Dokumenty: Ruské návrhy dokumentů k zajištění záruk právní bezpečnosti

box ru us
21.12.2021 13:24
Tisková zpráva: Při jednání na ruském ministerstvu zahraničí 15. prosince letošního roku americká strana obdržela návrhy dohod mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými o bezpečnostních zárukách a dohody o bezpečnostních opatřeních pro Ruskou federaci a členské státy Severoatlantické aliance. Americké straně byla poskytnuta potřebná vysvětlení logiky ruského postupu v podrobné podobě a byly předloženy odpovídající argumenty. Doufáme, že na základě našeho návrhu smlouvy a dohody Spojené státy brzy zahájí seriózní jednání s Ruskem o otázce, která je zásadní pro udržení míru a stability.

DOHODA MEZI RUSKOU FEDERACE A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O BEZPEČNOSTNÍCH ZÁRUKÁCH

Projekt

Ruská federace a Spojené státy americké, dále jen smluvní strany,

Řídí se zásadami obsaženými v Chartě Organizace spojených národů, Deklarace o zásadách mezinárodního práva o přátelských vztazích a spolupráci mezi státy v souladu s Chartou Organizace spojených národů1970 rok, Helsinský závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975, jakož i ustanovení Manilské deklarace z roku 1982 o mírovém řešení mezinárodních sporů, Charty evropské bezpečnosti z roku 1999, Zakládajícího aktu o vzájemných vztazích z roku 1997, spolupráci a bezpečnost mezi Ruskem a Organizací Severoatlantické smlouvy;

připomínajíce nepřípustnost v jejich vzájemných, jakož i obecně v mezinárodních vztazích, použití síly nebo hrozby silou jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů;

podpora úlohy Rady bezpečnosti OSN, která nese hlavní odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti;

uznávajíce potřebu spojit úsilí k účinné reakci na současné bezpečnostní výzvy a hrozby v globalizovaném a vzájemně závislém světě;

vycházející z důsledného dodržování zásady nevměšování se do vnitřních záležitostí, včetně odmítání podpory organizací, skupin a jednotlivců prosazujících protiústavní změnu vlády, jakož i jakýchkoli akcí směřujících ke změně politického či společenského systému některé ze smluvních stran;

což znamená zlepšit stávající nebo vytvořit další účinné a rychle spuštěné interakční mechanismy k řešení vznikajících problematických problémů a neshod prostřednictvím konstruktivního dialogu založeného na vzájemném respektu a uznání bezpečnostních zájmů a obav ostatních, jakož i vyvinout adekvátní reakci na výzvy a hrozby v oblasti bezpečnosti ;

snažit se vyhnout jakékoli vojenské konfrontaci a ozbrojenému konfliktu mezi stranami a uvědomit si, že přímý vojenský střet mezi nimi může vést k použití jaderných zbraní, což by mělo dalekosáhlé důsledky;

Znovu potvrzujíce, že v jaderné válce nemohou být vítězové a že by nikdy neměla být rozpoutána, a také uznávajíce, že je třeba vyvinout veškeré úsilí, aby se zabránilo nebezpečí takové války mezi státy disponujícími jadernými zbraněmi;

Potvrzujíce své závazky vyplývající z Dohody o opatřeních ke snížení rizika jaderné války mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými ze dne 30. září 1971, Dohodou mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládou Spojených států amerických o prevenci incidentů na volném moři a ve vzdušném prostoru nad ním ze dne 25. května 1972 Dohoda mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o zřízení středisek snižování jaderného rizika z r. 15. září 1987 a Dohoda mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o prevenci nebezpečných vojenských aktivit ze dne 12.6.1989 rok;

Dohodli se takto:

Článek 1.

Strany spolupracují na základě zásad nedělitelné a rovné bezpečnosti, aniž by byla dotčena vzájemná bezpečnost, a pro tyto účely:

nepodnikat akce a nevyvíjet činnosti ovlivňující bezpečnost druhé strany, neúčastnit se jich a nepodporovat je;

neprovádějí bezpečnostní opatření přijatá každou stranou samostatně nebo v rámci mezinárodní organizace, vojenské aliance nebo koalice, která by podkopala základní bezpečnostní zájmy druhé strany.

článek 2.

Strany se budou snažit zajistit, aby všechny mezinárodní organizace, vojenské aliance nebo koalice, jichž se účastní alespoň jedna ze stran, dodržovaly zásady obsažené v Chartě Organizace spojených národů.

článek 3.

Strany nevyužijí území jiných států k přípravě nebo provedení ozbrojeného útoku proti druhé straně nebo k jiným akcím ovlivňujícím základní bezpečnostní zájmy druhé strany.

článek 4.

Spojené státy americké se zavazují vyloučit další expanzi Severoatlantické aliance směrem na východ a odmítnout přijmout do aliance státy, které byly dříve součástí Svazu sovětských socialistických republik.

Spojené státy americké nebudou zřizovat vojenské základny na území států, které byly dříve členy Svazu sovětských socialistických republik a nejsou členy Severoatlantické aliance, nebudou využívat jejich infrastrukturu k jakékoli vojenské činnosti ani rozvíjet bilaterální vojenskou spolupráci s nimi.

článek 5.

Strany se zdrží rozmisťování svých ozbrojených sil a zbraní, a to i v rámci mezinárodních organizací, vojenských aliancí nebo koalic, v oblastech, kde by takové rozmístění bylo druhou stranou vnímáno jako ohrožení své národní bezpečnosti, s výjimkou takových rozmístění na vnitrostátních územích smluvních stran.

Strany se zdrží létání s těžkými bombardéry vybavenými jadernými nebo nejadernými zbraněmi a nalézáním hladinových válečných lodí všech tříd, včetně v rámci aliancí, koalic a organizací, v oblastech mimo národní vzdušný prostor a mimo národní teritoriální vody, odkud mohou zasáhnout cíle na území druhé strany.

Strany udržují dialog a interagují s cílem zlepšit mechanismy prevence nebezpečných vojenských aktivit na otevřeném moři a ve vzdušném prostoru nad ním, včetně dohody o maximální vzdálenosti setkání mezi válečnými loděmi a letadly.

článek 6.

Strany se zavazují, že nebudou rozmisťovat pozemní rakety středního a kratšího doletu mimo své území, jakož i v těch oblastech svého státního území, ze kterých jsou takové zbraně schopny zasáhnout cíle na území státu druhé strany.

článek 7.

Smluvní strany vylučují rozmístění jaderných zbraní mimo území státu a vracejí takové zbraně, které jsou již rozmístěny mimo území státu v době, kdy tato smlouva vstoupí v platnost, na území státu. Strany odstraní veškerou stávající infrastrukturu pro rozmístění jaderných zbraní mimo území státu.

Strany nebudou cvičit vojenský personál a civilní obyvatelstvo ze zemí nevlastnících jaderné zbraně v používání těchto zbraní. Strany neprovádějí cvičení a výcvik univerzálních sil, včetně vypracování scénářů s použitím jaderných zbraní.

článek 8.

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy strany obdrží poslední písemné oznámení o provádění nezbytných vnitrostátních postupů.

Dáno ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce ruském a anglickém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za Ruskou federaci

Pro Spojené státy americké

 

 

DOHODA O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH RUSKÉ FEDERACE A ČLENSKÝCH STÁTŮ ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY

Projekt

Ruská federace a členské státy Severoatlantické aliance (NATO), dále jen účastníci,

opětovně potvrzující touhu zlepšit vztahy a prohloubit vzájemné porozumění;

uznávajíce, že k účinné reakci na moderní výzvy a hrozby pro bezpečnost ve vzájemně závislém světě je nutné spojit úsilí všech účastníků;

přesvědčeni o nutnosti předcházet nebezpečným vojenským aktivitám a tím snížit pravděpodobnost incidentů mezi jejich ozbrojenými silami;

berouc na vědomí, že bezpečnostní zájmy každého účastníka vyžadují zvýšení účinnosti mnohostranné spolupráce, posílení stability, předvídatelnosti a transparentnosti ve vojensko-politické oblasti;

potvrzujíce svůj závazek k cílům a zásadám Charty Organizace spojených národů, Helsinského závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975, Zakládajícího aktu o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi Ruskou federací a Severoatlantické smlouvy Organizace z roku 1997, Kodex chování týkající se politicko-vojenských bezpečnostních aspektů z roku 1994, Charta evropské bezpečnosti z roku 1999 a Římská deklarace „Vztahy NATO-Rusko: nová kvalita“ z roku 2002 hlav států a vlád Ruské federace a členské státy NATO;

Dohodli se takto:

Článek 1.

Účastníci svých vztahů se řídí zásadami spolupráce, rovné a nedělitelné bezpečnosti. Neposilují svoji bezpečnost individuálně, v rámci mezinárodní organizace, vojenské aliance nebo koalice na úkor bezpečnosti ostatních.

Účastníci svých vzájemných vztahů se zavazují mírovou cestou urovnat všechny mezinárodní spory a také se zdržet jakéhokoli použití síly nebo hrozby jejího použití jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.

Účastníci se zavazují, že nevytvářejí podmínky nebo situace, které by mohly představovat hrozbu pro národní bezpečnost ostatních účastníků nebo by za ni mohly být považovány.

Účastníci budou při vojenském plánování a během cvičení zachovávat zdrženlivost ke snížení rizik možných nebezpečných situací, dodržovat závazky podle mezinárodního práva, včetně těch, které jsou obsaženy v mezivládních dohodách o prevenci incidentů na moři mimo teritoriální vody a ve vzdušném prostoru nad ním, i v mezivládních dohodách o prevenci nebezpečných vojenských aktivit.

článek 2.

K řešení problémů a řešení problémových situací využívají účastníci mechanismy naléhavých konzultací na bilaterálním i multilaterálním základě, včetně Rady Rusko-NATO.

Účastníci si na pravidelné dobrovolné bázi vyměňují hodnocení moderních hrozeb a bezpečnostních výzev, vzájemně se informují o vojenských cvičeních a manévrech, hlavních ustanoveních vojenské doktríny. K zajištění transparentnosti a předvídatelnosti vojenských aktivit jsou využívány všechny existující mechanismy a nástroje opatření k budování důvěry.

Pro udržení nouzových kontaktů mezi Účastníky jsou organizovány „horké“ telefonní linky.

článek 3.

Účastníci potvrzují, že se navzájem nepovažují za protivníky.

Účastníci udržují dialog a spolupráci s cílem zlepšit mechanismy předcházení incidentům na volném moři a ve vzdušném prostoru nad ním (především v oblasti Baltského a Černého moře).

článek 4.

Ruská federace a všichni účastníci, kteří byli ke dni 27. května 1997 členskými státy Severoatlantické aliance, tedy nerozmisťují své ozbrojené síly a zbraně na území všech ostatních evropských států, kromě sil rozmístěných na tomto území od 27. května 1997 roku. Ve výjimečných případech, kdy nastanou situace související s potřebou neutralizovat bezpečnostní hrozbu jednoho nebo více Účastníků, lze taková umístění provést se souhlasem všech Účastníků.

článek 5.

Účastníci vylučují rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v oblastech, z nichž jsou schopny zasáhnout cíle na území jiných účastníků.

článek 6.

Účastníci, kterými jsou členské státy Severoatlantické aliance, přijímají závazky, které vylučují další rozšiřování NATO, včetně přistoupení Ukrajiny, jakož i dalších států.

článek 7.

Účastníci, kteří jsou členskými státy Severoatlantické aliance, odmítají provádět jakoukoli vojenskou činnost na území Ukrajiny, ale i dalších států východní Evropy, Zakavkazska a Střední Asie.

Aby se vyloučil výskyt incidentů, Ruská federace a účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, nebudou provádět vojenská cvičení a jiné vojenské aktivity nad úrovní brigády v pruhu dohodnuté šířky a konfigurace na každé straně hraniční linie Ruské federace a států, které jsou s ní ve vojenské alianci, jakož i členů, kteří jsou členskými státy Severoatlantické aliance.

článek 8.

Tato dohoda neovlivňuje a nebude vykládána tak, že se jím dotýká primární odpovědnost Rady bezpečnosti OSN za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, jakož i práva a povinnosti členů vyplývající z Charty OSN.

článek 9.

Tato dohoda vstoupí v platnost ode dne, kdy budou u depozitáře uložena oznámení o souhlasu být vázána více než polovinou signatářských států. Pokud jde o stát, který podal takové oznámení později, vstoupí tato dohoda v platnost dnem jejího předání.

Kterákoli strana této dohody může od ní odstoupit zasláním příslušného oznámení depozitáři.

Tato dohoda pro takového účastníka skončí 30 dnů poté, co depozitář obdrží uvedené oznámení.

Tato dohoda je sepsána v ruštině, angličtině a francouzštině, jejíž texty jsou stejně závazné, a je uložena v archivu depozitáře, kterým je vláda ...

 

 

Poznámka: Neoficiální překlad

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.