Proč je slovenský premiér Heger služebníkem ďábla?

obrazek
2.12.2021 19:37
Ďábel, je ten, kdo se staví proti Pánu a jeho Vůli. Kdo se chce postavit na jeho místo a být chytřejší než On. A přesně to samé dělá ďábelská suita takzvaných odborníků, shromážděných kolem Hegera. V čem konkrétně spočívá jejich služba satanovi?

   Stvořitel daroval člověku svobodnou vůli. Tento jeho dar je absolutní a bezvýhradný. To znamená, že se můžeme rozhodovat jakkoli chceme a svobodná vůle nám nebude nikdy odňata. Můžeme se svobodně rozhodnout kráčet buď ke Světlu, nebo k temnotě. Buď ke spáse, nebo k zatracení. Je to jedině na nás.

   A pokud se například rozhodneme jít cestou k zatracení, Stvořitel nám svobodnou vůli nesebere a nechá nás jít na základě našeho rozhodnutí až na konec námi zvolené cesty. I když to bude znamenat naši záhubu. V tomto spočívá bezvýhradnost Pánova daru svobodné vůle člověku. V tomto spočívá obrovská, až nepochopitelná Boží velkorysost.

   A teď se podívejme na služebníka satana Hegera, který se sice považuje na křesťana, ale ve skutečnosti stojí proti Pánu. Jeho skutečný pán, satan a ďábel mu totiž našeptává, aby zachránil lidi před pandemií tím, že jim vezme svobodnou vůli. Tím, že je dá všechny povinně očkovat, i když nechtějí. Tím, že jim pro jejich dobro upře výsadu a dar, darovaný samotným Stvořitelem.

   Heger říkal v rozhlase, že uvažuje o povinném očkování. Že o něm už déle jedná s odborníky a právníky, aby posoudili, zda to ústava umožňuje. Uvažuje se o povinném očkování lidí nad 65 let, ale Heger nevylučuje, že by to mohlo být i nad 60 let. Podle něj osobně by však bylo nejlepší povinné očkování pro všechny nad 50 let. Jaká by ale měla být optimální věková hranice, určí konzilium odborníků.

   Takzvaný „křesťan“ Heger si neuvědomuje, že už jen úvahami o povinném očkování ukazuje svou příslušnost k temnu a k ďáblu, protože se staví proti Stvořiteli a proti bezvýhradnosti jeho daru svobodné vůle člověku. Služebník ďábla Heger chce pod taktovkou svého skutečného pana satana rozhodovat o lidech, jako o dobytku, a jako o nesvéprávných věcech. Chce znásilnit jejich svobodnou vůli, protože je přesvědčen, že se tak děje pro jejich dobro. Služebník ďábla Heger, spolu se stejně ďábelskými odborníky, chtějí rozhodovat o lidech podle své vlastní vůle. Oni určí, co je dobré, a ostatní se budou muset podřídit, bez ohledu na to, co oni sami chtějí.

   Tímto způsobem se tito lidé staví nad Stvořitele, protože Stvořitel to nedělá. Oni jsou však chytřejší než Stvořitel, protože vědí lépe, co lidé potřebují. A jejich „moudrost“ a bezmezná arogance, postavená nad Vůli Stvořitele, byla zhmotněna do vize povinného očkování. To by však ve skutečnosti bylo očkováním násilným a vynuceným, protože by šlo proti svobodné vůli a proti svobodnému rozhodnutí velké části národa.

   Vláda se tak pasuje do pozice feudálních pánů s neomezeným právem rozhodovat o životě, smrti a osudu svých poddaných. A svou vůli si vynucuje za pomoci zaprodaných drábů a moderních donucovacích prostředků.

   Kdo si myslíte, že jste premiér Heger? Kdo si myslí, že jsou odborníci, soustředění kolem vás? Ve skutečnosti jsou to jen neznabozi a materialisté, kteří berou v úvahu jen hmotné a tělesné zájmy, ignorujíc duši a ducha člověka s jeho právy, darovanými od Stvořitele. Duše lidí chtějí znásilnit, zlomit a podrobit své vlastní vůli, protože jsou přesvědčeni, že obyčejní lidé se musí sklonit před tím a podřídit tomu, co oni sami považují za dobré a správné. Za dobré a správné z jejich pohledu neznabohů, materialistů, ateistů, nebo pomýlených křesťanů, jakým je Heger. Ve skutečnosti jsou však všichni služebníky ďábla, i když jsou přesvědčeni, že pomáhají lidem, protože se tak děje pouze za cenu toho, že se otřásá základními pilíři samotného člověčenství.

   Část obyvatelstva se tomu ve strachu a bez hlubšího uvažování podrobuje, avšak druhá, duchovně živější část národa se oprávněně bouří, protože cítí hrubé a arogantní ďábelské zasahování do svých nejzákladnějších lidských práv.

   Velkou otázkou zůstává, proč svět dospěl do takovéto situace? Proč ho ovládli služebníci ďábla? Proč se dostali do nejvyšších pozic a vládnou národům? Proč svět ovládla temnota, která obyvatelstvo obírá o jeho práva?

   Stalo se to proto, že jsme odvrátili od Pána, a tím uvolnili prostor temnotě, která následně ovládla svět. Jen se podívejme kolem sebe, kolik z nás vážně usiluje o hodnoty ducha? Pro kolika z nás jsou hodnoty ducha na prvním místě? Kolik je těch, kteří se skutečně zajímají o Vůli Stvořitele a o její naplňování ve svém životě?

   Svět se orientuje jen na hodnoty materie, které jsou však bez ducha mrtvé, nízké a temné. A protože jsme si vybrali nízkost a temnotu materie bez ducha, otroci hmoty a služebníci temnoty ovládli svět. Proto dnes trpíme pod jejich jhem a oni se nás snaží obrat o základní práva, mezi nimiž je i právo svobodně se rozhodovat.

   A stále více se rozpínající temnota začíná lidi tlačit až k samotnému okraji propasti, čímž je nutí začít konečně bojovat za pravé hodnoty a za svá základní Boží práva. Nastávající dění nás bude nutit začít se konečně orientovat na hodnoty ducha a odpoutávat se od hodnot materie, protože budeme na vlastní kůži bolestně prožívat, kam nás přivedl bezduchý materialismus, svou nízkostí napojený na temno, který dosadil na vrchol společnosti temné služebníky ďábla.

   A žel, také samotné církve se zmaterializovaly a odklonily od hodnot ducha i od Vůle Stvořitele. Také církve se začaly upínat na matérii a s ní spojenou pozemskou moc, a proto se staly temnými. Rozkvetl v nich pouze rozum a duch byl odsunut do pozadí. Církve se vzdálily od Světla, staly se temnými, a proto v dnešní době temna stojí na jeho straně.

   Církve nepoznávají, že nastal čas, kdy temná šelma nutí lidi všech stavů přijímat znak vakcinace na ruku, bez kterého nemohou ani prodávat, ani kupovat přesně tak, jak je to předpovězeno v závěrečné kapitole Nového Zákona. Církve nenabádají věřící, aby vzdorovali temné šelmě a nátlaku jejích služebníků, ale naopak, nabádají je, aby přijali její znak na svou ruku. Biskupové nabádají věřící k vakcinaci, hovoříce o ní jako o projevu lásky k bližnímu, avšak dva z nedávno očkovaných slovenských biskupů dostali zakrátko nato rakovinu.

   Církve, vzdálené od Světla a od skutečné Vůle Stvořitele nepoznávají vlky v rouchu beránka tak, jak je na to upozorňoval Kristus. Daly se oklamat lží, že vakcinace je zde pro naše dobro, a nejsou za ní schopni vnímat dravčí drápy temna. Pod navenek prezentovanou maskou dobra a boje proti pandemii nevnímají krvežíznivé tesáky vlků, kteří chtějí ve skutečnosti roztrhat ovčí stádo. Ale aby to nebylo tak nápadné, vlci se oděli do roucha beránků a pasují se za zachránce světa.

   Protože jsme se vzdálili od Stvořitele, od jeho pravé Vůle a od hodnot ducha, svět zachvátila temnota a ovládli ji vlci a služebníci temna. Záchrana proto nespočívá v ničem jiném, než v opětovném návratu ke Stvořiteli, k jeho Vůli a k hodnotám ducha, postaveným na první místo.

   Ano, je třeba také navenek všemožnými způsoby bojovat proti temné šelmě a vzdorovat jejím ďábelským služebníkům. Ale vedle tohoto nezbytného vnějšího boje je třeba se vnitřně nasměrovat ke Stvořiteli a k jeho pravým hodnotám ducha. Kdybychom totiž takovýmto způsobem žili a mysleli, věci by nikdy nedospěly do dnešního stavu, kdy jsme vystaveni vládě služebníků ďábla. Do stavu, kdy mají být lidé masově okradeni o výsadu, darovanou jim Stvořitelem, spočívající v základním lidském právu rozhodovat o sobě samých. Do stavu, kdy má být obyvatelstvo znásilněno a proti jeho vůli mu má být vnuceno povinné očkování.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.