Souhlasu netřeba: TTIP na pokračování

ttip secret
24.10.2015 11:25
Protože již během tajuplných jednání bylo napsáno mnoho, a před a po podpisu TTIP bude napsáno ještě více, shrnu obsah TTIP jak se mi jeví do jedné věty, dovolující veřejnosti se podívat na věc z jiného úhlu. TTIP je smlouva, kterou vyjednávají dva velcí partneři ve prospěch třetí strany, která se jednání přímo neúčastní. Kdo je ta třetí strana? Odpověď je krátká: Nadnárodní korporace. Proč tomu tak je? I zde je odpověď krátká: Protože platí aktualizovaná stará Leninova pravda: Stát je (ná)strojem pro (z)ničení jedné třídy druhou, aby po té mohl pro jednu třídu držet pevně v poslušnosti poddané.

Vláda USA je nástroj konstruovaný v zájmu finančně – průmyslové elity, která vládu řídí a jejímž jediným cílem je ochrana svých zájmů. Zájem finančně – průmyslové elity, která se ráda vydává za stát a představuje západní společenství, je hlavní charakteristikou rozdílu ve vztahu k působení historické ruské společnosti. V ní je především zakotven pocit spravedlnosti a soudržnosti. Současná ruská elita, která je díky geopolitické situaci pomalu na ústupu, si během a především po perestrojce rychle přisvojila všechny hlavní atributy západní finančně – průmyslové elity. Jestliže kapitál v minulosti potřeboval stát pro ochranný štít svých zájmů, to je dnes situace zcela opačná. Kapitál ve formě současné finančně – průmyslové elity tvoří ochranný štít pro stát, který potřebuje pro pokrytí rizik a konání finančně – průmyslové elity v oblastech s velkým rizikem. Vláda USA je použita pro vytvoření poslušnosti celých regionů moderní formou okupace zabalené v mýtu globalizace a z ní vyplývajících výhod. Proto je návrat současné ruské finančně – průmyslové elity do klína historie tak bolestivý a (vlasti) zradou doprovázený. Proto jsou finančně – průmyslové elity nadnárodní a její členové vybaveni několika občanstvími a mnozí i diplomatickými pasy.

Podle nedávno zveřejněné americké studie GDAE (Global Development and Environmet Institute at Tufts University, Minessota), o které jsem se nedočetl v české kotlině ani slovem, podpis TTIP bude znamenat pro EU státy ztrátu 600 tisíc pracovních příležitostí během prvních pěti let. Bude tomu, protože lze předpokládat podstatné snížení exportu. Doporučuji seznámit se studií již se účastnil americký ekonom Jeronim Capaldo (Research Fellow with GDAE's Globalization and Sustainable Development Program). Jak zapadají výsledky studie do EU optimismu s migrací, si může každý čtenář představit sám. EU se dále a mimo jiné musí podle studie připravit na snížení národního produktu. Severní státy (Švédsko, Dánsko, Holandsko, Finsko) kolem 2,7%, SRN 1,4%, UK kolem 1%. Současně není správné očekávat, že všechny výhody budou mít USA. Velkou většinu výhod si zapíšou pro sebe největší nadnárodní společnosti zaregistrované v USA. Nevím, kolik z nás si uvědomují, co to znamená. Přesto si dovoluji poukázat na dvě maličkosti, které si může každý čtenář sám prověřit. První skutečností je, že EU neřídí evropské elity (od DB počínaje a USB konče), ale nadnárodní společnosti s nejbohatšími individui zaregistrovanými v USA. Při uvědomění si pouze této skutečnosti, údiv nad výprodejem EU a národní suverenity mizí. Druhou skutečností je, že úniky z utajovaných jednání mají faktický a formálně právní charakter, zakotvující primát nadnárodních společností nad státem.

V této souvislosti mluvit například o spravedlivé kompenzaci, o které mají rozhodovat ISDS (Investor State Dispute Settlement) a speciálně vytvořené nadnárodní orgány s funkcí arbitra je více než naivní, hraničí s hloupostí a zradou zájmů slabších účastníků v procesu. Monitoring konání společnosti Phillip Morris ve vztahu ke dvoustranné smlouvě mezi Hongkongem a Austrálií, nebo analogické chování nadnárodních ropných společností v Ekvádoru stojí za pozornost a oddělenou analýzu.

Uvádím Ekvádor, protože členské státy EU v podobné situaci budou na tom ještě hůře. To proto, že od roku 2017 bude aplikována Lisabonská smlouva, její dvě formy většinového hlasování a transformace zbytku moci členského státu zadními vrátky na nadnárodní organizace EU pod kontrolou EK (protože přímý přenos zbytku do EK není pro veřejnost EU akceptovatelný), potvrdí německé obavy o „konci suverenity evropských států.“ Americké veřejnosti je to zcela jedno, protože ta již dávno přivykla k tézi finančně – průmyslové elity, proklamující, že „stát, to jsme my.“ V neposlední řadě TTIP znamená konec života odborů i v omezené formě a tím i konec práv pracujících. Práva investora budou určovat délku pracovní doby, odměnu, a v konečné interpretaci a tak zvaná lidská práva.

Nebudu se rozepisovat o minulých a plánovaných protestních demonstracích v Berlíně, Bruselu nebo Madridu. Raději bych sledoval diskuzi, ideálně dialog na téma TTIP v české kotlině indikující konání vlády, ostatních oficiálních orgánů ČR a v neposlední řadě i církví, do příchodu hodiny pravdy s TTIP. Po té bude totiž platit: pozdě bycha honit.

O církvích se zmiňuji proto, že i americká USCCB (konference amerických biskupů) se v roce 2013 obrátila k americkému vyjednávači Michalu Fromanovi s prosbou vzít na zřetel morálku, kterou vztahují biskupové na hlavní osm oblastí: 1) ochrana práv amerických pracujících v případě, že dojde ke ztrátě pracovních míst v USA, 2) ctít kulturní hodnoty a dědictví s cílem garantování hospodářského rozvoje národních menšin v partnerských zemích, 3) vypracovat komplexní řešení vylučující hospodářskou migraci, 4) vzít ohled na místní zemědělce, kteří se setkají s americkou konkurencí, 5) vzít ohled na ochranu přírody v kontextu udržitelného hospodářského růstu, včetně oddlužení chudých a zadlužených států, 6) nezneužívat právo na intelektuální vlastnictví, především v farmaceutickém průmyslu, 7) partneři TTIP by měli mít právo na řešení sporu formou mezinárodní arbitráže, 8) USCCB má obavy z urychleného přijetí a potvrzení smlouvy bez široké účasti veřejnosti.

Aby toho nebylo málo, doplňuji výše uvedené o výzvu 31 katolických lídrů a 35 amerických religiózních hnutí z února 2015. Výzva obsahuje požadavek zastavit jednání o, dnes již podepsané TPP. Výzva byla adresovaná prezidentu Obamovi a Kongresu USA. Prezidentovi se vytýká usurpování moci na základě přání vlády konat v urychleném procesu. National Catholic Reporter shledává v TPP podobnost se smlouvou NAFTA z roku 1994, jejímž jedním z mnoha následků je převod z chráněného pracovního poměru do outsorcingu 700 tisíc pracovníků. V ne poslední řadě doplňuji výše uvedené odkazem na 9 ministerskou konferenci WTO také G8, která se konala od 3 do 9. Prosince 2013 na Bali v Indonésii. Do jednání se zapojil sám Vatikán. Během jednání vystoupil vatikánský zástupce Silvano Tomasi s referátem, ve kterém mimo jiné varoval, že „TTIP nutí rozvíjející se země k nejvíce ničícím ústupkům v životně důležitých oblastech, jednou z kterých je zásobování léky.“ Rád se proto seznámím s postojem k TTIP nejenom představitelů české katolické církve, již v době adventní.  

Jan Campbell


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

TTIP je především obrovský podvod, protože se připravuje tajně mimo veřejnou diskusi. jako taková smlouva nikdy nemůže být pro naši zemi závazná vzhledem k Ústavě, která nedává možnost naší "elitě" něco takového podepsat a ani Parlamentu něco takového podepsat. pokud to přesto podepíší nebo aktivně proti takovému svinstvu nebudou podnikat efektivní kroky, potom mají občané regulérní právo takové ůelity" i parlament smést a rozehnat.

fascinuje mě, s jakým klidem naše vlastizrádné "elity" přijímají zotročující chomout na šíji našeho národa. Pryč s politickou korektností, je třeba vlastizrádnou svoloč hnát k zodpovědnosti !!!

 

paysan

TTIP je nesmírně závažné a dovolím si napsat, že doslova pro každého z nás i životně důležité téma. Plně se ztotožňuji s autorem a také volám po obsáhlé a stále přítomné diskuzi a dialogu na toto téma. Kde je?! Nechápu absolutně vládní představitele, nerozumím mlčení podnikatelské sféry, jsem konsternován nečinností médií. Všichni výše jmenovaní se denně rádi pouštějí do debat na nicotná témata a kolem TTIP prázdno a hluchota! Nechce se mi věřit, že vše je už "upečeno" a dialog na téma TTIP je nežádoucí a téma je "předepsáno" ignorovat. Jsem nakloněn tomu, že ještě není pozdě, byť se to podobá volání ztraceného v pustině.