Základní teze politického programu národních socialistů

obrazek
7.10.2011 08:05
Přinášíme Vám další z programových dokumentů národních socialistů, tentokrát se jedná o základní teze politického programu. Stejně jako u všech programových dokumentů bude následovat podrobnější programová debata, a to jak uvnitř strany, tak s českou veřejností. Uvítáme proto reakce, doplnění a náměty k této části programu, a to i ze strany veřejnosti.

Základní teze politického programu

Preambule

[bude doplněno]

Ideové zdroje a cíle hnutí (viz zpracovaná Deklarace ideových a programových zásad)

1. Zaměstnanost

  • Zvýšeni flexibility pracovních sil

   • zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby

   • podpora výstavby nájemního bydlení

   • podpora rekvalifikace

   • podpora investic (jak domácích, tak zahraničních)

  • Zvýšeni dostupnosti pracovních sil

   • podpora rodin s dětmi

   • podpora cílené imigrace z jihovýchodní a východní Evropy (ze slovanských zemí)

   • podpora růstu vzdělanosti

  • Provázání tempa růstu minimální mzdy s tempem růstu HDP

  • Podpora tvůrčí práce

  • Podpora rozvoje sociální ekonomiky

 

2. Fiskální politika

  • Vyrovnaný státní rozpočet jako střednědobý a dlouhodobý strategický cíl

   • navýšením příjmové strany státního rozpočtu (veřejné rozpočty na 45% HDP)

   • zavedení daně z finančních operací

   • výrazné zvýšení daně z nemovitostí

   • zavedení více pásem pro zdanění příjmů právnických i fyzických osob

   • zvláštní zdanění jednorázově vyplacených vysokých mezd a platů (tzv. zlatých padáků)

   • navýšení spotřebních daní (alkohol, cigarety)

   • snížení spotřební daně u pohonných hmot na výši běžnou v sousedních státech, diferenciace daně ve směru podpory ekologických paliv

   • nezvyšovaní DPH, zachování snížené sazby DPH

   • zavedení nulové sazby DPH na dětské oblečení, obuv, pleny apod.

  • Podpora investic a rozšiřovaní fiskálního prostoru (3% HDP)

   • nové definování hospodářské strategie ČR

   • zavedení inovovaného systému investičních pobídek zaměřených na výroby a služby s vysokou přidanou hodnotou

   • podpora PPP projektů

   • podpora konkurenceschopnosti exportního průmyslu

   • aktivní příprava na evropskou finanční perspektivu v období 2014-2021

   • podpora (eko)technologických inovací a výzkumu a vývoje

  • Úspory ve výdajích SR (3% HDP)

   • snížením korupce ve veřejné správě

   • zvýšením efektivity veřejných výdajů

   • cílením jednotlivých sociálních dávek

  • Zavedeni majetkových přiznaní a zdanění majetku nad určitou velikost pokud nelze prokázat způsob nabytí majetku

 

2.1. Zavedení eura

  • Prosadit (větší) koordinaci fiskální politiky zemí EU ve střednědobém horizontu

  • Vstup ČR do Eurozóny musí být podmíněn reformou jejího fungováni a to tak, aby byla zajištěna stabilita Eurozóny a také fiskální disciplína jejích členů (např. za nedodržení společné fiskální politiky vyloučení ze společné měny)

  • Prosadit změnu maastrichtských kritérií

  • Usilovat o připravenost ČR na přijetí eura

 

3. Ekonomika ve střednědobém horizontu

  • Hospodářská politika zaměřená na zvýšení dynamiky ekonomického růstu, znalostní ekonomiku, ochranu životního prostředí a rozvoj průmyslu s vysokou přidanou hodnotou

   • navýšení investic do ekonomického a technologického rozvoje

   • cílené investice do infrastruktury a dalších odvětví národního hospodářství s vysokým multiplikačním efektem

   • působení na posílení sociální odpovědnosti velkých korporaci

  • Boj proti hospodářské recesi

bude předmětem samostatného materiálu

  • Proexportní politika

   • podpora ekonomické diplomacie především mimo státy EU

  • Zvýšeni konkurence na trhu existujících oligopolů (zejména telekomunikace, energetika a bankovnictví)

  • Podpora vzdělanosti a kvalifikace

  • Podpora průmyslového výzkumu a vývoje

    

4. Reforma sociální oblasti

  • Podpora natality

  • Reforma systému výplat sociálních dávek

  • Posílení podpory rodinám s dětmi formou zvýšení úlev na dani z příjmu a dávkách (zejména v období mateřství)

   • Posíleni dávek v období mateřské dovolené pro sociálně slabší rodiny

   • Dávky a sociální podpora studia na střední a vysoké škole

  • Zlepšeni sociálního dialogu ve společnosti

  • Přijetí opatření na podporu a stabilizaci poskytovatelů sociálních služeb

 

5. Reforma důchodů

  • Možnost předčasného odchodu do důchodu za důstojných podmínek

  • Posílíme závislost výše penze na počtu dětí, zvýhodníme samoživitele

  • Výši penzí provázat na HDP per capita (posílení 1. pilíře)

  • V případě zavedení 2. pilíře penzijního systému (důchodové fondy) prosadíme:

   • smluvní garanci 100% vkladů a úrok minimálně dle limitu stanoveném ČNB (technická úroková míra, vyhl.303/2004 Sb., vyhláška MF č. 434/2009) po celou dobu spoření

   • garanci výše doživotní renty nebo kapitálové výplaty již při podpisu smlouvy

   • každoroční přípis zisků nad rámec garance

   • ochranu proti inflaci volitelnou indexací a smluvním garantovaným každoročním navyšováním doživotní renty a kapitálové výplaty

   • výplatu garantovanou doživotní rentou (ročně navyšovanou o doplňkový důchod) nebo kapitálovou výplatou

   • při úmrtí (v průběhu trvání smlouvy) vyplacení veškerých vkladů a zisků pozůstalým

   • aplikaci daňových výhod

  • Definovat finanční produkty dobrovolného důchodového pojištění (3. pilíř), který by stát podporoval ke spoření na stáří (ponechat konkurenční volnost v jejich poskytování jakýmkoli subjektům, které splní „kvalifikační požadavky“, ovšem pod přísnou kontrolou ze strany státu)

  • Zavedení zaměstnaneckého důchodového pojištění: doplnit možnost daňově zvýhodněného příspěvku zaměstnavatele i zaměstnance do produktů životního a úrazového pojištění s doživotní úrazovou či invalidní penzí

  • Státní příspěvek přidělovat každému produktu, který by splňoval „kvalifikační předpoklady“

   • státní příspěvek poskytnout pouze v případě výběru doživotní penze klienta

   • státní příspěvek (vzhledem k funkci státu jako představitele záruk a garancí) zásadně neposkytovat produktům rizikového investičního typu

  • Daňové zvýhodnění produktů spoření na stáří poskytovat pouze k produktům, které garantují mimo kapitálovou výplatu i doživotní penzi

  • Zastavit daňové výhody pro životní pojištění investičního typu a ostatní produkty, které umožňují předčasné výběry

 

6. Zdravotnictví

  • Žádné poplatky ve zdravotnictví

  • Bezplatná standardní péče

  • Zpoplatnění nadstandardní péče (úhrady formou zvláštního připojištěni)

  • Zvýšení podpory domácí péče

  • Úspory ve zdravotnictví a zvyšování přijmu zdravotnických zařízení přijetím následujících opatření:

   • snížením korupce

   • možnosti zpoplatnění nadstandardní péče

   • důslednější lékovou politikou

   • zavedením soukromého (podnikového) připojištění

  • Podpora programů zdravotní prevence

  • Prosadit, aby základní síť zdravotnických zařízení (nemocnic) byla na neziskovém principu

 

7. Udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí

  • Ochrana klimatu (odstraňování příčin globálního oteplování a eliminace následků klimatických změn)

  • Zvýšení kvality ovzduší

  • Ochrana přírody, krajiny a lesa, podpora biodiverzity, ochrana půdy

  • Ochrana vod

  • Zvyšování materiálového a energetického využití odpadů

  • Zjednodušení stávající legislativy životního prostředí

  • Snižování energetické a materiálové náročnosti hospodářství ČR

  • Zvyšování energetické účinnosti a úspory energie v dalších sektorech v souladu s požadavky EU

  • Podpora čistých technologií a čistých výrob

  • Vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území

  • Podpora a rozvoj udržitelné dopravy

  • Podpora udržitelné výroby a spotřeby

  • Environmentální výchova a osvěta občanů, podpora NNO

 

8. Energetika

  • Snižování spotřeby energie při její výrobě, rozvodu a spotřebě

  • Nezvyšování energetické závislosti země i se zřetelem na domácí zdroje a jejich budoucí využití

  • Podpora a rozvoj obnovitelných zdrojů

  • Rozvoj jaderné energetiky za podmínky zvýšení její bezpečnosti a v souladu s případnými zpřísněnými evropskými bezpečnostními standardy jako přechodného a dočasného zdroje

  • Řešení dopadu sníženi spalováni fosilních paliv (státní podpora přechodu na jiná paliva)

  • Podpora dlouhodobě ekologicky i ekonomicky udržitelné výroby energie

  • Bezpečnost zásobování energií

  • Podpora decentralizace energetiky

 

9. Regionální rozvoj

  • Podpora regionální veřejné dopravy

  • Zavedení vládních strukturálních grantů určených na regionální rozvoj a vyrovnávání hospodářských rozdílů v rámci republiky (podpora ekonomicky zaostávajících regionů a mikroregionů, výrazná podpora sociálně vyloučených lokalit)

  • Podpora obcí při zavádění podniků sociální ekonomiky

  • Udržitelné strategické územní plánování

  • Podpora udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky

  • Státní podpora půjček na pořízení bydlení pro mladé lidi do 35 let

 

10. Zahraniční politika

 • Politická a ekonomická orientace na země EU

 • Posílení obchodní orientace na klíčové země Asie (Čína, Japonsko, Indie), východní Evropy (Rusko, Ukrajina) a další regionální mocnosti (Brazílie, Mexiko, JAR)

 • Silná proexportní zahraniční politika

 • Posílení pozice ČR v mezinárodních politických a finančních institucích

 

11. Evropská finanční perspektiva 2014-2020

 • Zahájeni diskuze mezi vládou a opozicí a ve veřejnosti na toto téma

 • Zpracování vládního materiálu, který bude obsahovat:

  • strategii rozvoje ČR 2014-2030 „vydiskutované“ s odbornou veřejností (termín do poloviny roku 2012, z ní vyplynou priority ČR)

  • stanovení prozatímních priorit čerpání peněz z evropských fondů

  • věda, výzkum, inovace, vysoké školství

  • rozvoj venkova

  • podpora rozvoje nových technologií při výrobě energií

  • podpora programu na šetření energií (zateplování veřejných budov a panelových domů)

 

12. Boj proti korupci

 • Nekompromisní postih korupčního jednání s důrazem na prevenci korupčního jednání

 • Zavedení obligatorní odpovědnosti veřejných činitelů za náhradu škody vzniklé při hospodaření se svěřenými prostředky státu bez nutnosti prokazovat jejich zavinění

 • Zpřísnění odpovědnosti jednotlivců – zaměstnanců státu – vůči státu v případech, kdy je škoda způsobena představiteli (pracovníky) státu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

 • Povinné používání otevřených elektronických aukcí ve všech oblastech veřejné správy

 • Transparentní a veřejně kontrolovatelná činnost státních orgánů

 • Zavedení propracovaného systému státní služby

 • Zavedení nového a průhledného systému financování politických stran, stanovení limitů pro náklady volebních kampaní

 • Při odhalování korupce těsněji spolupracovat s profesními organizacemi

 • Pro firmy, které získaly neoprávněný prospěch díky korupčnímu jednání, bude tento prospěch odebrán a bude jim udělena také vysoká pokutu jako odstrašující trest

 • Pro fyzické osoby, které nedokáží doložit původ majetku či peněz nad 1 mil. Kč, bude zavedeno zvláštní zdanění vysokou sankční daní.

 • Zavést veřejné černé listiny firem, které se dopustily korupce s popisem jejich korupčního jednání

 • Do zákona o střetu zájmů zavedeme postih za zneužívání informací a postavení v případech, kdy úředník odejde do soukromé sféry

 

13. Bezpečnost – boj proti kriminalitě

  • Sníženi ekonomické kriminality

   • Posílení a znovuobnovení speciálních útvarů pro boj s ekonomickou kriminalitou

 • Snížení celkové zátěže policie odklonem od zásady legality v trestním řízení u vybraných trestných činů (některé bagatelní trestné činy by policie stíhala jen na základě podaného trestního oznámení nebo po souhlasu poškozeného)

  • Sníženi obecné kriminality

   • Posíleni prevence kriminální činnosti

   • Zastavit odchody zkušených policistů z Policie ČR

   • Finanční zainteresovanost zaměstnanců policie na snižování kriminality

  • Zvýšeni bezpečnosti na silnicích

   • zvýšeni pokut za přestupky ohrožující zdraví a životy občanů

   • zavedeni pokut za agresivní jízdu na silnicích

   • zvýšeni odpovědnosti za ublížení na zdraví způsobenou motorovým vozidlem

  • Vyšší propojení integrovaného záchranného systému, zejména:

   • sjednocení postupů ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických a fyzických osob

   • posílení civilní ochrany jako základního prvku ochrany zdraví obyvatel a životního prostředí před účinky závažných havárií

  • Zvyšování odbornosti všech bezpečnostních složek

   • Zavedení programů profesního vzdělávání

  • Znovuzavedení předmětu civilní ochrana do základních i středních škol

 

14. Spravedlnost a správní právo

 • Zavedeni sankce veřejných prací v přestupkovém řízení, zpřísnění postihu pachatelů přestupků, zavedení centrálního registru

 • Prodloužení doby zániku odpovědnosti za přestupek

 • Rozšíření počtu návrhových přestupků

 • Posílení práv poškozených v přestupkovém řízení

 • Reforma exekučního práva (limitace možnosti exekuce na drobné dluhy, zrušeni možnosti exekuce majetku osob, které nic nedluží)

 • Zákaz exekuce sociálních dávek

 • Propracováni institutu osobního bankrotu

 • Snížení věku pro trestnou odpovědnost za násilné trestné činy na 13 let

 • Zlepšení financování justice cestou ponechání části prostředků z vybraných soudních poplatků nebo nákladů řízení k její vlastní dispozici

 • Další zjednodušení procesního práva, zkracování lhůt

 • Prohloubení zásady kontradiktornosti v trestním řízení

 • Prosazování ukládání alternativních trestů, snížení počtu odsouzených ve věznicích

 • Posílení práv poškozených v trestním řízení

 • Reforma systemizace pracovních míst na soudech a státních zastupitelstvích

 • Pokračování elektronizace justice

 • Zlepšení postavení nejvyššího soudu jako sjednocovatele judikatury

 • Zlepšení předvídatelnosti soudních rozhodnutí

 • Revize pravomocí Ústavního soudu

 

15. Rozvoj přímé demokracie

  • Prosazení přímé volby prezidenta

  • Zavedení přímé volby hejtmanů

  • Zavedení přímé volby starostů a primátorů

  • Přijetí zákona o obecném referendu a rozšíření možností místních a krajských referend

 

16. Obrana a bezpečnost státu

 • Posíleni úlohy ČR v rámci NATO - podpora specializovaných jednotek (chemická jednotka, větší zapojení do „Smart Defence“)

 • Posíleni spolupráce na obraně se sousedními zeměmi

 • Těsnější spolupráce na Společné obranné politice EU

 • Posíleni komunikace NATO s Ruskem v rámci obranné politiky

 • Sníženi výdajů na vyzbrojování armády, posíleni úlohy armády při řešeni živelných pohrom

 • Zvýšeni ekonomické výkonnosti armády (zaměření nejen na výdaje, ale i na možné příjmy)

 • Účast v zahraničních misích důsledně uplatňovat podle spojeneckých závazků a ekonomických možností ČR

 

17. Zemědělství

 • Posílení pozice tuzemských producentů a zpracovatelů

 • Zastavení zmenšování rozměru českého zemědělství, jeho stabilizaci a následný rozvoj formou udržitelného zemědělského hospodaření s cílem navýšení produkce o minimálně 10 % v horizontu 4 let (volebního období).

 • Vytvoření nových pracovních míst v zemědělství v řádu 15 tisíc a v horizontu 4 let (nárůst o 10 %)

 • Zapojení půdy, která není využita k potravinové produkci do energetické bilance státu (cca 600 tis. ha)– do výroby surovin pro výrobu energie, především s důrazem na produkci biopaliv pro výrobu elektřiny a tepla

 • Resort potravinářství:

   • Zvýšení soběstačnosti ve výrobě potravin, postupně na úroveň minimálně 80 % domácí spotřeby

   • Programy investic do zpracovatelských kapacit regionálního charakteru – plošný rozvoj středních a malých potravinářských kapacit s domácí produkcí

   • Programy informačních a reklamních kampaní ke zvýšení spotřeby českých potravin

   • Podpora domácího trhu s produkty ekologického zemědělství (biopotraviny)

 

19. Státní správa

 • Aplikace platných a účinných částí služebního zákona jmenováním Generálního ředitele státní správy, personálních ředitelů a státních tajemníků směřující k odpolitizaci státní správy (§254 zákona)

 • Připravit novou kodifikaci částí služebního zákona, jejichž platnost byla odložena

 • Definovat kariérní zásady vybraných funkcí ve veřejné správě (exekutiva, kraje a obce) s principem definitivy vyšších státních úředníků.

 

20. Bytová politika:

 • Odsunout platnost částí nového kodexu občanského práva, které se dotýkají vlastnického a nájemního bydlení a posílit ochranu vlastnických práv vlastníků nemovitostí před podvodník 

 • Přijmout zákon umožňující exaktnější řešení sporů mezi pronajímateli a nájemníky – zákon o určení nájemného v místě obvyklého,

 • Rehabilitovat neziskové formy výstavby bytů formou obecně prospěšných společností bytových a bytových družstev,

 • Poskytnout řešení pro sociální roli obcí přijetím zákona o bytové asociaci

 • Revidovat roli a nástroje Státního fondu rozvoje bydlení pro rekonstrukci a ekologizaci staveb s akcentem na energetické úspory,

 • Revidovat podpůrné nástroje jako hypotéky a stavební spoření v duchu evropských standardů

 • Řešit koncepci pro práci v sociálně vyloučených lokalitách formou svépomocných oprav zanedbaného a zdevastovaného bytového fondu

 

21. Kultura:

 • Podpora národních tradic

   • zachování lidových škol umění (o kterých se dnes uvažuje jako o zbytečných s tím, že se jim snižují rozpočty)

   • činnost ostatních škol nasměrovat více na uchovávání pokladnice lidových a národních tradic

   • podporovat uchování drobných památek v krajině (boží muka, kříže, drobné technické artefakty apod.)

 • Podpora vícezdrojového financování

   • mecenášství, sponzorské dary, vlastní zisk kulturních institucí, daňová charita, daňové asignace, daňové úlevy, udílení kulturních cen atp.

  • Posílení kontrolních mechanismů při využívání veřejných prostředků

   • důraz na efektivnější udělování grantů a účinnější kontrolu jejich plnění

   • diferenciovaná grantová schémata zohledňující programovou náplň

 • Prodloužení otevírací doby muzeí a galerií - alespoň některé dny v týdnu (středa, pátek) prodloužená otevírací doba do 20 až 21hodin stejně tak, jako je tomu v mnoha jiných zemích EU

 • Podpora kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených obyvatel

   • zaměřit kulturní grantovou politiku na neziskový sektor a sociálně vyloučené lokality

   • posílení dobrovolnických aktivit.

 • Optimalizace grantového systému

   • důraz na odstraňování vlivu lobbingu, korupce a politické tendenčnosti při rozhodování o poskytování grantů a dotací

   • prosazování víceletého grantového financování

   • grantové komise zastupitelstev obsazovat také respektovanými zástupci umělců

  • Znemožnění reklamy na tabákové výrobky a alkohol

  • Podpora trhu se současným uměním

   • podporovat sbírkové činnosti veřejných institucí, jednotlivců, i firem

   • lepší spolupráce při umísťování současného umění do zahraničních sbírek.

  • Digitalizace kulturního obsahu

   • chybí legislativa vymezující organizační a technické podmínky pro trvalé uchování digitálních dokumentů a jejich zpřístupnění budoucím generacím

   • novelizace legislativy ukládání povinného výtisku a vybudování certifikovaných datových úložišť a dalších systémů

  • Zjednodušení systému mediálních rad - Rady České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře nahradit jedinou Radou veřejné služby.

  • Změnit způsob volby mediálních rad tak, aby přestaly být přímo závislé na aktuální většině v Poslanecké sněmovně. Posílíme v této oblasti prvky přímé demokracie.

  • V oblasti autorského práva odmítáme nové regulace a zásahy do svobody občanů vedené s cílem dát tržní výhodu držitelům autorských práv. Stavíme se proti ratifikaci Mezinárodní dohody o padělání (ACTA). Autorský poplatek u datových nosičů a některých zařízení je pouze další skrytou daní.

  • Ekonomická pomoc sbírkovým institucím a knihovnám tak, aby byla jejich akviziční činnost odborně regulována a díky neustálému snižování rozpočtů nedocházelo k omezení či znemožnění plnění jejich stěžejního poslání

  • Klademe důraz na zachování nižší sazby daně z přidané hodnoty u některých produktů a služeb odvětví kultury

 

22. Školství:

  • Aktualizovat národní program rozvoje vzdělávání

  • Posilovat autoritu pedagogů na všech stupních škol, umožnit vyloučit z výuky žáky hrubě narušující výuku

  • Poslední rok předškolní výchovy zdarma

  • V základních školách zavést povinnou výuku alespoň dvou cizích jazyků

  • Na středních školách nahradit státní maturity pružnějším systémem zkoušek ověřujících dosažení potřebné úrovně znalostí (centrálně vyhlašovaná zadání zkoušek z hlavních předmětů)

  • Zvýšit vhodnou dotační politikou určenou střednímu odbornému školství počet absolventů oborů s vysokou poptávkou na trhu práce

  • Transparentní podmínky pro získání grantové podpory na výzkumné a vývojové projekty, které jsou součástí odborné výchovy středních a vysokých škol

  • Státní vysoké školy bez poplatků

  • Důsledná kontrola dodržování akreditačních podmínek a úrovně výuky na vysokých školách

  • Podpora firem, které umožňují studentům středních a vysokých škol získávání a osvojování praktických znalostí a dovedností

 

23. Sport:

  • Aktualizovat národní program rozvoje sportu pro všechny se zvláštním zřetelem na podporu mládeže

  • Posílit financování sportu ze strany státu

  • Přijetí grantových schémat a závazných pravidel podpory sportovních organizací tak, aby byla jejich činnost dlouhodobě udržitelná

  • Přijímat taková opatření vedoucí k rozvoji sportu, aby byly v souladu s Evropskou chartou sportu zajištěno:

   • mládeži využívat tělovýchovné programy k rozvoji základních sportovních dovedností

   • každému dát možnost sportovat a účastnit se rekreační tělovýchovné činnosti

   • každému, kdo o to projeví zájem a bude k tomu mít předpoklady, možnost zdokonalovat úroveň své výkonnosti, rozvíjet svůj potenciál osobního růstu a dosáhnout úrovně, kdy vynikne s veřejným uznáním,

   • osobám či skupinám osob znevýhodněných či tělesně postižených, plně využívat přístup ke sportovním zařízením a sportovním činnostem

  • Přijmout na MŠMT taková opatření k rozvoji tělesných schopností mladých lidí, která zabezpečí:

   • kvalifikované učitele sportu ve všech školách

   • otevření vzdělávacích programů zabývajících se všemi aspekty provozování sportovních činností

  • Cílená podpora vrcholového sportu na základě příslušných profesionálních struktur tak, aby byli profesionální sportovci dosahující mimořádných mezinárodních úspěchů přiměřené chráněni, i po skončení kariéry zabezpečit jejich sociální status.

 

Následující materiál se zpracovává:

Boj proti krizi a doprava


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

Spolupracoval na tomto programu"podivný člověk"který byl čtyři roky vašim předsedou?

rezjir10

Vážerný pane,

byl bych velmi rád, kdybyste doplnil ten svůj článek o komentář, v jakých bodech se tento program shoduje, a nebo naopak neshoduje s programem jiných politických stran.