Vondra jako schvalovatel vražd, či válečného zločinu?

obrazek
29.10.2011 12:31
Na ministra obrany A. Vondru bylo podáno několika anonymními oznamovateli trestní oznámení kvůli udělení vysokého státního vyznamenání ,,odbojové" skupině bratří Mašínů. Tím se měl Vondra dopustit trestného činu schvalování vraždy, které navíc podpořil svými ,,chvalozpěvy" na vražednou pouť Mašínů, na jejímž konci bylo sedm nevinných mrtvých. Je tedy Vondra skutečně schvalovatelem vražd, či nikoliv?

Podle mého názoru je odpověď jasná - ano. A je dobře, že i v této době se ozvali lidé, kterým není překrucování historie a drzost a sebevědomost ministra obrany lhostejné. Jaká jsou tedy fakta? Za prvé skupina bratří žádnou relevantní odbojovou činnost nedělala, jejím primárním cílem bylo se dostat (probít) z tehdejšího Československa s výhradním použitím síly. Mašínové se o to nesnažili jinými prostředky, např. emigrací či získáním politického azylu v zahraničí. To ostatně oba bratři v pozdějších rozhovorech potvrdili. Za druhé v Československu nezuřila žádná válka, žádný třídný boj, což je toliko ideologický konstrukt komunistů, jenž se zrodil v jejich hlavách. Tento argument je zcela lichý a nedá se jím ospravedlnit vraždy lidí. Za třetí vražda zůstává vraždou v každém režimu, a to i v komunistickém, kde platily zákony, jejichž část byla převzata z ,,buržoazní" první republiky (např. zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb., podle něhož do října 1948 komunisté odsuzovali své odpůrce).

Mrtvé oběti mašínovců nebyli, a to zde zdůrazněme, vykonavateli či přímými nositeli moci, nezákonností a zvěrstev, která se do poloviny padesátých let v Československu odehrávala. Zavraždění lidé chtěli pouze ,,žít" a pracovat, nebylo jejich vinou, že došlo v únoru 1948 k mocenskopolitickému zlomu. To bychom mohli označit v té době 15 milionů lidí, kteří zde žili za kolaboranty, protože stavěli pro komunisty silnice, hráli pro ně, zpívali atd., což by bylo ovšem uvažování na hranici absurdity. Těmi přímými nositeli moci bylo vedení, resp. nejužší vedení KSČ, jež schvalovalo příslušné drakonické zákony a normy. Na ty si ale skupina Mašínů netroufla, ale v zájmu ,,odbojové" aktivity se raději prostřílela v roce 1953 na Západ.

Vondra udělil cenu skupině, která je výsměchem všem slušným lidem. Vyznamenání Zlatá lípa se totiž uděluje za ochranu a rozvoj demokracie a lidských práv (!). Chce snad někdo říci, že vraždy, loupeže, zmrzačení, kamuflované nějakou odbojovou aktivitou, jsou skutky hodné ocenění? To si může myslet pouze A. Vondra a česká pravice, která přes ideologické brýle ztratila soudnost, schopnost kritického myšlení a není ochotna přistoupit na věcnou a odideologizovanou společenskou diskusi.

Připomeňme, že v roce 1950 byla po 98 letech platnosti starého říšského trestního zákoníku z roku 1852 přijata nová právní norma č. 86/1950 Sb, podle níž je skutková podstata trestného činu vraždy vymezena jasně. Není tedy pochyb, že Mašínové se vražd podle tehdejšího platného práva dopustili. Pan Vondra by si měl pak přečíst stávající platný zákoník (zákon č. 40/2009). Ten nabyl platnosti dne 1. 1. 2010 a jeho právní ustanovení hovoří jasně:

§ 365

Schvalování trestného činu

(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným činem

a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo

b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.

Pokud by byli čistě teoreticky Vondra a tím pádem i např. P. Sobotka, M. Němcová a bývalý premiér Topolánek, který udělil skupině bratří Mašínů premiérskou plaketu, obžalování z trestného činu schvalování trestného činu, mohli by být odsouzeni až na jeden rok odnětí svobody. A to už by našim přepisovatelům dějin ztuhl úsměv na tváři. Vondra se brání tím, že mrtví byli zabiti v rámci partyzánského boje proti totalitnímu režimu, který probíhal ve válečném stavu a tudíž se nedá nahlížet na činy mašínovců ve světla dneška. Pokud by měl Vondra pravdu, kromě schvalování vraždy by ještě podporoval akt válečného zločinu, protože podle mezinárodní úmluvy o zacházení s válečnými zajatci z roku 1926 se podříznutím svázaného člověka dopustili Mašínové válečného zločinu. Dikce úmluvy, zejména článek 13, hovoří pregnantně:

Článek 13

Lidské zacházení s válečnými zajatci. Zákaz represálií.

S válečnými zajatci se musí vždy nakládat lidsky. Každý nezákonný čin nebo opomenutí se strany mocnosti, v jejíž moci jsou, které by měly za následek smrt nebo které by vážně ohrozily zdraví válečného zajatce, který je v její moci, jsou zakázány a považují se za vážné porušení této úmluvy. Zejména nesmí žádný zajatec být podroben tělesnému zmrzačení nebo lékařskému či vědeckému pokusu jakéhokoli druhu, který není odůvodněn lékařským ošetřováním dotčeného zajatce a který není v jeho prospěch.

Váleční zajatci musí rovněž být vždy chráněni zejména před každým násilným činem nebo zastrašováním, před urážkami a před zvědavostí obecenstva.

Represalie proti nim jsou zakázány.

Již jsem na tomto místě psal, že je třeba se dívat na věci nezaujatě, bez ideologického nánosu a kritickým okem. Toho však nejsou Vondra a spol. dlouhodobě schopni, a proto je teoreticky možné, že budou obžalováni. I když tomu reálně nevěřím, budiž pro ně ponaučením, že jednostranné pojetí historie, překrucování fakt a neochota naslouchat názorům druhých podle starého latinského úsloví ,,Audiatur et altera pars" může mít pro dotyčné skutečně negativní následky.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

pudlikmaxik

jen pro upřesnění - znovu opakuji, že tento paragraf vyhovoval jak za heydrichiády, tak bolševikům, tak novodobým zlatokopům. Takto se k tomuto paragrafu můžeme chovat. Ostatně - vždyť i stávající justice najednou říká, že komunističtí prokurátoři, SNB atd. atd. pracovali dle stávajících zákonů.................takže co chcete ? dívejte se prosím na tento paragraf jako na zneužitelný pro kohokoli a kdykoli, pan autor tohoto pagragrafu využívá zrovna proti Vondrovi (Vondra je mi srdečně ukradený), až přijde jiný režim, vláda atd. tak co budete zase říkat ? že jste se pomýlili ? to jsme už slyšeli x-krát........

novotny

Mašíni zabíjeli při útěku i v Německu - podle jejich výpovědi asi 4 oběti, škoda, že je tehdy nechytili, byl by pokoj. Nikdy proti komunismu nebojovali, šli jen za svými osobními cíli, v USA vstoupili do armády jen kvůli tomu, aby získali americké občanství. 

petr-duchoslav

Pane Filipe, jsem samozřejmě pro otevřenou a demokratickou diskusi, ale platný zákon je zákon, i kdyby se Vám to nelíbilo. A podle neho Pan Vondra veřejně schvaluje a opěvuje zločiny a vraždy, kterých se mašínovci dopustili. Vražda je vražda v každém režimu.

heriot

Panu Dubovi. Samozřejmě, že úvahy autora jsou "z tohoto světa".

Velice elegantně totiž rozbil i tu hloupou obhajobu loupežných vrahů Mašínů, kterou pravicoví politici i pravicový tisk neustále podsouvá, že se jednalo o legitmní boj.

Pokud by byl skutečně legitimní i tak se totiž dopustili vraždy na zajatci...

Tedy si mohou vybrat buď jsou loupeční vrazi, nebo odporní vrazi zajatců. Čemu dáte přednost, například Vy?

A u Vodry se nejedná o pouhý "názor", ale o akt, kterým se snaží tuto vraždu legitimizovat.

antoninsebek

Pokud vím, tak soud vždy zkoumá úmysl obžalovaného a pro odsouzení a pro stanovení výše trestu je to jedna z nejdůležitějších okolností. Předestírám tedy otázku: co vlastně zamýšlela skupina bří Mašínů svými činy? (Poznámka: jejich otce si nesmírně vážím, to byl opravdový hrdina.)

Doporučuji si půjčit knihu Jana Nováka "Zatím dobrý". Půjčit, nekupovat. Má to 700 stran. Tuto knihu napsal český emigrant (který se v době útěku skupiny bří Mašínů teprve narodil). Ale důležité je, že mu ji vlastně nadiktovali bratři Mašínové. A v inkriminované otázce, co vlastně chtěli, proč to všechno dělali, odpovídají (pro mne docela překvapivě) toto: "Chtěli jsme se dostat na Západ, tam upozornit na zdejší vnitřní situaci a prosazovat zásah bývalých spojenců proti nastolujícímu se komunistickému režimu v ČSR."

Ponechám stranou naivitu této myšlenky, že by USA, krátce po válce (kdy byly rozparcelovány sféry zájmů a my předhozeni Josifu Vissarionoviči) zasáhly proti svému nedávnému spojenci vojensky. Když Západ začínal mít problémy v Koreji... V  sobotní příloze Víkend deníku MFD (tedy 29. října) je obsáhlý rozhovor právě se zmíněným panem Janem Novákem. Jeho život je velmi zajímavý (setkal se i s Havlem) a už se nedivím,  že bří Mašínové to nadiktovali právě jemu.  

Ale pokud chtěli bří Mašínové to, co uvedli, tak tehdy opravdu stačilo toto: 1/naučit se pár slov německy (například: "Dejte mi jeden lístek na rychlík do Berlína, prosím")  2/překročit v tehdejší době málo střeženou hranici do NDR - což se jim podařilo, přestože zaktivizovali svými vraždami armádu a policii jak zde, tak v NDR) 3/v Berlíně se dostat podzemní dráhou do Západní zóny. (Tak, jak se to podařilo do postavení tzv. Berlínské zdi více než 2 milionům občanů NDR). Bez jediné oběti na životech. S malou částkou peněz, s několika namazanými krajíci chleba v batohu. Třídenní turistický výlet.

Zabít pokladníka a peníze použít mj. na nákup bytového zařízení pro kamaráda - to je loupežná vražda, co jiného? Podřezat svázaného a omámeného policajta, kterého předtím prosili o pomoc při údajné dopravní nehodě - to je vražda, blížící se válečnému zločinu - zabití zajatce. A to i kdybychom přijali argument bří Mašínů, že tady "válka neskončila".  Němci jim zastřelení "jejich" policajtů neprominuli ani po sjednocení, asi vědí proč. To je také jeden z důvodů, proč se bří Mašínové do své rodné země nikdy nevrátili.

klokan

    Pan  Zdeněk Filip i pan Jan Duba mají zajisté právo na své názory, Ovšem lze též z jejich názory nesouhlasit a tedy takto činím. Ustanovení § 365 tr. zákona nepovažuji za nedomkratické, ale za potřebné. Jakýkoliv stát si přeci nemůže dovolit, aby dopustil bez povšimnutí, jakož i hrozbou sankcí,  někomu například veřejně pochvalovat zločin či zločince. Osobně mám námitky vůči jiným v tr. zákoně skutkovým podstatám, z jejichž znění se dá usuzovat, že současná vládnoucí moc, si je účelově stvořila a rozvedla. Například formulace skutkové podstaty ust. § 405 tr. zákona, dle něhož je mimo jiné trestné chvalování jiných zločinů proti lidskosti, spáchaných  však toliko komunisty a nacisty. Další ,, dotyčné "již toto ustanovení nespecifikuje.  Schvalování zločinů proti lidskosti spáchaných např. kapitalisty, již trestní odpovědnost nezakládá ?  Ptám se. Toto je ovšem na delší úvahu. Tedy článek pana Duchoslava považuji za kvalitní a nanejvýš aktuální, jakož i výstižně formulující jeden z problémů reálně kapitalistického ČEZka.

novotny
MF Dnes:
"Podstata těch oznámení spočívá v tom, že Mašínové byli v padesátých letech stíháni v nepřítomnosti pro vraždy a teď se budeme muset vypořádat s tím, jestli jejich vyznamenání má z hlediska společenské nebezpečnosti či škodlivosti takovou intenzitu, aby to mohl být trestný čin,“
Tolik státní zástupce.

Myslím, že intenzita už větší být nemohla. Věděli o tom snad úplně všichni lidé na celém světě ze všech médiích. Možná státní zástupce usoudí, že to nemělo takovou intenzitu, protože to nebylo vysláno na ostatní planety sluneční soustavy a tudíž Marťani se to zase nedozvěděli.
Kdyby prostý občan napsal o nějakém vrahovi na plot, že je hrdina, šel by okamžitě bručet, i když intenzita by byla téměř nulová.
novotny

Myslím, že pan Vondra se opět vymluví na to, že o tom, že to je v zákoně nevěděl (viz jeho známé výmluvy v aféře ProMoPro). Možná ani to udělení medaile nepodepsal, už si na to nevzpomíná. Neznalost zákona neomlouvá, ale jemu vše projde. Pokud by byl náhodou souzen, dostane jen podmínku a nebude moci po několik let vyznamenávat další vrahy, kteří vražili v lítém boji pohraničáře, což asi chudák nepřežije.

pudlikmaxik

vážený pane autore, ten slavný paragraf , o který se opíráte , je sám o sobě protidemokratický - a popírá vůbec možnost se svobodně vyjádřit. Vyjadřuje , že i názor či myšlenka jjsou trestné ? S tím nelze vůbec souhlasit. To byste potom mohl klidně soudit člověka už za to, že má mozek a myslí...............on totiž tento zákon je používán vždy podle toho, jak se to té či oné partaji či režimu hodí do krámu. Buďme kritičtí i k sobě a nevyužívejme kdejakou událost tak, jak to dělali komančové, či fašouni, či nyní vládnoucí partaje u nás, nebo Amíci kvůli Wall Streetu. Osobně jsem za plnou svobodu všech myšlenek a názorů. Od toho na tomto světě jsme a přemýšlíme.