Vláda ANO není moc vert…

babis nema rad
20.12.2017 19:59
… alespoň podle návrhu svého programového prohlášení. Určitě ne v daních.

V uvedeném návrhu se mj. dočteme: „Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti.“ *)

Jakou změnu by uskutečnění citovaného záměru pro podnikatele přineslo? Zvýšení jejich daňového zatížení.

Vycházím z toho, že programové prohlášení vlády musí být přesné a věcné. Proto sdělení, že plánovaný odpočet od základu daně by se měl týkat pojistného odvedeného „ve vztahu k samostatné činnosti“ podnikatelů nelze interpretovat jinak, než že jde o pojistné podnikatelem vynakládané ve spojitosti se samostatnou činností, pojistné týkající se samostatné činnosti, pojistné vydávané podnikatelem v souvislosti se získáváním zdanitelných příjmů z jeho samostatné činnosti.

Takové pojistné může být dvojího druhu:

Je to jednak pojistné, k němuž je podnikatel, poplatník daní z příjmů, podle konkrétních zvláštních, tedy nedaňových zákonů, povinen, tedy povinen podle zákonů, které mu takové pojištění pro výkon jeho podnikatelské činnosti ukládají – v takovém případě je výdaj na takové povinné pojistné daňovým výdajem v plné výši, tedy v plné zaplacené výši snižuje základ daně poplatníka [viz § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/19962 Sb., o daních z příjmů]: Výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou též výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů. Konkrétně pak zákon o daních z příjmů konkrétně některá pojistná plnění, jež jsou v plné výši výdajem poplatníka snižujícím jeho základ daně, vyjmenovává [viz § 24 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 586/19962 Sb., o daních z příjmů]: Pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně za pojištění rizika placení náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížení odměny) za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Ve druhém případě je daňovým výdajem poplatníka v plné zaplacené výši takové pojistné, které souvisí se zdanitelným příjmem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen, čili poplatník je povinen tento příjem zdanit. I v tomto případě uvedený výdaj pojistného v plné výši základ daně poplatníka snižuje.

Jiná pojistná plnění, která poplatníkovi nejsou uložena zákonem, nebo která nesouvisejí s výkonem samostatné činnosti, tedy se získáváním zdanitelných příjmů podnikatele, daňové souvislosti nemají a mít nemohou; nejsou daňovým výdajem, nesnižují základ daně poplatníka.

Je proto záhadou, proč vláda ve svém programovém vyhlášení slibuje podnikatelům možnost uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti, když v současnosti mohou tito podnikatelé odpočet těchto plnění uplatnit v plné výši, nikoli jenom ve výši tří čtvrtin; smysl návrhu je tak poněkud zastřen.

*) Viz https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/navrh-programoveho-prohlaseni-vlady-162319/

Poznámka: V hovorové češtině slovo vert ve spojení kupř. „to není moc vert“ znamená „to není moc kvalitní, dobré, hodnotné“; z něm. wert – ctěný, r Wert – hodnota; mít hodnotu, význam.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.