Proč Putin neposílá vojska na Ukrajinu?

6.5.2014 04:39

Proč Putin neposílá vojska na Ukrajinu.
datum publikování: 4.5.2014
Autor: Марина Rusnod.ru

Proč Putin neposílá vojska? Odpovím vám! Omluvte moji příkrost, hrubost, ale zlost mnou již cloumá!!! To nejsou emoce - to je prostě zdravý smysl!
Velmi soucítím s Ukrajinou - s lidem, přesněji řečeno! Plakala jsem, když jsem viděla, co dělali radikálové v únoru s Berkutem! Mnozí Rusové soucítili a soucítí též! Mnozí z nich chtějí s vervou pomoci Ukrajincům! Mám pocit, že Rusové chtějí více pomáhat Ukrajincům než se samotní Ukrajinci chtějí zachránit! Potřebují to ale samotní Ukrajinci? Nedávno jedna paní z Charkova psala - proč nás chtějí Rusové tak mermomocí zachraňovat? U nás je vše v pohodě. Zachraňujte sami sebe od vašeho Putlera!


Z druhé strany již mám plné zuby těch srdcervoucích volání - Kde je Rusko? Proč nám Rusko nepomáhá? Rusko nás zradilo! A ještě horší - Rusko chtělo jenom Krym a oni si ho vzali! A nás - Východ, nechtějí!


Nejdříve jsem sama přemýšlela, proč Putin neposílá vojska, když má již schválené plné moci od Sovětu federace? jak se může dívat na vraždění civilistů? Vždy jsem ale věřila našemu prezidentovi na celých 100%. Vím, že je vynikající vůdce! Opět má pravdu! Dnes, přesněji 3, května 2014, po Oděsské Chatyni to vidím zcela jasně!


Nehovořím o té malé části Ukrajinců, kteří dnes ochraňují svoje města. Jsou to patrioti a já si jich velmi cením. Cením si ale pouze JE! Kolik jich je - 1/50 nebo 1/100 celé mužské populace Ukrajiny? Kde jsou ostatní?


Dále budu hovořit pouze o průměrném Ukrajinci. Je to tvrdé- ale je to pravda.


"Nová vláda" je u moci již 2 měsíce, všichni již vidí, kdo je u moci a co je přibližně očekává! Již byla prolita krev, ale nic ještě nezvedlo lid do boje! Jsou pouze častěji slyšet výkřiky - kde je Rusko? proč nám nepomáhá?
Chce se mi zeptal se místo odpovědi - a kde jsou vaši muži? Cožpak na Ukrajině zůstaly pouze ženy a děti? Nebo snad, nechť nás přijde osvobodit ruský Ivan a můj muž nech to zatím přečká ve sklepě? Nebo můj muž musí vydělávat peníze, zatímco ruský Ivan bojuje - nás osvobozuje? A jak se vám líbí takový ukrajinský příklad - "Můj známý vstoupil do Pravého sektoru, protože musí život rodinu, a tam velmi dobře platí???!!!" Setkali jste se s takovým příkladem? - Setkali! Odessa 2. května 2014 - Zářný příklad.


Policajti - Odessané, kteří stáli v jednom šiku s aktivisty Kulikova pole, viděli, že radikálové upalují lidi, ale nezastavili je, nepokusili se o to ani! Stáli a dívali se! Plnili svoji úlohu! Pokud vím, pouze jeden jediný policajt se pokusil tomu všemu postavit! JEDEN ze STA - to je ukazatel patriotismu města Odessa, to je obraz průměrného Ukrajince. proč ostatní policajti nepřekazili zvěrstva fašistů? Jak mohli normální lidé /pokud jsou vůbec normální) stát a dívat se, jak hoří jiní lidé, jak křičí a volají o pomoc, jak je ukopávají k smrti, jak střílejí po těch, kdo se snaží vylézt na okno a nadýchnout se vzduchu??? jak je možné se na to dívat a nepohnout se?


Odpověď je strašná - prostě se báli přijít o práci! Báli se o práci!!! práce je cennější než cizí lidský život! Hořícímu člověku ruku nepodají, aby ho zachránili, jen aby nepřišli o práci!!! To je podle vás normální? Cožpak takoví lidé si zaslouží, aby je někdo zachraňoval?


Tak se chovali přisluhovači fašistů ve 2. světové válce. Je pootm pronásledovali po celém světě. proklínali je a zabíjeli. Nyní oni žijí mezi vámi. 6ijí si spokojeně. Váš mozek je již otráven fašismem. Vaše děti připravují koktejly molotova. Ve vašich školách učí děti novou historii. Vaše děti volají "moskaljaku na giljaku" ( rusáku do gulagu - volný překlad). Jste zvnitřku prohnilí.


Myslím si, že v Rusku by se policajti ničeho takového nedopustili. Pokud ano, to následující den by takové policajty babička metlou nebila, ale tlupa rozezlených mužů by je rozdrtila. Jim by ruku nikdo nepodal. Jistě, čas to ukáže. Zatím však hovořím o Ukrajině.
Pokud shrneme výsledky této tragédie, potom mužská populace Ukrajiny vypadá přibližně takto: jeden ze sta bojuje proti fašistům, ochraňuje lidi, Vlast - ale 99 budou bojovat za toho, kdo jim zaplatí!


O čem můžeme ještě hovořit?


Rusko musí poslat vojska aby bojovala s občany Ukrajiny - s bratrským národem? S těmi občany, kteří půjdou bojovat na tu stranu, která jim zaplatí? Promiňte mi - Rusko vám ale platit nebude!


Tak kam půjde 99 Ukrajinců ze sta?
Nejpravděpodobněji do Pravého sektoru a Národní gardu Ukrajiny!!!
S kým bude bojovat Rusko?
S občany Ukrajiny!


Nezdá se vám na základě výše uvedeného, že posílat vojska je totální blbost!!! V každém případě dnes.


Kořen zla je v samých lidech Ukrajiny! Tu nemoc musí Ukrajina překonat sama. Pokud podstatná část mužské populace Ukrajiny nebude taková prodejná a řekne - Rusko - bojovali jsme s fašisty jak jsme mohli, ale již nám dochází síly, nemá již kdo za nás bojovat!!! Teprve tehdy přijde pomoc z Ruska!!!
Zatím pro dnešek vidím takový scénář. Referendum - které dovolí poznat reálné smýšlení lidu. Jestliže výsledkem referenda bude přání připojit se k Rusku - musí přijít rozhodnutí Sovětu Federace o připojení Východu k Rusku. Pouze potom vstup vojsk na východ, jako na teritorii Ruska.

P.S. Pláču, moje duše se trhá dívaje se na vás!!! Oslepli jste i ohluchli!

Originál:

Почему Путин не вводит войска на Украину

Дата публикации: 4 мая 2014
Автор: Марина Rusnod.ru
Почему Путин не вводит войска на Украину

Почему Путин не вводит войска? Я вам отвечу! Извините за резкость, за грубость, но уже зло просто берет!!! Это не эмоции – это просто здравый смысл!

Я очень переживаю за Украину – за народ точнее! Я плакала, когда видела что творили радикалы в феврале с «Беркутом»! Многие Россияне переживали и переживают! Многие рвутся помогать украинцам! Такое ощущение, что Россияне больше рвутся помогать Украинцам, чем сами Украинцы хотят себя спасать! Но нужно ли это самим украинцам? Недавно одна дама из Харькова писала – почему Россияне так рвутся нас спасать? У нас все хорошо. Спасайте себя от вашего Путлера!

С другой стороны, меня уже злят эти истошные крики – Где Россия? Почему Россия нам не помогает? Россия нас бросила! А еще хуже – России нужен был только Крым, и они его взяли! А мы – Восток, им не нужны!

Сначала я тоже думала – почему Путин не вводит войска, если у него на это уже есть разрешение от Совета Федерации? Как можно смотреть на убийство мирных граждан? Но я всегда доверяла нашему президенту на все 100%. Я знаю, что он отличный главнокомандующий! И он опять оказался прав! Сейчас, а точнее 3 мая 2014 года, после Одесской Хатыни, я отчетливо вижу это!

Я не говорю о малой части тех украинцев, которые сегодня встали защищать свои города. Это патриоты и я их уважаю. Уважаю только их! Но сколько их – 1/50 или 1/100 часть всего мужского населения Украины? А где остальные?

Далее я буду говорить о среднем Украинце. Это жестко – но это правда.

Прошло два месяца «новой власти» и все уже видят, кто пришел к этой власти и что примерно их ожидает! Уже проливалась кровь, но ничего еще не подняло народ на борьбу! Только чаще стали слышны эти выкрики – где Россия? Почему не помогает?

Хочется спросить в ответ – а где ваши мужики? Или на Украине остались одни женщины и дети? Или пусть русский Иван придет нас освободит, а мой мужик пусть в подвале пересидит? Или моему мужику нужно деньги зарабатывать, пока русский Иван воюет – нас освобождает? А как вам такой Украинский пример: «Мой знакомый пошел в правый сектор, потому что ему надо кормить семью, а там хорошо платят???!!!» Встречали такой пример? – Встречали! Одесса 2 мая 2014 года. – Яркий пример.

Милиционеры - Одесситы, которые стояли в оцеплении активистов Куликова поля , видели что радикалы жгут людей, но не остановили, не пытались остановить! Стояли и смотрели! Исполняли свой долг! Насколько я знаю, только один милиционер пытался всему этому помешать! ОДИН из СТА – вот показатель патриотизма города Одессы, вот лицо среднего Украинца. Почему остальные милиционеры не помешали зверствам фашистов? Как могли нормальные люди (если они нормальные конечно) стоять и смотреть как горят другие люди, как они кричат и зовут на помощь, как их забивают ногами насмерть, как стреляют по тем, кто пытается вылезти из окна – чтобы глотнуть воздуха??? Как можно на это смотреть и не дрогнуть?

Ответ страшный – они просто боялись потерять работу! Боялись потерять работу!!! Работа превыше чужой жизни! Горящему человеку руки не подать, чтобы его спасти, лишь бы не потерять работу!!! Это по-вашему нормально? Эти люди вообще заслуживают, чтобы их спасали?

Так поступали пособники фашистов во время ВОВ. Их потом преследовали по всему миру. Проклинали и убивали. А сейчас они живут среди вас. Спокойно так живут. Ваш мозг уже пропитан фашизмом. Ваши дети разливают коктейли молотова. В Ваших школах учат детей новой истории. Ваши дети кричат «москаляку на гиляку». Вы прогнили изнутри.

Мне кажется в России милиционеры такого бы не допустили. Если бы допустили, то на следующий день таких милиционеров не бабушка бы веником по лицу хлопала, а толпа разъяренных мужиков растерзала. Им бы руки никто не подал. Хотя время конечно покажет. Пока речь об Украине.

Если подвести итоги этой трагедии, то мужское население Украины представляет из себя примерно следующее: один из ста будет бороться против фашистов, защищать людей, Родину – а 99 будут бороться за того, кто заплатит!

О чем еще можно говорить далее?

Россия должна ввести войска чтобы воевать с гражданами Украины – братским народом? С теми гражданами, которые пойдут воевать на ту сторону, которая им заплатит? Но извините меня – Россия не будет вам платить!

Так куда пойдут 99 Украинцев из 100???
Скорее всего в правый сектор и национальную гвардию Украины!!!
С кем будет тогда воевать Россия?
С гражданами Украины!

Вам не кажеться после всего выше изложенного что вводить войска это полный бред!!! Во всяком случае на сегодняшний день.

Корень зла в самих людях Украины! Эту болезнь Украина должна переболеть сама. И когда основная часть мужского населения Украины не будет такой продажной и скажет – Россия – мы сопротивлялись фашистам как могли, но у нас силы на исходе, встать на защиту больше некому!! Тогда будет помощь от России!!!

А пока на сегодняшний день я вижу такой сценарий. Референдум – который позволит узнать реальное мнение народа. Если по результатам референдума люди выскажут желание присоединиться к России – должно быть решение Света Федерации о присоединении Востока к России. И только после этого Ввод войск на восток, как уже на терр
P.S. Я плачу, моя душа разрывается глядя на вас!!! Вы ослепли и оглохли!

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Dobrý den pane Štingle.  Je to zoufalé, ale vše spěje ke skutečné válce civilizací, která byla již dlouhou dobu předpovídána. Bohužel, je prezentována jako válka civilizace Západu proti islámské civilizaci, což je obrovský záměrný omyl. Jde o válku civilizace "vyvolených" proti civilizaci "zbytku světa". Užiteční idioti nejen u nás ale i v EU si toho ještě nevšimli a přikládají pod kotel násilí a zotročování obyvatelstva, co to jde. Kolik z nich však má jistou příslušnost k té "vyvolené" civilizaci? Domnívají se snad, že užitečný idiot nemá stejný konec jako bílý kůň? 

Jsem rád, že Putin ještě nezačal bojovat na Ukrajině. Stejně tak věřím, že již brzy přijde se svými vojsky a bude bojovat po boku Ukrajinské armády proti fašistům a nacistům. Nová Ukrajinská armáda se již formuje. Kéž by se naši občané nenechali dále oblbovat tupouny a užitečnou idiotskou "elitou" a uvědomili si pravý dosah toho, co se děje. Rusko a Putin je dnes jediná hráz našeho totálního zotročení a to i těch našich tupounů a užitečně idiotské "elity".