Gerhard Schröder exkluzivně pro Vaši věc: Sociální stát minulostí? Nesmysl!

25.2.2011 10:02
Vážení přátelé, bývalý spolkový kancléř Gerhard Schröder exkluzivně odpověděl na několik otázek čtenářů portálu Vaše věc. Jeho odpovědi jsou sice stručné, ale je z nich zřetelně vidět, jaká je základní tendence v uvažování rozhodující části politické elity Německa. Mám na mysli hospodářskou politiku, sociální stát, společná evropská měna, německo - ruské vztahy, resp. vztahy EU - Rusko. Odpověď G. Schrödera na druhou otázku by si každý večer před spaním měli přečíst ti funkcionáři ČSSD, kteří mají apetit demontovat sociální stát.

1. Milan Kyselý: Co se musí udělat, aby EU dobře fungovala?

Gerhard Schröder: "Evropská unie je ve vážné krizi. Nejprve musíme velmi rychle překonat krizi eura. Potřebujeme proto společné řízení hospodářství, stejně tak jako restrukturalizaci dluhů, zejména pro těžce zadlužené země. Toto opatření může být doprovázeno zavedením evropských dluhopisů, jak navrhuje předseda euroskupiny Jean-Claude Juncker. Kromě toho jsou ale potřebné další politické reformy, aby se EU stala demokratičtější a transparentnější. Evropský parlament potřebuje získat více pravomocí."

2. Karel Nižbor: Myslíte, že sociální stát 20. století je minulostí?

Gerhard Schröder: "Ne, naopak jsem přesvědčen, že sociální stát, jak jej v Evropě známe v různých formách, je předpokladem jak se vyrovnat s globalizací. V Evropě vznikl sociální model v duchu a tradici osvícenství - zavazuje se vůči každému jednotlivci zajistit důstojný život a individuální práva a to podle principu, který spočívá nejen v rozhodnutí celé společnosti, ale také na účasti co nejvíce lidí na dosáhnutém a prací získaném blahobytu. To znamená, že je to taková evropská střední cesta. Ta lěží mezi extrémním individualismem, v němž jedinec znamená vše, jak to známe z Ameriky a extrémním kolektivismem, ve kterém jedinec znamená jen velmi málo, jak to známe z Asie. Evropský model proto nabízí nejlepší šance do budoucna. Chceme-li tento model zachovat, musíme ho neustále reformovat. Ale zachovat ho musíme."

3. Petr Očenášek: Bylo by pro Německo obtížné vrátit se k německé měně (německé marce)?

Gerhard Schröder: "Návrat k německé marce je vyloučený, protože EURO je pro nás nezbytným předpokladem, abychom obstáli proti konkurenci v mezinárodním měřítku, a to zejména s rostoucími průmyslovými státy Asie. Jednotné národní hospodářství by bylo v tomto konkurenčním prostředí příliš slabé. To platí také pro Německo. Ale co je ještě důležitější - selhání eura by znamenalo selhání politického projektu Evropa. Následky toho by mohly být zničující. Zejména země jako je Německo má z historických důvodů zvláštní odpovědnost, a to bránit jednotu Evropy."

4. Vlastimil Čebiš: Doporučil by jste nám vstoupit do Hospodářské a měnové unie (HMU) a zavést euro?

Gerhard Schröder: "Chcete-li vstoupit do eurozóny, musí být splněny určité podmínky. Pokud země splní tyto podmínky, může přijmout euro. Estonsko to v poslední době udělalo. Ale to je rozhodnutí, které musíte udělat Vy sami."

5. Pavel Neruda: Když se Česká republika dostane do problémů, splní Německo svoji povinnost a pomůže nám (jelikož jsme sociálně slabším státem) jako tomu bylo v přépadě Řecka?

Gerhard Schröder: "V rámci Evropské unie je povinnost vzájemné solidarity. To platí pro všechny členské státy EU."

6. Vladimír Egner: Jak vidíte budoucnost německo-ruských vztahů a vzájemných vztahů mezi Ruskem a EU ve spojení s Putinovou návštěvou Německa a jeho návrhy. Mám na mysli volný pohyb osob a zónu volného obchodu z Lisabonu do Vladivostoku.

Gerhard Schröder: "Jsem přesvědčen, že vztahy Evropské unie s Ruskem jsou nesmírně důležité pro mír a stabilitu na našem kontinentu, ale také prospívají ekonomickému rozvoji. Vztahy mezi EU a Ruskem sice označujeme jako strategické partnerství, ale postrádají skutečnou strategickou hloubku. Co potřebujeme, je nová kvalita vztahů v rámci mezinárodního práva: smlouvu o sdružení, tedy mezinárodní smlouvu pro dosažení zóny volného obchodu, k realizaci společných projektů v oblasti infrastruktury, zapojit se do politického dialogu a vytvořit zjednodušený vízový režim. Dosáhneme tak nejen modernizace Ruska, které se přiblíží našim hodnotám a právnímu systému, ale také stability pro náš kontinent; neboť rozdílné zájmy vedou ke společnému jednání."

 

Odpovědi Gerhard Schrödera v originálním znění:

1. Milan Kyselý : What has to be done for good functioning of the EU?

Gerhard Schröder: "Die Europäische Union ist in einer schweren Krise. zunächst müssen wir die Krise des EURO schnell und tiefgreifend bewältigen. Wir brauchen dafür eine gemeinsame Wirtschaftsregierung und eine Umschuldung für besonders stark verschuldete Länder. Diese Maßnahme kann durch die Einführung von europäischen Anleihen begleitet werden, wie sie vom Vorsitzenden der Euro-Gruppe, Jean-Claude Juncker vorgeschlagen wurde. Aber entscheidend ist, dass darüber hinaus weitere politische Reformen notwendig sind, um die EU demokratischer und transparenter zu machen. Das Europaparlament braucht mehr Kompetenzen."

2. Karel Nižbor: Do you think that the social state of the 20th century is a past time thing?

Gerhard Schröder: "Im Gegenteil bin ich davon überzeugt, dass der Sozialstaat, wie wir ihn in Europa in verschiedenen Ausprägungen kennen, eine Voraussetzung ist, um die Globalisierung zu bewältigen. In Europa ist ein Sozialmodell im Geist und in der Tradition der Aufklärung entstanden, das der Würde und den individuellen Rechten eines jeden Einzelnen verpflichtet ist und das zugleich auf dem Prinzip der Teilhabe möglichst aller Menschen am erarbeiteten Wohlstand, aber auch an den Entscheidungen in der gesamten Gesellschaft beruht. Das ist, wenn man so will, der europäische Mittelweg. Er liegt zwischen einem extremen Individualismus, in dem der Einzelne alles gilt, wie wir ihn aus Amerika kennen. Und einem extremen Kollektivismus, in dem der Einzelne wenig gilt, wie wir es aus Asien kennen. Das europäische Modell bietet die besten Zukunftschancen. Um es zu bewahren, müssen wir es ständig reformieren. Aber bewahren müssen wir es."

3. Petr Očenášek: Would it be painful for Germany to return to a German currency (Deutsch mark)?

Gerhard Schröder: "Eine Rückkehr zur D-Mark ist ausgeschlossen, weil der EURO Voraussetzung für uns ist, im internationalen Wettbewerb zu bestehen, vor allem mit den aufsteigenden Industriestaaten Asiens. Eine einzelne nationale Volkswirtschaft wäre in diesem Wettbewerb zu schwach. Das gilt auch für Deutschland. Aber was noch viel entscheidender ist: Ein Scheitern des EURO wäre auch ein Scheitern des politischen Projektes Europa. Die Konsequenzen könnten verheerend sein. Gerade ein Land wie Deutschland hat aus geschichtlichen Gründen eine besondere Verantwortung, die Einheit Europas zu verteidigen."

4. Vlastimil Čebiš: Would you recommend us to enter EMU and apply Euro?

Gerhard Schröder: "Um dem Euro-Raum beizutreten, müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Hat ein Land diese Bedingungen erfüllt, kann es den EURO einführen. Estland hat das kürzlich getan. Aber das ist eine Entscheidung, die in Ihrem Land getroffen werden muss."

5. Pavel Neduna: If the Czech Republic gets into troubles will Germany fulfill its duty to help us (as we are a socially weeker country) like in the case of Greece?

Gerhard Schröder: "Innerhalb der Europäischen Union gibt es eine Verantwortung zur gegenseitigen Solidarität. Das gilt für alle EU-Mitgliedsstaaten."

6. Vladimír Egner: How do you see the future of German-Russian relations and relations between Ruska and EU in relation to Putin‘s visit to Germany and his proposals. I have in mind free movement of persons and free business zone from Lisbon to Vladivostok.

Gerhard Schröder: "Ich bin davon überzeugt, dass die Beziehung der Europäischen Union zu Russland von größter Bedeutung für den Frieden und die Stabilität auf unserem Kontinent sind, aber auch für eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung. Die Beziehungen zwischen EU und Russland bezeichnen wir zwar als eine strategische Partnerschaft, aber ihr fehlt eine wirkliche strategische Tiefe. Was wir brauchen ist eine neue völkerrechtliche Qualität in den Beziehungen: einen Assoziierungsvertrag, also einen völkerrechtlichen Vertrag, um eine Freihandelszone zu erreichen, gemeinsame Infrastrukturprojekte umzusetzen, einen politischen Dialog zu führen und vereinfachte Visaregeln zu schaffen. Wir erreichen damit auch eine Modernisierung in Russland, das sich an unser Werte- und Rechtssystem annähern wird, und Stabilität für unseren Kontinent; denn geteilte Interessen führen zu gemeinsamem Handeln."

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014. V roce 2024 byl zvolen předsedou strany Česká suverenita - sociální demokracie.
Klíčová slova: rozhovory, zahraniční politika

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

karel-nizbor
Perfektní odpověď na mou otázku, MOC děkuji za zprostředkování tohoto virtuálního "interview".