Jan Campbell: Tři důvody cesty do Kazachstánu

23.4.2018 10:11
Tři důvody cesty do Kazachstánu (úspěšná PhD obhajoba jedné z mých studentek v Almaty, koordinace obsahu plánovaného příspěvku na 24. světový kongres filozofů v Pekingu (13. - 20. 8. 2018 – wcp2018.pku.edu.cn) a lekce s otázkami a odpověďmi studentům v Kostanay) se jeví jako náhody, které neexistují. Tyto náhody mi však umožnily neočekávaně se zúčastnit setkání evropských bojovníků za lidská práva s údajnými politickými vězni Kazachstánu a zaplnit některé z mezer ve znalosti lidských práv a práce bojovníků za ochranu lidských práv.

Setkání organizovalo Ministerstvo zahraničních věcí Kazachstánu přímo v prostorech vyšetřovací vazby v Alamty. Stalo se tak po rozhodnutí Ministerstva vnitra Kazachstánu, generální prokuratury (GP) a vyšetřovacích orgánů Republiky Kazachstán vyhovět žádosti dvou známých evropských bojovníků za lidská práva:

a) Bývalého starosty Varšavy, dnes polského parlamentáře, absolventa Harvardské univerzity Marcina Swiecickiho (1947),

b) Italského politologa, od 30. 10. 2016 také prezidenta Italské ligy na ochranu lidských práv Antonia Stanga (1957).

Žádost se týkala setkání a možnosti klást otázky obviněným, kteří dnes kolují v médiích jako političtí vězni.

Předpokládám, že se jedná o přípravnou nebo doplňující akci v rámci mise Evropského parlamentu ( EU - Kazachstan Parlamentary cooperation committee) plánované na 10. - 11. 5. 2018, během které bude EP prověřovat plnění Dohody o spolupráci a partnerství mezi EU a Kazachstánem (ratifikované v prosinci 2017), včetně plnění závazku o ochraně lidských prav, mírových protestů a svobody slova. Připomínám, že prezidentské volby v Kazachstánu se mají konat v roce 2020, což vypovídá o mnohém i samo o sobě.

Pro informaci a pochopení kontextu těchto plánů uvádím několik zajímavých faktů:

1) Oba pánové podle zdroje Dilligence mají nebo měli vazbu na Open Dialog, organizaci vedenou polskou Ludmilou Kozlovskou a s Almou Salabajevou. Open dialog se přímo nezúčastnil setkání, protože nepodal žádost. Dnes, kdy píši komentář, vím něco o Open dialog a situaci v Kazachstánu, a tak se nedivím, proč nikdo nepřijel, včetně zástupce českých bojovníků za lidská práva, europoslance Tomáše Zdechovského.

2) Open dialog a paní Ludmila udržuji kontakt s EP a zahraničními nevládními strukturami, včetně uprchlých kazašských oligarchů - miliardářů stíhaných nebo odsouzených v nepřítomnosti, které financují NGO působící v EU.

3) Europoslanec Zdechovský, který vede aktivní propagandu proti Kazachstánu, ale zná Kazachstán pravděpodobně jenom z brožur Open dialogu a podobných organizaci, položil začátkem dubna otázku k písemnému zodpovězení Evropské komisi (Místopředsedkyni komise / Vysoké představitelce) podle článku 130 jednacího řádu, která plně dokazuje můj předpoklad.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-001711+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://rus.azattyq.org/a/29171075/html , https://www.facebook/co/permalink.php?story_fbid=397999140692299&id=100014466496600

Kromě uvedeného je dobré si uvědomit fakta:

1) V Kazachstánu není týrání součástí oficiální statni politiky. Individuální týrání, včetně týrání spoluvězni, nelze vyloučit nikde na světě. Proto i v Kazachstánu se týrání kvalifikuje jako trestný čin. Současně a podstatně se zvyšuje kvalita lékařských technologií, materiálů a profesionální kvalita personálu pracujícího ve vězeňské lékařské péči. Vězeňská lékařská péče má návaznost i na systém mimovězeňského zdravotnictví.

2) GP Kazachstánu začala v dubnu 2017 realizovat dvouletý projekt nazvaný Ke společnosti bez týrání (Towards a society without torture v rámci definice čl. 1 UNO Convenction against torture). Projekt je založen na německém modelu vyšetřování. Pro informaci uvádím: V dubnu 2018 se nacházelo v Kazachstánu celkem 3670 osob ve vyšetřovací vazbě, z nich 505 na dobu 72 hodin, 3143 na dobu 48 hodin a 22 mladistvých osob (do 18 let) na dobu 24 hodin.

3) Projekt nazvaný Ke společnosti bez týrání navazuje na Koncepci 10 opatření ke snížení počtu vězněných v Kazachstánu (z roku 2013). Jedním z problémů, který osobně vidím, je, že hospodářská kriminalita nepodléhá zatčení podezřelých s výjimkou 7 kategorií, které je velice obtížné a nákladné dokázat, není-li politická vůle a ochota na geopolitické úrovni: raidering, money laundering, counterfeit money, forcing to make deal, pyramid scheme, smuggling and organized crime .

4) Iniciativa projektu je založena na výzvě prezidenta Nazarbajeva ze dne 29. 01. 2010: „ In our penal systems fines account for less than 5%, correctional work accounts for 0,4%, and public work account for 0%. Imprisoment remains the main type of punishment. Nobody rehabilitates prisoners. As a result, they commit crimes again. “ Výzva byla podložena fakty a koncepčními myšlenkami na toto téma, které v minulosti vyslovili Cesare Beccaria, Winston Churchill, Victor Hugo, Alan Bartholomew a v neposlední řadě i Abai Kunanbayev (rozený Ibrahim Qunanbajuly, 1845 – 1904), výrazná intelektuální osobnost, zakladatel kritického realizmu v kazašské literatuře, praktikující kosmogonické pojetí života ve své jednoduchosti a čistotě (triáda vrchního světa).

5) World justice na základě hodnocení 6 parametrů ( effectivness of investigation, timelines of decisions, impartiality, defence from corruption, independence, the law and the rights ) přidělila Kazachstánu 73 místo světového žebříčku. Podle hodnoceni počtu vězňů zaujal Kazachstán v 2017 třetí místo na světě (ještě v roce 2011 to bylo 47 939 vězňů a 71. místo na světě, ale v roce 2017 měli již jen 35 170 vězňů, to znamená snížení o celých 26%). Počet věznů na tisíc obyvatel státu je tak v Kazachstánu nižší než v mnoha evropských státech. Kromě toho v roce 2017 obdrželo 17 100 odsouzených sociální a právní pomoc, což odpovídá tzv. Evropskému standartu.

Důležité zjištění z jednoduché analýzy faktu a přiznání oficiálních představitelů MV, GDP, NCOC a dalších indikuje, že nehledě na úspěchy ve zjištění, vyšetřování a odsouzeni kriminálních aktivit, nebezpečí terorismu a extrémismu se v Kazachstánu nesnižuje . Proč? Odpovědi bude mnoho.

Velká většina z nich vyžaduje profesionální analýzu příčin a dopadovou analýzu přijatých opatření a navrhovaných reforem. Jeví se mi, ze se přijímají reformy založené na západních principech, hodnotách a podmínkách, které podobně jako reformy hospodářské, přijaté v minulosti, neodpovídají archetypům společnosti Centrální Asie, jejím hodnotám, kultuře a myšlení. Proto nazývám takové reformy neorganickými, obsahující neřiditelná rizika. Toto tvrzení je dokazováno reálným životem. Sám uvedu tří osobní pohledy, dokládající vlivy názorové různorodosti a potřeby zmenšit (když již ne vyloučit) vměšování do vnitřních záležitostí cizích států (v tomto případě dokonce i během vyšetřováni), a také pokrytectví při hodnocení smluvních závazků mezi státy, včetně zneužívaní NGO k přípravě a realizaci změn politického systému a státního vedení.


1) Z geopolitického hlediska je Kazachstán na křižovatce, na které se bude muset rozhodnout do prezidentských voleb v roce 2020, kterým směrem se bude rozvíjet. Rozhodovaní nebude jednoduché, kostky jsou již vrženy, dělení světa probíhá a bude nutné přiznat barvu. Rozhodne-li se Kazachstán jít výlučně jedním směrem, to jest k USA, musí očekávat velké objektivní tlaky ze strany Ruska a ČLR. Historie učí, že dobrý vztah se sousedem je mnohem důležitější než dobrý vztah s daleko žijícím příbuzným. Spolupráce s Ruskem se nabízí z mnoha historických důvodů, spolupráce s ČLR obsahuje především komplexní kulturně – hodnotová, ale také teritoriální rizika, o kterých se píše, ale málo, na jejichž řešeni není mladá generace Kazachů připravena.

Hra na přítele všech nebo se všemi nebude mít úspěch již proto, že před RF stoji možná jediné možné řešení k přežití, udržení suverenity a využití lidských a přírodních zdrojů bez vnější kontroly. Toto řešeni se nechá shrnout do věty: Budovat vlastni státní ideologii na zaklade geografických a geopolitických faktů a z nich vyplývajících trendů. Jinými slovy: Ruska federace jako nezávislý subjekt mezi Západem, Asií a Jihovýchodní Asií . O realizaci předpokládaného projektu napoví program nove ruské vlády, kterou očekávám po inauguraci prezidenta Putina 7. května t. r.


V tomto kontextu nelze ignorovat moznost zneužití problematiky lidských prav a jejich ochrany ze strany EU s cílem změny systému vládnutí či změny režimu (v jazyce západní politické korektnosti).

2) Z hlediska hospodářsko-investičního, Kazachstán by měl aktivně vystupovat ve prospěch návratu miliard finančních prostředků, které oligarchové nezákonně získali a vyvezli do Evropy a USA. Obchodovat s kradeným zbožím, včetně financí je i v Evropě trestné. Kazachstán nemusí mít obavy, ze by EU, jako současný největší obchodní a hospodářsko-investiční partner, ignoroval kazašské přírodní zdroje a zaváděl sankce.

Geopolitická situace a neschopnost EU v jednotné a nezávislé zahraniční a vojenské politice představují pro Kazachstán reálnou šanci na aktivní vystupováni v Evropě za návrat ukradených peněz, (když již ne stihaných osob), aktivně vyloučit vměšování EU a NGO do vnitřních záležitostí Kazachstánu, včetně vyšetřováni podezřelých tzv. politických oponentu a v neposlední řadě, aktivně prezentovat Kazachstán v EU bez ohledu na současnou vlnu kritiky prezidenství Nursultána Nazarbájeva i ve spojeni s korupcí.

Vedlejším efektem takového konáni bude další zmenšení korupce současné vládní garnitury, která si lehce uvědomí nesmyslnost nelegálního vývozu peněz z Kazachstánu. Boj s korupci, který je ve své podstatě bojem s větrem, který nemůže byt poražen, se tak transformuje do boje s korupci na úrovni nepředstavující bezpečnostní a sociální riziko pro stát.

I v tomto kontextu nelze ignorovat, podobně jako v odpovědi ad 1), moznost zneužití problematiky lidských práv a jejich ochrany ze strany EU.

3) Skutečnost, že snížení trestné činnosti provází trvající nebo dokonce zvětšující se nebezpečí terorismu a extremismu, vyzývá vládu Kazachstánu k urychlenému přijetí komplexního vlastního zákona, upravujícího návrat a pobyt účastníků teroristických akcí v zahraničí a IS a jejich rodinných příslušníků. Zákon, podle mého přesvědčeni a znalosti asijské společnosti, nemůže být založen výlučně na evropském pojetí.

Podle osobni životni zkušenosti, průměrné znalosti hlavních archetypů společnosti Centrální Asie (jazyk, psychologie - myšlení a chováni - hodnoty) a pravděpodobně podprůměrné znalosti práce NGO a oficiálních ochránců lidských prav, svobody shromažďování a svobody projevu, je pro mne osobně vyloučeno, aby EP transformoval lidská práva v evropském pojetí do prostředků vyhrůžek, nátlaku nebo vydíraní politického vedeni Kazachstánu a jeho občanů s pomoci NGO a jim podobných organizaci.

Europoslanec Zdechovský, a jemu blízcí ochránci lidských práv, kteří - jak jsem se mohl osobně přesvědčit v Alamty - umí poslouchat pohádky o týrání, hypertonii, trvale zvýšené teplotě, které se obvinění naučili nazpaměť, stejně jako o politických akcích (prý) ve prospěch lidu, bez jeho autorizace, odvádějících pozornost od trestných činů spojených s odcizením a nezakonym vyvozem financi do zahraničí, neplacením daní apod.). Nejsou schopni reagovat na kritické otázky, ale přesto se snaží spustit pres EK diplomatický nástroj k monitorování, trestání států a prostých občanů bez důkazů, a ke změně státního a politického systému.

Skutečnost, ze pánové Swiecicki a Stango obdrželi povoleni hovořit s obviněnými mezi čtyřma očima, to jest bez účasti dalších osob a mimo zasedací místnost, mluví sama za sebe a indikuje u mne podezření, že pánové jsou i nositeli instrukci jak se chovat, co říkat, a zpětné vazby (k veřejnosti apod.). V neposlední řadě i prostředníky pro předání peněz (rodičům, příbuzným apod.), nutných na financováni zahraničních právníků. Nevím, zda je podobné povoleni možné dostat v české kotlině nebo v jinem statě EU ve stadiu vyšetřování.

Vím ale, že není možné požadovat netrestání inspirátorů myšlenky a činů, a trestat pouze vykonavatele. Kvalitní analýza skutků vyžaduje zjištění nejenom příčiny, ale i příčinu příčiny. Nebude od věci, kdyby se proto o zmíněnou problematiku zajímaly současné s EP politické strany v CR, vstupující do koalice nebo spolupráce s ANO, mající zájem o další rozvoj politických, hospodářských a kulturně – vzdělávacích vztahů.

Setkání v Almaty se zúčastnilo vedle uvedených dvou vůdců boje za ochranu lidských práv několik dalších cizinců (2 Španělé, jeden nestranný Ital, jeden britský nezávislý novinář, dvě poslankyně z Rumunska, jeden nestranný Čech, autor příspěvku). A protože jsou v tomto procesu ochrany lidských práv zainteresováni i američtí právníci (o čemž svědčí protokol), nabízím citát Marka Twaina (1835 –1910): Je dobré, ze objevili Ameriku, ale bylo by ještě lepší, kdyby Kolumbus proplul mimo ni.

Souhlasu netřeba.

Jan Campbell, Almaty 18.4.2018

 

Otázky, které by mohla delegace EP položit během plánované návštěvy v Kazachstánu nejenom vyšetřovaným osobám, které jsem viděl a mohl s nimi hovořit, potvrzují obsah komentáře:

Pan Erembetov : Why you did not report any torture during the approx. 126 visits you did receive during your investogation lasting 150 days?

Why you should be tried in Europe, and how do you know that you would receive a fair trail in Europe (and not in your home country, where you supposingly committed the crime)?

Pan Abishev : Have you plenned to organize surveillance on heads of law enforcement agencies, and judges in order to determine their and their family members location and place of residence?

Have you planned through thirdparties make anonymous telephone callsto representative of law enforcement agencies and judges in order to terrify them?

Pan Zhumagulov : Have you told about your intention to buz hand guns and automatic weapons in Kirgizstan in order to use for extortion of Uigur and Dungan nationalities?

Have you planned to make media support to DVK movement by dissemination of leaflets or other propaganda production? If you no not support an extremism and organization Hiz-but-Tahrir, for what purpose did you used the flag of the organization, weapons and masks on the video?

All, so called political prisoners (to best of my knowledge), I have seen in persons this time, as in the past in Germany (refugees from CEEC) or in Kyrgyzstan (so called political prisoners) should answer following three simple questions, of many, without a help from lawyers:

What do you need in order to accept:

a) medical service from Kazachstan authorities, or private medical centres,

b) polygrafic examination conducted by Kazachstan authorities,

c) scientific analysis of video and acustical evidence provided by the Kazachstan and foreign scientist living in Kazachstan ?


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.