Rozúčtování tepla v obytných domech v roce 2016 údajně zcela nově!

indikator tepla
1.1.2016 13:45
Jasno prý udělá nová vyhláška č.269/2015 Sb., kterou vydalo ministerstvo MMR pod vedením ministryně Šlechtové z politického hnutí ANO.

Patrně si odborníci z tohoto ministerstva v ní vzali příklad z doby, kdy zde vládli komunisté. Zcela v duchu té doby zase rozhodují o tom jak zatočit se šetřílky. Nakomandované poměrové indikátory na radiátorech ústředního topení v zákoně spíše podporují kromě lobby jejich výrobců podnikání v poskytování služeb při rozúčtování nákladů na koncové spotřebitele s vytvářením „povolených „ průměrných nákladů a odchylek odečtených impulsů. Je přitom jasné, že sama podstata umístění indikátorů odebraného tepla na radiátorech je nesmyslná. I v této nové vyhlášce je to na jiných místech jasně vyjádřeno.  Obytný dům je totiž dle projektu jedna topná jednotka. Mezi byty nejsou žádné tepelné izolace a teplo putuje z místa přebytku do prostor, kde je ho málo. Tedy například i do společných prostor jako jsou schodiště. Přímo vybízí  mnoho obyvatel bytových domů k chování, které poškozuje ostatní uživatele bytů.

 Zcela je opomíjena metoda alternativního výrobce, která spravedlivě rozúčtovává náklady na odebrané teplo pomocí systému odečtu teploty v sledovaných místnostech obytných domů (tzv. metoda denostupňů). Tyto indikátory se nemontují na radiátory, ale na stěnu v sledovaných místnostech. Nelze je tedy ovlivnit v neprospěch sousedních bytů. Co naměří, to i zaplatíte.

I znění nové vyhlášky č.269/2015 je formulováno nejasně a tak lze dojít k závěru, že i spotřebitel, který překročil 100% průměrné spotřeby v domě bude potrestán úhradou 200%  z hodnoty průměrné spotřeby v domě. Viz  §3 odst. (2) písm. a) .

Výňatek z vyhlášky č.269/2015 Sb.:

§ 3

Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

(1) Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel služeb.

(2) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se vychází pouze z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Poskytovatel služeb provede úpravu výpočtové metody takto

a) hodnota nákladu na vytápění příjemce služeb, jehož rozdíl překročil stanovenou limitní hodnotu, vztažená na 1 m2 započitatelné podlahové plochy příjemce služeb, se upraví na limitní přípustnou hodnotu nákladů na vytápění na 1 m2 započitatelné plochy, tedy 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, v případech, kdy nebyla dodržena spodní hranice
20 %, nebo 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku v případech, kdy nebyla dodržena horní hranice 100 %,

b) upravený náklad na vytápění příjemců služeb je pak násobkem výměry započitatelné podlahové plochy a hodnoty upravené a

c) takto stanovená upravená hodnota nákladů na vytápění příjemce služeb se odečte od celkové částky nákladů na vytápění a zůstatek se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb podle zákona, dokud všichni příjemci služeb nevyhoví stanovené přípustné odchylce rozdílu v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy v zúčtovací jednotce v daném zúčtovacím období.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vimmer Petr

Bydlím v cihlovém domě v Kaplici cca 575 m nad mořem, nosné zdi 30 cm duté, budova zateplena polystyrenem. Na vlastní náklad jsem investoval do plastových oken s trojskly. Nekouřím, takže nemusím tolik větrat. Větrám krátce a intenzivně.

Topení mám elektrokotlem Thermona, který jsem osobné namontoval. Jsem servisman. Dnes je 2.1.2016 a kotel jsem ještě na tuto topnou sezónu nepustil. V obývacím pokoji kolísá teplota 21.5 - 22.8 st. C. Momentálně je zdrojem tepla počítač a televize.

Prostorovou teplotu u sousedů neznám, takže nemohu posoudit, kdo komu bere tepelnou energii. V rámci objektivity musím přiznat, že mi manželka nadává "Co jsi to za servismana, když máme studené radiátory. Horký radiátor je symbol útulného domova".

jan-vysocina

To Petr Vimmer

otevřu naplno okno v mrazu, tim ochladím místnost včetně stěn, topného tělesa a termohlavice.

radiátor zvýší topný výkon na dvojnásobek díky zvýšení delta T a zvýšenému proudění topné vody.

teplota vratné vody se v podstatě nezmění, takže korekce nemůže fungovat.

v tuto chvíli odebírám 2x tolik tepelné energie, ale dle měření šetřím. Takže nesmysl.

Samozřejmě z pohledu krátkého okamžiku není ani tato metoda zcela dokonalá, ale oproti indikátorům na radiátorech se jeví jako přechod z doby kamenné do železné. K čemu indikátory na radiátorech, když velmi významná část tepla proniká stěnami ze sousedních bytů. Znám osobně uživatele bytu, který za celou topnou sezónu v bytě 3+1 si vystačil s jedním radiátorem a ostatní vůbec nepoužil. A to má dvě malé děti.

Vimmer Petr

Významnou tepelnou ztrátu představuje infiltrace přes netěsná okna případně otevřená okna. Uvedu příklad při měření odběru tepelné energie metodou denostupňovou:

otevřu naplno okno v mrazu, tim ochladím místnost včetně stěn, topného tělesa a termohlavice.

radiátor zvýší topný výkon na dvojnásobek díky zvýšení delta T, zvýšenému proudění topné vody a zvýšenému proudění vzduchu.

teplota vratné vody se v podstatě nezmění, takže korekce nemůže fungovat.

v tuto chvíli odebírám 2x tolik tepelné energie, ale dle měření šetřím. Takže nesmysl.

Další důvod, proč korekce dle teploty vratné vody nemůže fungovat je ten, že teplota přívodní vody není konstantní. Mění se dle ekvitermní regulace případně dle nočního útlumu. To ovlivňje teplotu vratné vody. Není možné dělat korekci korekce.

 

 

 

jan-vysocina

To Petr Vimmer - 1.1.2016 14:28.

K Vašemu podnětu uvádím:

Uvedená metoda je zcela jistě méně náchylná k falšování než indikátory na radiátorech(uzavřené ventily na vstupu). Údajné zakrývání indikátorů nemůže být ze své podstaty účinné, protože gradenové indikátory jsou umístěny na betonových příčkách, které kopírují teplotu v místnosti (též v sousední místnosti). Tedy bych se spíše klonil k názoru autora níže uvedeného zhodnocení: doc. Ing. Josefa Patočky, CSc.

 

2) Poměrové měření založené na teplotním rozdílu mezi teplotou místnosti a venkovní teplotou. Nazývá se denostupňová (gradenová) metoda. Ze své podstaty vylučuje vliv negativního působení jak vnitřních prostupů tepla, tak vliv rozdílné energetické náročnosti jednotlivých místností, neboť měřením teplotních rozdílů přímo poskytuje podklady pro rozúčtování. Diskutovaným problémem je vliv nepřiměřeného větrání na výsledek, neboť snižuje teplotní rozdíl mezi teplotou místnosti a venkovní teplotou, zatímco spotřeba tepla se zvyšuje.

3) Modifikovaná gradenová metoda je realizací gradenové metody podle bodu 2 s tím rozdílem, že teplota místnosti není přímo měřena, ale je odvozena jako poměrový údaj z náměru indikátorů umístěných na vratném potrubí z každého otopného tělesa. Tím je vyloučen negativní dopad dlouhodobého větrání na výsledek rozúčtování. Tato metoda rozúčtování byla vyvinuta na Technické univerzitě v Liberci a dlouhodobě teoreticky i prakticky podrobena analýze dopadu zejména nestandardního provozování otopného systému ze strany konkrétních uživatelů bytů. Zejména byl sledován vliv:
polohy místností ke světovým stranám
rozdílných energetických nároků místností s ohledem na rozdílnou plochu obvodového pláště u místností středových a okrajových
úplného, nebo výrazného uzavírání otopných těles v jednotlivých místnostech a bytech až po úplné odpojení od otopného systému
dodatečné dodávky tepla do bytu v důsledku pobytu osob a výkonu elektrických spotřebičů
dodatečné dodávky tepla cíleně zaměřené na zvýšení teploty místnosti
vzájemného vztahu mezi dodávkou tepla, teplotou místnosti a úhradou za vytápění s ohledem na možnou, laickou kontrolovatelnost rozúčtování uživatelem bytu.

Výsledky a závěry z uvedených sledování byly publikovány na pravidelných konferencích pořádaných Technickou univerzitou v Liberci, kde byla dávána možnost široké diskuse k dané problematice. Odborná i laická veřejnost se tak mohla zapojit do sledování a dotváření systému vhodného pro české technické a právní prostředí. Nezanedbatelným dopadem na širokou informovanost o poměrovém měření jsou články v odborných časopisech, kde zejména v časopise Energie & Peníze najde čtenář odpovědi na celou řadu dalších otázek tohoto oboru.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/6790-namery-pomerovych-indikatoru-a-skutecna-spotreba-tepla

Vimmer Petr

Zásadně nesouhlasím s názorem, že tzv. metoda denostupňů je vhodná metoda. Tato metoda se dá obejít například zakrytím čidla. Nejhorší na této metodě je, že nebere v potaz způsob větrání a kvalitu oken.