Ve věci poslance MUDr. Davida Ratha

obrazek
3.6.2012 23:57
nezakrývám, že se cítím zaujatý. Patřím totiž do středočeské organizace ČSSD a ke stranickému stylu, který vedl k současnému vyústění, jsem měl a mám vážné výhrady. Nicméně, přes vážné pochybnosti o jeho (naprosté) nevině mám neméně vážné výhrady k tomu, co bych nazval šetření a respektování jeho osobnostních práv. V úterý 5. 6. 2012 má být D. R. doeskortován do sněmovny, kde patrně drtivá většina poslanců/kyň se bude tvářit, že jde o Někoho Odněkud a místo toho, aby si pečlivě rozmýšleli dotazy a protiargumenty k předpřipravenému rozhodnutí, budou simulovat nějakou jinou "důležitou" činnost, jako např. hledání neexistujícího ztraceného knoflíčku od saka. Přičemž jde o největší polistopadovou aféru a současně největší střet moci zákonodárné a soudní. Při čemž vládní koalice v dojemné shodě s opozicí až na drobné výjimky se tváří: nějak to přetrpíme a po Rathově odjezdu se nás to už netýká. Popišme si genezi kauzy a vyjádřeme se k tomu, že se to poslanců týká.

 

MUDr David Rath(dále D.R.) nezačínal svou politickou kariéru ve vzduchoprázdnu a někde jako Robinson na pustém ostrově.
Začínal jí jako jako schopný rétor, inteligentní společník, který se dovedl vmyslit jak do složitých vztahů, které charakterizují současnou společenskou realitu. Jako lékař internista, vychováný k posuzování tvrdých dat (pacient má krevní tlak tolik na tolik) se dobře a pohotově dokázal vmyslet do světa politiky s jejími pro přírodovědce jako by vágně definovanými daty.

Malý exkurz o politickém myšlení D.R.

D.R. si povšiml pro občany již předtráveného problému, tzv. odpolitizace, jinak v podstatě politických rad, komisí či kontrolních orgánů. míním tím od mediálních rad, přes různé správní rady až po třeba po kontrolu
zvláštních služeb. Čili nahradit jejich obsazování podle (jistého) politického klíče tzv. nadstranickými odborníky či mnohdy jen tzv. váženými odborníky. Ovšem jejich rozhodování není žádná metrologie, kdy něco lze jen tak zvážit, změřit či zkalibrovat podle nějakých mezinárodně uznaných etalonů. Najde-li nějaká daná politická konstelace několik odborníků, pak jak zabezpečit proces jejich obměny? Při čemž činnost oněch rad se bude vždy (i mimoděk) přiklánět orientaci exekutivy. Jak se bránit proti tomu, aby tyto orgány neomezovaly demokratický prostor opozice. Jak budou tyto v podstatě kontrolní orgány kontrolovány, ono totiž jedna věc je si přečíst nějakou zprávu o činnosti orgánu a druhá věc je tzv. sedět uvnitř orgánu.

Ostatní by nad tím mávli rukou a pluli by na vlně oné populistické odpolitizace, s tím, že my si to nějak zařídíme.

Není divu, že kolem politicky talentovaného D. R. se soustředila skupina nejen politiků, ale i lobbistů a podnikatelů, kteří kolem něj vytvořili onen (vícestupňový) kruhový hradní příkop, kde D.R. měl onen klid na práci (tak dobře známý z předlistopadové normalizační éry), nikdo z těch, kteří mohli stát poblíž, nedovolil mít kritickou připomínku, či nedej Bůh, alternativní návrh. D. R. si svobodně volil své poradce, a ve spolupráci s předsedou Stř. KVV "renovoval" krajský úřad až do úrovně vedoucích oddělení včetně.  Krajští radní byli ti, kteří v podstatě drželi tzv. vnější okruh, středočeské okresy.

Navíc jednohlasnost v jednobarevné krajské vládě (radě kraje) byla jištěna 4milionovou kaucí, kdyby někdo "přeběhl" k opozici, tehdy zdůvodňovanou obavou z opakování melčákismu.

Byla tato situace blíže někomu známa, či byla tak dokonale maskována?

Řadu věcí lze dohledat v tzv. otevřených zdrojích. Ovšem pro ty, kteří nepocházejí ze stranického prostředí je velmi obtížné se v informacích orientovat tak, aby pochopili zákonitosti politiky ve Stř. kraji, která vedla pak v zajištění D.R.

Žurnalisté  se spíše zajímali o parlamentní duely D.R. s M. Kalouskem. Okresní "velmoži" byli i pro okresní deníky jaksi pod jejich rozlišovací schopnost. Sice pronikaly i na celostátní úroveň kauzy jako Bušina ( http://zpravy.ihned.cz/c1-55803050-uplacel-david-rath-podivejte-se-na-prehled-skandalu-stredoceskeho-hejtmana  ), ale hlavní media byla zaměstnána spíše vývojem na úrovni centrální politiky.

Malý exkurs: vládní situace 2006-2010

Po parlamentních volbách r. 2006 došlo k patové situaci (ČSSD + KSČM  vůči ODS,

KDU-ČSL a SZ dopadly 100 na 100), uplatnil se tak vliv Kubiceho zprávy a vládu sestavil M. Topolánek až v lednu 2007 za pomoci 2 přeběhlíků z ČSSD (Melčáka a Pohanky)

 (   http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2006 )

 

            Ve stínu tohoto parlamentního vývoje proběhly krajské volby v r. 2008, jako tzv. oranžové tsunami. ČSSD zvítězila ve všech 13 krajích (v Praze se volby nekonaly) s heslem vneseným do krajské problematiky exministrem zdravotnictví D.R. tj. s odmítnutím Julínkových zdravotnických regulačních poplatků a příslibem je za pacienty platit v krajských nem. zařízeních. Někde pak následovaly krajské koalice ČSSD s ODS a odstoupení od tohoto příslibu či jeho výrazné omezení, byť pod Damoklovým mečem zprvu našeho soudu, posléze tlaku i z EU.

Vznikl tak blok oranžových hejtmanů vs D.R.

Nedůvěru dostala druhá Topolánkova vláda v březnu 2009, následovala „úřednická“ vláda J. Fischera. Předčasné volby zrušil Ústavní soud a další parlamentní volby byly až v řádném termínu v květnu 2010. Kubiceho zprávu nebylo již možné sice zopakovat, ale akce proti dinosaurům politiky a strašení Řeckem, které následovaly po (tehdy ještě poměrně levných) vajíčkových akcích. Zvítězila sice ČSSD, ale neměla partnera do koalice. A tak vznikla Nečasova vláda.

V srpnu téhož roku se schází hejtmani za ČSSD, vedení předsedou Asociace krajů M. Haškem na obědě s premierem Nečasem (ODS), který je poznamenán oním dárkovým Haškovým košem, jediný, kdo se nezúčastňuje oběda, je hejtman D. Rath.

Po rezignaci J. Paroubka se rozjíždí celkem vyrovnaná kampaň na předsedu ČSSD mezi B. Sobotkou a M. Haškem. Hejtmani jsou za M. Haškem, s výjimkou D. Ratha, který podpoří  B. Sobotku.

V této atmosféře jednají okresní a krajské konference na podzim r. 2010 a začátkem r. 2011.

Na okresních konferencích je kritika poměrů na Středočeském hejtmanství ojedinělá, na krajské stř. konferenci téměř nezazní. A ti, kteří ještě v r. 2008 získali jistou pozici vůči předsedovi KVV,

již tu pozici nemají.

Předseda Stř. KVV ČSSD R. Dolejš vidí řešení v předchozí abdikaci členů Stř. Rady kraje a teprve následném složení funkcí ze strany Stř. KVV ČSSD. Zároveň je proti tomu, aby

stranu očišťovali pánové Urban, Povšík, Seidl či Havlíček. (

http://praha.idnes.cz/na-pivo-i-na-nakup-pozve-prvni-prazska-vzorkovna-na-starem-meste-pxj-/clanek.aspx?c=A120602_1787083_praha-zpravy_ab )

M. Urban sice řekl, že sebereflexe nula a to je hanba, ale ke zmíněným poukazům R. Dolejše na jeho pobyt v Toskánsku se nevyjádřil.

Poslední prohlášení mspř. M. Haška z OVM 3. 6. naznačuje razantní řešení ze strany P ÚVV ČSSD. Co je tím míněno? To, že, jak se proslýchá, že nová krajská kandidátka pro krajské volby 2012 by měla být nalinkována shora.

Není to dobré řešení, nahradit dosavadní krajskou stranickou oligarchii „nucenou správou“.
Spíš by se ze strany vedení ČSSD měl dát prostor, těm, kteří hledají konstruktivní řešení na ose MO -> jednotlivá OVV. Tyto návrhy již zazněly z několika míst:

- nízké klíče pro okresní konference

- zipový princip (kvůli snížení rizika "gumování" některých okresů)

- podrobný profil u kandidáta na lídra, dostupný celokrajsky

- tento rekonstrukční proces by měl být řízen, těmi, kteří nejsou spjati s dosavadním vedením

(funkčně nebo pracovně) Ti, kteří mají převzít politickou zodpovědnost, nemohou být současně administrátory tohoto procesu. Advokát také není současně i soudcem!

- okresní členské schůze by měli navštívit zástupci P ÚVV, kteří nejsou ze Stř. kraje

 

A zpět pár slůvek k poslancům parlamentu.

Současná režie parlamentního vystoupení D. R. je následovná:

nechat D.R. mluvit, ale nedávat mu vysvětlující otázky. Tím spoluposlanci jen dávají najevo, že si nad věcí myjí ruce, že je žádné vysvětlení nezajímá. To je velmi podivné u moci zákonodárné,

zvlášť po plejádě informací, kde ta následující vždy v podstatě negovala předchozí.
Naposledy, třeba ono vyjádření Radka Johna o šustení bankovek ve zvukovém záznamu,
pak šlo o zmínku v (neúplném přepisu) z jednoho vyšetřovacího úkonu.

Nedat možnost vystoupit právním zástupcům, přes to, že proto již existuje precendent, iniciovaný

právě př. PS Němcovou v případě poslance Volfa je nemalým pokroucením legitimity parlamentních procedůr.

Zásada veřejnosti jednání PS je podle mne nadřazena event. ovlivňování svědků,
nehledě na to, že nikdo ani nenaznačil, jak by nějaké svědky či spolupachatele mohl ovlivňovat.
Ti se mohou ovlivňovat v soukromém kontaktu.

Nejapný poukaz na to, že PS není soud, je spíše trapný. Totiž, dosud poslanec Rath je po těžkém stresu, čímž bude nepochybně i negativně ovlivněno jeho vystoupení. A právě účast obhájců přímo v jednací síni sněmovny mu může dodat informaci od těch, kteří na podobné stresy jsou profesionály, tj. od obhájců. Tu zpřesněnou informaci, která má být přednesena.

Zákonodárci tvoří zákony všeho druhu, tj. i takové, které upravují postavení „silových orgánů“, tj. v tomto případě policie, st. zastupitelství a soudů. O to víc je s podivem, že poslanci strkají hlavu do písku, když  mají možnost sledovat tyto orgány v činnosti, jak jim přímo "lezou" do jejich práv.

A to zůstává v platnosti, i kdyby následně byl D.R. pravomocně uznán vinným a byl odsouzen.

Je (bohužel prakticky celosvětově) rozšířeným bludem brát soudce jako zbožnělé Nadobčany nadané přímo papežskou neomylností.
Páni zákonodárci,
demokratický systém je o vzájemných kontrolách mezi mocemi a systémech různých protivah.

Ono Checks and Balances!

A v tomto systému je toho dost, co zlepšovat,

proto jste i vy všichni spoluodpovědní za kauzu Rath.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Martine, přeji dobrý den. Se zpožděním, ale blog mi unikl v současných problémech ze zorného pole. A tak alespoň se zpožděním. Byl jsem též členem, hned po "sametu". Nevydržel jsem. Peníze, moc, peníze, moc a když jsem viděl tu  tupost a primitivnost těch největších pokryteckých nenažranců, tak jsem to velmi rychle vzdal.... To byl ještě Standík ucho a Peťula vyvinutá "svazačka", řádil Wagner a podobní.... A nejen oni odstrkovali jakoukoliv práci dvacetimetrovým bidlem, aby o ně nezavadila.

Tak jak pročítám více než rok VaVě mj. i Vaše příspěvky, jste přesně typ, který si dokáži představit na čele nové ČSSD. Zkušenost ze života ZE SKUTEČNÉ PRÁCE A ZAJIŠŤOVÁNÍ ŽIVOBYTÍ PRO RODINU, humor, občas odfláknutá prezentace myšlenek, ale má to jiskru. Je veliká škoda, že to co se děje odrazuje mladé myslící a invencí obdařené a již i zkušené lidi. Na to doplácíme všichni. Tejc má zvláštní projev a je příliš opatrným "politikářem" - nikoliv politikem, Hamáček jako další mi nic neříká a ti další - nedejbože..... Vůbec nerozumím Dienstbierovi jr., to je snad prototyp karierního pletichářského kličkaře - politika. A o těch dalších máte zjevně lepší přehled než já.

A jak potom "vybojovat", aby na ukradení 150 mld. Kč pro církve s.r.o. NEBYLO a na zdravotnictví, pro zdravotně postižené, nezaměstnané, nebo školství, nebo dokonce důchody 150 mld. Kč BYLO. Žádnou křivdu nemohu napravit další křivdou a kolosálním zločinem. Bohužel máme se ženou s bídou prostředky na živobytí, takže "geniální rady" pana Šebka jak si "zaplatit" spravedlnost a demokraci soudními poplatky, na to prostě nemáme.

Martine, dovolím si požádat Vás - NEVZDÁVEJTE TO!!! NIKDO to za Vás mladé neudělá, aby se zde žilo lidem jako lidem... To není "provolání  jednoho slinty k národu", ale vlastní zkušenost (bohužel.....). Příjemný víkend.

 

Martin Konečný

 Sám jak píšete jste člen 13000 v ČSSD. Já asi před rokem zhodnotil jako člen asi 15600, že mimo jiné i z některých výše uvedených důvodů nebudu dále součástí ČSSD. ČSSD se stala stranou prapodivných vlivových skupin, kterým jsem naprosto přestal rozumět. Po přečtení vašeho blogu alespoň vidím, že jsem neuvažoval sám.

Vladimír Štingl

Pane Černíku, dobrý den. Žádné elegantní, učesané, pozor, abych o někoho "nezavadil", nedej bože si "udělal problém"..... Syrové, emotivní, názor, který není třeba "česat", abych neudělal "chybičku. Je dobře, že jste to napsal ve spěchu a přes složitost problematiky jste jako další přinesl názor na "klub hadů, slizounů a zbabělců", kteří museli vědět dopředu o co jde. V praktickém životě není přece normální, abych na základě "oznámení" sdělovacích prostředků, které doslova do ČSSD a levice vůbec 20 let kopou, kydají hnůj a zesměšňují do současné doby, poslal svého kolegu, "spolubojovníka" na smrt (nejen politickou......) v rozpětí 24 hodin. To jsem šunt, křivák, bezpáteřné individuum, protože přece nejde "pouze" o MUDr. Ratha, ale o to jaký byl obsah a forma počátku této kauzy za účasti obdobné "sestavy iniciátorů a aktérů" jako už minimálně "jednou".

Absolutně s Vámi nesouhlasím, že jde o "největší kauzu polistopadového vývoje". Ani omylem. To by byl famózní vývoj "demokracie, svobody a podnikání". Mikrohaléřová komedie (za desetinnou čárkou 20 nul ... ) oproti tomu co se odhrávalo, odehrává a jestli nepřijde "zázrak", tak ještě odehraje.....  A střet moci zákonodárné, soudní resp. výkonné?? To je přání party bezcharakterních křiváků, kteří potřebují rozmělnit už tak ubohou pozornost "ulice" a odvrátit ji od biliónů, které "zmizely" a miliard, které potřebují ještě "uklidit". Ať mi MUDr. Rath promine, ale je pouze pimpišem, který se hodil přes palubu ve smyslu "ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY" (jako klauniáda s Romanem J. a Bémem....). Hašek tak touží, s mnohými dalšími, po moci, že je schopen čehokoliv....

Není to ani jednoduché, ale ani složité. Rozbít pozornost a stále "zametat stopy"....  Jak se asi "moc soudní", jak jste ji nazval a "moc výkonná v oblasti soudní - Kubiceho policie" bude chovat k nám, "nýmandům" a "blátošlapům" - k ulici.....?  To vše je ve hře. Že se s lidmi, za aktiviního přispívání současné ČSSD, jedná jako s prašivým dobytkem nikdo korektní a s průměrnou inteligencí/intelektem NEMŮŽE ZPOCHYBNIT. A v tom má ČSSD zásadní problém nejen s MUDr. Davidem Rathem, ale především s "OBYČEJNÝMI LIDMI". ČSSD přenáší svůj boj o koryta na občany tohoto státu a přitom by se chtěla těmito občany zaštiťovat. To je na hlavu. Vždyť se nedokáže postavit v základu ochrany práv ani za "svého člověka" - MUDr. Ratha - možná zloděje, možná korupčníka.

Pane Černíku, máte "kliku", že jste (jako ČSSD) menší zlo, než ta vražedná sestava dnešní vlády odpovědnosti.... To je jediná vaše naděje, ZATÍM.... Je to depresivní, protože jsem do této "pidikauzy" byl stále ještě schopen přemluvit se a dát ČSSD hlas. Ale to už je za mnou díky Haškům, Sobotkům, Urbanům, Škromachům apod.

Zdrcující. Zdravím Vás.

cernik

dík.
Psal jsem to ve velkém chvatu,
je to velmi složitá problematika a vyžadovalo by to tak 2-3 dny, aby se to dostalo do elegantní podoby, ale na to nebyl čas.

Vl.

stvan

Zdravím Tě Vláďo, Tvá úvaha by měla být pro zainteresované minimálně k zamyšlení.