

K tomuto chci dodat, že jsme měli snahu celkem s pěti advokáty, kteří navštívili pana ObhXXX anebo mu psali na tom, že se domluvíme mimosoudně, vše vypořádáme a poté dáme finanční otázku dohromady, poněvadž já jsem byl nucen si vzít úvěr, kde jen úrok činil 2.200.000 Kč. Pan ObhXXX v té době do úvěru nechtěl jít a tvrdil mi, že má celkem 8 milionů mezi zákazníky a že potom po zaplacení úvěru vše dáme dohromady. Bez tohoto úvěru by se budova nepostavila. Ale na místo toho pan ObhXXX začal špinit jméno mojí firmy, obvolávat zákazníky, že se bude zavírat obchod a také před úředníky vykřikoval, že mne zničí. Na soudech používal výhrůžky ohledně kulovnice a že budovu srovná bagrem.

Viz.: Příběhy bezpráví VI.: Slovní vyhrožování na soudě kulovnicí a bagrem

Také podával bezdůvodná trestní oznámení. Tato trestní oznámení byla vykonstruovaná ve zločinném spolčení policie, státního zastupitelství a soudů. Také jsme zjistili, že u svědecké výpovědi u hlavního líčení uváděl R. ObhXXX nepravdy. Také jsme upozorňovali OČTR (orgány činné v trestním řízení), že jsme v průběhu doby zjistili, že s touto výpovědí, její protokolací nebylo zcela správně naloženo při jejím přepisu ze záznamového zařízení. Tento bod je napsán Mgr. Freundem ze dne 10. 7. 2008 (Policie ČR Vyškov).

Viz.: Příběhy bezpráví XII. - Je možné si objednat trestní stíhání na podnikatele?

Příběhy bezpráví XI.: Soud ve Vyškově vydal poněkud zmatený trestní příkaz

Mám podezření, že stavební firma WagXXX a pan ObhXXX si vzájemně nefakturovali stavební práce a proto odmítají prokázat tyto důkazy doklady. Tyto investice do budovy, kterou firma WagXXX zaúčtovala konečnou fakturou neodpovídají investicím, poněvadž je neprokázali zbytkem vyúčtování. Proto budu vyžadovat znalecký posudek, zda stavbu zaúčtovala finančně WagXXX, protože vůbec neodpovídá realitě. Nikdy nedošlo od stavební firmy WagXXX k vyúčtování investic, kdo co platil a to nerozdílně ke kterému mělo dojít. Firma WagXXX měla ze zákona tuto povinnost, tedy odevzdat veškeré náklady, které se hradily na stavbu včetně stavebního deníku, který nikdy neodevzdal k podpisu a také není a nebyl na stavebním úřadě. Z toho plyne zločinné spolčení, že tento podvod byl na nás připraven včetně posunutí stavby (na cizí pozemek) a jiných nezkrotných lží, kterými nám dělal pan ObhXXX ze života peklo.

Zápis na katastru ideální půl na půl – rozestavěná stavba, ale na cizím pozemku je v rozporu s vlastnictvím, poněvadž tento vklad na cizím pozemku neměl proběhnout na katastru. Byl tedy určen pro banku (viz. zapsané zástavní právo v katastru nemovitostí). Po tomto dále probíhaly investice pro dostavění stavby. Proto měla být smlouva o tom, kdo, kdy a jak investoval. Žaloba byla podána za účelem, že žalobce byl podveden. Druhý společník (zřejmě) nehradil druhou polovinu, a proto žalobce žádal vypořádat soud předběžnou otázku, aby soud řešil podíl investic a jaký majetek vlastnictví patří každému.

V roce 2008 došlo ke koncentraci řízení, ukončení dokazování. Proto soud měl dávno rozhodnout a nikoliv čekat záměrně, aby zřejmě byly předloženy faktury, které se nedají zjistit a soud byl také upozorněn, aby v této věci činil, což neudělal. Proto nesouhlasím, aby znovu soud navrhoval předložení důkazů (např. nerelevantní slovní výpovědi na místo účetních záznamů), poněvadž protistrana i firma WagXXX na toto měla dlouhé roky čas.

Přílohy přiložené na k listině: Policie ČR Vyškov– advokát Mgr. Freund – stížnost proti usnesení – ze dne 16. 7. 2008;Ministerstvo spravedlnosti ČR– odbor odškodnění – JUDr. Jiří Novák – ze dne 10. 5. 2007;Znalec– ze dne 2. 7. 2008 – odvolání Mgr. Freund;Návrh na upuštění znaleckého posudku,tj. tržní ceny nikoliv kupní ceny – 6. 5. 2001

Zdroj: Vyjádření ve věci o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – ze dne 16. 5. 2019, sp. zn. 6 C 38/2005

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=718623

6) Závěrečné shrnutí

a) Problematika stavby a jejího zhotovitele:

1. Žalobce S. HerXXX. společně s panem R. ObhXXX (PlytXXX), jakožto objednatelé uzavřeli se žalovaným J. WagXXX jakožto zhotovitelem smlouvu o dílu č. 05/97, jejímž předmětem byla realizace (závazek žalovaného) stavby „Provozní objekt I. M. H., s. r. o., R. ObhXXX, na ulici Havlíčkova, Vyškov).“ (sp. zn. 6C 288/2008)

2. Dle čl. 6.3 smlouvy o dílo č. 05/97 žalovaný J. WagXXX byl povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a nezbytné vícepráce vyplývající z postupu výstavby. (sp. zn. 6C 288/2008)

3. Stavební deník sdílí osud stavby a vlastníku stavby náleží vlastnické právo k tomuto stavebnímu deníku. Naopak zhotoviteli stavby J. WagXXX, který vede stavební deník, vyplývá povinnost vydat tento stavební deník vlastníku stavby. (sp. zn. 6C 288/2008)

4. Žalovaný do dnešního dne nevydal žalobci stavební deník k uvedené stavbě, který vedl v souladu se smlouvou o dílo č. 05/97. Dopisem ze dne 19. 8. 2008 vyzval žalobce S. HerXXX žalovaného J. WagXXX, aby do 15 dnů jemu zaslal tento deník. Tento dopis byl žalovanému doručen dne 21. 8. 2008. Žalovaný na tento dopis nikterak nereagoval. (sp. zn. 6C 288/2008)

5. Žalobce S. HerXXX ve smyslu stavebního zákona povinnost stavební deník uchovávat po dobu nejméně deseti let od vydání kolaudačního souhlasu, žalobce má navíc k tomuto stavebnímu deníku vlastnické (spoluvlastnické) právo. Toto vlastnické právo však porušuje žalovaný J. WagXXX, proto nezbývá než se ho domáhat prostřednictvím soudu. (sp. zn. 6C 288/2008)

b) Problematika financování stavby a společných vlastníků:

6. Žalobce S. HerXXX uhradil na společnou věc (nemovitost), která je předmětem vypořádání. Žalobce S. HerXXX. své faktury doložil včetně celkového vyúčtování svých investic do společné věci, kdežto žalovaný R. ObhXXX. nikoliv. (sp. zn. 6C 38/2005)

7. Žalovaný R. ObhXXX minimálně porušuje zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (podle § 35 daňové doklady uchovávají po dobu 10 let do konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo), který upravuje dobu archivování účetních dokladů. (6C 38/2005)

8. Soud touto otázkou dosud nezabývá, když při vypořádání podílového spoluvlastnictví je otázka vložených finančních prostředků do společné věci primární. Celková cena díla byla ve skutečnosti jiná než jaká byla uvedena ve smlouvě o dílo. (6C 38/2005)

9. Tuto celkovou cenu lze doložit jedině doklady. Z průběhu řízení vyplývá, že zhotovitel J. WagXXX ani žalovaný R. ObhXXX nebyli ochotni tyto daňové doklady předložit. (6C 38/2005)

10. Takový postup však vede k logickému závěru, že tyto doklady ani neexistují. Tyto doklady mohou potvrdit skutečnou výši vynaložených prostředků a skutečnou cenu díla. Nelze jakýmkoli jiným důkazem – např. výslechem svědka – toto důkazní tvrzení prokázat či vyvrátit. (6C 38/2005)

c) uchovávání účetních záznamů

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

§ 35 odst. 2) Uchovávání účetních záznamů – Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Uchovatelem je osoba povinná k dani, která daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl doklad vystaven anebo osoba má sídlo či provozovnu v tuzemsku a je plátcem nebo identifikovanou osobou.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

§ 97 – Daňový subjekt má povinnost uchovávat – záznamy, evidence a doklady, na které se vztahuje záznamní povinnost, až do uplynutí lhůty pro stanovení daně, ke které se dokumenty vztahují.

Starý zákon č. 337/1992 Sb., zákon ČNR o správě daní a poplatků

§ 39 odst. 6 – Záznamní povinnost – Záznamy a doklady k ni se vztahující je daňový subjekt povinen uchovávat po dobu, v níž zanikne právo daň vyměřit či dodatečně stanovit.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

§ 31 odst. 2) Uchovávání účetních záznamů – Účetní doklady se uschovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak,

a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,

b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,

c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (§33), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

§ 32 Uchovávání účetních záznamů – Jsou-li účetní záznamy použity pro jiné účely, zejména účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, výběru archiválií ve skartačním řízení či mimo něj nebo pro účely sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění, ochranu autorských práv, postupuje se po uplynutí výše uvedených lhůt úschovy tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z použití účetních záznamů pro stanovené účely.

Účetní záznamy mohou být:

  • mzdové listy,

  • daňové doklady,

  • jiná dokumentace vyplývající ze zvláštních předpisů

Pokud je záruční lhůta nebo reklamační řízení delší než výše uvedené lhůty, uschová účetní jednotka tyto doklady a jiné účetní záznamy po dobu, po kterou běží záruční lhůta nebo trvá reklamační řízení.

Vztahuje-li se účetní záznam k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku ve výše uvedených lhůtách, uschová jej účetní jednotka do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, ve kterém došlo k zaplacení pohledávky nebo splnění závazku.

§ 32 odst. 2) Uchovávání účetních záznamů – Účetní jednotka může jako účetní záznamy použít zejména mzdové listy, daňové doklady nebo jinou dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů (viz. zákon o dani z přidané hodnoty).

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

§ 21 odst 1 a 2) Účetnictví a obchodní dokumentace – Banka, jakož i pobočka zahraniční banky, je povinna vést účetnictví podle zvláštního zákona (viz. zákon o účetnictví). Banka a pobočka zahraniční banky je povinna evidovat v rámci účetnictví oddělené obchody na účet klienta a obchody na účet banky nebo zahraniční banky. Doklady o uskutečněných obchodech jsou banky a pobočky zahraničních bank povinny uschovávat po dobu nejméně 10 let.

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, (§ 31) po dobu 5 let

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku (již neplatný zákon)

§ 28 odst. 1) Uchovávání dokumentů a záznamů – Platební instituce uchovává dokumenty a záznamy, které se týkají plnění povinností platební instituce podle této hlavy, alespoň po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty nebo záznamy vznikly. Povinnost uchovávat dokumenty podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

7) Závěrem

Podle výše uvedených informací od advokáta Mgr. Freunda se soudce JUDr. Ševčík z Okresního soudu ve Vyškově se při žalobě o vypořádání podílového spoluvlastnictví nezabýval otázkou vložených finančních prostředků (účetních záznamů a stavebního deníku) do společné věci. (sp. zn. 6C 38/2005, sp. zn. 6C 288/2008)

Z průběhu řízení vyplývá, že zhotovitel J. WagXXX ani žalovaný R. ObhXXX nebyli ochotni daňové doklady předložit. Vynaložená částka byla uhrazena žalobcem S. HerXXX, protože jen tyto účetní doklady mohou potvrdit skutečnou výši vynaložených prostředků a skutečnou cenu díla. Proto tedy nelze jakýmkoliv jiným důkazem – např. výslechem svědka – toto důkazní tvrzení prokázat či vyvrátit. (sp. zn. 6C 38/2005)

Zdroje:

1) Mgr. Marek Freund - O zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – ze dne 26. 6. 2008, sp. zn. 6C 38/2005

2) Finančnímu úřadu ve Vyškově – Žádost o provedení kontroly u daňového subjektu za účelem zajištění podkladů pro soudní řízení – ze dne 6. 1. 2008

3) Mgr. Marek Freund – Žaloba na vydání věci – ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. 6C 288/2008

4) Mgr. Marek Freund – oprava a změna žalobního petitu – ze dne 23. 1. 2012, sp. zn. 6C 288/2008

5) Vyjádření ve věci o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – ze dne 16. 5. 2019, sp. zn. 6 C 38/2005

6) Příběhy bezpráví VI.: Slovní vyhrožování na soudě kulovnicí a bagrem

7) Viz: Příběhy bezpráví XII. - Je možné si objednat trestní stíhání na podnikatele?

Příběhy bezpráví XI.: Soud ve Vyškově vydal poněkud zmatený trestní příkaz

8) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

9) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

10) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (a zákon o platebním styku)

Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=718623


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.