Lidé silně vnímají rozdělení české společnosti

lide
30.5.2018 14:05
Podle průzkumu CVVM, který byl prováděn v polovině minulého měsíce, se téměř dvě pětiny lidí (38%) domnívá, že v české společnosti žijí tři oddělené světy: nejnižší třída, většina společnosti - tedy střední třída a společenská špička. Dalších 28% lidí se domnívá, že česká společnost se skládá z vyšších, středních a nižších společenských vrstev, které mezi sebou nemají mnoho společného. Tedy více než dvě třetiny lidí vidí společnost stratifikovanou de facto do třídního rozdělení. Podle příjmů, podle majetku, podle společenského statusu atd.

Další jedna pětina (21%) lidí se domnívá, že ve společnosti stojí proti sobě dvě skupiny lidí: na jedné straně obyčejní lidé a na straně druhé nepočetná společenská špička. Jen necelá desetina lidí u nás si myslí, že neexistují velké přehrady mezi různými společenskými skupinami. Je přitom zajímavé, že společnost rozdělenou na „my a oni“ vidí z 30% lidé levicově orientovaní a naopak má tento názor jen 17% těch, kteří sami sebe řadí k pravici. O tom, že naše společnost je tvořena třemi světy, je přesvědčeno 44% pravicových voličů a jen 32% voličů levicových. Nepřekvapivě větší skepse převládá – pokud jde o soudržnost společnosti – mezi levicovými voliči (7%) a 11% těch, kteří se hlásí k pravici.

Většina respondentů (47%) se domnívá, že v české společnosti převládá prosazování názorů silou a nátlakem. O tom, že převládá snaha o porozumění a dohodu, je naopak přesvědčeno 27% respondentů. 25% je ve škále názorů někde uprostřed. Pokud jde o majetkové rozdíly, 67% lidí se domnívá, že ve společnosti převažuje závist vůči úspěšným a opak si myslí jen 13% lidí. Naopak, celkem vyrovnaný pohled panuje na ochotu či neochotu pomáhat skupinám sociálně vyloučeným: 35% lidí se domnívá, že převažuje neochota. Naopak 36% se domnívá, že převažuje ochota. A 27% respondentů nemá vyhraněný názor na tuto otázku.

Z další části průzkumu je zřejmé, že skeptičtější vidění těchto tří oblastí mají lidé se špatnou životní úrovní a voliči levice.

A jak vidí lidé pořadí morálně volných vlastností, které by si měly osvojit děti?

Na prvním místě zůstává od posledního měření v roce 2015, a to s poměrně významným odstupem, smysl pro spravedlnost. Na druhém místě se podobně jako v roce 2015 objevuje vstřícnost a otevřenost a na třetím místě tolerance a respekt k odlišnostem. Na čtvrtém místě se objevuje, což je změna oproti roku 2015, nesobeckost – altruismus. Ale na pátém místě už je to schopnost vyznat se, umět v tom chodit. Což je rovněž posun vzhůru oproti předchozímu šetření před třemi lety. Na šestém místě je prosazování vlastních názorů. Na sedmém, schopnost vyniknout a až na osmém místě skromnost a šetrnost.

A jaký pohled v naší společnosti převládá?

Podle průzkumu lidé vyjadřují s 61% na prvním místě podporu demokratickému systému. Na druhém místě je to možnost seberealizace pro většinu lidí s 58% a na třetím místě s 57% je to pocit svobody pro každého. Lidé pravděpodobně silně akcentují ve svých vyjádřeních ekonomickou prosperitu Česka v posledních letech a promítají ji do své osobní situace.

Až na dalších místech se s 47% objevuje pocit národní sounáležitosti, s 38% je to souhlas se společenským systémem, ale také s rovností příležitostí. S 34% jsou to společné sdílené mravní hodnoty. A teprve za těmito hodnotami se objevuje rovnost mezi lidmi (26%) a důvěra mezi lidmi (24%).

V každém případě průzkum CVVM ukazuje to, že zdrcující část české společnosti vnímá jako realitu de facto třídní rozdělení společnosti do skupin, které mají rozdílné sociální i politické zájmy. Zajímavý je pohled dospělých na to, jak vnímají vlastnosti, které by si měly osvojit děti. Zajímavá je akcentace smyslu pro spravedlnost, vstřícnosti a otevřenosti a tolerance s respektem k odlišnostem. A koneckonců zajímavý je i z posledního segmentu průzkumu optimismus, který vyvěrá ze současného dění ve společnosti, včetně podpory demokratického systému a ocenění fenoménu svobody a pocitu příslušnosti k Evropě. To jsou velmi pozitivní závěry.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.