Distingovaný D. D.?

obrazek
22.10.2013 20:51
Do předvolebního boje nyní razantně zasáhl pražský arcibiskup, kardinál katolické církve Dominik Duka. V debatě Radiožurnálu. V souvislosti s darem občanů ČR církvím; nesprávně se ten dar nazývá církevní restituce. Duka totiž chce pro katolickou církev i kus Pražského hradu. I když se před časem s prezidentem V. Klausem dohodl, že ho chtít nebude. Vláda ho dát nechce – její zákonné opatření by tomu mělo zabránit. A prý předvolební pravidla ČRo (Českého rozhlasu) distingovaného Duku, jak proběhlo sdělovacími prostředky, totálně vytočila – redaktorka si ho dovolila pouze upozornit, že v bezprostředně předvolební době podle pravidel ČRo jakékoli návody koho volit nebo nevolit vysílat nelze.

Nemám možnost vystupovat v Radiožurnálu, ale rád bych veřejnosti sdělil, co totálně vytáčí mne.

Především mne totálně vytáčí, že si pan D. Duka dovolí hovořit do politiky – za první republiky existoval zákon zakazující církvím a jejím kněžím ap. politickou činnost, včetně vyslovování návodů, koho volit; nyní takový není. Avšak totálně mne vytáčí, že si reprezentant katolické církve něco takového dovoluje. Je to od něj nemorální.

Totálně mne vytáčí, že katolická církev jako celek, zejména její vedení (našli se i slušní věřící či kněží) podporovala v minulém století všechny fašistické a nacistické režimy, co na světě byly. Začalo to fašistickou Itálií Mussoliniho, pokračovalo fašistickým Francovým Španělskem, fašistickým Portugalskem za diktátora A. Salazara, dále papež Pius XII. podporoval nacistické Německo Adolfa Hitlera, katolická církev podporovala fašistického diktátora v Chile A. Pinocheta.

Aktuálně mne totálně vytáčí nezřízená touha katolické církve po majetku – církev by se měla starat o spásu duší svých věřících, stará se však především o spásu majetku pro sebe.

A totálně mne vytáčejí sexuální skandály kněží katolické církve.

Pokud by byl pan D. Duka, jak tvrdí některé sdělovací prostředky, skutečně distingovaný, pak by se měl především čelem postavit k fašizoidní minulosti katolické církve a odsoudit ji a omluvit se obětem fašismu a nacizmu, za které katolická církev neztratila v době jejich vyvražďování ani nikdy později ani slovo, měl by se postavit čelem k její majetkové nenasytnosti, k jejím sexuálním skandálům … teprve pak může kardinál katolické církve poučovat ostatní, co je demokracie a svoboda. Ale k takové sebereflexi katolická církev a osobně pan D. Duka pochopitelně nikdy nedospěje.

Odmítám katolické pojetí svobody v podobě aktivní či pasivní podpory fašistických a nacistických totalitních režimů. Odmítám katolické pojetí svobody jako aktivní či pasivní podpory a krytí pedofilních sexuálních skandálů kněží, jejich pohlavního zneužívání dětí, zejm. chlapců, a mladistvých.

Pan D. Duka v rádiu též vyjevil posluchačům, že už dva roky upozorňuje, že nás v této zemi někteří lidé chtějí připravit o všechnu svobodu a demokracii, kterou jsme si vytrpěli a vybojovali, že pokud přijme naše společnost toto opatření (míní tím zákonné opatření vlády, aby katolická církev nemohla dostat darem kus Hradčan), bude vědět, že nežije v demokratickém státě, kde neplatí ani právní řád, ani žádné zásady, a že se vracíme pod rudé prapory se srpem a kladivem…

Nezaznamenal jsem, že by pan D. Duka za poslední dva roky ani nikdy dříve upozorňoval na to, že nás někteří lidé chtějí připravit o všechnu svobodu a demokracii, tedy že by upozorňoval na nebezpečí existující rozsáhlé politické a hospodářské korupce v tomto státě, tunelování a rozkrádání majetku; nezaznamenal jsem, že by pan D. Duka pozvedl hlas proti hospodářskému a morálnímu úpadku země ani za poslední dva, ani za posledních sedm let, nezaznamenal jsem, že by pozvedl hlas, natož pak zakročil proti pachatelům sexuálních trestných činů v katolické církvi.

Ale chápu, že katolické církvi a jejím představitelům jsou milejší jiné prapory, než se srpem a kladivem – … třeba s orlem na svastice … no, a prapor nacistického Německa je znám dostatečně.

A konečně mne totálně vytáčí, že tento národ klidně drží ústa a krok a nechá se ohlupovat frázemi o svobodě a demokracii reprezentanty takových organizací, jako je katolická církev, a nevidí či nechte vidět, že katolické církvi, jejím reprezentantům, jde jenom o politický vliv; kvůli němu majetek potřebuje.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

vladimir-pelc

 

Dobrý den, vážení čtenáři.

Jsem nesmírně rád, že pan Antonín Šebek prezentoval v diskuzi svůj názor (viz níže). Na obsahu a způsobu, kterými svůj příspěvek předložil, totiž lze názorně demonstrovat, v čem spočívá jeho totalitní myšlení; lze též charakterizovat některé obecné prvky totalitního myšlení a jednání, dokumentovat v čem spočívá a jaké jsou jeho (některé) konkrétní formy. V příspěvku pana Antonína Šebka se totiž totalitní myšlení demonstruje transparentně.

1. Totalitní myšlení a jednání není vlastní pouze nějaké konkrétní politické straně v určité době (či stranám v konkrétních obdobích, i když někdy je četnější) – projevuje se stále; totalitní myšlení a jednání také nemá stranickou příslušnost, je bez stranické legitimace. (V současnosti je kupř. totalitní myšlení a jednání vlastní především české pravici.)

2. Základní charakteristikou totalitních individuí, i takových politických aj. hnutí, politických stran, uskupení atp. je, že jsou (podle svých představ) jedinými majiteli pravdy v této zemi (na tomto kontinentu, na této planetě … pokud existuje pravda či nepravda i na měsíci, pak i tam a pak dále ve vesmíru) – ostatní buď mohou (je jim dovoleno) sdílet jejich pravdu s nimi, nebo pokud mají názor jiný, jsou buď pitomci, nebo lumpové.

3. Z toho plyne další charakteristika myšlení a jednání totalitních individuí, totiž snaha nositele jiných názorů, jiných myšlenek zostudit, znemožnit; pitomce a lumpy je přece potřeba vyřadit z jedině správného a pravdivého světa totalitních tvorů.

4. Totalitní individua neargumentují – to je další charakteristika jejich myšlení a jednání; především se pohybují v jednoduchých ideologických floskulích (totalitní jedinec nemá vlastní myšlení). Předložit věcné argumenty, to předpokládá drobet znalostí, vědomostí, zkušenosti a vynaloženého úsilí na jejich získání, zkrátka chce to trochu fištróna – avšak dopustit se osobních útoků ve stylu Antonína Šebka není potřeba vůbec nic.

5. Cílem vystoupení totalitního člověka není věcná argumentace, seriózní zvážení argumentů protivníka a slušná věcná polemika s ním formou vážného přemýšlení, toho takový člověk není schopen; cílem totalitního ataku je toho druhého urazit, zesměšnit, zpochybnit ho osobně, lidsky po všech stránkách. Nedostatek věcné argumentace je nahrazován primitivními osobními útoky, chudost argumentů se vždy nahrazuje hojností osobních útoků a urážek – všimněte si poznámky pana A. Šebka troufnul jste si na dějiny lidstva – nešlo o dějiny lidstva, pane Šebku, šlo o některé aspekty dějiny katolické církve; katolická církev není lidstvo.

S jiným názorem totalitní tvor zásadně nepolemizuje; nositele jiného názoru pouze osobně uráží. Všimněte si, že pan Antonín Šebek hned na začátku, namísto jakýchkoli věcných argumentů, začíná tvrzením, že mé názory jsou šlinty (správně by mělo být slinty – viz Český slovník věcný a synonymický, díl. III, Praha 1977, 2776 – ale chápu, že tvorovi s totalitním myšlením, když nadává, na nějakém tom háčku nezáleží, podstatná je přece síla a hutnost nadávek, když chybí silné a hutné argumenty).

6. Do arzenálu totalitního myšlení a jednání – jako součást osobních urážek – patří zpochybňování kvalifikace či vzdělání oponenta (vydáváte se za ekonomického poradce s daňovou specializací – mých osm desítek odborných publikací převážně o daních vyšlo v předních nakladatelstvích, takže si, pane Šebku, takové tvrzení dovolit mohu; zřejmě coby doktor filozofietento titul jsem, pane Šebku, řádně obhájil); totalitní tvor, jako absolutní majitel pravdy a veškerého vzdělání a nejvyšší kvalifikace, totiž vždy dovede posoudit a zejména odsoudit vzdělání a kvalifikaci kohokoli – jako pan Antonín Šebek. Proto mne přece může přirovnat kupř. ke Zdeňku Nejedlému. Když se nedostává argumentů, přicházejí vulgarity.

7. Výraznou složkou myšlení a jednání totalizátorů je demagogie: V příspěvku pana A. Šebka se projevila tak, že nereaguje na argumenty mnou uvedené, nýbrž píše především o čemsi jiném. Můj článek je, zkratkovitě vyjádřeno, o určité minulosti katolické církve, kdy její reprezentanti kolaborovali s fašistickými a nacistickými režimy a o přítomnosti této církve, která je také charakterizována sexuálními aférami a touhou po majetku (ta však byla i v minulosti). Pan A. Šebek ale píše o údajně vysoké inteligenci pana D. D. Ta však s tematizovanou věcí má pramálo společného. Dovolte uvést mezní příklad (takové příklady je dobré uvádět, protože mohou jasněji problém znázornit), tedy: Reinhard Heydrich měl, podle dostupných informací, mimořádně vysokou inteligenci, podle některých se blížila k pásmu geniality, byl jedním z nejchytřejších nacistů. Těžko však bude normálně slušný člověk jeho inteligencí obhajovat jeho válečné zločiny ani to, že byl reprezentantem zločinného nacistického systému, zločinné organizace SS atd.

(Aby čtenář špatně nepochopil – já nepřirovnávám pana D. D. k Reinhardu Heydrichovi; uvedl jsem pouze mezní příklad, kdy inteligencí jedince nelze omlouvat jeho špatné činy.)

V tomto případě se demagogie dále projevuje tak, že p. A. Šebek píše o čemkoli jiném, než já ve svém článku; píše o KSČM, o srpu a kladivu apod. – jeho text je tak nesmyslný guláš.

 

Jsem nesmírně rád, že pan Antonín Šebek vložil do diskuze svůj příspěvek – kvůli vám, čtenářům. Je dobře, když osoby s totalitním způsobem myšlení své texty publikují – ostatní čtenáři pak mohou názorně sledovat podstatu a formy jejich totalitní argumentace, to, v čem jejich totalitní myšlení spočívá.

Pan Antonín Šebek však nepoužil ve svém příspěvku celý arzenál totalitního myšlení: Těžším kalibrem totalitních výlevů je třeba označení oponenta za pedofila (to už se osvědčilo na nejvyšší úrovni), spolupracovníka tajných služeb minulých, současných či budoucích, zloděje akademických titulů či alespoň zlatých lžiček z hotelu Intercontinental nebo alespoň člena bývalé pionýrské organizace. Nepochybuji, že v příštím, opět nepochybně argumentačně bohatém příspěvku, pan Antonín Šebek zmíněný arzenál využije a dále rozšíří.

Proto, pane Antoníne Šebku, pište dál!

antoninsebek

Abych reagoval na jednotlivé nadhozené šlinty, na to bych potřeboval knihu. Absenci knih zde ale cítím, jinak byste se nemohl dopustit takové snůšky "nepřesností".

Dominiku Dukovi by bylo možno zřejmě vyčítat ledacos, ostatně jako každému druhému.

Kromě dvou věcí:

1/Vzdělanost. Jde o jednoho z nejvzdělanějších lidí v tomto státě. Máte co dohánět. Pak byste například začal tušit, "k čemu ta církev majetek vlastně potřebuje". TAKÉ k rozvíjení vzdělanosti, což církve dělají dvě tisíciletí. Školní docházku zavedla až Marie Terezie, ještě tomu není ani zdaleka 300 let.  

2/ Politická minulost. Z té nemůžete Dominiku Dukovi vyčítat ani špendlík. Nezmínil jste se, jak moc jste Vy trpěl za komančů. Z toho soudím, že i zde máte co dohánět.

Přehrál jsem si  onen rozhovor CELÝ z archivu. Doporučuji to nejen Vám. Abyste nečerpal pouze z toho, co napsali v tisku (nadto před volbami).  Diskutující (v tomto případě Dominik Duka - napsal bych následující i kdyby tak diskutoval kdokoliv) se nijak nedotknul žádné existující (nebo dokonce kandidující)  politické strany.

 Vycházím z toho, že soudruzi z KSČM si velmi potrpí na tvrzení, že "oni nejsou ti komanči z minulosti", že jejich partaj je něco jiného než byla ta rudošská banda před sametovou revolucí. Takže pokud byl rozhovor o srpu, kladivu či komunistech, tak podle toho přeci nebyla o "Komunistech Čech a Moravy"... Přestože ti se jaksi dosud s temnou minulostí nevyrovnali. A brání se právě tím, že oni nejsou ti nástupci...

Dominik Duka měl smůlu, že s ním diskutovala bojácná subalterní reportérka. Vyšší šarže si v ČRo nepochybně netroufaly. Vy jste si troufnul. Coby zřejmě doktor filosofie, co se vydává za  "ekonomického poradce s daňovou specializací". Sice to má zřejmě  vyvolávat dojem, že jste "daňový poradce". Ale zase taková kapacita nejste. Tak jste si troufnul na dějiny lidstva ve stylu Zdeňka Nejedlého.