Máme vnitráckou mafii ve spojení s Českými piráty?

obrazek
7.4.2019 22:37
Text pro Ministerstvo vnitra v souvislosti s vyřazením Moravské a Slezské pirátské strany z voleb do Evropského parlamentu

Ministerstvo vnitra

odbor voleb

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4                                                                                    V Praze dne 7. dubna 2019

Věc: Odstranění závad na kandidátce Moravské a Slezské pirátské strany a žádost o zpět vzetí lhůty.Dne 19. března 2019 podala Moravská a Slezská pirátská strana podle § 21 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), svoji kandidátní listinu pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.

Následně bylo zmocněncem v dobré víře očekáváno, že bude postupováno podle § 23 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu, že Ministerstvo vnitra, vedené Českou stranou sociálně demokratickou,  66 – 60 dnů přede dnem voleb přezkoumá předloženou kandidátní listinu, a případně písemně vyzve 58 dnů přede dnem voleb k odstranění závad do 50 dnů přede dnem voleb.

V dobré víře, že tento postup byl splněn, jsme se domnívali, že je vše v pořádku, protože zmocněnci nepřišla ve věci voleb do Evropského parlamentu vůbec žádná písemnost. Celkem nás to udivilo, protože v době přezkoumávání naší kandidátní listiny 66 – 60 dnů přede dnem voleb jsme ještě neměli složen příspěvek na volební náklady, takže jsme očekávali výzvu k jeho složení.

Následně se objevilo ve zpravodajství dne 5. dubna 2019, že kandidatura Moravské a Slezské pirátské strany byla odmítnuta, a to včetně všech jejich kandidátů. Na webových stránkách Ministerstva vnitra byly uveřejněny dokumenty o těchto odmítnutích s odůvodněními.

V odůvodněních se tvrdí, že   Ministerstvo vnitra mělo údajně vyzvat prostřednictvím zmocněnce Moravskou a Slezskou pirátskou stranu dne 27. března 2019, aby závady odstranila, a to ve lhůtě do 50 dnů přede dnem voleb tj. do 4. dubna 2019. Žádná taková výzva zmocněnci od Ministerstva vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nepřišla. Shodou okolností v téže době přišel zmocněnci i jiný doporučený úřední dopis s datem odeslání 25. března 2019, který byl na příslušné poště vyzvednut 2. dubna 2019. Nejenže by se v případě zaslání výzvy Ministerstvem vnitra ze dne 27. března 2019 dalo očekávat, že na poště k vyzvednutí bude dne 2. dubna 2019 při přebírání jiného doporučeného dopisu s datem odeslání 25. března 2019, ale i na přímý dotaz u poštovní přepážky při přebírání tohoto jiného dopisu o žádném jiném dopisu adresovaného pro zmocněnce nevěděli. Jsou ale jiné další důkazy, že Ministerstvo vnitra, zřejmě  záměrně, posílá poštu pro Moravskou a Slezskou pirátskou stranu jinam, než je zákonem i písemnými dokumenty doručování určeno. Také nejen že si i některá média již všimla skutečnosti, že Ministerstvo vnitra spolupracuje s předsedou  České pirátské strany z titulu jeho funkce předsedy parlamentního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, existují prokazatelné dokumenty, že se Ivan Bartoš dobře zná s vedoucím odboru voleb MV Mgr. Petrem Vokálem, ale také už došlo k přímému a veřejnému písemnému přiznání členů a příznivců České pirátské strany s kontakty na užší vedení kolem Ivana Bartoše, že  toto činění proti Moravské a Slezské pirátské straně je organizováno příznivci České pirátské strany s finanční podporou ze zahraničí. K této věci samozřejmě Moravská a Slezská pirátská strana disponuje konkrétními důkazy, které budou doloženy v rámci soudního řízení na české, případně i evropské úrovni.

Z výše uvedeného vyplývá, že po dni 27. března 2019, jak je požadováno v § 23 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu, nebyla vůbec žádná výzva k odstranění vad kandidátní listiny Moravské a Slezské pirátské strany řádně ve smyslu příslušných zákonů, doručena.

Vezmeme-li obecné pravidlo, že není důležitý název dokumentu, ale jeho obsah, potom lze považovat za vůbec první dokument s výzvou k odstranění vad kandidátní listiny a výčtem jejich vad, toliko několik písemnosti na webových stránkách Ministerstva vnitra. Jde o dokumenty s datumem 5. dubna 2019 s rozhodnutími o jednotlivých odmítnutích.

Kandidáti Moravské a Slezské pirátské strany podle výše uvedených skutečností vždy postupovali a postupují v dobré víře podle zákona a výše popsaný stav nezavinili. Proto žádáme o zpětvzetí lhůty stanovené v § 23 odst. 1 a o registraci, včetně zařazení do losování čísel k označení na volebních lístcích.

K samotnému odstranění závad na kandidátce Moravské a Slezské pirátské strany:

Opravujeme tyto položky:

Název strany: Moravská a Slezská pirátská strana

Vyjádření pořadí kandidáta arabskou číslicí: 1. Mgr. et Bc. Karel Světnička

Oprava správnosti napsaných jmen kandidátů: Roman Businský, Vlastimil Pechman

Doklad o složení příspěvku v příloze. Požadovaná částka musí být v účetnictví Ministerstva vnitra. Podle účetních předpisů každá účetní jednotka musí vést své účetnictví pravdivě a přehledně. Je zajímavé, že Ministerstvo vnitra nezajímá, jestli požadovaná finanční částka byla složena, ale zajímá je doklad o tomto složení. Přitom má k tomu účelu předraženou výpočetní techniku.

Doklad o občanství: Postupovali jsme přesně podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Je sice pravdou, že § 41 stanoví, čím se prokazuje státní občanství, ale také v jeho závěru je pamatováno na nešikanózní přístup, proto jsme postupovali v souladu s jeho ustanovením v závěrečné části „HLAVA VII SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“ kde je v  § 67 odst. 1 „Doklad, který je jinak t řeba podle tohoto zákona předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou příslušný správní orgán může ověřit ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z registru rodných čísel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů, z informačního systému evidence cestovních dokladů nebo z informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů.“

K tomuto ověření má Ministerstvo vnitra k dispozici opět předraženou výpočetní techniku

Z důvodu procesní jistoty opět přikládáme kopie občanských průkazů.

Ministerstvo vnitra se na jedné straně ozvalo proti jménům, že jsou špatně napsaná, přesto je našlo správně, právě na základě okopírovaných občanských průkazů, jejichž prosté kopie neuznává jako doklady o českém občanství. Zřejmě když je potřeba, tak kandidát českým občanem je, ale když je třeba zadání politickou stranu poškodit, tak je výše uvedený § 67 zákona o státním občanství České republiky ignorován .

Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu se sice lze obrátit na Nejvyšší správní soud, což nezávisle na tomto „odstranění vad“ učiníme. Přesto žádáme o sdělení, na které složky v EU se máme obrátit pro ochranu našich práv před zneužíváním moci státními orgány spolupracujícími s jednou z politických stran účastnících se politické soutěže ve volbách do parlamentu EU, zvláště když Moravskou a Slezskou pirátskou stranu zakládali mj. členové Konfederace politických vězňů, a nyní na ně útočí neomarxisté a antisemité podporovaní ze zahraničí, čímž se dokonce veřejně chlubí.

Podpis zmocněnce strany………………………………………….

 

karel-svetnicka
Student doktorandského studia na PF UK a politologie na FSV UK. Jsem zvyklý nenadávat - to umí každý, ale publikováním pomoci věci napravovat.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.