Proč musela Ilona Švihlíková školit redaktory ČT ze základů ekonomie

8.9.2011 19:59
Protože veškeré ekonomické "vědění" této země sestává ani ne tak z tržního extrémismu jako rovnou z aplikovaného pinochetismu (jenž se nám v průběhu doby transformoval dokonce v jistou formu náboženství), musela ekonomka Ilona Švihlíková v ČT objasňovat, že nikdo ani nezkusil správně přemýšlet o příjmové stránce rozpočtu. Připomínáme, že převratem v Chile v roce 1973 tamtéž zahájil svůj projekt korporativismu Milton Friedman, za což byl sice odměněn Nobelovou cečnou, následky však byly zničujícfí, opěvován je leckterými dodnes.

Pro ty, kdo neměli štěstí vidět v přímém přenosu danou relaci Studia 6 ČT:

http://www.youtube.com/watch?v=hMU8A3RPcIk&feature=share

a nyní, co je nejpodstatnější esencí dnešní společensko-ekonomické koncepce v České republice /zábavnou formou/:

http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Svobodn%C3%AD  

O výdajové stránce rozpočtu se zde bavit nebudeme, o její nekompetentnosti a korupční povaze již víme až příliš, pouze jsme se nezabývali otázkou, proč ostatní slušní lidé nevidí struktury založené na vzájemném krytí nepravostí. V každém případě se dá říci, že co náš stát měl, to už vydal a už z toho prospěch mít nebude, protože nechce měnit účetní koncepci, jež pro malé je martyriem, pro velké čtyřproudou dálnicí do nebe, skrze "daňové optimalizace" jež se dají realizovat. nemá ani tolik vtipu, aby si konečně dupl a přikročil k uplatňován.í zásady "Co se zde vydělá, to se zde také zdaní" - pozor, nelze to realizovat jednoduchým opatřením, pakliže to vůbec jde bez celních opatření (ale koneckonců, proč nepřistoupit ke clu či dani ekologické z dovozu), ale Sarkozy momentálně řeší alespoň v rozsahu bojujícím proti únikům do do daňových rájů. (v listopadu 2012 k zamezeí neodvádění daní multinacionálních společností přistoupily Uk a Německo:http://www.blisty.cz/art/65899.html )Odhadem se počítá, že již od privatizace odteklo z CŘ na dividendách přes 1 biliíon - a dividendy stát také nedaní, finanční spekulace Tobinovou daní také ne, a historie s nedaněním hazardu je až příliš podobně smutná a také není ani náhodou kvantitativně zanedbatelná.

Bavme se ale o stánce příjmové - ta je jednak, jak říká  Ilona částečně nadimenzována 1) rozpočtovou politikou a finačnickými aspekty a jednak 2) fyzickou ekonomií - národohospodářskou politikou (obojí je úzce propojené) . 

ad 1) Jestliže mají občané platit vyšší DPH, tak se prodá ze stejného objemu  zbytných peněz méně zboží, nebo si budou muset podnikatelé seškrtat marže, aby ceny byly nižší.  Jenže navíc a) objem zbytných peněz nebude stejný - bude nižší, protože nahoru šly nezbytné výdaje na bydlení, energie, atd. a b) nový zákoník práce udělal v podstatě to, že nejenže zabrzdil růst platů, on dokonce nastolil podmínky pro jejich snižování, a já na rozdíl od Ilony nebudu vědět, jak velký podíl na státním rozpočtu mají ať už přímé nebo nepřímé (DPH) daně) odváděné zaměstnanci, ale může to být dost možná nejrozhodnější příjmová stránka rozpočtu! Stát si pod sebou odřezává větev - ale tato logika mu nebyla přístupná, protože nikdy neviděl příjem DPH jako zdroj od zákazníka, finálního kupce - ale jako krádež peněz, jež byly podnikatelovy (viz památné Bártovo prohlášení nebo tio bylo Johnovo prohlášení o Bártovi, nevím, o tom, že on sám na DPH odvádí tolik, že bych uživil celý parlament a tak si může dělat co chce)  - ne, ty peníze nikdy nebyly podnikatelovy - vždy přišly od kupců a patří státu. Giacinto Auriti: "Jsme to my, kdo teprve dává zboží hodnotu, tím, že jej kupujeme" - a bez kupců si kdokoliv může své zboží naložit na záda nebo spálit v kamnech. Kde budou kupci spotřebního zboží příští rok? :( A tak se přihodilo to, že významná část příjmové stránky rozpočtu je determinována negativním vlivem právní koncepce Zákoníku práce a sociální politikou. (Vždyť: práce na dohodu i smlouva o díle byla až dosud možná a kdo potřeboval, a nedokázal by bez jejich existence podnikat, ten je také bez zábran používal). Nyní budou masy lidí uvrženy do bídy  a masy lidí zbrzdí svou rozhazovačnost už jen kvůli zvýšeným rizikům (a i kdyby se dané týkalo jen jednoho člověka v rodině, zareaguje rodina celá).  Kvůli spotřebnímu zboží a trhu s ním je vysloveně žádoucí, aby peníze byly nikoliv v horních vrstvách společnosti (tvořených malým počtem jedinců, kteří snědí také jen malý počet vepřových kýt) - ale aby jich bylo dostatek právě v nejnižších patrech společnosti - nejpočetnějších (tedy těch, které jsou schopny zkonzumovat největší počet vepřových kýt). Protože za situace finanční anémie (viz http://www.vasevec.cz/blogy/zaplavy-povodne-financni-anemie-pauperizacea-reseni-sandra-pascucciho - a vůbec za každé -  se násobič existujících peněz získává jen obracením kapitálu a fyzických peněz (tím, že peníze obíhají, plní hlavně funkci oběživa), je spotřeba obyvatelstva velmi důležitá. (Peníze ležící na účtech nepřemisťují nic /a pracují-li, tak rozhodně ne pro stát/, ale peníze cirkulující v oblasti primární výroby a směny přemístí na jeden cyklzus dejme tomu 20-25 krát tolik, kolik je jejich hodnota - než zase doputují do banky.) Místo toho peníze odplývají - a to již souvisí s fyzickou ekonomií. Neméně důležitá je samozřejmě mít peníze ve vlastnictví občanů a ne bank (viz výše článek o finanční anémii). Co se bude dít,pitakovém neporozumění ekonomii, jaký předvádí tato vláda,shrnula opět Ilona Švihlíková: http://denikreferendum.cz/clanek/11536-cr-ve-smrtici-spirale -v Jak  lze (ne)rozumění ekonomii shrnula pro změnutato Gabriela Hradecká -byt to není vyčerpávající a v jedné věci -monetaristické, má nevědomost: http://www.blisty.cz/art/58642.html (ještě tu z dam ekonomie par excellence funguje paní Růžena Wimrová, jež objasňuje,proč je omylné domnívat se, že ekonomii zachránmí export a proč je důležitý vnitřní trh -inu kivůli oběhu, ale o tom i přednáška Stiglitze na INETu v komentářích podmým bloígem "Euroval -co je nového".)

ad 2) Fyzická ekonomie sestává z ekonomických aktivit obyvatelstva (a přemýšlejte  vážně nad úslovím "až se úplně přestane pracovat, tak se zastaví svět" - ačkoliv existuje teorie základního příjmu http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/zakladni-prijem-kulturni-impuls-grundeinkommen-ein-kulturimpuls o tom, že  ekonomie by byla udržitelnjší, pokud by každý občan - resp. nepoboiratel jiné renty, dostával ničím /ani prací/ nepodmiňovaný základnáí plat - vše ale podle mne odvisí od toho, kolik si toho je národ schopen sám sobě poskytovat či jak má vybalancované to, co směňuje s okolím) - a současný stav je ten, že pestrou skladbu průmyslových podniků vyměnila jen pestrá skladba levných montoven a překladišť (70% zde prodávaného zboží dovážíme), protože potenicál byl vyměněn za momentální likvidnost, že podniků, které něco fyzického vytvářejí výrazně ubylo, protože přešly do cizích rukou, které zde neodvádějí daně, nebo prioto, že je zlikvidovaly vlivy globalizace a také pro neprovozování a degeneraci národohospodářské ekonomiky, dismanagement vědy a vývoje, vírou v přínosnost opakovaného zakopávání a vykopávání lahví - totiž hlavní akcent na opakovaný zisk z objektů, jež byly ale vytvořeny jen jednou, vírou, že oblast služeb lze rozpínat do nekonečna (jen letos mi nabídlo facebookové přátelství 30 osobních duchovních rádců a věštíren) a vírou v oprávněnost a přínos lichvy.  nejrůznějšího druhu. Je nutno si zopakovat několik věcí o fyzické ekonomii - chce-li stát mít nějaké podniky, které budou mít potenciál rozvoje - není to jednoduchá práce takový projekt rozhýbat. Gauneři, co zde privatizovali, byli gauneři, ne myslitelé, vesměs své podniky rozvíjet schopni nebyli. Nebyly doceněny železniční vlečky jako rodinné stříbro, jež zasluhuje speciální uplatnění, vůbec nebyla doceněna demografie - hustá síť silnic a železnic, ani to, že všechny průmyslové oblasti vznikly před polovinou 19. století a  od té doby jen Havířov, nebylo doceněno to, že velký důležitý podnik vzniká dlouho, a je velmi snadné jej neuváženými kroky zničit.  Privatizace byla neuvážená. A myslím, že úspěšní privatizátoři byli předvším ti, kteří se dostali k vnitropodnikovým datům,  kteří znali ta správná buzzwords a kteří měli kontakty v bankách. Projekty tehdy poszuzovali ekonomové mladičtí, nikoiív lidé z praxe. Dnes místo slušných podniků  a prodejů do celého světa máme velkoměstský "průmysl" "služeb" (jež nejsou službami, ale podrazy), které přímo těží z lidského neštěstí, z rozvratů rodin a osudů, ze zhoršování populačních parametrů a tím také snižují pestrost a kvalitu tkaniny ekonomických činností. obyvatelstva. Rozopadla se celá odvětví pro bezohlednost, jakou tu proběhla imperializace (za komunistů embargo na složitější elektrotechnické součástky) - později žádná podpora pro dohnání náskoku. Elektrotechnici se rekvalifikovali na maséry a ambulantní prodejce růží po diskotékách, styk se svou odborností již nemají, nejsou schopni uvést do běhu továrnu na televize s programováním nahráván, vyhledávání v knihovnách internetových televizí a vytvářející si knihovnu vlastní).  Chemikům se také rozpadly oborové struktury, a protože na chemii potřebujete čas, kolektiv, dlouhou přípravu - a celou tu dobu podporu dotační a pak velký kapitál nebo v jiném případě rizikový kapitál - jenž tu dodnes není (což ale s sebou nese více kanibalistickou povahu podnikání), a protože naše patenty stále raději prodáváme do zahraničí, místo abychom pro jejich realizaci a světový prodej poskytli platformu, nic nového v podstatě nevzniká. Z chemiků jsou lokajové farmakomafie, prodejci "éček", potravinářští šulíři, co uzeniny plní vodou a rohlík dokáží vybalancovat na 65 gramech, projeci luxusních aut, obchodní zástupci a makléři. O matem,atiky mají zájem jen pojišťovny, fyziky již inovační zakázky raději nepřijímají, protože zázemí je takové, že by museli postupovat stylem hokus - pokus (viz tunel Blanka)... A tak dále a tak dále, obor po oboru, kohorta za kohortou. Nic z toho není tvůrčí práce. Nic z toho nemůže obohatit spektrum našeho podnikání o něco, co jiní nemají,  ale měli by pro to upotřebení a proto je o to zájem. Je velkou chybou, že naši experti jsou  natolik negativně indoktrinovaní Rothshildovou doktrínou "O nezbytnosti přiřčení zdrojů konkrétním osobám" /aka privatizace/ z 80. let, že nejsou schopni ani připadnout na tak jednoduchou myšlenku, jako že by se vyplatilo zřídit nové státní podniky - třeba i jen takové cihelny - ty  by moly mít hned paterý pozitivní účinek: daňové příjmy (protože vesměs jsou výrobci stavebních materiálů zahraniční), snížení nákladů na bydenídříve jmenované subjekty pracují s vysokou marží, protože dokázali v minulsoti zdražovat tempem 30% ročně každý rok) , proto také více peněz obyvatel na jiné zboží a tedy i na pestřejší a hutnější konstituci ostatních  ekonomických subjektů, a ještě čtvrtý - posílení národní sítě velkoobchodů (opět subjekty, u nichž nejsou takové překáížky, aby danily u nás) a pátý, že totiž zkomponování nové skladby státních podniků je pro zajištění důchodů výrazně větším přínosem než penzijní fondy, navíc v stávající podobě, A že ty státní podniky nemusí nikomu ubírat prostor, ale že se mohéu vmezeřit, nekonkurovat, sloužit, protože dners právě zažíváme, že ani v soukromém sektoru nemůže vzniknouta rozvít se  všechno, ani zdaleka. Nechci hovořit o podpoře družstevnictví, protože (nejen) o tom hovoří výborně František Stočes (http://www.blisty.cz/art/58269.html) - ale k tomu právě musí obyvatelům více peněz zbývat, než kolik se z nich vytahuje, a navíc - musí existovat přístup k odobornýým a patentovým knihovnám, musela by tu být dobrá publikační činnost!  A nikdo nedocenil, jak neprostupná je dotační politika - kde chabé instrukce EU s kříží v neuvěřitelné kombinaci s českým státnickým neuměltelstvím, které dokáže vyprodukovat jen golfová hřiště, aquaparky, luxusní hotely (za situace, kdy na realitách Seznamu je nejméně 60 stránek penzionů na prodej), v takového bastarda, že vlastně nic skutečně přínosného nemá šanci ani vzniknout. A jsme zpět u bodu jedna - k čemu obrovské výdaje na politiku zaměstnmanosti z Evropských sociálních fondů /o jejichž užitečnosti lze říci jen - a nemohli byste podporovat projekty smysluplně???!) (http://www.esfcr.cz/modules/projects/index.php?lang=1), když občané nemají dostatečný přístup k penězům na podnikání - levným a za co nejschůdnějších, nejférovějších podmínek? ("Půjčil jsem si 2 mio na ojetý autobsu, pravidelnost splátek jsem byl schopen dodrýžet jen ty prvníé tři měsíce v létě a pak už jely pokuty a penále, za deset let jsem nastrkal do banky 18 mio, manželka onemocněla, já se chtěl věšet, autobusu zbývá životnost 2 roky.")

Nikdo zdá se si v minulosti neuvědomil, jaký dopad bude mít to, že Klause necháme indoktrinovat celou zemi podle instrukcí Mezinárodního měnového fondu navíc těžce "cinklých" sympatiemi k Pinochetovi.  Nikdo nedoceil fakt, že aby nějaká ekonomie byla, musí se politika dělat jako politika, jako série kroků mířících do budoucnosti, jako invenční a kreativní práce dobře sestavených týmů, nikoliv jako týrání obyvatelstva a nikoliov slevování z práva na rovnocennost s ostatními státy EU, jak je u nás také zvykem. 

A o monetaristice i fyzické ekonomii zas ještě někdy jindy. Šířeji /nebo resp: částečně jsem to zpracovala již zde - kameňákem pro dnešek je datum, kdy článek vznikl -http://www.blisty.cz/art/36649.htm

P:S: Ten pinochetismus v Chile zbuchl.   (Seženu o tom více zpráv, první průhled zde: (http://911investigate.blogspot.com/2011/09/chile-other-911-anniversary-cia.html )   

Jediný rozdíl mezi státem a mafií spočívá v tom, že mafie aktuzálně ytáří zisky: (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Takto-psal-Karel-Kryl-o-rozkradani-Havlovi-i-Klausovi-Nikdo-to-nechtel-vydat-226768)

Pro připomenutí - volební sliby ODS z roku 2006: http://archiv.ods.cz/volby/weby/2006/odsplus.php 

20.12.2013 - vynikající článek Miroslava Tejkla s citacemi zenulé Evy Klvačové: http://blisty.cz/art/71438.html 

mafie vytváří zisky

 

Institut Václava Klause

   5.11.2012 Jiří Dienstbier z ČSSD o politice škrtů a exekutorskýh fabrikách: http://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/tiskove-konference/tk-5-11-2012/

12.12.2013: Philipp Janýr

Podle nejnovějších výsledků EuroStatu je Rakousko po Luxemburgu nejbohatší stát EU. Česko je na tom o 58% hůř a dokonce o 18% hůř něž Řecko. Je na tom dokonce hůř něž Polsko a nachází se na posledních místech mezi Maďarskem a Litvou.

"Keď sa národní socialisti dostali v Nemecku k moci , bolo Nemecko kompletne ekonomický zruinované. Versaillská dohoda uvalila devastujúce reparačné poplatky na Nemecký národ ,ktorý mal platiť všetky výdavky na vojnu krajinám, ktoré sa na vojne podieľali, čo sa rovnalo sume, ktorá tri krát presahovala hodnotu celého Nemecka. Špekulanti devastovali Nemeckú marku ,tak že inflácia bola najhoršia v modernej histórii. Na vrchole tejto hroznej inflácie ste si za plný fúrik mariek ,nemohol kúpiť bochník chleba. Národná banka bola prázdna a obrovský počet domov a fariem-statkov prešiel do rúk bánk a špekulantov. Ľudia spali v stanoch na uliciach a v stodolách. Nič také sa nikdy predtým nestalo – kompletná devastácia národnej meny, vymazanie všetkých úspor obyvateľstva, ich obchodov a celej ekonómie Nemecka. Všetko sa stalo ešte horšie, keď na konci druhej dekády udrela globálna depresia. Nemecko nemalo na výber len žobrať o otroctvo u internacionálnych úžerníkov.


Keď sa národní socialisti na čele s Adolfom Hitlerom dostali k moci, obišli internacionálnu bankovú mafiu a začali vydávať novú Národnú menu. Adolf Hitler začal tzv. Národný kreditný program, plán národno-verejnej výstavby Nemecka. Projekty ako proti záplavové valy, rekonštrukcia verejných budov, súkromných domov budovanie nových domov, ciest, mostov, kanálov, prístavov atd. Tento projekt stál jednu miliardu Národnej meny. Jedna miliarda NE-Inflačnej meny, nazývanej Pracovné certifikáty, boli vydávané oproti tejto hodnote. Bolo zamestnaných milióny ľudí a boli platený týmito Pracovnými certifikátmi. Tieto vládou vydávané peniaze neboli garantované zlatom, ale niečím čo malo reálnu hodnotu . Bol to pravdivý recept na prácu a materiál pre ľudstvo. Ľudia tieto Pracovné certifikáty ( marky ) ,minuli na iné služby, tovar a jeho produkciu, týmto vytvárali prácu pre viac ľudí.

V priebehu dvoch rokov bola nezamestnanosť vyriešená ,krajina bola naspäť na nohách. Mali solídnu a stabilnú menu, bez úroku – dlhu, keď v tom istom čase, milióny ľudí v Spojených štátoch, Európe, Austrálii atd., hladovalo, bez práce a čakalo na teplú polievku, keď sa im vôbec ušla. Nemecko obnovilo zahraničný obchod, aj keď im bol zakázaný zahraničný kredit a boli bojkotovaný internacionálnou židovskou bankovou mafiou. Urobili to Barterovým systémom, priamou výmenou tovaru a obchádzaním úžerníckych bánk, bez úrokov a obchodného deficitu. Tento ekonomický systém, žil krátko a dneska po tomto systéme ostal len Pamätník Famóznej Autobahn ako prvý extensivny superhighway – systém na svete s jej dizajnérom Adolfom Hitlerom."

 leden 2014 - v Rusku si s problémem daňových rájů poradili také: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2544945/rusko-zostruje-boj-proti-danovym-rajum-firmy-ze-strachu-dobrovolne-voli-navrat.htm

4.7.2014 David Vorovka: Vláda začíná řešit, že prodej celého Unipetrolu mohl být chyba. Nyní uvažuje o zpětném odkupu rafinérií v Kralupech. Privatizace strategických segmentových podniků je chyba vždy.

11.7.2014: http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecko-chce-uder-na-danove-raje-ucty-zajimaji-i-cesko/r~i:article:776289/

30.4.2019 Ilona je starší, v ČR se stále jezdí do zahraničí prodávat naše rodinné stříbro (resp. ty zbytky ekonomiky,jež ještě tvoří národní produkt) a investiční pobídky se udělují firmám, jež tu nedaní: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jsme-chudi-a-jeste-davame-cizim-Tvrdy-vyklad-Kde-Cesko-bylo-co-se-prohospodarilo-kolik-nam-berou-A-opatreni-ktere-asi-neprojde-545417?

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

miramachek

...zvykejme si na snižování životní úrovně..a na bezpráví:http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/globalni-kasino-jede-vesele-dal/, což dokumentuje nápada experta na teplárny:  http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-52803100-drabek-pritvrdil-pracujte-pro-verejnost-jinak-nebude-podpora-vzkazal-nezamestnanym?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed neboli po redukci stavů ve státní správě a ukončení činností firem vlivem krizí bude každé město plné žlutých vest (hvězd?) nebo firmy propustí zaměstnance a najmou z ÚP "lidi", kteří budou makat zadarmo (resp.za podporu)? Zvýší se konkurenceschopnost? Nebo se konečně probere šedá zóna?

Jinak souhlas s p.Sedláčkem: ČR bude brzy pro život zcela nevhodná.

 

 

1rytir

Česká republika se stále více stává nevhodnou pro život obyčejných lidí. Pečlivě se o to stará, jak trefně autorka textu poznamenává, pinochetovské pojetí ekonomiky. Je naprosto nezbytné se co nejrychleji zbavit nejen současné vlády Petra Nečase, ale i ostatních zastanců, a to z libovolného politického spektra, kteří prosazují toto pro lidi práce naprosto zhoubné ekonomické pojetí!

Současná vláda zcela nepokrytě ústy svých představitelů tvrdí, že hybatelem u nás není spotřeba, ale export. A tomu se podřizuje vše, především pak nízké a novými legislativními kroky ještě více ořezávané mzdy, či skutečnost dalšího škrcení spotřeby cestou zvyšování DPH se všemi na lidi práce negativními dopady. A naopak, všechna tato opatření prospívají exportu, jenž je právě postaven na cenách, odvozených od nízkých, především mzdových nákladů. Přitom se ale zapomíná na skutečnost, že exportní ekonomika má u nás většinou zahraniční vlastníky a jsou to oni, kteří z toho těží a nikoliv naši lidé.

Tímto příspěvkem bych jen chtěl naznačit i mnohými sociálně demokratickými ekonomy naprosto opomíjenou situaci kolem úrovně mezd v naší zemi. V zemi, kde je pracovní nasazení, včetně oné tolik diskutované produktivity, v mnoha ohledech srovnatelné, v některých případech i vyšší, než v evropských zemích tradiční demokracie, v zemi, kde jsou ceny srovnatelné nebo i vyšší, že ve státech, za kterými se už dvacet let "honíme" a naše příjmy jsou na ubohé úrovni. Připomínám také, že se to týká přjmů zaměstnanců státní i soukromé asféry a důchodců, nikoliv představitelů vysokého managamentu a v mnoha ohledech i politiků.