Zločinné vyměřování invalidních důchodů z Drábkovy éry trvá dodnes

obrazek
10.2.2018 11:13
Ačkoliv invalidé oficiálně mají organizaci, jež se staví, jakože za jejich zájmy lobuje - Národní radu zdravotně postižených, zůstává v platnosti škudlilský zákon 220/2011 z Drábkovy úry. A ten znamená toto: Aleš Kynčl: "Běžná praxe České správy sociálního zabezpečení-Praha. . . ..v invalidním důchodu jsem od r.2008 (1. stupně, rozumějte). . . ..v listopadu 2017 mně byl přiznán invalidní důchod 2.stupně kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. . . ..nedostanu ani 1Kč navíc . . ..mladší a mladí zdravotně postižení jsou v klidu...týká se to starších invalidů-veteránů v období 2010-2011 proběhla pravicová reforma invalidních důchodů (Dábek+Kalousek) a na nás starší nějak pozapomněli a nikdo to neřeší. . ..možná tak leda ÚSTAVNÍ SOUD by mohl." . .. Podle mne je to takto: jestli si to dobře vybavuji, došlo k tomu tak, že se dva stupně invalidity přerpacovaly na tři, ale nikomu se nechtělo dávat za druhý stupeň vyšší peníze, když byl vlastně jen o něco vyšší než první původní. Jenže už je to jednou tak, že byl-li uznán první s nizkým výměrem, může být se zhoršeným zcdravotním stavem uznán vyšší stupeň s vyšším výměrem. Nebo ne? Má snad být pán okraden dvakát? Poprvé po vstoupení zákona 220/2011 v platnost (snížení výměry /? což si ale nepamatuje/) a podruhé nyní (nezvýšení výměry)? Přičítám toto opomentí legislativního orgánu v zásadě jasné úvaze, že od té doby se budou invalidní důchody jen snižovat a nikomu nebude přiznán důchod vyššího stupně, než měl do té doby. V následujícím textu jde o kopírování úředních dokumentů ovšem bez žádoucí úpravy, pro orientaci stačí přečíst zvýrazněné tučně.

Kopie prvního listu (matematika zde kulhá na všechny čtyři) : Zmény stupně invatidity invalidních důcbodů pro invaliditu prvního stupně po roce 20ll Pokud vznik[ nárok na částečný invalidní důchod před t . 1 . 2010 a při kontrolní lékaské prohlíďce konarÉ po roce 2011 je zjištěna: . invalidita druhého stupně, invlidníní důchod v dosavadní výši . invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové vý'še procentní vymčry iavalidního důchodu rejyyše koeficienír 2. Zároveň však platí, že pokud v období od 1. 1. 2010 do 31. |2.2011 došlo ke změně stupně invalidiý z prvního stupně na  druhý rebo třetí stupeň invalidity';  na druhý stupeň invalidity a poté z druhého stupně na třeti stupeň invalidiťy; na třeti stupeň invalidity a poté z ťetího stupně na drubý stupeň invalidity, a přitom po 31. 12. 2011 dojde ke změně stupně invalidity a) ze druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní yjměrv invďidďbo důchodu koeficientu 0,66ó7, b} ze třetího sfupně na druhý saryeň' použťe se při stanovení nové výše procentní výměry iavalidnílro dricbodu koeficierrtu 0,3333' c) ze třetího shrpně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní vyměry invalidnítro důchodu koeficient 0,2222, d) ze druhého stupně na třetí stupeň použije se při stanovení nové výše procentní výněry irrvalidníbo důchodrr koeficient 1,3333.

Kopie třetího listu (druhý byl o změně přiznaného stupně invalidity, nekopíruji) : RozHodnutí: Česká správa sociálního zabezpďení rozhodla ve věci invalidniho důchodu pana Kynčl Aleš, nar. 17.10.1960, bytem Sokolská 3923,760 01 Zlín 1 (dále ,,účastník řízenl.), takto: Podle ustanovení $ 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve zněn ípozdějších předpisů (dále ,,ZdP"), a čl. il bodu 3 zákona č.22ol2oll Sb., kteým se'mění zákon č' 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, od 23.10.20L7 náleží invalídní důchoá pro lnvaliditu druhého stupně. Invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně činí  5984 Kč měs Dle nař. vl. č.34312017 sb. se od lednové splátky důchodu V roce 2018 zvyšuje měs procentní rnýměra Ínvalidního důc'hodu pro invaliditu druhého stupně na   3555 Kč základní ýměra invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně na  2700 Kč měs Celkem náleží 6255 Kč měs.

Kopie čtvrtého listu: oDŮVoDttĚttÍ Podle ustanovení $ 39 odst. 2 zdp jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 o/o, avšak nejvíce o 49 o/o, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 o/o, avšak nejvíce o 69 o/o, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o70 o/o, jedná se o invaliditu třetího stupně. " V čl. II bodu 3 zákona č.22ol2oll Sb., kteým se mění zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, se stanoví, že pokud vznikl nárok na částečný invalidní důchod před 1.1.2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní r,nýši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení ýše procentní výměry invalidního důchodu nejýše koeficient 2. Účastníku řízení vznikl před 1.1.2010 nárok na částečný invalidní důchod, Keý se od 1'1.2010 považoval za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Podle posudku okresní správy sociálního zabezpečení Zlín zedne 23.11.2017 účastník řízení již není podle ustanovení $ 39 odst' 2 písm. a) zdp invalidnípro invaliditu pruního stupně. Podle tohoto posudku byl účastník řízení podle ustanovení $ 39 odst. 2 písm. b) zdp uznán od 23'10.20L7 invalidním pro invaliditu druhého stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovníschopnost poklesla o 60 %. Účastníku řízení náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně v dosavadní výši. Skutečnost, že účastník řízení byl podle ýše uvedeného posudku uznán invalidním pro invaliditu druhého stupně je tedy bez vlivu na výši vypláceného invalidního důchodu. Proto bylo rozhodnuto ta( jak je uvedeno ve ýroku. POUCENI Proti tomuto rozhodnutí lze podat u české správy sociálního zabezpečení, KříŽová 25,225 oB Praha 5 nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení písemné námitky, a to do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámenítohoto rozhodnutí. o námitkách rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení' Podané námitky nemají odkladný účinek, s ýimkou námitek podaných proti rozhodnutímvydanýmpodle $116 odst. 2 věty druhé, $ll8 a odst.1 až 3, $ll8b a $ll8c zákona č. 5B2|I99L Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 5 64 odst. 2 a 5 zákona č. 155/1995 sb', ve znění pozdějších předpisů.

Volně souvisí: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/narodni-rada-zdravotne-postizenych-oznamuje

a: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jak-postupuje-civilizacni-emancipace-na-poli-pece-o-invalidy-doklada-jedna-pani-horesovska-jan

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=nwFloCPXzCs

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.