Ve věci D. Kroupy a jeho poukazu na A. Babiše, potažmo M. Benešovou

klavesnice stroje
4.5.2019 14:15
D. K. je již znám jen dobrým pamětníkům jako spoluzakladatel (ultra)pravice ODA, nyní působí jako VŠ učitel politologie v UJEP Ústí n. Labem. Na veřejnost se nyní (naštestí) obrací prakticky jen v tweatech na Twittteru. Zaplať Bůh potom, co ODA a další pravice napáchaly v oněch privatizačních tunelech. V Glose Daniela Kroupy: Když bude nejhůř, udělí prezident Babišovi milost podsouvá čtenářům myšlenku, že prez. Zeman asi stejně nakonec zastaví stíhaní prem. Babiše za kauzu Čapí hnízdo. Což by neměl dělat, poněvadž , každý obviněný by měl být natěšený, že že jeho kauzu má projednávat (propírat) tzv. nezávislý soud. Pojďme si to tedy přiblížit. na

VŠ-učitel určitě ví, nebo by měl vědět, že nezávislý soud, v absolutním smyslu slova, 
prostě nemůže existovat. Učí se to již v 1. ročnících práva, a věřím, že i politologové se tím zabývají.
Ze 2 důvodů, výkon práva, jako soudní kauza je tak hlubokým zásahen do života obviněného, jeho rodiny a okolí, 
že obviněný má (morální) povinnost se bránit všemi možnými prostředky:
1) každý soudce, přísedící atd. má na danou věc svůj názor, který  vychází z jeho zkušeností, jeho hodnotové orientace atd.
není to prostě něco, jako ve fyzice, že danou látku mohu přesně zvážit na nějakých vahách, čili ta realita se vyjevuje objektivně, nezávisle na názoru jakéhokoliv soudce.
Soudce pracuje vždy s víceméně parciální informací, nikoliv se 100%ní znalostí reality.
Navíc ani sám obviněný o existenci některých věcí, které by mu mohly nápomoci leckdy nemá  ani tušení.

2) realita lidských vztahů, je tak složitá, že právo, které by jí mělo postihnout by muselo být nekonečné, 
a tudíž pro svou nekonečnost neuchopitelné.

Případ Babiš, jako jeden z mnoha vyrostl z podhoubí, které pravičáci jako Kroupa svého času vytrvale přihnojovali.
Z údobí velké a malé prizatizace, která vždy (a nejen v Česku) vedla k velké prevítizaci.
Tudíž silně nábožensky orientovaný D. Kroupa by spíše měl trávit více času než psaním komentářů na modlitbách a prosit Boha za odpuštení za ony stovky ztracených miliard, které hluboce negativně zasáhly miliony našich spoluobčanů.
Místo toho, pravice, která si nějak pořád říká demokratická, vytvale zamítá více než oprávněný požadavek na nepromlčitelnost 
privatizačních kauz.
Proč právě zde D. Kroupa nevolá po řádném souzení?

Místo toho jen  přitrouble konstatuje:
Základem dobrého státu je podle filozofa a bývalého politika Daniela Kroupy spravedlnost. „V takovém státě nevládne člověk nad člověkem, ale nad všemi panuje zákon, kterému se všichni podřizují a před kterým jsou si všichni rovni. V takovém státě je si rovný mocný i bezmocný, bohatý i chudý, státní úředník i obyčejný občan,“ připomíná Kroupa.
viz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/glosa-daniela-kroupy-kdyz-bude-nejhur-udeli-prezident-babisovi-milost-71126?dop-ab-variant=3&seq-no=3&source=hp

K
aždý právník, a věřím, že i (prakticky) každý politolog ví, že právo je (sakra) drahé a (sakra) časově náročně.
Nebo, že by by D. Kroupa tím myslel, že ona rovnost je tzv. limitní a nastane (jen) za Soudného dne?

Vzpomenu kauzu MUDr. D. Ratha, který byl přichycen se 7 miliony, které nakonec nikde nikomu nechyběly.
Nesmí snad občan Česka nosit v nějaké krabici miliony korun. Ovšem, že může.
D. Rath je mimořádně erudovaný, nadprůměrně výřečný člověk a dodejme pro úplnost, že i slušně situovaný.
Na svou obhajobu již vynaložil několik milionů korun. Jak by dopadl asi ten, který těmi miliony nedisponuje?
Ať se D. Kroupa zamyslí, jak je obtížné získat důkaz na to, o čem si léta štěbetají vrabci po celé české republice, totiž, 
že policie, st. zastupitelství a soudy konaly a konají ve smyslu jistého "zadání". Tomu se říká získat protidůkaz.

Takže pane Kroupa, popřemýšlejte a když nic jiného, tak si uložte aspoň nějakou tu motlitbu navíc, 
boží přikázání č.8 a č.10, totiž bráno s jistou extenzí (v širším slova smyslu, čemuž každý VŠ učitel by měl rozumět)
se důvodně zdá, že D. Kroupa nějak poskvrnil, pravdu celou neříkajíc.

Autor, jak vyplývá i jeho další publicistiky není nekritickým obdivovatelem A. Babiše ani D. Ratha.
Rovněž se pídil po tom, co by mohl u D. Kroupy ocenit, leč bohužel, nenalezl.
On totiž D. Kroupa sice na sociální sítě přispívá, ale případné polemice se vyhýbá, snad ještě více než Dr. Solferno svěcené vodě.  O jeho vztahu k vodce informacemi nedisponuji.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Jaký pak vlastně nárok na spravedlivý trest má asi obyčejný neprivilegovaný zločinec ? Při těchto úvahách maně zajisté vyvstané samozřejmě i bídnícký osud Jeana  Valjeana, jak byl geniálně ztvárněn klasikem francouzské literatury. Aktuální není není tedy v současné době nejen Chrám Matky Boží v Paříži z pera téhož autora. Stejně jako tehdy běžný zloděj si vysloužil za krádež bochníku chleba z hladu galeje, tak i nyní bude zajisté uvržen  rychle a bezprostředněš tenata údajné světské spravedlnosti i aktuální drobný  zločinec. Jak nám vlastně dlouho ještě ze strany našich současných mocných bude vykládána lež o existenci právního státu ve zdejší geologické kotlině. V přírodě již můžeme pozorovat, že několik posledních zbylých čápů, obsazuje svá ještě se nacházející přírodní hnízda na některých komínech, zpěv skřivánků však tento návrat již jaksi nedoprovází. Co nás však již téměř po dobu třiceti let neopomíjí, spočívá v klamstvu současných panských vrstev, účelově ohýbajících si základní pravdy světa, včetně právnických postulátů dle svých momentálních potřeb, řádně podpořených nemalými peněžními prostředky. Kdo vlasně může sečíst škody, která na právním vědomí našeho obyvatelstva způsobil onen dvojí penězmi ovlivněný metr pro posuzování jejich prohřešků proti účinně platným, byť pochybným zákonům. Tragickou komedii s čapím hnízdem budeme nuceni sledovat ještě zřejmě  asi několik let, přičmež ekologické zločinné prohřešky tohoto ziskuchtivého žlutého barona, nechávají občanskou veřejnost jaksi chladnou, když si radostně chrochtá nad předraženými bramborami a cibulí, místo nichž se pěstuje na polích mafiozně dotovaná řepka olejka. Naprostá pustošení životního prostředí v Čr, kvůli několika chamtivým jedincům tedy za mlčení podstatné části veřejnosti nerušeně pokračuje. Mizí lesy, mizí pole, mizí hmyz, mizí opeřenci a brzy na smetiště dějin vesmíru bude takto vhozena vlastní vinou i prý dvojnásobně chytrá opice, nazývající se jako člověk.