Pelikán vydal Nikulina do USA za podivných okolností

nikulin
7.4.2018 17:29
Tento hacker prý napadl soukromé sítě v USA a získal z nich řadu údajů, které poškodily americké občany, kteří jsou uživateli těchto soukromých společností poskytujících tento druh služeb.

Podle české právní úpravy Trestního zákona č.40/2009 Sb. se posuzuje v první řadě příslušnost soudu  podle toho na jakém území (kterého státu) byl spáchán trestný čin. Pokud tedy pachatel spáchal svůj čin v Rusku (a je nepodstatné, že se jeho důsledky projevili v cizině), tak je příslušný soud z této země i v případě, že dopady tohoto činu se projevují v USA. To lze odvodit z §4 Trestního zákona:

§ 4 Zásada teritoriality

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.
(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky,

a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo
b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině.

 

Co se týká nebezpečnosti činu, tak Trestní zákon ČR nezná přímo čin, který by byl spáchán hackerským útokem na soukromé webové portály. Obecně by se tento čin dal přiřadit k činům dle §180 Trestního zákona ČR:

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

 

Z výše uvedeného plyne, že je jednoznačně příslušný soud v Rusku a míra nebezpečnosti údajně spáchaného činu je dle §180 Trestního zákona ČR ohodnocena odnětím svobody až na pět let.

Pokud tedy byl Jevgenij Nikulin vydán místo do Ruska do USA, tak ministr spravedlnosti ČR porušil platnou právní úpravu ČR.

Navíc v USA Nikulinovi hrozí neúměrně vysoký trest vězení, který je řádově vyšší než je to podle našeho Trestního zákona.

Jednání ministra spravedlnosti se jeví jako svévole. Je to podobné situaci, kdyby prokurátor ze Saudské Arábie požadoval vydání Tomia Okamury k potrestání za spáchaný zločin proti právu Šaria, protože se svým projevem v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dopustil hrdelního zločinu , jelikož zpochybnil muslimské  učení ve smyslu, že se nejedná jen o víru, ale spíše o politickou ideologii, která má za cíl potlačení všech ostatních náboženství a to všemi dostupnými prostředky.

A ministr spravedlnosti by ho po odejmutí poslanecké imunity vydal k potrestání do Saudské Arábie, přestože se čin stal  v ČR.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.