Putinovy změny v ruské Ústavě

obrazek
9.2.2020 11:34
V půlce ledna Vladimír Putin oznámil, že chce dosáhnout změn v ruské Ústavě, okamžitě poté se položila Medvědova vláda. Důvod je zřejmě ten, že velká část jejích členů má zřízen pobyt či občanství i v jiných zemích, což je proti liteře navrženého zákona. Putin jmenoval nového premiéra a byl západem ostře pomluven. Všechna západní média si dala záležet na tom, aby o změnách Üstavy informovala co nejméně. Takže my se s nimi seznámímé, abychom je mohli posoudit.

zdroj: https://www.kommersant.ru/doc/4225908?from=doc_vrez&fbclid=IwAR3r1rdNeZIIcjiKmoTMVosYgkdI4GxmzZ9AdgLAu2WmCfmRY-U8_n07UdE

Jaká bude ruská ústava

Kommersant porovnává současné a navrhované verze základního zákona.

Ruský prezident Vladimir Putin představil návrh zákona o změně Ústavy na Státní dumu. S takovou iniciativou přišel 15. ledna při oznámení zprávy Federálnímu shromáždění. Kommersant studoval, co přesně je v zákoně plánováno.

 

K zavedení do Ústavy Ruské federace, přijaté lidovým hlasováním dne 12. prosince 1993 (Rossiyskaya Gazeta, 1993, 25. prosince), byly předloženy následující pozměňovací návrhy:

 

1) stať 71

v nové redakci má stát takto:

„T) federální veřejná služba; stanovení omezení pro obsazení státních a obecních funkcí, postavení státu a obecních služeb, včetně omezení souvisejících s přítomností občanství cizího státu nebo povolení k pobytu nebo jiného dokladu potvrzujícího právo trvalého pobytu občana Ruské federace na území cizího státu. “;

2):stať 73

a) doplnění částí 5 následujícím obsahem:

"5. V Ruské federaci je zaručena minimální mzda ve výši alespoň životní mzdy zdravotně postiženého obyvatelstva v celé Ruské federaci a indexace sociálních dávek a jiných sociálních dávek způsobem stanoveným federálním zákonem. “;

b) doplnění částí 6 následujícím obsahem:

"6. V Ruské federaci se důchodový systém pro občany formuje na základě zásad univerzality, spravedlnosti a solidarity generací a jeho účinné fungování je podporováno a velikost důchodů je pravidelně indexována způsobem stanoveným federálním zákonem. “;

3) doplnění stati 77 část 3 následujícím obsahem:

"3. Nejvyšším úředníkem zakládajícího subjektu Ruské federace (vedoucího nejvyššího výkonného orgánu státní moci zakládajícího subjektu Ruské federace) může být občan Ruské federace, který dosáhl věku 30 let, trvale pobýval v Ruské federaci, nemá státní občanství cizího státu nebo povolení k pobytu nebo jiný doklad potvrzující právo na trvalý pobyt bydliště občana Ruské federace na území cizího státu. Spolkové právo může stanovit další požadavky na nejvyššího úředníka zřizujícího subjektu Ruské federace (vedoucího nejvyššího výkonného orgánu státní moci zřizujícího subjektu Ruské federace). “

4) ve stati 78 doplňte část 5 následujícím obsahem:

"5. Vedoucím federálního státního orgánu může být občan Ruské federace, který dosáhl věku 30 let, který nemá občanství cizího státu nebo povolení k pobytu nebo jiný doklad potvrzující právo na trvalý pobyt občana Ruské federace na území cizího státu. “;

5) ve stati 79  uvést následující:

„Článek 79

Ruská federace se může účastnit mezistátních sdružení a převádět na ně část svých pravomocí v souladu s mezinárodními smlouvami Ruské federace, pokud to neznamená omezení práv a svobod člověka a občana a není to v rozporu se základy ústavního systému Ruské federace. Rozhodnutí mezistátních orgánů přijatá na základě ustanovení mezinárodních smluv Ruské federace při jejich výkladu, v rozporu s Ústavou Ruské federace, nebudou v Ruské federaci vykonávána. “; komentář, toto je velmi důležité, my naopak jsem nadřadili mezinárodní smlovy oficiálně zákonům (zákony ale mají být oporou Ústavy, způsobem, jakým mí být Ústava naplňována, nikoliv jako u nás, způsobem,  jímž má být Ústava omezována), čili je nadřadili de facto Ústavě, tedy i Lisabonskou úmluvu a tím jsme přestali být suverénním státem a svá ústavní práva opustili! (LiSABONSKÁ SMLOUVA MĚNÍ PŮVODNÍ SUVERENITU NA POVINNOSTI DRÁBA EUŘÍŠE!) Zřejmě byla suverénní práva postulována v naší ústavě nedosatečně!

6) stať 81stanoví:

„Článek 81

1. Prezident Ruské federace je volen občany Ruské federace na období šesti let na základě všeobecných a přímých voleb tajným hlasováním.

2. Za prezidenta Ruské federace může být zvolen občan Ruské federace, který dosáhl věku 35 let, pobýval v Ruské federaci po dobu nejméně 25 let, neměl a dosud neměl občanství cizího státu nebo povolení k pobytu nebo jiný doklad potvrzující právo na trvalý pobyt občana Ruské federace. Federace na území cizího státu. Požadavek na kandidáta na post prezidenta Ruské federace, že nemá občanství cizího státu, se nevztahuje na občany Ruské federace, kteří dříve měli občanství státu, který byl přijat nebo jehož část byla přijata do Ruské federace v souladu s federálním ústavním zákonem a kteří trvale pobývali na území část státu přijatá v Ruské federaci nebo území části státu přijaté v Ruské federaci.

3. Jedna a tatáž osoba nesmí zastávat úřad prezidenta Ruské federace déle než dvě funkční období.

4. Postup volby prezidenta Ruské federace se stanoví federálním zákonem. “;

7) v článku 83:

a) stať 83 zní takto:

"A) jmenuje předsedu vlády Ruské federace, jejíž kandidaturu schválila Státní duma na návrh prezidenta Ruské federace, a odvolává předsedu vlády Ruské federace ze své funkce;"

b) doplňuje se odstavec „b1“ takto:

„B1) schvaluje na návrh předsedy vlády Ruské federace strukturu federálních výkonných orgánů; ve struktuře federálních výkonných orgánů určuje orgány, jejichž činnosti jsou kontrolovány prezidentem Ruské federace a orgány, které jsou řízeny vládou Ruské federace. Je-li prezidentem Ruské federace odvolán předseda vlády Ruské federace, nově jmenovaný předseda vlády Ruské federace nepředkládá prezidentovi Ruské federace návrhy na strukturu federálních výkonných orgánů; “;

c) doplňuje se odstavec „c1“ následujícího obsahu:

„C1) přijímá rezignaci předsedy vlády Ruské federace, místopředsedů vlády Ruské federace, federálních ministrů a předsedů federálních výkonných orgánů, jejichž činnost kontroluje prezident Ruské federace;“;

d) zní takto:

"E) jmenuje do funkce místopředsedů vlády Ruské federace a federálních ministrů, jejichž kandidatury jsou schváleny Státní dumou, a odvolává je ze svých funkcí;"

e) doplňuje se odstavec „e1“ takto:

„E1) jmenuje na místo po konzultacích s Radou federace a odvolává vedoucí federálních výkonných orgánů (včetně federálních ministrů) odpovědných za obranu, státní bezpečnost, vnitřní záležitosti, spravedlnost, zahraniční věci, nouzovou prevenci a likvidaci přírodních katastrof, veřejná bezpečnost; “;

e) zní takto:

„E) předkládá Radě Federace kandidatury na jmenování předsedy Ústavního soudu Ruské federace, místopředsedy Ústavního soudu Ruské federace a soudců Ústavního soudu Ruské federace, místopředsedů Nejvyššího soudu Ruské federace a soudců Nejvyššího soudu Ruské federace; jmenuje předsedy, místopředsedy a soudce jiných federálních soudů; “;

g) uvést následující:

„E1) předkládá Radě federace kandidáty na jmenování do funkce generálního prokurátora Ruské federace a zástupců generálního prokurátora Ruské federace; navrhuje Radě federace návrhy na odvolání generálního prokurátora Ruské federace a zástupců generálního prokurátora Ruské federace; “;

h) doplňuje se odstavec „e3“, který zní:

„E) jmenuje na místo po konzultacích s Radou federace a propouští žalobce státních orgánů Ruské federace; jmenuje a odvolává jiné státní zástupce, s výjimkou státních zástupců měst, okresů a ekvivalentních státních zástupců; “;

i) doplňuje se odstavec „e4“, který zní:

„E4) předkládá Radě federace ukončení v souladu s federálním ústavním zákonem o pravomoc soudců Ústavního soudu Ruské federace, soudců Nejvyššího soudu Ruské federace, soudců kasačních a odvolacích soudů, pokud se dopustí činu znevažujícího čest a důstojnost soudce, jakož i v jiných případy stanovené federálním ústavním zákonem naznačující nemožnost soudce vykonávat své pravomoci; “;

j) doplňuje se odstavec „g1“ takto:

„G1) tvoří Státní radu Ruské federace za účelem zajištění koordinovaného fungování a interakce státních orgánů, určení hlavních směrů domácí a zahraniční politiky Ruské federace a prioritních oblastí socioekonomického rozvoje státu; statut Státní rady Ruské federace je stanoven federálním zákonem; “;

8) v článku 95:

a) zní takto:

"2. Rada federace zahrnuje: dva zástupce z každého subjektu Ruské federace - jeden z legislativních (zástupců) a výkonných orgánů státní moci; zástupci Ruské federace jmenovaní prezidentem Ruské federace, jejichž počet nepřesáhne deset procent z počtu členů Rady federace (senátoři Ruské federace) - zástupci legislativních (zástupců) a výkonných orgánů státní moci zřizujících subjektů Ruské federace. “;

b) doplnit částí 21 následujícího obsahu:

"21. Členem rady federace (senátor Ruské federace) může být občan Ruské federace, který dosáhl věku 30 let, trvale pobýval v Ruské federaci, nemá státní občanství cizího státu nebo povolení k pobytu nebo jiný doklad potvrzující právo na trvalý pobyt občana Ruské federace na území cizího státu. ";

9) uvést následující:

„1. Občanem Ruské federace, který dosáhl věku 21 let a který má v Ruské federaci volební právo, nemá cizí státní občanství nebo povolení k pobytu nebo jiný doklad potvrzující právo na trvalý pobyt občana Ruské federace na území cizího státu, může být zvolen zástupcem Státní dumy. . ";

10) v pododdílu 102 (1):

a) zní takto:

„G) jmenování předsedy Ústavního soudu Ruské federace, místopředsedy Ústavního soudu Ruské federace a soudců Ústavního soudu Ruské federace, místopředsedů Nejvyššího soudu Ruské federace a soudců Nejvyššího soudu Ruské federace na návrh prezidenta Ruské federace;“ ;

b) doplňuje se odstavec „k“, který zní:

„J) pořádání konzultací o kandidaturách navrhovaných prezidentem Ruské federace na pozici vedoucích federálních výkonných orgánů (včetně federálních ministrů) odpovědných za obranu, státní bezpečnost, vnitřní záležitosti, spravedlnost, zahraniční věci, předcházení mimořádným událostem a likvidaci přírodních katastrof, veřejnou bezpečnost ; ";

c) doplňuje se odstavec „l“, který zní:

„K) pořádání konzultací o kandidátech navržených prezidentem Ruské federace na místo státních zástupců zřizujících subjektů Ruské federace;“;

d) doplňuje se odstavec „m“, který zní:

„L) ukončení výkonu funkce soudců Ústavního soudu Ruské federace, soudců Nejvyššího soudu Ruské federace, soudců kasačních a odvolacích soudů, pokud jednají tak, že hájí čest a důstojnost soudce, jakož i v jiných případech stanovených prezidentem Ruské federace v souladu s federálním ústavním právem případy federálního ústavního práva, které naznačují, že soudce nemůže vykonávat své pravomoci. “;

11) v pododdílu 103 odst. 1:

a) bod a zní takto:

„A) schválení návrhu kandidatury předsedy vlády Ruské federace na návrh prezidenta Ruské federace;“;

b) doplňuje se odstavec „A1“ takto:

„A1) na návrh předsedy vlády Ruské federace schvalování kandidátů na místopředsedy vlády Ruské federace a federálních ministrů, s výjimkou federálních ministrů uvedených v čl. 83 odst.„ E1 “Ústavy Ruské federace;“;

12) část 3 stati 107 uvádí po redakci:

"3. Pokud jej prezident Ruské federace odmítne do čtrnácti dnů ode dne přijetí federálního zákona, Státní duma a Rada federace tento zákon znovu posoudí způsobem předepsaným Ústavou Ruské federace. Pokud je federální zákon po opakovaném zvážení schválen tak, jak byl dříve přijat většinou alespoň dvou třetin z celkového počtu členů Rady federace a zástupců Státní dumy, podepíše jej do sedmi dnů prezident Ruské federace a zveřejní se. Pokud se prezident Ruské federace ve stanovené lhůtě obrátí na Ústavní soud Ruské federace se žádostí o ověření ústavnosti federálního zákona, pozastaví se lhůta pro podpis tohoto zákona na dobu, kdy Ústavní soud Ruské federace žádost projednává. Pokud Ústavní soud Ruské federace potvrdí ústavnost federálního zákona, podepíše ji prezident Ruské federace do tří dnů ode dne, kdy Ústavní soud Ruské federace učiní příslušné rozhodnutí. Pokud Ústavní soud Ruské federace nepotvrdí ústavnost federálního zákona, vrátí ji prezident Ruské federace Státní dumě bez podpisu. “;

13) čáast 2 stati 108 uvádí po redakci následující:

"2. Federální ústavní zákon se považuje za přijatý, pokud je schválen většinou alespoň tří čtvrtin z celkového počtu členů Rady federace a nejméně dvěma třetinami z celkového počtu poslanců Státní dumy. Přijatý federální ústavní zákon podepíše prezident Ruské federace do čtrnácti dnů a zveřejní se. Pokud se prezident Ruské federace ve stanovené lhůtě obrátí na Ústavní soud Ruské federace se žádostí o ověření ústavnosti federálního ústavního zákona, pozastaví se lhůta pro podpis tohoto zákona na dobu, kdy Ústavní soud Ruské federace žádost posoudí. Pokud Ústavní soud Ruské federace potvrdí ústavnost federálního ústavního zákona, podepíše ji prezident Ruské federace do tří dnů od okamžiku, kdy Ústavní soud Ruské federace učiní příslušné rozhodnutí. Pokud Ústavní soud Ruské federace nepotvrdí ústavnost federálního ústavního zákona, vrátí ji prezident Ruské federace Státní dumě bez podpisu. “;

14) staŤ 100 doplňuje částí 3 takto:

"3. Předseda vlády Ruské federace, místopředseda vlády Ruské federace, federální ministr nebo jiný vedoucí federálního výkonného orgánu může být občanem Ruské federace, který dosáhl věku 30 let, nemá občanství cizího státu nebo povolení k pobytu nebo jiný doklad potvrzující právo na trvalý pobyt ruského občana Federace na území cizího státu. “;

15) v staťi 111:

a) zní takto:

„1. Předsedu vlády Ruské federace jmenuje prezident Ruské federace po schválení jeho kandidatury Státní dumou. “;

b) zní takto:

"2. Návrh na kandidaturu předsedy vlády Ruské federace předloží Státní dumě prezident Ruské federace nejpozději do dvou týdnů po nástupu do funkce nově zvoleného prezidenta Ruské federace nebo po rezignaci vlády Ruské federace nebo do týdne ode dne, kdy prezident vlády Ruské federace odmítne nebo odvolá prezidenta Ruské federace z funkce nebo rezignace předsedy vlády Islands Ruské federace. „;

16): stať 112 zní takto:

„Článek 112

1. Předseda vlády Ruské federace předloží nejpozději jeden týden po jmenování prezidentovi Ruské federace návrhy na strukturu federálních výkonných orgánů, ledaže by předseda Ruské federace odvolal předchozího předsedu vlády Ruské federace.

2. Předseda vlády Ruské federace předloží Státní dumě ke schválení kandidatury místopředsedů vlády Ruské federace a federálních ministrů, s výjimkou federálních ministrů uvedených v čl. 83 odst. E1 Ústavy Ruské federace. Státní duma rozhodne o předložených nominacích nejpozději do jednoho týdne.

3. Místopředsedové vlády Ruské federace a federální ministři, jejichž kandidatury jsou schváleni Státní dumou, jsou jmenováni prezidentem Ruské federace. Prezident Ruské federace nemá právo odmítnout jmenování místopředsedů vlády Ruské federace a federálních ministrů, jejichž kandidatury jsou schváleny Státní dumou. “;

17): stať 119 zní takto:

„Článek 119

Soudci mohou být občany Ruské federace, kteří dosáhli věku 25 let, mají vyšší právnické vzdělání a pracovali v právnické profesi po dobu nejméně pěti let, měli trvalý pobyt v Ruské federaci, neměli státní občanství cizího státu nebo povolení k pobytu nebo jiný doklad potvrzující právo na trvalý pobyt občan Ruské federace na území cizího státu. Spolkové právo může stanovit další požadavky na soudce soudů Ruské federace. “;

18) v článku 125:

a) zní takto:

„1. Ústavní soud Ruské federace je nejvyšším soudním orgánem ústavního přezkumu v Ruské federaci, který vykonává soudní pravomoc prostřednictvím ústavního řízení s cílem chránit základy ústavního systému, základní práva a svobody člověka a občana, zajistit nadřazenost a přímý účinek Ústavy Ruské federace na celém území Ruské federace. Ústavní soud Ruské federace se skládá z 11 soudců, včetně předsedy Ústavního soudu Ruské federace a jeho zástupce. “;

b) doplnit částí 51 následujícího obsahu:

"51. Ústavní soud Ruské federace:

a) na žádost prezidenta Ruské federace zkontroluje ústavnost zákonů přijatých způsobem stanoveným v pododstavci 107 odst. 3 a čl. 108 odst. 2 Ústavy Ruské federace před jejich podpisem prezidentem Ruské federace;

b) způsobem stanoveným federálním ústavním zákonem řeší otázku možnosti provádění rozhodnutí mezistátních orgánů přijatých na základě ustanovení mezinárodních smluv Ruské federace při jejich výkladu, což je v rozporu s Ústavou Ruské federace;

c) na žádost prezidenta Ruské federace v souladu s postupem stanoveným federálním ústavním právem kontroluje ústavnost právních předpisů zakládajících subjektů Ruské federace před jejich podpisem nejvyšším úředníkem zakládajícího subjektu Ruské federace (vedoucího nejvyššího výkonného orgánu státní moci zakládajícího subjektu Ruské federace). “;

c) doplnit částí 8 následujícího obsahu:

"8. Ústavní soud Ruské federace vykonává další pravomoci zřízené federálním ústavním zákonem. “;

19) článek 128 zní takto:

„Článek 128

1. Předsedu Ústavního soudu Ruské federace, místopředsedu Ústavního soudu Ruské federace a soudců Ústavního soudu Ruské federace, předsedu Nejvyššího soudu Ruské federace a místopředsedů Nejvyššího soudu Ruské federace a soudců Nejvyššího soudu Ruské federace na návrh Ruské federace jmenuje Rada federace.

2. Předsedové, místopředsedové a soudci jiných federálních soudů jsou jmenováni prezidentem Ruské federace způsobem stanoveným federálním ústavním zákonem.

3. Pravomoci, postup pro vytvoření a činnost Ústavního soudu Ruské federace, Nejvyššího soudu Ruské federace a dalších federálních soudů jsou stanoveny federálním ústavním zákonem. “;

20)v článku 129 uvést následující:

„Článek 129

1. Státní zastupitelství Ruské federace je jediný federální centralizovaný systém orgánů, které dohlížejí na dodržování Ústavy Ruské federace a vymáhání práva, dohlíží na dodržování lidských a občanských práv a svobod a stíhají je v souladu s jejich pravomocí a vykonávají další funkce. Pravomoci a funkce státní zastupitelství Ruské federace, její organizace a řízení jsou stanoveny federálním zákonem.

2. Generální prokurátor Ruské federace, zástupci generálního prokurátora Ruské federace jsou jmenováni do funkce a odvoláváni Radou federace na návrh prezidenta Ruské federace.

3. Prokurátoři zřizujících subjektů Ruské federace jsou jmenováni na místo po konzultacích s Radou federace a odvoláváni prezidentem Ruské federace.

4. Ostatní státní zástupce, s výjimkou státních zástupců měst, okresů a ekvivalentních státních zástupců, jmenuje a odvolává prezident Ruské federace.

5. Prokurátoři měst, okresů a ekvivalentních státních zástupců jsou jmenováni a odvoláni generálním prokurátorem Ruské federace. “;

21) v článku 131 doplňte část 3 následujícím obsahem:

"3. Místní vlády a veřejné orgány jsou součástí sjednoceného systému veřejné moci v Ruské federaci a spolupracují pro co nejefektivnější řešení problémů v zájmu obyvatel žijících na příslušném území. “;

22) článek 133 uvádí:

„Článek 133

Místní samospráva v Ruské federaci je zaručena právem na soudní ochranu, náhradou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku plnění veřejných funkcí a pravomocí státních orgánů ve spolupráci s veřejnými orgány, jakož i zákazem omezování práv místní samosprávy stanovených Ústavou Ruské federace a federálními zákony. “.

Zákon Ruské federace o změně Ústavy Ruské federace „O zlepšení regulace některých otázek organizace veřejné moci“ je uzákoněn všeobecným lidovým hlasováním.

*****

V roce 2015 Putin podepsal zákon umožňující ignormovat zahraniční rozsudky: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Putin-podepsal-zakon-umoznujici-ignorovat-zahranicni-rozsudky-412950?

Rusko má metodu pro boj s korupcí - výrokem jejich )ústavního soudu je možné majetek nabytý korupcí zabavovat nejen zkorumpovaným úředníkům a členům jejih rodiny, ale i přátelů a známým, pokud neprokáží původ majetku: https://blog.hlavnespravy.sk/15167/rusko-prislo-s-ucinnym-riesenim-boja-proti-korupcii-a-podvodom-budu-sa-nim-inspirovat-aj-slovenski-politici/

 *****

Dostojevského předpověď:

Predpoveď Fiodora Michajloviča Dostojevského (1821-1881)„Rusko nebude mať a nikdy nemalo takých nenávidiacich, závistlivých ohováračov, a dokonca zjavných nepriateľov ako všetky tieto slovanské kmene, ktoré akonáhle ich Rusko oslobodí a Európa ich uzná oslobodenými! Oni začnú po oslobodení svoj nový život práve s tým, že požiadajú Európu, napríklad Angličanov či Nemcov o záruky a ochranu ich slobody i napriek tomu, že medzi európskymi mocnosťami bude aj Rusko. Urobia to práve v obrane pred Ruskom.Začnú tým, že oznámia a presvedčia sami seba, že Rusku nedĺžia ani najmenšiu vďačnosť, práve naopak, že sa zachránili od vládychtivosti Ruska uzavretím mieru zásahom Európy. A ak by Európa nezasiahla, tak by ich Rusko okamžite pohltilo „rozšírením hraníc a založením veľkej Všeslovanskej ríše na zotročenie Slovanov chamtivým, mazaným a barbarským veľkoruským kmeňom“.Možno celé storočie, alebo aj viac, sa budú neustále triasť o svoju slobodu a báť sa ambícií Ruska, budú podliezať európskym krajinám, budú ohovárať Rusko, splietať klebety a intrigovať proti nemu.Ja nehovorím o jednotlivcoch, budú aj takí, ktorí pochopia, čo vždy znamenalo, znamená a bude pre nich Rusko znamenať. Ale títo ľudia, a to najmä na začiatku, budú v žalostnej menšine, budú podrobení výsmechu, nenávisti a dokonca politickej perzekúcii.Obzvlášť potešene budú oslobodení Slovania rozprávať a vytrubovať do sveta, že oni sú vzdelané kmene schopné najvyššej európskej kultúry, zatiaľ čo Rusko je barbarská krajina, ponurý severný kolos dokonca nečistej slovanskej krvi, prenasledovateľ nenávidenej európskej civilizácie.Hneď od začiatku sa u nich objavia ústavy, parlamenty, zodpovedné ministerstvá, rečníci a reči. Bude ich to uspokojovať a tešiť. Budú vo vytržení čítať o sebe v parížskych a londýnskych novinách telegramy oznamujúce celému svetu, že po dlhej parlamentnej búrke nakoniec padlo ministerstvo a založilo sa nové z liberálnej väčšiny, a že niektorí z nich nakoniec súhlasil, že prijme miesto predsedu Rady ministrov. Rusko by sa malo k tomu vážne pripraviť, že všetci títo oslobodení Slovania sa budú nadšene hrnúť do Európy a až do straty svojej identity sa nakazia európskymi politickými a sociálnymi formami. A týmto spôsobom budú musieť prežiť celú dlhú dobu európanstva predtým, ako uchopia čokoľvek vo svojom slovanskom význame a vo svojej osobitej slovanskej misii medzi ľuďmi… Samozrejme, vo chvíli nejakých vážnych problémov sa všetci obrátia k Rusku o pomoc. Či nás už budú nenávidieť alebo ohovárať v Európe, flirtovať s ňou, ubezpečovať ju vo svojej láske, ale cítiť budú vždy inštinktívne (samozrejme v čase tragédie, nie skôr), že Európa je prirodzený nepriateľ, bola ním a vždy zostane, a že oni existujú na tomto svete, pretože tu stojí ohromný magnet – Rusko, ktorý ich neodolateľne priťahuje k sebe, a tým chráni ich celistvosť a jednotu.“
Fiodor Michajlovič Dostojevskij „Дневник писателя“ rok 1877.
http://www.chelemendik.sk/Fiodor_Michajlovic_Dostojevskij_P…
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3152618978101197&set=gm.903178433471319&type=3&theater&ifg=1
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1286438-f-m-dostojevskij-odhalil-temnou-dusi-cloveka?

11.3.2020 Ruská duma přijala zákon o změně ruské ústavy. Poslankyně Těreškovová prosadila návrh, aby se Puinova dosavadní prezidentská  období s tímto zákonem smazala  mohla nabíhat znovu. https://cz.sputniknews.com/politika/2020031111629788-statni-duma-prijala-zakon-o-zmenach-v-ustave-rf/ Ještě to musí potvrdit horní komora parlamentu a hlasování občanů. A Putin si dal podmínku své příští kandidatury, že totiž Ústavní soud nebude proti a s hledá to v souladu s Ústavou.  ČT24 11.3.2020 v Horizontu 21: 43.

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Samozřejmě, že ústavní zákon o všelidovém referendu už mohl být odhlasován,  včleněn do našeho právního systému a dokonce by mohl být již účinný. Chybí k tomu jen jediné a to vůle nám vládnoucí třídy polistopadových zbohatlíků, vodičů to politiků a tedy i poslanců. Samozřejmě, že ne podle řečí, ale dle jejich podlých skutků tyto poznáváme. Z jejich subjektivních důvodů, kdy jim jde především o naše další zotročení ani od nich vlastně nemůžeme očekávat, než předstírání činnosti ke schválení tolik pro náš lid potřebného zákona. Totak, aby jim nějaký plebs zasahoval do jejich stále  ziskuchtivější činnosti.Tito  naši novodobí diktátoři  vlastně současný jakoby demokratický systém voleb, zachovávají především z toho důvodu, že jejich výsledky, mnohdy zmanipulované, nemohou nic podstatného změnit. Nelze samozřejmě vyloučit, že prachem pokrytý návrh dotyčného ústavního zákona poslanci vytáhnou ze dna skříně, ovšem téměř jistě, k žádnému schválení nedojde. Před dalšími volbami takto posléze opakovaně návrh populisticky nabídnou lidu jako vábničku. Budou nás dále balamutit, že novelu zase nestihli, protože museli projednávat další množsví důležitých zákonů, na příklad jak danit pivo čepované do sklenic a jak do džbánků.

    Nyní se však kvapem blíží další výročí ,, Únorového vítězství všeho pracujícího lidu tehdejšího Československa", můžeme si již všimnout, že strašidlo komunismu se opět propudilo a začalo obcházet nejen naše luhy a háje, kdy vyvstane nebezpečí, že nemálo občanů  bude nostalgicky vzpomínat na dřívější režim, který jim přinášel přinejmenším větší sociální jistoty a tedy ideologičtí slouhové nyní vládnoucího režimu, zesílí tlampače konzumní a politické propagandy a tedy i ,, Milión chvilek" opět asi výjde na náměstí či pláně, popřípadě začně objíždět domovy a kluby důchodců, k přesvědčování stařenek a staříků, aby demokraticky a správně volili tu jejich pravou demokracii.

    Trošku jsem sice odbočil od hlavní podstaty původního článku, týkající se novely Ústavy RF, ovšem vše souvisí se vším. Nutno kromě silící protiruské propagandě i proti neutuchajícím kampaním jiným. Především nutno zohlednit skutečnost, že u naší nynější protiruské propagandy ani nejde tak o ideologii kapatalismu jako takového, kdy i RF se stala kapitalistickou zemí, ale našim některým vládcům jde o ten správný USA  stínový, některých tamních zájmových uskupení, které pochopitelně svoji pověstnou pátou a vlastně i sedmou kolonu mají i u nás. Kolik takových kolona vlastně nás svými cobotničně ziskuchtivými chapadly obepíná. Blaničtí rytíři pod Blaníkem dále spinkají a na pohádkového prince Bajaju, jsme pouze nedávno a jen zavzpomínali.

amiourful

No to proto, že všelobecné lidové hlasování tam není nic neobvyklého. Tento ústavní záon se bude schvalovat právě takto. A já o tom uvažuji i v případě podřazení Lisabonky ostatním zákonům, to by bylo zhruba stejně efektní, jako opuštění EU. ale dalo by se to uskutečnit již v tomto volebním období. 

klokan

   Samozřejmě, že paní Amiourové nutno poděkovat za informaci o plném znění navrhované novely Ústavy RF a zdá se být ku prospěchu většiny tamních občanů. My asi do nekonečna budeme čekat na novelu naši Ústavy ohledně úpravy všeobecně, všelidového referenda občanů.. Sice ani v Rusku v jejich Ústavě asi takové referendum zakotvené mít tamní občané nebudou, ovšem tam jim ani takovou vymoženost  nikdo populisticky nesliboval.