Umíme předcházet vzniku odpadů?

obrazek
23.1.2012 13:27
Nejlepší odpad je žádný odpad. To ale často není vůbec jednoduché. Někdy ani při nejlepší vůli nezabráníme vzniku byť minimálního množství odpadu při své činnosti. Pak platí, že odpad je hlavně zdroj surovin a energie. Na jeho likvidaci na skládce bychom měli myslet až na úplně posledním místě…

Obecně všechno nakládání s odpady by se mělo řídit základní hierarchií: v prvé řadě jde o to předcházet vzniku odpadů (tedy zamezit jejich vzniku), pokud už vzniknou, zamyslet se nad tím, zda nejdou opětovně použít, popřípadě recyklovat (tj. materiálově využít), či jinak využít, například energeticky, a úplně nakonec odstranit (nejčastěji skládkováním). Od této hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit jen tehdy, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Hlavní zásady prevence vzniku odpadů.

Každý občan (podle zákona tzv. Prvotní původce odpadů) má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nemůže zabránit, by měl využít, případně odstranit způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu životního prostředí.

Každý podnikatel, který vyrábí výrobky, by je měl vyrábět tak, aby omezil vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. V průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou musí pak uvést informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.

Jak to vidí Evropa.

V členských státech EU se každoročně vyprodukují téměř 3 miliardy tun odpadů, včetně těch zvláště nebezpečných, a toto číslo neustále roste. Z toho například tvoří komunální odpady „jen“ 250 milionů tun, výroba 360 milionů tun, průmysl 900 milionů tun, čištění odpadních vod či produkce energie vytvoří zhruba 95 milionů tun. Všechen tento odpad má obrovský dopad na životní prostředí. Ukládání odpadů není přijatelným řešením a jejich současný způsob likvidace nevyhovuje, protože vytváří emise a vysoce koncentrované a znečisťující zbytky. Nejlepším řešením je tedy prevence vzniku těchto odpadů a jejich opětovné začlenění do výrobního cyklu prostřednictvím recyklace jejich složek, pokud jsou k dispozici ekologicky a ekonomicky přijatelná řešení.

Evropská komise nedávno zveřejnila studii, která mapuje provedení právních předpisů EU o odpadech. Jejich plné zavedení by dle studie přineslo roční úspory v hodnotě 72 miliard euro, zvýšilo roční obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU o 42 miliard euro a vytvořilo přes 400 000 pracovních míst za rok (studie hodnotí, co by přinesla plná implementace evropské legislativy v roce 2020, ve srovnání s tím, kdyby stav implementace zůstal stejný, jako byl v roce 2008). Ta mimo jiné také upozorňuje na fakt, že protiprávní nakládání s odpady v členských státech způsobuje promarnění příležitosti k hospodářskému růstu. Značný pokrok je však znát díky přísnějším vnitrostátním kontrolám a lepší informovanosti o tom, jak s odpady nakládat.

Studie dospěla k závěru, že by občané o odpadech měli být více informováni. Měly by být zpřístupněny údaje a prováděn systematický monitoring působení právních předpisů v praxi. Lepší využívání zásady „Znečišťovatel platí“ a širší využívání ekonomických nástrojů, jako je zvýšení ceny odstranění odpadů, by mohlo přispět k zajištění dodržování předpisů a poskytnout nezbytné finanční zdroje pro nakládání s odpady. Členské státy by měly posílit inspekční a monitorovací kapacity. Za tím účelem by byl vhodný audit na úrovni EU a pokud možno společné inspekční standardy.

10 tipů, jak v každodenním životě minimalizovat množství odpadů.

Mysli před tím, než nakoupíš!

1. Vždy upřednostňovat výrobky recyklovatelné, tedy určené ke zpětnému či opakovatelnému použití a recyklaci. Tím dojde k výrazné úspoře materiálu a přírodních zdrojů.

2. Upřednostňujte koupi výrobků (zvláště potravin, nápojů) ve společném větším balení. Dojde tak k úspoře množství vzniklých odpadů z obalu a většinou i k úspoře cenové. Obecně platí nebalit tam, kde to není nutné, a tam, kde to nutné je, použít opakovaně použitelné obaly (např. textilní nákupní tašky).

3. Nakupujte vždy strategicky, s vlastním seznamem, a jen to, co skutečně potřebujete. Nepodléhejte reklamám a nadměrné spotřebě věcí, které v podstatě vůbec nepotřebujete.

4. Volte dlouhotrvající kvalitu u všech výrobků, pokud to je možné. Tj. výrobky s dlouhou dobou životnosti.

5. Zkuste více navštěvovat bleší trhy, bazary či second handy. Nemusíte si vždy kupovat hned výrobek nový, v některých případech lze použít i již zachovalý použitý výrobek.

Mysli před tím než odhodíš!

6. Staré oblečení má mnoho druhů použití: lze ho předat místní charitě, či do speciálních kontejnerů, do second handu či předat někomu potřebnému (např. v rámci tzv. freecyclingu: www.freecycle.org, www.nevyhazujte.cz).

7. Zbytky barev a jiné podobné odpady předejte do sběrných dvorů. Pokud k nim nemáte snadný přístup, můžete také barvy nechat suché, přidat do nich piliny a vložit je do popelnice.

8. Rostlinné zbytky potravin se mohou stát úrodnou půdou pro tvorbu domácího kompostu. Na zahradě či malého doma. Dobrým receptem je vytvořit vrstvu uhlíkových materiálů (suché listí, drcený papír, odumřelé rostliny) s dusíkatým materiálem (zelený plevel, tráva, neživočišné zbytky z kuchyně) v poměru 3 : 1.

9. Důsledně recyklujte čisté (i barevné) sklo, starý papír, plasty, hliník a tetrapacky do místních příslušných kontejnerů či sběrných dvorů.

10. Starý nepoužívaný nábytek se snažte prodat či předat k dalšímu používání, nebo předat k další recyklaci – místním úřadům či charitám.

Další informace v angličtině viz:

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf

Další užitečné odkazy:

Projekt CERREC chce z opětovného využívání odpadů vytvořit mainstream v rámci odpadového managementu. Jeho cílem je podpořit zavedená, akreditovaná centra opětovného používání odpadů a zároveň vytvořit síť nadnárodních zainteresovaných subjektů, které by sdílely své znalosti, a pomáhaly by tento segment dále rozvíjet.

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/zmensit-skladky-to-je-cil-projektu-opetovneho-vyuziti-odpadu-cerrec

Příklady dobré praxe v Evropské unii v rámci prevence vzniku odpadů (postupně celkem 50 detailních listů)

http://www.prewaste.eu/waste-prevention-good-practices/detailed-factsheets.html

Jak to vidí obce.

V České republice se prevenci vzniku odpadu dostává ze strany státu stále velmi malé pozornosti, ačkoliv právě stát hraje při směřování odpadového hospodářství zásadní roli. ČR je povinna vypracovat podle evropské směrnice č. 98/2008 nejpozději do 12. prosince 2013 plán nakládání s odpady včetně programu předcházení vzniku odpadů pro celé území ČR, který musí obsahovat analýzu stávající situace v nakládání s odpady, jakož i opatření, která je třeba přijmout s cílem zlepšit environmentálně šetrnou přípravu na opětovné použití, recyklaci, využití a odstranění odpadů, a posouzení toho, jak bude tento plán podporovat provádění cílů a ustanovení této směrnice. Existuje však u nás povědomí o možnostech předcházení vzniku odpadu? Jsou jednotlivá opatření aplikována? Jsou úspěšná? Na tyto i další otázky se snažil nalézt odpovědi výzkum provedený v obcích Středočeského kraje.Více viz: http://odpady.ihned.cz/c1-46349310-predchazeni-vzniku-odpadu-jak-to-vidi-obce

Jak to vidí podniky.

Dnes se preferuje a zdůrazňuje předcházení vzniku nebo alespoň minimalizace vzniku odpadů přímo u zdroje dle principu „znečišťovatel platí“, na rozdíl od nakládání s odpady již vzniklými ("end-of-pipe" řešení) – jde o tzv. čistší produkci, neboli omezení nebo zamezení vzniku odpadu přímo u zdroje (v Americe totéž spíše jako Poluution Prevention, 2P). Toho lze dosáhnout např. lepší technologickou kázní, jinou výrobní technologií, volbou vhodnější suroviny, nahrazením výrobku novým s podobnou užitnou hodnotou.

Více viz: http://www.vscht.cz/uchop/velebudice/odpady/cp.htm

http://www.cir.cz/manual-pro-prevenci-a-minimalizaci/5923663/manual_pro_male_podniky.pdf

Cíle pro předcházení vzniku odpadů podle odpadového zákona.

1. Používat plánovacích opatření nebo jiných ekonomických nástrojů na podporu efektivního využívání zdrojů.

2. Podporovat výzkum a vývoj v oblasti dosahování čistších produktů a technologií spojených se vznikem menšího množství odpadů a šíření a využívání výsledků tohoto výzkumu a vývoje.

3. Podporovat ekodesign (systematické začleňování aspektů ochrany životního prostředí do návrhu výrobku s cílem zlepšit vliv tohoto výrobku na životní prostředí během celého jeho životního cyklu).

4. Poskytovat informace o technikách předcházení vzniku odpadů s cílem usnadnit v průmyslu používání nejlepších dostupných technik.

5. Organizovat školení na úrovni příslušných orgánů, zaměřených na zařazování požadavků týkajících se předcházení vzniku odpadů do povolení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění.

6. Zavádět opatření k předcházení vzniku odpadů v zařízeních, která nespadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění. Tato opatření by případně mohla zahrnovat posouzení nebo plány předcházení vzniku odpadů.

7. Zařazovat kritéria ochrany životního prostředí a předcházení vzniku odpadů do výzev k podávání nabídek v rámci veřejných a podnikových výběrových řízení a do smluv v souladu s příručkou o zadávání veřejných zakázek, kterou zveřejnila Komise Evropských společenství dne 29. října 2004.

8. Podporovat opětovné používání a přípravu k opětovnému používání vhodných vyřazených výrobků nebo jejich složek, zejména prostřednictvím vzdělávacích, ekonomických, logistických nebo jiných opatření (například podpora nebo zřízení akreditovaných středisek pro opravy a opětovné použití a rozšiřování jejich sítí zejména v hustě obydlených oblastech).

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

A v ČLR o spousty plastových odpadů z ČR již jaksi nejeví zájem.