Souvislosti, vážení, souvislosti…

homosexuálové a dítě
2.7.2016 07:05
Podle nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 7/15, je možné, aby si člověk žijící v trvajícím registrovaném partnerství mohl osvojit dítě.

V rozličných komentářích k tomuto nálezu se dočteme názory od absolutně souhlasných až po pochybovačné či radikálně odmítavé. Většinou se týkají záležitostí výchovy takto osvojených dětí, toho, zda se má absence skutečného mužského a ženského výchovného vzorce v páru tzv. registrovaných homosexuálních partnerů – v případě osvojení dítěte − podporovat.

Při této příležitosti upozorním na aktuální daňové statusy homosexuálních osob (poplatníků) žijících v tzv. registrovaném partnerství, heterosexuálních osob (poplatníků) žijících v tradičním manželství a heterosexuálních osob (poplatníků) žijících v běžném partnerství – homosexuální osoby žijící v tzv. registrovaném partnerství mají daňový status stejný jako heterosexuální manželé, a homosexuální osoby žijící v tzv. registrovaném partnerství mají větší daňové výhody než heterosexuální osoby (poplatníci) žijící v partnerství tradičním – v tomto případě existuje zásadní daňová nerovnost.

Ustanovení § 21e (Obecná společná ustanovení o osobách) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v odstavci 3 určuje, že „manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství“. Ustanovení do zákona s účinností od 1. 1. 2014 přinesla novela provedená zákonným opatřením č. 344/2013 Sb. Odstavec 3 tedy zavedl pro registrované partnery (viz zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů; nabyl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy 1. 7. 2006) stejný daňový režim jako pro manžele; došlo tak k výrazné systémové změně ve zdaňování uvedených fyzických osob.

Změnou, uvedenou § 21e odstavci 3 a účinnou od 1. 1. 2014, došlo k daňovému zrovnomocnění osob stejného pohlaví žijících v tzv. registrovaném partnerství a osob žijících v tradiční rodině, kterou tvoří muž a žena, a zároveň k (daňovému) nadřazení tohoto (tzv. registrovaného) partnerství osob stejného pohlaví nad partnerství osob různého pohlaví – tzv. registrovaní partneři stejného pohlaví tak mohou využívat všechna daňová zvýhodnění, která jsou zákonem o daních z příjmů umožněna manželům a manželkám žijícím v tradiční rodině (domácnosti) – kupř. slevu na manžela ad.; přitom však partneři osob různého pohlaví, kteří spolu trvale žijí, takové výhody nemají. Změna znamenala, že všechny případy daňových režimů týkající se manželů (manželek) žijících v tradičním manželství muže a ženy platí i pro osoby žijící v tzv. registrovaném partnerství; nikoli však pro heterosexuální páry žijící v partnerství tradičním.

Myslím, že je nutné hledět na souvislosti různých názorů, tvrzení a rozhodnutí, a klást si otázky:

Je náležité, aby homosexuální registrované páry měly stejný daňový status jako heterosexuální páry žijící v tradiční rodině? Směřuje daňová podpora homosexuálních registrovaných párů, plynoucí z prostředků všech občanů, k žádoucímu sociálnímu rozvoji státu? Je daňové nadřazování homosexuálních osob žijících v tzv. registrovaném partnerství nad daňovým statusem heterosexuálních osob žijících v tradičním partnerství vhodné?

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.