Zabraňme opětovnému vybudování mariánského sloupu

mariansky sloup
18.2.2020 11:39
Byl jsem požádán skupinou rozhořčených občanů, abych se jako advokát dobrovolně se angažující ve věcech veřejného zájmu obrátil na Stavební úřad Prahy 1, s cílem zabránění výstavby mariánského sloupu, který byl vybudován rakouskou administrativou jako symbol pokoření českého národa a potlačení českých inspirací za náboženskou svobodu.

Důvody lidské a historické jsou následující

Jakkoliv za běžné situace má stavební řízení po výtce složku soukromoprávní i složku veřejnoprávní a i jako advokát bych shledal nepatřičným do tohoto řízení vstupovat, právě jasné zmaření odstranění mariánského sloupu jako přirozeného vyvření odporu lidu proti Rakousko – Uherské monarchii, jíž se pro zajímavost účastnila tehdy mladičká Milada Horáková, vyžaduje minimálně bezpodmínečnou právní bezchybnost v daném postupu.

Právní důvody naleznete v přiloženém podnětu.

Snad se nám to zdaří.

*-*-*

Z podnětu

Jak známo stavebník v minulém roce sice zahájil pokus o stavbu, ale následně byla dostavba zakázána, neboť stavebník neměl splněnu zákonnou podmínku nezbytného předchozího povolení záboru a prostor uveden do původního stavu.

Tato okolnost má klíčový význam pro posouzení oprávněného současného souhlasu stavebního úřadu, který dospěl k názoru, že ač byla stavba prováděna nelegálně, tj. bez povolení záboru, je možné na ní nahlížet jako na zahájení stavby a proto i lze mít za to, že nepropadla dvou letá lhůta stavebního povolení.

Dle vyjádření stavebníka ve veřejných zdrojích, stavební úřad pod změnou politického zadání změnil svůj předchozí postoj a dospěl k názoru, že započetím prací, byť neměl stavebník povolení k záboru, byla dvouletá platnost stavebního povolení, která jinak měla minulý rok zaniknout, zachována.

Takový názor nemůže obstát. Stavební povolení tak zaniklo uplynutím dvou- leté lhůty podle § 115 odst. 4 stavebního zákona dle veřejných zdrojů v létě minulého roku a nemůže být následně prodlouženo.

Připomínám, že minulý rok dokonce došlo k zásahu policie, které vynutila nezákonné zahájení stavby. Nelze tedy pokládat tuto činnost stavebníka jako zákonnou a nemohlo tedy dojít k zahájení stavby, zejména když byla odstraněna.

Tento postup je nejen nezákonný, ale navíc svědčí o tom, že správní orgán, který v principu má jednat nezávisle na politických orgánech tuto zásadu porušil.

Upozorňuji proto, že bude následovat po prozkoumání skutkových okolností i trestní oznámení pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1a, 2 b) tr zákoníku (sazba 3- 10 let)

Tohoto zločinu se dopustí úřední osoba, která mimo jiné v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch (uskutečnění díla stavebníkem) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu.

Trestní oznámení bude směřovat jak na odpovědné osoby správního orgánu, tak na návodce, tj. politického představitele, který porušení pravomoci správního orgánu vyvolal.

Z uvedeného důvodu podává oznamovatel podle § 42 správního řádu podnět aby bylo zahájeno řízení z moci úřední

a navrhuje

 

aby správní orgán podle § 129 písm. b) stavebního zákona nařídil odstranění stavby prováděné bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem. terénních úprav a zařízení nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena

jiri-vyvadil
Vědět, co v politice nastane, mě baví...

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Já bych si tipnul, že katolická církev v tom prstíčky nemá. Ta má svých svatostánků tolik, že každý farář jich má na starosti až deset. 

Souhlasím, že postavit KOPII na tak významné HISTORICKÉ MÍSTO, JE PROSTĚ HLOUPOST. 

Tipnul bych, si také, že se nějaký ten Franta Sauer zase najde.

Jiří Volný st.

Katolická církev má jistě dostatek vhodných míst, kam by mohla být kopie mariánského sloupu umístěna a nevzbuzovala kontroverze ve společnosti. Každému je jasné, že je to kauza, do které se bude zapojovat nejen pražské zastupitelstvo, ale také úřady, soudy a v neposlední řadě občané. Pokud chtějí příznivci stavby ustanovit novou tradici se vztyčováním a následným ukládáním sloupu do depozitáře každé čtyři roky, tak jsou na nejlepší cestě. 

Co takhle celopražské nebo celonárodní referendum? Alespoň bychom si užili pořádnou srandu! A zároveň by byla posílena rozhodovací pravomoc obyčejných lidí a rovnost mezi občany.