Zemědělství v programu národních socialistů

obrazek
14.10.2011 17:28
Představujeme Vám další programový dokument národních socialistů, tentokrát na téma zemědělství. Následovat bude samozřejmě podrobnější programová debata, a to jak uvnitř strany, tak s českou veřejností. Uvítáme proto reakce, doplnění a náměty k této části programu, a to i ze strany veřejnosti.

Resort zemědělství prošel za posledních 20 let výrazným útlumem, který se projevil razantním snížením výroby, snížením zaměstnanosti a zvýšením dovozu veškerých potravin. Naše země se postupně stala většinově závislou na zahraničních producentech, přestože díky historii má výrobní a zpracovatelské kapacity pro naprostou většinu místních rostlinných a živočišných komodit.

Děje se tak v době světové ekonomické potenciální krize a nejistoty, v době rostoucí poptávky po potravinách na světových trzích, kde se očekává v příštích dvaceti letech její nárůst až o 50 %. Avšak současný pasivní přístup vládnoucích politických stran a neexistence jakékoliv koncepce staví podnikatele v zemědělství, potravinářství a dalších oborech do provozních nejistot s obavami o vlastní budoucnost a jejich zaměstnance do obav o zdroj příjmů.

Tuto disproporci je třeba začít řešit, a proto národní socialisté pokládají agrární a potravinovou politiku za jednu ze svých priorit.

 

Význam venkova jako životního prostoru

Pozice venkova v posledních dvaceti letech neustále slábne. Venkov se vysidluje, jeho populace stárne, výrazně se snížila dopravní obslužnost, místní služby i kvalita sociálního zázemí. Lidé musí za prací, vzděláním a zdravotnictvím, či za nákupy i zábavou náročně cestovat. Život na venkově v této podobě je potřeba změnit se základním požadavkem obnovit důstojnou a kvalitní úroveň života.

Cílem je vytvořit plnohodnotný prostor ke kvalitnímu životu ve všech potřebných sférách každodenních potřeb a v souladu s požadavky zde žijících lidí. Nezbytné je diverzifikovat a posílit místní podnikatelské možnosti a soustředit se na plné využití místního prostředí a jeho předností v celém nabízejícím se spektru, např. intenzivní a extenzivní hospodaření, využití krajinných zajímavostí, přírodního, kulturního a historického dědictví.

Venkov a krajina se svou bohatou historií a tradicí mají předpoklady nejenom k produkčnímu využití, ale také pro nabídku služeb, volnočasových aktivit, turistiky či rekreace a z nich plynoucí příjem kapitálu. Veškeré stimuly a podpory musí posílit nejenom ekonomickou a hospodářskou úroveň venkova, ale také ekologické závazky vedoucí ke zlepšení životního prostředí České republiky.

Venkov je schopen naplnit ambice zajímavého a finančně samostatného životního prostoru nejenom pro svou současnou populaci, ale také pro návrat mladých lidí, především pak rodin s dětmi, které zde díky cíleným podporám naleznou možnost zázemí, tedy zaměstnání, vzdělání i možnosti využití volného času.

V této vazbě je nezbytné podporovat také nepřímé hospodářské aktivity venkova udržující a posilující místní společenský život jako je myslivost, rybaření, včelařství, chovatelství a působení dalších podobných spolků a zájmových uskupení rozličné zájmové činnosti.

 

Posílení pozice tuzemských producentů a zpracovatelů

Zemědělství a zpracovatelský průmysl v současné době zdaleka nedosahují využití svých možností a kapacit. Díky stávající zemědělské politice EU i ČR jsme výrazně pasivní a paradoxně nastavením současných podpor upřednostňujeme a zvýhodňujeme nevýrobu a pouhou údržbu krajiny před racionálním využitím přírodních zdrojů. Česká republika tak sama sebe postavila do pozice dovozce základních potravin. Odtud pramení nejenom hrozba cenového diktátu dovozců ale i potenciálního nedostatku potravin v případě nouze.

Naše záměry směřují ke změně tohoto stavu a obnovení výroby základních místně běžných komodit nejenom na hranici pokrytí soběstačnosti a místní poptávky, ale s ambicemi stát se opětovně silnou agrární zemí s možnostmi vývozu. Tento krok by přinesl také změnu dlouhodobě pasivního salda agrární zahraničního obchodu a přímé úspory státního rozpočtu.

Posílením životaschopnosti sektoru a plným zajištěním a využitím otevřených zemědělských podpor z EU i národních zdrojů budeme schopni udržet cenu potravin pro spotřebitele na přijatelné výši a tím i sociální smír.

Investicemi, pobídkami a změnami struktury unijních a národních podpor pro tuzemské podnikatele chceme podnítit opětovný rozvoj zemědělství a zpracovatelského průmyslu, který bude směřovat nejenom k zajištění dostatečného objemu kvalitních a bezpečných potravin pro spotřebitele ČR, ale také ke zvýšení konkurenceschopnosti v rámci EU se zapracováním nejnovějších poznatků domácího výzkumu a vývoje ve vazbě na světové trendy.

Nezbytné je pokračovat v zavádění a kontrole potřebných hygienických standardů ve výrobě, zpracování a prodeji potravin, včetně recyklace a neškodné likvidace vznikajících odpadů jako priority k dodržení ochrany zdraví spotřebitele a životního prostředí.

Potřebné a zvláštní stimuly budou věnovány oblastem regionální produkce a specialit, rozvoji farmářských trhů, lokálního a místního prodeje s garancí vysoké kvality a přidané hodnoty potravin a výrobků.

ČSNS bude pokračovat v podpoře ekologického zemědělství, welfare hospodářských zvířat v celé jeho šíři a dalších forem šetrného a ohleduplného hospodaření jako alternativní cesty příznivé pro krajinu i pro spotřebitele s tím, že jednotlivé podpory budou upraveny ve prospěch výroby potravin místní produkce.

Podpořeny budou jak velké a samostatné podniky zemědělské a potravinářské výroby, tak střední podniky a malé, či rodinné farmy jako vhodná, potřebná a identifikovatelná alternativa a doplnění velkoprodukce.

Souběžně s úpravami struktury podpor budou prováděna opatření na snížení administrativy, byrokracie a kontrol v každodenní praxi, avšak při zachování dostatečné operativnosti a šíře služeb. V tomto směru a s cílem zvýšení efektivity bude učiněna potřebná restrukturalizace resortních institucí a orgánů.

S požadavkem na udržení hospodaření v mimoprodukčních a znevýhodněných oblastech budou nastaveny takové podmínky, které umožní potřebný rozvoj zde podnikajících subjektů doplněné např. s alternativami agroturistiky a umožní potřebné využití těchto zdrojů. Současně prohloubí péči o krajinu v kulturním stavu s důrazem na ekologické aspekty.

Výrazným tématem je nabývání půdy hospodařícími subjekty tuzemského původu jako primární základny pro stabilitu zemědělské výroby a produkce vlastních potravin. Dokončen bude prodej státní půdy za zvýhodněných podmínek pro nabyvatele a samotný trh s půdou bude chráněn před spekulativními vstupy domácího i zahraničního kapitálu.

Pokračovat bude zavádění účinných opatření proti větrné a vodní erozi půdy, které budou vycházet z požadavků a možností praxe. Společně s tím bude zvyšována retenční schopnost krajiny jako ochrany před povodněmi a záplavami plošného i lokálního charakteru. Významným tématem k řešení je účinná ochrana zemědělského půdního fondu před průmyslovou a dopravní zástavbou.

Jako vhodnou cestu diverzifikace zemědělské výroby a zajištění externích kapitálových zdrojů mimo oblast agropotravinářské výroby bude v souladu s Národním akčním plánem účinně podpořeno využití obnovitelných zdrojů energie (biopaliva, bioplynové stanice, biomasa jako zdroj tepla, aj.) které přispívá ke snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a nulovou uhlíkovou bilancí k ochraně klimatu, i k udržení zaměstnanosti na venkově za současného využití stávající techniky a technologií a efektivně řeší stávající nepotravinářské přebytky primární produkce.

V neposlední řadě budou v praxi uvedena taková opatření, která svými pravidly umožní posílení pozice zemědělských prvovýrobců např. formou sdružování do komoditních odbytových družstev, která ochrání subjekty prvovýroby a zpracovatele před nekalými praktikami trhu a hospodářské soutěže.

V jednání s EU o Společné zemědělské politice bude zvlášť kladený důraz na prosazení principu rovnoprávných podmínek podnikání ve všech jednotlivých zemích s odstraněním zvýhodňování zvláštními národními podporami. Rozhodovat tak budou nikoliv peníze, ale vlastní schopnosti každého podnikatele.

Z pohledu celé EU pak bude kladen důraz na zachování její vlastní soběstačnosti pro spotřebitele EU27 a ve snaze omezit stále rostoucí dovozy zemědělských komodit a potravin ze třetích zemí budou těmto nastaveny stejné standardy jaké jsou kladeny na výrobce v EU.

 

Lesní a vodní hospodářství

Lesní hospodářství dnes patří mezi velmi neprůhledný sektor, který trpí nekoncepčními změnami a nařízeními ze strany státu a nejasnými praktikami obchodu a služeb. Nezbytným požadavkem tedy je navrátit hospodaření s lesy a dřevem jasná pravidla, která nebudou poškozovat největšího vlastníka lesů, tedy stát, ani jednotlivé obecní a soukromé vlastníky a podnikatele. Těžba dřeva však nesmí překročit přirozený roční přírůstek.

Lesy patří mezi jedno z nejvýznamnějších bohatství státu a proto bude podpora směrována na ochranu lesních porostů jako celku, jejich jednotlivých prvků a zdravotního stavu, na výsadbu druhově pestrých porostů a původních dřevin, na hospodaření se záměrem zvýšit plochy porostů lesa i jeho bohatství s vědomím zodpovědnosti vůči následujícím generacím.

Využití lesů a dřeva se všemi jeho mimoprodukčními funkcemi, včetně relaxace, turistiky a sběru lesních plodů patří k významným sektorům hospodaření v krajině, které využívá plně obnovitelnou surovinu pro mnoho účelů lidské činnosti. Z tohoto důvodu udržíme i nadále stávající otevřenost lesů pro veřejnost a podíl státu na jejich držbě.

Česká republika je díky své poloze a geografické členitosti přirozeným rozvodím evropských řek. Z tohoto titulu nese zodpovědnost nejenom vůči svým potřebám na využití vodu, ale také za kvalitu a množství vod směřujících mimo naše území. Proto musí zesílit péče v oblasti ochrany a využití přirozených zdrojů a umělých vodních ploch. Je nezbytné účinnými zásahy navrátit krajině její schopnost přirozeného zpomalování odtoku vody a její přímé akumulace v povrchových i podzemních zdrojích, i nepřímo například v lesních porostech.

Zrychleně budou řešeny lokální a plošné problémy vyplývající ze stále častějšího výskytu povodní a záplav, včetně těch bleskových, a to nejenom prvky aktivní ochrany v nejvíce ohrožených místech, např. velkých měst, ale také zvýšením akumulační schopnosti stávajících vodních děl, výstavbou poldrů, retenčních nádrží, rozlivných a vsakovacích ploch, úpravami terénu, vytvářením prvků přirozené ochrany vycházející z místních podmínek, aj.

Pokračovat se musí v závazcích ochrany zdrojů pitné vody, nejenom přímou ochranou proti primárnímu a sekundárnímu znečištění, ale také výstavbou a modernizací čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů měst a obcí. Dále investicemi do a čištění sedimentů u rybníků a nádrží.

V souladu s těmito základními aspekty je možné provozovat hodnotné a v moderní podobě řízené odvětví chovu ryb s výrazným produkčním a spotřebitelským potenciálem v režimu blízkém přirozené funkci a údržbě vodních toků a ploch. V souladu s tím se nabízí i přirozená možnost rekreace a vodních sportů, včetně např. rybaření.

 

Shrnutí – co budeme prosazovat

Resort zemědělství:

  • Zastavení zmenšování rozměru českého zemědělství, jeho stabilizaci a následný rozvoj s cílem navýšení produkce o minimálně 10% v horizontu 4 let (volebního období.

  • Vytvoření nových pracovních míst v řádu 15 tisíc v horizontu 4 let (nárůst o 10%)

  • Zvýšení soběstačnosti potravin, postupně na úroveň minimálně 80% domácí spotřeby

  • Zapojení půdy, která není využita k potravinové produkci do energetické bilance státu – do výroby surovin pro výrobu energie (cca 600 tis. ha)

 

Resort potravinářství:

  • Programy investic do zpracovatelských kapacit regionálního charakteru – plošný rozvoj středních a malých potravinářských kapacit s domácí produkcí

  • Programy informačních a reklamních kampaní ke zvýšení spotřeby českých potravin

 

Investice:

Klíčové pro dosažení stanovených cílů budou smysluplné investice do modernizace výrobních fondů a do lidských zdrojů. Naším cílem bude zabezpečit maximum zdrojů financování investic z fondů EU.

 

Národní socialisté se vrátí k aktivní agrární politice na domácí a zahraniční scéně. Politice založené na využití domácích přírodních, lidských a historických zdrojů. Politice založené na aktivní obhajobě českých zájmů v rámci Společné zemědělské politiky EU.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.