Proč jsou revoluce, převraty, ale i změny vlád kontraproduktivní?

obrazek
17.5.2017 11:36
Jakýkoliv útlak obyvatelstva, nebo jeho nedůstojná manipulace vyvolávají snahu zbavit se ho. Vyvolávají v masách touhu, ať již revolucí, převratem, nebo i zákonitou změnou vládní garnitury odstranit z vrcholné politiky lidí, kteří za to podle jejich názoru mohou.


Běžný člověk stojí tedy zcela přirozeně na straně utlačovaných a s hněvem hledí na ty, co to mají na svědomí. A i já sám jsem donedávna uvažoval podobným způsobem, protože se mi to z hlediska mnohého nečestného a zlodějského jednání lidí na vrcholu politické moci zdálo být naprosto oprávněné.

Později jsem však pochopil, že pravda je úplně jiná. Pravda totiž spočívá v poznání, že podobné jednání politiků je zákonitostí! Zákonitostí, o níž přece jasně říkají známa slova, že každý národ má přesně takovou vládu, jakou si zaslouží.

To totiž není žádná náhoda! Je to projev spravedlnosti, na jejímž základě se každému národu dostává přesně takového druhu vlády, jaký je on sám! Jaká je jeho mravní, morální a duchovní výška! Neboť právě výška mravní, morální a duchovní úrovně národa tvoří základnu, z níž povstává jeho elita. Společenská a politická elita národa je tedy jen jakýmsi zrcadlem, které lidu věrně zrcadlí jeho vlastní tvář.

Představme si člověka, který v noci flámoval a ráno vstane a podívá se do zrcadla. Při pohledu do něj se zhrozí své vlastní oteklé a znetvořené tváře a v hněvu nad tím zrcadlo rozbije.

Nesmyslnému rozbití zrcadla, ve kterém vidíme svou vlastní tvář se podobají všechny snahy o odstranění nepoctivých a nemorálních politiků, nebo dokonce extrémní úvahy o jejich fyzické likvidaci. I kdyby se tak totiž událo, na jejich místo se velmi rychle dostane někdo jiný, kdo bude lidu opět věrně a pravdivě zrcadlit jeho tvář.

Pokud však člověk, který v hněvu nad vlastní znetvořenou tváří rozbil zrcadlo chce, aby v něm vždy viděl pouze pěknou, příjemnou a usměvavou tvář, musí se o to zasloužit on sám a nikoliv jeho zrcadlo. On sám musí definitivně skoncovat s flámováním.

Každý národ, který chce mít ve svém čele morální a čestné politiky musí nastoupit na cestu svého vlastního morálního a duchovního pozvednutí. Musí sám chtít být čestnějším, ušlechtilejším, lepším, spravedlivějším a morálnějším. Neboť každému národu se vždy může dostat pouze politické reprezentace takových morálních kvalit, jaké si svou vlastní kvalitou zaslouží.

Pokud ale někdo tvrdí, že on sám nemůže něco změnit je to alibismus. Každý národ se přece skládá z jednotlivců a právě jednotlivci tvoří jeho základní buňky. A povaha, kvalita a charakter těchto základních buněk určuje povahu, kvalitu a charakter celku, čili národa. No a povaze, kvalitě a charakteru národa pak zákonitě odpovídá i charakter jeho reprezentace.

Pokud tedy někdo tvrdí, že je příliš nepatrným na to, aby on sám mohl pohnout věci dopředu, nepřímým způsobem tím pouze vyjadřuje, že není ochoten pustit se do práce na svém vlastním morálním a duchovním pozdvihnutí. Že on chce zůstat takovým, jakým byl doposud, se všemi svými nedostatky, chybami a nečestnostmi.

Ale pak ať nenadává na vládu a neočekává, že se bude mít lépe. Že se objeví nějaká politická strana nebo vůdce, který pozvedne společnost zázračným způsobem. Takové něco je nanejvýš nereálného a takoví lidé budou mít, ba musí mít špatnou vládu, protože si ji zaslouží.

Musí mít vládu, která odpovídá a je stejnorodá jejich vlastním chybám, jejich vlastní nemorálnosti a nízkosti. Tak je to totiž spravedlivé! Neboť právě tímto způsobem sklízí každý národ přesně to, co zasévá. V tom se totiž projevuje princip vyšší spravedlnosti, jejímž účinkům nemůže uniknout nic, co existuje na této zemi.

Ne, není žádných výhledů ke zlepšení kvality života bez přijetí osobní odpovědnosti! Osobní odpovědnosti, kterou jsme prostřednictvím pozvednutí svých morálních a mravních kvalit ochotni svým vlastním dílem přispět k pozvednutí celé společnosti. Pokud mezi lidmi, mezi jednotlivci takové ochoty není, není a nikdy nebude žádného pozvednutí společnosti.

Pochopme přece, že jednotlivé národy neutlačují vlády, které si zvolily, nebo které byly do jejich čela dosazeny jakýmkoliv způsobem. Skutečný útlak způsobují hodnoty, kterým lidé, jednotlivci věří a které uznávají!

Útlak národu způsobuje nízkost hodnot, které přijal za své a s nimiž se ztotožňuje! Je to například nečestnost, egoismus, chamtivost, nespravedlnost, necitlivost, závist, nepřejícnost, nebo nedostatek touhy po vyšším, vznešenějším a ušlechtilejším a ještě množství jiných chyb a nedostatků.

Každý národ, který nepochopí, že on sám se musí změnit k lepšímu pokud se chce mít lépe, bude utlačován. Tak to totiž vyžaduje zákonitost vyšší spravedlnosti.

Pokud se tedy národ chce mít lépe a pokud chce, aby se pozvedla kvalita jeho života, musí se nejprve on sám morálně a duchovně pozvednout. Jeho vlastní pozvednutí na vyšší morální a duchovní úroveň musí nutně předcházet pozvednutí hmotnému. Neboť jen pozvednutí morální a duchovní může přivodit, způsobit a vyvolat pozvednutí materiální a hmotné. A dokud tuto zákonitost lidé nepochopí a neprovedou, do té doby budou muset trpět různé formy útlaku, které se budou stále stupňovat. Stupňovat až do neúnosnosti a vyvíjet takový tlak, že se nakonec jednotlivci i národy budou nuceni zamyslet sami nad sebou a poznat, v čem spočívá jádro problému.

Mnohokrát jsem cestoval autobusem, když se lidé vracely domů z odpolední směny. Mnohokrát jsem je litoval, když hovořily o podmínkách v práci, nebo o výši mzdy, kterou za ni dostávají. Avšak zároveň jsem slyšel způsob, jakým se vyjadřují, slyšel jsem, co se chystají dělat, co je zajímá a co považují ve svém životě za důležité.

A tehdy jsem si uvědomil, že tito lidé, vzhledem k jejich hodnotovému systému, který uznávají, musí zákonitě prožívat všechno to nelehké, co prožívají. Musí to prožívat, protože si to zaslouží a protože si to doslova vynucují výškou své osobnostní, duchovní a morální úrovně.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Jako jiná historií prověřená lidová pořekadla, vzatá ze studánek moudrosti našich předků, stále platí i pořekadlo, že každý národ má takovou vládu, kterou si zaslouží o jehož vyznění pojednává další pěkný obrozenecký článek pana Lukeše. V tomto světle se stále jako velmi znepokojující jev v naší společnosti, jeví její vzrůstající fašizace u části naší společnosti, zejména pak netolerance k jiným názorům, neuznávání výsledků voleb. V poslední době se jedná o již hysterizující až nenávistné, vulgárně nátlakové akce tzv. ,,kavárenské" veřejnosti, která se doposud nesmířila s prezidentskou volební porážkou jejich miláčka Karla Schwarzenberga, jakož i snad zakukleným fanatickým fašistou panem T. Peszyńskim a jeho společníky, přípravné akce na organizování uliček hanby pro špičkové hudby milovné návštěvníky koncertů Alexandrovců, přičemž ochránci lidských práv mlčí. Evidentní dvojí metr na přikládaný dvojí metr na uplaňovaný na lidská práva, tolerovaný ba podporovaný vládnoucími vrstvami společnosti, se záhy vymstí. Pro příklady ani nemusíme chodit daleko viz. přimalovaná tykadélka na předvolební propagaci ODS aktivistou R. Smetanou a zneuctění prezidentské standarty členy prý umělecké skupiny Ztohoven. Zde jasně vidíme kam směřuje vůle vládnoucí nám popřevratových velko zbohatlíků.

klokan

 Překlep.