Zemědělství v programu národních socialistů

obrazek
14.10.2011 17:28
Představujeme Vám další programový dokument národních socialistů, tentokrát na téma zemědělství. Následovat bude samozřejmě podrobnější programová debata, a to jak uvnitř strany, tak s českou veřejností. Uvítáme proto reakce, doplnění a náměty k této části programu, a to i ze strany veřejnosti.

Resort zemědělství prošel za posledních 20 let výrazným útlumem, který se projevil razantním snížením výroby, snížením zaměstnanosti a zvýšením dovozu veškerých potravin. Naše země se postupně stala většinově závislou na zahraničních producentech, přestože díky historii má výrobní a zpracovatelské kapacity pro naprostou většinu místních rostlinných a živočišných komodit.

Děje se tak v době světové ekonomické potenciální krize a nejistoty, v době rostoucí poptávky po potravinách na světových trzích, kde se očekává v příštích dvaceti letech její nárůst až o 50 %. Avšak současný pasivní přístup vládnoucích politických stran a neexistence jakékoliv koncepce staví podnikatele v zemědělství, potravinářství a dalších oborech do provozních nejistot s obavami o vlastní budoucnost a jejich zaměstnance do obav o zdroj příjmů.

Tuto disproporci je třeba začít řešit, a proto národní socialisté pokládají agrární a potravinovou politiku za jednu ze svých priorit.

 

Význam venkova jako životního prostoru

Pozice venkova v posledních dvaceti letech neustále slábne. Venkov se vysidluje, jeho populace stárne, výrazně se snížila dopravní obslužnost, místní služby i kvalita sociálního zázemí. Lidé musí za prací, vzděláním a zdravotnictvím, či za nákupy i zábavou náročně cestovat. Život na venkově v této podobě je potřeba změnit se základním požadavkem obnovit důstojnou a kvalitní úroveň života.

Cílem je vytvořit plnohodnotný prostor ke kvalitnímu životu ve všech potřebných sférách každodenních potřeb a v souladu s požadavky zde žijících lidí. Nezbytné je diverzifikovat a posílit místní podnikatelské možnosti a soustředit se na plné využití místního prostředí a jeho předností v celém nabízejícím se spektru, např. intenzivní a extenzivní hospodaření, využití krajinných zajímavostí, přírodního, kulturního a historického dědictví.

Venkov a krajina se svou bohatou historií a tradicí mají předpoklady nejenom k produkčnímu využití, ale také pro nabídku služeb, volnočasových aktivit, turistiky či rekreace a z nich plynoucí příjem kapitálu. Veškeré stimuly a podpory musí posílit nejenom ekonomickou a hospodářskou úroveň venkova, ale také ekologické závazky vedoucí ke zlepšení životního prostředí České republiky.

Venkov je schopen naplnit ambice zajímavého a finančně samostatného životního prostoru nejenom pro svou současnou populaci, ale také pro návrat mladých lidí, především pak rodin s dětmi, které zde díky cíleným podporám naleznou možnost zázemí, tedy zaměstnání, vzdělání i možnosti využití volného času.

V této vazbě je nezbytné podporovat také nepřímé hospodářské aktivity venkova udržující a posilující místní společenský život jako je myslivost, rybaření, včelařství, chovatelství a působení dalších podobných spolků a zájmových uskupení rozličné zájmové činnosti.

 

Posílení pozice tuzemských producentů a zpracovatelů

Zemědělství a zpracovatelský průmysl v současné době zdaleka nedosahují využití svých možností a kapacit. Díky stávající zemědělské politice EU i ČR jsme výrazně pasivní a paradoxně nastavením současných podpor upřednostňujeme a zvýhodňujeme nevýrobu a pouhou údržbu krajiny před racionálním využitím přírodních zdrojů. Česká republika tak sama sebe postavila do pozice dovozce základních potravin. Odtud pramení nejenom hrozba cenového diktátu dovozců ale i potenciálního nedostatku potravin v případě nouze.

Naše záměry směřují ke změně tohoto stavu a obnovení výroby základních místně běžných komodit nejenom na hranici pokrytí soběstačnosti a místní poptávky, ale s ambicemi stát se opětovně silnou agrární zemí s možnostmi vývozu. Tento krok by přinesl také změnu dlouhodobě pasivního salda agrární zahraničního obchodu a přímé úspory státního rozpočtu.

Posílením životaschopnosti sektoru a plným zajištěním a využitím otevřených zemědělských podpor z EU i národních zdrojů budeme schopni udržet cenu potravin pro spotřebitele na přijatelné výši a tím i sociální smír.

Investicemi, pobídkami a změnami struktury unijních a národních podpor pro tuzemské podnikatele chceme podnítit opětovný rozvoj zemědělství a zpracovatelského průmyslu, který bude směřovat nejenom k zajištění dostatečného objemu kvalitních a bezpečných potravin pro spotřebitele ČR, ale také ke zvýšení konkurenceschopnosti v rámci EU se zapracováním nejnovějších poznatků domácího výzkumu a vývoje ve vazbě na světové trendy.

Nezbytné je pokračovat v zavádění a kontrole potřebných hygienických standardů ve výrobě, zpracování a prodeji potravin, včetně recyklace a neškodné likvidace vznikajících odpadů jako priority k dodržení ochrany zdraví spotřebitele a životního prostředí.

Potřebné a zvláštní stimuly budou věnovány oblastem regionální produkce a specialit, rozvoji farmářských trhů, lokálního a místního prodeje s garancí vysoké kvality a přidané hodnoty potravin a výrobků.

ČSNS bude pokračovat v podpoře ekologického zemědělství, welfare hospodářských zvířat v celé jeho šíři a dalších forem šetrného a ohleduplného hospodaření jako alternativní cesty příznivé pro krajinu i pro spotřebitele s tím, že jednotlivé podpory budou upraveny ve prospěch výroby potravin místní produkce.

Podpořeny budou jak velké a samostatné podniky zemědělské a potravinářské výroby, tak střední podniky a malé, či rodinné farmy jako vhodná, potřebná a identifikovatelná alternativa a doplnění velkoprodukce.

Souběžně s úpravami struktury podpor budou prováděna opatření na snížení administrativy, byrokracie a kontrol v každodenní praxi, avšak při zachování dostatečné operativnosti a šíře služeb. V tomto směru a s cílem zvýšení efektivity bude učiněna potřebná restrukturalizace resortních institucí a orgánů.

S požadavkem na udržení hospodaření v mimoprodukčních a znevýhodněných oblastech budou nastaveny takové podmínky, které umožní potřebný rozvoj zde podnikajících subjektů doplněné např. s alternativami agroturistiky a umožní potřebné využití těchto zdrojů. Současně prohloubí péči o krajinu v kulturním stavu s důrazem na ekologické aspekty.

Výrazným tématem je nabývání půdy hospodařícími subjekty tuzemského původu jako primární základny pro stabilitu zemědělské výroby a produkce vlastních potravin. Dokončen bude prodej státní půdy za zvýhodněných podmínek pro nabyvatele a samotný trh s půdou bude chráněn před spekulativními vstupy domácího i zahraničního kapitálu.

Pokračovat bude zavádění účinných opatření proti větrné a vodní erozi půdy, které budou vycházet z požadavků a možností praxe. Společně s tím bude zvyšována retenční schopnost krajiny jako ochrany před povodněmi a záplavami plošného i lokálního charakteru. Významným tématem k řešení je účinná ochrana zemědělského půdního fondu před průmyslovou a dopravní zástavbou.

Jako vhodnou cestu diverzifikace zemědělské výroby a zajištění externích kapitálových zdrojů mimo oblast agropotravinářské výroby bude v souladu s Národním akčním plánem účinně podpořeno využití obnovitelných zdrojů energie (biopaliva, bioplynové stanice, biomasa jako zdroj tepla, aj.) které přispívá ke snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a nulovou uhlíkovou bilancí k ochraně klimatu, i k udržení zaměstnanosti na venkově za současného využití stávající techniky a technologií a efektivně řeší stávající nepotravinářské přebytky primární produkce.

V neposlední řadě budou v praxi uvedena taková opatření, která svými pravidly umožní posílení pozice zemědělských prvovýrobců např. formou sdružování do komoditních odbytových družstev, která ochrání subjekty prvovýroby a zpracovatele před nekalými praktikami trhu a hospodářské soutěže.

V jednání s EU o Společné zemědělské politice bude zvlášť kladený důraz na prosazení principu rovnoprávných podmínek podnikání ve všech jednotlivých zemích s odstraněním zvýhodňování zvláštními národními podporami. Rozhodovat tak budou nikoliv peníze, ale vlastní schopnosti každého podnikatele.

Z pohledu celé EU pak bude kladen důraz na zachování její vlastní soběstačnosti pro spotřebitele EU27 a ve snaze omezit stále rostoucí dovozy zemědělských komodit a potravin ze třetích zemí budou těmto nastaveny stejné standardy jaké jsou kladeny na výrobce v EU.

 

Lesní a vodní hospodářství

Lesní hospodářství dnes patří mezi velmi neprůhledný sektor, který trpí nekoncepčními změnami a nařízeními ze strany státu a nejasnými praktikami obchodu a služeb. Nezbytným požadavkem tedy je navrátit hospodaření s lesy a dřevem jasná pravidla, která nebudou poškozovat největšího vlastníka lesů, tedy stát, ani jednotlivé obecní a soukromé vlastníky a podnikatele. Těžba dřeva však nesmí překročit přirozený roční přírůstek.

Lesy patří mezi jedno z nejvýznamnějších bohatství státu a proto bude podpora směrována na ochranu lesních porostů jako celku, jejich jednotlivých prvků a zdravotního stavu, na výsadbu druhově pestrých porostů a původních dřevin, na hospodaření se záměrem zvýšit plochy porostů lesa i jeho bohatství s vědomím zodpovědnosti vůči následujícím generacím.

Využití lesů a dřeva se všemi jeho mimoprodukčními funkcemi, včetně relaxace, turistiky a sběru lesních plodů patří k významným sektorům hospodaření v krajině, které využívá plně obnovitelnou surovinu pro mnoho účelů lidské činnosti. Z tohoto důvodu udržíme i nadále stávající otevřenost lesů pro veřejnost a podíl státu na jejich držbě.

Česká republika je díky své poloze a geografické členitosti přirozeným rozvodím evropských řek. Z tohoto titulu nese zodpovědnost nejenom vůči svým potřebám na využití vodu, ale také za kvalitu a množství vod směřujících mimo naše území. Proto musí zesílit péče v oblasti ochrany a využití přirozených zdrojů a umělých vodních ploch. Je nezbytné účinnými zásahy navrátit krajině její schopnost přirozeného zpomalování odtoku vody a její přímé akumulace v povrchových i podzemních zdrojích, i nepřímo například v lesních porostech.

Zrychleně budou řešeny lokální a plošné problémy vyplývající ze stále častějšího výskytu povodní a záplav, včetně těch bleskových, a to nejenom prvky aktivní ochrany v nejvíce ohrožených místech, např. velkých měst, ale také zvýšením akumulační schopnosti stávajících vodních děl, výstavbou poldrů, retenčních nádrží, rozlivných a vsakovacích ploch, úpravami terénu, vytvářením prvků přirozené ochrany vycházející z místních podmínek, aj.

Pokračovat se musí v závazcích ochrany zdrojů pitné vody, nejenom přímou ochranou proti primárnímu a sekundárnímu znečištění, ale také výstavbou a modernizací čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů měst a obcí. Dále investicemi do a čištění sedimentů u rybníků a nádrží.

V souladu s těmito základními aspekty je možné provozovat hodnotné a v moderní podobě řízené odvětví chovu ryb s výrazným produkčním a spotřebitelským potenciálem v režimu blízkém přirozené funkci a údržbě vodních toků a ploch. V souladu s tím se nabízí i přirozená možnost rekreace a vodních sportů, včetně např. rybaření.

 

Shrnutí – co budeme prosazovat

Resort zemědělství:

  • Zastavení zmenšování rozměru českého zemědělství, jeho stabilizaci a následný rozvoj s cílem navýšení produkce o minimálně 10% v horizontu 4 let (volebního období.

  • Vytvoření nových pracovních míst v řádu 15 tisíc v horizontu 4 let (nárůst o 10%)

  • Zvýšení soběstačnosti potravin, postupně na úroveň minimálně 80% domácí spotřeby

  • Zapojení půdy, která není využita k potravinové produkci do energetické bilance státu – do výroby surovin pro výrobu energie (cca 600 tis. ha)

 

Resort potravinářství:

  • Programy investic do zpracovatelských kapacit regionálního charakteru – plošný rozvoj středních a malých potravinářských kapacit s domácí produkcí

  • Programy informačních a reklamních kampaní ke zvýšení spotřeby českých potravin

 

Investice:

Klíčové pro dosažení stanovených cílů budou smysluplné investice do modernizace výrobních fondů a do lidských zdrojů. Naším cílem bude zabezpečit maximum zdrojů financování investic z fondů EU.

 

Národní socialisté se vrátí k aktivní agrární politice na domácí a zahraniční scéně. Politice založené na využití domácích přírodních, lidských a historických zdrojů. Politice založené na aktivní obhajobě českých zájmů v rámci Společné zemědělské politiky EU.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Tohle je bohužel jen sada frází, které by bylo příliš pracné komentovat, to už bych musela napsat celý článek znovu. Vy o zemědělství nevíte lautr nic.