Mohou být tzv. církevní restituce zdaněny?

pope francis
16.11.2017 11:44
Sdělovací prostředky dnes na uvedené téma přinesly diskuzi politiků. Někdy rozhořčenou. A někdy nekvalifikovanou.

Především je nutné uvést, že tzv. církevní restituce jsou ve skutečnosti dary církvím, které restituční charakter nemají. Nemají ho proto, protože restituce znamená uvedení v původní stav (viz lat. restitūtiō, ōnis, f.); aktuálně politicky pak interpretace zní: V původní stav před rokem 1948. Avšak církve před rokem 1948 v této zemi nemovitý majetek nevlastnily. Přišly o něj reformou Josefa II. Nemovitý majetek měly pouze v užívání. V čase Rakousko-Uherska byl vlastníkem církevního majetku panovník, po vzniku Československa v roce 1918 přešel majetek na stát, nikoliv na církve, tedy ani za první republiky nebyl majetek užívaný církvemi v jejich vlastnictví. Církve v Československu nikdy žádný nemovitý majetek nevlastnily, takže jim předchozí režim neměl co sebrat. A není proto důvod jim dnes cokoli vracet. Proto jsou tzv. církevní restituce největším novodobým tunelem na státní rozpočet (= na občany našeho státu) po roce 1989.

Diskuze se rozvinula vlivem vystoupení předsedy Senátu Milana Štěcha. Vystoupení opět nekvalifikovaného; vzpomeňme na jeho červnový lapsus, když doporučil zvýšit osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) pojistné proto, že by pak mnohé z nich přestaly samostatně podnikat a raději by se staly zaměstnanci − a tak by se prý vyřešil aktuální nedostatek pracovních sil.*)

V případě tzv. církevních restitucí (= církevního tunelu) Milan Štěch mj. tvrdí, že zdanění náhrad církvím není možné; a dále uvedl: Potvrdilo se, že zmírnění nákladů na církevní restituce nebrání jen zákon, který měnit lze. Problémem je však znění smluv uzavřených mezi státem a církvemi. Ty je možné změnit pouze dohodami anebo prokázáním jistých právních a věcných důvodů, které by případný soud shledal opodstatněnými, a to se týká i zdanění. A to hnutí ANO moc dobře ví,“ prohlásil předseda Senátu.

Nechám stranou to, že se Milan Štěch jako člen soc. dem. snaží záležitost využít k politickým atakům vůči A. Babišovi a jeho hnutí ANO 2011 (toto politické hnutí o zdanění uvedených příjmů církví uvažuje). Podstatné je, že jako předseda Senátu tvrdí nesmysl.

Žádné soukromoprávní smlouvy (v tomto případě mezi státem a církvemi) totiž určovat daňový režim příslušných smluvních plnění nemohou.

Milan Štěch drobet opominul čl. 4 odst. 1 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy ČR − tato ustanovení určují obecné rámce pro výkon státní (veřejné) moci, garantují právo vlastnické a stanoví princip, že daně a poplatky mohou být ukládány jedině na základě zákona. Tedy na základě zákona, nikoliv na základě soukromoprávní smlouvy. Pouze na základě zákona může být určen daňový režim příjmů, tedy kupř. i jejich daňové osvobození. Církevní tzv. restituce, fakticky dary církvím, mohou být na základě zákona zdaněny. Pokud Parlament ČR takový zákon schválí.

Vystoupení Milana Štěcha má mimořádně negativní aspekt: on je totiž předsedou Senátu, jedním z vrcholných ústavních činitelů – a jako ústavní činitel mezi občany šíří protiústavní nesmysly, nekvalifikované bludy.

*) http://vasvec.parlamentnilisty.cz/blogy/stech-se-zaplantava

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/stech-strelil-kozla

Viz též:

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/sobotka-jeho-parta-jsou-politicke-jojo

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/distingovany-d-d


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Snad se dočkáme i vyslání zvláštního papežského nuncia, který bude dohlížet, aby římskokatolická církev, byla  ze strany zdejšího absurdistánu všestranně a meximálně obdarována, aby její hamižní praláti jakož i jiní klerikálové, mohli dokončit své enormní  konfesní úsilí a bylo lze uvalit na ČR řádný konkordát. Zvláštní křižácké mise na umravnění potomků  husitských kacířů a jiných konvertitů již ani nebude zapotřebí.

klokan

   Odstranění duplicity.

vladimir-pelc

Dobrý den, dovolte několik poznámek ke komentáři pana Antonína Šebka:

1. Už jsem upozornil (22. 10. 2013, http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/distingovany-d-d), že p. A. Šebek mnohdy místo věcných argumentů autory jiných názorů spíše uráží (lze to též zjistit, pokud si fulltextem zobrazíte jeho další komentáře k textům jiných autorů na tomto webu). Je to totalitní způsob myšlení a jednání – s jiným názorem se přece nepolemizuje, nositel jiného názoru se osobně uráží. A. Šebek proto začíná slovy: „Už jsem četl hodně různých šlintů, ale takový ještě ne.“ A končí … „jsem přesvědčen, že jste si o tom problému nic podstatného nepřečetl. Je to takový druh negramotnosti“.

 

2. Už jsem také na tomto webu p. A. Šebka upozornil, že by každý pisatel měl psát českysprávně by mělo být slinty – viz Český slovník věcný a synonymický, díl III, Praha 1977, s. 2776 – ale chápu, že tvorovi s totalitním myšlením, když nadává, na nějakém tom háčku nezáleží; podstatná přece je, když chybí silné a hutné argumenty, síla a hutnost nadávek. Dále upozorňuji na další jazykové chyby A. Šebka.

 

3. Pan A. Šebek argumentuje údajnými usneseními Ústavního soudu ČR – ovšem chybně. Ve svém textu píšu, že žádná soukromoprávní smlouva nemůže nahradit ústavní zákony tohoto státu, žádná taková smlouva (s jedním nebo osmnácti subjekty) daňové zákony nenahrazuje; to byla podstata mého článku, podstata mé polemiky s Milanem Štěchem, který tvrdil opak (pan Šebek opět projevil svou neznalost jazyka českého, verzálami napsal: „smlouvu mezi státem a 18-ti církvemi“, správně má být „18ti“). Platí, že daně a poplatky lze ukládat pouze na základě zákona (viz výše v textu článku), nikoli soukromoprávní smlouvou.

Dále platí: Žádné usnesení Ústavního soudu ČR netvrdí (a ani nemůže), že by soukromoprávní smlouva nahrazovala ústavní zákony, tedy že by bylo možné, aby taková smlouva (s kýmkoli) mohla pravomocně určit daňový režim smluvního plnění. Pan A. Šebek tvrdí opak, ale v tom se mýlí.

A pokud jde o možné změny ve zdaňování církevních tzv. restitucí: Ustanovení § 15 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), podle něhož „finanční náhrada není předmětem daně“ lze rozhodnutím Parlamentu ČR zrušit, stejně jako lze zrušit vyloučení příjmů z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ze základu daně právnických osob podle § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a tím je tedy zdaňovat (ještě přece k převodům zejm. nemovitých věcí dochází).

 

4. Pan A. Šebek tvrdí, že pokud by „stát změnil svoje stanovisko a odstoupil od uzavřené smlouvy, potom by církve … měly opět nárok na příspěvky od státu“ a znovu se uchyluje k osobnímu urážení … „nevím, co byste na tom proti Vámi navrhovaným šlintům a šílenostem získal. Velký mínus do státního rozpočtu“ (správně česky by mělo být ‚velké minusʻ). Pan A. Šebek zde čtenáře opět mystifikuje: Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), přece lze rozhodnutím Parlamentu ČR změnit; tzv. příspěvky na činnost církvím, fakticky dary církvím od všech občanů, které však občané neschválili (většina z nich je proti nim), tedy tyto dary žádné být nemusejí. A zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, byl k 5. 12. 2012 předchozím zákonem zrušen. Mohlo by tak konečně dojít k odluce církví od státu; usiloval o to už T. G. Masaryk. Proč mají občané, kteří to nechtějí, dávat ze svých prostředků (= z veřejných prostředků) nějaké dary církvím?

 

5. Našel jsem četné názory pana Antonína Šebka týkající se církevních tzv. restitucí na těchto i jiných webových stránkách − myslím, že působí jako (nejspíše) katolický propagandista. Proto méně argumentů (k neobhajitelnému se těžko argumentuje, viďte) a více osobních urážek. Katolická propaganda tímto způsobem pracuje stovky let; naštěstí už autory jiných názorů církev nemůže upalovat. Ale pane Šebku: Máte právo na svůj názor a právo na to kdykoliv a kdekoliv ho vyslovit; to je součást demokracie. A já s Vámi budu vždy slušně a věcně polemizovat, nebudu Vás osobně urážet, jako to činíte Vy svými slovy o „šlintech“ a „negramotech“. Doporučuji však méně katolické propagandy a více odborných argumentů. Dříve, než začnete komukoliv nadávat do negramotů, měl byste se pokusit sám si danou problematiku věcně ujasnit.

Ale pište dál.

 

antoninsebek

Už jsem četl hodně různých šlintů, ale takový ještě ne. 

Pana Štěcha moc nemusím, ale pod ten odstavec, který Vy citujete, se mohu bez problémů podepsat. Jenom bych doplnil, že se jedná o SMLOUVU MEZI STÁTEM A 18-ti CÍRKVEMI. 

ALE TO HLAVNÍ JE ZDE: POMOCÍ SLOV ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU, RESTITUCE si vyhledejte na internetu DVĚ ROZHODNUTÍ ÚSTANÍHO SOUDU. Jsou to poměrně dlouhé dokumenty, které vznikly na základě podání z oblasti vlády.

V obou Rozhodnutích Ústavní soud neshledal na církevních restitucích ŽÁDNÝ NEDOSTATEK. Jinak by se také nepokračovalo a nebyla by uzavřena zmíněná smlouva. Jednoduše řečeno: přes Rozhodnutí Ústavního soudu nejede vlak.

Co by se mohlo stát, kdyby Bureš toreticky chtěl zde něco zdaňovat? V první fázi by to došlo právě k Ústavnímu soudu. Pokud by ÚS změnil náhodou svoje Rozhodnutí, potom by bylo možno podat návrh na jeho zrušení. Ta Rozhodnutí by potom mohl z pytlíku tahat papoušek.

A vzhledem k charakteru problematiky by to ani u Ústavního soudu neskončilo. Ale ono k tomu vůbec nedojde. Musíte dočíst stanovisko A.B. až do konce. Vyjádřil se v tom smyslu, že by se to týkalo  "dosud nedořešených restitucí" Do této kolonky patří tak málo případů, že by to nestálo ani za tu ostudu. Kromě toho: než se ustaví naše nová vláda a než by PŘÍPADNÁ změna zákona a státní smlouvy vstoupila v platnost, byl by tento objem ještě podstatně menší. Zvykněte si na to, že A.B. říká dnes to a druhý den ono. 

A kromě toho takový, opět hypotetický detail: Pokud by EVENTUELNĚ (v což vůbec nevěřím) stát změnil svoje stanovisko a odstoupil od UZAVŘENÉ smlouvy, potom by CÍRKVE (SMLOUVU JICH PODEPSALO 18, NA TO SE NEVÍM PROČ ZAPOMÍNÁ) měly opět nárok na příspěvky od státu. Nevím, co byste na tom proti Vámi navrhovaným šlintům a šílenostem získal. Velký mínus do státního rozpočtu. Tečka. 

Netuším o co Vám jde. Ale jsem přesvědčen, že jste si o tom problému nic podstatného nepřečetl. Je to takový druh negramotnosti.