Zahraniční politika v programu národních socialistů

obrazek
23.9.2011 11:16
Máte před sebou návrh první části střednědobého programu národně-socialistické strany, který se zabývá zahraniční politikou. Následovat bude jistě debata uvnitř této strany a také s českou veřejností. Uvítáme proto reakce, doplnění a náměty k této části programu i ze strany veřejnosti.

V nejbližší době se na tomto serveru objeví také „Teze programu“ a bude následovat zveřejnění jednotlivých částí programu strany.

Připomínám, že v minulém týdnu jsme již zveřejnili Ideové a programové zásady této strany.

Autory a utorské kolektivy, kteří zpracovávají jednotlivé části programu představíme veřejnosti v průběhu měsíců října a listopadu.

Zahraniční politika českého státu

V programu národních socialistů

Zahraniční politiku státu vnímáme jako nástroj, který nám umožňuje prosazovat zájmy českého národa v Evropě i ve světě a zároveň se spolupodílet na utváření moderního, bezpečného a sociálně spravedlivého uspořádání světového společenství národů. Z historického hlediska naše strana navazuje na bohatou tradici hlubokých mravních základů euroatlantické civilizace vyjádřených v židovsko-křesťanské tradici a jejích kodexech. Současné členství země v NATO a EU je nezbytným základem české zahraniční politiky, takové hospodářské a bezpečnostní ukotvení země považujeme za nejlepší v historii naší země.

Jako samozřejmost chápeme prioritní povinnost věnovat mimořádnou péči vztahům k sousedním zemím, přičemž vztahy se Slovenskou republikou mají výjimečné postavení. Hájíme myšlenku politiky „dobrého sousedství“. Nejen proto, ale také z důvodů historických i pragmatických, usilujeme o rozvoj vztahů se zeměmi středoevropského regionu v rámci Visegrádské skupiny (V4) – regionálního uskupení mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Kromě evropských zemí Severoatlantické aliance považujeme za nutné udržovat nadstandardní vztahy s nejsilnějším členem euroatlantických struktur - se Spojenými státy, ale také s Kanadou. Ke všem klíčovým partnerům považujeme za nutné utvářet soustavné a cílevědomé pozitivní politické vztahy.

Naši zahraniční politiku definujeme jako pragmaticky proevropskou. Prioritou zahraniční politiky České republiky jako plnohodnotného a suverénního člena Evropské unie je přirozeně politická a ekonomická orientace na spolupráci se zeměmi EU. Na jedné straně musíme být schopni účinně hájit své národní zájmy v rámci EU, na straně druhé jsme plně otevřeni spolupráci s nejrůznějšími zahraničními partnery na všech úrovních. Podporujeme rozšiřování integračního procesu EU, a sice přijímaní dalších evropských zemí do Evropské unie, samozřejmě po řádném splnění všech přístupových podmínek jednotlivými kandidátskými zeměmi. Jsme pro Evropu blahobytu, bez válek a sociálních nepokojů. Jsme pro Evropu, jež nebude bezradně přihlížet přesunu pracovních míst do oblastí, které při honbě za nízkými náklady neberou ohled na životní prostředí, ignorují základní sociální a zdravotní zabezpečení pracujících, standardy bezpečnosti práce, či které dokonce schvalují dětskou práci. Právě zodpovědný a solidární přístup v těchto oblastech vnímáme jako část hodnot, ve kterých je evropská integrace ukotvena.

V evropském měřítku je nám blízká politika Strany evropských socialistů (PES), která je druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Evropští socialisté hájí v EU - stejně jako my - tradiční hodnoty sociálního státu, které vycházejí z principů sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství. V rámci evropské politiky klademe důraz na sociální jistoty, zaměstnanost, ochranu zaměstnanců, rovnost různých společenských skupin, především žen a menšin, ochranu spotřebitele a ochranu životního prostředí v rámci trvale udržitelného rozvoje. Svoboda, bezpečnost, spravedlnost a solidarita jsou hodnotové pilíře socialistických stran v mezinárodním měřítku, se kterými se ztotožňujeme. Jde nám o shodné cíle jako evropským socialistům a dalším progresivním silám a mezi něž patří vedle zajištění nového trvale udržitelného a sociálně spravedlivého modelu růstu. Dosažení fundamentální reformy finančních trhů, boj proti klimatickým změnám, zajištění čisté energie pro budoucnost, prosazování silných, spravedlivých a účinných systémů sociální péče v globalizovaném světě a v neposlední řadě zformování globalizace lidského pokroku a bezpečnosti v rámci nového globálního světa. V neposlední řadě učiníme na mezinárodních fórech maximum ve snaze dosáhnout celosvětové dohody na ochraně životního prostředí, zejména v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Prosazujeme národotvorné ideje s důrazem na sociální a mravní obsah, v rámci Evropské unie jsme proto přirozeně stoupenci evropského modelu sociálního státu. Ten chápeme především jako sociální model vycházející z tradice osvícenství a ideálu Velké francouzské revoluce. Evropský sociální stát pro nás znamená závazek každému občanu zajistit důstojný život a individuální práva podle principu, který spočívá nejen v rozhodnutí většiny společnosti, ale také v účasti na dosáhnutém a prací získaném blahobytu. Evropský sociální stát stojí hodnotově nad extrémním americkým individualismem a extrémním asijským kolektivismem. Model evropského sociálního státu je nutné průběžně modifikovat a reformovat tak, aby se přizpůsoboval dynamickým změnám, jimž Evropa čelí – od hospodářských turbulencí, přes snižování konkurenceschopnosti až po nepříznivý demografický vývoj a problémy související s migrací. Vždy budeme obhajovat zachování a rozvoj institucí sociálního státu, jenž je založen na principu spravedlnosti a solidarity.

Jako strana národní a socialistická považujeme za nutné hájit české zájmy v Evropě i ve světě. K maximalizaci prosazování národního zájmu v EU potřebuje Česká republika vysoce kvalifikované a zkušené politiky - vyjednavače. Právě takové osobnosti do české vysoké politiky hodláme přivádět. V dlouhodobé perspektivě připravujeme ambiciózní plán na splnění tzv. Maastrichtských konvergenčních kritérií, která jsou nutná pro vstup České republiky do Evropské hospodářské a měnové unie, tedy pro zavedení společné měny eura. Samotný vstup do Eurozóny však podmiňujeme nezbytnou reformou fungování Unie tak, aby byla zajištěna stabilita Eurozóny, fiskální disciplína všech členů Eurozóny a stanoveny rovné podmínky všech států EU bez ohledu na jejich velikost a sankce při jejím nedodržení. Podporujeme myšlenku, že členství v Evropské hospodářské a měnové unii není trvalé a měl by proto existovat mechanismus pro vystoupení či vyloučení z Eurozóny. Prosazujeme další potřebné reformy institucí a procesů EU tak, aby se Unie stala demokratičtější a transparentnější. Jedním z takových cílů je především posílení pravomocí Evropského parlamentu, kde jsou zastoupeni volení zástupci občanů, narozdíl od dalších orgánů EU.

Jsme přesvědčeni, že při současném stupni globalizace světové ekonomiky musejí být světové hospodářské trhy regulovány formou nadnárodních mechanismů. Dějiny přesvědčivě prokazují, že „neviditelné ruce trhů“ bez regulace a kontroly vedou k opakovaným hospodářským a společenským krizím, jimž chceme předcházet. Proto usilujeme o to, aby mezinárodní organizace byly více schopné regulovat negativní dopady nepříznivých hospodářských a finančních krizí na občany. Podporujeme reformy mezinárodních institucí (OSN, včetně Rady bezpečnosti OSN, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky), které by měly být schopny zajistit stabilnější a spravedlivější uspořádání světa, jak z hlediska ekonomického, tak i bezpečnostního.

Podporujeme omezení šíření zbraní hromadného ničení a hledání způsobů, jak účinně čelit terorismu ve světě. Jsme zastánci smluv pro účinnější kontrolu dodávek zbraní, které mají omezit šíření zbraní hromadného ničení. Fenoménem globálního věku je mezinárodní terorismus, který vyžaduje globální, respektive nadnárodně organizované a vynucované řešení, které se musí ubírat dvěma směry. Prvním z nich je globální koordinace bezpečnostních aparátů a modernizace jejich technicko-organizačních složek, intenzivnější zapojení struktur OSN a dalších nadnárodních organizací. Proto také podporujeme vytvoření samostatných evropských bezpečnostních složek a přijetí evropské bezpečnostní strategie EU, která by měla být kompatibilní se strategií NATO, přičemž učiní bezpečnostní pilíř Evropy i celé euroatlantické civilizace mnohem účinnější. Druhým směrem řešení je globální koordinace při odstraňování příčin, které mezinárodnímu terorismu v jeho vlastních očích, a dokonce v očích nezanedbatelné části světové veřejnosti, propůjčují legitimitu. Pro mnoho chudých třetího světa není mezinárodní terorismus zločinem, který je třeba vymýtit, ale svého druhu emancipačním hnutím, se kterým přinejmenším sympatizují. Tuto hrůznou a falešnou optiku Západ nezmění stále silnějším řinčením zbraní, politikou velkého klacku, které obyvatele třetího světa spíše zastrašuje a teroristy provokuje. Tuto optiku lze změnit, pokud se Západ mnohem účinněji zasadí o odstranění světové chudoby a globální nespravedlnosti. Jen tak Západ dostojí svému přívlastku civilizovaný a jen tak může nakonec nad mezinárodním terorismem zvítězit.

Důležitou součástí našeho členství v mezinárodních institucích je účast na zahraničních vojenských misích. Před příslibem české účasti vždy důkladně zkoumáme její smysluplnost a prospěšnost v každém jednotlivém případě. Vždy hledáme její reálný, dosažitelný a mezinárodně dohodnutý cíl. Je nutné nepřetržitě vyhodnocovat průběh misí a mít možnost realizovat změny v jejich charakteru. Jsme přesvědčeni, že čistě vojenská řešení nemusejí být vždy úspěšná, proto hledáme komplexní řešení každého jednotlivého konfliktu. Na bodácích se dlouho sedět nedá.

V globální perspektivě 21. století není možné členství v EU chápat jako jediné a výhradní partnerství. Proto strana dlouhodobě uskutečňuje na mezinárodním poli politiku multilaterálních vztahů - „politiku všech azimutů“. Usilujeme o posílení obchodní orientace na klíčové země východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky i Afriky. Je proto nutné pružně rozvíjet vztahy s rychle se rozvíjejícími centry světového obchodu, kupříkladu zeměmi ekonomického sdružení BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika), ale udržovat také dobré vztahy s těmi tradičními, kromě jiných i s Japonskem. Slovanské národy považujeme z historické perspektivy za národy bratrské. Půjde nám o rozvoj dobrých vztahů se zeměmi západního Balkánu (Chorvatskem, Srbskem, Černou Horou, bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Bosnou a Hercegovinou) i Tureckem a aktivně jim pomoci v rychlejším začleňování do euroatlantických struktur. Pokládáme za příhodné navázat na historicky přátelské vztahy Československa a Jugoslávie, přičemž již sami disponujeme značným know-how a vlastní zkušeností s členstvím v těchto organizacích. Česká republika je schopna výrazně přispět k budování projektu tzv. Východního partnerství, jenž byl iniciován Evropskou unií v rámci evropské politiky dobrého sousedství. Jeho cílem je těsnější spolupráce Unie se státy východní Evropy a Kavkazu (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán).

Představitelé institucí NATO a EU deklarují zájem na strategickém partnerství s Ruskem, vzájemné vztahy však zatím postrádají skutečnou hloubku. Jsme přesvědčeni, že korektní vztahy Evropské unie s Ruskem jsou nesmírně důležité pro mír a stabilitu v Evropě, ale také prospívají ekonomickému rozvoji v Evropě. Proto zastáváme ve vztahu k Rusku názor pragmatického, racionálního a realistického přístupu, tedy bez zbytečného „antiruského komplexu“. Je zapotřebí vybudovat novou kvalitu vztahů v oblasti mezinárodního práva, vytvořit zónu volného obchodu, odstranit vízový režim a zahájit realizování společných projektů, například v energetice či v oblasti infrastruktury. Vzájemně vstřícná spolupráce a modernizované Rusko bude prospěšnější pro obě strany. Pro EU i pro Rusko. Rusko potřebuje progresivní evropské technologie a Evropská unie potřebuje ruské suroviny a volný přístup na ruský trh.

Usilujeme o obnovení kdysi dobrých vztahů a úspěšné spolupráce se zeměmi severní Afriky, klíčových zemí Latinské Ameriky a Asie. Našim cílem je znovu navázat dobré vzájemné mezinárodní vztahy na politické úrovni, v hospodářské oblasti pomoci českým firmám uspět na těchto historicky tradičních trzích. Rovněž mírové řešení konfliktu na Blízkém východě patří mezi naše přednostní zájmy. Trváme na udržování rovnocenných korektních vztahů k arabským státům a k Izraeli, které musejí být v rovnováze. Podporujeme mezinárodní uznání Palestinského státu, takové řešení by v dlouhodobém horizontu mohlo přinést mírové urovnání sporů nebo alespoň zklidnění napětí v regionu.

Mezi naše významné priority patří také zájem o zlepšení vztahů s Čínou. Také v tomto případě upřednostňujeme před neproduktivním antikomunismem přístup pragmatický. Čína je v současnosti druhou největší ekonomikou světa a novou finanční velmocí. Tím, že Čína drží významné množství devizových rezerv v amerických dolarech a eurech, má přirozeně zájem a přispívá významně ke stabilitě euroatlantické civilizace, potažmo celé světové ekonomiky. Proto prosazujeme vůči Číně pragmatickou politiku, jakou dnes praktikují mnohé další významné země EU. Naším hlavním cílem je snížení schodku naší obchodní bilance s Čínou. Podporujeme spolupráci v oblasti investic, ta však vyžaduje další jednání nad novými bilaterálními smlouvami o ochraně investic a o zabránění dvojího zdanění. Čínskou lidovou republiku považujeme za významného obchodního partnera České republiky a je proto naším zájmem rozvíjet nejen obchodní vztahy, ale budovat rozumné partnerství i v dalších oblastech, například v kultuře, v cestovním ruchu či v oblasti výměny studentů. Nebráníme se s Čínou diskutovat citlivé otázky, jako je reforma OSN, vztahy mezi EU a Čínou ve všech hlavních aspektech, včetně zbraňového embarga EU vůči Číně či oblasti lidských práv. Na druhou stranu respektujeme specifika čínské zahraniční politiky, mezi které patří prosazování tzv. „principu jedné Číny“.

Téma lidských práv je nedílnou součástí zahraniční politiky strany. Věříme však, že ideály, hodnoty a ideje nemohou být prosazovány sankcemi či importovány vojenskými intervencemi, nýbrž dialogem, trpělivým jednáním a přesvědčováním o výhodách obrany lidských práv a posilování demokratických institutů. V takových případech prosazujeme hledání společného konsensu při bilaterálních jednáních a na poli mezinárodních institucí. Současně odmítáme politiku „dvojích standardů“. Prioritou strany je zapojení České republiky do hlavních vývojových proudů v systému mezinárodních vztahů v Evropě i ve světě. Upřednostňujeme konstruktivní a konsensuální přístup při řešení obtížných hospodářských a politických problémů současného světa.

Jsme přesvědčeni, že povinností politické reprezentace země je uskutečňování aktivní ekonomické diplomacie. Mezi naše obecné cíle zahraniční politiky proto patří budování silné české pro-exportní ekonomiky, podpora investic v České republice i českých investic v zahraničí, ale také podpora kulturních projektů, projektů cestovního ruchu, výměnných studijních pobytů. V neposlední řadě prosazujeme posílení České republiky v mezinárodních politických a finančních institucích. V tomto kontextu jsme pro zachování a rozšiřování počtu českých zastupitelských úřadů v zahraničí, stejně jako smíšených hospodářských a obchodních komor, zahraničních zastoupení agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest či kulturních příspěvkových organizací Českých center, jež pomáhají při naplňování cílů aktivní ekonomické diplomacie. To je ovšem limitováno finančními možnostmi státu. Všechny uvedené instituce je však zapotřebí motivovat na orientaci jejich činnosti na konkrétní ekonomické výsledky a na přímý význam pro Českou republiku, její kraje, města a obce i další české subjekty.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.